Gwynedd - Llywodraeth Cynulliad Cymru The Welsh Assembly Government by chenboying

VIEWS: 14 PAGES: 4

									   4/30/2010                                                                                                                                 Atodiad A / Appendix A
Allbwn eang /
Broad Outcome   Cyf.        Casgliad o dystiolaeth               Collection of evidence               Targed 2008/09                2008/09 Target                 Targed 2009/10                2009/10 Target


                                               Cymdeithas Iach, Teg a Chyfiawn - Oedolion / A Healthy, Fair and Just Society - Adults
Cael help i fyw
yn y gymuned
             Adeliadu i'r Dyfodol                Building for the Future
             Camau pendant wei eu cymeryd tuag at sicrhau y   Definite steps taken to ensure that 130 - 150    Sicrhau hawl cynllunio ar gyfer 1safle    Ensure full planning permision for the 1st Sicrhau hawl cynllunio llawn ar gyfer y 3     Ensure full planning permission for the
Helped to live  1.1  bydd 130-150 o unedau tai gofal ychwanegol ar    additional extra care units for older people will  unedau tai gofal a hawl cynlluni       site of care housing units and outline   safle tai gofal arall, a gwaith adeiladu     other 3 care housig sites, and building
in the          gyfer pobl hŷn wedi eu datblygu neu wedi eu     have been developed or will have been agreed    amlineddol ar gyfer ail safle        planning for the 2nd site         wedi cychwyn ar safle cyntaf           work to have started on the 1st site
community        cynllunio ar draws y sir erbyn 2011         across the County by 2011
                                                                 Cynllun ail-allugoi (reablement /
                                                                                       Develop and internally agree Gwynedd's
                                                                 enablement) Gwynedd wedi ei ddatblygu                            Peilot o'r drefn i'w gynnal gyda       Pilot to be held with the reablement
                                                                                       reablement/enablement Plan (Joint
             Cynllun ail-alluogi wedi ei gytuno yn fewnol, a   Reablement plan agreed internally, with a pilot   a’i gytuno yn fewnol (Adolygiad ar y cyd).                          gwasanaeth ail alluogi yn ei le yn      service in place for the inhabitants of the
         1.2                                                                             Review). Clear citizen focused outcomes
             pheilota'r cynllun yn ystod 2009/10         during 2009/10                   Bydd allbynnau gyda ffowcs clir ar                              gwasanaethu trigolion yr ardal peilot fydd  pilot area which will assist elderly
                                                                                       will have been developed as an integral
                                                                 drigolion wedi eu datblygu fel rhan o'r                           yn cynorthwyo pobl hŷn a bregus.       vullnerable people.
                                                                                       part of the Plan.
                                                                 Cynllun.             Cwblhau adolygiad strategol o'r gwasanaeth     Complete a strategic review of the residential
                                                                                                               Cytuno ar raglen waith ac amserlen i     Agree on a work programme and
             cartrefi preswyl er mwyn gallu targedu i leihau y  homes service in order to reduce the rate of
                                                                 Cwblhau adolygiad strategol o'r       Complete a strategic review of the       weithredu ar ganlyniadau yr adolygisd    timescale to respond to the results of the
         1.3  cyfradd o bobl hŷn (65+ oed) y mae’r awdurdod    older people (aged 65 or over) whom rhe
                                                                 gwasanaeth.                 service                     strategol. Gweithredu ar raglen waith    strategic review. Implement work
             yn eu cynorthwyo mewn cartrefi gofal fesul 1,000  authority supports in care homes per 1,000
                                                                                                               blwyddyn 1.                 programme for year 1.
             o’r boblogaeth sy’n 65+ oed - SCA002b        population aged 65 or over - SCA002b


Cymorth i'n
gofalwyr
             Sefydlu gwaelodlin ar gyfer "Canran gofalwyr
                                       Establich a baseline for "Percentage of carers for
             pobl hyn (dros 65 oed) a adnabuwyd yn ystod y
Supporting                                  the elderly (over 65 years of age) that were
             flwyddyn, a gafodd gynnig asesiad yn eu h'enw
         2.1                            recognised during the year and were assessed in Gosod gwaelodlin eleni              Establish a baseline for this year       Gosod targed ar sail y gwaelodlin      Set a target on the basis of the baseline
our carers        hwy eu hunain" yn 08/09 gan osod targed
                                       their own names" during 08/09 then a target to
             penodol ar gyfer 09/10 yn seiliedig ar y
                                       be set for 09/10 based on the baseline.
             gwaeldodlin
                                                                                                                                      develop a Comisioning Strategy
                                                                                                               Datblygu Strategaeth Gomisiynu yn unol
                                                                                                                                      consistent with 'Fulfilled Lives' Strategy
                                                                Cyflwyno Strategaeth Gyfathrebu clir      Develop a clear Communication strategy     â rhaglen waith 'Bywydau Bodlon' y
                                                                                                                                      by Welsh Assembly Government.
                                       Develop and apply clear and consistent      rhwng Gwasanaethau Cymdeithasol a'r      between Social services and the 3rd       Cynulliad. Datblygu safonau clir a chyson
             Datblygu a gweithredu safonnau clir a chysoni’r                                                                                                  Develop cliear and consistent standards
         2.2                            standards for services delivered by the voluntary 3ydd sector er mwyn sicrhau          sector in order to establish stability within  i'r cytundebau lefel gwasanaeth gyda'r
             gwasanaethau ddarperir gan y sector wirfoddol                                                                                                   on the servicel level agreements with the
                                       sector                      sefydlogrwydd y 3ydd sector i ddarparu     the 3rd sector and provide a stable       sector wirfoddol, sicrhau fod trefniadau
                                                                                                                                      voluntary sector, Ensure that clear
                                                                gwasanaeth sefydlog i'r defnyddwyr.      service to users.                monitro ac adolygu clir wedi eu sefydlu o
                                                                                                                                      monitoring and reviewing arrangements
                                                                                                               fewn y gwasanaeth.
                                                                                                                                      are established within the services.                                                                                       The Council will put in place
             Sefydlu trefn i godi ymwybyddiaeth drwy’r      Establish a system to increase awareness      Bydd y Cyngor yn rhoi trefniadau mewn
                                                                                       arrangements which include
             Gwasanaeth Oedolion â’r Ysgolion i adnabod yr    through the Adult Services and Schools to      lle sydd yn cynnwys dogfennaeth a trefn
                                                                                       documentation and recording       Darparu ystod o wasanaethau ar gyfer        Provide a range of services for the youg
         4.1  holl ofalwyr ifanc a ddylai gael eu hystyried ar  recognise all young carers who should be      cofnodi yn system RAISE ar gyfer
                                                                                       arrangements in the RAISE sustem to   gofalwyr ifanc                   carers
             gyfer eu cyfeirio am asesiad cychwynnol o’u     considered for an initial assesment of their    adnabod, asesu a darparu gwasanaethau
                                                                                       recognise and provide services for young
             anghenion                      needs.                       ar gyfer gofalwyr ifanc.
                                                                                       carers
   8096494c-c4d5-4373-af6f-37215fe1d7b6.xls                                                    1
   4/30/2010                                                                                                                                Atodiad A / Appendix A
Allbwn eang /
Broad Outcome   Cyf.        Casgliad o dystiolaeth                Collection of evidence               Targed 2008/09                2008/09 Target               Targed 2009/10                2009/10 Target


                                                Cymdeithas Iach, Teg Chyfiawn Plant / A A Healthy, Fair and Just Society - Adults
                                                Cymdeithas Iach, Teg aaChyfiawn - -Oedolion /Healthy, Fair and Just Society - Children
Darpariaeth
gofal          Sefydlu Cartref Gofal Plant newydd (Carterf     Establish a new care home for children       Rhan fwyaf o'r adeilad newydd wedi ei                          Gwasanaeth yn cael ei ddarparu o'r safle
         3.1                                                                              New building substantially completed                        Service provided from the new site
             Bontnewydd)                     (Bontnewydd Homes)                 gwblhau                                         newydd
Provision of
care


             Canran y bobl ifanc oedd yn afer derbyn gofal ac   The percentage of young people formerly looked
             mae'r awdurdod mewn cysylltiad â nhw, ac yn     after with whom the authority is in contact, who
         3.2                                                     80%                       80%                    80%                     80%
             gwybod eu bod yn derbyn addysg, hyfforddiant     are known to be engaged in education, training
             neu sy'n gweithio pan yn 19 oed - SCC033c      or employment at the age of 19 - SCC033c
             Sicrhau cynnydd ym mherfformiad dangosydd      Ensure an increase in the performance of the
             SCC029a - Canran y plant cymwys, perthnasol a    indicator SCC029a - Percentage of relevant
         3.3                                                       95%                      95%                    95%                     95%
             phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr  children and children that were relevant that are
             yn ôl yr angen                    with pathway plans as is needed.Ansawdd
bywyd uchel
             Cynydd yn y nifer o rieni maeth. 20 lleoliad     Increase in the number of foster parents. 20 new
         4.2                                                     20 lleoliad newydd                20 new places               20 lleoliad newydd              20 new places
             newydd bob blwyddyn                 places each year
A high quality
of life                                       Improve the look of the urban streetscene and
           Gwella edrychiad y stydlun trefol a chynyddu                                Cynnal 7 blitz trefol trwy'r Sir yn cynnwys  Conduct 7 urban blitz thouought the
                                       increase users satisfaction (Urban Blitz
           bodlonrwydd defnyddwyr (Rhaglen blitz trefol).                               Caernarfon, Y Felinheli, Llanrug,       council including Caernarfon, Y Felinheli, Cynnal blitz trefol mewn 3 tref a 6 pentre  Conduct an urban blitz in 3 towns, and 6
         4.3                             Programme). Improve the look of residential
           Gwella edrychiad strydluniau preswyl a gwella                                Criccieth, Y Ffor, Llanystumdwy,       Llanrug, Criccieth, Y Ffor, Llanystumdwy, mawr.                     large villages.
                                       streetscene and improve the quality of life for
           ansawdd bywyd trigolion (Rhaglen blitz preswyl)                               Abermaw.                   Barmouth.
                                       citizens (Residential Blitz Programme)
   8096494c-c4d5-4373-af6f-37215fe1d7b6.xls                                                     2
   4/30/2010                                                                                                                           Atodiad A / Appendix A
Allbwn eang /
Broad Outcome   Cyf.        Casgliad o dystiolaeth               Collection of evidence              Targed 2008/09               2008/09 Target               Targed 2009/10               2009/10 Target


                                                       Teg a Chyfiawn - Oedolion / A Healthy, Fair and Just
                                               Cymdeithas Iach, Cymunedau Cynaliadwy / Sustainable Communities Society - Adults
Lleihau ein ol-
troed carbon
                                      Increase the percentage of municipal waste
             Cynnydd yn y canran o wastraff dinesig a gaiff ei
Reducing our                                composted or treated biologically in another way -
         5.2  gompostio neu ei drin yn fiolegol mewn ffordd                            15%                    15%                     18%                    18%
                                      WMT001ii (used to be WMT001b ii)
carbon          arall - WMT001ii (arfer bod yn WMT001bii)
footprint             Codi ymwybyddiaeth o waith ailgylchu drwy      Raise awareness of recycling work by increasing
             gynyddu ar ymweliadau gan ysgolion, grwpiau ac   visits by schools, groups and members of the
         5.4                                                    800 person wedi ymweld â'r salfe      800 personal visits to the site       825 person wedi ymweld â'r salfe      825 personal visits to the site
             aelodau o'r cyhoedd â Caergylchu, sef canolfan   public to Caergylchu, the Council's recycling
             ailgylchu deunyddiau'r Cyngor yng Nghaernarfon   centre in Caernarfon
                                                                                                          Gweithredu ar y cynlluniau uchod ac    Realise the action plans, and inspect a
                                                               Archwiliad o 6 eiddo a llunio cynlluniau  Inspection of 6 propertys and develop
             Llunio cynlluniau arbed ynni yn adeiladau'r     Draw up energy reduction schemes in Council                                              archwilio a llunio cynllun gweithredu ar  fruther 6 properties and develop further
         5.5                                                    gweithredu cysylltiedig, yn arwain at   action plans, resulting in a reduction of
             Cyngor sydd â'r defnydd uchaf o ynni        buildings with highest use of energy                                                  gyfer 6 eiddo pellach, yn arwain at    action plans, resulting in a reduction of
                                                               ostyngiad o 150 tunnell o CO2       150 tonnes of CO2
                                                                                                          ostyngiad o 150 tunnell o CO2       150 tonnes of CO2


Darpariaeth
cynaladwy o
                                       Number of new affordable housing units that had
dai           Nifer yr unedau tai fforddiadwy newydd a chafodd
                                       planning permission during the year as a
fforddiadwy       ganiatad cynllunio yn ystod y flwyddyn fel canran
         6.1                            percentage of all new housing units that had  15%                    15%                     15%                    15%
             o'r holl unedau tai newydd a chafodd ganiatad
                                       planning permission during the year in
             cynllunio yn ystod y flwyddyn yn ardal Awdurdod
Sustainable       Cynllunio Gwynedd -
                                       Gwynedd's planning authority - ref CT4 (local
provision of                                 indicator)
affordable
housing

                                       Adopt the Provision of Affordable Housing    Canllaw cynllunio atodol - Tai       Draft Supplementary planning guidance -
             Mabwysiadu canllaw cynllunio atodol ar gyfer                                                                      Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Supplementary Planning Guidance
         6.2                            supplementary planning guide by the end of   Fforddiadwy (drafft) wedi bod yn destun  Affordable housing has been the subject
             Darparu Tai Fforddiadwy erbyn diwedd 2009/10                                                                      wedi ei fabwysiadu            Affordable Housing adopted
                                       2009/10                     ymgynghoriad cyhoeddus           of public consultation
                                                              Canllaw cynllunio atodol - Ymrwymiadau    Draft Supplementary planning guidance -
             Mabwysiadu Canllaw Cynlluniau Atodol -       Adopt the Section 106 Agreement supplementary                                            Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Supplementary Planning Guidance -
         6.3                                                   cynllunio (drafft) wedi bod yn destun    Planning obligations has been the subject
             Cytundebau Adran 106 erbyn diwedd 2009/10      planning guide by the end of 2009/10                                                 Cynllunio wedi ei fabwysiadu      Planning obligations adopted
                                                              ymgynghoriad cyhoeddus            of public consultation
   8096494c-c4d5-4373-af6f-37215fe1d7b6.xls                                                  3
   4/30/2010                                                                                                                            Atodiad A / Appendix A
Allbwn eang /
Broad Outcome   Cyf.        Casgliad o dystiolaeth                Collection of evidence             Targed 2008/09               2008/09 Target              Targed 2009/10                2009/10 Target


                                              Cymdeithas Iach, Teg a Chyfiawn Oedolion / A A Prosperous, Cultural and Diverse Society
                                            Cymdeithas lwyddiannus, ddiwylliannol- ac amrywiol / Healthy, Fair and Just Society - Adults
Sicrhau sgiliau
uchel
cyffredinol

Ensuring a
high skills       Canran disgyblion 16 oed sydd yn ennill y      Percentage of pupils 16 years of age that
         7.1                                                      46%                    46%                    46.5%                    46.5%
             Dangosydd Pynciau Craidd               achieve Core subject Pi
base
             Canran y rhieni maeth sydd wedi derbyn        Percentage of foster paternts which have
         7.3  hyfforddiant hyd at lefel 3 NVQ (cymhwyster     received training up to NVQ level 3 (WAG     46%                    46%                    54%                     54%
             cydnabyddedig gan WAG)                recognised qualification)Cymorth i
fusnesau lleol
                                       PPN001b(ii)
             PPN001b(ii)
Supporting        Canran y busnesau risg uchel hyn a oedd yn
                                       Percentage of these high risk businesess that
local                                     were liable to a programmed inspection or
         8.1  agored i arolygiad yn ôl rhaglen neu waith gorfodi                           85%                    85%                    95%                     95%
                                       alternative inspection activity that were
businesses        arall a gafodd eu harolygu/waith gorfodi arall ar
                                       inspected/subject to alternative enforcement
             gyfer Hylendid Bwyd
                                       activity, for Food Hygiene
                                                                Byddwn wedi (a) ail-lansio Cynllun                         Adeiladu ar waith a wnaed yn 2008/09
                                                                                     We will (a) relaunch a Trader Award                          To build on the work carried out in 2008/9
                                                                Gwobrwyo Masnachwyr, (b) hybu                            drwy
                                                                                     Scheme, (b) raise awareness amongst                          by
                                                                ymwybyddiaeth ymysg masnachwyr                           a) annog masnachwyr i fabwysiadu polisi
                                                                                     relevant traders, (c) undertake a test                        a) encouraging retailers to adopt a ‘think
             Gweithredu cynllun rhagweithiol yng nghyswllt    Implement a pro-active project with regard to   perthnasol, (c) cynnal ymgyrch profion                       'meddwl 21' (neu hyd yn oed meddwl '25')
                                                                                     purchase campaign to monitor                             21’ (or even a ‘think 25’) policy
             gorfodaeth deddfwriaeth ynglyn â gwerthu i      enforcement of legislation relating to sales to  prynu ym mhob un o'r 6 maes er mwyn                         b) targedu masnachwyr sy'n perforimio'n
         8.2                                                                           compliance for each of the 6 categories                        b) targeting low performing retailers (from
             bersonau o dan oed (alcohol, tobaco, sylweddau,   underage persons (alcohol, tobacco, solvents,   monitro cydymffurfiaeth gan ddefnyddio                       wael
                                                                                     using under-age volunteers, (d) apply                         2008/9)
             cyllyll, tân gwyllt a phaent aerosol).        knives, fireworks and aerosol paints).      gwirfoddolwyr dan-oed, (d) cymryd camau                       c) rhoi cymorth i fasnachwyr hyfforddi eu
                                                                                     legal sanctions in accordance with the                        c) assisting retailers to train their staff
                                                                cyfreithiol yn unol â Pholisi Gorfodi'r                       staff
                                                                                     Council's Enforcement Policy against                         d) raising the awareness of children to
                                                                Cyngor yn erbyn masnachwyr sy'n                           d) codi ymwybyddiaeth plant i beryglon
                                                                                     traders who supply illegally.                             the dangers of age restricted goods
                                                                cyflenwi'n anghyfreithlon.                             nwyddau cyfyngiedig i oedran
   8096494c-c4d5-4373-af6f-37215fe1d7b6.xls                                                   4

								
To top