Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Litcult UK - Fontys HBO-studie of masteropleiding bij Fontys by accinent

VIEWS: 55 PAGES: 6

									  Litcult UK/ DT


1) Algemeen
  a. Naam cursus: Literature & Culture (Litcult) UK zelfstudie
  b. SBU: 84
  c. Studiejaar + periode: 1, periode 1,2, 3 en 4 zelfstudie
  d. Ingangseisen: geen
  e. Studiegidsnummer: 2071EN0020

2) Plaats van de cursus in het onderwijsprogramma
  a. Dit vak draagt voornamelijk bij aan de verwerving van competentie 3: vak-
   en vakdidactiek.
   Verder draagt dit vak bij aan de verwerving van je kennisbasis Engels, die
   randvoorwaardelijk is om (in de toekomst) adequaat de docentrol te
   vervullen. Bij de moderne vreemde talen is er bovendien een extra
   internationaal ijkpunt waaraan de cursussen gespiegeld worden: het
   Common European Framework of Reference, waarin wij toewerken naar
   C1 (eind-)niveau voor alle vaardigheden.
  b. De relatie met de kerndoelen en het examenprogramma van het
   voortgezet onderwijs is te leggen door het principe van de double loop
   learning. Je leert Engels op docentniveau (uitgesplitst naar propedeuse,
   hoofdfase en startbekwaam), maar leert tegelijkertijd de vertaalslag te
   maken om het geleerde om te zetten naar leerlingniveau op de
   stageschool (via vakdidactiek).
  c. Het schoolvak en de onderwijspraktijk (stage en flankerend onderwijs)
   worden via de vakdidactiek met elkaar in verband gebracht. In je eerste
   jaar maken we een begin met de lespraktijk waarin je datgene wat je in je
   vakcursussen hebt geleerd gaat leren omzetten in een effectieve les voor
   leerlingen. Via de vakdidactiek leer je hoe je je vakkennis kunt
   doorvertalen naar de beroepspraktijk van het lesgeven en begeleiden van
   leerlingen. De zaken waar je in de stage tegenaan loopt voeden
   vervolgens je ‘leervragen’ op dat gebied.
  d. De volgende onderdelen van de kennisbasis Engels komen aan de orde:
   2, 2.4 en 5.1.

3) Doelen en inhoud
  a. Puntsgewijs aangeven doelen
    Aan het eind van de module beschikt de student over elementair
     inzicht in de eigenheden van het literaire genre, en is in staat hiervan
     zowel spontaan als middels schriftelijke verslaglegging blijk van te
     geven, op een wijze die recht doet aan de eisen zoals die zijn
     geformuleerd voor niveau C1 van het CEF.
    Aan het eind van de module beschikt de student over een beter
     inzicht in de interactie tussen belangrijke maatschappelijke
     ontwikkelingen en de literaire werken die een samenleving
     voortbrengt, in dit geval toegespitst op ontwikkelingen in de recente
     geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. De student is in staat om
     hiervan zowel spontaan als ook middels schriftelijke verslaglegging
     blijk van te geven, op een wijze die recht doet aan de eisen zoals die
     zijn geformuleerd voor niveau C1 van het CEF.
    Bovenstaande punten moeten in samenhang met elkaar worden
     gezien: algemeen literair inzicht draagt bij aan, en vloeit tot op zekere
     hoogte voort uit, het vermogen om sociaal-culturele aspecten en de
       invloed daarvan op literatuur, te herkennen, te evalueren, en te
       verwoorden.

    b. Korte beschrijving van de inhoud

      Het lezen en becommentariëren, cq. analyseren, van literaire werken die
      ontwikkelingen weerspiegelen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij
      de totstandkoming van de huidige Britse maatschappij.

  4) Werkwijze en organisatie
   De student leest zelfstandig zes verplichte romans (zie literatuur lijst) en
   schrijft over drie eerste 3 daarvan verslagen (book reports). De overige drie
   romans (4,5,6) komen aan bod in een schriftelijk tentamen dat plaatsvindt aan
   het eind van periode 4. In de sectie Book Reports verderop in dit stuk, wordt
   uiteengezet aan welke voorwaarden de student moet voldoen met betrekking
   tot de van de boekverslagen

  5) Literatuur en leermiddelen
     1. Adams, Douglas, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Book I)
     2. Boyd, William, Armadillo
     3. Wilson, Anglo-Saxon Attitudes
     4. Dickens, Oliver Twist
     5. Wilde, The Importance of being Earnest
     6. Smith, White Teeth

  Deadlines Book Reports
     Block 1 week 46: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
     Block 2 week 6: Armadillo
     Block 3 week18: Anglo-Saxon Attitudes

  6) Toetsing en evaluatie
   Het eindcijfer is op de volgende wijze opgebouwd:
    50 % Van het cijfer wordt bepaald door de cijfers die de student heeft
     behaald voor de boekverslagen;
    50% Van het cijfer wordt bepaald door het cijfer dat de student heeft
     behaald voor het tentamen, dat plaats vindt aan het einde van periode 4;

DEADLINES & CIJFERS

1) Aan het einde van periode 1, 2 en 3 dient een boekverslag ingeleverd te worden.
Boekverslagen moeten digitaal en via e-mail zijn ingeleverd. De boekverslagen
dienen te zijn ingeleverd vóór week 46 (periode 1), week 6 (periode 2), week 18
(periode 3). In uitzonderlijke omstandigheden en in overleg met de docent mag een
deadline van een book report verschoven worden naar periode 4.

2) Indien het cijfer voor de eerste versie van boekverslag lager is dan een zes , mag
het book report herschreven worden. Herschreven book reports dienen voor
tentamen periode 5 ingeleverd te worden.

3) Het cijfer voor de tweede versie van een boekverslag is altijd definitief.
Cijfers voor boek verslagen blijven twee jaar geldig. Bewaar je boek verslagen goed!

4) Als je tijdens het academische jaar 2008-2009 niet alle eerste versies van
boekverslagen in hebt geleverd en in het daaropvolgende jaar 2009-2010 het vak
moet afronden met boekverslagen, dan dienen deze boekverslagen geschreven te
worden aan de hand van de boekenlijst van het academische jaar 2009-2010.
Toetsen worden altijd gegeven over de boeken van het lopende academische jaar.

5) Een boekverslag moet een weergave zijn van de eigen inzichten van de student.
Uitgebreid kopiëren van andere bronnen, is, zelfs bij vermelding van de
oorspronkelijke bron, niet toegestaan. Het gebruik van korte citaten uit secundaire
bronnen die de argumenten van de student versterken is uiteraard toegestaan, en
wordt zelfs aangemoedigd.


6) Plagiaat wordt niet getolereerd. Indien een student op plagiaat betrapt wordt,
gelden de volgende regels:

      De eerste keer dat een student wordt betrapt, wordt hij of zij
    gewaarschuwd door de docent, en krijgt hij of zij de opdracht het boekverslag
    te herschrijven. Er mogen in de herschreven versie geen sporen meer zijn
    van plagiaat.
      De tweede maal dat een student op plagiaat wordt betrapt, of dit nu in een
    nieuw boekverslag is, of in de herziene versie van een boekverslag waarin
    eerder al geplagieerde tekst werd aangetroffen, wordt het cijfer voor het
    boekverslag waarin de geplagieerde tekst is aangetroffen direct en definitief
    een 1.
      De derde maal dat een student op plagiaat wordt betrapt krijgt hij of zij
    een 1 voor de cursus in haar geheel.

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het kopiëren of bewerken van materiaal uit een bron anders dan het
boekverslag zelf zonder daarbij de herkomst van het materiaal expliciet aan te
geven.
Book Reports: format and explanations

1 - Plot

Summarise the plot in at least 250, and not more than 350 words.

You may not copy a summary from a secondary source, such as Wikipedia. There
are two purposes to this exercise. Firstly, you need to be able to determine what are
the main events in a novel. Secondly, you should be able to structure these in a
logical way. In a plot summary, that usually means ordering the material
chronologically.

2 - Setting: time*

Describe in what period this narrative is set, and provide at least two, and not more
than three quotes to support your analysis.

Many students tend to assume that many of the objects which we surround ourselves
with in industrialised countries were only introduced over the last ten or twenty years.
You should be aware that inventions like the car and the TV have been around for
quite a long time. Commercial automobiles were first introduced in the late
nineteenth century, while commercial television became available in the 1930s.
When identifying an object or phenomenon as ‘modern’, you should seek to establish
what ‘modern’ means in that particular context. You would be surprised at how old
the cell phone is, for instance!

3 - Setting: place*

Describe in what location(s) the novel is set, and provide at least two, and not more
than three quotes to support your analysis.

You need not list each and every place in the novel. Imagine, for instance, that you
read a novel which was set in several locations in Brighton (such as the main
character’s home, a pub, supermarket, the beach, a school, and a number of parks).
You would only have to list those locations which are of special significance for our
understanding of the novel.

Example:

    This novel is set in a number of locations in Brighton, a city in Southern
    England. Of particular significance are the main character’s home – a
    student’s let close to the Royal Pavilion – and a pub which he frequents
    almost every night. All of the novel’s main events are set in these locations.


4– Narrator*

Indicate whether the narrative is told from the first or third person, and whether the
narrator is limited or omniscient. Provide at least one, and not more than two
quotes to support your analysis.

Nearly every narrative is written either from a first or third person perspective. A first-
person perspective is employed if the narrative is told by an ‘I-person’. A third person
perspective is used if the narrator observes events, and refers to characters as ‘he’,
‘she’, or ‘they’ without ever referring to themself.
Example:

     As I walked to the pub, I thought about recent events, and came to the
conclusion that I ought to   apologise to Gilly. When I pushed open the door,
however, Gilly wasn’t there. I did not know where she might be, so I decided to
settle on apologising to a pint of beer instead.

    -> First person

    As he walked to the pub, he thought about recent events, and came to the
conclusion that he ought to apologise to Gilly. When he opened the door, however,
Gilly wasn’t there. He did not know where she   might be, so he decided to settle
on apologising to a pint of beer instead.

    -> Third person

Note: the second person perspective is often employed in (text-based) role playing
games. The effect would be as follows: ‘As you walked to the pub, you thought about
recent events, and came to the conclusion...’.

The terms ‘limited’ and ‘omniscient’ refer to the distinction between a narrator who
knows only certain things about the events that take place, and a narrator who
appears to know everything.

Example:

    There once was a man called Mr. Starbuck who just loved to drink tea. One
    day, he went to the shop, keen on buying some extra tea bags. What he did
    not know, however, was that his sister-in-law was intent on weaning him off
    his tea addiction, and had bought all of the tea bags just an hour before.
    There was not a pinch of tea to be had when Mr. Starbuck arrived at the
    shop. Some members of staff who knew what had occurred were hiding
    behind a curtain, and giggled in secret as Mr. Starbuck came to his terrible
    discovery. It was on that day that Mr. Starbuck decided that in the future he
    would only drink coffee. And, indeed, he became so good at brewing the stuff
    that he decided to put it in paper cups, and sell it to other people who likewise
    enjoyed the brown steamy liquid.

     Omniscient

    There once was a man called Mr. Starbuck who just loved to drink tea. One
    day, he went to the shop, keen on buying some extra tea bags. Yet there was
    not a pinch of tea to be had when Mr. Starbuck arrived at the shop. It was on
    that day that Mr. Starbuck decided that in the future he would only drink
    coffee. And, indeed, he became so good at brewing the stuff that he decided
    to put it in paper cups, and sell it to other people who likewise enjoyed the
    brown steamy liquid.

    -> Limited

* Explain how either time, place or narrative perspective is important to our
understanding of the book. In other words, why is it relevant where the story
takes place, when the story takes place, or how the story is told. Discuss only
one.
5 - Main themes

List the three most important themes of the novel, and provide at least one, and not
more than two quotes to illustrate these themes.

‘Themes’ could be described as underlying subjects. They are often phrased in one
or two words, although sometimes longer descriptions are given.

Suppose, for instance, that you read a short story titled ‘When my sister stole my
Barby Doll’ in which the narrator explained to you how her sister stole her Barby Doll
when she was ten years old. The subject of this short story would be: ‘the theft of the
narrator’s Barby Doll when she was ten years old’. The themes, however, might be
anger, frustration, and even coming of age (volwassen worden).

6 - Creative assignment:

1) The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy: formal letter
Imagine that you are an earthling (‘aardbewoner’) who has heard about the entry for
‘Earth’ from The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Write a letter of complaint of at
least 150, and not more than 250 words to the publisher. Make clear that you think
more information about the planet Earth should be included in the Guide, and why
you think this is so.
2) Armadillo: alternative ending
Write an alternative ending to Armadillo of at least 200, and not more than 300
words. Your ending should mimic the content and style of the book: take into account
both its main themes and the way in which the book is written (what kinds of words
are used, for instance).

3) Anglo-Saxon Attitudes: Essay
Write an essay of at least 200, and not more than 300 words on Anglo-Saxon
Attitudes.

								
To top