QUADERN D'ACTIVITATS 2. LA MATÈRIA (II) by bvo76981

VIEWS: 12 PAGES: 10

									              QUADERN D’ACTIVITATS 2.
                LA MATÈRIA (II).
      NOM i LLINATGES
                                    CURS
                 IES Josep Miquel Guàrdia - ALAIOR
                 Departament de Biologia i Geologia
                   Ciències Naturals – 1r ESO
                       Curs 06/07
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        1. Indica quina de les afirmacions següents són falses o certes:
          (corregeix les falses)
           o Els àtoms estan formats per dues partícules: protons i electrons.
      C  F
           o Dins dels àtoms hi ha una part que es denomina nucli.
      C  F
           o Els protons i els neutrons estan junts.
      C  F
           o Els electrons no es mouen.
      C  F

        2. Explica per què les següents abreviatures no poden ser símbols de
          cap element i escriu-les de forma correcta:

           o BO


           o sn


           o p.


           o fE


           o Clr.
                                            2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        3. Escriu el nom i el símbol de tres elements tenint en compte que el
         símbol coincidesqui amb la primera lletra del nom.
      Símbol Nom        Símbol Nom        Símbol Nom

        4. Fes el mateix amb tres elements més que tinguin en el símbol dues
         lletres presents en el nom.
      Símbol Nom        Símbol Nom       Símbol Nom

        5. Escriu tres elements més els símbols dels quals no coincidesquin
         amb les inicials del nom que tenen en la nostra llengua.
      Símbol Nom        Símbol Nom       Símbol Nom
        6. Investiga l’origen etimològic dels noms i símbols dels següents
         elements.
           o Sofre


           o Ferro


           o Fòsfor


           o Coure


           o Or


           o Mercuri
                                         3

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        7. Les següents frases són totes falses: Corregiu-les:
           o El fluor és un element sòlid i metàl·lic de símbol Fl.

           o El sodi és un element no metàl·lic de símbol So.

           o El plom és un element no metàl·lic de símbol Pl.

           o El potassi és un element metàl·lic de símbol Po.

           o El fòsfor és un element no metàl·lic de símbol F.

           o El manganès és un element no metàl·lic de símbol Mg.

           o L’or és un element no metàl·lic de símbol Or.

           o L’aire és un element de símbol Ai.

           o L’acer és un element metàl·lic de símbol Ac.

           o El clor és un element no metàl·lic, sòlid, de color blanc i de símbol
            C.

           o El calor és un element gasós de símbol Q.


        8. Relaciona els noms dels següents elements químics amb els seus
         corresponents símbols i indica si són metalls o no:

      Element   Símbol Metàl·lic/ No Element         Símbol Metàl·lic/ No
                metàl·lic                  metàl·lic
      Plata  Fe           Sofre       P
      Hidrògen Na           Flúor       Ag
      Fòsfor  B            Coure       Co
      Sodi   Pt           Ferro       Mg
      Níquel  S            Cobalt       H
      Plati  N            Plom        Br
      Brom   Pb           Nitrògen      Sn
      Iode   F            Estany       I
      Magnesi Ni            Bor        Cu
                                              4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        9. Construcció de molècules.
         Amb les diferents boles i els escuradents que hi ha a la capsa que hi
         haurà per grup has de construir, com a mínim, 6 molècules de la llista
         que trobaràs a continuació i que guardaràs a la borsa de plàstic que
         tindrà cadascú. Recorda’t de posar el teu nom a l’etiqueta!!.
         Per a que les teves molècules siguin iguals que les dels teus companys
         el codi de colors serà el següent:
         H – Blanc / O – Vermell / N – Blau / C – Negre / Cl – Verd / S – Groc.
         Recorda que els enllaços químics no són com barretes ni que els àtoms
         són esfèrics, massissos i amb colors. Això tant sols és una manera de
         representar molècules; La realitat és molt més complexa!

         O2 / Cl2 / HCl / CO2 / O3 / H2O / SO2 / SO3 / HNO3 / NH3 / CH4 / C6H6

        10. Completa els buits de la taula següent:
              Nom comú     Nom científic    Fórmula
                          Oxigen

               Sal Comú

               Amoníac

                                  NaOH

                          Aigua

                                  CO2

               Aiguafort

                       Sulfat de calci

        11. Escriu les fòrmules químiques corresponents als composts
          següents:

       Dos àtoms de ferro i tres d’oxigen
       Un àtom d’hidrogen , un altre de
          nitrogen i tres d’oxigen
        Un àtom de carboni i quatre
             d’hidrogen.
       Dos àtoms de coure, un de sofre i
            quatre d’oxigen
        Sis àtoms de carboni, dotze
         d’hidrogen i sis d’oxigen
                                             5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         12. Escriu tres exemples de cadascú dels exemples següents:
             o Substàncies pures i simples.


             o Substàncies pures que siguin compostes.


             o Mescles homogènies.


             o Mescles heterogènies.
         13. Indica si les substàncies següents són pures o mescles i, segons el
           cas, si són simples o compostes, homogènies o heterogènies.
  Substància  Pures/Mescles  Simples/Compostes     Substància  Pures/Mescles  Simples/Compostes
                 Homogènies/Heterogènies                 Homogènies/Heterogènies
  Diamant                         Aigua   i
                              sorra
  Aigua                          Fems
  oxigenada                        d’una
                              paperera
  Lleixiu                         Mercuri
  Formigó                         Enderrocs
  Fang                          Sal
  Aire                          Aigua
                              potable
  Aigua i oli                       Brou
  Gas-oil                         Orina

         14. Cerca informació sobre el petroli: És una substància pura o bé una
           mescla? Si és una mescla, és homogènia o heterogènia? Indica el
           nom d’alguns dels components del petroli.
                                                   6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        15. Investiga quins són els soluts i quins els dissolvents de les
          següents dissolucions:
        DISSOLUCIÓ         SOLUT        DISSOLVENT
      Lleixiu
      Amoníac   per  a
      netejar
      Salfumant
      Gasosa
      Aigua mineral
      Té

        16. Què és un embut de decantació? Dibuixa’l. Com i per a què
          s’empra?
        17. Com separaries una mescla de gas-oil i aigua?
                                        7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        18. Què són les salines? Quina tècnica de separació de mescles
          s’empra en elles?
        19. Tens una mescla de sal i sorra. Com t’ho faries per separar-la?
          Explica-ho   amb detall i afegeix una llista del material que
          necessitaries.
                                        8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         20. Dibuixa el muntatge que hauríem de fer per una destil·lació al
         laboratori.. Indica els noms dels diferents elements.
        21 De l’esquema anterior, explica per a què serveix cadascú dels
        elements que has anomenat.
                                         9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        22. Material de laboratori: Escriu el nom
                                10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

								
To top