TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP)

Document Sample
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP) Powered By Docstoc
					           INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT
            PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK

Mata Pelajaran/  PENTAKSIRAN BAHASA               Tempoh        13 MAC 2010 Hingga 13
Kursus :      MELAYU SEKOLAH RENDAH             Pelaksanaan:     Mei 2010
Program :     PGSR AMBILAN NOVEMBER             Semester /Tahun:   3 / 2010
          2008
Kumpulan yang    1. PGSR BM
terlibat:
Disediakan oleh:  TOMMY HJ NOLLIE
          JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT
Disahkan oleh:         Penyelaras         Ketua Jabatan
              Mata pelajaran/Kursus
Nama &
Tandatangan

           ................................................     .................................
                  JOHN GITOM                 PN. PARIDAH MAMAT
Tarikh:
                  25 FEB 2010                    25 FEB 2010
                                     1
                              BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
                            KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

                         TUGASAN PROJEK
           PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (SEKOLAH RENDAH)JABATAN              :    PENGAJIAN MELAYU

MATA PELAJARAN          :   Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment)
TAJUK           :    Pentaksiran, Pengujian, Pengukuran, dan Penilaian Bahasa Melayu

HASIL PEMBELAJARAN :

  i.   Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian dalam bahasa Melayu
  ii.  Menjelaskan taksonomi Bloom.
  iii.  Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan ujian Bahasa Melayu.
  iv.  Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.

OBJEKTIF :

Pada akhir tugasan ini, pelajar dapat:

  i.   Menghuraikan konsep pengukuran, pengujian, dan penilaian dalam Bahasa Melayu
  ii.  Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) berdasarkan taksonomi Bloom.
  iii.  Membina item ujian objektif dan subjektif untuk menilai kemahiran bahasa Melayu berpandukan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
  iv.  Mentadbir, menganalisis skor ujian dan membuat laporan keberkesanan item.
                                                 2
                           TUGASAN PROJEK

Institut:     IPG Kampus Kent          Nama Guru Pelatih:
          BMM 3103
Mata
          Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Unit:         PGSR BM – Ambilan Nov 2008
Pelajaran:
          Rendah
Tarikh Mula:    13 Mac 2010            Tarikh Hantar:    13 Mei 2010


 Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dapat menjelaskan konsep dan prinsip, pengujian, pengukuran, pentaksiran,
 dan penilaian Bahasa Melayu. Oleh itu, guru perlu menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat membina jadual
 spesifikasi ujian (JSU),item-item ujian dan menentukan keberkesanan item.

 Secara individu, anda dikehendaki:
   1. Mendapatkan maklumat melalui pelbagai sumber berkaitan konsep dan prinsip, pengujian, pengukuran, pentaksiran dan
     penilaian dalam bahasa Melayu
   2.  Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) untuk mata pelajaran bahasa Melayu.
   3.  Membina 40 item ujian objektif mengikut aras taksonomi Bloom.
   4.  Melaksanakan ujian bulanan dalam kelas menggunakan item ujian yang dibina.
   5.  Menganalisis markah ujian dan menentukan kekuatan item-item dari aspek kebolehpercayaan, indeks kesukaran dan indeks
     diskriminasi.
   6.  Membuat refleksi tentang kekuatan dan kelemahan item-item soalan yang dibina.
   7.  Menghantar hasil tugasan projek yang dihasilkan pada tarikh yang telah ditetapkan.
                                       3
PANDUAN

   1. Tugasan ini hendaklah dilaksanakan secara individu .
   2. Hasil tugasan hendaklah bertaip menggunakan font jenis Arial, saiz 12 dan langkau satu setengah baris.
   3. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format penulisan bibliografi (APA format).
   4. Pengurusan grafik (rajah, jadual dan gambar) hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (lampiran).
   5. Panjang tugasan tidak kurang daripada 20 halaman kertas bersaiz A4 (Tidak termasuk lampiran).
   6. Bahagian kulit luar dilengkapkan dengan maklumat yang berikut:
    (a) Nama Pelajar:
    (b) Angka Giliran
    (c) No. Kad Pengenalan:
    (d) Kumpulan/Unit:
    (e) Kod dan Mata Pelajaran:
    (f) Nama Pensyarah Pembimbing:
    (g) Tarikh Mula dan Tarikh Serahan:
7.   Tugasan ini membawa markah 100 wajaran 60%.
                                        4

				
DOCUMENT INFO
Description: Pentaksiran-Bahasa-Melayu pdf