Numer sprawy by ldd0229

VIEWS: 532 PAGES: 44

									            SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy.: AG/zp/ VIII/2009

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 52

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz.
1058).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 )
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 241 poz. 1763) ,

III. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa;leków określonych w pakietach od 1 do 24

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 33600000-6
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia.
6 września 2001r ( Dz.U. Nr. 126 poz. 1381 z poźn.zm. )

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków zamiennych w poszczególnych pozycjach pod
warunkiem że;

Zamiennik musi być dokładnym odpowiednikiem leku zamawianego ( substancja czynna, dawka)
Ilość jednostek dawkowania musi odpowiadać liczbie jednostek zamówionych.

Zamawiający dopuszcza o możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.

Wykonawca gwarantuje,że ceny leków określonych w załączniku nr.1 nie ulegną zmianie w okresie
obowiązywaniua umowy z zastrzeżeniem że ceny popdane w ofercie mogą ulec zmianie w
przypadku:

   zmiany cen urzędowych,
   gdy powszechnie obowiązujące akty prawne ustanowią niższe wartościowo cenotwórcze elementy
   składowe wartości niniejszej umowy( np. stawka podatku VAT)
   gdy będzie możliwe obniżenie cen na wniosek wykonawcy a zmiana ta będzie korzystna dla
   zamawiającego.

Wszelkie zmiany cen wymagają uzgodnienia pomiędzy wkonawcą a zamawiającym w formie pisemnej

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia ; 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą
3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 A.1  Załącznik nr. 1 Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ( Pakiety nr.1-24)
A. 2  Załącznik nr. 2 Oświadczenie z art. 22
A. 3  Załącznik nr .3 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A. 4  Załącznik nr.4 Wzór umowy
A 5  Dowód wpłaty wadium

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień
publicznych składa następujące dokumenty:

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych.
 B.7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
publicznym.

 C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące
dokumenty:

 Polisa OC -, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartośći minimum
ceny brutto złożonych ofert.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

 D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VI pkt.B.1, B.3, B.4, dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za
zgodność z oryginałem".

F.2 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

1. sprawy merytoryczne: mgr Grażyna Jucha tel;( 033) 861-40-31 wew. 246
2. sprawy proceduralne :  Jan Kupczak tel; ( 033) 861-39-16 w godz. pomiędzy 7.30 a 13.00

3.Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą : faksu jest::

Barbara Faron    - St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych
    tel/fax: ( 033 ) 861-39-16 w godzinach 7.30-14.00

4.Zamawiający dopuszcza formę faksu w następujących przypadkach :
- złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,
- zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,
- udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,
- dokonanie zmiany SIWZ,
- przedłużenie terminu składania ofert, związania ofertami,
- dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
- wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych
  ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,
- zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek wskazanych w art. 87 ust.2 ustawy Prawo
  zamówień publicznych ( tj. oczywistych omyłek pisarskich , oczywistych omyłek rachunkowych – z
  uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , innych omyłek polegających na
  niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , niepowodujących istotnych
  zmian w treści oferty) ,
- przekazanie informacji o wynikach postępowania ( na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo
  zamówień publicznych),
- złożenie protestu,
- złożenie odwołania,
- przekazanie informacji o złożeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą,
- rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,
- przekazanie informacji o podjęciu zawieszonego biegu terminu związania ofertą,
- przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego
potwierdzenia w formie pisemnej .

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż
6 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej : http:// przetargi.ipzp.pl
11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
12.Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich„ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:. 38 400 00 PLN
w rozbiciu na poszczególne pakiety:

 Pakiet nr.1    -    400.00 PLN
 Pakiet nr.2    - 1 400.00 PLN
 Pakiet nr.3    -........................
 Pakiet nr.4    - 2 000.00 PLN
 Pakiet nr.5    - 5 200.00 PLN
 Pakiet nr.6    - 3 300.00 PLN
 Pakiet nr.7    - 1 000.00 PLN
 Pakiet nr.8    - 2 000.00 PLN
 Pakiet nr.9    - 2 100.00 PLN
 Pakiet nr.10    - 1 100.00 PLN
 Pakiet nr.11    - 4 000.00 PLN
 Pakiet nr.12    -    600.00 PLN
 Pakiet nr.13     - ........................
 Pakiet nr.14     -   500.00 PLN
 Pakiet nr.15    - 3 600.00 PLN
 Pakiet nr.16    - 3 600.00 PLN
 Pakiet nr.17    - ......................
 Pakiet nr.18    -   700.00 PLN
 Pakiet nr.19    - 2 300.00 PLN
 Pakiet nr.20    - 1 500.00 PLN
 Pakiet nr.21    -........................
 Pakiet nr.22    -   400.00 PLN
 Pakiet nr.23    - 2 200.00 PLN
 Pakiet nr.24    -   500.00 PLN

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej-Górce nr
42813100050014892020000010 do dnia. 14-04-2009r do godz. 12.00
z adnotacją „wadium na dostawę leków" znak sprawy:AG/zp/ VIII/2009

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p.
zm.) złożony wraz z ofertą.

Wykonawca winien podać numer swojego konta na które należy zwrócić wadium.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej
ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące
warunki:

1.Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy
załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do
zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę
wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być
krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 15-04-2009r do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 52 pok. nr.2 ( sekretariat Dyrektora )

Oferty zostaną otwarte dnia: 15-04-2009r do godz. 9.05 w siedzibie zamawiającego
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 52 9 ( sala konferencyjna )

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy z wyjątkami określonymi w SIWZ.

Cenę za dostawę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym
załącznik nr.1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:

1.1.   oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.   oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.   wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4.   wniesiono poprawnie wadium,

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

1. Cena brutto   - 100%
Sposób obliczania wartości

a/ punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:
           najniższa z oferowanych cen
R x ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
           cena oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana kryterium


3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i
usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w
szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert .
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
A) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
B) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed
upływem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w:projekcie umowy, który stanowi załącznik nr.4

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do
Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne)
może być wniesiony w ciągu 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 14 dni od dnia jego
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się
go w terminie 14 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:
4.1 pisemnej
4.2 faksem na nr faksu: (033) 861-39-16

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za
pomocą faksu.

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego
się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania
odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby
Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami
strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena:30gr
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania w
godz.8.00-13 30

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 1.  Załącznik nr. 1  Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ( Pakiety nr.1-24 )
 2.  Załącznik nr. 2  Oświadczenie z art. 22
 3.  Załącznik nr .3  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 4.  Załącznik nr. 4  Wzór umowy
Żywiec dn. 02-03-2009r                            Zatwierdził:
    Formularz ofertowy

    Pakiet nr 1                                             Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                  Ilość opak.rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Dolcontral inj 0,1 g / 2 ml x 10 ampułek       180
   2 Durogesic 25 mcg/h x 5 syst. transderm.        30
   3 Durogesic 50 mcg/h x 5 syst. transderm.        30
   4 Durogesic100 mcg/h x 5 syst. transderm.        10
   5 Fentanyl inj 0,1 mg / 2 ml x 50 ampułek        120
   6 Ketanest inj 500 mg/10 ml x 5 fiolek          15
   7 Morphini sulfas inj 10 mg/1 ml x 10 ampułek      50
   8 Morphini sulfas inj 20 mg/1 ml x 10 ampułek      110
   9 Sufentanil inj 250 mcg/ 5 ml x 5 amp          30
                                       Razem        0     Razem     0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                                Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 2                                             Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                  Ilość opak. rocznie Cena netto  Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Clonazepamum inj 1mg/1 ml x 10 amp           20
   2 Cloranxen 5 mg x 30 tabl.               300
   3 Cloranxen 10 mg x 30 tabl.              180
   4 Ephedrinum h/chlor. Inj 25 mg/1 ml x 10 amp      130
   5 Estazolam 2 mg x 20 tabl.               20
   6 Lorafen 1 mg x 25 tabl.                24
   7 Luminalum 0,015 g x 10 tabl.              30
   8 Luminalum 0,1 g x 10 tabl.               5
   9 Luminalum 0,015 g x 10 czopków             5
 10  Midanium inj 5 mg/5 ml x 10 amp          60
 11  Midanium inj 50 mg/ 10 ml x 5 amp         260
 12  Relanium inj 10 mg x 50 amp.            45
 13  Relsed 5 mg /2,5 ml x 5 wlewek doodbytn.      12
 14  Relsed 10 mg/2,5 ml x 5 wlewek doodbytn.      6
 15  Signopam 10 mg x 20 tabl.              6
 16  Transtec 35 mcg/h x 5 plastrów TTS         12
 17  Tranxene inj 20 mg/2,5 ml x 5 amp         310
 18  Tranxene inj 50 mg/2,5 ml x 5 amp         330
                                     Razem    0         Razem :    0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                             Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 3                                          Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                  Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Aqua pro injectione 500 ml              180
  2 Glucosum 5% 250 ml                  2000
  3 Glucosum 5% 500 ml                 15000
  4 Glucosum 10% 250 ml                 1200
  5 Glucosum 10% 500 ml                 4500
  6 Glucosum 5% + NaCl 0,9% 1:1 500 ml          1000
  7 Glucosum 5% + NaCl 0,9% 2:1 500 ml          900
  8 Glucosum 5% + Nacl 0,9% 2:1 250 ml          1500
  9 Natrium chloratum 0,9% 250 ml            17000
 10 Natrium chloratum 0,9% 500 ml            32000
 11 Płyn wieloelektrolitowy 500 ml           12000
 12 Solutio Ringeri 500 ml                9400
                                     Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :
   Termin płatnośći

   Data                                             Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 4                                          Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Aminomix 1 - 1000 ml                 120
  2 Aminomix 1 - 1500 ml                 80
  3 Aminomix 1 - 2000 ml                 80
  4 Aminosteril N-hepa 500 ml              160
  5 Dekstran 40000 – 10% 250 ml             500
  6 Gelofusine 500 ml                  250
  7 Intralipid 10 % 500 ml                150
  8 Intralipid 20 % 250 ml                90
  9 Mannitol 20 % 100 ml                3300
 10 Natrium chloratum 0,9% 500 ml – worek        120
 11 Natrium chloratum 0,9% 3000 ml – worek        60
 12 Plyn nawadniający interw. Hipoton. 500 ml      1500
 13 Plyn pediatryczny wyrównawczy 500 ml         360
 14 Plyn pediatryczny wyrównawczy 250 ml        3000
 15 Roztwór hydroksyetyloskrobii 6% 500 ml        120
 16 Roztwór hydroksyetyloskrobii 10% 500 ml       120
 17 Theophyllinum 0,3g – 250 ml             5000
                                     Razem        0     Razem :        0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatnośći

   Data                                             Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 5                                             Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                     Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Aerosonit aerosol 200 dawek                 60
  2 Augmentin inj 2,2 g fiolka                 200
  3 Bisacodyl x 5 czopków                   460
  4 Butapirazol x 5 czopków                  150
  5 Butapirazol maść 5% 30 g                  180
  6 Clotrimazol 01 g x 6 tabl. Dopoch.             130
  7 Diclofenac 0,05 g x 10 czopków               270
  8 Diclofenac 0,1 g x 10 czopków                60
  9 Fenoterol 5 mg x 100 tabl.                 20
 10 Fortum inj 2 g autowlew igł. X 0,9% NaCl 100        100
   ml
 11 Fraxiparine multi inj 9500 j.m. 5 ml x 10 fiolek      30
 12 Fraxiparine inj 2850 j.m. 0,3 ml x 10 amp-strz      320
 13 Fraxiparine inj 3800 j.m. 0,4 ml x 10 amp-strz      600
 14 Fraxiparine inj 5700 j.m. 0,6 ml x 10 amp-strz      1200
 15 Fraxiparine inj 7600 j.m. 0,8 ml x 10 amp-strz       60
 16 Fraxodi inj 11400 j.m. 0,6 ml x 10 amp-strz         6
 17 Fraxodi inj 15200 j.m 0,8 ml x 10 amp-strz         6
 18 Hemofer prolong. x 30 draż.                120
 19 Nimbex inj 10 mg/5 ml x 5 fiolek             200
 20 Kalipoz prolong. X 30 draż.                300
 21 Nitrazepam 5 mg x 20 tabl.                100
 22 Oxazepam 10 mg x 20 tabl.                 50
 23 Relanium 2 mg x 20 tabl.                  50
 24 Theovent 100 mg x 30 tabl.                 10
 25 Theovent 300 mg x 50 tabl.                140
 26 Timentin inj 3,2 g x 10 amp                20
                                        Razem       0      Razem :       0
   Wartość brutto słownie :
   Termin płatnośći

   Data                                           Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 6                                        Załącznik nr 1

Lp. Asortyment               Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Adenocor inj 6 mg x 6 amp            36
  2 Amaryl 1 mg x 30 tabl.              20
  3 Amaryl 2 mg x 30 tabl.              50
  4 Amaryl 3 mg x 30 tabl.              20
  5 Amaryl 4 mg x 30 tabl.              20
  6 Atenolol 25 mg x 60 tabl.            36
  7 Atenolol 50 mg x 30 tabl.            24
  8 Clexane 40 mg x 10 amp- strzyk          30
  9 Clexane 60 mg x 10 amp- strzyk         600
 10 Clexane 80 mg x 10 amp- strzyk          80
 11 Clexane 100 mg x 10 amp- strzyk         36
 12 Clexane forte 120 mg x 10 amp- strzyk       6
 13 Clexane forte 150 mg x 10 amp- strzyk       6
 14 Cordarone inj 150 mg x 6 amp          100
 15 Depakine chrono 300 mg x 30 tabl.        30
 16 Depakine chrono 500 mg x 30 tabl.        30
 17 Depakine syrop                  20
 18 Exacyl inj 500 mg/ 5 ml x 5 amp        1000
 19 Mononit 10 mg x 60 tabl.            100
 20 Mononit 20 mg x 60 tabl.             20
 21 Mononit retard 60 mg x 30 tabl.         300
 22 Mononit retard 100 mg x 30 tabl.         40
 23 Myolastan 50 mg x 20 tabl.            90
 24 No-Spa inj 40 mg / 2 ml x 5 amp         800
 25 No-Spa tabl. 40 mg x 20 tabl.         1100
 26  Plavix 75 mg x 84 tabl.              20
 27  Plavix 300 mg x 30 tabl.              4
 28  Ranitydyna 150 mg x 60 tabl.           1000
 29  Targocid inj 200 mg                14
 30  Targocid inj 400 mg                50
 31  Tritace 2,5 mg x 28 tabl.             50
 32  Tritace 5 mg x 28 tabl.              50
 33  Tritace 10 mg x 28 tabl.              50
                                     Razem       0      Razem :         0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                              Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 7                                          Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Fragmin 2500 j.m./0,2 ml x 10 amp-strzyk      6
   2 Fragmin 5000 j.m./0,2 ml x 10 amp-strzyk      500
   3 Fragmin 7500 j.m./0,2 ml x 10 amp-strzyk      100
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                                   Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 8                                          Załącznik nr 1
Lp. Asortyment                  Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Atecortin zaw. 5 g                  10
  2 Captopril 12,5 mg x 30 tabl.             180
  3 Captopril 25 mg x 30 tabl.              20
  4 Cimetidine inj 0,2 g x 10 amp.           2000
  5 Chlorsuccyllin inj 0,2 g/10 ml x 10 fiolek      250
  6 Corhydron inj 0,025 g x 5 amp            200
  7 Corhydron inj 0,1 g x 5 amp             1000
  8 Depo – Medrol inj. 40 mg/ 1 ml fiolka         30
  9 Dexaven inj 0,004 g/1 ml x 10 amp          600
 10 Dexaven inj 0,008 g/1 ml x 10 amp          1000
 11 Diphergan inj 50 mg/2 ml x 10 amp          140
 12 Diphergan 10 mg x 20 tabl.              30
 13 Diphergan 25 mg x 20 tabl.              36
 14 Fenicort inj. 25 mg x 10 amp.            200
 15 Iporel 0,075 g x 50 tabl.               30
 16 Kaprogest inj 0,25g/ 2 ml x 5 amp           40
 17 Lignocainum zel U 2% 30 g              500
 18 Neomycin ung opht. 0,5 % 3 g             100
 19 Neo-Pancreatinum x 30 tabl.             150
 20 Nootropil inj 1 g/ 5 ml x 12 amp           20
 21 Promazin 25 mg x 60 tabl.              300
 22 Promazin 50 mg x 60 tabl.              240
 23 Promazin 0,1 g x 60 tabl.               10
 24 Promazin inj 0,1 g /2 ml x 10 amp          150
                                     Razem        0     Razem :        0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatności

   Data                                              Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet 9                                            Załącznik nr 1
Lp. Asortyment                  Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Acenocoumarol 4 mg x 60 tabl.             36
  2 Adrenalinum inj 0,1%/ 1 ml x 10 amp         170
  3 Atropinum sulf. Inj 0,5%/ 1 ml x 10 amp       100
  4 Biseptol inj 0,48 g /5 ml x 10 amp          900
  5 Butapirazol inj 20% 3 ml x 5 amp           500
  6 Clemastinum syrop 100 ml               45
  7 Clemastinum 1 mg x 30 tabl.             100
  8 Clemastinum inj 2 mg/ 2 ml x 5 amp          10
  9 Coaparin inj 5000 j. m. /0,2 ml x 10 amp       50
 10 Digoxin inj 0,5 mg/ 2 ml x 5 amp           150
 11 Dopaminum h/chlor.inj 4% 5 ml x 10 amp        210
 12 Fenactil inj 50 mg/2 ml x 10 amp           15
 13 Fenactil inj 25 mg/5 ml x 5 amp            40
 14 Flunarizinum 5 mg x 30 tabl.             10
 15 Haloperidol inj 5 mg/1 ml x 10 amp          15
 16 Heparinum inj 25000 j.m./5 ml x 10 fiolek      150
 17 Kalium chloratum inj 15% 10 ml x 50 amp       100
 18 Kalium chloratum inj 15% 20 ml x 10 fiolek      30
 19 Lignocainum h/chlor. Inj 2 %/20 ml x 5 fiol.     240
 20 Loperamid 2 mg x 30 tabl.              480
 21 Molsidomina 4 mg x 30 tabl.              50
 22 Molsidomina prol. 8 mg x 30 tabl.           40
 23 Papaverinum h/chlor. Inj 40 mg/2ml x 10 amp     150
 24 Phenazolinum inj 0,1 g/2 ml x 10 amp         100
 25 Plofed inj 1% 20 ml x 5                6
 26 Propranolol 10 mg x 50 tabl.             36
 27 Propranolol 40 mg x 50 tabl.             24
 28 Proxacin inj 1% /10 ml x 10 amp           800
 29 Salbutamol inj 0,5 mg/1 ml x 10 amp          30
 30 Vitacon inj 1 mg / 0,5 ml x 10 amp          60
 31 Vitacon inj 10 mg / 1 ml x 10 amp          130
 32 Vitacon 10 mg x 30 tabl.               15
 33 Vit. B inj 12 1000 mcg/ 2 ml x 5 amp         130
                                     Razem       0      Razem :         0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatności

   Data                                              Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 10                                          Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                  Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Altacet x 6 tabl.                  280
  2 Altacet 1% żel 75 g                 200
  3 Diclac inj 75 mg/ 3 ml x 5 amp            360
  4 Dotur 0,1 g x 10 kaps.                300
  5 Ketonal inj 0,1 g/ 2 ml x 10 amp          2600
  6 Ketonal 50 mg x 24 tabl.               50
  7 Klimicin inj 300 mg/2 ml x 5 amp           50
  8 Nitroglycerinum 0,5 mg x 20 tabl. p/język.      15
  9 Ortanol plus 20 mg x 28 kaps.            300
 10 Thiopental inj 0,5 g x 25 fiolek           120
 11 Thiopental inj 1 g x 25 fiolek            120
 12 Xorimax 250 mg x 10 tabl.               30
 13 Xorimax 500 mg x 10 tabl.               40
                                     Razem       0     Razem :        0
   Wartośc brutto słownie :

   Termin płatnośći

   Data                                              Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 11                                         Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                 Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Amizepin 200 mg x 50 tabl.             120
  2 Aqua pro inj 5 ml x 100 amp             10
  3 Cipronex 500 mg x 10 tabl.             750
  4 Cipronex wlew doż.100 mg /50 ml          1800
  5 Cipronex wlew doż. 200 mg /100 ml         1800
  6 Cordafen 10 mg x 50 tabl.              24
  7 Cyclonamine inj 12,5% x 50 amp           200
  8 Enarenal 5 mg x 60 tabl.              150
  9 Enarenal 10 mg x 60 tabl.             120
 10 Enarenal 20 mg x 60 tabl.              24
 11 Furosemidum inj. 0,02 g/ 2ml x 50 amp       260
 12 Furosemidum 40 mg x 30 tabl.            600
 13 Hydrochlorothiazidum 12,5 mg x 30 tabl.      150
 14 Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.        30
 15 Magnesium sulfur. Inj 20% 10 ml x 10 amp      190
 16 Majamil 50 mg x 20 tabl.              160
 17 Majamil prol. 0,1 g x 20 tabl.           24
 18 Memotropil wlew doż. 20% 60 ml           400
 19 Memotropil 400 mg x 60 tabl.            24
 20 Memotropil 1,2 g x 60 tabl.            240
 21 Metoclopramidum inj 0,5% x 5 amp          650
 22 Metoclopramidum 0,01 x 50 tabl.          150
 23 Metronidazol 0,25 x 20 tabl.            100
 24 Metronidazol inj. 0,5% 20 ml x 10 amp.        5
 25 Metronidazol wlew doż. 0,5% 100 ml        6000
 26 Natrium bicarbon. Inj 8,4% 20ml x 10 amp      120
 27 Natr. Chlor. Inj 0,9% 10 ml x 100 amp/pl      220
 28 Natr. Chlor. Inj 10% 10 ml x 100 amp/pl       24
 29 Opacorden 0,2 g x 60 tabl.             60
 30 Polfenon 0,15 g x 20 tabl.             20
 31 Polfilin inj 0,3 g 15 ml x 10 amp         200
 32  Polfilin prol.0,4 g x 20 tabl.           500
 33  Polocainum h/chlor. Inj 1% 10 ml x 50 amp      84
 34  Polocard 0,075 g x 50 tabl.            800
 35  Polocard 0,15 g x 50 tabl.             270
 36  Polopiryna S 0,3 g x 20 tabl.           270
 37  Polprazol 0,02 g x 28 tabl.            400
 38  Poltram 0,05 g x 20 tabl.             140
 39  Poltram inj 0,05 g / 1 ml x 5 amp          50
 40  Poltram inj 0,1 g / 2 ml x 5 amp         2000
 41  Poltram 0,1 g /1 ml- 96 ml             60
 42  Poltram ret.0,1 g x 30 tabl.            60
 43  Pyralginum inj 2,5 g/5ml x 5 amp         2700
 44  Pyralginum 0,5 g x 10 tabl.            600
 45  Staveran 0,04 g x 20 tabl.             200
 46  Staveran 0,08 g x 20 tabl.             30
 47  Staveran 0,12 g x 20 tabl.             24
 48  Tialorid mite x 50 tabl.              12
 49  Tialorid x 50 tabl.                 12
                                     Razem       0      Razem :         0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                              Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet 12                                           Załącznik nr 1

Lp,   Asortyment                 Ilość opak. rocznie Cena netto Wartośc netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Calcium gluc. 10% 10 ml x 10            80
   2 Calperos 1 g x 100 kaps.              60
   3 Fenoterol 0,5 mg/10 ml x 15             15
   4 Flegamina mite syrop 120 ml             30
   5 Flegamina 8 mg x 40 tabl.             360
  6 Glucosum 20% 10 ml x 50 amp         36
  7 Glucosum 40% 10 ml x 50 amp         15
  8 Hydroxizinum 0,1 g/2 ml x 5 amp      500
  9 Nitracor 0,01 g/5 ml x 50 amp        10
 10 Nystatyna 500000j.m. X 16 tabl.      150
 11 Nystatyna gran . 2,4 mln j.m./ 5 g     360
 12 Polstigminum 0,1 mg/1 ml x 10 amp     160
 13 Sadamin prol. 0,5g x 20 tabl.        50
 14 Vit.B1 inj.0,025 g/1 ml x 10 amp      90
 15 Vit. B6 inj .0,05 g/2 ml x 5 amp      100
 16 Vit. C 0,1 g/ 2 ml x 10 amp         3
 17 Vit. C 0,5 g/ 5 ml x 10 amp        150
                                 Razem       0      Razem :         0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                         Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 13                                     Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment            Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Coaxil x 90 tabl.             18
   2 Detralex x 60 tabl.            300
   3 Diaprel MR x 90 tabl.           100
   4 Noliprel Forte               6
   5 Preductal MR x 90 tabl.          300
   6 Prestarium 5 mg x 90 tabl.        150
   7 Prestarium 10 mg x 90 tabl.        30
   8 Tertensif SR 1,5 mg x 90 tabl.      220
   9 Tertensif Kombi x 90 tabl.         6
                                     Razem       0      Razem :         0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatności

   Data                                              Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet 14                                           Załącznik nr 1

Lp. Asortyment                  Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Acidum folicum 5 mg x 30 tabl.            250
  2 Aescin 0,02 g x 90 tabl.               120
  3 Aethoxysklerol inj 2% /2 ml x 5 amp          12
  4 Aethylum chloratum aerozol 70 g            60
  5 Aflegan inj 15 mg/2 ml x 10 amp           150
  6 Alantan maść 30 g                  400
  7 Alantan zasypka 100 g                200
  8 Alax x 20 draż.                    60
  9 Allupol 0,1 g x 50 tabl.               200
 10 Anexate inj 0,5 mg/ 5 ml x 5 amp           10
 11 Arcalen maść 30 g                   15
 12 Ascofer x 50 draż.                  50
 13 Astmopent inj 5 mg/10 ml x 5 amp           12
 14 Astmopent inj 0,5 mg/1 ml x 10 amp          15
 15 Atrovent płyn do inhal. 0,25 mg/ml ; 20 ml      90
 16 Baclofen 0,01 g x 50 tabl.               6
 17 Baclofen 0,025 g x 50 tabl.              6
 18 Barium sulfuricum zaw. 1g/1 ml - 200 g        20
 19 Benzyna apteczna 1 l                 90
 20 Berodual płyn do inhalacji 20ml           180
 21 Biodacyna krople oczne 0,3%5 ml            20
 22 Biosotal 40 mg x 60 tabl.               10
 23 Biosotal 80 mg x 30 tabl.               20
24  Biosotal 160 mg x 30 tabl.       6
25  Biseptol 480mg x 20 tabl.       100
26  Biseptol 960mg x 10 tabl.       280
27  Biseptol zawiesina 100 ml       10
28  Buscolysin inj 20 mg x 10 amp     600
29  Calcium syrop bananowy         36
30  Carbo medicinalis 200 mg x 20 kaps.  60
31  Cardiamid-coffein krople 15 ml     24
32  Cardiol C krople 40 g         12
33  Cavinton inj 0,01 g/ 2ml x 10 amp   350
34  Cinnarizinum 25 mg x 50 tabl.     70
35  Clotrimazolum 1% - krem 20 g      80
36  Cocarboxylasum inj 50 mg x 5 amp   400
37  Concor cor 1,25 mg x 28 tabl.     300
38  Concor cor 2,5mg x 28 tabl.      300
39  Convulex 0,3 g x 100 kaps.       12
40  Convulex 0,5 g x 100 kaps.       12
41  Cyclonamine 0,25 g x 30 tabl.     180
42  Detreomycyna 1% maść 5 g       300
43  Detreomycyna 2% maść 5 g       180
44  Dexamethason 0,5 mg x 20 tabl.     15
45  Dexamethason 1 mg x 20 tabl.      50
46  Digoxin 0,1 g x 30 tabl.        80
47  Dihydralazinum 0,025 g x 30 tabl.   10
48  Dilzem 60 mg x 100 tabl.        15
49  Dilzem retard 90 mg x 30 tabl.     24
50  Dilzem retard 120 mg x 30 tabl.    24
51  Diphergan syrop 5mg/5 ml - 150 ml   24
52  Dobuject inj 250 mg/5 ml x 5 amp    80
53  Dopegyt 0,25 x 50 tabl.        24
54  Doxepin 10 mg x 30 kaps.       100
55  Doxepin 25 mg x 30 kaps.        50
56  Duphaston 10 mg x 20 tabl.       80
57  Duspatalin retard 200 mg x 30 kaps.  30
58  Ebrantil inj 25 mg/5 ml x 5 amp    30
59  Effox 10 mg x 60 tabl.          50
60  Effox long 50 mg x 30 tabl.       200
61  Enortolon 5 mg x 20 tabl.        50
62  Encorton 5 mg x 20 tabl.         40
63  Encorton 10 mg x 20 tabl.        12
64  Encorton 20 mg x 20 tabl.        12
65  Esputicon 50 mg x 100 kaps.       160
66  Esputicon krople 5 g           70
67  Euphyllin CR retard 0,25 x 30 tabl.   36
68  Fluoxetin 20 mg x 20 tabl.        15
69  Garamycin gąbka 10x10x0,5 cm       6
70  Gelitaspon standart 80x50x10 mm     100
71  Gencjana 1% r-r wodny 20 ml       20
72  Gencjana 1% r-r spirytusowy 20 ml    100
73  Gentamycin 0,3% 5 ml krople oczne    15
74  Groprinosin 500 mg x 50 tabl.      15
75  Halidor 100 mg x 60 tabl.        100
76  Halidor inj 0,05 g/2 ml x 10 amp     15
77  Haloperidol 1 mg x 20 tabl.        6
78  Haloperidol 2mg/1 ml – płyn 100 ml    15
79  Helicid inj 40 mg            400
80  Heviran 200 mg x 30 tabl         20
81  Heviran 400 mg x 30 tabl.         6
82  Heviran 800 mg x 30 tabl.         6
83  Hydrocortisonum 1% krem 15 g       50
84  Hydroxizinum 0,2 % syrop 250 g     300
85  Hypnomidate inj 0,02 g /10 ml x 5 amp  30
86  Ibum 100 mg/5 ml zawiesina 125 ml    130
87  Ketokonazol 200 mg x 20 tabl.      50
88  Ketopronil żel 50 g           50
89  Krople żołądkowe 35 g          30
90  Lacidofil x 20 kaps.          120
91  Lactulose -MIP 9,75 g/15 ml - 500 ml   60
92  Laticort 0,1% krem 15 g         20
93  Lorinden C maść 15 g           20
 94  Madopar 62,5 mg x 100 tabl. rozp.        6
 95  Madopar 125mg x 100 tabl.rozp.         12
 96  Madopar 250 mg x 100 tabl.           6
 97  Metypred 4 mg x 30 tabl.            48
 98  Metypred 16 mg x 30 tabl.           48
 99  Naloxonum h/chlor.inj 0,4 mg/1 ml x 10 amp   60
100  Naproxen 250 mg x 50 tabl.          600
101  Naproxen 250 x 10 czopków            6
102  Naproxen 10% żel 50 g             50
103  Neomycinum aerozol 55 ml           220
104  Nifuroksazyd 0,1 g x 24 tabl.         400
105  Nifuroksazyd 0,2 g x 12 tabl.         200
106  Nifuroksazyd zawiesina 4 % 90 ml        12
107  Nilogrin 10 mg x 30 tabl.           40
108  Nitrendypina 10 mg x 30 tabl.         80
109  Nitrendypina 20 mg x 30 tabl.         60
110  Nivalin inj 2,5 mg/ 1 ml x 10 amp       20
111  Nolicin 0,4 g x 20 tabl.           150
112  Norcuron inj 4 mg x 50 amp           25
113  Norcuron inj 10 mg x 10 fiolek         36
114  Novoscabin płyn 150 g             12
115  Oxycort aerozol 55 ml             30
116  Oxytocin inj 5 j/ 1 ml x 10 amp        220
117  Paracetamol 125 mg x 10 czopków        20
118  Paracetamol 0,25 g x 10 czopków        40
119  Paracetamol zawiesina120 mg/5 ml - 150 ml   60
120  Paracetamol 0,5 g x 500 tabl.         14
121  Paski Accu Check Active Glucose x 50     400
122  Paski Glucocard II x 50            30
123  Patyczki higieniczne Bella x 160 szt. Folia  70
124  Perfalgan 1 g / 100 ml x 12 flak.       100
125  Pernazinum 0,25 g x 20 tabl.         150
126  Pernazinum 0,1 g x 30 tabl.          20
127  Polodyna R płyn 500 ml            100
128  Propol O -1% żel propolisowy 150 ml      10
 129  Prostamol Uno 320 mg x 30 kaps.           24
 130  Pudroderm 140 g                   6
 131  Remestyp inj 0,2 mg/2 ml x 5 amp          40
 132  Selerin 5 mg x 60 tabl.               10
 133  Smecta x 30 saszetek                90
 134  Solu – Medrol inj. 0,25 g / 4 ml          10
 135  Solu – Medrol inj. 0,5 g / 8 ml           10
 136  Solu – Medrol inj.1 g / 16 ml            10
 137  Spironol 25 mg x 100 tabl.             220
 138  Spironol 100 mg x 20 tabl.             120
 139  Sulfacetamidum 10% 0,5 ml x 12 kr.do oczu      60
 140  Sulfacetamidum HEC 10% 5 ml x 2           70
 141  Thiocodin x 10 tabl.                400
 142  Torecan 6,5 mg x 6 czopków             100
 143  Tropicamid 0,5 % 5 ml x 2              12
 144  Urolin 200 mg x 20 tabl.              15
 145  Urosept x 60 tabl.                 40
 146  Urotrim 100 mg x 20 tabl.              6
 147  Validol 0,06 g x 10 tabl.              40
 148  Vicebrol 5 mg x 100 tabl.             450
 149  Vitaminum B6 x 50 tabl.              160
 150  Woda utleniona 100 g                20
                                      Razem        0      Razem :         0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                               Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 15                                           Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość opak. rocznie Cena netto  Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Albumina inj 20% 50 ml               70
 2 Antytoksyna jadu żmij - fiolka        50
 3 Aqua purificata FP V , 1000 ml       180
 4 Asmag 0,3 x 50 tabl.             5
 5 Aspargin x 75 tabl.             220
 6 Atram 6,25mg x 30 tabl           120
 7 Atram 12,5mg x 30 tabl           120
 8 Atram 25 mg x 30 tabl.           120
 9 Bactroban maść do nosa            10
10 Balsam peruwiański a'100 g          10
11 Bebiko 1 Rtf 100 ml            1200
12 Bebilon nenatal 60 ml            240
13 Bellapan 0,25 x 20 tabl.           6
14 Bellergot x 30 draż.             10
15 Bisoratio 5 mg x 30 draż.          500
16 Buvasodil 150 mg x 20 tabl.         25
17 Calcium gluconicum 0,5 g x 50 tabl.     30
18 Cebionmulti 10 ml               6
19 Chlorchinaldin 2 mg x 20 tabl.        20
20 Cerutin x 125 tabl.             100
21 Coxtral 100 mg x 30 tabl.          20
22 Czopki glicerynowe 1 g x 10         24
23 Czopki glicerynowe 2 g x 10         120
24 Dardum inj 1 g               120
25 Deca- Durabolin inj 50 mg/ 1 ml       10
26 Dicortineff zaw do oczu i uszu 5 ml     10
27 Diprophos inj 7mg/1 ml x 5 amp        12
28 Erythromycinum inj 0,3 g x 1 fiolka     40
29 Essentiale forte x 50 kaps.         24
30 Fleet Phospho Soda ,2 x 45 ml        300
31 Formalinum 40 %- 1 l             50
32 Gamma anty-Hbs inj 200 j.          12
33 Gelatum aluminii phosphorici zaw. 250 ml   24
34 Gentamycin inj im/iv 80 mg x 10 amp     550
35 Glucosum subst. 1 kg             15
36 Hemorectal czopki x 10 szt.         20
37  Hepa Merz inj 5 g/10 ml x 10amp       12
38  Heparegen 100 mg x 100 tabl.        36
39  Hiconcil 500 mg x 16 kaps.         300
40  Hiconcil 125 mg/ 5 ml - zaw         6
41  Histimerc 16 mg x 60 tabl.         30
42  Hydroxyzinum 10 mg x 30 draż.       480
43  Hydroxyzinum 25 mg x 30 draż.       280
44  Hygroton 50 mg x 20 tabl.          50
45  Iomeron 350 inj 20 ml            5
46  Iomeron 350 inj 50 ml            5
47  Kalium hypermanganicum 0,1 x 30 tabl.    12
48  Klabax 500 mg x 14 tabl.          30
49  Klacid zaw. 125 mg/5 ml – 60 ml       6
50  Klacid zaw. 250 mg/5 ml – 60 ml       6
51  Levonor inj 1 mg/1 ml x 10 amp       40
52  Linomag maść                100
53  Metizol 5 mg x 50 tabl.           24
54  Metoprolol 50 mg x 30 tabl.        250
55  Milgamma N inj x 5 amp           20
56  Mova nitrat pipette x 50 szt.        12
57  Mupirox maść 2 % - 15 g           24
58  Neomycin 250 mg x 16 tabl.         36
59  Nystatyna 100 000 jm x 10 tabl. Dopochw.  24
60  Ospen 1000 x 12 tabl.            10
61  Ospen 750 zaw. 60 ml             6
62  Penicillin cryst. Inj 3 000 000 j.     600
63  Polmesilat 0,4 x 50 tabl.          80
64  Portagen 450 g               20
65  Pramolan 0,05 x 20 tabl.          12
66  Pyralgin 750 mg x 10 czopków        150
67  Ranigast płyn do inf. 0,05%-100 ml     250
68  Rectanal 150 m               120
69  Salazopirin EN 500 mg x 100 tabl.      24
70  Scopolan 0,01 g x 30 tabl.          6
71  Sir. Altheae 125g              20
 72  Spasticol czopki              12
 73  Szczepionka TT tężcowa inj 0,5 ml     5400
 74  Taclar inj 500 mg - fiolka         50
 75  Tetabulin 250 j.m.             660
 76  Tienam 0,5 g x 5 fiolek           40
 77  Trombina 400 j.m. X 5 amp          30
 78  Urea pura a ' 250 g             4
 79  Valsacor 160 mg x 28 tabl.         60
 80  Vertix 8 mg x 100 tabl.           24
 81  Vit. C 0,1 g x 50 tabl.          100
 82  Vit. PP 0,05 g x 20 tabl.          60
 83  Vit. PP 0,2 x 20 tabl.           30
 84  Xitrocin 150 mg x 10 tabl.         80
                                  Razem        0      Razem :         0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności

    Data                                           Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 16                                       Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment             Ilość opak. rocznie Cena netto  Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
   1 Addiphos inj 20 ml x 10 fiolek       15
   2 Amitryptyllinum 10 mg x 60 tabl.      10
   3 Amlopin 5 mg x 30 tabl.          80
   4 Amlopin 10 mg x 30 tabl.          80
   5 Argosulfan 2% krem 40 g          10
   6 Artemisol płyn 100 g            10
   7 Bemecor 0,1 mg x 30 tabl.         30
   8 Betaloc inj 5 mg x 5 amp          5
   9 Betaloc ZOK 50 mg x 28 tabl.        50
10  Bisacodyl 5 mg x 30 tabl.             40
11  Bonviva inj3mg/3ml 1amp-strzyk.          30
12  Borasol r-r 3% - 1 l               15
13  Bromergon 2,5 mg x 30 tabl.            10
14  Calcitonin100 100 j.m./1 ml x 5 amp        20
15  Calcium chloratum inj 10% 10 ml x 10 amp     12
16  Celestone inj 4 mg/1 ml x 1 amp         280
17  Cilan 1 mg x 30 tabl.              100
18  Cilan 2,5 mg x 30 tabl.             120
19  Co-Diovan 160 mg + 25 mg x 14 tabl.        90
20  Cogiton 5 mg x 28 tabl.              20
21  Cogiton 10 mg x 28 tabl.              6
22  Cytotec 200 mcg x 30 tabl.             3
23  Debridat zaw. 250ml                6
24  Debretin 100 mg x 30 tabl.             6
25  Diuver 5 mg x 30 tabl.              50
26  Duracef zaw. 125 mg/ 5 ml - 60 ml         6
27  Fenardin 267 mg x 30 tabl.            30
28  Ferrum inj 2 ml x 50 amp              1
29  Furagin 50 mg x 30 tabl.             630
30  Gensulin N 100 j.m. 3 ml x 5 fiolek        5
31  Gensulin R 100 j.m. 3 ml x 5 fiolek        5
32  Glucagen 1 mg - 1 amp-strzyk.           5
33  Gopten 2 mg x 28 kaps.              50
34  Granuflex Extra Thin h/kol 10x10 cm       150
35  Granuflex Extra Thin h/kol 15x15 cm       130
36  Gynalgin x 10 tabl. Dopoch.            12
37  Heminevrin 300 mg x 100 kaps.          130
38  Ins.Actrapid penf. 100j./ ml - 3 ml x 5 fiolek  20
39  Ins. Insulatard penf.100 j/ml-3 ml x 5 fiolek   20
40  Ins. Mixtard 30 penf.100j/ml - 3 ml x 5 fiolek  30
41  Isoptin inj 5 mg/ 2 ml x 5 amp          120
42  Kaldyum retard 315mg K+x 100 kaps.        120
43  Keflex 250 mg x 12 kaps.              6
44  Ketonal forte 100 mg x 30 tabl.         400
45  Lansolek 15 mg x 28 kaps            30
46  Listerine ATC (niebieski) 500 ml        36
47  Marcaine spinal heavy 0,5% 4 ml x 5 amp    200
48  Maxipime inj 1 g                120
49  Mucosolvan r-r do inhalacji 7,5mg/ml - 100ml  12
50  Nimesil gran. 0,1 g x 30 sasz.         120
51  Nimotop S inj 0,2 mg/ml 50 ml x 5 fl.      10
52  Nimotop S 30 mg x 100 tabl.           6
53  Nolpaza 20 mg x 28 tabl.            50
54  Nutramigen proszek 425 g            30
55  Pabal inj 100 mcg/ ml x 5 amp          5
56  Paski Ascensia Entrust x 50 szt.        240
57  Paski Medisense Sensor Elektrodes x50 szt.   60
58  Peptisorb Pack 1000 ml             100
59  Perlinganit inj 10 mg/10 ml x 10 amp      70
60  Propofol 1% 20 ml x 5 amp           150
61  Rivanol r-r 0,1% 500 ml            300
62  Soluvit N inj x 10 fiolek            15
63  Spirytus salicylowy 2% 800 g          360
64  Steri-Neb Salamol 2,5 mg/2,5 ml x 20       5
65  Streptase inj doz. 1 500 000 j.m. - 1 fiolka  12
66  Sylimarol 35 mg x 60 tabl.           24
67  Syntarpen inj 1 g               120
68  Termcool żel chłodzacy 30 g           24
69  Test Ureazowy d/wykr. Helicobacter Pylori   200
70  Theospirex inj 20mg/ml - 10 ml x 5 amp     300
71  Tisercin 25 mg x 50 tabl.            24
72  Tormentiol maść 20 g              120
73  Unasyn 375 mg x 12 tabl.            12
74  Unasyn inj 1,5 g                200
75  Urografin 76% - 20 ml x 10 amp         24
76  Vancomycin 1 g x 5 fiolek            25
77  Venter 1 g x 50 tabl.              30
78  Ventolin aerozol 100 mcg x 200 dawek      12
79  Vitalipid N Adult 10 ml x 10 amp        12
 80 Vit. B compositum x 50 tabl.          20
 81 Woda utleniona 3% 1 kg            660
 82 Zaldiar x 20 tabl.              100
                                  Razem       0      Razem :         0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatności

   Data                                           Podpis osoby upoważnionej
   Pakiet nr 17                                       Załącznik nr 1

Lp. Asortyment               Ilość opak. rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto
  1 Alantavit maść 500 g              100
  2 Dermovit F maść 500 g              70
  3 Lanolina a ' 7 kg                6
  4 Lanolina a' 1 kg                10
  5 Parafina płynna a' 800 g            80
  6 Spirytus skażony hibitanem a 1000 ml      40
  7 Talk a' 1 kg                   6
  8 Wazelina biała a' 1 kg             10
  9 Wazelina biała a' 7 kg              6
 10 Wazelina biała a' 0,5 kg            20
                                  Razem    0        Razem :        0
   Wartość brutto słownie :

   Termin płatności

   Data                                           Podpis osoby upowaznionej
    Pakiet nr 18                                          Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Amikacin inj 250 mg/2 ml               300
   2 Amikacin inj 500 mg/2 ml              6000
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                                   Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 19                                          Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Amoksycillin + kwas klawulanowy inj 0,6 g      1300
   2 Amoksycillin + kwas klawulanowy inj 1,2 g     26000
   3 Amoksycillin+kw.klawulanowy 375mgx21 t.        36
   4 Amoksycillin+kw.klawulanowy 625mgx21 t.       100
   5 Amoksycillin+kw.klawulanowy 1gx14 tabl.       120
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                                   Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 20                                          Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Ceftazydym inj 1 g                 5000
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                           Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 21                                 Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment         Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Cefazolin inj 1 g         3000
                              Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                           Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 22                                 Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment         Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Cefotaksym inj 1 g        10000
                              Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                           Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 23                                 Załącznik nr 1
Lp.   Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Cefuroksym inj 0,75 g                100
   2 Cefuroksym inj1,5 g                24000
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                                   Podpis osoby upoważnionej
    Pakiet nr 24                                          Załącznik nr 1

Lp.   Asortyment                 Ilość sztuk rocznie Cena netto Wartość netto % VAT Cena brutto Wartość brutto Prop. Nazwa handlowa
   1 Doxycyclinum inj 20 mg/ml - 5 ml x 10 amp      360
                                      Razem        0     Razem :        0
    Wartość brutto słownie :

    Termin płatności
                                                   Podpis osoby upoważnionej
                                                         Załącznik nr.2 do SIWZ


                 Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 Ustawy
              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
                      ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)
NAZWA WYKONAWCY

....................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY

....................................................................................................................

Numer telefonu wykonawcy

........................................................

Osoba ze strony Wykonawcy uprawniona do realizacji przedmiotu zamówienia

..............................................................................

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,


posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym , i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,


znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp......................dnia ....................                        ................................................
                                             pieczątka i podpis osoby uprawnionej
                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

                      Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
                            w Żywcu
                     ul. Sienkiewicza 52 34-300 Ż Y W I E C

                  FORMULARZ OFERTOWY


Przystępując do udziału w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa;leków
określonych w pakietach od 1 do 24
niniejszym oświadczam że :
-   zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
   do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania
   oferty .
-   spełniam warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
   Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
    późn.zm.)
-   akceptuję wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ .
-   uważam , że jestem związany niniejszą ofertę przez okres 60 dni od upływu
    terminu do składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

 1) Formularz cenowy        - załącznik nr 1
 2) Oświadczenie          - załącznik nr 2
 3) Formularz ofertowy      - załącznik nr 3
 4) Projekt umowy         - załącznik nr 4
 5) KRS
 6) Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach ZUS
 7) Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach Urząd Skarbowy
 8 Oświadczenie o posiadaniu atestów na oferowane produkty leki
 9) Polisa OC
10) Dowód wpłaty wadium
11) Oryginał lub kserokopię koncesji , zezwolenia lub licencji jeśli ustawy nakładają
obowiązek posiadania ich na     podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia .
Dnia.............................           ........................................................
                         / pieczątka i podpis osoby uprawnionej/
                                                               Załącznik nr 4 do SIWZ


                           Projekt umowy               Nr ......./2009
zawarta w dniu ................................... w Żywcu pomiędzy :

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu , 34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 52
REGON : 00030404421-00010        NIP : 553-20-89-262

reprezentowanym przez :

DYREKTOR               -            mgr Antoni Juraszek

zwanym dalej : ZAMAWIAJĄCYM

                                       a:
Firmą : ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
REGON : .......................................                     NIP : ..............................

reprezentowaną przez :

................................................                     .......................................

zwanym dalej : WYKONAWCĄ

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ............................

o następującej treści :

                                       $ 1.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zgodnie z
przepisami Ustawy: Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)

                                       $ 2.

Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu leki określone w formularzu
cenowym z dnia ................... w terminach uzgodnionych z Zamawiającym po uprzednim zgłoszeniu
zapotrzebowania przez Zamawiającego .

Pakiet nr .........za cenę brutto ...................../słownie ............................................./

Pakiet nr .........za cenę brutto ..................../słownie ............................................./

Pakiet nr .........za cenę brutto ..................../słownie ............................................/

                                        $ 3.
1. Ceny zawierają koszt wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowej realizacji
  dostaw , opakowania , transportu, ubezpieczenia towaru podczas transportu , pomoc przy rozładunku
  i wstawienie towaru do magazynu.

2. Wykonawca gwarantuje,że ceny leków określonych w załączniku nr.1 nie ulegną zmianie w okresie
obowiązywaniua umowy z zastrzeżeniem że ceny popdane w ofercie mogą ulec zmianie w przypadku:

  zmiany cen urzędowych,
  gdy powszechnie obowiązujące akty prawne ustanowią niższe wartościowo cenotwórcze elementy
  składowe wartości niniejszej umowy( np. stawka podatku VAT)
  gdy będzie możliwe obniżenie cen na wniosek wykonawcy a zmiana ta będzie korzystna dla
  zamawiającego.

Wszelkie zmiany cen wymagają uzgodnienia pomiędzy wkonawcą a zamawiającym w formie pisemnej.

                         $4

Strony ustalają Wykonawca następujące warunki dostaw :
1. Realizacja przedmiotu umowy (dostawa) odbywać się będzie na podstawie bieżących zamówień
  wysyłanych przez Zamawiającego faksem , bądź na podstawie zgłoszenia telefonicznego .
  Upoważnioną osobą do składania zamówień ze strony zamawiającego jest kierownik apteki szpitalnej .
2. Przez dokonanie dostawy rozumie się dostarczenie towaru bezpośredniemu odbiorcy tj.
            APTEKA Szpitala Powiatowego w Żywcu
            34-300 Żywiec , ul. Sienkiewicza 52

3. Wykonawca gwarantuje , że towar przechowywany jest w jego magazynach w sposób właściwy oraz
  gwarantuje wysoką jakość dostarczanego towaru .
4. Wykonawca gwarantuje , że dostawy będą kompletne , tzn. zgodne ilościowo i asortymentowo z
  zamówieniem .
5. W przypadku niekompletnej dostawy , Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
  Apteki , w dniu składania zamówienia ,o braku danego asortymentu w dostawie .
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostawy z zamówieniem , jest
  zobowiązany do natychmiastowej wymiany towaru .
7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy w terminie do 3-ech dni roboczych od momentu
  otrzymania zamówienia dostawy na „ cito” do 12 godz. licząc od przyjęcia zamówienia.
8. Data ważności poszczególnego asortymentu nie może być krótsza niż 12 miesięcy od terminu dostawy
  , asortyment o krótszej dacie ważności zostanie zwrócony.
9. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku i wstawienia towaru do magazynu Zamawiającego oraz
  do odbioru opakowań jeżeli są zwrotne.
11. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
  powiadomi o tym Dostawcę , który rozpatrzy reklamację dotyczącą :
 - braków ilościowych w ciągu 48 godzin
 - wad jakościowych w ciągu 7 dni
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych leków uzalezniając swą decyzję od
jednostek chorobowych wystepujących w szpitalu jednak wartość realizacji przedmiotu umowy wyniesie
co najmniej 80%.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany leku o określonej nazwie handlowej na inny o
identycznym składzie chemicznym , dawce i postaci lecz o niższej cenie.

                        $5
Wykonawca oświadcza , że wszystkie dostarczone przez niego towary (materiały) posiadają wszystkie
wymagane atesty dopuszczające do stosowania na rynku krajowym .

                        $6

Strony ustalają , że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie
odpowiedzialność z tytułu kar umownych bądź odsetek ustawowych :
 1. Za zwłokę w poszczególnej dostawie 0,1% wartości brutto nie dostarczonego towaru , za każdy
   dzień zwłoki powyżej 3-ech dni roboczych.
 2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna określona w pkt. 1 , Zamawiający będzie
   uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną .
 3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu poszczególnych
   dostaw aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego .

 4. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za każdy
   dzień zwłoki od daty płatności faktury.

                         $7

1. Zamawiającemu przysługuję prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym , gdy :
  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie
  Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie jednego
  miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .
  Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób rażąco odbiegający od
  opisanego w umowie (jako szczególnie rażące naruszenie niniejszej umowy traktowane będzie nie
  spełnianie przez Wykonawcę warunków zawartych w $ 4) .
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w szczególności
  gdy Zamawiający :
  nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowych wezwań w terminie jednego miesiąca od
  upływu terminu zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie
  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy ,
  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
  mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy .
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
  oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie .
4. Rozwiązanie umowy następuje po miesiącu , w którym złożono oświadczenie o odstąpieniu .

                           $8

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zamawiający /Wykonawca jest
   zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego .
2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej konkretnego roszczenia do
   Zamawiającego/ Wykonawcy.
3.  Zamawiający/ Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą
   stronę niniejszej umowy roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia . Za datę
   zgłoszenia poszczenia przyjmuje się datę wpływu roszczenia do siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy
4.  W razie odmowy przez Zamawiającego /Wykonawcę uznania roszczenia drugiej strony niniejszej
   umowy , względnie nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszone roszczenie w terminie , ok. którym mowa w
   pkt. 3 Zamawiający/ Wykonawca ma prawo do wystąpienia na drogę sądową .
5.  W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
   kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia
   drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków , od których spełnienia uzależnia odstąpienie
   od wniesienia pozwu .
6.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć
   polubownie na wyżej określonych zasadach. W razie braku możliwości polubownego załatwienia
   sporów , będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .
                           $9

Umowa zostaje zawarta na okres od ....................... do ................................

                                $ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem
ich nieważności .

                                 $ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o zamówieniach publicznych .

                                 $ 12

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony .

                                 $13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron .


                                                 Akceptuję

ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA:

								
To top