Penilaian Kolaboratif Peranan Penyelia Pembimbing Guru Pelatih UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TAKLIMAT by xld14276

VIEWS: 0 PAGES: 32

More Info
									  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
TAKLIMAT PRAKTIKUM UPSI
      MEI 2009
     JULAI 2009
 (Kepada Guru Pembimbing)
TARIKH & TEMPOH PRAKTIKUM

 ISMP (Bakal Guru)
   24/25 Mei 2009  - 17/18 Sep 2009
   14 Minggu

 ISMP (Bekas Guru)
   24/25 Mei 2009 - 30/31 Julai 2009
   8 Minggu

 PKPG
  10/11 Mei 2009  - 16/17 Julai 2009
  8 Minggu

 DPLI
  19/20 Julai 2009 -  15/16 Okt 2009
  12 Minggu
PROGRAM TERLIBAT

 Bahasa Melayu   Teknologi Maklumat
 Sastera      Kaunseling
 TESL       Pend Sekolah Rendah
 Matematik     Pend Awal Kanak-kanak
 Fizik       Perakaunan
 Kimia       Ekonomi
 Biologi      Pengurusan Perniagaan
 Seni Visual    Sejarah
 Muzik       Geografi
 K.Hidup      Sains Sukan
WAKTU PENGAJARAN SEMINGGU


• Mata pelajaran major   -  8 – 10 waktu
 Mata pelajaran minor   -  2 – 4 waktu
 (Jumlah 10 - 12 waktu)

• Program yang tiada mata pelajaran minor,
 10 – 12 waktu mata pelajaran major

• Program yang ada dua bidang tumpuan,
 jumlah kedua-dua mata pelajaran ialah 10 –
 12 waktu
BILANGAN PENYELIAAN Pensyarah Penyelia - minima 2 kali
 Guru Pembimbing  - minima 4 kali
PENILAIAN KOLABORATIF :
PERANAN PENYELIA-PEMBIMBING-GURU PELATIHSistem Penilaian latihan mengajar UPSI:
 – Program latihan mengajar UPSI pemberatan 10 jam
  kredit
 – Penyeliaan secara bersekutu antara : guru pelatih,
  pembimbing (guru berpengalaman ) dan penyelia
  (pensyarah)
 – Amat memerlukan kerjasama antara semua pihak.
–  Guru pelatih perlu dibimbing dahulu sebelum dinilai
  dengan memberi gred/markah tertentu.
–  Penyeliaan berdasarkan pencerapan klinikal.
–  GP perlu membuat refleksi yang dinyatakan dalam
  bentuk penulisan jurnal – akan dirujuk kpd. penyelia
  dan pembimbing bagi penyelsaian masalah secara
  bersama
  PERANAN & TANGGUNG JAWAB GURU
  PEMBIMBING


–  Menyediakan peluang kepada Guru Pelatih
  menguasai pengetahuan , kemahiran dan sikap
  utama sebagai guru profesional dari aspek:
   Isi kandungan
   Perancangan persediaan mengajar
   Kemahiran-kemahiran mengajar
   Mengurus pembelajaran murid/pelajar
   Pengurusan dan kawalan kelas
   Membina kualiti umum guru yang porfesional
   Kemahiran membuat pentaksiran dan mendukumentasikan
   rekod pencapaian murid/pelajar
–  Membantu GP meneroka segala kemungkinan dalam
  menimba pengalaman sebagai pendidik di sekolah

–  Berkerja sama dengan rakan-rakan sejawat dan juga
  pensyarah penyelia supaya GP dapat berkerja secra
  lebih berkesan
   Berunding dengan rakan sejawat untuk memberi laluan dan
   tunjuk ajar
   Sering berbincang dengan pensyarah penyelia membincang
   masalah GP
   Bersama memantau kesempurnaaan tugas-tugas yang telah
   dipersetujui bersama
–  Membantu GP mengembangkan kemahiran-
  kemahiran membuat penilaian kendiri dan
  pembangunan profesional:
   Wujudkan suasana pembelajaran dewasa – perbincangan
   terbuka antara mentor dan GP
   Perbincangan yang berterusan , perancangan yang
   berterusan dan berurutan, pencerapan dan sorotan
   yang merangsang kepada pemikiran replektif dan self-
   evaluation
 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR


mentor

     pembantu

     kaunselor

     pemerhati

     penerima

     diyakini

           coach

               pemandu

               penggalak
      NILAI-NILAI PADA MENTOR


         maklum    penghubung
          balas           berpengaruh  berbincang     Wujud
    hubungan
     mesra
                           mendengar
   & dipercayaai
                  mentor
Merancang
(Design &
 Tailor)    model             pemerhati
              reflek   menganalisa
          PENJELASAN
Mewujudkan hubungan
 – Antara Guru Pelatih-Mentor–Pensyarah Penyelia percaya
  dan mempercayai
 – Mengambil berat
 – Menjaga kerahsiaan


Berbincang
 – Mendapat maklumat
 – Mengetahui keparluan
 – Mengenalpasti bantuan yang boleh diberi


Mendengar
 – Untuk mendapat maklumat
 – Tahu bilka masa mendengar dan bila masa memberi nasihat
Memerhati
 – Untuk penyeliaan
 – Membantu dan membeeri sokongan bila perlu
 – Beri peluang Guru Pelatih memerhati:
   Guru Pembimbing
   Rakan
   Pentadbir

Menganalisis
 – Analisis fakta yang dikumpul
 – bentuk bantuan
 – diri sendiri
 – penggunaan masa
 – Memilih yang sesuai
 – Jelas
 – Dua hala Guru Pelatih-Mentor


Refleksi
 – Merenung kembali hasil pemantauan/pencerapan
Merancang (design & tailor)
–  Jenis-jenis sokongan /cadangan untuk pembaikan
–  Pilihan-pilihan lain yang membantu keberkesanan


Sebagai model
–  Memiliki sifat-sifat yang boleh dicontohi
–  Diyakini
–  Berpengalaman
–  Membantu Guru Pelatih yang kurang yakin

Hubungn (link)
–  Sebagai penghubung antara semua pihak dengan GP
–  Sentiasa memberi tanggapan positif
–  Menerima Guru Pelatih secara terbuka

Berpengaruh
–  Mempengaruhi tindakan & perlakuan Guru Pelatih
–  Membantu Guru Pelatih survive dalam LM dan awal mengajar
    PENCERAPAN SESI P&PHanya dibuat selepas bimbingan
Apa yang hendak dicerap dan dinilai:
– Berdasarkan kriteria-kriteria yang
 terdapat pada borang LM1
KOKURIKULUM

 Penglibatan guru pelatih dalam salah satu
 komponen kokurikulum sekolah adalah wajib
 Guru Pembimbing perlu memastikan dan
 membantu Guru Pelatih dalam penglibatan
 kokurikulum
 Penilaian kokurikulum menggunakan borang
 LM2
PENULISAN JURNAL

Guru Pelatih hendaklah menulis laporan (berbentuk
 jurnal) kajian kes ke atas masalah atau beberapa
masalah yang dihadapi semasa menjalani praktikum
  di sekolah. Jurnal hendaklah ditulis tentang
  masalah yang dihadapi di sekolah; kaedah dan
langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan
 masalah tersebut; membuat refleksi/penilaian
 kendiri; dan memperoleh pengajaran atau iktibar
          daripadanya.
SOALAN LAZIM
Apakah yang patut dimaklumkan kepada Pensyarah
Penyelia apabila Guru Pelatih telah melaporkan diri di
sekolah?
Jadual waktu pengajaran, takwim
sekolah dan pelan ke sekolah
Bagaimanakah sekiranya pihak sekolah tidak
dapat memenuhi syarat 8 – 10 untuk
pengajaran mata pelajaran major dan 2 – 4
waktu untuk mata pelajaran minor?


   Pihak sekolah boleh menggunakan
  budi bicara asalkan bilangan waktu
   pengajaran ialah antara 10 - 12
  waktu seminggu dan terdapat mata
     pelajaran major pelajar
Perlukah Rancangan Pengajaran Harian
disemak oleh pihak pentadbir sekolah? Perlu, sama seperti guru-guru lain di
       sekolah itu.
Adakah pensyarah penyelia atau guru pembimbing
perlu menyelia kedua-dua mata pelajaran major
dan mata pelajaran minor?


   Pensyarah Penyelia atau Guru
   Pembimbing boleh menyelia
  mana-mana mata pelajaran major
       atau minor.
Selain Guru Pembimbing atau Pensyarah Penyelia,
bolehkah pihak pentadbir sekolah seperti Pengetua/Guru
Besar atau Guru Penolong Kanan membuat penyeliaan?
  Pihak pentadbir sekolah juga wajar
     menyelia Guru Pelatih
Perlukah Guru Pelatih menghadiri mesyuarat
atau aktiviti lain yang diadakan oleh pihak
sekolah?  Perlu, sama seperti guru-guru lain
  kecuali jika waktu tersebut ialah
  waktu pengajaran dan pembelajaran
        Guru Pelatih.
Adakah proses pengajaran dan pembelajaran perlu
diteruskan apabila sebahagian besar pelajar tidak
berada dalam kelas kerana aktiviti sekolah yang lain?


  Proses pengajaran dan pembelajaran
   hendaklah diteruskan walaupun
  separuh daripada bilangan pelajar di
  dalam kelas terlibat dalam aktiviti
  sekolah seperti latihan sukan dan
        sebagainya.
Perlukah Guru Pelatih menghadiri aktiviti rasmi sekolah
yang diadakan pada hari kelepasan am atau cuti
umum?
  Ya, termasuk kelas ganti jika ada.
Apakah gred minima yang perlu dicapai
untuk layak bergraduat?        C+
Bagaimanakah jika Guru Pelatih tidak dapat
menyempurnakan Program Latihan Mengajar?


   Dianggap gagal dan perlu
  mengulang keseluruhan program
       tersebut.

								
To top