SAGA FINAL.cdr

Document Sample
SAGA FINAL.cdr Powered By Docstoc
					EDISI PELANCARAN
ISI KANDUNGAN

  Nama Perancangan Strategik JPN Sabah                      1
  Definisi Operasional SAGA                            2
  Kat a Alu-aluan                                 4
  Falsafah Pendidikan Kebangsaan                         8
  Latar Belakang Jabatan Pelajaran Negeri Sabah                  9
  Wawasan 2020, Teras Misi Nasional & PIPP                    11
  Perbandingan Teras Strategik PIPP & Teras Strategik Saga            13
  Latar Belakang Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah 2007-2011  17
  Visi, Misi, Isu & Startegi                           19
  Fungsi-fungsi Sektor JPN Sabah                         21
  Pelan Induk Lima Tahun Mengikut Sektor                     24
  Carta Gantt Perancangan Strategik JPN Sabah Tahun 2006             54
  Carta Gantt Pelaksanaan Perancangan Strategik JPN Sabah Tahun 2 007       56
  Pelan Tindakan Perancangan Strategik JPN Sabah (2007-2011)           57
  Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik JPN Sabah               59
  Jawatankuasa Kerja Urus Setia Perancangan Strategik JPN Sabah          60
  Singkatan                                    61
  Glosari                                     62
NAMA PERANCANGAN STRATEGIK  1
2  DEFINISI OPERASIONAL SAGA
  Perancangan Strategik, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (2007-2011) diberi nama SAGA yang merupakan akronim bagi Smart Action
  Golden Achievement. Dalam bahasa Melayu, Smart Action Golden Achievement diterjemahkan dengan Bijaksana Mencapai
  Kecemerlangan. Secara hurufiah, istilah bijaksana bermaksud berakal budi, arif, pandai dan berhati-hati; cerdik. Sementara istilah
  cemerlang bermaksud bersinar (bercahaya) dengan terang; berkilauan, gilang-gemilang; indah (elok) sekali. Cemerlang juga
  bermaksud berkenaan sesuatu kejayaan yang sangat baik (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1997).

  SAGA dalam Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah haruslah diertikan bukan sahaja secara hurufiah tetapi mengikut
  konteks Jabatan Pelajaran Negeri Sabah sebagai organisasi perkhidmatan pengurusan pendidikan yang bertekad untuk mencapai
  kecemerlangan dalam perkhidmatannya. Kecemerlangan merupakan satu hasil, bukan sekadar suatu destinasi. Untuk mencapai hasil
  yang cemerlang, input dan proses dalam organisasi itu mestilah berkualiti dan berkesan.

  Sehubungan dengan itu, SAGA mempunyai pengertian operasional yang mencakupi elemen-elemen seperti berikut:

  Elemen-elemen Kebijaksanaan
    · bijaksana dalam membuat keputusan;
    · bijaksana dalam menggunakan sumber yang terhad untuk mencapai fungsi organisasi;
     bijak
    · dan cekap mengurus segala sumber, terutamanya sumber tenaga manusia;
     bijak
    · merancang, melaksana, mengelola, dan menilai segala aktiviti atau program yang memberi impak yang sangat besar
     terhadap organisasi;
     bijak
    · meramal dan menjangka masa depan yang tidak menentu dan mengubahsuai pelan tindakan jika perlu untuk mencapai
     objektif organisasi; serta
    · pantas menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berubah demi kecemerlangan organisasi.
                                                DEFINISI OPERASIONAL SAGA     3


Elemen-elemen Tindakan
   pihak
  · pengurusan berorientasikan tindakan dan hasil dalam menjayakan program atau aktiviti yang telah dirancang;
  · kakitangan organisasi sepatutnya kurang bercakap tetapi banyak bekerja demi peningkatan prestasi dan produktiviti (action
   louder than talks);
  · segala tindakan yang diambil adalah untuk mencapai misi dan visi organisasi, bukan kepentingan diri sendiri;
   tugas
  · dilakukan secara kolaboratif dan kolektif dengan mengutamakan pasukan kerja yang berdisiplin, beramanah, rajin, dan
   bertanggungjawab;
  · tindakan yang diambil adalah berlandaskan nilai-nilai murni dan etika kerja yang positif.


Elemen-elemen Pencapaian

  ·setiap tugas dan tanggungjawab yang dijalankan hendaklah berfokuskan pencapaian yang cemerlang;
  ·pencapaian yang diperoleh adalah sesuatu yang dibanggakan;
  ·pencapaian itu menjadi benchmark atau teladan.


Teras Strategik SAGA

  1.  Membangunkan modal insan
  2.  Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian
  3.  Memantapkan pentadbiran, pengurusan, dan kepimpinan
  4.  Membudayakan penggunaan ICT dan media P&P
  5.  Memartabatkan profesion keguruan
  6.  Meningkatkan keberkesanan penaziran
4   T
  KA A ALU-ALUAN KETUA MENTERI SABAH                      Pertamanya saya merakamkan tahniah kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kerana berjaya
                 membina perancangan strategik Jabatan untuk tempoh lima tahun yang akan datang. Saya difahamkan
                 perancangan kali ini telah dibuat dengan begitu teliti, teratur dan bersistem. Dengan mengambil kira faktor ini
                 saya penuh yakin dan percaya, perancangan ini akan berjaya direalisasikan kerana keupayaan dan kebolehan
                 merancang secara bersistem merupakan petunjuk awal keupayaan membuat pengurusan strategik.
                 Kegagalan membuat perancangan yang rapi hanya akan mengundang kegagalan kerana apabila kita gagal
                 merancang, kita lebih hampir kepada kegagalan total.
      SA
       BA       A       Kerajaan negeri amat menyedari bahawa pelaksanaan program pendidikan kebangsaan di negeri
              AY
        H  MAJ U J   Sabah sentiasa diwarnai pelbagai bentuk kekurangan dan cabaran. Faktor geografi, sosiobudaya dan
                 kemudahan prasarana asas yang masih berada pada tahap yang kurang memuaskan turut menyumbang
                 kepada kesukaran untuk menterjemahkan hasrat agenda pendidikan negara ke dalam bentuk yang lebih
                 bermakna dan berkesan. Namun yang demikian, meskipun berdepan dengan bentuk cabaran yang rencam,
                 usaha memartabatkan agenda besar ini perlu diteruskan.
                      Dalam usaha mencapai perancangan ini, kerajaan negeri sentiasa memberikan kerjasama dan
                 sokongan penuh dalam membantu Jabatan Pelajaran Negeri Sabah untuk mencapai kecemerlangan
                 pendidikan di negeri ini. Usaha mencapai kecemerlangan pendidikan ini juga tidak seharusnya hanya
                 diletakkan pada pundak jabatan pelajaran tetapi perlu digerakkan secara kolektif dan kolaboratif oleh semua
                 pihak. Dengan adanya kerjasama semua pihak, saya yakin visi dan misi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
                 menjelang tahun 2011 akan dapat dicapai sepenuhnya.
                      Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah atas
                 inisiatif, iltizam dan dedikasi jabatan ini meningkatkan dan memartabatkan mutu pendidikan di negeri Sabah
                 setanding dengan arus pencapaian perdana pendidikan negara.

                 Sekian, terima kasih


                                          SA
                                           BA           YA
                 YAB DATUK SERI MUSA BIN HJ. AMAN
                 Ketua Menteri Sabah                   H      MAJ U JA
                                           KA A ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
                                            T                     5


Assalamualaikum Wahramatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.

Sesebuah organisasi, khususnya organisasi pendidikan memerlukan perancangan strategik atas empat
alasan yang utama. Pertama, perancangan strategik dapat membentuk suatu kerangka proses kerja yang
sistematik. Kedua, perancangan strategik menunjukkan perhubungan yang jelas antara komponen penting
pengurusan strategik. Ketiga, perancangan strategik meningkatkan keupayaan pemimpin mengawal strategi
dan mengukur prestasi. Keempat, perancangan strategik akan meningkatkan tanggungjawab, kecekapan,
dan keberkesanan ahli dan pengurusan kerja mereka.

Sehubungan itu, sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kerana
telah membuat perancangan strategik untuk tempoh lima tahun (2007-2011) yang akan datang. Saya
berharap melalui perancangan strategik ini, warga pendidikan di semua peringkat di Jabatan Pelajaran
Negeri Sabah akan berusaha dengan bersungguh-sungguh, dedikasi, dan penuh komitmen untuk
menangani pelbagai isu strategik yang telah dikenal pasti. Usaha yang berterusan disertai dengan semangat
rela berkorban demi mencapai visi dan misi yang ditetapkan akan meletakkan Jabatan Pelajaran Negeri
Sabah pada landasan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri Sabah sesuai dengan visi
dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dokumentasi Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah 2007-2011 akan menjadi dokumen
rujukan dan garis panduan pelaksanaan segala program mengikut Sektor dan bahagian yang dirancang.
                              S
                                A
                                  R A W A
                                       K
Dokumen ini juga penting untuk tujuan penilaian program atau aktiviti agar dapat dibuat penambahbaikan.
                           BE
                                        KKTI
                           BE            TI
                             RSA
                            RSA
                              TU BER     RBAA
                                      RB
                                  USAHA BE
                              TU BER
                                  USAHA BE
                SA
                 BA       A
                        AY
                   H  MAJ U J
Akhir kata, sayaEKUT
           U
        S berharap perancangan strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dapat dilaksanakan
     BER
dengan sebaik-baiknya.

             BERTAM
                       BAH MUTU
DATO' SRI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
Menteri Pelajaran Malaysia
6   T
  KA A ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA               Assalamualaikum Wahramatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.

               Pertama sekali saya mengalu-alukan usaha Jabatan Pelajaran Negeri Sabah membuat Perancangan
               Strategik untuk tempoh lima tahun (2007-2011) yang akan datang. Sudah sepatutnya setiap organisasi
               pendidikan mempunyai perancangan yang rapi kerana perancangan dalam pengurusan perkhidmatan
               pendidikan dianggap sebagai proses persediaan organisasi berkenaan untuk menggunakan sumber-sumber
               dengan cara yang lebih berekonomi dan cekap agar matlamat organisasi tercapai. Hal ini demikian kerana
               sumber adalah terhad sedangkan keperluan bagi meningkatkan tahap dan kualiti pendidikan adalah banyak.
               Tambahan pula wujud keadaan masa hadapan yang tidak pasti yang memerlukan organisasi pendidikan,
               khususnya Jabatan Pelajaran Negeri Sabah membuat perancangan strategik yang realistik.
                  Perancangan yang rapi akan memberi hala tuju yang jelas kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
               untuk melangkah dengan berkesan. Apatah lagi, pendidikan di negeri Sabah masih banyak lompang dan
               cabaran yang perlu ditangani dengan bersungguh-sungguh, berwibawa, dan secara kolaboratif oleh setiap
               warga pendidik.
                  Saya mengharapkan agar semua pihak di bawah Jabatan Pelajaran Sabah baik di peringkat Sektor,
               Pejabat Pelajaran Gabungan, Pejabat Pelajaran Daerah mahupun di sekolah menengah dan sekolah rendah
               mestilah ada, berfungsi, dan bersih dalam segala aspek. Apa yang sepatutnya ada, haruslah ada; yang ada
               hendaklah berfungsi; dan yang berfungsi itu hendaklah berfungsi dengan bersih. Usaha-usaha untuk
               meningkatkan pencapaian perlu terus dilakukan dengan ingatan bahawa perubahan hanya dapat dicapai
               dengan melakukan apa yang telah diamanahkan. Fungsi, peranan dan tanggungjawab dilakukan dengan
               bersungguh-sungguh, dedikasi, dan penuh etika.

               Akhir sekali, saya mengucapkan selamat melaksanakan perancangan strategik yang telah dibuat.
               Perancangan yang baik hanya menjadi terpuji jika ia dilaksanakan.
               DATO' DR. AHAMAD BIN SIPON
               Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
                                           KA A ALU-ALUAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI SABAH
                                            T                       7


Pertamanya saya mengucapkan syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya Perancangan Strategik
Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dapat direalisasikan setelah melalui beberapa peringkat praperancangan.
Pembinaan perancangan strategik ini mengambil masa lebih kurang setahun untuk disiapkan bagi membolehkan pelan
ini dibuat melalui proses yang sepatutnya.
     Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Sabah, ringkasnya SAGA (Sabah Action Golden Achievement)
merupakan perancangan yang telah dirancang dan dibina secara sistematik. Perancangan strategik ini dibina setelah
membuat penilaian secara mendalam perancangan strategik sebelum ini, Beyond Excellence. Perancangan ini dibina
untuk tempoh lima tahun (2007-2011) dan pelan tindakan perancangan ini dilaksanakan dalam bentuk perincian inisiatif
tahunan. Perancangan yang melibatkan semua sektor dan bahagian ini dibina secara holistik bagi memberikan
gambaran yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berfokus. Dengan mengambil kira beberapa isu utama bagi setiap
sektor dan bahagian, perancangan kali ini diharapkan agar menyelesaikan beberapa cabaran utama yang
membelenggu Jabatan Pelajaran Negeri Sabah selama ini dan melonjakkan Sabah ke dalam arus perdana pendidikan
negara agar mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negeri-negeri lain di Malaysia dalam tempoh
lima tahun mendatang.
     Kita telah berjaya membuat perancangan yang teliti dan berfokus dan berharap perancangan ini akan
membuahkan hasil yang sepatutnya. Buku ini tidak akan membawa sebarang makna jika perancangan ini tidak
dijelmakan dalam bentuk tindakan yang sepatutnya. Perancangan ini seharusnya dijelmakan dalam bentuk
perancangan dan pelaksanaan yang lebih konkrit di peringkat PPG, PPD dan sekolah. Walaupun perancangan ini tidak
mengikat sepenuhnya perancangan di peringkat PPG, PPD dan sekolah namun beberapa isu yang menjadi teras dan
fokus perancangan strategik jabatan ini perlu diambil kira dalam perancangan PPG, PPD dan sekolah. Bagi
mempastikan perancanagn ini dilsaksanakan sepenuhnya, komitmen dan kerjasama semua pihak dari semua
peringkat adalah amat diperlukan. Oleh yang demikian, pelan ini perlu sentiasa dipantau dan dikawal selia dari masa ke
masa bagi membolehkan visi dan misi perancangan startegik ini tercapai
     Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua peringkat
pengurusan pendidikan atas inisiatif dan komitmen membina perancangan strategik Jabatan Perlajaran Negeri Sabah
ini. Sedalam-dalam ucapan terima kasih juga kepada Y. Bhg. Dr. Amin Senin, Timbalan Pengarah Institut Aminuddin
Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia atas jasa baik beliau membimbing Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam
membina perancangan strategik ini.

Sekain dan terima kasih
PN. NORMAH BINTI GAGOH
Pengarah Pelajaran Negeri Sabah
8  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
   Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
   lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
    dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
     harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani,
  berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
   ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
   yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
    diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
       kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.
                                    LA AR BELAKANG JABA AN PELAJARAN NEGERI SABAH
                                     T        T              9


   Negeri Sabah mempunyai keluasan 73,620 km persegi. Keluasan tersebut hampir
menyamai 9 buah negeri termasuk dua buah Wilayah Persekutuan di Semenanjung Malaysia
dengan keluasan keseluruhan 73,711 km persegi. Dengan kedudukan geografinya yang luas,
berbukit bukau, berpulau, dan bersungai, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah berdepan dengan
pelbagai cabaran dan kekangan dalam usahanya untuk memberikan pendidikan yang berkualiti
kepada murid di negeri ini.

    Jabatan Pelajaran Negeri Sabah merupakan organisasi perkhidmatan pengurusan
pendidikan. Perkhidmatan pengurusan pendidikan berkenaan dilaksanakan oleh lima Sektor utama
Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, iaitu Sektor Pengurusan Pembangunan Pendidikan (SPPP),
Sektor Pengurusan Akademik (SPA), Sektor Pengurusan Sekolah (SPS), Sektor Pengurusan
Pembangunan Kemanusiaan (SPPK), dan Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral (SPPM)
dan tiga bahagian yang lain yang berkaitan, iaitu Jemaah Nazir Sekolah Sabah, Bahagian Teknologi
Pendidikan Negeri (BTPN) Sabah, dan Bahagian Penilaian dan Peperiksaan (BPP) Sabah. Setiap
Sektor dan bahagian ini mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing seperti yang dijelaskan
dalam bahagian Fungsi-Fungsi Sektor JPN Sabah.

    Dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan pendidikan terbaik kepada stakeholders,
Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah mengenal pasti pelbagai isu strategik yang perlu ditangani.
Antara isu yang memerlukan usaha kolaboratif untuk menanganinya sepanjang tempoh lima tahun
yang akan datang (2007-2011) ialah berkaitan dengan isu teguran audit terhadap ketidakpatuhan
tatacara pengurusan kewangan; isu pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan (BRP); prestasi
akademik yang rendah serta pengurusan kurikulum, kepimpinan instruksional dan P&P guru yang
kurang berkesan; ketidakseimbangan penempatan guru; Ketidakfahaman Pengetua dan Guru
Besar terhadap Akta Pendidikan dan Surat Pekeliling Ikhtisas; ketidakberkesanan pengumpulan
dan pelaporan data murid; isu ancaman dadah kepada murid; ketidakberkesanan pengurusan 10
Program Kecemerlangan SMKA yang belum mencapai sasaran; isu Kursus Kemahiran Jawi dan al-
Quran yang tidak dapat dijalankan kepada semua guru Pendidikan Islam; isu Pendaftaran calon
UPSR, UPM, SPM, dan STPM di sekolah yang tidak mematuhi arahan pendaftaraan; Sekolah tidak
mengikut prosedur dalam mengendalikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS); Terdapat
sekolah yang belum diperiksa dalam tempoh lima (5) tahun oleh Jemaah Nazir Sekolah;
10   T        T
   LA AR BELAKANG JABA AN PELAJARAN NEGERI SABAH   Sekolah belum mengambil tindakan dan penambahbaikan secara sistematik atas dapatan pemeriksaan Nazir; masalah pengumpulan
   dan pelaporan data NILAM; dan masalah penggunaan bahan teknologi pendidikan dan media dalam P&P.
      Jabatan Pelajaran Negeri Sabah mempunyai lapan Pejabat Pelajaran Gabungan dengan 18 buah Pejabat Pelajaran Daerah
   seperti yang dapat dilihat dalam peta yang berikut.
     PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN BEAUFORT

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA PENYU

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH MEMBAKUT

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH PAPAR

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH PENAMPANG

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA KINABALU

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH TUARAN

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAMPARULI

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA MARUDU

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUDAT            PEJABAT PELAJARAN DAERAH TENOM

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH PITAS            PEJABAT PELAJARAN DAERAH NABAWAN

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH BELURAN           PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINABATANGAN

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH TELUPID           PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN LAHAD DATU

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN SANDAKAN         PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK

     PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAMBUNAN          PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAWAU

     PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KENINGAU         PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEMPORNA
                                                  W W
                                                  A ASAN 2020, TERAS MISI NASIONAL , DAN PIPP       11


  WAWASAN 2020        TERAS MISI NASIONAL                PERANAN PENDIDIKAN               TERAS STRATEGIK PIPP

                Meningkatkan ekonomi
              1  dalam rantaian nilai lebih
                tinggi
Menjelang tahun 2020,
Malaysia berhasrat
menjadi sebuah negara                    1  Melaksanakan penambahbaikan secara komprehensif ke atas   1.Membina Negara Bangsa
maju mengikut acuan                       sistem penyampaian pendidikan dan latihan          2.Membangunkan Modal Insan
sendiri, iaitu mencapai                                                    3.Memperkasakan Sekolah
                               2  Memperkasakan sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah    Kebangsaan
kemajuan seimbang
                                 pilihan utama rakyat Malaysia                4.Merapatkan Jurang
daripada segi ekonomi,
politik, sosial,                       3  Merapatkan jurang prestasi antara sekolah di luar bandar   Pendidikan
kerohanian, dan                         dengan sekolah di bandar                   5.Memartabatkan Profesion
kebudayaan. Malaysia                                                     Keguruan
berhasrat menjadi        Meningkatkan         4  Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada      6.Melonjakkan Kecemerlangan
sebuah negara yang       keupayaan pengetahuan      pendidikan berkualiti, latihan dan pembelajaran sepanjang  Institusi Pendidikan
masyarakatnya bersatu   2  dan inovasi negara serta     hayat di semua peringkat
padu dan mempunyai       memupuk ‘minda kelas
                pertama’           5  Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan Sains
keyakinan diri yang
                                 dan Teknologi (S&T) yang kukuh
tinggi, berpegang teguh
kepada nilai-nilai                      6  Memperkukuhkan perpaduan nasional dan membangunkan
agama, moral, dan etika                     masyarakat yang mempunyai perspektif progresif dan sistem
serta menikmati                         nilai yang boleh diteladani
kehidupan yang
demokratik, liberal, dan                   7  Memperluas forum perbincangan antara kerajaan, sektor
bertolak ansur,                         swasta, ibu bapa, dan masyarakat dalam pembangunan
perkongsian ekonomi                       modal insan
yang adil dan saksama,
progresif dan makmur,
serta menguasai                       1  Meningkatkan bahagian pendapatan bagi kumpulan isi rumah
ekonomi yang mampu                        40 peratus terendah dengan meningkatkan produktiviti
bersaing, dinamik,       Menangani masalah        menerusi pembangunan modal insan
tangkas serta berdaya      ketidakseimbangan
tahan.           3  sosioekonomi yang      2  Mengurangkan jurang antara penduduk luar bandar dengan
                berterusan secara        bandar, antara negeri dan antara wilayah melalui penjanaan
                membina dan produktif      pendapatan yang mampan dan penambahbaikan akses
                                 terhadap keperluan asas serta pendidikan
12  A ASAN 2020, TERAS MISI NASIONAL , DAN PIPP
   W W     WAWASAN 2020     TERAS MISI NASIONAL              PERANAN PENDIDIKAN             TERAS STRATEGIK PIPP

                             3  Merapatkan jurang digital antara sekolah bandar dan luar
                               bandar
                             4  Memperluas akses kepada program pendidikan dan latihan
                               bagi meningkatkan bilangan pengurus dan profesional
                               Bumiputera, terutama dalam sektor swasta
             4  Meningkatkan tahap
                kemampanan kualiti
                hidup


             5  Mengukuhkan
                keupayaan institusi dan
                pelaksanaan
                                       P E R B A N D I N G A N     A N T A R A
                                       TERAS STRATEGIK PIPP DAN TERAS STRATEGIK SAGA          13


BIL  TERAS STRATEGIK PIPP  FOKUS                     TERAS STRATEGIK SAGA     STRATEGI
1   Membina Negara Bangsa  Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
               Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional
               Memupuk kecintaan terhadap seni warisan, dan
               budaya bangsa
               Memupuk kefahaman yang jelas terhadap
               pendekatan Islam Hadhari
2   Membangunkan Modal   Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu   1.Membangunkan modal insan  Meningkatkan prestasi akademik
   Insan          pengetahuan                                 murid sekolah rendah
               Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran                  Meningkatkan prestasi peperiksaan
               dan keterampilan                              awam UPSR, PMR, SPM, dan
                                                     STPM
               Memantapkan sistem pantaksiran dan penilaian                Meningkatkan pelaksanaan program
               supaya lebih holistik                            pencegahan dan kesedaran
                                                     terhadap penyalahgunaan dadah
                                                     dengan fokus utama terhadap
                                                     ‘School-Based Programme
               Memantapkan program kokurikulum dan sukan                  Meningkatkan pelaksanaan dan
                                                     penggunaan sistem pengurusan
               Memperkukuhkan disiplin pelajar                       data murid
               Mempercepat perkhidmatan sistem aduan     2.Memantapkan sistem     Memberi penekanan tentang
               masalah disiplin                pentaksiran dan penilaian  tanggungjawab Pengetua, Guru
                                                     Besar, Setiausaha Peperiksaan,
                                                     Guru Kanan tentang kepentingan
                                                     pendaftaran
               Memantapkan kurikulum                            Memberi penekanan kepada
                                                     pelaksanaan Pentaksiran
                                                     Berasaskan Sekolah (PBS) di
                                                     peringkat sekolah
   P E R B A N D I N G A N     A N T A R A
14  TERAS STRATEGIK PIPP DAN TERAS STRATEGIK SAGA   BIL  TERAS STRATEGIK PIPP  FOKUS                      TERAS STRATEGIK SAGA     STRATEGI

   3   Memperkasakan Sekolah  Peluasan program prasekolah           3.Memantapkan pentadbiran,  Meningkatkan kefahaman
      Kebangsaan                               pengurusan, dan kepimpinan  pengurusan bajet
                  Pemantapan kepemimpinan Pengetua / Guru
                  Besar dan kualiti guru
                  Pengukuhan budaya sekolah                          Meningkatkan keberkesanan,
                                                         pengemaskinian pengurusan Buku
                                                         Rekod Perkhidmatan
                  Pemantapan kurikulum                             Meningkatkan pengurusan kurikulum
                                                         dan kepimpinan instruksional
                  Penambahbaikan aktiviti kokurikulum dan sukan                Pemantauan bersepadu oleh semua
                                                         Unit SPPIM
                  Penambahbaikan sistem sokongan                        Memantapkan pengurusan sekolah
                  Peningkatan prestasi akademik SK

                  Menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas
                  mencukupi dan berkualiti
   4   Merapatkan Jurang    Membangunkan infrastruktur dan kemudahan    4.Membudayakan penggunaan  Menggalakkan penggunaan
      Pendidikan       pendidikan luar bandar             ICT dan media P&P      peralatan ICT, bahan teknologi dan
                                                         media dalam P&P
                  Meningkatkan kadar penyertaan dan                      Meningkatkan keberkesanan sistem
                  mengurangkan risiko keciciran                        pengurusan NILAM

                  Meningkatkan bilangan guru terlatih dan
                  mengikut opsyen di kawasan pedalaman
                  Menambah baik sistem pengagihan bantuan
                  kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan
                  kumpulan minoriti
                                        P E R B A N D I N G A N     A N T A R A
                                        TERAS STRATEGIK PIPP DAN TERAS STRATEGIK SAGA           15BIL  TERAS STRATEGIK PIPP   FOKUS                      TERAS STRATEGIK SAGA     STRATEGI

5   Memartabatkan Profesion  Menambahbaik sistem pemilihan calon guru    5.Memartabatkan profesion   Menyeimbangkan penempatan guru
   Keguruan                                 keguruan           mengikut kriteria yang telah
                                                       ditetapkan
                Memantapkan latihan perguruan                         Mengadakan bengkel dan kursus
                                                       secara berperingkat kepada guru
                Memantapkan perancangan dan pengurusan                    Pendidikan Islam sekolah rendah
                sumber manusia                                dan sekolah menengah
6   Melonjakkan        Memastikan kepemimpinan teguh dan berkesan   6.Meningkatkan keberkesanan  Memantapkan pelaksanaan
   Kecemerlangan Institusi                          penaziran           pemeriksaan sekolah
   Pendidikan
                Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan                 Meningkatkan keberkesanan
                berkemahiran tinggi                              tindakan susulan sekolah terhadap
                                                       dapatan pemeriksaan yang dihantar
                                                       kepada pihak sekolah
16
                                  LA AR BELAKANG PERANCANGAN STRA
                                   T              TEGIK JPN SABAH 2007-2011         17


    Perancangan Strategik Beyond Excellence (BE), Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (2000-2005) telah berakhir pada tahun 2005. Ekoran
daripada itu, Penilaian Perancangan Strategik BE dimulakan pada 28 November 2005. Laporan Kajian Penilaian berkenaan telah dibentangkan
kepada pihak pengurusan tertinggi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam Mesyuarat Penetapan Visi dan Misi JPN Sabah pada 27 Jun 2006, di
Bilik Gerakan, Sektor Pengurusan Akademik. Mesyuarat berkenaan dipengerusikan oleh Y. Bhg. Pn. Normah binti Gagoh, Pengarah Pelajaran
Negeri Sabah. Dapatan dan cadangan Jawatankuasa Kajian Penilaian tersebut telah dijadikan sebagai asas untuk membuat keputusan (informed
judgment) oleh pihak pengurusan atasan dan pengurusan pertengahan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah bagi membentuk Perancangan Strategik
JPN Sabah yang baru untuk tempoh 2007-2011.

    Pelanggan utama JPN Sabah ialah guru-guru (yang berkhidmat di Sabah). Stakeholders yang lain adalah seperti Kementerian Pelajaran
Malaysia, Pejabat Pelajaran Gabungan dan Daerah serta murid-murid sekolah. Dalam merangka Perancangan Strategik JPN Sabah yang baru,
sempadan pengurusan perkhidmatan pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah yang dimaksudkan itu dihadkan hanya kepada lima Sektor dan
tiga bahagian yang dinyatakan di atas. Namun begitu, dalam pelaksanaan program atau aktiviti yang dirancang, penglibatan PPG / PPD dan
sekolah adalah amat diperlukan untuk menentukan kejayaan pelaksanaannya.

     Dalam proses membentuk perancangan strategik yang baru, taklimat praperancangan strategik telah diberikan kepada pihak pengurusan
tertinggi Jabatan Pelajaran Sabah pada 27 Jun 2006 oleh Dr. Amin Senin, Timbalan Pengarah Institut Aminuddin Baki (IAB) yang merupakan
fasilitator bagi pembinaan Perancangan Strategik JPN Sabah.

   Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah menggunakan model perancangan strategik berikut yang dikemukakan oleh Dr.
Amin Senin.
                                VISI


                              MISI


                        STRATEGI     S1

                      OBJEKTIF   O1 O2 O3

                    indikator    M1 M2 M3

                  SASARAN    T1 T2 T3

                  inisiatif   I1 I2 I3
18   T
   LA AR BELAKANG PERANCANGAN STRATEGIK JPN SABAH 2007-2011       Dalam model ini, perancangan strategik itu dimulai dengan penetapan visi dan misi terlebih dahulu oleh pihak pengurusan tertinggi JPN
   Sabah; kemudian setiap Sektor dan bahagian mengenal pasti isu-isu strategik masing-masing. Setiap Sektor dan bahagian dicadangkan mengenal
   pasti dua isu strategik yang utama di peringkat Sektor dan bahagian yang kemudiannya digabungkan menjadi isu strategi Jabatan Pelajaran Negeri
   Sabah. Isu-isu berkenaan perlu ditangani dengan mengemukakan strategi tertentu yang dikenal pasti. Setiap strategi yang dicadangkan itu
   mempunyai objektif khusus dan petunjuk prestasi utama (indikator dan sasaran). Dalam mencapai sasaran berkenaan, maka perlu ada inisiatif
   (program, projek, atau aktiviti).

      Dalam hubungan ini, pada 27 Jun 2006, pihak pengurusan tertinggi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah menetapkan Visi dan Misi
   Jabatan Pelajaran Negeri Sabah yang baru. Visi dan misi berkenaan dijadikan sebagai asas dan garis panduan untuk membentuk Perancangan
   Strategik yang seterusnya. Taklimat dan Bengkel Praperancangan Strategik Bagi Pengurus Pertengahan, Jabatan Pelajaran Sabah telah diadakan
   pada 25 – 28 Julai 2006 di Kudat Golf & Marina Resort untuk mengenal pasti strategi, objektif dan indikator prestasi. Sebagai kesinambungannya
   bertempat di Beringgis Beach Resort, Bengkel Pembinaan Sasaran dan Inisiatif dibuat pada 5-7 September 2006. Mesyuarat Kawalan Mutu
   Peringkat Sektor dan Peringkat Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik, JPN Sabah sebanyak dua kali telah dibuat pada September hingga
   November 2006 untuk memastikan Perancangan Strategik JPN Sabah didokumenkan dengan sepenuhnya. Perancangan Strategik yang baru
   dilancarkan pada 30 Januari 2007. Pendokumentasian Perancangan Strategik JPN Sabah mencakupi visi, misi, isu-isu Strategik, Objektif, Petunjuk
   Prestasi Utama (Indikator dan Sasaran), dan Inisiatif (Program, Projek atau Aktiviti) seperti yang dinyatakan dalam buku ini.
                                                      VISI, MISI, ISU dan strategi  19


VISI
Jabatan Pelajaran Negeri Sabah menjadi organisasi cemerlang dalam pengurusan perkhidmatan pendidikan di Malaysia menjelang 2011


MISI
Memberi perkhidmatan pendidikan terbaik kepada warga pendidik melalui pengurusan yang berkualiti dan berkesan untuk membentuk
generasi cemerlang


ISU
SPPP     :   1. Teguran audit terhadap ketidakpatuhan tatacara pengurusan kewangan
           2. Kurang pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan (BRP)

SPA      :   1. Prestasi akademik yang rendah
           2. Pengurusan kurikulum, kepimpinan instruksional dan P&P guru yang kurang berkesan

SPS      :   1. Ketidakseimbangan dan ketidakpatuhan penempatan guru berlaku di Sabah.
           2. Ketidakfahaman Pengetua dan Guru Besar terhadap Akta Pendidikan dan Surat Pekeliling Ikhtisas

SPPK     :   1. Ketidakberkesanan pengumpulan dan pelaporan data murid
           2. Ancaman dadah kepada murid

SPPIM     :   1. Pengurusan 10 Program Kecemerlangan SMKA belum mencapai sasaran
           2. Kursus Kemahiran Jawi dan al-Quran tidak dapat dijalankan kepada semua guru Pendidikan Islam

JNS      :   1. Terdapat sekolah yang belum diperiksa dalam tempoh lima (5) tahun.
           2. Sekolah belum mengambil tindakan terhadap tindakan susulan dan penambahbaikan secara sistematik atas dapatan
            pemeriksaan nazir

BTP      :   1. Masalah pengumpulan dan pelaporan data NILAM
           2. Masalah pembudayaan bahan teknologi pendidikan dan media dalam P&P

BPP      :   1. Pendaftaran calon UPSR, PMR, SPM, dan STPM di sekolah tidak mematuhi arahan pendaftaraan
           2. Sekolah tidak mengikut prosedur dalam mengendalikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
20  VISI, MISI, ISU dan strategi
   STRATEGI
   SPPP    :   1. Meningkatkan kefahaman pngurusan bajet
            2. Meningkatkan keberkesanan, pengemaskinian pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan

   SPA     :   1. Meningkatkan prestasi akademik murid sekolah rendah
            2. Meningkatkan prestasi peperiksaan awam UPSR, PMR, SPM, dan STPM
            3. Meningkatkan pengurusan kurikulum dan kepimpinan instruksional

   SPS     :   1. Menyeimbangkan penempatan guru mengikut kriteria yang telah ditetapkan.
            2. Memantapkan pengurusan sekolah.

   SPPK    :   1. Meningkatkan pelaksanaan dan penggunaan sistem pengurusan data murid
            2. Meningkatkan pelaksanaan program pencegahan dan kesedaran terhadap penyalahgunaan dadah dengan fokus
              utama terhadap 'School-Based Programme'

   SPPIM    :   1. Pemantauan bersepadu oleh semua Unit SPPIM
            2. Mengadakan bengkel dan kursus secara berperingkat kepada guru Pendidikan Islam sekolah rendah dan sekolah
              menengah

   JNS     :   1. Memantapkan pelaksanaan pemeriksaan sekolah
            2. Meningkatkan keberkesanan tindakan susulan sekolah terhadap dapatan pemeriksaan yang dihantar kepada pihak
              sekolah

   BTP     :   1. Meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan NILAM
            2. Menggalakkan penggunaan peralatan ICT, bahan teknologi dan media dalam P&P

   BPP     :   1. Memberi penekanan tentang tanggungjawab Pengetua, Guru Besar, Setiausaha Peperiksaan, Guru Kanan tentang
              kepentingan pendaftaran
            2. Memberi penekanan kepada pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat sekolah
                                   fungsi-fungsi sektor JABA AN PELAJARAN NEGERI SABAH
                                               T                  21


FUNGSI SPPP

1.  Memastikan setiap urusan yang berkaitan perkhidmatan dilaksanakan dengan teratur dan menepati masa
2.  Menentukan ketepatan dan dan kelancaran urusan-urusan perakuan bagi semua aktiviti pendidikan di bawah pentadbiran Jabatan
   Pelajaran Negeri Sabah
3.  Mengurus pelaksanaan prasarana bagi kemudahan pengajaran dan pembelajaan serta projek-projek pembangunan fizikal dengan
   berkesan dan cekap.
4.  Mengurus peruntukan Belanja Mengurus tahunan dengan cekap
5.  Mengurus pembangunan fizikal bagi kemudahan-kemudahan pendidikan di seluruh negeri Sabah

FUNGSI SPA
1. Menyelia, menyelaras, mengesan, memantau dan menilai pelaksanaan program kurikulum
2. Mengumpul dan menganalisis data, maklumat, laporan, dapatan berkaitan dengan mata pelajaran
3. Membuat kajian tinjauan, penyelidikan berhubung mata pelajaran
4. Memberi khidmat bantu dan sokongan kepada Jabatan, PPG, PPD, sekolah dan guru tentang pengajaran dan pembelajaran
5. Merancang, mengurus, menyedia serta menyebarkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran
6. Merancang dan mengurus kewangan Latihan Dalam Perkhidmatan

FUNGSI SPS
1. Mengurus hal-ehwal berkaitan dengan penempatan dan pertukaran guru dan murid bagi semua jenis sekolah rendah dan menengah di
  Sabah.
2. Mengurus dan menyelaras penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) perjawatan dan kewangan bagi aktiviti prasekolah, sekolah
  rendah, dan sekolah menengah.
3. Mengurus semua hal yang melibatkan aspek-aspek perhubungan, pendaftaran, dan pendidikan swasta di Sabah
4. Melaksana dan menguatkuasa semua dasar dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa di semua institusi pendidikan di Sabah yang
  berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
22               T
   fungsi-fungsi sektor JABA AN PELAJARAN NEGERI SABAH   FUNGSI SPPK

   1.  Memaklumkan / menyampaikan maklumat setiap arahan / keperluan / cadangan / permintaan Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-
     agensi lain kepada PPG / PPD / Sekolah
   2.  Memastikan setiap bantuan / sumbangan dari Kementerian dapat diagihkan dan sampai pada sasaran penerima melalui PPG, PPD, sekolah
   3.  Mengumpul dan menganalisa data, maklumat, laporan, dapatan berkaitan dengan bantuan / sumbangan / kegiatan kokurikulum / program
     yang diarahkan oleh Kementerian
   4.  Melatih dan menganjurkan kursus, seminar, bengkel dan lawatan untuk murid dan guru melalui PPG, PPD, sekolah.
   5.  Mengurus, mengelola, menyelaras, memantau, dan menilai pelaksanaan program kokurikulum, HEM, Dadah, dan Kaunseling yang
     dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, PPG, PPD, sekolah
   6.  Memastikan program / aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di peringkat JPN, PPG, PPD, sekolah dapat meningkatkan prestasi dan
     potensi kecemerlangan diri.
   7.  Memupuk dan membudayakan sikap toleransi, bekerjasama, mengamalkan nilai-nilai murni, menghayati Rukun Negara dan Falsafah
     Pendidikan Kebangsaan.

   FUNGSI SPPIM

   1.  Mengurus penempatan dan pertukaran Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.
   2.  Pengurusan, penyelarasan dan penyeliaan SMKA Sabah, SMK (KAA), SABK dan SAR/KAFA.
   3.  Pengurusan, penyelarasan dan penyeliaan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-QAF.
   4.  Mengurus kursus Propesionalisme Guru Pendidikan Islam, Semua Guru SMKA Sabah dan Guru SABK.
   5.  Mengurus Perancangan Dakwah dan Kepimpinan serta aktiviti Hari Kebesaran Islam.


   FUNGSI JNS:

   JNS ditubuhkan bagi melaksanakan fungsi JNS melalui pelaksanaan aktiviti berikut berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (AP 96)

   A.  Pemeriksaan Institusi pendidikan
     Memeriksa Institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan diperiksa oleh Nazir Sekolah (NS) pada lat tempoh yang difikirkan
     sesuai; AP96, Seksyen 117(b).

     Apabila diarahkan supaya berbuat sedemikian oleh menteri, memeriksa sesuatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan
     itu diperiksa; AP1996, Seksyen 117(c).
                                    fungsi-fungsi sektor JABA AN PELAJARAN NEGERI SABAH
                                                 T                      23


   Menjalankan apa-apa kewajipan lain berhubung dengan pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan; AP1996, Seksyen
   119 (d), 118, 121, 122.

B.  Nasihat Dan Bimbingan
   Ketua Nazir Sekolah atau Nazir Sekolah boleh memberikan nasihat kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab
   ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara-perkara yang berhubung dengan pengajaran dan
   kaedah pengajaran; AP96, Seksyen 118.

C.  Penyediaan Laporan
   Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut
   Seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada
   laporan itu; AP 96, Seksyen 120(1).


FUNGSI BTPN
1. Mengkaji dan mentafsir keperluan dasar pendidikan berkaitan dengan peranan teknologi pendidikan dan media bagi memperkukuhkan
  proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Memantau, menilai dan mengkaji keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan dan media dalam proses pengajaran dan
  pembelajaran
3. Memberi khidmat bantu dan nasihat kepada sekolah bagi semua projek berkaitan dengan penggunaan teknologi pendidikan dan media.
4. Merancang, menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media.
5. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui media cetak, radio, televisyen, CD-ROM dan rangkaian
  komputer.
6. Merancang, memantau, menyelaras dan menilai pembangunan pusat sumber sekolah.
7. Merancang, memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan program galakan membaca.
8. Merancang, memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan program pembestarian sekolah.
24               t
   sektor pengurusan perkhidma an pendidikan
    Pelan Induk Lima Tahun  T
   SEKTOR PENGURUSAN PERKHIDMA AN PENDIDIKAN
                                            sektor pengurusan perkhidma an pendidikan
                                                         t             25


                                     PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU        STRATEGI       OBJEKTIF                                    INISIATIF
                                 INDIKATOR PENCAPAIAN        SASARAN
1.Teguran audit    Mengurangkan    1.Memastikan tiada    1.Bilangan PTJ yang     1. Menjelang tahun 2011  Teras Pengurusan
terhadap       teguran audit di  teguran audit di semua  mendapat audit berteguran  semua PTJ tiada lagi   Kewangan
ketidakpatuhan    semua PTJ     PTJ 2007 hingga 2011   berkurangan         audit berteguran     (TAPAK)
tatacara pengurusan  terhadap      daripada Audit      2.Bilangan Kursus /bengkel  2. TOV: 5% Dis.2006    Kursus
                                                             · dan Bengkel
kewangan       ketidakpatuhan   Sekolah dan Audit    yang akan dijalankan dalam  iaitu seperti berikut:  di semua PPG/PPD
           pengurusan     Dalam          tempoh setahun        SR= 1,061 buah      ·Pemantauan yang
           kewangan      2.Memastikan semua                  SM= 203 buah       berterusan dan
                     PTJ memahami                     PPG/PPD= 26        berjadual kepada
                     tentang tatacara                   Dis 2007: 20%       semua PTJ bagi
                     pengurusan kewangan                  Dis 2008: 50%       memastikan
                     2007 - 2011                      Dis 2009: 80%       prosedur kewangan
                                                Dis 2010: 90%       dipatuhi.
                                                Dis 2011: 100%
                                                100 Sekolah X 4 Kursus
                                                = 400 Sekolah
                                                Sasaran 2007
                                                Bilangan sekolah yang
                                                memahami ABM hanya
                                                15% 192 buah sekolah
                                                daripada 1220 buah
                                                sekolah
26               t
   sektor pengurusan perkhidma an pendidikan                                     PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
      ISU     STRATEGI      OBJEKTIF                                    INISIATIF
                                INDIKATOR PENCAPAIAN        SASARAN
   2. Kurang    Meningkatkan   1.Memastikan semua   1.Bilangan BRP telah     Menjelang 2011, semua   Kempen kesedaran
   pengemaskinian  keberkesanan,   BRP telah lengkap dan  diproses selengkapnya.    BRP telah diproses     pengemaskinian
   Buku Rekod    pengemaskinian  Kemaskini menjelang                  dengan kemaskini      Buku Rekod
   Perkhidmatan   pengurusan Buku  Tahun 2011.       2.BRP ‘decentralise’ ke    TOV: 25% Dis.2005     Perkhidmatan
   (BRP)      Rekod                   semua BPG           Daripada 36,000      (BRP)
           Perkhidmatan   2.Pemusatan                      Dis 2007 : 30%       ·Taklimat
                    ‘Decentralise’ BRP ke  3.Semua kaki tangan JPNS   (10,800 )         ·Kempen
                    Pegawai Pelajaran    memiliki “DUMMY” BRP     Dis 2008 : 81.8%
                    Gabungan menjelang                  Dis 2009 : 100%
                    2009.          4.Satu ruang yang luas dan  Dis 2010 : 100%
                                mencukupi telah dapat     Dis 2011 : 100 %
                    3.Memastikan setiap   disediakan dan digunakan   1 0rg X 4 BRP X 1 Hari
                    individu mempunyai   untuk menyimpan untuk     21 org X 4 BRP X 1 Hari
                    BRP menjelang 2008   semua BRP di Ibu Pejabat   = 84 BRP
                                dan BPG            84 BRP X 20 Hari
                    4.Memastikan                      = 1680 BRP
                    ruang/tempat yang    5.Prosedur kawalan dan    1680 BRP X 222 hari
                    sesuai dan mencukupi  penyimpanan BRP telah     (1thn tolak cuti Rehat )
                    bagi penyimpanan    dikuatkuasakan         = 18,648 BRP
                    BRP sebelum akhir                   51.8% ( tahun )
                    tahun 2007       6.Bilangan staf ditambah di
                                Unit Perkhidmatan       Menjelang Disember
                    5.Menguatkuasakan                   2009 kesemua 37 ribu
                    sistem pengurusan                   BRP telah ‘decentralise
                    BRP yang standard                   ke semua 8 PPG
                    dari segi kawalan                   Menjelang 2008
                    keselamatan                      kesemua 36,000 staf
                                               akan memiliki ”DUMMY”
                                               BRP
                            sektor pengurusan perkhidma an pendidikan
                                         t         27


                       PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
ISU  STRATEGI    OBJEKTIF                              INISIATIF
                    INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
         6. Cadangan                 Menjelang 2008 satu
         penambahan                  ruang yang luas dan
         kakitangan Kumpulan             mencukupi telah
         Sokongan di Unit               dapat disediakan
         Perkhidmatan kepada             dan digunakan
         pihak pengurusan               untuk menyimpan
                               untuk semua BRP
                               di Ibu Pejabat.
                               Pada awal 2008,
                               prosedur kawalan dan
                               penyimpan BRP telah
                               dikuatkuasakan ( 3
                               tahun)
                               Menjelang 2011,
                               seramai 51 orang
                               anggota ditambah di Unit
                               Perkhidmatan dengan
                               nisbah 500 BRP : 1
                               anggota
28  sektor pengurusan akademik
    Pelan Induk Lima Tahun
   SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
                                                   sektor pengurusan akademik      29


                                   PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU       STRATEGI      OBJEKTIF                                   INISIATIF
                              INDIKATOR PENCAPAIAN        SASARAN
1.Prestasi akademik  1.Meningkatkan   1.Meningkatkan  Bilangan murid yang    Tahun 2007          Program Gerak
yang rendah      prestasi akademik  tahap      menguasai 3M di tahap 1  Tahun 1 - 90% murid      Gempur 3M (G3M)
           murid sekolah    penguasaan    dan tahap 2        menguasai 3M         - ujian
           rendah       murid dalam 3M               Tahun 2 – 100%        - intervensi
                     (membaca,                  Tahun 3 - 90%         - pemantauan
                     menulis, dan                Tahun 4,5,6 – 90%       - EWS (Early Warning
                     mengira)                                 System) untuk mata
                                           Menjelang tahun 2011, 100%  pelajaran Matematik
                                           murid sekolah rendah     dan Sains
                                           menguasai 3M
           2. Meningkatkan   1.Meningkatkan  Keputusan peperiksaan   Peningkatan secara kuantiti  Program EXCEL
           prestasi      pencapaian    UPSR meningkat dari segi  TOV – 46.50%         UPSR
           peperiksaan awam  peperiksaan   kuantiti dan kualiti    2007 - 55           Ujian
                                                          · Setara (2 X
                     awam UPSR                  2008 - 60           setahun) jadual
                                           2009 - 65           ditetapkan oleh SPA
                                           2010 - 70           Bina
                                                          ·Item (latih tubi)
                                           2011 - 75           Gerak
                                                          · Gempur
                                           Peningkatan secara kualiti   Skema
                                                          · Pemarkahan
                                           1 PPD – 100 5A        Program 1 PPD 100
                                           TOV – 1.80%          5A
                                           2007 – 3.6          ·Headcount
                                           2008 - 7.2           Gerak
                                                          · Gempur
                                           2009 – 14.4          Kem
                                                          · Kecemerlangan
                                           2010 – 20.0          Mata Pelajaran
                                           2011 – 25.0
30  sektor pengurusan akademik                                PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
      ISU     STRATEGI   OBJEKTIF                                    INISIATIF
                           INDIKATOR PENCAPAIAN        SASARAN
                  2. Meningkatkan  Keputusan peperiksaan PMR  Peningkatan secara kuantiti:  Program EXCEL PMR
                  pencapaian    meningkat          TOV (2005) – 55.3%       ·Headcount
                  peperiksaan                  2007 – 58.3           Ujian
                                                        · Setara (2 X
                  awam PMR                   2008 – 61.3          setahun) jadual
                                         2009 – 64.3          ditetapkan oleh SPA
                                         2010 – 67.3           Bina
                                                        ·Item (latih tubi)
                                         2011 – 70.3           Gerak
                                                        · Gempur
                                                         Skema
                                                        · Pemarkahan
                  3. Meningkatkan  Keputusan peperiksaan SPM  Peningkatan secara kuantiti  Program EXCEL SPM
                  pencapaian    meningkat          GPS:              ·Headcount
                  peperiksaan                  TOV (2005) – 5.98        Ujian
                                                        · Setara (2 X
                  awam SPM                   2007 – 5.68          setahun) jadual
                                         2008 – 5.48          ditetapkan oleh SPA
                                         2009 – 5.28           Bina
                                                        ·Item (latih tubi)
                                         2010 – 5.08           Gerak
                                                        · Gempur
                                         2011 – 4.88           Skema
                                                        · Pemarkahan
                  4. Meningkatkan  Keputusan peperiksaan    Peningkatan secara kuantiti  Program EXCEL
                  pencapaian    STPM meningkat       TOV (2005) – 90.28%      STPM
                  peperiksaan                  2007 – 92%           ·Headcount
                  awam STPM                   2008 – 94%           Ujian
                                                        · Setara (2 X
                                         2009 – 96%           setahun) jadual
                                         2010 – 98%           ditetapkan oleh SPA
                                         2011 – 100%           Bina
                                                        ·Item (latih tubi)
                                                         Gerak
                                                        · Gempur
                                                         Skema
                                                        · Pemarkahan
                                                   sektor pengurusan akademik      31


                                     PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU      STRATEGI        OBJEKTIF                                  INISIATIF
                                 INDIKATOR PENCAPAIAN      SASARAN
2. Pengurusan    1.Meningkatkan    1.Melatih pengurus    Bilangan pegawai yang   Tahun 2007       Program Smart
kurikulum,     pengurusan      kurikulum di peringkat  menerima kursus /     -semua         Heads
kepimpinan     kurikulum,      JPN (SPA), PPG/D     pendedahan Kepimpinan   PPG/PPD/Penyelia    -perkongsian/mentor
instruksional dan  kepimpinan      (pegawai dan penyelia  Instruksional       kurikulum menghadiri  -`headcount’
P&P guru yang    instruksional, dan  kurikulum) dan sekolah               kursus sekurang-    -Pemantauan
kurang berkesan   P&P guru       (Pengetua / Guru                  kurangnya satu kali
                     Besar/ PK1 / Ketua                 -Menjelang 2011
                     Bidang / Ketua Panitia               semua pengurus
                     / Penyelia Petang)                 sekolah mendapat
                     mengenai pengurusan                pendedahan
                     dan kepimpinan
                     instruksional
                     2. Melatih guru     Bilangan guru mata    Tahun 2007       Program Pro-2G
                     mengenai kemahiran    pelajaran yang dilatih  - Guru-guru Tingkatan  Re-engineering
                     pengajaran dan                   1 dan Tahun 4 di    teachers
                     pembelajaran (P&P)                 sekolah prestasi    P&P cemerlang
                     yang berkesan                   rendah (SPR)      - Kem kecemerlangan
                                              ·419 SK         - Seminar
                                              ·37 SM         - Bengkel
                                                          - pencerapan
                                                          - pemantauan
32  sektor pengursan sekolah
    Pelan Induk Lima Tahun
   SEKTOR PENGURUSAN sekolah
                                                    sektor pengursan sekolah   33


                                     PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU       STRATEGI       OBJEKTIF                                  INISIATIF
                                 INDIKATOR PENCAPAIAN       SASARAN
1.Ketidakseimbanga  Menyeimbangkan   1.Memastikan taburan  1.Bilangan guru yang   1.Menjelang tahun 2010,   Penempatan
n Penempatan Guru  penempatan guru   guru seimbang di    ditempatkan semula    100% guru telah        Semula
berlaku di Sabah.  mengikut kriteria  semua lokasi mengikut  mengikut kriteria yang  ditempatkan mengikut      Guru
           yang telah     kriteria yang      ditetapkan.        kriteria yang ditetapkan.
           ditetapkan.     ditetapkan menjelang               TOV : Berdasarkan
                     tahun 2010.                    kepada bilangan guru
                                              pada Disember 2006.
                                              Sasaran:
                                              Sekolah Rendah
                                              PPG BEAUFORT
                                              Kuala Penyu – 12
                                              Membakut – 57
                                              Papar – 152
                                              Sipitang – 1
                                              Beaufort – 54
                                              Jumlah = 276 guru
                                              2007 PPG Beaufort :
                                              10% (28 guru)
                                              PPG KOTA BELUD
                                              Ranau – (56)
                                              Tamparuli – 52
                                              Kota Belud – 90
                                              Jumlah = 86 guru
                                              2007 PPG Kota Belud :
                                              10% (9 guru)
                                              PPG KOTA KINABALU
                                              Penampang – 35
                                              Tuaran – 75
                                              Kota Kinabalu – 57
                                              Jumlah = 167 guru
34  sektor pengursan sekolah                          PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
     ISU     STRATEGI  OBJEKTIF                            INISIATIF
                       INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
                                  2007 PPG K. Kinabalu    Penempatan
                                  : 10% (17 guru)        Semula
                                  Jumlah Besar = 529       Guru
                                  guru
                                  Bilangan telah ambil kira
                                  guru yang akan pencen
                                  sehingga 31 Disember
                                  2006
                                  Keseluruhan 2007 :
                                  54 guru
                                  Bilangan pencen hingga
                                  Disember 2007:
                                  PPG BEAUFORT
                                  Kuala Penyu – 10
                                  Membakut – 13
                                  Papar – 15
                                  Sipitang – 12
                                  Beaufort – 13
                                  Jumlah = 63 guru
                                  Bilangan Guru 248 – 63
                                  = 185 guru
                                  2008 PPG Beaufort :
                                  20% (37 guru)
                                  PPG KOTA BELUD
                                  Ranau – 16
                                  Tamparuli – 2
                                  Kota Belud – 16
                                  Jumlah = 34 guru
                                  Bilangan Guru 77 – 34 =
                                  43 guru
                                  2008 PPG Kota Belud :
                                  20% (9 guru)
                                sektor pengursan sekolah  35


                 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
ISU  STRATEGI  OBJEKTIF                           INISIATIF
              INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
                          PPG KOTA KINABALU     Penempatan
                          Penampang – 11       Semula
                          Tuaran – 18         Guru
                          Kota Kinabalu – 29
                          Jumlah = 58 guru
                          Bilangan Guru 150 – 58
                          = 92 guru
                          2008 PPG K.Kinabalu :
                          20% (18 guru)
                          Keseluruhan 2008 :
                          64 guru
                          Bilangan pencen hingga
                          Disember 2008:
                          PPG BEAUFORT
                          Kuala Penyu – 8
                          Membakut – 17
                          Papar – 25
                          Sipitang – 9
                          Beaufort – 22
                          Jumlah = 81 guru
                          Bilangan Guru 148 – 81
                          = 67 guru
                          2009 PPG Beaufort :
                          50% (33 guru)
                          PPG KOTA BELUD
                          Ranau – 27
                          Tamparuli – 8
                          Kota Belud – 35
                          Jumlah = 70 guru
                          Bilangan Guru 34 – 70 =
                          (36) guru
36  sektor pengursan sekolah                          PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
     ISU     STRATEGI  OBJEKTIF                           INISIATIF
                       INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
                                  2009 PPG Kota Belud :   Penempatan
                                  Tiada Pergerakan      Semula
                                  PPG KOTA KINABALU      Guru
                                  Penampang – 12
                                  Tuaran – 28
                                  Kota Kinabalu – 24
                                  Jumlah = 64 guru
                                  Bilangan Guru 74 – 64 =
                                  10 guru
                                  2009 PPG K.Kinabalu :
                                  50% (5 guru)
                                  Keseluruhan 2009 :
                                  38 guru
                                  Bilangan pencen hingga
                                  Disember 2009:
                                  PPG BEAUFORT
                                  Kuala Penyu – 1
                                  Membakut – 11
                                  Papar – 29
                                  Sipitang – 8
                                  Beaufort – 10
                                  Jumlah = 59 guru
                                  Bilangan Guru 34 – 59 =
                                  (25) guru
                                  2010 PPG Beaufort :
                                  Tiada Pergerakan
                                  PPG KOTA BELUD
                                  Ranau – 23
                                  Tamparuli – 9
                                  Kota Belud – 32
                                  Jumlah = 64 guru
                                  Bilangan Guru (36) - 64
                                  = (100) guru
                               sektor pengursan sekolah   37


                 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
ISU  STRATEGI  OBJEKTIF                            INISIATIF
              INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
                          2010 PPG Kota Belud :  Penempatan
                          Tiada Pergerakan     Semula Guru
                          PPG KOTA KINABALU
                          Penampang – 16
                          Tuaran – 17
                          Kota Kinabalu – 24
                          Jumlah = 54 guru
                          Bilangan Guru 5 – 54 =
                          (49) guru
                          2010 PPG K.Kinabalu :
                          Tiada Pergerakan
                          Keseluruhan 2010 :
                          Tiada Pergerakan.
38  sektor pengursan sekolah                                    PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
      ISU      STRATEGI     OBJEKTIF                                     INISIATIF
                                INDIKATOR PENCAPAIAN        SASARAN
   1.Ketidakfahaman  Memantapkan  Memantapkan dan     1.Bilangan Pengetua dan   1.Menjelang tahun 2008,  Taklimat Pentafsiran
   Pengetua dan    Pengurusan  mengemaskini       Guru Besar (sekolah yang   semua pengetua dan     Akta Pendidikan
   Guru Besar     Sekolah    pengetahuan       berprestasi rendah) diberi  guru besar sekolah     1996, Surat Pekeliling
   terhadap Akta          Pengetua dan Guru    taklimat mengenai Akta    diberi taklimat mengenai  Ikhtisas berkaitan
   Pendidikan dan          Besar (Sekolah yang   Pendidikan 1996 dan Surat  Akta Pendidikan 1996    Pengurusan Sekolah.
   Surat Pekeliling         berprestasi rendah)   Pekeliling Ikhtisas yang   dan Surat Pekeliling
   Ikhtisas.            berkaitan perkara asas  berkaitan perkara asas    Ikhtisas yang berkaitan
                   dalam pengurusan.    dalam pengurusan sekolah.  perkara asas dalam
                                              pengurusan sekolah.
                                              Surat Pekeliling
                                              Ikhtisas (SPI)
                                              1.SPI 13/1969
                                              2.SPI 1/1972
                                              3.SPI 9/1975
                                              4.SPI 1/1984
                                              5.SPI 1/1985
                                              6.SPI 6/1985
                                              7.SPI 4/1986
                                              8.SPI 3/1987
                                              9.SPI 7/1995
                                              10.SPI 12/1988
                                              11.SPI 11/1989
                                              12.SPI 9/1991
                                              13.SPI 4/1998
                                              14.SPI 5/1998
                                              15.SPI 8/1998
                                              16.SPI 10/1998
                                              17.SPI 12/1998
                                              18.SPI 14/1998
                                              19.SPI 15/1998
                                              20.SPI 18/1998
                                              21.SPI 20/1998
                                 sektor pengursan sekolah  39


                 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
ISU  STRATEGI  OBJEKTIF                           INISIATIF
              INDIKATOR PENCAPAIAN    SASARAN

                          22. SPI 22/1998
                          23. SPI 23/1998
                          24. SPI 24/1998
                          25. SPI 26/1998
                          26. SPI 2/1999
                          27. SPI 3/1999
                          28. SPI 5/1999
                          29. SPI 8/2000
                          30. SPI 9/1999
                          31. SPI 11/1999
                          32. SPI 12/1999
                          33. SPI 1/2000
                          34. SPI 6/2000
                          35. SPI 7/2000
                          36. SPI 11/2000
                          37. SPI 12/2000
                          38. SPI 14/2000
                          39. SPI 15/2000
                          40. SPI 20/2000
                          41. SPI 7/2001
                          42. SPI 5/2001
                          43. SPI 8/2001
                          44. SPI 9/2001
                          45. SPI 11/2002
                          46. SPI 12/2002
                          47. SPI 5/2002
                          Pekeliling
                          Perkhidmatan
                          (PP)
                          48. PP 9/2002
                          49. PP 10/2002
                          50. PP 15/2002
40  sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan
    Pelan Induk Lima Tahun
   SEKTOR PENGURUSAN PEmbangunan kemanusiaan
                                        sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan      41


                                   PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU       STRATEGI       OBJEKTIF                                 INISIATIF
                                INDIKATOR PENCAPAIAN       SASARAN
1.         Meningkatkan    1. Meningkatkan    1.Bilangan sekolah, PPG, dan  SM= 203      Kursus / Bengkel
Ketidakberkesanan  keberkesanan    pelaksanaan dan    PPD yang didedahkan dengan   SR= 1,061     Pengurusan
pengumpulan dan   sistem       penggunaan sistem   sistem pengurusan data murid  Jum: 1,264    Penggunaan Sistem
pelaporan data   pengumpulan dan   pengurusan data                    PPG/PPD = 26   Data Murid
murid        pelaporan data   murid yang tepat dan                  TOV (2006) = 0%
          murid oleh pihak  betul di peringkat                   SM + SR:
          PPG, PPD dan    sekolah / PPD /PPG                   2007 = 70%
          sekolah.      / SPPK.                        2008 = 80%
                    .                           2009 = 100%
                                                PPG+ PPD (2007)
                                                = 100%
2. Ancaman dadah  Meningkatkan    1.Meningkatkan     1. Bilangan sekolah, PPG, dan  SM= 203      Kursus / Bengkel
kepada murid    pelaksanaan     pelaksanaan      PPD yang didedahkan dengan   SR= 1,061     Pendidikan
          program       program        program pencegahan dan     Jum: 1,264    Pencegahan Dadah
          pencegahan dan   pencegahan dan     kesedaran mengenai ancaman   PPG/PPD = 26
          kesedaran dengan  kesedaran mengenai   dadah              TOV (2006) = 0%
          fokus utama     ancaman dadah                     2007 = 70%
          terhadap ‘School-  dalam kalangan                     2008 = 80%
          Based        murid di peringkat                   2009 = 100%
          Programme”     sekolah                        PPG+ PPD (2007)
                                                = 100%
42  sektor pengurusan pendidikan ISLAM DAN MORAL
    Pelan Induk Lima Tahun
   SEKTOR PENGURUSAN PEndidikan islam & moral
                                       sektor pengurusan pendidikan ISLAM DAN MORAL       43


                                 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
   ISU     STRATEGI       OBJEKTIF                                   INISIATIF
                              INDIKATOR PENCAPAIAN       SASARAN
1. Strategi   Meningkatkan   1. Meningkatkan      Bilangan pentadbir SMKA di  2008 = 3 SMKA    Memperkasakan SMKA
Pengurusan 10  dan pemantapan  kesedaran pentadbir    Sabah akur dengan saranan  2009 = 6 SMKA    Sabah
Program     kualiti     SMKA dalam memahami    10 program kecemerlangan   2010 = semua     -Mesyuarat Program
Kecemerlangan  pengurusan 10  10 program        SMKA.            SMKA di Sabah    memperkasakan SMKA
SMKA belum   bidang      kecemerlangan SMKA.                             -Lawatan Penandaaras Ke
mencapai    kecemerlangan                                        sekolah-sekolah
sasaran.    SMKA                                             cemerlang.
                                                       -Pemantauan dan
                                                       Penilaian.
                                                       -Pemberian anugerah.
                 2. Memartabatkan SMKA   Bilangan SMKA di Sabah    2008 = menerima 3  Memperkasakan SMKA
                 dengan pemberian     menerima anugerah      anugerah       Sabah
                 Anugerah         Kecemerlangan SMKA Zon    kecemerlangan    -Mesyuarat Program
                 Kecemerlangan SMKA.    Sabah & Sarawak.       SMKA Zon Sabah &   memperkasakan SMKA
                 3. SMKA menjadi                    Sarawak.       -Lawatan Penandaaras Ke
                 teladan sekolah-sekolah  Bilangan SMKA di Sabah    2009 = menerima 6  sekolah-sekolah
                 menengah di Sabah.    menerima anugerah      anugerah       cemerlang.
                              Kecemerlangan SMKA      kecemerlangan    -Pemantauan dan
                              Peringkat Kebangsaan.    SMKA Zon Sabah &   Penilaian.
                                            Sarawak       -Pemberian anugerah.
                                            2010 = menerima 10
                                            anugerah
                                            kecemerlangan
                                            SMKA Zon Sabah &
                                            Sarawak.
                                            2011 =
                                            Semua SMKA di
                                            Sabah pernah
                                            menerima anugerah
                                            kecemerlangan
                                            SMKA Peringkat
                                            Kebangsaan
44  sektor pengurusan pendidikan ISLAM DAN MORAL                                    PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
      ISU      STRATEGI       OBJEKTIF                                 INISIATIF
                                 INDIKATOR PENCAPAIAN      SASARAN
   2. Kursus     Mengadakan    1. Meningkatkan     Bilangan JU memiliki    Menjelang tahun   Kursus Kemahiran Jawi
   Kemahiran Jawi  bengkel dan    kemahiran Jawi dan al-  kemahiran Jawi dan al-   2007 semua JU    dan al-Quran
   dan al-Quran   kursus secara   Quran kepada JU.     Quran           diberi kursus    -Kursus kepada JU
   tidak dapat    berperingkat   2. Meningkatkan     Bilangan guru Pendidikan  kemahiran jawi dan  -Bengkel penguasaan Jawi
   dijalankan    kepada semua   bilangan guru      Islam mendapat       al-Quran       dan al-Quran
   kepada semua   guru Pendidikan  Pendidikan Islam yang  pendedahan kursus     Menjelang tahun   -Pemantauan bersepadu.
   guru Pendidikan  Islam       mahir Jawi & al-Quran.  kemahiran Jawi dan al-   2007 = 33.3% orang
   Islam                            Quran.           guru pendidikan
                                               Islam mendapat
                                               kemahiran yang
                                               tinggi dalam Jawi
                                               dan al-Quran
                                               Menjelang tahun
                                               2008 = 66.6%
                                               Menjelang tahun
                                               2009 = 100%
                                               Menjelang tahun
                                               2010 pemantauan
                                               keberkesanan
                                               kepada guru
                                               Pendidikan Islam
                                               melaksana
                                               kemahiran dalam
                                               Jawi dan al-Quran.
                                               Menjelang tahun
                                               2011, Laporan
                                               Semakan semula
                                               keberkesanan guru
                                               Pendidikan Islam
                                               melaksanakan
                                               kemahiran dalam
                                               Jawi dan al-Quran.
               JEMAAH NAZIR SEKOLAH NEGERI SABAH  45
Pelan Induk Lima Tahun
jemaah nazir sekolah negeri sabah
46  JEMAAH NAZIR SEKOLAH NEGERI SABAH                                      PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
       ISU       STRATEGI      OBJEKTIF                                   INISIATIF
                                  INDIKATOR PENCAPAIAN         SASARAN
   1.Terdapat sekolah  1. Memantapkan  1.Melaksanakan     1. Bilangan Sekolah rendah   2007          Penaziran
   yang belum      pelaksanaan   pemeriksaan bagi    dan menengah kerajaan atau   SR = 235 buah.     Berkualiti Sekolah
   diperiksa dalam   pemeriksaan   setiap sekolah rendah  bantuan kerajaan di Negeri   SM = 41 buah.     Cemerlang
   tempoh lima (5)   sekolah.     dan menengah      Sabah yang akan diperiksa    Termasuk 25% Sekolah
   tahun.                kerajaan atau bantuan  sekurang-kurangnya sekali    Pedalaman dan Pulau
                      kerajaan di Negeri   dalam tempoh lima (5) tahun.  2008
                      Sabah sekurang-                     SR = 266 buah.
                      kurangnya sekali                    SM = 51 buah.
                      dalam tempoh lima (5)                  Termasuk 25% Sekolah
                      tahun.                         Pedalaman dan Pulau
                                                  2009
                                                  SR = 266 buah.
                                                  SM = 51 buah.
                                                  Termasuk 25% Sekolah
                                                  Pedalaman dan Pulau
                                                  2010
                                                  SR = 200 buah
                                                  SM = 30 buah.
                                                  Termasuk 25% Sekolah
                                                  Pedalaman dan Pulau
                                                  2011
                                                  SR = 98 buah.
                                                  SM = 26 buah.
                                                  Termasuk 25% Sekolah
                                                  Pedalaman dan Pulau


                      2. Setiap Nazir     1.Bilangan dapatan       Nazir = Sekurang-   Bengkel
                      menyediakan Dapatan   pemeriksaan yang        kurangnya 20 Dapatan  Pemantapan
                      Pemeriksaan Sekolah   disediakan oleh setiap Nazir.  Pemeriksaan Sekolah  Penulisan Laporan
                      pada setiap tahun                               (Teori dan
                                                             Praktikal
                                               JEMAAH NAZIR SEKOLAH NEGERI SABAH       47


                                    PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU       STRATEGI       OBJEKTIF                                    INISIATIF
                                INDIKATOR PENCAPAIAN         SASARAN
                    3. Memberi bimbingan  1.Bilangan sekolah yang    Setiap kali pemeriksaan  Siri Perkongsian
                    dan cadangan      akan diberi bimbingan dan   dijalankan, hasil     Dapatan dengan
                    berkaitan perkara-   cadangan kepada pihak     pemeriksaan akan     JPN (3 kali
                    perkara pengurusan,  pengurusan dan guru-guru    dibentangkan kepada    setahun)
                    pengajaran dan     tentang perkara-perkara    semua pentadbir
                    pembelajaran pada   yang berhubung dengan     sekolah, panitia mata
                    setiap akhir      pengurusan sekolah dan     pelajaran dan setiap
                    pemeriksaan kepada   pengajaran & pembelajaran   guru yang dicerap.
                    pihak pentadbir dan  (AP96, Seksyen 118)
                    guru-guru sekolah
2. Sekolah belum   1. Meningkatkan  1. Menentukan     1.Bilangan sekolah yang    Setiap sekolah yang    Siri Perkongsian
mengambil tindakan  keberkesanan    sekolah mengambil   memberi maklum balas /     menerima Dapatan     Dapatan dengan
dan         tindakan susulan  tindakan terhadap   tindakan susulan terhadap   Pemeriksaan Sekolah    JPN (3 kali
penambahbaikan    sekolah terhadap  Dapatan Pemeriksaan.  Dapatan Pemeriksaan      ekoran daripada      setahun)
secara sistematik  Dapatan                  Sekolah.            pemeriksaan sekolah
atas dapatan     Pemeriksan yang                             yang dijalankan oleh
pemeriksaan nazir.  dihantar kepada                             pihak Nazir memberi
           pihak sekolah.                              maklum balas dan
                                               tindakan susulan dengan
                                               menghantar surat
                                               tersebut kepada
                                               Pengarah Jabatan
                                               Pelajaran Negeri dan
                                               salinannya kepada Ketua
                                               Nazir Negeri
                    2. Meningkatkan    Bilangan sekolah yang     100% sekolah membuat   Road Show
                    bilangan yang     menghantar keputusan      penarafan kendiri     Standard Kualiti
                    mengambil usaha    Penarafan Kendiri Sekolah   sekolah menjelang 2008  Pendidikan
                    penambahbaikan     berasaskan Standard Kualiti               Malaysia (SKPM)
                    untuk membudayakan   Pendidikan Malaysia (SKPM)                untuk Pentadbir
                    penilaian kendiri di                              Baru SR/SM
                    peringkat sekolah
48  BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH
    Pelan Induk Lima Tahun
   BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
                                      BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH      49


                                PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU      STRATEGI      OBJEKTIF                                INISIATIF
                             INDIKATOR PENCAPAIAN      SASARAN
1.Masalah     1.Meningkatkan   1.Memastikan    Bilangan guru yang boleh  TOV Dis 2006 :    Program
Pengumpulan dan  keberkesanan    guru-guru      menggunakan sistem     50%         Pemantapan NILAM
Pelaporan Data  sistem pengurusan  Perpustakaan dan  pelaporan NILAM meningkat  Sasaran Guru        -Mesyuarat
NILAM       NILAM.       Media mahir                   Perpustakaan dan      -Taklimat dan
                   mengunakan                   Media           Bengkel
                   sistem pengurusan                2007 : 60% mahir      -Kursus
                   NILAM yang                   2008 : 80%         Pemantapan
                   dibekalkan.                   2009 : 90%         -Pemantauan
                                           2010: 100%         -Pengumpulan
                                           2011: 100%         dan Pelaporan
                                                         Data NILAM
         2. Meningkatkan   1.Memastikan PTP  Bilangan yang membuat    TOV Dis 2006 : 35%  Program PKG Bestari
         pelaporan Data   PKG mahir      pelaporan ke PSPN pada   Sasaran semua       -Mesyuarat
         NILAM        mengurus PKG.    masa yang ditetapkan    sekolah di Negeri     -Taklimat dan
                   2.Memastikan    meningkat.         Sabah.           Bengkel
                   semua sekolah                  2007 : 50%         -Kursus
                   menghantar                   2008 : 70%         Pemantapan
                   pelaporan NILAM                 2009 : 90%         -Pemantauan
                   ke PSPN pada                  2010 : 100%        -Pengumpulan
                   masa yang                    2011 : 100%        dan Pelaporan
                   ditetapkan                                 Data NILAM
50  BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH                                      PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
       ISU        STRATEGI       OBJEKTIF                             INISIATIF
                                   INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
   2. Masalah       1.Menggalakkan     1.Menggalakkan  Bilangan murid dan guru  TOV Dis 2006 :   PROTEKMEDIA
   pembudayaan      penggunaan       murid dan guru  yang boleh menggunakan  50%        Aktivti yang dijalankan
   penggunaan bahan    peralatan ICT, bahan  menggunakan    peralatan ICT, bahan   Sasaran      :
   teknologi pendidikan  teknologi dan media  peralatan ICT,  teknologi dan media di  2007 : 60% mahir  1.Mengedarkan Surat
   dan media dalam    dalam P&P       bahan teknologi  sekolah meningkat.    2008 : 70%     Pekeliling Ikhtisas
   P&P                      dan media di                2009 : 80%     KPM – Tentang
                          sekolah.                  2010: 90%     Penggunaan Media
                                                2011: 100%     Dalam P&P di
                                                          Sekolah.
                                                          2.Taklimat Dan
                                                          Bengkel Penggalakan
                                                          dan Penggunaan
                                                          Peralatan ICT,
                                                          Penggunaan Bahan
                                                          Teknologi dan Media
                                                          3.Bengkel penggunaan
                                                          Peralatan ICT, Bahan
                                                          Teknologi dan Media
                                                          dalam P&P
                                                          4.Pemantauan
                                                          Penggunaan Peralatan
                                                          ICT, Bahan Teknologi
                                                          dan Media dalam P&P
                                                          di setiap sekolah
                                                          5.Pengumpulan dan
                                                          Pelaporan Data
                                                          Penggunaan Peralatan
                                                          ICT, Bahan Teknologi
                                                          dan Media dalam P&P
                                                          di setiap sekolah
                                 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH    51


                           PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
ISU    STRATEGI       OBJEKTIF                              INISIATIF
                        INDIKATOR PENCAPAIAN     SASARAN
   2. Meningkatkan    1.Meningkatkan  Bilangan sekolah yang   TOV Dis : 40%    Sama seperti di atas
   penggunaan       penggunaan    membuat Pelaporan ke   Sasaran semua
   peralatan ICT, bahan  peralatan ICT,  BTPN pada masa yang    sekolah di Negeri
   teknologi dan media  bahan teknologi  ditetapkan        Sabah.
   dalam P&P di setiap  dan media dalam               2007 : 60%
   sekolah.        P&P di setiap                2008 : 70%
               sekolah.                  2009 : 80%
               2.Memastikan                2010 : 90%
               semua sekolah                2011 : 100%
               menghantar
               Pengumpulan
               Data dan
               Pelaporan
               Penggunaan
               Peralatan ICT /
               Bahan Teknologi
               dan Media
52  bahagian penilaian dan peperiksaan
    Pelan Induk Lima Tahun
   bahagian PENILAIAN & PEPERIKSAAN
                                                bahagian penilaian dan peperiksaan      53


                                     PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
    ISU        STRATEGI       OBJEKTIF                                  INISIATIF
                                 INDIKATOR PENCAPAIAN       SASARAN
1.Pendaftaran calon  Memberi       1.Memastikan      1.Peratus penurunan      2007         Taklimat Titian Mesra
UPSR, PMR, SPM,    penekanan      pendaftaran semua    kesilapan pendaftaran.    5% kesilapan     -Setiausaha
dan STPM di      tentang       jenis peperiksaan                   diturunkan kepada  peperiksaan
sekolah tidak     tanggungjawab    dibuat dgn tepat.    2.Bilangan dokumen dihantar  3%          -Pengetua / GB dalam
mematuhi arahan    Pengetua / GB                mengikut jadual yang     100% sekolah     persidangan
pendaftaraan     SUP/ GK tentang   2.Menghantar semua   ditetapkan          menghantar      Persatuan
           kepentingan     dokumen pendaftaran                  dokumen mengikut   Pengetua/MGB tahun
           pendaftaran calon  dengan lengkap                    jadual yang     2007.
                     mengikut jadual yang                 ditetapkan      -Mesyuarat
                     telah ditetapkan                              pengurusan tertinggi
                                                           JPN
                                                           -Memohon pelantikan
                                                           jawatan Setiausaha
                                                           Peperiksaan secara
                                                           hakiki di sekolah
2. Sekolah tidak   Memberi       1.Memastikan      1.Bilangan sekolah      Tahun 2007      Taklimat
mengikut prosedur   penekanan kepada  pelaksanaan jadual   melaksanakan pentaksiran   3% daripada 5%    Memperkasakan
dalam         pelaksanaan PBS   PBS dipatuhi.      PBS mengikut jadual.     sekolah dapat    Pentaksiran
mengendalikan     di peringkat                               melaksanakan PBS   Berasaskan Sekolah
Pentaksiran      sekolah.      2.Memastikan      2.Bilangan calon mendapat   mengikut jadual.   -Taklimat
Berasaskan Sekolah            pemberian markah    markah mengikut        Tahun 2008      -Memantau perjalanan
(PBS)                   kepada calon adalah   pencapaian mereka       Semua sekolah    PBS.
                     mengikut prosedur dan                 dapat melaksanakan  -Menyemak rekod
                     tepat dan betul                    PBS mengikut     PBS.
                                                jadual.       -Melantik Ketua
                                                Tahun 2007      Pentaksir PBS
                                                Semua calon diberi  Kawasan peringkat
                                                markah mengikut   PPD/PPG akhir tahun
                                                pencapaian mereka  2006 (SPM)
     A
   CART GANTT PERANCANGAN STRATEGIK JPN SABAH 2007-2011
54                      TAHUN 2006                           JUN       JUL       OGO       SEP       OKT       NOV
   BIL         AKTIVITI
                         1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4
      Pembentangan Laporan Penilaian
      Perancangan Strategik Beyond
    1  Excellence JPN Sabah
      Taklimat Praperancangan
      Strategik JPN Sabah bagi
      Pengurus Atasan (Top
    2  Management)
      Penetapan Visi dan Misi JPN
    3  Sabah
      Taklimat dan Bengkel
      Praperancangan Strategik JPN
      Sabah Bagi Pengurus
      Pertengahan (Middle
    4  Management)
      Pemurnian Isu-isu Strategik,
      Objektif, dan Indikator Prestasi
    5  Sektor
      Tarikh akhir penghantaran Isu-isu
      Strategik, Strategi, dan Indikator
    6  Prestasi
      Bengkel Pembinaan Sasaran
    7  (Target) dan Inisiatif (Initiative)
      Mesyuarat Kawalan Mutu
    8  Peringkat Sektor
                                    A
                                  CART GANTT PERANCANGAN STRATEGIK JPN SABAH 2007-2011
                                                      TAHUN 2006
                                                                    55                      JUL       OGO       SEP       OKT       NOV       DIS
BIL        AKTIVITI       1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4
   Mesyuarat Kawalan Mutu
   Jawatankuasa Induk Perancangan
 9  Strategik JPN Sabah
   Mesyuarat Kawalan Mutu
10  Peringkat Sektor Kali Ke-2
   Mesyuarat Kawalan Mutu
   Jawatankuasa Induk Perancangan
11  Strategik JPN Sabah Kali Ke-2
   Penulisan Draf Perancangan
12  Strategik JPN Sabah
   Pembentangan Draf Perancangan
   Strategik JPN Sabah dalam
13  Mesyuarat Pengurusan
   Pemurnian dan Penulisan Draf
14  Akhir
     A
   CART GANTT PERANCANGAN STRATEGIK JPN SABAH 2007-2011
56                      TAHUN 2007                          JAN       FEB       MAC       JUN       NOV       DIS
   BIL        AKTIVITI        1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4

      Penulisan Draf Akhir Perancangan
    1  Strategik JPN Sabah
      Penjilidan Buku Perancangan
    2  Strategik JPN Sabah
      Pelancaran Perancangan Strategik
    3  JPN Sabah 2007-2011
      Jerayawara Perancangan Strategik
    4  JPN Sabah
      Mesyuarat Pengurusan Untuk
      Penilaian Pelaksanaan
      Perancangan Strategik
    5  Pertengahan Tahun
      Mesyuarat Pengurusan Untuk
      Penilaian Pelaksanaan
      Perancangan Strategik Akhir
    6  Tahun
                               pelan tindakan perancangan strategik jpn sbaah 2007-2011   57


Tarikh/Tempoh/Tempat                    Aktiviti                    Tindakan
27 Jun 2006       Pembentangan Laporan Penilaian Perancangan Strategik Beyond
                                                    Urus Setia
Bilik Gerakan SPA    Excellence (BE) Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
             Taklimat Praperancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Bagi     Urus Setia
27 Jun 2006
             Pengurus Atasan (Top Management) Jabatan Pelajaran Sabah           Pengurus Atasan
Bilik Gerakan SPA
             Penetapan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah            JPN. Sabah
25 – 28 Julai 2006    Taklimat dan Bengkel Praperancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri    Urus Setia
Kudat Golf & Marina   Sabah Bagi Pengurus Pertengahan (Middle Management) Jabatan Pelajaran     Ketua-ketua Unit,
Resort          Sabah                                     JPN. Sabah
31 Julai – 4 Ogos 2006  Permurnian isu-isu strategik, objektif dan KPI sektor             Penyelaras Sektor
             Tarikh akhir penghantaran isu-isu strategik, strategi dan KPI sektor kepada
7 Ogos 2006 (Isnin)                                          Penyelaras Sektor
             urusetia
             Bengkel Pembinaan Sasaran (Target) dan Inisiatif (Initintive)         Urus Setia /
5-7 September 2006
                                                    Penyelaras Sektor
14 September 2006    Mesyuarat Kawalan Mutu Peringkat Sektor
                                                    Penyelaras Sektor
(Khamis: 1 hari)
             Mesyuarat Kawalan Mutu Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik JPN      Urus Setia
28 September 2006
             Sabah                                     Ketua Sektor
(Rabu: 1 hari)
                                                    Penyelaras Sektor
19 September 2006 – 13  Mesyuarat Kawalan Mutu Peringkat Sektor Kali Ke-2               Urus Setia
Oktober 2006                                              Ketua Sektor
(2 Minggu)                                               Penyelaras Sektor
             Mesyuarat Kawalan Mutu Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik JPN      Urus Setia
31 Oktober 2006
             Sabah Kali ke-2                                Ketua Sektor
(Selasa: 1 hari)
                                                    Penyelaras Sektor
58  pelan tindakan perancangan strategik jpn sbaah 2007-2011
     Tarikh/Tempoh/Tempat                    Aktiviti                   Tindakan

    1 Nov – 3 Nov 2006
                  Pemurnian Perancangan Strategik Peringkat Sektor (Akhir)
    (Jumaat: 3 hari)

    4 Nov 2006   – 11 Nov
    2006            Penulisan Draf Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Sabah       Urus Setia
    (1 minggu)
                  Pembentangan Draf Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
    1 Disember 2006                                           Pengurus Atasan
                  Dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi
    15-26 Januari 2007     Penjilidan Buku Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah   Urus Setia
                                                      Pengarah Pelajaran
    30 Januari 2007      Pelancaran Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Sabah 2007-2011.
                                                      JPN. Sabah
    Februari 2007       Jerayawara Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Sabah         Pengurus Atasan
      jawa ankuasa induk perancangan stra
        t               tegik jpn sabah  59


          PENGERUSI
       Puan Normah Binti Gagoh
      Pengarah Pelajaran Negeri Sabah

       TIMBALAN PENGERUSI
       Tuan Haji Muhiddin Bin Yusin
   Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Sabah

          SETIAUSAHA
     Puan Hajah Maimunah Haji Suhaibul
     Ketua Sektor Pengurusan Akademik

        AHLI JAWATANKUASA
         Encik Bali Hj. Yusuf
  Ketua Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran

      Tuan Haji Mohd Shafie bin Matzin
      Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

       Encik Abdul Rahim Hj. Kula
 Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

     Tuan Haji Mohd Hanapiah Bin Sahrani
  Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam & Moral

       Puan Hajah Nuri Binti Udin
       Ketua Penolong Pengarah
      Pusat Sumber Pendidikan Negeri

     Tuan Haji Ahmad Sabari Bin Kamari
       Ketua Penolong Pengarah
     Bahagian Penilaian dan Peperiksaan

Puan Hajah Aminah Hj. Musally (sehingga November 2006)
   Puan Mistrine Radin (mulai Disember 2006)
       Ketua Nazir Negeri Sabah
60    t
   jawa ankuasa kerja perancangan strategik jpn sabah       Pengerusi          :  Puan Hajah Maimunah Hj. Suhaibul

       Timbalan Pengerusi     :  Puan Sufiah Abd Rahim Lee

       Setiausaha 1        :  Encik Awang Seman Awang Tahir

       Setiausaha 2        :  Encik Daniel Jebon Janaun

       Ahli Jawatankuasa      :  Encik Teo Eng Seng
                       Puan Judy Lian
                       Encik Ajmal Hj. Jumah
                       Puan Ummai Salmah Abd Karim

       Penyelaras Peringkat Sektor :  Encik Redwann Abdullah (SPA)
                       Puan Soraya Gubin (SPS)
                       Encik Awang Madsaid (SPPK)
                       Encik Rusining Rusidi (SPPP)
                       Ustaz Nuriman Jumantin (SPPIM)
                       Puan Rabiah Hj. Salleh (BP&P)
                       Encik Mohd Radzi Daud (JNS)
                       Encik Saliudin Salleh (BTPN)

       Ketua Editor        :  Encik Daniel Jebon Janaun

       Editor           :  Encik Awang Seman Awang Tahir
                       Encik Awang Jaya Awang Damit

       Reka Bentuk Grafik     :  Encik Mohd Sufrie Salleh
       & Reka Letak
                                                 singka an
                                                    t   61
BE   :  Beyond Excellence               SPM     :  Sijil Pelajaran Malaysia
SPPP  :  Sektor Pengurusan Pembangunan Pelajaran    STPM    :  Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
SPA   :  Sektor Pengurusan Akademik           NILAM    :  Nilai Ilmu Amalan Membaca
SPS   :  Sektor Pengurusan Sekolah           PKG     :  Pusat Kegiatan Guru
SPPK  :  Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan   NS     :  Nazir Sekolah
SPPIM  :  Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral  AP ’96   :  Akta Pendidikan 1996
JNS   :  Jemaah Nazir Sekolah              JPN Sabah  :  Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
PSPN  :  Pusat Sumber Pendidikan Negeri         BRP     :  Buku Rekod Perkhidmatan
BPP   :  Bahagian Peperiksaan dan Penilaian       LDP     :  Latihan Dalam Perkhidmatan
KPI   :  Key Performance Indikator
                              SPBT    :  Skim Pinjaman Buku Teks
UPSR  :  Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
                              PPG     :  Pejabat Pelajaran Gabungan
PMR   :  Penilaian Menengah Rendah
                              PPD     :  Pejabat Pelajaran Daerah
62  glosari   Pengurusan Strategik
   Pengurusan strategik merupakan proses membentuk pelan strategik dan pelaksanaan pelan berkenaan. Ia melibatkan analisis strategik, pilihan
   strategik dan pelaksanaan strategik (Fidler, 2002).

   Penguruan strategik ialah seni dan sains untuk membentuk, melaksanakan, dan menilai keputusan silang-fungsi (cross-functional decisions) yang
   membolehkan organisasi tersebut mencapai objektifnya (David, 2001)

   Perancangan Strategik
   Perancangan strategik merupakan proses masa depan sesebuah organisasi membuat impian (envisions) masa depan dan membangun prosedur
   dan operasi yang sesuai untuk mencapai masa depan itu.

   Mandat
   Mandat merupakan peraturan bertulis atau tidak bertulis yang menguasai dan memandu sesebuah institusi dan stakeholdersnya. Ia mungkin
   secara langsung dikaitkan dengan undang-undang, ordinan, akta, dan piagam (Sevier, 2000). Ia merupakan tauliah (punca kuasa), garis panduan
   tanggungjawab, dan apa yang mesti dilakukan bagi memenuhi tanggungjawab. Antara sumber mandat ahila Akta Pendidikan, Dasar-dasar
   Kerajaan, Arahan Ketua Organisasi, Pekeliling Perkhidmatan Awam dan Ikhtisas, dan Polisi.

   Visi
   Visi merupakan masa depan organisasi anda yang realistik, berwibawa, dan menarik (Nanas, 1994). Komponen penting visi ahila (i) menerangkan
   tujuan kewujudan, verja utama, dan pelanggan sasaran, keunggulan masa depan organisasi yang unik, dan nilai-nilai yang dikongsi bersama. Ciri-
   ciri visi yang baik ahila (i) berorientasikan masa depan; (ii) memandu ke arah masa depan yang jelas; (iii) sesuai untuk organisasi, budaza, dan nilai;
   (iv) satu set piawai kecemerlangan dan kualiti; (v) jelas tujuan; (vi) membangkitkan semangat dan komitmen; (vii) menggambarkan keunikan
   organisasi; dan (viii) bercita-cita tinggi.

   Misi
   Misi merupakan statu pernyataan ringkas dan padat menjelaskan perkara-perkara berikut: (i) Tujuan kewujudan organisasi (What is our basic
   purpose or why do we exist?); (ii) Siapa penerima perkhidmatan (who we serve?); (iii) Hasil akhir yang hendak dicapai (what we produce – outcome
   benefits: products, services, uses); dan (iv) Bagaimana melakukannya (our distinctive competente – how we do it differently, better, more effective
   than others).

   Isu-isu Strategik
   Isu-isu strategik ialah kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman, atau masalah yang memberi impak signifikan kepada sesebuah institusi atau
   stakeholders. Ia merupakan sesuatu yang perlu kita respon, sesuatu yang tak dapat kita elak atau ketepikan. Ia merupakan sesuatu yang perlu kita
   tangani.
                                                                   glosari    63


Matlamat Strategik
Sasaran-sasaran atau hasil akhir yang dihasratkan untuk dicapai oleh organisasi dalam statu tempoh masa tertentu. Ia menjawab apa yang perlu
dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi.

Strategi
Strategi ialah pendekatan atau kaedah bertindak yang digunakan untuk mencapai misi dan visi. Strategi organisasi mesti berkait dengan: (i) cara
merealisasikan Visi dan Misi; (ii) Cara merealisasikan matlamat strategik dan objektif organisasi dan cara melaksanakan perancangan dengan
berkesan.

Objektif
Objektif ahli sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Dua jenis objektif, iaitu jangka panjang (melebihi setahun) dan
jangka pendek (kurang setahun) – pelan taktikal / tindakan. Ciri-ciri objektif yang baik ialah S.M.A.R.T.

Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators – KPI)
KPI merupakan ukuran yang boleh dikira / dikuantifikasikan, yang dipersetujui terlebih dahulu, yang merefleksikan faktor-faktor kejayaan kritikal
bagi sesebuah organisasi. KPI membantu organisasi untuk megetahui dan mengukur pencapaian matlamat organisasi. Justeru, KPI mestilah
merefleksikan matlamat organisasi. KPI mesti boleh dikuantifikasikan. KPI hendaklah menjadi petunjuk bagi kejayaan organisasi.

Sasaran
Sasaran merujuk kepada hasil akhir pencapaian yang dihasratkan.

Inisiatif
Inisiatif merujuk kepada Program / Projek / Aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat.
64   T T
   CA A AN
        1
        Reka bentuk dan reka letak oleh Fie.S menggunakan CorelDrawX3 dan Adobe Photoshop CS2
        1 Files\SAGA FINAL.cdr 1345.10MB
        C:\Corel User
        1
        Arial1BoomBox1        AmerType Md
                Eurotype1 BT1         Staccato222 BTWingDings

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:521
posted:5/1/2010
language:Malay
pages:67
Description: Pentaksiran-Bahasa-Melayu pdf