آ Belltech Business card Designer by mrsnoble

VIEWS: 6 PAGES: 6

									          ‫‪Belltech‬آ‬    ‫‪Business card Designer pro‬‬
                                                 ‫هقذهَ :‬
 ‫کاست ّیضیت ُا ّ کاستِای تجاسی ؽشگتِا یکی اص ػْاهل تثلیغاتی هْثش دس جزب هؾتشیغت .ؽوا تشای طشاحی‬
‫ایي ًْع کاستِا چَ هیکٌیذ ؟اص تشًاهَ ُای تضسگ طشاحی اعتفادٍ هی کٌیذ یا تَ دًثال ًشم افضاس ی ّیژٍ ی ایي کاس‬
                                                   ‫ُغتیذ؟‬
 ‫ًشم افضاسی جِت طشاحی حشفَ ای اًْاع کاستِای ّیضیت ّ تجاسی تا کیفیت هطلْب هیثاؽذ .تشخی اص ّیژگیِای‬
                                         ‫ایي ًشم افضاس ػثاستٌذ اص :‬
  ‫طشاحی عشیغ ّ آعاى کَ هی تْاى تا اظافَ کشدى هتْى ّ ؽکلِا ّ تصاّیش ّ... تَ عشػت کاست هْسد ًظش سا‬
                                                ‫طشاحی کشد.‬
                                      ‫قالثِای آهادٍ جِت اعتفادٍ کاستش .‬
  ‫اتضاسُای طشاحی هٌاعة ّ اعتفادٍ پظ صهیٌَ ُای جالة.ط اص ًصة اص تشًاهَ تَ صْست کاهل خاسج ؽذٍ ّ‬
              ‫عپظ هحتْیات پْؽَ کشک سا دس هحل ًصة تشًاهَ کپی کٌیذ ّ تشًاهَ سا پچ ًواییذ.‬ ‫خود سی دی )‬                              ‫(بز گزفتً اس راٌىمایی بزوامً‬                                 ‫پظ اص ًصة تشًاهَ تصْست کاهل تا آیکي‬
                              ‫هیاًثشی کَ دس سّی دعک تاپ قشاس گشفتَ ّاسد‬
                                               ‫د‬
                                              ‫تشًاهَ هی ؽْی .‬
                       ‫3‬
          ‫1‬     ‫2‬               ‫صفحَ اصلی ایي ًشم افضاس هطاتق (ؽکل 1 ) هی‬
      ‫4‬                                              ‫تاؽذ.‬


                              ‫دس ایي صفحَ ًْع کاست ّ ُوچٌیي پظ صهیٌَ آى‬
                                             ‫د‬
                                            ‫سا اًتخاب هی ًوایی .‬
  ‫ّ اتؼاد کاست سا تش اعاط افقی یا ػوْدی تْدى آى سا تشگضیذٍ , یا ایٌکَ تَ دلخْاٍ خْدهاى اتؼاد سا اًتخاب هی‬
                                                     ‫د‬
                                                     ‫کٌی‬
                ‫تا تْجَ تَ کاستشد کاست دسخْاعتی , ُش کذام اصگضیٌَ ُا سا اًتخاب هی ًوایی‬
               ‫د.‬


            ‫ُش چٌذ کَ هی تْاى دس حیي طشاحی تغییشاتی سا دس ًْع کاست طشح ؽذٍ تَ ّجْد آّسد .‬                          ‫1‬
  ‫تَ هحط ّاسد ؽذى تَ هحیط ًشم افضاس عْالی هیٌی تش اًتخا ب طشح کاست ّ پظ صهیٌَ آى ّ یا ایٌکَ اتؼاد‬
                                  ‫کاست سا خْدتاى اًتخاب کٌیذ پشعیذٍ هی ؽْد.‬


                                          ‫ًْع طشح اًتخاتی تشای کاست‬     ‫1‬


   ‫( الصم تَ رکش اعت کَ ُش ًْع طشح کَ اًتخاب هی گشدد پظ صهیٌَ ُای هتفاّتی سا داسا اعت .)‬  ‫پظ صهیٌَ ُای اًتخاتی‬  ‫2‬


                                             ‫پ‬
                          ‫3 کاست اًتخاتی یؼ فشض تا تْجَ تَ اًتخاب طشح ّ پظ صهیٌَ‬

                                                           ‫4‬
                                      ‫اتؼاد کاست (تصْست افقی یا ػوْدی )‬‫اگش دس اتتذا صهیٌَ ی سا اًتخاب ًکشدٍ تاػ یذ هی تْاًیذ اص گضیٌَ ‪ًْ select a background‬اس اتضاس‬            ‫5‬

                                         ‫اعتاًذاسد آى سا اًتخاب ًوائیذ.‬
            ‫تؼذ اص اًتخاب طشح کاست ّتا تائیذ آى ّاسد صفحَ اصلی ًشم افضاس هی ؽْیذ . (ؽکل 2 )‬
                          ‫5‬
             ‫6‬
                       ‫ؽکل 2‬

 ‫دس صفحَ اصلی چٌذیي ًْاس اتضاس تشای کاس فشاُن ؽذٍ اعت ایي ًْاسُا ؽاهل ًْاس ُای اتضاس صیش هی تاؽذ.‬
‫(ؽکل 3 ) کَ تا اعتفادٍ اص هٌْ‪ ّ View‬گضیٌَ ‪ Toolbars‬هیتْاى ُشکذام اص اتضاسُا سا فؼال ّ یا غیش فؼال ًوْد.‬
                           ‫ؽکل 3‬
                             ‫2‬
‫سّػ دیگش فؼال کشدى ًْاسُای اتضاس اعتفادٍ اص خْد ًْاس اتضاس ‪ Shapes‬هی تاؽذ تذیي صْست کَ دس اًتِای‬
                                       ‫اتضاس سّی گضیٌَ فلؼ کلیک ًوائیذ.‬
 ‫دس ؽکل 3 گضیٌَ ‪ Action‬اگش فؼال تاؽذ یک صفحَ دس عوت ساعت صفحَ ًوایاى خْاُذ ؽذ کَ تواهی اػوال‬
   ‫هْسد ًیاص تشای تغییشات دس جضئیات کاست سا هی تْاى تا اعتفادٍ اص آى اًجام داد. اصطالحا" ‪Porperties‬‬
                                                   ‫هی گْیٌذ‬


  ‫تا اعتفادٍ اص ایي گضیٌَ هیتْاى اتؼاد کاست سا تغییش دادیا اتؼاد هْسد ًظش سا تا اًتخاب گضیٌَ پائیٌی ّاسد ًوْد.‬  ‫6‬
                      ‫ایي دس حالی هی تاؽذ کَ ؽوا قثال اتؼاد کاست سا تؼییي ًکشدٍ تاؽیذ .‬
                                         ‫وحوي کار با وزم افشار :‬
   ‫تؼذ اصاًتخاب ًْع ّ پظ صهیٌَ طشاحی سّی کاست ؽشّع هی ؽْد یکی اص هحاعي ایي ًشم افضاس ایٌغت کَ‬
      ‫تواهی ًْؽتَ ُا ّ تصاّیش ُش کذام هجضا تْدٍ ّ هی تْاى تا داتل کلیک کشدى سّی آى ّ تا اعتفادٍ اص‬
‫‪ properties‬آًشا حزف ًوْد, ّ هْظْع جذیذ سا تَ جای آى قشاسداد. یا تا اعتفادٍ اص ًْاس اتضاس ‪ shapes‬ؽکل‬
                                  ‫هْسدًظش سا کؾیذ ّ یا هتي دلخْاٍ سا ًْؽت.‬
                            ‫3‬
                                           ‫ابشارٌای تزسیم:‬
                                         ‫1 - سعن هغتطیل‬
                                    ‫2 - سعن هغتطیل تذّى گْؽَ‬
                                      ‫3 - سعن دایشٍ یا تیعی‬
                                          ‫4 - سعن لْصی‬
                                          ‫5 - سعن هثلث‬
                                             ‫6 - هتي‬
                                        ‫7 - سعن خط ساعت‬
                                        ‫8 - سعن خط هْسب‬
                                       ‫9 - سعن هٌحٌی تغتَ‬
                                       ‫01 -فشاخْاًی تصْیش‬
                                     ‫11 -تغییش پظ صهیٌَ طشح‬


                                          ‫وحوي ووشته مته :‬
                                                    ‫7‬
‫‪, Font‬‬     ‫‪ properties‬تٌْیغیذ ّ تا اعتفادٍ اص گضیٌَ‬  ‫‪, text‬‬    ‫کافی اعت هتي خْدتاى دسقغوت‬
     ‫ى د‬
     ‫‪ properties‬تغییشاتی سا دس ًْع قلن تْجْد آّسد ّ اص پاییي صفحَ گضیٌَ ‪ Apply‬سا کلیک هائی.‬                                  ‫7‬
                                       ‫وحوي تغییزدادن تصویز :‬


 ‫اگش توایل داؽتَ تاؽیذ تا تغییشاتی سا سّی تصْیش خْدتاى تْجْد آّسیذ کافیغت تؼذ اص اًتخاب تصْیش اص قغوت‬
            ‫ائی‬
‫‪ General‬هحل دقیق تصْیش سا تا ّاسد کشدى ػذد تٌظین ًن د یا تا اعتفادٍ اص صتاًَ‬    ‫‪ properties‬صتاًَ‬
‫‪ Image Edit‬هیتْاى تغییشاتی سا دس ؽکل‬    ‫‪ pattern‬هیتْاى حاؽیَ ی تشای تصْیش دس ًظش گشفت ّ تا گضیٌَ‬
‫‪ًْ Rotate‬اس اتضاس قالة تٌذی تصْیش‬   ‫ظاُشی تصْیش تْجْد آّسد . ُوچٌیي هی تْاى تا اعتفادٍ اص اتضاسُای‬
                                       ‫هْسد ًظش سا چشخؼ داد.‬


                         ‫4‬
                                                   ‫تذکز:‬
 ‫اگش توایل داؽتَ تاؽیذ کَ تؼذ اص ًْؽتي هتي ّ یا آّسدى تصْیش دس هحل هٌاعة دیگش اهکاى تغییش دس آى ًثاؽذ ّ‬
‫هْظْع سا قفل ًوائیذ کافیغت دس قغوت ‪ُ properties‬ن تشای هتي ّ تصْیش گضیٌَ ‪ Lock‬سا تیک تضًیذ ّ یا‬
 ‫تا اعتفادٍ اص هٌْ ‪ Tools‬گضیٌَ ‪ lock‬سا تشگضیٌیذ دس ایي حالت هْظْع ؽوا دیگش قاتل جاتجایی ًخْاُذ ؽذ .ّ‬
 ‫تش دس آّسدى اص حالت قفل الصم اعت تیک گضیٌَ ‪ unlock‬سا تشداسیذ. هیتْاى تواهی هْظْػات سا تاُن‬
                                 ‫تصْست گشُّی ًیض قفل ًوْد.)‪) lock All‬‬
‫تؼذ اص توام ؽذى کاس طشاحی تااعتفادٍ اص ‪ Print perview‬پظ ًوایؾی اص کاست سا تثیٌیذ ّ ًحٍْ چاپ کاست سا‬
                                               ‫تٌظین ًوائیذ.‬


                                           ‫الگُْای پیؼ فشض چاپ‬

‫تقذم چاپ کاستِای دّ عْیَ‬
                                            ‫تؼذادکاستِای تصْست عطشی ّ‬
                                                 ‫عتًْی سّی کاغز‬
                    ‫تؼذاد چاپ‬

                          ‫هیتْاى الگْی سا اظافَ, حزف ّ یا تغییشداد. تطْس هثال :‬
                           ‫5‬
6

								
To top