(Microsoft Word - L?a ch?n c\364ng ngh? ph\371 h?p cho m?ng truy by xld14276

VIEWS: 55 PAGES: 12

More Info
									L a ch n công ngh phù h p cho m ng truy nh p c    nh NGN
9:38, 21/11/2006
       ThS. Hoàng Văn Bình, ThS. Vũ Long Oanh


Tóm t t:   áp ng ư c nhu c u d ch v băng r ng trong tương lai, m c tiêu c a các
m ng truy nh p c  nh là thay th các công ngh cáp ng b ng công ngh cáp quang
hư ng t i i tư ng khách hàng có nhu c u l n. Trong quá trình chuy n i này, nhi u
công ngh cho m ng truy nh p c   nh ã ư c áp d ng như DSL, cáp ng tr c, PON,
CWDM, Ethernet, PLC nh m em l i hi u qu cao nh t cho các nhà cung c p cũng như
ngư i s d ng d ch v vi n thông. Bài báo t p trung trình phân tích, ánh giá và so sánh
các công ngh m ng truy nh p c   nh ch y u hi n nay làm cơ s l a ch n công ngh
m ng truy nh p c  nh cho m ng NGN.
  1. Gi i thi u
Các d ch v vi n thông ngày nay ã có nh ng thay i v căn b n so v i d ch v truy n
th ng trư c ây (ch ng h n như tho i). Lưu lư ng thông tin trên m ng là s hòa tr n gi a
lưu lư ng tho i và các d ch v phi tho i trong ó lưu lư ng d ch v phi tho i liên t c gia
tăng và bi n ng r t nhi u. Hơn n a các k t n i truy n s li u di n ra trong kho ng th i
gian tương i dài so v i tho i thông thư ng ch vài phút. ây là nh ng nguyên nhân
chính t o òi h i i v i m ng vi n thông hi n th i, ph i m b o truy n t i thông tin
dung lư ng l n t c cao v i giá thành h .
M ng vi n thông thư ng ư c c u thành b i ba m ng chính: m ng lõi, m ng phía khách
hàng và m ng truy nh p. M ng truy nh p m nhi m vi c k t n i gi a t ng ài truy nh p
d ch v và thi t b khách hàng, do ó nó là m t ph n r t quan tr ng. V i xu hư ng phát
tri n d ch v băng r ng c a khách hàng ngày nay vi c ưa s i quang vào m ng truy nh p
 ư c quan tâm c bi t. Nhi u gi i pháp truy nh p quang như FTTC/B, FTTH ã áp
 ng ư c s mong i c a c hai phía nhà cung c p và khách hàng. Trong môi trư ng
c nh tranh òi h i các m ng truy nh p ph i có kh năng chia s tài nguyên cho nhi u
khách hàng. ây là m t y u t quan tr ng gi m chi phí d ch v .
  2. Các công ngh m ng truy nh p
 M ng truy nh p NGN th c ch t m t m ng cung c p a d ch v trong ph m vi n i vùng
(th nh ph /t nh) v i d ch v ch  o d a trên n n IP. Các d ch v NGN ư c cung c p
t i khách hàng thông qua m ng biên c a m ng truy nh p NGN. M ng lõi truy nh p có
nhi m v gom, nh tuy n và truy n d n lưu lư ng:
 Các công ngh ch y u cho m ng biên truy nh p bao g m:
   •  Công ngh DSL
   •  Công ngh HFC
   •  Công ngh PON
 Các công ngh cho m ng lõi truy nh p bao g m:
    •  Công ngh SDH (SDH truy n th ng, SDH-Ng)
    •  Công ngh WDM
    •  Công ngh RPR
    •  Công ngh Ethernet
    •  Công ngh MPLS
Tuy nhiên, v n   t ra cho các nhà xây d ng và cung c p d ch v m ng là trên cơ s
m c tiêu xây d ng m ng c n ph i l a ch n ư c nh ng công ngh phù h p áp d ng
vào vi c xây d ng m ng. Trên cơ s nh ng công ngh m ng ư c l a ch n, các nhà thi t
k m ng s xây d ng nh ng c u hình m ng thích h p, l a ch n thi t b phù h p xây
d ng ư c m ng áp ng v i nh ng m c tiêu ra ban u.
 M c này s th c hi n phân tích c i m, ưu như c i m và kh năng áp d ng c a t ng
công ngh có kh năng áp d ng cho vi c xây d ng m ng như ã nêu trên
Các công ngh m ng biên truy nh p
 Xét v khía c nh giao di n i v i khách hàng, hi n t i có 3 dòng công ngh ư c s
d ng nhi u nh t trong m ng truy nh p là DSL, cáp ng tr c và PON (Bao g m APON,
BPON, EPON, GPON và WDM PON). Sau ây là m t s      c i m chính v các công
ngh này
 Cáp    ng tr c và DSL
  Cáp ng tr c và DSL là hai công ngh truy nh p ư c s d ng ph bi n nh t hi n nay,
 ây là hai công ngh s d ng truy n d n h n h p cáp quang và cáp ng cung c p d ch
v   n nút truy nh p t n d ng ư c h t ng m ng s n có (cáp ng tr c hay cáp i n
tho i), r ti n và có th nhanh chóng ưa vào khai thác. B ng 1 trình bày sơ lư c các c
 i m chính v hai công ngh này


 B ng 1: So sánh hai công ngh HFC và DSL

 Công ngh             L i th              Như c i m

 Cable TV cung c p d ch v truy  Luôn k t n i Internet       Băng thông ư ng lên b gi i
 nh p băng r ng thông qua m ng                   h n nên các ng d ng phone có
                  T c  k t n i trung bình nhanh
 HFC                                hình, Web Server, chia s file b
                  g p 10 Dialup
                                   h n ch
 Các ph n t cơ b n:
                  ư c thi t k  truy n d ch v
                                   S lư ng thuê bao t l ngh ch
  -    Modem cáp        Video, t c  truy n d n trong
                                   v i ch t lư ng và t c m ng
                  kho ng 500Kbps n 10 Mbps
  -    HFC
                                   Không h tr tính cư c, chuy n
  -    H th ng u cu i modem                   m ch, chuy n m ch n i vùng
      cáp (CMTS)
                                   Kém hi n th c hơn DSL

 DSL cung c p d ch v truy nh p  T c  truy n d n có th lên    DSL yêu c u có modem   c hai
 băng r ng thông qua ôi dây cáp   n 100Mbps (VDSL) tùy theo    hư ng k t n i
  ng             công ngh DSL           T c   DSL ph thu c kho ng
                                 cách k t n i, càng xa CO t c
 Các ki u DSL:         Kh năng tri n khai nhanh trên
                                 k t n i càng gi m
                h t ng m ng s n có
  -   ADSL
                                 T c  truy n d n không  i
                Luôn cung c p k t n i Internet
  -   HSDL                           x ng
                Không c n ph i tri n khai thêm
  -   VDSL
                 ư ng dây
 Các ph n t m ng cơ b n:
                DSL d ki n có th  t ư c
  -   Modem DSL       kh năng cung c p băng thông
                và c ly như m ng PON G.983
  -   ư ng dây i n tho i
  -   DSLAM DSL và HFC là hai công ngh truy nh p ch y u trư c khi ti n t i m ng truy nh p
quang. Tùy theo tình hình phát tri n và nhu c u c a khách hàng mà các nút u cu i
quang làm m ng truy n t i cho DSL và HFC ư c Ny d n v phía khách hàng v a
 m b o ch t lư ng d ch v cũng như tính kinh t .
 M ng truy nh p băng r ng phía khách hàng c a VNPT ch s d ng công ngh DSL,
 ây là l a ch n t i ưu i v i các nhà cung c p d ch v tho i và trong th i gian t i, công
ngh truy nh p ch y u c a VNPT v n là DSL.    m r ng ph m vi cũng như kh năng
cung c p d ch v , m ng DSL có th ư c phát tri n theo hai hư ng:
Tăng thêm s lư ng các DSLAM
  i v i các khu v c m i có m c t p trung nhu c u d ch v cao, vi c m r ng m ng
b sung các i m t DSLAM có nhi u c ng d ch v là c n thi t, tuy nhiên cũng c n b
sung các thi t b truy n d n k t n i v i h th ng và nhà tr m t thi t b .
S d ng các DSLAM k t n i t xa
 DSLAM k t n i t xa (Remote DSLAM) là m t gi i pháp m r ng m ng DSL m t
cách hi u qu i v i các khu v c tương i bi t l p và có nhu c u d ch v không quá
cao (20 n 30 c ng), DSLAM t xa có th n i v i m ng hi n t i thông qua vi c x p t ng
các DSLAM s d ng k t n i Ethernet quang ho c qua m ng quang th    ng.
 M ng quang th     ng PON
 Do tính l ch s phát tri n v công ngh truy n d n, có nhi u c u trúc ki n trúc PON
 ư c xây d ng và phát tri n bao g m APON, BPON, EPON, GPON và WDM PON.
Theo hư ng phát tri n cung c p d ch v qua cáp quang n t n nhà thuê bao, m ng PON
là m ng m c tiêu cung c p a d ch v qua s i quang n ngư i dùng cu i v i chi phí
th p. B ng Error! Bookmark not defined. trình bày so sánh c i m cũng như tình hình
chuNn hóa gi a các gi i pháp m ng PON cho n hi n t i.


 B ng Error! Bookmark not defined.: So sánh các gi i pháp m ng PON

         APON     BPON      EPON       GPON      WDM PON
          FSAN ITU-T  FSAN ITU-T    EFM IEEE  FSAN ITU-T
  Tiêu chuNn                                Chưa
          G.983    G.983      802.3ah   G.984

                               GPON
                 ATM,
  Khung      ATM     Ethernet, Phân  Ethernet  Encapsulation  Không ph thu c
                 b Vodeo
                               Mode

                                       1-10 G
  T c   xu ng  622-1244 M  1,244 G     1-10 G   2,488 G
                                        ơn kênh

                                       1/10 G
  T c   lên   155-622 M  622 M      1-10 G   2,488 G
                                        ơn kênh

  S thuê
          16      32        16     64       100’s
  bao/nhánh

  Băng t n/
          20 M     20 M       60 M    40 M      1-10 G
  Thuê bao

  D ch v Video  RF      RF        RF/IP    RF/IP      RF/IP

  Giá thành    Th p     Th p       Th p nh t  Trung bình   Cao

 (Lưu ý riêng c a UTStarcom: UTStarcom phát tri n công ngh , gi i pháp và s n
ph m GEPON, cơ b n là công ngh EPON c p bên trên nhưng cung c p thêm các
giao ti p Gigabit Ethernet, GPON OLT- 10Gbps)
 Trong các gi i pháp m ng PON, gi i pháp EPON ư c h tr và phát tri n nhanh nh t.
Nhi u nhà cung c p d ch v ã ch n gi i pháp này làm m ng truy nh p và truy n t i
lưu lư ng m ng Metro (MEN) cung c p a d ch v .
Công ngh cho m ng lõi truy nh p
•      Công ngh SONET/SDH th h sau
   c i m công ngh
 Công ngh SDH hi n t i là công ngh truy n d n ư c áp d ng ph bi n nh t trong
m ng c a nh ng nhà cung c p d ch v trên th gi i. Công ngh SDH ư c xây d ng trên
cơ s h th ng phân c p ghép kênh ng b TDM v i c u trúc phân c p ghép kênh STM-
N cho phép cung c p các giao di n truy n d n t c  t vài Mbít/s t i vài Gigabít/s. c
tính ghép kênh TDM và phân c p ghép kênh ng b c a công ngh SDH cho phép cung
c p các kênh truy n d n có băng thông c  nh và c  tin c y cao v i vi c áp d ng các
cho ch ph c h i và b o v , cơ ch qu n lý h th ng theo c u trúc tô-pô m ng phù h p và
 ã ư c chuNn hóa b i các tiêu chuNn c a ITU-T.
 T trư c t i nay công ngh truy n d n SDH ư c xây d ng ch y u cho vi c t i ưu
truy n t i lưu lư ng tho i. Theo nh ng d báo và phân tích v th trư ng m ng vi n
thông g n ây, các doanh nghi p có s gia tăng m nh m các lo i hình d ch v truy n d
li u và có xu hư ng chuy n d n lưu lư ng c a các d ch v tho i sang truy n t i theo các
giao th c truy n d li u (ví d như d ch v tho i qua IP (VoIP).. Trong khi ó, các cơ s
h t ng m ng SDH hi n có khó có kh năng áp ng nhu c u truy n t i lưu lư ng gia
tăng trong tương lai g n. Do v y yêu c u t ra là c n ph i có m t cơ s h t ng truy n
t i m i có th    ng th i truy n t i trên nó lưu lư ng c a h th ng SDH hi n có và lưu
lư ng c a các lo i hình d ch v m i khi chúng ư c tri n khai. ó chính là lý do c a vi c
hình thành m t hư ng m i c a công ngh SDH, ó là SDH th h k ti p SDH-NG.
  Các công ngh   t o ra SDH-NG ư c t p h p chung trong m t khái ni m ó là khái
ni m truy n d li u qua m ng SDH DoS (data over SDH). DoS là cơ c u truy n t i lưu
lư ng cung c p m t s ch c năng và các giao di n nh m m c ích tăng hi u qu c a vi c
truy n d li u qua m ng SDH. M c tiêu quan tr ng nh t mà các hư ng công ngh nói
trên c n ph i th c hi n ư c ó là ph i h p h tr l n nhau th c hi n ch c năng cài
  t/ch nh băng thông cho các d ch v m t cách hi u qu mà không nh hư ng t i lưu
lư ng ang ư c truy n qua m ng SDH hi n t i. i u này có nghĩa là m ng s      mb o
 ư c ch c năng h tr truy n t i lưu lư ng d ch v c a m ng hi n có và tri n khai các
lo i hình d ch v m i. Thêm vào ó, SDH-NG cung c p ch c năng m b o ch t lư ng
d ch v QoS v i m c ch p nh n nào ó cho các lo i hình d ch v m i; m m d o và
linh ho t trong vi c h tr truy n t i lưu lư ng truy n t i b i các giao th c khác nhau qua
m ng. Cơ c u c a DoS bao g m 3 giao th c chính: Th t c óng khung t ng quát GFR
(generic framing procedure), k thu t liên k t chu i o VC (virtual concatenation) và cơ
c u i u ch nh dung lư ng ư ng thông LCAS (link capacity adjustment scheme). C 3
giao th c này ã ư c ITU-T chuNn hoá l n lư t b i các tiêu chuNn G.7041/Y.1303,
G.707, G.7042/Y.1305. Giao th c GFP cung c p th t c óng gói khung d li u cho các
d ng lưu lư ng khác nhau (Ethernet, IP/PPP, RPR, kênh quang..) vào các phương ti n
truy n d n TDM như là SDH ho c h th ng truy n t i quang OTN (optical transport
network). Giao th c VC cung c p nh ng th t c cài t băng thông cho kênh k t n i
m m d o hơn so v i nh ng th t c áp d ng trong h th ng truy n d n TDM trư c ó.
Giao th c LCAS cung c p th t c báo hi u u cu i t i u cu i th c hi n ch c năng
 i u ch nh ng dung lư ng băng thông cho các k t n i khi s d ng VC trong k t n i
SDH.
 Ưu i m
   •  Cung c p các k t n i có băng thông c   nh cho khách hàng
   •    tin c y c a kênh truy n d n cao, tr truy n t i thông tin nh .
   •  Các giao di n truy n d n ã ư c chuNn hóa và tương thích v i nhi u thi t b
     trên m ng.
   •  Thu n ti n cho k t n i truy n d n i m - i m
   •  Qu n lý d dàng
   •  Công ngh   ã ư c chuNn hóa
   •  Thi t b  ã ư c tri n khai r ng rãi
 Như c i m
   •  Công ngh SDH ư c xây d ng nh m m c ích t i ưu cho truy n t i lưu lư ng
     chuy n m ch kênh, không phù h p v i truy n t i lưu lư ng chuy n m ch gói.
   •  Do c u trúc ghép kênh phân c p nên c n nhi u c p thi t b   ghép tách, phân
     chia giao di n n khách hàng.
   •  Kh năng nâng c p không linh ho t và giá thành nâng c p là tương   i  t.
   •  Không phù h p v i t ch c m ng theo c u trúc Mesh.
   •  Khó tri n khai các d ch v  ng d ng Multicast
   •  Dung lư ng băng thông giành cho b o v và ph c h i l n
   •  Phương th c cung c p k t n i ph c t p, th i gian cung ng k t n i dài.
•     Công ngh RPR
   c i m công ngh
 Công ngh RPR th c ch t là m t công ngh m ng ư c xây d ng nh m m c ích th a
mãn nh ng yêu c u v truy n t i lưu lư ng d ng d li u trong m ng. Th c t là c công
ngh Ethernet và công ngh SDH th c hi n c l p u không ph i là gi i pháp lý tư ng
  th c hi n m ng; SDH có nhi u ưu i m khi xây d ng m ng theo c u trúc Ring nhưng
l i kém hi u qu khi truy n t i lưu lư ng d ng d li u. Ethernet có th truy n t i lưu
lư ng d ng d li u m t cách hi u qu nhưng l i khó tri n khai v i c u trúc m ng Ring và
không t n d ng ư c các ưu di m mà c u trúc này mang l i.
  i m ch y u c a công ngh RPR là nó ki n t o giao th c m i phân l p MAC
(Media Acces Control). Giao th c này ư c áp d ng nh m m c ích t i ưu hoá vi c qu n
lý băng thông và hi u qu cho vi c tri n khai các d ch v truy n d li u trên vòng ring.
RPR ho t ng phía trên so v i Gigabit Ethernet và SDH và th c hi n cơ ch b o v
v i gi i h n th i gian b o v là 50 ms trên cơ s hai phương th c: phương th c
STEERING và phương th c WRAPPING. Các nút m ng RPR trong vòng ring có th thu
các gói tin ư c a ch hoá g i n nút ó b i ch c năng DROP và chèn các gói tin g i
t nút vào trong vòng ring b i ch c năng ADD. Các gói tin không ph i a ch c a nút s
 ư c chuy n qua. M t trong nh ng ch c năng quan tr ng n a c a RPR là lưu lư ng
trong vòng ring s ư c truy n t i theo 3 m c ưu tiên là HIGH, MEDIUM, LOW tương
 ng v i 3 m c ch t lư ng d ch v QoS (quanlity of service). Hi n t i giao th c RPR ã
 ư c chuNn hoá trong tiêu chuNn IEEE 803.17 c a Vi n k thu t i n và i n t Hoa kỳ
và ã có r t nhi u hãng s n xu t thi t b ã tung ra các s n phNm RPR thương m i.
  Ưu i m
   •  Thích h p cho vi c truy n t i lưu lư ng d ng d li u v i c u trúc ring.
   •  Cho phép xây d ng m ng ring c u hình l n (t i a có th    n 200 nút m ng).
   •  Hi u su t s d ng dung lư ng băng thông l n do th c hi n nguyên t c ghép
     kênh th ng kê và dùng chung băng thông t ng.
   •  H i tr tri n khai các d ch v multicast/broadcast
   •  Qu n lý ơn gi n (m ng ư c c u hình m t cách t     ng)
   •  Cho phép cung c p k t n i v i nhi u m c SLA (Service Level Agreement) khác
     nhau.
   •  Phương th c cung c p k t n i nhanh và ơn gi n
   •  Công ngh   ã ư c chuNn hóa
  Như c i m
   •  Giá thành thi t b  th i i m hi n t i còn khá  t.
   •  RPR ch th c hi n ch c năng b o v ph c h i trong c u hình ring ơn l . V i
     c u hình ring liên k t, khi có s c t i nút liên k t các ring v i nhau RPR không
     th c hi n ư c ch c năng ph c h i lưu lư ng c a các k t n i thông qua nút
     m ng liên k t ring.
   •  Công ngh m i ư c chuNn hóa do v y kh năng k t n i tương thích k t n i
     thi t b c a các hãng khác nhau là chưa cao.
  Kh năng áp d ng
   •  Công ngh RPR phù h p v i vi c xây d ng m ng cung c p k t n i v i nhi u
     c p  th a thu n d ch v k t n i khác nhau trên m t giao di n duy nh t
   •  Công ngh RPR r t phù h p cho vi c truy n t i lưu lư ng Ethernet trên cơ s
     gi i pháp “Ethernet over RPR” do vi c công ngh RPR gi i quy t ư c như c
      i m tri n khai c u trúc m ng Ethernet Mesh và h tr Multicast/Broadcast trên
     c u trúc này.
•     Công ngh WDM (CWDM và DWDM)
   c i m công ngh
 WDM là công ngh truy n t i trên s i quang ã xây d ng và phát tri n t nh ng năm
90 c a th k trư c. WDM cho phép truy n t i các lu ng thông tin s t c    r t cao (theo
lý thuy t dung lư ng truy n t i t ng c ng có th n hàng ch c ngàn Gigabít/s). Nguyên
lý cơ b n c a công ngh này là th c hi n truy n ng th i các tín hi u quang thu c nhi u
bư c sóng khác nhau trên m t s i quang. Băng t n truy n t i thích h p c a trên s i quang
 ư c phân chia thành nh ng bư c sóng chuNn v i kho ng cách thích h p gi a các bư c
sóng ( ã ư c chuNn hóa b i tiêu chuNn G.692 c a ITU-T), m i bư c sóng có th truy n
t i m t lu ng thông tin có t c l n (ch ng h n lu ng thông tin s t c   10Gbít/s). Do
 ó, công ngh WDM cho phép xây d ng nh ng h th ng truy n t i thông tin quang có
dung lư ng g p nhi u l n so v i h th ng thông tin quang ơn bư c sóng. Hi n t i, s n
phNm và các h th ng truy n d n WDM ã ư c s n xu t b i nhi u hãng s n xu t thi t b
vi n thông và ã ư c tri n khai trên m ng c a nhi u nhà cung c p d ch v vi n thông
trên th gi i.
  Ưu i m
   •  Cung c p các h th ng truy n t i quang có dung lư ng l n, áp ng ư c các
     yêu c u bùng n lưu lư ng c a các lo i hình d ch v
   •  Nâng cao năng l c truy n d n các s i quang, t n d ng kh năng truy n t i c a
     h th ng cáp quang ã ư c xây d ng
  Như c i m
   •  Giá thành thi t b  t.
 Kh năng ng d ng
   •   ng d ng phù h p cho nh ng nơi mà m ng còn thi u v tài nguyên cáp/s i
     quang, c n ph i t n dung năng l c truy n t i c a s i quang.
   •  Nâng c p dung lư ng, thay th h th ng truy n t i quang hi n có
   •  ng d ng cho nh ng nơi mà c n dung lư ng h th ng truy n t i l n (m ng lõi,
     m ng ư ng tr c).
 •    Công ngh MPLS
   c i m
 Nguyên lý ho t ng ch y u c a th c hi n trong công ngh MPLS là th c hi n g n
nhãn cho các lo i gói tin c n chuy n i t i các b  nh tuy n nhãn biên LER, sau ó các
gói tin này s ư c trung chuy n qua các b    nh tuy n chuy n m ch nhãn ư ng LSR.
Các ư ng chuy n m ch nhãn LSP ư c thi t l p b i ngư i i u qu n lý m ng trên cơ s
  m b o m t s yêu c u k thu t nh t nh như là m c chi m d ng ư ng thông, kh
năng t c ngh n, ch c năng ki n t o ư ng h m….Như v y, s ho t ng chuy n m ch
các LSP cho phép MPLS có kh năng t o ra các k t n i u cu i t i u cu i như i v i
công ngh ATM ho c Frame Relay và cho phép truy n lưu lư ng qua các ti n ích truy n
t i khác nhau mà không c n ph i b thêm các giao th c truy n t i ho c cơ c u i u khi n
 phân l p 2. Nh ng ch c năng ch y u c a công ngh MPLS ã ư c mô t và nh
nghĩa trong các tài li u c a t ch c IETF (RFC 3031, 3032). Phương pháp chuy n m ch
nhãn ng d ng trong công ngh MPLS cho phép các b      nh tuy n th c hi n nh tuy n
gói tin nhanh hơn do tính ơn gi n c a vi c x lý thông tin nh tuy n ch a trong nhãn.
M t ch c năng quan tr ng n a ư c th c hi n trong MPLS ó là th c hi n các k thu t
lưu lư ng, các k thu t này cho phép thi t l p các ư ng thông các thông s th c hi n
m ng có th truy n t i lưu lư ng v i các c p d ch v và ch t lư ng d ch v khác nhau
(RFC 2702). M t ch c năng quan trong n a ư c cung c p trong MPLS ó là kh năng
ki n t o các k t n i ư ng h m cung c p d ch v m ng riêng o (VPN). M ng th c
hi n trên cơ s công ngh MPLS cho phép gi m     ph c t p i u khi n và qu n lý m ng
do vi c truy n t i lưu lư ng xu t phát t nhi u lo i hình giao th c khác nhau. Công ngh
MPLS hi n t i ang ư c phát tri n theo hai hư ng: MPλS (Multi Protocol lamda
Switching) và GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching). MPλS t p trung
vào xây d ng ng d ng truy n t i IP qua m ng quang, c th là tìm ki m các gi i pháp
chuy n t i lu ng lưu lư ng IP vào các bư c sóng quang. Trong khi ó GMPLS t p trung
vào vi c xây d ng n n t ng i u khi n cho m ng MPLS nh m tích h p ch c năng qu n
lý c a các phương th c truy n t i khác nhau như là IP, SDH, Ethernet … trên m t n n
t ng qu n lý th ng nh t.
 Ưu i m
   •  MPLS có th áp d ng phù h p v i h u h t các c u trúc tô-pô m ng (mesh ho c
     ring).
   •  MPLS cho phép truy n t i a d ch v v i hi u su t truy n t i cao. Ch c năng
     i u khi n qu n lý lưu lư ng trong MPLS cho phép truy n t i lưu lư ng các lo i
     hình có yêu c u v QoS.
   •  MPLS cho phép   nh tuy n gói tin v i t c  nhanh do gi m thi u vi c x lý
     thông tin  nh tuy n
   •  MPLS cho có kh năng ki n t o k t n i ư ng h m. D a trên kh năng này nhà
     cung c p d ch v có th cung c p các d ch v k t n i o (ví d như TLS m c
     2, VPN m c 3).
   •  MPLS có kh năng ph i h p t t v i IP cung c p các d ch v m ng riêng o
     trong môi trư ng IP và k t h p v i ch c năng RSVP cung c p d ch v có
     QoS trong môi trư ng IP (RSVP-TE LSPs)
  Như c i m
   •  Kh năng h i ph c m ng không nhanh khi x y ra s c hư h ng trên m ng.
   •  Khi tri n khai m t công ngh m i như MPLS òi h i các nhân viên qu n lý và
      i u hành m ng c n ư c ào t o và c p nh t ki n th c v công ngh m i, nh t
     là các ki n th c m i v qu n lý và i u khi n lưu lư ng trên toàn m ng.
   •  Giá thành xây d ng m ng d a trên công ngh MPLS nói chung còn khá     t.
  Kh năng ng d ng
   •  Công ngh MPLS phù h p cho vi c xây d ng m ng v i m c tiêu truy n t i d ch
     v tích h p và t ư c hi u su t truy n t i cao, nghĩa là MPLS phù h p xây
     d ng m ng lõi (core).
•     Công ngh Ethernet
   c i m c a công ngh
 Công ngh Ethernet ã ư c xây d ng và chuNn hoá th c hi n các ch c năng m ng
l p ư ng d li u và l p v t lý. Công ngh này h tr cung c p r t t t các d ch v k t n i
 i m - i m v i c u trúc tô-pô m ng ph bi n theo ki u ring và hub and spoke. V i c u
hình hub and spoke, trong các m ng cơ quan, khu văn phòng thư ng tri n khai các nút
m ng là các thi t b Switch và các thi t b Hub. Nút m ng óng vai trò là c ng (gateway)
k t n i kép (dual home) v i nút m ng th c hi n ch c năng POP (Point Of Present) c a
nhà cung c p d ch v   t o nên c u trúc m ng. Cách t ch c m ng này xét v khía c nh
kinh t là tương i t, bù l i m ng có    duy trì m ng cao và có kh năng m r ng,
nâng c p dung lư ng.
 M ng t ch c theo c u trúc tô-pô ring ư c áp d ng nhi u vì có tính hi u qu v m t
ti t ki m chi phí u tư xây d ng m ng ban u. Tuy nhiên, m t trong nh ng y u i m
c a c u trúc m ng ki u này là không hi u qu khi tri n khai thu t toán nh tuy n phân
 o n hình cây (spanning-tree-algorithm); là m t trong nh ng thu t toán nh tuy n quan
tr ng áp d ng trong m ng Ethernet do nh ng h n ch c a cơ ch b o v và dung lư ng
băng thông h u h n c a vòng ring. C th là thu t toán nh tuy n phân o n hình cây
trong nhi u trư ng h p s th c hi n ch n m t vài phân o n tuy n trong ring, i u này s
làm gi m dung lư ng băng thông làm vi c c a vòng ring. M t i m n a là thu t toán
  nh tuy n phân o n hình cây có th i gian h i t dài hơn nhi u so v i th i gian h i ph c
  i v i cơ ch b o v c a vòng ring (tiêu chuNn là 50 ms).
 Gigabit Ethernet là bư c phát tri n ti p theo c a công ngh Ethernet, m t công ngh
m ng ã ư c áp d ng ph bi n cho m ng c c b LAN (Local Area Network) hơn hai
th p k qua. Ngoài c i m công ngh Ethernet truy n th ng, công ngh Gigabit
Ethernet phát tri n và b sung r t nhi u các ch c năng và các ti n ích m i nh m áp ng
yêu c u a d ng v lo i hình d ch v , t c truy n t i, phương ti n truy n d n. Hi n t i
các giao th c Gigabit Ethernet ã ư c chuNn hoá trong các tiêu chuNn IEEE 802.3z,
802.3ae, 802.1w. Gigabit Ethernet cung c p các k t n i có t c 100 Mbít/s, 1Gbít/s
ho c vài ch c Gbít/s và h tr r t nhi u các ti n ích truy n d n v t lý khác nhau như cáp
  ng, cáp quang v i phương th c truy n t i ơn công (half-duplex) ho c song công (full-
duplex). Công ngh Gigabit Ethernet h tr tri n khai nhi u lo i hình d ch v khác nhau
cho nhu c u k t n i k t n i i m - i m, i m - a i m, k t n i a i m... i n hình là
các d ch v ư ng k t n i Ethernet ELS (Ethernet Line Service), d ch v chuy n ti p
Ethernet ERS (Ethernet Relay Service), d ch v k t n i a i m Ethernet EMS (Ethernet
Multipoint Service). M t trong nh ng ng d ng quan tr ng t p h p ch c năng c a nhi u
lo i hình d ch v k t n i là d ch v m ng LAN o VLAN (virtual LAN), d ch v này cho
phép các cơ quan, doanh nghi p, các t ch c k t n i m ng t   các ph m vi a lý tách
r i thành m t m ng th ng nh t.


 Ưu i m c a công ngh :
 Công ngh Ethernet và Gigabit Ethernet có nh ng ưu i m n i b t là:
   Công ngh Ethernet có kh năng h tr r t t t cho ng d ng truy n t i d li u    t c
      cao và có c tính lưu lư ng m ng tính t bi n và tính “bùng n ”.
   •  Cơ c u truy nh p CSMA/CD công ngh Ethernet cho phép truy n t i lưu lư ng
     v i hi u xu t băng thông và thông lư ng truy n t i l n.
   Thu n l i trong vi c k t n i cung c p d ch v cho khách hàng. Không òi h i khách
    hàng ph i thay i công ngh , thay i ho c nâng c p m ng n i b , giao di n
    k t n i. • Theo th ng kê, có t i 95% lưu lư ng phát sinh b i các ng d ng
    truy n t i d li u là lưu lư ng Etheret. i u này xu t phát t th c t là h u h t
    các m ng truy n d li u c a các cơ quan, t ch c (m ng LAN, MAN, mang
    Intranet) hi n t i u ư c xây d ng trên cơ s công ngh Ethernet.
   •  S ph bi n c a công ngh Ethernet t i l p truy nh p s t o i u ki n r t thu n
     l i cho vi c k t n i h th ng v i tương thích cao n u như xây d ng m t
     m ng d a trên cơ s công ngh Ethernet. i u này s d n t i vi c gi m áng k
     chi phí u tư xây d ng m ng.
   •  M ng xây d ng trên cơ s công ngh Ethernet có kh năng m r ng và nâng
     c p d dàng do c tính c a công ngh này là chia s chung ti n ích băng
     thôngtruy n d n và không th c hi n cơ c u ghép kênh phân c p.
   •  H u h t các giao th c, giao di n truy n t i ng d ng trong công ngh Ethernet
     ã ư c chuNn hoá (h giao th c IEEE.802.3). Ph n l n các thi t b m ng
     Ethernet c a các nhà s n xu t u tuân theo các tiêu chuNn trong h tiêu chuNn
     nói trên. Vi c chuNn hoá này t o i u ki n k t n i d dàng, tương thích k t
     n i cao gi a các thi t b c a các nhà s n xu t khác nhau.
   •  Qu n lý m ng ơn gi n
 Như c i m
 N u ch xét công ngh Ethernet m t cách   c l p, b n thân công ngh này t n t i m t
s như c i m sau ây:
   •  Công ngh Ethernet phù h p v i c u trúc m ng theu ki u Hub (c u trúc tô - pô
     hình cây) mà không phù h p v i c u trúc m ng ring. i u này xu t phát t vi c
     công ngh Ethernet th c hi n ch c năng nh tuy n trên cơ s thu t toán nh
     tuy n phân o n hình cây (spanning-tree-algorithm); là m t trong nh ng thu t
     toán nh tuy n quan tr ng áp d ng trong m ng Ethernet. C th là thu t toán
      nh tuy n phân o n hình cây trong nhi u trư ng h p s th c hi n ch n m t
     vài phân o n tuy n trong ring, i u này s làm gi m dung lư ng băng thông
     làm vi c c a vòng ring.
   •  Th i gian th c hi n b o v ph c h i l n. i u này cũng xu t phát t nguyên
     nhân là thu t toán nh tuy n phân o n hình cây có th i gian h i t dài hơn
     nhi u so v i th i gian h i ph c i v i cơ ch b o v c a vòng ring (tiêu chuNn
     là 50 ms).
   •  Không phù h p cho vi c truy n t i lo i hình ng d ng có c tính lưu lư ng
     nh y c m v i s thay i v tr truy n t i (jitter) và có ì (latency) l n.
   •  Chưa th c hi n ch c năng m b o ch t lư ng d ch v (QoS) cho nh ng d ch
     v c n truy n t i có yêu c u v QoS
 Kh năng áp d ng
 Công ngh Ethernet có th phù h p tri n khai cho vi c xây d ng l p m ng lõi truy
nh p, m b o th c hi n ch c năng “thu gom” d ch v , tích h p d ch v t i phân l p truy
nh p c a m ng. i u này tính kh thi do do tính tương thích cao v giao di n k t n i và
công ngh  i v i khách hàng vì như ã nói trên, m ng Ethernet ư c tri n khai h u
h t i v i các m ng n i b . Vi c áp d ng công ngh Ethernet phân l p m ng nào còn
ph thu c vào qui mô, ph m vi c a m ng c n xây d ng và còn ph thuôc vào c u trúc tô-
pô m ng ư c l a ch n phù h p v i m ng c n xây d ng.
  3. K t lu n
V i các yêu c u d ch v i n hình như là d ch v truy n s li u, d ch v truy c p
Intrernet, d ch v k t n i m ng, liên k t cơ s d li u, d ch v lưu tr d li u, thương m i
 i n t và các d ch v giá tr gia tăng khác trên m ng. Cơ s h t ng m ng vi n thông và
công ngh hi n t i khó có kh năng áp ng nh ng yêu c u nói trên k c v lo i hình
d ch v và kh năng truy n t i lưu lư ng. Do v y, ã nhi u công ngh m ng a d ch v
 ư c phát tri n. Tuy nhiên m i công ngh l i có nh ng m t tích c c và h n ch riêng c a
nó. Vi c l a ch n công ngh nào ph thu c nhi u vào tính kinh t cho c hai phía nhà
cung c p d ch v và khách hàng.
TÀI LI U THAM KH O
[1] IEEE 802.3ah EFM EPON baseline technical proposal.
  http://grouper.ieee.org/groups/802/3/efm/baseline /p2mpbaseline.html
  http://grouper.ieee.org/groups/802/3/efm/baseline/p2mpbaseline.html
[2] FSAn – Full Service Access Network
  http://fsan.mblast.com/default.asp
[3] G. Kramer and G. Pesavento, “Ethernet Passive Optical Network (EPON): Building a
  next Generation Optical Network, “ IEEE Communications Magazine, vol. 4, no. 2,
  pp.66-73, February 2002
[4] IEEE Draft p802.17/D0.2, “Part 17: Resilient Packet Ring Access Method & Physical
  Layer Interface, and Management Parameter” LAN MAN Standards Committee,
  March 2002
[5] M. Chow, Understanding SONET/SDH: Standards and Application, Andan Publisher,
  New Jersey, 1995

								
To top