TeRvIS ja elUSTIIl by ldd0229

VIEWS: 331 PAGES: 8

									    väljaande
    FOOKUSeS                eeSTI MeeS 2010
                        TeRvIS ja elUSTIIl
      NR: 38
    APRILL 2010
    www.publishinghouse.ee   Kes esmakordselt avastab,                                     Kuidas ja kus
   et tal on tekkinud allergianäht,                                 väärtuslikult aega veeta?
   peaks kohe pöörduma arsti poole ning pidama meeles allergiavabal perioodil testi tegema      Kes juba korraks õue kevadõhku nautima jõuab, sellele jääb sisse mõnus ja värske
   minna. Kindlasti on arstil väga suur abi, kui patsient suudab meenutada kus, mis hetkel,     tunne – tahe kinnises ruumis konutades tööd teha kaob hoobilt. Aina tühjemaks kipuvad
   kuidas ja millest võis tal allergianäht tekkida.                         kummalisel kombel jääma ka ülemuste kabinetid ja umbsed koosolekuruumid.

                                     loe lähemalt LK 3 ►                                       loe lähemalt LK 8 ►


       Mees peab pöördu-
       ma spetsialisti poole,
      kui probleem tekitab
ängistust mehes või partneris – siis
on alati asjakohane nõu küsida,
sest ühel või teisel moel on tekki-
nud probleem enamikul juhtudest
lahendatav,“ julgustab Poolamets.
„Parim lahendus on partneriga enda
intiimsuhtes väikeste korrektsioonide
tegemine, millele vajadusel lisandu-
vad tervisekäitumise muutused.

            LK   4

Tervise, töövõime ja meeleolu tagab
arstide hinnangul kõige paremini
vastupidavustreening. Spordialasid,
mis nimetatud tingimustele vastavad,
on iseenesest palju: jooksmine, ter-
visekõnd, jalgrattasõit, suusatamine,
ujumine, kepikõnd, rulluisutamine,
ujumine ja palju muud, mida on
võimalik harrastada nii sõpradega kui
ka üksinda.


            LK   4
Jaanus Tikka (33) ja Jüri Panga
(30) on kaks täiesti tavalist Eesti
meest, kuid nende vaba aja veetmise
harjumuste hulgas on minimaalselt
alkoholi, telekavaatamist või arvuti
ees istumist ning maksimaalselt
sporti ja ekstreemseid elamusi.


            LK   6
                                                Seos on ka ameti ja ham-                    Arvan, et igal inimesel on oma

                Milline on                           bapesu vahel – kõige paremini
                                                hoolitsevad hammaste eest
                                                                                põhjus, miks neil on lemmik-
                                                                                loom. Koer on hea kaaslane,
                tüüpiline                            meditsiini- ja teadustöötajad,
                                                üliõpilased ja õpilased, see-eest
                                                                                aitab pingeid ja stressi maan-
                                                                                dada ning muudab su elustiili
                eesti                              põllu- ja metsameestest vaevub                 palju liikuvamaks.

                mees?
                                                kaks korda päevas hambaharja
                                                kätte võtma vaid iga kümnes.
                    loe lähemalt LK 2 ►                         loe lähemalt LK 3 ►                     loe lähemalt LK 7 ►

                        Hea peremees viib ka kõige hullema ilmaga oma koera jalutama. Mõnes mõttes vajab sarnast tähelepanu ka eramu katus.
             www.katusetood.ee Pärast ränka talve või tugevamat tormi tuleks kontrollida kogu katusekate ning samuti vihmaveesüsteemid ja turvaelemendid. LK         8
2
  !    KÜSIMUS                                                                    Milline on
                                                                    tüüpiline
                                                                    Eesti mees?

          JanEK MäggI                               oTT KIIvIKaS                            PEEP SavaSon
          KoMMunIKaTSIoonIbüroo PowErhouSE JuhaTaJa                KuLTurIST                             IdEMa KööKIdE JuhaTuSE LIIgE
          Ja KonSuLTanT


      Tüüpilist meest ei ole ju olemas! Kuid siiski: ta on          Tüüpiline Eesti mees on minu arvates suhteliselt kin-        Meenub lause „kõik mehed on s*tapead“, mis tekitab
      keskmiselt vähem haritud kui naine ning sageli eba-           nine ja sõnaaher. Samas väga järjekindel ja jonnakas        koheselt küsimuse, kas nõustuda või ümber lükata.
      tervislike eluviisidega – riskib palju ja hukkub õnne-         viimaks lõpuni enesele püstitatud eesmärke. Vahest         Eks paljud naised arvavad, et mehed on mõttetud
tustes, joob palju ja jääb haigeks, ei liiguta ennast ja jääb haigeks.  on kasulik ka vähem rääkida ja rohkem teha – seda Eesti mees    diivanil õlut libistavad ja jalgpalli vaatavad elukad, kes hoiavad
Kui on töö, teeb seda liiga palju ja on stressis. Kui ei ole tööd,    ka suudab!                             teleril "punni" põhjas, et naise jutt jumala eest üle ei kostaks.
on stressis ikka. Kuid samas: kõrgharidusega mehed (keda on                                         Nagu laulgi ütleb „jalgpall on parem kui seks“, teema, mida edasi
liiga vähe) elavad sama kaua kui naised (keskmiselt aga 11 aastat      Eesti mehe plussideks loeksin sõnapidamist, kohusetund-     arendas võib tähendada, et ühel õhtul ütleb naine mehele: „Kui
vähem). Seega – Eesti mehe kõige suurem probleem on harima-       likust ja vastutust. Miinuseks vähest temperamenti – seda just   lõpetad, kustuta tuli ja pane mulle tekk peale.“ Ja Eesti mees ei
tus.                                   suheldes vastassugupoolega, sest naised vajavad ju ikkagi rohkem  saa arugi, et midagi valesti oleks, sest laulus ju öeldakse nii!
                                     kui lihtsalt vaikimine.
  Aga tegelikult on Eesti mees ju tubli. Ta tahab paremini ja                                         Aga tegelikult on Eesti mees suhteliselt talutav! Tema endast
püüab ka. Tublimad on muidugi väga tublid, sest teevad sporti,       Eesti mehe kehastus võiks olla kas Georg Ots või Paul Keres,   välja ajamiseks kulub naistel tunduvalt rohkem kui mõne teisest
harivad ennast, teevad tööd ja saavad kõigega hakkama. Neid       kuigi mul ei ole olnud kummagagi au kohtuda.            rahvusest mehega. Puuduseks võiks olla fantaasiavõime pakkuda
on päris palju. Aga mitte piisavalt! Meil on 100 000 naist, kellel                                     naisele üllatushetki, rääkida mesijuttu ja teha kingitusi – see tu-
võiks olla mees, aga ei ole, sest iga mees ei sobi. Naistele ei meel-                                    leb meil raskelt, sest eestlane pole jutumees, tema tahab kohe te-
di jobud, aga meil on neid liiga palju.                                                   gudele minna. Eesti mees on kõrge valulävega, ega kurda naisele,
                                                                      kui on tervise- või rahaprobleem – sest ta on mees ja teda on kas-
  Kui võtta seda õnnetumat poolt Eesti mehes, siis seriaalist                                       vatatud teadmisega, et mehed ei nuta. Lisaks on tüüpiline Eesti
Õnne 13 tuntud Morna linna elanik Allan on kõige ehedam.                                          mees kõva laulumees – seda aga pärast neljandat õlleklaasi.
Veidi saamatu, endaga rahulolev, aga samas mitte väga õnnelik.
Ja tahaks olla aegajalt "keegi teine".                                                     Ehedaks Eesti meheks tahaks nimetada Tanel Padarit, kuid ta
                                                                      ju alles poisike – las kasvab. Tegelikult pean eheda Eesti mehe
                                                                      kehastuseks oma isa, kes aga ei vasta kuidagi tüüpilise Eesti mehe
                                                                      kuvandile.
                                        Projektijuht: Mirko Pops             Fr. R. Kreutzwaldi 10-11 10124 Tallinn
                                        mirko@publishinghouse.ee             Tel: (+372) 6 896 923
                                        Tel: (+372) 6 889 256              info@publishinghouse.ee • www.publishinghouse.ee
Eesti mees 2010 – tervis ja elustiil                                                                                 3

                                                   55% eeSTI naISTeST 30% MeeSTeST
                                                         ja alla
                                                   peseb hambaid mitu korda päevas. Pooled mehed korra päevas siiski hambaid pesevad,
                                                   ent 16% on neid mehi, kes iga päev hambaid ei pesegi. Koguni 12% meestest tunnistas,
                                                   et pole üldse kunagi hambaid pesnud. Naiste hulgas selliseid tulemusi ei saadud.
                                                  Korralik
                                                  suuhügieen
                                                  hoiab eemal
                                                  mitmeid
                                                  tõsiseid tõbesid
Ettevaatust –
                                                  Suu tervise eest hoolitsemine ja hambapesu ei tähenda mitte ainult   Olulist rolli mängib ham-
                                                  hambaaukude tekke vältimist, vaid ka igemehaiguste ennetamist.    maste eest hoolitsemisel ha-
                                                  halb suutervis on seotud arvukate tõsiste terviseprobleemidega.   ridustase ja elukoht: midakevadine
                                                                                     haritum inimene, seda sageda-
                                                  TEKST: gErLI raMLEr                         mini peseb ta hambaid. Eriti
                                                                                     lohakad hambapesijad on põ-
                                                  K   ui iga päev hambaid ei
                                                     harjata ja hambakatt jääb
                                                                                     hiharidusega mehed ning väi-allergiahooaeg
                                                                                     kelinnades ja eriti maal elavad
                                                  eemaldamata, tekib igeme-      Ka on seos ameti ja       mehed.
                                                  haiguste oht, mille ravimata
                                                  jätmise korral võivad ham-      hambapesu vahel –         Ka on seos ameti ja ham-
                                                  bad suust välja kukkuda. See                     bapesu vahel – kõige paremi-


on käes!
                                                  omakorda võib põhjustada       kõige paremini hoolit-     ni hoolitsevad oma hammaste
                                                  mitmeid raskeid haiguseid.                      eest meditsiini- ja teadustöö-
                                                  On tõestatud, et igemehaigus-    sevad oma hammaste       tajad, üliõpilased ja õpilased,
                                                  tega on seotud pärgarteritõbi,                    see-eest põllu- ja metsamees-
                                                  aga ka kopsupõletik, diabeet,    eest meditsiini- ja       test vaevub kaks korda päevas
                                                  enneaegne sünnitus ning os-                     hambaharja kätte võtma vaid
Päike paistab, ilmad soojene-                  ne võib tulla väga lihtsalt ja   teoporoos. Lisaks võivad ham-    teadustöötajad, üliõpi-     iga kümnes.
vad, lumi sulab ning peagi on                  äkki – kes on avastanud, et     bakatus sisalduvad bakterid
kevadine allergiahooaeg täies                  ta ei kannata aasalilli näiteks   sattuda suust vereringesse, mis   lased ja õpilased, see-       „Naiste ja meeste suuhü-
hiilguses käes. Kuidas end                   esimest korda elus heinamaal    võib põhjustada südamehaigu-                     gieeniga seotud probleemid
kaitsta?              Kes esmakordselt       jalgpalli mängides ning kellel   si ja viia isegi südameatakini.   eest põllu- ja metsa-      on samad ja tegelikult on mõ-
                                tekitab allergiat mõni kodu lä-                                     lemad sugupooled küllalt hästi
TEKST: gErLI raMLEr
                  avastab või kahtlus-     hedal kasvav puu.            Mõned aastad tagasi viis     meestest vaevub kaks      informeeritud oma hammaste
                                                  Eesti Stomatoloogia Selts läbi                    hooldusest ja seisukorrast,“
„Kevadeti hakkavad lume alt    tab, et tal on tekkinud     Kui allergianäht esime-     küsitluse, millest selgus, et    korda päevas hamba-       nendib dr. Ragne Abel-Hiie-
välja tulema tolmused tänavad                  ne kord väljendub, saab lasta    Eesti naiste ja meeste hamba-                    mäe. Suuri erinevusi meeste
ning looduses kasvama tolm-    allergianäht, peaks     arstil kirjutada endale välja    hooldusharjumused erinevad      harja kätte võtma vaid     ja naiste suuhügieeni osas ta
levad paju- ja lepaurvad, mis                  leevendavaid ravimeid. Tead-    märgatavalt – mitu korda päe-                    hambaarstina märganud pole,
tekitavad paljudel inimestel    kohe pöörduma arsti     likud inimesed võtavad al-     vas peseb hambaid 55% Eesti     iga kümnes.           kuigi õrnem sugupool on ehk
pollinoosi – õietolmust põh-                  lergiaid ennetavaid ravimeid    naistest ja alla 30% meestest.                    veidi nõudlikum enese suhtes
justatud allergilist haigust,“                                   Pooled mehed korra päevas
räägib perearst Ingrit Alt.
                  poole ning pidama      ning peavad kindlasti jooma
                                palju vett, mis aitaks hinga-    siiski hambaid pesevad, ent
                                                                                     ja nii lasevad naised tihedamalt
                                                                                     näiteks hammaste pärlipesu ja
                                                  16% on neid mehi, kes iga                      tavapuhastust teha. ■
  Pollinoosi puhul võib esine-
                  meeles allergiavabal     misteid hoida vabana. Samuti
                                tuleks sageli pesta nägu ja käsi.  päev hambaid ei pese. Ja ko-
da kipitus- ja sügelustunne ni-                                   guni 12% meestest tunnistas,
nas, nina „kinni“ jääda, iseloo-
                  perioodil testi tege-    „Meie päästeamet peaks aga
                                mõtlema hoolikalt läbi, kas     et pole üldse kunagi hambaid
mulikud on ka aevastushood,                                     pesnud. Naiste hulgas selliseid
hingamisraskused, köha, sil-
                  ma minna. Kindlasti     kulupõletamise keelamine oli
                                ikka mõistlik mõte – kas see    tulemusi ei saadud.
made valguskartlikkus, pune-    on arstil väga suur     toob nii palju kasu, kui ini-
tus või sügelustunne. Mõnel                   mesed aina ägedamalt allergia-
hakkab sügelema nahk.       abi, kui patsient suu-    haiguseid põevad ning puugid
                                rahumeeles paljuneda saavad,“
  Õietolmu hooaeg algab va-   dab meenutada kus,      lisab doktor Alt. ■

                                                     Listerine.
rakevadel puude õietolmuga.
Peamisteks   allergiahaiguste  mis hetkel, kuidas ja
põhjustajateks meie kliimas
on lepa, sarapuu ja eriti kase
õietolm. Olenevalt ilmast võib
lepa õietolmu esineda õhus
                  millest võis tal allergia-
                                Mis on allergia?
                                                     Pomm
                  näht tekkida. Allergia
juba veebruarikuul. Nõrgema
toimega on paju, tamme, vaht-   tuvastamine võib tulla
                                Allergia ehk ülitundlikkuse all
                                mõistetakse organismi ebata-       bakteritega
                                                     võitlemiseks!
ra, jalaka, pärna, papli ning                  valist reageerimist kas mingile
okaspuude männi ja kuuse      väga lihtsalt ja äkki –   välisele või organismis olevale
õietolm. Suve poole lisandu-                  tegurile (ainele). Vastavalt sel-
vad heinatolmust ning samuti    kes on avastanud, et     lele, mille suhtes ülitundlikkus
aasalilledest ning -taimedest                  tekib, tuntakse toiduallergiat,     Listerine suuvee toime - vähem bak-
tulenevad allergiad. „Need al-   ta ei kannata aasalilli   heinapalavikku, tolmu- ja
lergiad on sesoonset tüüpi, aga                                     tereid, vähem hambakattu, tervemad
                                ravimiallergiat ning veel mit-
muidugi on meil palju inime-                                      igemed. Listerine suuvesi on ideaalne
si, kes põevad allergiaid aasta
                  näiteks esimest korda    meid allergia tüüpe.
                                                    täiendus igapäevasele hambapesule.
läbi – kes kodutolmu, kes kas-   elus heinamaal jalgpalli   Allergiahaiguseid põevad eri      Selles sisalduvad eeterlikud õlid võitle-
side-koerte või hobuste vastu,“                 eas inimesed eri sagedusega.
loetleb Alt.                                              vad kiirelt ja tõhusalt hambakatu ning
                  mängides ning kellel     Lapseeas esineb sagedamini
                                toiduallergiat, mis enamas-       bakterite vastu. Suuvee regulaarne,
  Kes esmakordselt avastab    tekitab allergiat mõni    ti avaldub allergilise ekseemi     igapäevane kasutamine takistab tõhu-
või kahtlustab, et tal on tekki-                või dermatiidina. Koolieas
nud allergianäht, peaks kohe                                      salt hambakatu ja igemepõletiku teket
pöörduma arsti poole ning
                  kodu lähedal kasvav     sageneb haigestumine bron-
                                hiaalastmasse ja täiskasvanueas     ning parandab kogu suuõõne tervist.
pidama meeles allergiavabal    puu.             allergilisse nohusse. Täiskasva-
perioodil testi tegema minna.                  nutel on enam kombineeritud
Kindlasti on arstil väga suur                  allergiat, see on mitmesuguste
abi, kui patsient suudab mee-                  allergeenide ja põletikuliste     Hambaharja abimees kohtades, kuhu hari ei ulatu.
nutada kus, mis hetkel, kuidas                 protsessidega seotud vorme.
ja millest võis tal allergianäht                                    250 ml Listerine maksab ca 45 eek, 750 ml ca 75 eek.
tekkida. Allergia tuvastami-
4

                                                   Mees,
                                                   pöördu murega
                                                   spetsialisti poole
                                                   Erektsioonihäire tekkimine mõjutab suurt hulka mehi, kuid tegelikult   dased. „Mõtlemise, aistingute
                                                   loetakse erektsioonihäireks probleemi, kui see esineb püsivalt pike-   analüüs, enda ja partneri eroo-
                                                   ma perioodi jooksul. Meestearst olev Poolamets paneb südamele,      tiliste stiimulite parem tund-
                                                   et iga väiksem suguti jäigastumise muutumine paanikat ei külvaks.    maõppimine, keha tundma-
                                                                                       õppimine,“ loetleb doktor.
                                                   TEKST: gErLI raMLEr        ga. Iga suguti jäigastumine ei    „Tänapäeval on Eestis korra-
                                                                    tähenda vajadust seksuaalelu     likku seksuaalharidust saanud
                                                   E  rektsioonihäirete esinemis- elamiseks. Tavapärane nähtus
                                                     sagedus Eestis on vastavalt on hommikuste ja öiste erekt-
                                                   Elina Haavio-Mannila inim- ja sioonide olemasolu erinevas
                                                                                       psühhoterapeute ja paaritera-
                                                                                       peute, spetsiifilist abi saavad
                                                                                       anda meestearstid ja seksuo-
                                                   intiimsuhete võrdlevale uurin- eas ning seda võib lugeda hea       loogid. Lihtsamat abi peaksid
                                                   gule võrreldav sarnaste prob- füüsise näitajaks. Üldiselt val-      oskama anda kõik arstid, seal-
                                                   leemide    esinemissagedusega landavad seksuaalse erutuse       hulgas perearstid. Ravimitest
                                                   Põhjamaades. „Silma torkab, et korral protsessi vaimsed-eroo-      on olemas tablettravimid ja
                                                   Eestis lõpetatakse üldiselt sek- tilised stiimulid, millele keha     süsteravimid, hormoonravimid
                                                   suaalelu elamine selle uuringu reageerib verevarustuse muu-       kuni raskematel juhtumiteni
                                                   andmetel oluliselt varem kui tuse ja erektsiooniga. Olulised       välja, kus kasutatakse ka suguti
                                                   Põhjamaades. Kas põhjuseks seksuaalse aktiivsuse pärssijaks       proteesravi.“
                                                   on meeste varasem suremus, võivad olla aga verevarustuse
                                                   partnersuhete probleemid, abi häired, hirmu-ärevuse reakt-          Viimaste kuude jooksul on
                                                   ebapiisavus, intiimteemadega sioonid ning kõrgendatud saa-        ravimid oluliselt odavnenud,
                                                   vastuvõtule pöördumise kõrge vutusvajadus.                kuna lisaks tuntud medika-
                                                   seesmine piir või midagi muud,                      mentidele on turule tulnud
                                                   on keeruline vastata,“ räägib dr    „Mees peab pöörduma spet-     odavamaid geneerilisi tablett-
                                                   Poolamets.             sialisti poole, kui probleem te-   ravimeid. Erektsioonihäireid
                                                                    kitab ängistust mehes või part-    soovitatakse käsitleda arutades
                                                     Ta lisab, et kohati on naised neris – siis on alati asjakohane    tervise riskitegureid (näiteks
                                                   märkinud eelpoolnimetatud nõu küsida, sest ühel või teisel        südame-veresoonkonna     ja
                                                   uuringutes sagedasemat erekt- moel on tekkinud probleem         eesnäärmehaiguseid) ja vasta-
                                                   sioonihäirete esinemist kui me- valdaval enamikus juhtudest       valt neid maandada (näiteks
                                                   hed. Probleemi esinemissage- lahendatav,“ julgustab Poo-         kehakaalu alandamine, füü-
                                                   dus tõuseb meestel enam peale lamets. „Parim lahendus on         silise aktiivsuse reguleerimine
                                                   50. eluaastat ning jämedalt partneriga enda intiimsuhtes         ehk ainevahetusliku sündroo-
                                                   võib öelda, et isegi üle pooled väikeste korrektsioonide tege-      mi riskitegurite langetamine,
                                                   mehed on kirjeldanud muutusi mine, millele vajadusel lisan-       suitsetamise lõpetamine, liigse
                                                   pärast 50. eluaastat.       duvad tervisekäitumise muu-      alkoholi tarvitamise lõpetami-
                                                                    tused.“                ne), kaasates partnersuhet ning
                                                     Suguti jäigastumine on                        lisades vajadusel ravimeid. ■
                                                   protsess, mis seotud ennekõike     Samas on erektsiooniprob-
                                                   inimese normaalse elurütmi- leemide ravivõimalused laial-
Liikumine ja kehaline töö on
inimese esmased eluvajadused
arvatakse, et meditsiin suudab inimese tervist parandada 20–30%                     Merilind lisab, et kui kellel-  sammud on jäänud tegemata      geda, neile sobib sammumõõtja.
ulatuses ja ülejäänu tuleb meie kodust, suhtumisest, tervisekäitumi-                 gi tekib vajadus või tahtmine    või energia kulutamata.       Eks rusikareegel ütle ikka, et 10
sest ja hoiakutest. Suure osa oma tervise juures saab iga inimene                  hakata ennast liigutama, tuleks                     000 sammu peaks päevas tege-
ise ära teha mõõduka spordiga. aga mis aitab meil ohutumalt ja                    kindlasti suhelda sel teemal       “Olles juba noorest east    ma, aga keegi ei keela ju rohkem
                                                   mõne treeneriga ja konsultee-    aktiivselt sporti teinud, pole   kõndida.”
efektiivsemalt tervisesporti harrastada?                  Tervise, töövõime ja   rida arstiga. “Paraku on meil    hiljem kehalise koormuse talu-
                                                   olnud mitmeid ülekoormusest     vusega probleeme. Me teame,      Treeninguks tuleb leida ka
TEKST: gErLI raMLEr         tel, näiteks jooksu- ja suusavõist-
                   lustel. Samuti on järjest enam
                                      meeleolu tagab arstide  tingitud probleeme – näiteks     mida, millal ja kui palju suuda-  sobiv aeg. Mõnele inimesele

E                                                  kui ülekaalulised inimesed ta-    me teha,” selgitab doktor Past.   ei sobi hilisõhtused treenin-
  ndokrinoloog Marju Pas-
  ti sõnul on paraku aegade
                   selliseid inimesi, kes kord-paar
                   nädalas käivad rulluisutamas,
                                      hinnangul kõige pare-   havad kohe jooksma hakata, ei    “Kui oleme vahepeal aga tree-    gud – näiteks liigse väsimuse ja
                                                   mõju see nende liigestele häs-    ningud katkestanud või soovi-    unehäirete pärast. Siis võiks pla-
jooksul lihastöö osatähtsus ini-
meste elus vähenenud. “Liiku-
                   jooksmas, rattaga sõitmas,”
                   märgib perearst Eero Merilind.
                                      mini vastupidavustree-  ti. Sellisel juhul tuleks alusta-  me üleüldse alles täiskasvanuna   neerida omale hommikusi või
                                                   da ikka mõistliku toitumise ja    spordiga alustada, siis peame    lõunaseid treeninguid, kui töö-
misvaegus mõjub kõigile elun-
ditele ja kudedele nii noortel
                   “Kuna tänapäeval räägitakse
                   lasteaedades ja koolides palju
                                      ning. Spordialasid, mis  kergema treeninguga, näiteks     organismi koormustaluvusega     graafik lubab. Lisaks on inter-
                                                   ujumise ja kepikõnniga. Järsud    väga arvestama. Sageli ülehin-   netis huvitavaid lehekülgi, kuhu
kui ka täiskasvanuil. Noortel on
liikumisaktiivsuse pideva vähe-
                   tervislikust toitumisest ja enese
                   liigutamisest, jõuab suur osa in-
                                      nimetatud tingimustele  muutused võivad tekitada süda-    dame oma füüsilist võimekust    saab oma tulemusi märkida ja
                                                   meriket, südamepuudulikkust,     ning vigastuste ja ülepingutuse   neid teistega võrreldes põnevaid
nemise tulemuseks tervise nõr-
genemine, sagenevad külmetus-
                   fost täiskasvanuteni lastelt.”    vastavad, on iseene-   hingamisteede probleeme, lii-    oht on suur.”            võistlusmomente tekitada.
haigused, väheneb organismi       Tervise, töövõime ja meeleolu   sest palju: jooksmine,  geste ülekoormamist ja lihase-
kehaline töövõime, nõrgenevad    tagab arstide hinnangul kõige                  venitusi.”                Selline negatiivne tagasiside
                                                                     vähendab spordilembust, samu-
südame ja vereringe töö, vähe-
neb lihasjõu areng,” loetleb ta.
                   paremini vastupidavustreening.
                   Spordialasid, mis nimetatud
                                      tervisekõnd, jalgrat-                     ti võtab paranemine palju aega
                                                   Optimaalse koormuse         ja uus alustamine on kartlik.    ■ Vererõhku, mille väärtus
  Täiskasvanuil   lisanduvad
                   tingimustele vastavad, on ise-
                   enesest palju: jooksmine, ter-
                                      tasõit, suusatamine,   aitavad määrata pulsikell      Niisuguses olukorras oleks vaja    on püsivalt üle 140/90
                                                   ja sammulugeja            nõu pidada kas perearsti, diee-    mmHg, peetakse haigusli-
haigused, mida tänapäeval tun-
takse nn tsivilisatsioonihaigus-
                   visekõnd, jalgrattasõit, suusa-
                   tamine, ujumine, kepikõnd,
                                      ujumine, kepikõnd,    Väga oluline on harjutada õige    diarsti või personaaltreeneriga    kuks ja seda tuleb ravida.
                                                   ehk optimaalse koormusega.      ja teha kindlasti vajalikud tes-  ■ Juba 12-nädalane käi-
tena: kõrgvererõhutõbi, diabeet,
südamehaigused, depressioon ja
                   rulluisutamine, ujumine ja
                   palju muud, mida on võimalik
                                      rulluisutamine, ujumine  Seda saab kontrollida hingami-    tid, et saada teada oma tegeli-    mistreening kolm korda
                                                   se järgi ja südame löögisageduse   kud füüsilised võimed ning pla-    nädalas 45 minutit alandab
sageli kõige esimesena liigne ke-
hakaal.
                   harrastada nii sõpradega kui ka
                   üksinda.
                                      ja palju muud, mida    alusel.               neerida oma koormust tervisele    vererõhku ja vähendab sü-
                                                     Täpseima pulsisageduse saab   ohutult.               dameinfarkti haigestumist.
  Meie igapäevaelu surub        “Väheliikuva inimese süda-
                                      on võimalik harrastada  kahtlemata pulsikella abil, mis                     ■ Kehaline aktiivsus on hai-
                                                   tihti on ühendatud sammulu-       “Mina soovitan kõigil tervi-    guste ennetamisel oluline
ajagraafikut aina kiiremaks ja nii
maksame sageli lõivu just enda
                   me ja vereringetalitlust aktivee-
                   rib juba 10 minutit vastupida-
                                      nii sõpradega kui ka   gejaga, samuti saab sealt teada   sesportlastel kindlasti tutvuda    igas eas inimestel.
                                                   kasutatud energia hulga ning     pulsikellade, sammulugejate ja   ■ Langetades vererõhku 2
tervise arvelt, näiteks mõjutavad
tervist korrapäratu uni, söök ja
                   vustreeningut, füsioloogiliselt
                   hakatakse kasutama rasvu ener-
                                      üksinda.         anaeroobse ja aeroobse kulutuse   muude täiendavate abivahen-      mmHg võrra, väheneb risk
vähene füüsiline liikumine.     giaks 10–15 minuti järel,” sel-                 osakaalu. Pulsikella on võimalik   ditega,” sõnab doktor Merilind.    surra südame isheemiatõp-
                   gitab doktor Past. “Ent opti-                  sisestada ka oma vajalikud tree-   “Pulsikella eelisteks on näiteks,   pe 7%, kuid kui langetada
  “Tegelikult on viimastel aas-  maalne oleks siiski vähemalt                  ningupulsi väärtused. Sellised li-  et inimene ei koorma liigselt     vererõhku 6 mmHg võrra,
tatel arstide suureks rõõmuks    30 minutit kehalist koormust                  savahendid on tänuväärsed abi-    südant üle, aga samas saab ta     väheneb insuldirisk juba
tõusnud Eestis nende tervise-    päevas. Usun, et sellist aega pole               lised koormuse reguleerimiseks,   tahtmisel oma koormust adek-     38% ja kardiovaskulaarsete
liikumise harrastajate hulk, kes   võimatu leida, küll aga on vaja                 eesmärkide seadmiseks ja vahel    vaatselt tõsta. Kes tahavad rahu-   haiguste risk 16%.
löövad kaasa rahvaspordiüritus-   pealehakkamist.”                        ka motiveerijaks, kui plaanitud   likumalt liikuda ja kaloreid lu-
 OMrOn HEALtHcArE on väLJa TööTanud
 ELuvIISIST TuLEnEvaTE riSKidE jA HAiguStE
 JäLgIMISE, EnnEtAMiSE jA nEndE üLE
 KOntrOLLi SAAvutAMiSE STraTEEgIa.
 Küsige omroni tooteid apteekidest ja spordipoodidest. Lisainformatsiooni saamiseks
 külastage kodulehte omron.mefo.ee
 Enne toodete kasutamist lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit. vajaduse korral konsulteerige spetsialistiga.
KEhaKooSTIST                           SaMMuMõõTJa                            vErErõhuMõõTJa
MõõTEv KaaL.                           vähEMaLT                             hooLITSE
JäLgI oMa KEha                          10 000                              oMa SüdaME
KooSTIST!                            SaMMu PäEvaS!                           EEST!
Kehakoostise mõõtmine toetab dieeti ja aitab selgusele jõuda,  Käimistreening on lihtsaim viis saada kehalist koormust. Keha-  omroni täisautomaatsete vererõhuaparaatidega vererõhu
kas olete kaalust alla võtnud rasva arvel. bF508 näitab lisaks  lise vormi parandamiseks ja krooniliste haiguste riski vähenda-  mõõtmine on nii haigust ennetav kui ka ravi toetav tegevus.
keha rasvasisalduse protsendile ka kehamassi indeksit ja     miseks tee vähemalt 10 000 sammu päevas. walking Style X     omroni kliiniliselt valideeritud aparaadi kasutamine on lihtne
siseelundeid ümbritseva rasvkoe taset.              motiveerib sind regulaarselt ja piisavalt liikuma.        ja mugav. avasta kõrgenenud vererõhuga seotud haiguseriskid
                                                                  juba varakult omron M10-IT abil.
6


         täiesti tavalised
         Eesti mehed
         maa ja
         taeva vahel                              kuumaõhupallilt on mu teine
         viimastel aastatel on pidevalt juttu olnud Eesti mehest ja tema tun-
         duvalt lühemast keskmisest elueast võrreldes Euroopa näitajatega,   lemmik. Liikumatu objekti
         tema tervist laastavatest elukommetest, sellest, kuidas ta ei oska   pealt hüpates ei ole sellist alg-
         väärtustada oma vaba aega.                       kiirust nagu lennukilt hüpates
                            kõvasti üle.”          ega ka õhupatja, mis sind kan-
         TEKST: LIIS naruSK                           naks. Hüppad täielikus vai-
         EESTI LangEvarJuKLubI         Jaanus: “Huvitava ja adre-   kuses justkui tühjusse, kiirus
                           naliinirohke ala jaoks ei ole   kasvab, tuul hakkab vihisema

         T  üüpiline Eesti mees rügab
            pigem   varahommikust
         hilisõhtuni tööd teha ja oma
                           millestki kahju, tuleb lihtsalt
                           prioriteedid paika panna. Jä-
                           tan parem Gucci püksid ost-
                                             – see on väga raju tunne.”

                                              Jaanus: “Eredaid elamusi
         vähestel vabadel hetkedel ei    mata ja lähen hüppama, sest    on olnud palju, kuid esimese-
         jaksa muud kui apaatsel pilgul   elamus on seda väärt.”       na tulevad meelde tavapärasest
         telekapuldi nuppe vajutada.                      erinevad n-ö trikihüpped, kus
                           Tegelete mõlemad peale       hüpatakse näiteks sõpradega
           Pidev stereotüüpse Eesti    langevarjunduse talvisel ajal   koos mingit kujundit, hüppele
         mehe jutt meediakanalites      aktiivselt ka lumelauaspordi    võetakse kaasa lippe, lisalange-
         tekitab tunde, nagu oleksidki    ja ronimisega. Need kolm      varje jne. Kui trikk, mida oled
         kõik siinsed mehepojad ühe     ei ole just maailma kõige ris-   pikalt planeerinud, hästi välja
         puuga löödud. Võib-olla tuleks   kivabamad spordialad. Mida     tuleb, siis on suunurgad kõr-
         negatiivsust taastootval Eesti   lähedased teie hobidest      va taga koos ikka väga pikaks
         meediamaastikul rohkem esile    arvavad?              ajaks.”
         tõsta hoopis neid, kes tahavad
         ja oskavad oma elu täisväär-      Jüri: “Siiani on kõik ainult    ***
         tuslikult elada, olles seeläbi   toetanud ja kaasa elanud. Ju      Inimene on tahtnud lennata
         positiivseks eeskujuks nii oma   nad siis teavad, et ma ei ole   nii kaua, kui ajalugu mäletab.
         sookaaslastele kui ka tõestu-    hulljulge ja suudan analüüsida   Vabalangemine on kõige lähe-
         seks Eesti naistele, et teotahte-  olukordade ohtlikkust. Minu    dasem kogemus reaalsele len-
         lised ja hakkajad mehed ei ole   elukaaslane tegeleb ise samade   damisele ning seda võib omal
         Maarjamaal otsa saanud.       hobidega, nii et sellelt pinnalt  nahal proovida igaüks, kes
                           probleeme ei teki. Analüüsime   suudab mööda vaadata tava-
           Jaanus Tikka (33) ja Jüri    olukordi koos ja arutame eri-   pärastest stamp-arusaamadest,
         Panga (30) on kaks täiesti ta-   nevaid stsenaariume.”       et langevarjundus on mõeldud
         valist Eesti meest, kuid nende                     ainult neile hulljulgetele, kes
         vaba aja veetmise harjumuste      Jaanus: “Ema arvab niikui-   ei tunne hirmu. Hirm on meie
         hulgas on minimaalselt alko-    nii, et ma tegelen ainult lol-   kõigi igapäevaelu lahutamatu
         holi, telekavaatamist või ar-    lustega, seega ta on harjunud.   osa. On vaid valiku küsimus,
         vuti ees istumist ning maksi-    Ülejäänud suhtuvad nüüdseks    kas proovida hirmud ületada
         maalselt sporti ja ekstreemseid   juba mõistvalt. Pigem olen     ja rikastada oma elu unusta-
         elamusi. Nad on otsustanud     ennast vigastanud saalihokit    matute emotsioonidega või
         veeta suurema osa oma vabast    mängides kui langevarjuhüpe-    vaadata seda kõike kadedusega
         ajast maa ja taeva vahel, sest   tel, seega tavapärane arvamus,   eemalt.
         nende südamed kuuluvad lan-     et langevarjundus on väga
         gevarjuspordile.          ohtlik, hakkab ka lähedaste      Eesti    Langevarjuklubi
                           seas õnneks hajuma. Ka minul    on asutatud 1999. aastal ja
                           on elukaaslasega lihtne – tema   on aktiivseim langevarjurite
         Tegelete sellise ekstreemse     hüppab samuti langevarjuga,    ühendus Eestis. Langevarjuga
         spordialaga nagu langevar-     nii et selles suhtes meil eriar-  hüppama on oodatud kõik
         jundus. Mis teid selleni viis?   vamusi pole.”           normaalse tervisega inimesed
         Jüri: “Kuna minu isa oli sõja-                     (piisab autojuhiloa saamiseks
         väes langevarjur, siis teadmine                    vajalikust tervisekontrollist),
         sellest spordialast oli olemas   Kas vahel on hirm ka?       kellel on soov kogeda vabalan-
         juba väiksena. Vanemaks saa-    Jüri: “Ikka on. Hirm on lan-    gemise tunnet. ■
         des muutus soov midagi soo-     gevarjunduse loomulik osa.
         tuks teistsugust kogeda juba    Need inimesed, kes üldse ei
         väljakannatamatuks.    Olen   karda, on nii endale kui ka
         langevarjundusega tegelenud     teistele ohtlikud. Hirm hoiab
         nüüdseks üheksa aastat ja tü-    meeled erksana ega lase hoo-    ■ Tandemhüpe instruktori
         dimuse märke pole veel näha,    letuks muutuda. Hooletus on     külge kinnitatuna maksab
         sest õnneks on arenemisvõi-     langevarjuhüpetega tegelejatel    3000 krooni (ilma kaa-
         malusi lõputult.”          peamine õnnetuste põhjus.”      merata) ning 4000 krooni
                                              koos videosalvestusega.
  PILdId:      Jaanus: “Ühe peo käigus       Jaanus: “Kõige suurem      Koolitus võtab lennuväljal
  LIIS naruSK  leppisime sõbraga kokku, et     hirm on mul tavaliselt hoopis    aega 15–20 minutit ning
  JürI Panga  läheme teeme mõlemad lange-     lennukiga õhkutõusu ajal kuni    väljahüpe toimub 3,5–4 km
         varjuhüppe. Juhtus aga nii, et   umbes 300 meetri kõrguseni,     kõrguselt.
         mulle hakkas väga meeldima     sest sellest kõrgusest allpool
         ja sellest ajast olengi hüpanud.  ei ole langevarjust enam suurt   ■ Langevarjuri IAD-algkoo-
         Sel suvel algab mu seitsmes     abi. Väike hirm hüpetel on ta-    litus maksab 4500 krooni
         hooaeg Eesti Langevarjuklu-     valine ja käib saadava adrena-    ning sisaldab koolitust ja
         bis.”                liinilaksu juurde.”         kolme hüpet 1500 meetri
                                              kõrguselt.
         Levinud on arvamus, et lan-
         gevarjundus on väga kallis     Millised on olnud teie kõige    ■ AFF-algkoolitus maksab
         spordiala, mida saavad har-     eredamad elamused seoses       4500 krooni ning sisaldab
         rastada ainult keskmisest      langevarjuhüpetega?         maapealset koolitust ja ühte
         jõukamad inimesed. Kuidas      Jüri: “Kohe esimesena tuleb     hüpet koos kahe instrukto-
         kommenteerite?           meelde ETV “Hommiku-TV”       riga 3500 meetri kõrguselt.
           Jüri: “Hüppamist alustades    otse-eetrisse maandumine neli
         on see loomulikult suhteliselt   aastat tagasi. Adrenaliin oli   ■ Lisainfot langevarjuhüpete
         kulukas spordiala, kuid mida    juba algusest peale laes ja ek-   ja kõige sellega seonduva
         aeg edasi ja mida vilunumaks    simusteks polnud ruumi, sest     kohta on võimalik saada
         saad, seda suurem on võimalus    maanduda oli vaja täpselt kaa-    Eesti Langevarjuklubi
         oma kulutusi tagasi teenima     merate ette. Olime hommikul     kodulehelt aadressil:
         hakata. Üldiselt kaalub ikka    kell 6 lennuväljal, päike säras   www.skydive.ee
         emotsioon hüpete maksumuse     ja kõik sujus perfektselt. Hüpe
Eesti mees 2010 – tervis ja elustiil                                                                                    7


Mees ja tema koer – Martin & Küpsis
Martin härmsalu peres kasvab lemmikloomana aasta ja kolme kuu      kaasas, see on ka väikese koera
                                                                                          PILdId: SIIM-KrISTJan KoPPEL

vanune Parson russelli terjer Küpsis, kes on väga elav, mängu-      suur eelis – lihtne kaasa võtta.
himuline ja sõbralik kutsu. Kuidas noor ja energiline mees oma      Keeruline on ka see, et Russel-
tegemiste kõrvalt koera hooldamisega hakkama saab?            lid ajavad aastaringselt karva.“

TEKST: gErLI raMLEr                             Hellitamise osas on paika
                                     pandud kindlad reeglid. Näiteks

„L   emmikloomad on olnud
    minu peres nii kaua, kui
ma mäletan. Vanemate kodus
                    Miks just Parson Russell? Sest
                  Martin nägi kunagi seda koera
                  filmis „Mask” ja alates sellest on
                                     see, et koerale ei anta söögilaua
                                     äärest midagi. Need reeglid on
                                     selgeks tehtud kogu perekonna-
on olnud mitu koera ja het-     talle see tõug väga meeldinud.    le ja sõpradele ning tänu sellele
kel on seal kaks kassi. Oma     „Kui otsustasin endale koera     juhtub väga harva, et Küpsis
lapsepõlve suved veetsin alati   võtta, ei olnud valiku tegemine   käib söömise ajal toitu nurumas.
vanavanemate juures, kellel     raske, sest olen alati seda tõugu
oli taksikoer Lontu,“ räägib    tahtnud,“ kõneleb ta. „Kõige      Üldiselt polegi koera toitmi-
Härmsalu, kes seetõttu teadis    olulisemaks    loomapidamise   se juures Martini sõnul midagi
koera võttes juba ette suhte-    juures on kindlasti vastutus- ja   keerulist, kui on väljakujune-
liselt hästi, mis teda ootamas   kohusetunne oma lemmiku ees.     nud oma kindel toidusort, mis
on. Ja ta kinnitab, et elu koera-  Kuna liigun ise palju ringi, pean  koerale maitseb. Alguses on
ga on olnud isegi lihtsam, kui   arvestama sellega, et koeral on   võibolla keeruline lihtsalt seda
ta loota oskas, kuna Küpsis on   omad vajadused. Kodust ära ol-    õiget ja sobivat sööki leida ning
väga sõnakuulelik ja tark koer.   les käib Küpsis minuga pidevalt   kuna Küpsis väiksena oli väga
                                                       Kõige olulisemaks
                                                       loomapidamise juures
                                                       on kindlasti vastutus-
                                                       ja kohusetunne oma
                                                       lemmiku ees. Kuna
                                                       liigun ise palju ringi,
                                                       pean arvestama selle-   pirtsakas sööja, pidi proovima    tin. „Vaatamata sellele, mis mul
                                                                    palju erinevaid toite, enne sobiv   parasjagu käsil on, on kutsu ko-
                                                       ga, et koeral on omad   leidus. Küpsis sööb igapäevaselt   guaeg tähelepanu keskpunktis.“
                                                                    kvaliteetset kuivtoitu, kuid va-
                                                       vajadused. Kodust     hel saab ta ka mõne maiuspala      Küpsis on käinud ka Koeru-
                                                                    kodutoidu näol. Kuivtoidule      se kutsikakoolis, kus ta sai sel-
                                                       ära olles käib Küpsis   lisaks saab ta närimiseks mõel-    geks kõik põhikäsklused ja tege-
                                                                    dud koerte maiustusi, näiteks     vused. Seega õpetamisele enam
                                                       minuga pidevalt kaa-   kuivatatud seakõrvad, -sabad,     väga palju aega ei kulu, kui just
                                                                    -kärsad ja kutsuküpsiseid.      parasjagu mõne uue triki õppi-
                                                       sas, see on ka väike-                      mist käsil pole.
                                                                      „Küpsis on koer, kes otsib ise
                                                       se koera suur eelis    pidevalt kontakti. Kogu osa päe-     „Arvan, et igal inimesel on
                                                                    vast, mille veedan kodus, kulub    oma põhjus, miks neil on lem-
                                                       – lihtne kaasa võtta.   tegelikult talle! Käime iga päev   mikloom. Koer on hea kaasla-
                                                                    Kadrioru pargis jalutamas, toas    ne, aitab pingeid ja stressi maa-
                                                       Keeruline on ka see,   olles toob ta pidevalt mõne palli   ndada ning muudab su elustiili
                                                                    või köie oma mänguasjade kol-     palju liikuvamaks. Küpsis on
                                                       et Russellid ajavad    lektsioonist, mida peab siis kas   mulle väga truu sõber, kellega
                                                                    tirima või viskama. Kui ei ole    on tore koos aega veeta,“ ütleb
                                                       aastaringselt karva.   aega mängimiseks, siis ta istub    Martin. ■
                                                                    või magab süles,“ jutustab Mar-
                                                                        LihTsaLT
                                                                        PariM
      VÄIKELOOMAKLIINIK                                                           vaLiK!
                                                                                 naturaalne,
    tEEnuSEd:                                                                         värske,
                                                                                  tervislik.
    •	 lemmiklooma ravi
    •	 märgistamine                                                                           Tervislik
    •	 vaktsineerimine                                                                         lähenemine
    •	 hooldus                                                                              loomatoidule.
    •	 esmaabi
    •	 konsultatsioonid
    •	 kojukutsed
                                                                                          Zookauplus Penner
                                                                                          võru 65a Tartu
    Mõisavahe 21          Tel/fax: +372 733 3234                                                           Tel: 7348 296
    50707, Tartu          E-mail: fik@fik.ee                                                             lemmik@penner.ee
                                                                                          www.penner.ee
8                                                     Eesti mees 2010 – tervis ja elustiil

Kodumaja katus kui korraliku mehe visiitkaart
                  ringi Nõmme mändide all või                       pöörata kohest tähelepanu. Pi-   ohutuse tagamiseks ka keeruli-
TEKST: KarEL radIKo                                                                                    Vihmaveerennide ja –torude
                  jalutades Kalamajas, võib näha                      sut irvakile tõmmanud tuule-    semates tingimustes.         jäätumist aitab ära hoida spet-
H   ea peremees viib ka kõige
   hullema ilmaga oma koera
jalutama. Mõnes mõttes vajab
                  mitmeid maju, millel lumetõ-
                  ke lahti tulnud ja lihtsalt ripub,
                  ohustades sel moel möödujaid.    Põhjuseid, miks jää
                                                       kasti vahelt hakkab vesi liikuma
                                                       fassaadi vahele, rikkudes ära nii
                                                       tuulekasti kui ka aja möödudes
                                                                           Eeskätt tulebki aga talvepe-
                                                                         rioodil jää katusele tekkimise
                                                                                            siaalse küttekaabli paigaldami-
                                                                                            ne vihmaveesüsteemi. Kaabli
                                                                                            voolutarbivus on minimaalne,
sarnast tähelepanu ka eramu ka-   Mõnes kohas on aga lumi ja jää                      fassaadi. Seega võib parandus-   põhjuseid otsida katuse soo-     kuid see hoiab ära rennide ja
tus. Pärast ränka talve või tuge-  lõhkunud nii vihmaveerennid,     katusele tekib, tuleb        töö, mis alul ebaotstarbeka ku-   justusest. Peamiselt on tegu     torude jääga ummistumise ning
vamat tormi tuleks kontrollida   kui ka kohati maja tuulekasti.    otsida juba katuse         lutusena tundus, aja möödudes    halvasti paigaldatud soojus-     võimaldab katusel tekkival veel
kogu katusekate ning samuti     Siinkohal ei ole ühest vastust, et                    kasvada kümnetes kordades      tusega või on soojustusmater-     vabalt alla voolata. Ei soovi ju
vihmaveesüsteemid ja turvaele-   kas sellise juhtumi puhul on mi-   soojustusest. Kui          suuremaks investeeringuks.     jali paigaldatud liialt õhukese    keegi, et juhtuksid sarnased
mendid. Elementaarset hool-     dagi valesti paigaldatud või pole  soojustuses on nõrki                          kihina. Kehvasti paigaldatud     õnnetused nagu käesoleva aasta
dust vajavad just vihmaveesüs-   kasutatud antud katusele vasta-                       Kuigi nii mõnigi mees ronib   isolatsioonimaterjalist tingitud   kevadel, mil inimesed katuselt
teemid, eriti kui maja lähedal   vaid tooteid. Põhjuseid, miks jää  kohti, soodustab see        ise katusele ja vaatab, kas katu-  külmasildasid aitab avastada     kukkunud jäätükkide tõttu tõ-
on suuremaid puid, mille lehed   katusele tekib, tuleb otsida juba  jää teket, ning kui ei       sekate (plekk, kivi, sbs jne) on  termopildistamine. Kui ter-      siselt viga said.
tihtipeale kogunevad rennides-   katuse soojustusest. Kui soojus-                     nende arvates korras, on ran-    mopilt näitab siiski, et ehitajad
se ning põhjustavad ummistusi    tuses on nõrki kohti, soodustab   ole ka lumetõke või         gelt soovituslik selline töö tel-  on oma töö korralikult teinud,      Kokkuvõtvalt võib öelda, et
ning hilisemaseid rennide de-    see jää teket, ning kui ei ole ka  renn paigaldatud vas-        lida professionaalse katusetöid   tuleks tellida põhjalikum ka-     katuseprobleemide ilmnemisel
formeerumisi.            lumetõke või renn paigaldatud                      tegeva ettevõtte käest. Vilunud   tuseekpertiis ning kaaluda lisa-   tasub nendega tegeleda kohe-
                  vastavalt tootja poolsele paigal-  tavalt tootja poolsele       silm märkab asju, mida tavaini-   soojustuse paigaldamist. Elame    selt, sest nende tähelepanuta jät-
  Nüüdseks juba läbi saanud    dusjuhendile, on kahjustused     paigaldusjuhendile,         mene ei näe, ning sealjuures on   tõusvate energiahindade kesk-     mine võib kaasa tuua suuremad
talv oli üle mitmete aastate üks  kiired tekkima.                             katusel töötamine kõike muud    konnas ja läbimõeldud tegut-     kulutused ja põhjustada olulisi
rängemaid ning tema mõjud        Isegi kui tegu ei ole kapitaa-  on kahjustused kiired        kui ohutu tegevus, nõudes ko-    semine võib ennast ära tasuda     ebamugavusi. ■
on näha mitmel pool. Käies     lsete purustustega, tasub neile   tekkima.              gemusi ja õigeid abivahendeid    oodatust varem.Kvaliteetaeg – kus seda pakutigi?
                                     TEKST: gErLI raMLEr         on selleks olemas kõik vajali-                     mil umbses ööklubis tantsu-
                                                       kud seadmed, tehnika ja või-                      sammu seada või telekavast
                                     Lõpuks ometi on talv otsus-     malused ning mis saab ülemu-                      perele järjekordset kompro-
                                     tanud taanduda ning lumigi     sel olla selle vastu, kui töötaja                    missi otsida. Selleks ei pea tin-
                                     teeäärtest kadunud. Pikk ja     meeleolu, tööinnukust ning     Koosolekud ja pise-         gimata hakkama endas sport-
                                     pime aeg, mil nii mõnigi meist
                                     naljalt arvutiekraanist eemale
                                                       tervist saab nii lihtsal ja sood-
                                                       sal meetodil kasvatada?
                                                                         mad konverentsid          last otsima, et paar kilomeetrit
                                                                                           koos koeraga maha joosta või
                                     ei saanud ja ka kodus pigem                       võiks aga kord kuus         kõndida, vaid kutsuda tuleks
                                     tööasjadega kippus tegelema,
                                     on möödas. Pilk kisub tööpäeval
                                                         Koosolekud ja pisemad
                                                       konverentsid võiks aga kord
                                                                         imekenade talude          hoopis sõbrad-sõbrannad, et
                                                                                           mere ääres või metsas vahva
                                     vägisi aknast välja vaatama,    kuus imekenade talude küla-     külalistemajja kolida,       ekskursioon maha pidada.
                                     ning sõbrad helistavad iga päe-
                                     vaga üha rohkem. Kuidas ja kus
                                                       listemajja kolida, kus looduses
                                                       ja värskes õhus leiavad meid
                                                                         kus looduses ja värs-          Kindlasti ei tohiks unusta-
                                     väärtuslikult aega veeta?      juba hoopis kirkamad ideed     kes õhus leiavad meid        da, et kaunil Eestimaal leiab
                                       Kes juba korraks õue ke-
                                                       ja ettepanekud. Vabamas õhk-
                                                       konnas ollakse ikka loovamad
                                                                         juba hoopis kirkamad        lugematul arvul just kohalikku
                                                                                           huvilist ootavaid külalistemaju
                                     vadõhku nautima jõuab, sel-     ning meeskonnavaim ja ühi-     ideed ja ettepanekud.        ja talusid, kus on võimalik tut-
                                     lele jääb sisse mõnus ja värske
                                     tunne – tahe kinnises ruumis
                                                       sed eesmärgid omandavad
                                                       juba esimestel minutitel hoo-
                                                                         Vabamas õhkkonnas          vuda erinevate kunstidega ala-
                                                                                           tes juustuvalmistamisest kuni
                                     konutades tööd teha kaob      pis uue näo. Kui aga kiire töö-   ollakse ikka loovamad        loomade karjatamiseni välja.
                                     hoobilt. Aina tühjemaks kipu-
                                     vad kummalisel kombel jääma
                                                       periood ja suured väljakutsed
                                                       sel aastal suvepuhkusest päris
                                                                         ning meeskonnavaim         Ning mil oli viimane kord, kui
                                                                                           päris oma silmaga õigeid kari-
                                     ka ülemuste kabinetid ja umb-    ilma tahavad jätta, tuleks et-   ja ühised eesmär-          loomi nägid, kui üldse? Kerge
                                     sed koosolekuruumid.        tevõtte kollektiivile kindlasti
                                                       motivatsooniüritus korralda-
                                                                         gid omandavad juba         vaevaga on võimalik sisustada
                                                                                           pea kõik oma kevad-suvised
                                       Tegelikkuses peaksime kõik   da – ja on sõnadetagi selge, et   esimestel minutitel         nädalavahetused või õhtupoo-
                                     püüdma end töörutiinist lahti
                                     rabeleda ja mõtlema, kuidas
                                                       linnakära ega -ruum siia juur-
                                                       de kuuluda ei tohiks.
                                                                         hoopis uue näo.           likud, veetes kvaliteetselt aega
                                                                                           oma perega ning jäädvustades
                                     vähest vaba aega kvaliteetse-                                        piltidele hetki, mida koos las-
                                     malt ja enesele meeldivamalt      Neile, keda töö aga kuidagi                     tega veel aastate pärast koos
                                     sisustada. Meie tööaeg võib     kontorist lahkuda ei luba, on                      vaadata. Kaunite mälestuste
                                     muutuda tavapärasest konto-     abiks nädalavahetuse grilli-                      saamiseks ei pea juba ammu
                                     risistumisest mõnusaks aja-     peod pere ja sõpradega, tore-                      kalli raha eest kaugele välis-
                                     veetmiseks, kui istume avatud    dad seltskonnamängud õues                        maale sõitma.
                                     akna alla päikese kätte, veame   või mõõtuvõtmine spordiala-                         Olgem loovad ning astu-
                                     arvuti terrassile või palume    del nagu vibulaskmine, pal-                       gem nelja seina vahelt välja! ■
                                     tööandjalt luba kodukontor     limängud või petank. Ning
                                     suvilasse kolida. Tänapäeval    kevad pole kindlasti see aeg,
 Esko talu
 AiAMAjAKE
 robinsoncrusoelik, mitte väga ülepakutud
 sisustusega majake mahutab istuma kuni
 48 inimest (istekohti 40-50). Seminaride/
                           dete degustatsiooniga, ajaliselt kulub kuni
                           2h. Tutvustuse käigus saab ülevaate talu
                           ajaloost ja tegemistest, tutvuda juustutege-
                                                      Ideaalne lastele, kes saavad tutvuda ja lähe-
                                                      dalt uudistada vasikaid. õue peal on ruumi
                                                      lastele/osalejatele erinevate mängude ning
                                                                                 Kontakt
                                                                                 gSM: 53 322 006     Kajamaa, Saku vald
 koosistumiste puhul võimalik kasutada pa-      mise kunstiga, samuti on võimalus silmast      tegevuste korraldamiseks. Laske fantaasial       Telefon: 6 719 615    75504 harju maakond
 ber-kirjutustahvlit stendil. Pakume võimalust    silma kohtuda talu loomadega ja rahulikus      lennata - aiamajake ja tema ümbrus on teie
 tutvuda tootmistalu tegemistega koos too-      miljöös proovida talus toodetavaid tooteid.     päralt!                        www.eskotalu.ee

								
To top