doa nurun nubuwah doa akasah doa yasin terjemahan

Document Sample
doa nurun nubuwah doa akasah doa yasin terjemahan Powered By Docstoc
					DO‟A AKASAH DAN TERJEMAHANNYA
Posted on Maret 14, 2009 by kibayu
DO‟A AKASAH
TERJEMAH DO‟A AKASAH

Dengan Asma‟ Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah, tetapkanlah
shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluarga dan shahabat-
shahabat beliau.

Dengan Asma‟ Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta
nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitab yang tertulis, Segala
Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan
atas senang dan susah yang disyukuri dan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit
dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada
Tuhannya dan berpaling.

Kaf Ha Ya „Ain Shaad, Ha Mim „Ain Sin Qaf, hanya kepada-Mu lah kami menyembah
dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas
kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia
sangat kuat dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah aku dan
palingkanlah dariku segala sesuatu dengan kekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau
berkuasa atas segala-galanya.

Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagus
perbuatannya, Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta
pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan
binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : La ila ha illallah
Muhammadur Rasulullah SAW.
Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada
Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang aku
tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap :
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap
Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya‟ dan sum‟ah / menonjolkan diri dan
kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang aku
tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap :
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohong berjalan
pada mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah
diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidak mengerti
atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah
Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma‟rifatku kepada
Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku maka
aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur
Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat riya‟ masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku
sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atau tahu,
maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur
Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, lalu aku tidak dapat
mensyukuri sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidak bergembira atau
tidak menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah aku dan
berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu aku salah
gunakan, durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku
bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah
SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, lalu aku tidak
bersyukur kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat
dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku tidak
memujiMu, sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, lalu aku
menutup mata, sedang aku mengetahui atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku, lalu Engkau tidak
ridha, sedang aku mengerti atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-harap
rahmatMu, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah
diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-
kepayahan, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah
diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalam kecelakaan dan
bahaya, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan
pandanganku salah, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan
berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), karena memohon
kepada selain Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan
berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyak anugerahNya,
banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, maha
suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri, (firman Allah) :

“Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlah Kami
menyelamatkan orang-orang beriman”

Zakariya ketika menyeru tuhannya, ya Tuhanku:

“Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri, Engkaulah waris yang paling baik”.

Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya,
hak „Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan
penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan
kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak
Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hak Ridlwan dan surganya, hak Malik
dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai
khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma‟il dan disembelihnya, hak Ya‟kub
dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-
aya                tnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan
kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, hak Yunus dan
ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan
kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan
syafa‟at „Udhmanya SAW.

Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau,
bahwasanya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami
mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami
menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah,
kepadaNya aku bertawakkal, Dia pengurus „Arsy yang Agung. Allah-lah yang
mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan
kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.

Ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akherat, serta peliharalah
kami dari siksa api neraka. Shalawat Allah tetapkanlah kepada sebaik-baik makhlukNya,
cahaya „ArsyNya yaitu junjungan kami , Nabi dan pemberi syafaat bagi kami
Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau semua dengan rahmatMu hai Dzat
Yang paling belas kasihan. Amin (Semoga Allah mengabulkan permohona kami ini, hai
Dzat yang mengurus alam semesta).

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda


DIarsipkan di bawah: dikutip dari majmuk syarif

« DO‟A NURBUAT AYAT LIMA BELAS DAN KEAMPUHANNYA »Satu
Tanggapan
Asep Abdul Hamid Holili, di/pada Desember 15, 2009 pada 12:49 pm Dikatakan: r
ASSALAMU‟ALAIKUM AKHII,

SAHAYA MOHON AKHII BERKENAN MENGIRIMI KAMI VIA EMAIL AYAT-
AYAT DO‟A AKASAH UNTUK KAMI DAWAMKAN.

JAZAKUMULLOH KHOIRON KATSIRO

REGARDS,
ABDUL
HAMID
Tinggalkan Balasan
Klik di sini untuk membatalkan balasan.
Nama (wajib)

E-mail (wajib)

Situs web
DOA YASIN TERJEMAHAN B. MELAYU

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pujian yang memenuhi nikmat-nikmat-Nya
dan sejajar dengan kurnia tambahan-Nya. Wahai Tuhan kami, kepadaMulah segala pujian
sesuai dengan keagungan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Ya Allah, cucurkanlah
kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi
Muhamm                                ad s.a.w dan ke
atas ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda.

Ya Allah, dengan keberkatan surah Yassin serta Al-Quran yang penuh hikmah dan
dengan berkat orang yang Engkau pilih untuk diutuskan risalah, kenabian, kewalian dan
hidayah ke jalan-Mu yang lurus, juga keberkatan atas segala yang dibawa oleh Jibril
daripada-Mu, iaitu Al-Quran dari Yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang.
Kami pohon keberkatan dengan khasiat huruf-huruf dan nama-nama yang sempurna serta
dengan apa yang Engkau zahirkan penciptaan dari ayat-ayat keterangan yang nyata.
                 Dan dengan kehalusan serta kelembutan-Mu yang
menenangkan setiap keresahan dan membebaskan setiap yang terpenjara.

Wahai Tuhan yang mengalirkan setiap lautan dan semua mata air. Wahai Tuhan
pemilikannya hanya antara huruf kaf dan nun(kun) dan yang mengetahui segala sesuatu
yang belum berlaku. Kami pohon pada-Mu Ya Allah agar Engkau kurniakan kepada
kami rezeki dengan keredhaan–Mu. Jadikanlah kami dan kurniakanlah tempat kami
kebahagiaan dan kekayaan.

Engkau mudahkanlah segala hajat dan permintaan kami. Jadikanlah setiap seorang
daripada kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa memperoleh kejayaan dan
kemenangan. Janganlah Engkau jadikan kami golongan yang menagih rezeki dari orang
lain. Ikatkanlah lidah orang yang memburuk-burukkan kami. Engkau pandulah kami
dengan taufik-Mu. Jadikanlah keredhaan-Mu sebagai teman dan sahabat kami.

Anugerahkanlah kami dengan sifat kemulian dan kehebatan serta perkenankanlah doa
kami dengan kadar segera. Ya Allah perkenankanlah doa kami. Jadikanlah harapan kami
sebagai realiti dan masukkanlah kami ke dalam benteng anugerah-Mu yang kukuh,
dengan rahsia firman-Mu: " Sesungguhnya apabila Dia menghendaki adanya sesuatu
hanyalah dengan Dia berfirman kepada perkara itu, jadilah! Maka ia terus jadi. Maka
Maha Sucilah Tuhan yang dengan tangan-Nya kekuasaan memiliki dan menguasai segala
sesuatu, dan kepada-Nyalah kamu semua dikembalikan".

Maha Suci Tuhan yang melepaskan setiap yang terperangkap dalam hutang. Maha Suci
Tuhan yang melepaskan setiap yang ditimpa dukacita. Maha Suci Tuhan yang pemilikan-
Nya hanya antara huruk kaf dan nun. Maha Suci Tuhan apabila Dia menghendaki sesuatu
memadai hanya dengan Dia mengatakan "jadi!" maka jadilah ia.

Wahai Tuhan yang menghilangkan dukacita, hilangkanlah. Wahai yang menghilangkan
dukacita, hilangkanlah. Wahai yang menghilangkan dukacita, lenyapkanlah dari kami
kesusahan, dukacita dan segala masalah kami. Wahai
Tuhan                               yang Maha Hidup
dan berdiri dengan sendiri.

Semoga Allah mencucuri kesejahteraan ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w, ahli
keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta
alam.
Posted by hafizi Labels: agama
0 comments:
Saya berjualan
laku dibeli
diserbu
permbeli dari
berbagai
penjuru
Saya berjualan
laku dibeli
diserbu
permbeli dari
berbagai
penjuru
Saya ingin membeli dengan
uang 1000 10000 100000 20000
Saya ingin membeli dengan
uang 1000 10000 100000 20000
Saya ingin membeli dengan
uang 1000 10000 100000 20000
Saya ingin membeli bagus kok
barangnya
Saya senang membeli
barangnya bagus dia terdidik
dan terpelajar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4442
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:46
Description: doa nurun nubuwah doa akasah doa yasin terjemahan