RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RPH Mata pelajaran Bahasa Melayu by xld14276

VIEWS: 1,689 PAGES: 4

More Info
									         RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )Mata pelajaran    : Bahasa Melayu
Tahun         : 5 Orked
Bilangan Murid    : 32 orang
Tema         : Kebudayaan
Tajuk         : Perayaan di Malaysia
Tarikh        : 12 Februari 2007
Masa         : 60 minit

Objektif       : Pada akhir pelajaran murid dapat;

             i.  Murid dapat menyatakan tentang pengalaman
                mereka menyambut perayaan secara lisan.
            ii.  Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan
                mengenai perayaan di Malaysia.
            iii.  Murid dapat menulis karangan pendek mengenai
                pengalaman mereka menyambut perayaan masing-
                masing dengan menggunakan ayat majmuk yang
                betul.

Hasil Pembelajaran:


1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
  menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang
  sesuai.
  Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan
  menggunakan bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
  dan memahami petikan yang dibaca.
  Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada
       intonansi berdasarkan tanda baca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
  penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
  Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat
  majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
Kemahiran Bahasa :    Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa  :    Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan
             dan intonansi.

Ilmu        :   Bahasa Melayu, Kebudayaan
Nilai        :   Kesenian, menghayati, menghormati dan
             Menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir :  Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan
            kemahiran mengkategori.
Kemahiran Belajar :   Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbaga :  Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
            emosi.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan
            pengalaman mereka mengenai perayaan yang
            terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan
            membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

BBB         :   Power point, buku latihan dan alat
             tulis.
 Isi Pelajaran   Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran         Catatan

Murid        Set Induksi (5 minit)            KB : menghubungkait,
ditayangkan                           inferens
power point yang  i)murid diminta untuk melihat paparan    BCB: menonton dengan
berkaitan dengan  power point dan menghayatinya.       aktif
jenis-jenis     ii)murid diminta untuk membezakan jenis   BBB : power point
perayaan yang    perayaan mengikut kaum dan
terdapat di     menceritakan pengalaman mereka.
Malaysia.      iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan
          tajuk pengajaran yang akan diajari pada
          hari itu.


Guru memberi    Langkah 1 (15 minit)            KB : membuat inferens
teks cerita yang                        BCB : i) membaca dengan
bertajuk      i)murid dikehendaki untuk mengelik     intonansi yang betul.
“Perayaan Di    salah satu pautan yang disediakan.     ii) mendengar dengan aktif.
Malaysia” melalui  ii)murid diminta membaca petikan itu    BBB : teks cerita, power
power point.    secara individu dengan kuat dan       point
          mengikut intonansi serta gaya yang betul.
          iii)murid-murid yang lain dikehendaki
          mendengar dan meneliti teks sambil
          memahami petikan tersebut.
          iv)kemudian guru menanyakan soalan
          kepada murid berkaitan dengan petikan
          tersebut.


Guru        Langkah 2 (15 minit)            KB : menghubungkaitkan,
mengadakan                           menjana idea
perbincangan    i)murid dibahagikan kepada beberapa     BCB : memproses
kumpulan antara   kumpulan.                  maklumat dan melaporkan
murid-murid dan   ii)murid diminta untuk berada dalam     maklumat.
melakukan      kumpulan dan membuat perbincangan.     KP : verbal linguistik,visual,
pembentangan    iii)murid dikehendaki membentangkan     intrapersonal, interpersonal
melalui power    perbezaan antara perayaan yang       Nilai : kerjasama, hormat-
point.       terdapat di Malaysia dan bandingkan     menghormati
          dengan pengetahuan dan pengalaman      BBB : power point
          mereka.
          iv)kemudian kumpulan yang berjaya
          menyiapkan dahulu akan
          membentangkan hasil perbincangan
          mereka dan mereka akan mendapat
          ganjaran.
          v)guru menanyakan soalan yang
          berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan
          sedia ada mereka.


Guru memberi    Langkah 3 (20 minit)             KB : menjana idea,
latihan kepada                         menghubungkaitkan,
murid-murid.    i)guru terlebih dahulu menanyakan      membuat inferens.
          kepada murid sekiranya mereka masih     BCB : mengumpul,
Aktiviti      tidak memahami tajuk pengajaran pada     memproses, mencatat dan
Pemgayaan:     hari tersebut.                melaporkan maklumat.
Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid      KP :
pendek       iaitu membuat karangan pendek        intrapersonal;interpersonal,
berdasarkan    mengenai perbezaan perayaan di        visual, verbal-linguistik.
tajuk yang diberi. Malaysia.                  Nilai : bekerjasama,
          iii)guru membimbing kumpulan murid      menghargai,.
Aktiviti      yang memerlukan pemulihan dengan       BBB : kertas latihan.
Pemulihan:     menyediakan teks cerita yang perlu
Menyudahkan    dilengkapkan dengan mengisi tempat
petikan yang    kosong.
diberikan dengan
mengisi tempat
kosong.

Guru membuat    Penutup (5 minit)
rumusan
mengenai      i)murid digalakkan supaya mengumpul
pengajaran yang  maklumat tambahan daripada bahan-
telah diajar dan  bahan yang lain bagi menambanhkan
menanyakan     pengetahuan mereka.
soalan kepada   ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni
murid akan apa   yang telah dipelajari pada hari tersebut.
yang mereka
telah pelajari.
          Nilai-nilai murni :
Guru juga     -Menghargai
menayakan nilai-  -Bersyukur
nilai murni yang  -Menghormati
terdapat semasa  -bekerjasama
sesi pengajaran
dan
pembelajaran.

								
To top