LAMPIRAN I CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBENTUKAN SUBSIDIARI Nama LAMPIRAN I CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBENTUKAN SUBSIDIARI by xld14276

VIEWS: 241 PAGES: 2

More Info
									                                    LAMPIRAN I

      CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBENTUKAN SUBSIDIARI


Nama Koperasi     :

Alamat        :
Rujukan        :

Tarikh        :Kepada,
Ketua Pendaftar Koperasi / Pendaftar Koperasi

Tuan,

PER:   SURAT PERMOHONAN BAGI KEBENARAN DI BAWAH SEKSYEN 19
     AKTA KOPERASI 1993

Sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 19 Akta Koperasi 1993, kami
dengan ini membuat permohonan bagi kebenaran pembentukan subsidiari dan
pelaburan seperti berikut untuk kelulusan tuan.

 (a)   Jenis Pelaburan / Perniagaan          : _____________________

 (b)   Nama Subsidiari yang dicadangkan /
     Nama Subsidiari                 : _____________________

 (c)   Jumlah Pelaburan                : RM


2.    Bersama-sama ini disertakan maklumat-maklumat yang dikehendaki.

 (a)   Memorandum and Article of Association         - 3 Salinan

 (b)   Cabutan Minit Mesyuarat Agung yang meluluskan
     Pembentukan Subsidiari                 - 3 Salinan

 (c)   Cabutan Minit Mesyuarat Anggota Lembaga yang
     meluluskan pembentukan subsidiari           - 3 Salinan

 (d)   Kertas Kerja Cadangan Pembentukan Subsidiari
     (Termasuk Unjuran Aliran Wang Tunai Dan
     Untung Rugi Subsidiari)                - 3 Salinan

 (e)   Penyata Bank 3 Bulan Terakhir             - 3 Salinan

 (f)   Borang Penyata Harta-Harta Mudah Tunai Koperasi    - 3 Salinan


                                        1
 (g)  Penyata Kewangan Teraudit Bagi 3 Tahun Terakhir
    Koperasi/Syarikat                   - 3 Salinan

 (h)  Cabutan Dari Undang-Undang Kecil Koperasi Yang
    Membenarkan Penubuhan Koperasi            - 3 Salinan

 (i)  senarai nama-nama anggota Lembaga yang bakal
    menganggotai ahli Lembaga Pengarah Subsidiari     - 3 Salinan

 (j)  ‘Due Diligence Audit Report’
    (Bagi Tujuan Mempunyai Dan Memperolehi Subsidiari)  - 3 Salinan


3.   Kami memperakui bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami,
maklumat yang diberi di dalam permohonan ini adalah benar dan betul pada tiap-
tiap butir


4.   Saya/Kami,

    Tandatangan        : __________________________________

    Nama           : __________________________________

    Jawatan          : __________________________________
                    Pengerusi/Setiausaha

    Bagi Pihak        : Koperasi
5.   Tarikh :
                                         2

								
To top