Info Ringkas e-Psybermatrix

Document Sample
Info Ringkas e-Psybermatrix Powered By Docstoc
					Senario Penggunaan Profil Psikologi di Luar Negara

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, penggunaan alat ukur psikologi telah
banyak dikaji dan digunakan di negara maju dalam sistem pendidikan, perkhidmatan
kesihatan, perkhidmatan awam dan swasta serta masyarakat. Kebanyakan organisasi
menawarkan alat ukur ujian personaliti dan minat kerjaya yang merupakan dua jenis
alat ukur yang sering digunakan sebagai psychological tool dalam sistem pendidikan
dan pekerjaan. Ianya telah terbukti dapat membantu organisasi dalam merangka
perancangan strategik masa hadapan ke arah pembentukan sumber tenaga manusia
yang mempunyai kematangan, berkualiti serta produktif.

Senario Penggunaan Profil Psikologi di Malaysia

Penggunaan alat ukur psikologi telah mula digunakan secara meluas dalam sistem
pendidikan dan pentadbiran negara sejak awal tahun 1980an. Namun begitu,
sebahagian besar organisasi masih menjalankan proses pengukuran psikologi secara
manual atau bertulis. Organisasi yang terlibat dalam penggunaan profil psikologi juga
didapati sering menggunakan alat ukur dari barat (western profiling). Di antara alat
ukur yang sering digunakan adalah seperti 16 Personality Factors(16 PF), Self-
Directed Search (SDS), Vocational Preference Inventory (VPI), Job Descriptive Index
(JDI), Mooney Problems Checklist dan Myers Briggs Types Indicator (MBTI).
Penggunaan alat ukur yang tidak berasaskan nilai dan norma masyarakat Malaysia
boleh menimbulkan pelbagai isu seperti isu silang budaya dan ketidak tepatan
kandungan atau keputusan analisa.
VISI

Menyediakan perkhidmatan aplikasi profil psikologi yang saintifik dan sistematik
secara KOMPREHENSIF, RELIABLE, INTERAKTIF, TERKINI, BERPUSAT dan
BERSEPADU.


MISI

    Menyediakan perkhidmatan aplikasi yang berkemampuan untuk
    mengendalikan proses pengukuran psikologi menerusi rangkaian internet

    Menggunakan pangkalan pengetahuan yang direkabentuk bersama pakar
    domain untuk menjana laporan analisa diagnosis

    Menyimpan maklumat yang berkaitan profil pengguna di dalam pangkalan
    data untuk tujuan rujukan dan pemantauan dari masa ke semasa
OBJEKTIF

Khusus

     Untuk membantu Pejabat Pendaftar mengenalpasti kompetensi staf
     berdasarkan profil psikolog yang berasaskan norma masyarakat Malaysia.

     Untuk membantu staf pentadbir seperti Timbalan Dekan, Timbalan
     Pendaftar, Penolong Pendaftar dan Pembantu Tadbir menjalankan proses
     saringan, temuduga dan latihan staf secara pantas dan berkesan.

     Untuk menyediakan pangkalan data yang mengandungi maklumat profil
     psikologi calon penjawatan dan staf untuk tujuan analisa dan perancangan
     strategik pihak pengurusan Pejabat Pendaftar.

Umum

     Untuk memberikan maklumat yang relevan kepada pengguna sasaran dari
     segi personaliti, nilai dan pemahaman konsep kendiri individu

     Untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat Malaysia
     tentang pentingnya mengenalpasti kekuatan dan kelemahan individu bagi
     tujuan peningkatan kendiri

     Untuk menyediakan peluang meningkatkan tahap profesionalisme dan
     kompetensi kepada pengamal profil psikologi.

     Untuk memperkasakan penggunaaan psychological tools dalam sektor
     pendidikan dan indusri/organisasi bagi membantu pelajar, staf dan pemohon
     kerja dalam proses penasihatan akademik, latihan personel atau penjawatan.
KEUNIKAN DAN KELEBIHAN PERLAKSANAAN

   Dengan adanya sumber pangkalan data profil calon penjawatan dan staf yang
   bersepadu, Universiti Teknologi Malaysia akan muncul sebagai institusi yang
   paling proaktif dalam membangunkan pengurusan pengetahuan (Knowledge
   Management) dan bakal menjadi peneraju kepada usaha merapatkan jurang
   digital di kalangan rakyat.

   Laporan analisa diagnosis dan perkembangan pembangunan staf dapat
   digunakan sebagai Indeks Pencapaian Utama (KPI) bagi membantu pihak
   pengurusan Pejabat Pendaftar merangka strategi pembangunan modal insan
   bagi menarik perhatian pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara

   Pelaburan terhadap pembangunan teknologi komunikasi dan maklumat
   berupaya menjimatkan kos pengurusan Pejabat Pendaftar pada jangka masa
   panjang.

   Kaedah penganalisaan berbantukan komputer secara masa nyata (Real Time)
   dapat menjimatkan masa pemprosesan maklumat seterusnya menjimatkan
   masa penjanaan laporan analisa yang melibatkan kumpulan responden yang
   besar.

   Antaramuka grafik dan fungsi yang mesra pengguna dapat membantu
   pengguna yang kurang kemahiran komputer untuk menggunakan sistem ini.

   Kaedah capaian secara internet membolehkan pengguna menggunakan
   sistem ini dari sebarang lokasi rangkaian tanpa mengira masa.

   Keupayaan menyokong operasi capaian pengguna secara serentak pada satu
   masa membuatkan perkhidmatan ini amat sesuai untuk digunakan oleh
   organisasi yang berskala besar.
KESIMPULAN

Usaha untuk menerapkan pendekatan dan pengetahuan psikologi dalam pengurusan
sumber manusia merupakan usaha murni demi memperkasakan modal insan negara.
Di negara yang lebih maju, usaha ini telah lama dijalankan meliputi segala aspek
pengurusan sumber manusia dari peringkat pemilihan, penempatan, pembangunan
personel, latihan, intervensi sehingalah kepada persaraan. Dalam menguruskan isu
psikologi individu di tempat kerja mahupun belajar, tumpuan seharusnya diberikan
kepada aspek diri individu sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan
bagaimana aspek tersebut dapat menjadi pemangkin kepada peningkatan
produktiviti dan kualiti diri dan keseluruhan kehidupannya.

Ujian atau profil psikologi merupakan satu prosedur yang sistematik dan saintifik
untuk mengkaji tingkah laku manusia. Selain daripada penggunaannya untuk tujuan
deskriptif ia jua boleh digunakan untuk tujuan membuat keputusan yang meliputi
proses pemilihan, penempatan, penilaian, pangkatan, diagnosis dan menentukan
tahap kemahiran seseoang individu. Profil psikologi juga berperanan memberi
motivasi, meningkatkan minat individu, dan untuk mengenalpasti masalah yang
dihadapi oleh klien. Ianya juga amat diperlukan oleh para kaunselor bagi
membolehkan mereka memahami dengan lebih jelas permasalahan klien dan ini
akan mempermudahkan proses kaunseling.

Pengurusan dan perancangan modal insan adalah faktor yang saling perlu
memerlukan antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya aplikasi psikologi
dicadangkan untuk digunakan dalam pengurusan sumber manusia sesuai dengan
kontrak psikologi antara majikan dengan pekerjanya. Evolusi yang ketara dapat
dilihat dalam pembangunan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang
lebih mementingkan kebajikan, birokrat kemanusiaan dan elemen-elemen psikologi
dalam pengurusan. Dalam konteks ini, dapatlah disimpulkan bahawa kaedah yang
digunapakai iaitu memasukan elemen psikologi dalam sistem penyampaian
perkhidmatan seiring dengan fokus dan hasrat kerajaan dalam RMK9 untuk
mempromosikan modal insan yang berpengetahuan ke arah menjayakan Wawasan
2020.
PENERANGAN PROFIL PERSONALITI TAJMA (PPT)

   Merupakan alat ukur yang mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan
   yang tinggi iaitu antara 0.8 hingga 0.9.

   Digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat tentang trait personaliti
   dan tingkahlaku seseorang individu.

   Terdapat 83 item yang disusun dalam bentuk pernyataan.

   Jangka masa pengambilan ujian adalah sekitar 10 hingga 15 minit.

   Mengukur 11 aspek personaliti iaitu :-

         TRAIT                KETERANGAN
   Asertif          Trait personaliti yang menunjukkan individu yang
                 berkecenderungan mempamerkan ketegasan diri.

   Analitikal         Trait personaliti yang menunjukkan individu yang peka
                 dengan persekitaran, suka membuat pemerhatian dan
                 seterusnya menganalisa sesuatu perkara sebelum
                 membuat keputusan.

   Keterbukaan        Trait personaliti yang menunjukkan individu yang suka
                 berinteraksi dan bekejasama dengan orang lain.

   Kritik Diri        Trait personaliti menunjukkan individu yang mudah
                 memperkatakan dan mengakui kelebihan dan
                 kelemahan diri sendiri dan orang lain. Trait ini juga
                 menunjukkan kestabilan emosi dan psikologi seseorang
                 individu.


   Kepimpinan         Trait personaliti yan menunjukkan kemampuan
                 individu dalam memimpin sesuatu kumpulan, tegas
                 dan gemar membuat keputusan.


   Jati Diri         Trait personaliti yang menunjukkan individu yang cekal
                 dan bermotivasi untuk menghabiskan atau
                 menyelesaikan sesuatu tugas, percaya kepda diri
                 sendiri, yakin, rasa selamat dan matang.

   Prihatin          Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan
                 individu untuk memahami perasaan orang lain.
Intelelektual   Trait personaliti yang menunjukkan individu berminat
          kepada aktiviti-aktiviti yang memberi cabaran dari segi
          intelektual, berfikiran abstrak, cerdas dan kreatif.

Pencapaian     Trait personaliti yang menunjukkan individu yang
          bermotivasi, mahukan status yang tinggi dan sukakan
          persaingan. Individu yang juga mempunyai daya usaha
          yang tinggi dalam mencapai sesuatu matlamat.

Integriti     Trait personaliti yang boleh membuktikan sifat jujur
          dan amanah seseorang individu terhadap
          tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi.

Ketidakselarasan  Skala khas yang direkabentuk untuk mengenalpasti
          persepsi individu terhadap diri sendiri. Ia juga
          digunakan untuk menilai samada individu cuba
          memberikan respon dengan ikhlas atau sebaliknya.
PENERANGAN PROFIL MINAT KERJAYA TAJMA (PMKT)

   Merupakan alat ukur yang mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan
   yang tinggi iaitu antara 0.8 hingga 0.9.

   Diadaptasikan dari alat ukur Self Directed Search (SDS) yang telah
   digunapakai secara menyeluruh di 30 negara

   Terdapat 190 item yang disusun dalam bentuk pernyataan.

   Jangkaan masa pengambilan ujian adalah sekitar 10 hingga 15 minit.

   Mengukur 6 aspek personaliti kerjaya iaitu :-

      TRAIT                  KETERANGAN
   Realistic       Individu yang mempunyai kemahiran athletic dan mekanikal. Suka
              bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuh-tumbuhan dan
              binatang. Lebih suka bekerja dalam situasi out door berbanding
              dalam pejabat.

   Investigative     Individu yang suka membuat pemerhatian, mempelajari,
              menyelidik, menganalisa, menilai dan menyelesaikan masalah
              melalui penyelidikan. Mempunyai kemahiran saintifik dan
              matematik serta meminati kerjaya-kerjaya santifik dan beberapa
              kerjaya bercorak teknikal.

   Artistic       Individu yang mempunyai kebolehan kesenian, kreatif dan inovasi.
              Mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi tidak
              atau kurang berstruktur. Tidak suka bekerja dengan kerja yang
              rutin atau berulang-ulang. Selalu menggunakan imaginasi dan
              daya kreativiti.

   Social        Individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia.
              Berminat dalam memberitahu, menolong, melatih,
              memperkembang, mengubati dan membuat kerja kebajikan pada
              orang lain. Mempunyai kemahiran mengguna kata-kata serta
              mahir berkomunikasi dengan orang lain. Matlamat utama adalah
              membuat kebajikan.
   Enterprising     Individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia.
              Mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin
              dan menguruskan individu lain. Pandai dan mahir
              memanipulasikan orang lain. Matlamat akhirnya adalah untuk
              mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.
   Conventional     Individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Mempunyai
              kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan
              dan kemahiran dalam menguna nombor. Melakukan sesuatu
              secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.
PENERANGAN PROFIL STRESS TAJMA (PST)

   Merupakan alat ukur yang mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan
   yang tinggi iaitu antara 0.8 hingga 0.9.

   Mempunyai 50 item dan masa pengambilan ujian adalah sekitar 10 hingga
   15 minit.

   Proses rekabentuk skala ujian stress dijalankan berdasarkan teori tret dan
   faktor. Ini selari dengan objektif penggunaannya untuk mengkaji dan
   meneroka punca-punca dan simptom gangguan stress.

   Pembentukan item faktor gangguan stress melibatkan 7 dimensi iaitu
   Kesihatan & Jasmani, Kerjaya, Pembelajaran & Akademik, Kewangan,
   Perkahwinan & Cinta, Kekeluargaan dan Hubungan Sosial. Pembentukan
   item simptom stress pula hanya ditekankan kepada 3 dimensi iaitu simptom
   fizikal, simptom mental dan simptom emosi.

   Skala ordinal yang menggunakan skala Likert 3-Mata telah digunakan bagi
   membantu responden memberikan maklumbalas dengan berkesan. Skala
   yang digunakan bagi item gangguan stress adalah A) Sangat Tertekan, B)
   Tertekan, dan C) Tidak Tertekan. Skala yang digunakan bagi simptom stress
   pula adalah A) Sangat Kerap, B) Kerap dan C) Tidak Kerap.
PROFILE of TAJMA E-PSYBERMATRIX CONSULTANCY

The term TAJMA is an abbreviation to the names of three researchers whilst e-
Psybermatrix originates from the abbreviation of the words ‘Electronics’,
‘Psychology’, ‘Cyber’ and ‘Matrix’. This term has been adapted by the TAJMA e-
Psybermatrix Research Group as a new term in applying ICT technology in
measuring and assessing human psychology.

The research which started since 2002, was pioneered by three researchers headed
by Prof. Dr. Mohd Tajudin bin Haji Ninggal, a Counselling Psychologist and
Psychological Testing Expert, Syed Mohd Asri bin Syed Yahya, an Expert System &
Artificial Intelligent Specialist, and Aida Khaizilla bte Abdul Khairi, a Web and
Hypermedia Engineer. Presently, the research team has successfully developed
TAJMA Psybermatrix online software application that contains three psychological
profiles namely TAJMA Personality Profile (TPP), TAJMA Career Interest Profile (TCIP)
and TAJMA Stress Profile (TSP).

In the Malaysian context, the three online profiles has so far been the earliest
psychological softwares that have been developed by local researchers. These
softwares have been designed to provide individual and group scientific data in
relation to their personality, emotional, cognitive and career interest aspects based
on the Malaysia values and culture. As such, it is able to reduce the bias rate and
inaccuracy in research findings as compared to the psychological tests that was
based on western culture and life values.

TPP and TCIP have been used by the Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
management via Human Management Resource Office as a psychological tool in job
screening process and job interviews since 2003. TPP has also been used as one of
the modules in the Personality Assessment Courses for UTM academic staff. TPP,
TCIP and TSP have been widely applied by UTM Counselling and Career Centre in
their counselling guidance and career services for UTM students as well as staff.

As an effort to promote our product to the industry, we have participated in 16th
International Invention, Innovation, Industrial Design & Technology Exhibition (ITEX)
2005 held at Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur on 19-25 May 2005
and won Silver Medal for the Best Invention Category and Gold Medal for Best Booth
Design. With this achievement, we are strongly believed that our product will be
highly utilized and useful for human capital development in Malaysian Educational
and Human Resource sector.
USE OF E-PSYBERMATRIX IN ADMINISTRATIVE SERVICES

GOAL
To increase effectiveness and quality of administrative services.


OPERATIONAL OBJECTIVE
To introduce and implement the usage of e-Psybermatrix instruments as the
standard tool to generate data for analysis by 2008.


SITUATIONAL FINDINGS

    No measurement is in use to measure impact of trainings attended on the
    individual staff

    No psychological assessment on staffs thus no systematic counseling services

    Like weaker students, weak staffs are the ones who actually need the quick
    and systematic counseling services

    No proper database on personality and career interest profiles to identify
    staff’s behavior pattern and trend in the organization

    No standardize psychological tool based on the Malaysian norms employed
    elsewhere in the organization

    Staff’s awareness on their personality and career interest are low

    No proper studies on staff’s traits and behaviors

    No focused self development program for staffs
THE BENEFITS OF USING E-PSYBERMATRIX SERVICES IN ADMINISTRATIVE SERVICES

   Provides an objective and relevant feedback to staffs, counselors and
   administrator in terms of individual’s personality traits, values and self-
   perception

   Identifies the individual’s areas of strengths and weaknesses for promoting
   self improvement

   Provides quick, important and valuable feedback to individual and
   management

   Provides an important psychological tool for organization, counselor and
   management to assist staffs in counseling and personal training programs

   Provides practitioners the opportunity to enhance their testing competencies
   and boost their professionalism

   Quicker processing time to produce diagnostic analytical report

   Providing counseling services coverage to the whole populations in
   organization

   Providing expert system to assist counselor and organization to design
   focused self development program and psychological profile

   Providing longitudinal database on personality traits and career interest traits

   Providing a standardized psychological testing tools based on the Malaysian
   norms

   Increasing productivity of counselors through quantity and quality

   Providing avenue for tracer studies, research & planning, and policy
   formulation

   Minimizing financial implication to the organization at present and in the
   future

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:500
posted:4/29/2010
language:Malay
pages:11