Pengenalan Kepada Struktur Data by ubs20614

VIEWS: 471 PAGES: 14

									Pengenalan
       Pengenalan Kepada Struktur Data
           Dan Algoritma


Objektif
  Menakrif maksud algoritma, struktur data dan
  penggunaannya.
  Mengenal pasti fasa-fasa yang terdapat dalam
  kitar hayat pembangunan aturcara.
  Mengenalpasti isu-isu penting yang perlu
  diambilkira untuk menghasilkan sebuah aturcara
  yang baik.


Pengenalan

1. Kajian Sains Komputer melibatkan 3 bidang asas:
   Matematik.
   Sains.
   Kejuruteraan.

2. Seorang ahli Sains Komputer perlu :
  Mempunyai kepakaran utk membuat rumusan
  matematik dan melaksanakan alasan secara matematik
  ketika menganalisa sesuatu masalah berkomputer.
  Memperolehi kefahaman mengenai metod ujikaji
  secara saintifik dan tahu cara-cara sistematik utk
  memahami permasalahan berkomputer yg ingin
  diselesaikan, mengumpul data dan menguji data
  aturcara.


                           1
                 Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
  Faham bgmn sesuatu proses itu berlaku dan perlu
  boleh berfikir secara kreatif utk merekabentuk
  algoritma, memilih struktur data yg sesuai dan boleh
  membangunkan sesuatu perisian utk menyelesaikan
  masalah.

3. Penyelesaian masalah secara berkomputer bermula dr
  memahami masalah yg hendak diselesaikan ,
  kemudian merekabentuk cara penyelesaian dan
  seterusnya menulis aturcaranya.

4. Penyelesaian di sini melibatkan 2 komponen penting
  iaitu :
   Algoritma.
   Struktur data.

5. Pemilihan struktur data dan algoritma yg sesuai adalah
  penting dlm menentukan keberkesanan penyelesaian
  masalah dr segi penggunaan ruang storan dan masa
  lariannya.
Pengenalan Kepada Algoritma
1. Algoritma merupakan suatu siri tatacara yang disusun
  langkah demi langkah yang dibina untuk
  menyelesaikan masalah.
2. Perkataan ‘algoritma’ bersempena nama seorang ahli
  matematik berbangsa Parsi Abu Ja’far Mohammed
  Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau secara ringkasnya Al-
  Khawarizmi.
3. Di dalam bidang Sains Komputer, algoritma
  merupakan suatu turutan arahan kepada komputer
  yang memberi penyelesaian logik bagi sesuatu
  masalah. Ia melibatkan operasi keatas koleksi data-


                                     2
Pengenalan
  data. Ia dianggap sebagai suatu kaedah penyelesaian
  masalah secara logik kerana terdiri daripada susunan
  arahan yang menyatakan bagaimana sesuatu
  pemprosesan untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu
  dilaksanakan.
4. Algoritma yang direkabentuk secara berstruktur adalah
  lebih mudah untuk dibaca, difahami, dikaji dan
  diperbetulkan (sekiranya ada kesilapan).
5. Algoritma bersturktur mempunyai 3 jenis struktur
  kawalan asas, iaitu:
   Jujukan –
   Langkah-langkah dilaksanakan secara berturutan
   selangkah demi selangkah.
   Pilihan
   Satu daripada beberapa pilihan perlaksanaan akan
   dipilih dan dilaksanakan.
   Ulangan / gelung
   Satu atau lebih langkah dilaksanakan berulangkali.
Ketiga-tiga struktur kawalan ini cukup berkesan
digunakan untuk membina logik sesuatu algoritma.

6. Algoritma boleh disediakan dalam pelbagai bentuk
  iaitu samada ditulis menggunakan bajasa tabii
  manusia, kod pseudo, carta alir atau bahasa
  pengaturcaraan seperti Pascal, C dsbnya.

7. Ciri penting bagi sesebuah algoritma ialah:
  • Penyelesaian masalah yang terhingga (ada
   penamat)
  • Setiap arahan yang dikemukakan adalah jelas
  • Mempunyai input, untuk memulakan perlaksanaan
  • Mempunyai output, hasil perlaksanaan
  • Boleh dilarikan apabila diimplimen atau berkesan

                            3
                Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
Kajian Kes

Masalah ini hendak menentukan dan mencetak
nombor yang terbesar diantara dua nombor yang
dibaca dari papan kekunci. Dua nombor ini akan
dibaca serentak dan perbandingan ke atas
kedua-dua nombor tersebut akan dilakukan.

Algoritma Membandingkan nombor yang terbesar dari
dua nilai yang dibaca
1. Baca nombor1 dan nombor2
2. Jika nombor1 lebih besar dari nombor2
  2.1.  Cetak mesej nombor1 lebih besar dari nombor2
3. Jika nombor2 lebih besar dari nombor1
  3.1 Cetak mesej nombor2 lebih besar dari nombor1
4. Jika syarat ‘2’ dan ‘3’ tidak benar
  4.1 Cetak mesej nombor1 dan nombor2 mempunyai
  nilai yang sama
5. Tamat
                                     4
Pengenalan
Penyelesaian menggunakan cartalir.

        MULA
       BACA
       nombor1       BACA
       nombor2
       JIKA     YA      CETAK
       nombor1>        “Nombor1 >
       nombor2         Nommbor2”


       TIDA
        K


        JIKA   YA      CETAK
       nombor2 >       “Nombor2 >
        nombor1        Nommbor1”


       TIDA
        K
        CETAK
       “Nombor1 =
       Nommbor2”        TAMAT
                         5
                  Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
Pengenalan Kepada Struktur Data
1. Struktur data merupakan kaedah untuk menyusun
  data-data yang akan diproses oleh komputer. Ia adalah
  gabungan nilai data yang disusun berasaskan sesuatu
  struktur yang akan membentuk susunan data. Beberapa
  set operasi boleh dilakukan keatas susunan data
  tersebut.

2. Struktur data boleh dibahagikan kepada 4 kategori
  asas, iaitu:
  • Struktur storan
  • Struktur pautan
  • Struktur keadaan
  • Struktur hubungan

Struktur Storan
Struktur storan mengawal reka letak data pada ingatan
secara terus. Ia boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:
 • Tatasusunan (array)
 • Rekod atau struktur (structure)
Struktur Pautan
Digunakan untuk mengkaitkan suatu nod (satu struktur
susunan data, biasanya disusun dalam bentuk rekod),
dengan nod yang lain. Pautan diantara nod-nod boleh
dilakukan secara linear atau tidak linear. Contoh sturktur
pautan adalah seperti:
  • Senarai berpaut (linked list)
  • Pepohon (tree)
  • Graf (graph)                                      6
Pengenalan
Struktur Keadaan
Struktur keadaan digunakan untuk menggambarkan tugas
yang berlaku didalam sesuatu proses yang berlaku di
dunia sebenar. Contoh struktur keadaan adalah seperti:
 • Tindanan (stack)
 • Baris gilir (queue)
Struktur Hubungan
Struktur hubungan melaksanakan hubungan antara
kekunci capaian dan data yang lain untuk memudahkan
operasi carian. Contoh penggunaan struktur hubungan
adalah seperti
 • Jadual (table)
 • Pepohon carian (search tree)
Jenis Data
1. Terdapat dua jenis data iaitu data asas dan data
  niskala.
2. Jenis data asas boleh dibahagikan kepada tiga jenis,
  iaitu:
  • Data mudah (Simple data types)
  • Data penuding (Pointer)
  • Data berstruktur

3. Pemilihan jenis data yang hendak digunakan adalah
  bergantung kepada nilai yang hendak diwakilkan oleh
  pembolehubah. Contohnya, untuk mewakilkan nilai
  umur, maka jenis data yang digunakan adalah integer.
  Bagi mewakilkan nama pelajar pembolehubah
  tatasusunan berjenis aksara boleh digunakan. (Bahasa
  pengaturcaraan C tidak mempunyai data jenis rentetan
  aksara).


                           7
                 Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
Jenis Data Mudah
Jenis data mudah hanya boleh menyimpan satu nilai.
Jenis data mudah boleh dibahagikan kepada dua jenis,
iaitu:
  • Pre-define data types
   Jenis data yang telah ditakrifkan oleh bahasa
   pengaturcaraan seperti int bagi data berjenis
   integer, char bagi data berjenis aksara dan
   sebagainya.
  • User-define data types
   Data takrifan pengguna ialah jenis data yang telah
   ditakrifkan oleh pengaturcara seperti data jenis
   bernombor (enumerated data types).

Jenis Data Penuding
Jenis data penuding merupakan jenis data takrifan
pengguna. Jenis datanya adalah bergantung kepada jenis
data yang dituding oleh pembolehubah penuding (yang
ditentukan oleh pengguna).

Jenis Data Berstruktur
Jenis data bersturtur merupakan jenis data yang boleh
ditakrifkan oleh pengguna. Contoh jenis data
bersturuktur adalah seperti tatasusunan, struktur dan
union.
Jenis Data Niskala
Jenis Data Niskala (Abstract Data Types) memodelkan
suatu operasi objek dari dunia sebenar. Daripada model
ini, struktur data dibina oleh pengaturcara dengan
menggunakan beberapa jenis data yang difikirkan perlu.

                                     8
Pengenalan
Operasi keatas objek biasanya mempunyai beberapa
peraturan tertentu. Peraturan ini perlu diambil kira dalam
memproses data.
Contoh jenis data niskala iaitu senarai berpaut, tindanan,
giliran dan pepohon.

Pengenalan Kepada Prinsip-prinsip pengaturcaraan

1. Aturcara ditulis untuk menyelesaikan masalah yang
  khas kepada keadaan tertentu.
2. Masalah yang cuba diselesaikan oleh pengaturcara
  adalah masalah yang dihadapi oleh pengguna.
  Seringkali pengguna yang mahukan penyelesaian
  masalah secara berkomputer merupakan mereka yang
  tidak mahir dalam pengaturcaraan.
3. Mereka akan menyatakan masalah yang mereka
  hadapi, dan inginkan pengaturcara atau juruanalisa
  sistem menyelesaikannya secara berkomputer. Oleh
  kerana pengguna bukannya seorang yang mahir dalam
  pengaturcaraan, tentunya keperluan atau kenyataan
  mereka untuk sesebuah sistem berkomputer adalah
  tidak lengkap.
4. Biasanya dalam projek pembangunan perisian yang
  besar-besar, lebih dari seorang pengaturcara
  dilibatkan. Mereka perlu bekerjasama di dalam
  sesebuah team dan perlu berkomunikasi antara satu
  dengan lain untuk menyelesaikan masalah dalam masa
  yang ditetapkan.
5. Kejuruteraan Perisian merupakan salah satu bidang di
  dalam Sains Komputer yang menyediakan kaedah dan
  teknik dalam pembangunan aturcara berkomputer
  untuk menghasilkan aturcara atau perisian yang
  berkualiti.

                             9
                 Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
6. Di dalam proses pembangunan perisian, terdapat
  beberapa fasa atau langkah untuk menyelesaikan
  masalah yang perlu dilalui. Fasa-fasa tersebut dikenali
  sebagai kitarhayat perisian seperti yang digambarkan
  oleh rajah 1.
7. Fasa-fasa dalam kitar hayat perisian adalah seperti
  berikut:
   Perancangan
   Analisa keperluan
   Rekabentuk sistem
   Implementasi
   Verifikasi dan validasi
   Operasi dan penyenggaraan
8. Rajah 1 menunjukkan bagaimana aktiviti-aktiviti
  didalam kitaran hayat ini dilakukan.
Fasa Perancangan
1. Merupakan fasa pertama yang perlu dilalui dalam
  usaha membangunkan perisian.
2. Matlamat utama fasa perancangan ialah untuk
  menentukan objektif umum, skop kerja, sumber
  termasuk kakitangan dan peralatan yang akan terlibat,
  kos dan jadual perancangan kerja.
3. Fasa ini juga adalah merupakan subset kepada aktiviti
  pengurusan projek perisian, dan ianya mungkin juga
  dilakukan di pertengahan pelaksanaan projek jika
  sesuatu perkara yang tidak dijangka berlaku. Perkara
  yang tidak dijangka ini mungkin pertukaran
  kakitangan, tiada bekalan perkakasan, krisis ekonomi
  dan sebagainya.                                     10
Pengenalan
4. Perancangan merupakan satu kerja yang rumit yang
  memerlukan kepakaran dan pengalaman bekerja.
  Perancangan yang baik ialah perancangan yang dapat
  menghasilkan spekulasi kos dan jadual kerja yang rapi
  dan tepat sebagaimana yang dijangkakan.

  Perancang
  an Sistem

         Analisa
         Keperluan

               Rekabentu
                 k
                     Pengkodan


                           Pengujian


                                 Operasi dan
                                 penyenggar


       Rajah 1 Kitaran hayat pembangunan sistem

Fasa Analisa Keperluan
Matlamat utama fasa analisa keperluan ialah untuk
menyelidiki keperluan perisian. Kajian mendalam
terhadap permasalahan semasa dan perbincangan dengan
pihak pengguna adalah penting bagi memahami objektif
perisian yang sebenar. Maklumat yang dikumpul
kemudian perlu dianalisa dan diteliti sebelum suatu
sistem perisian dicadangkan. Selain daripada keperluan
pengguna, keperluan organisasi dan piawaian juga akan
dikenalpasti.

                                   11
                  Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
Fasa Rekabentuk
1. Dalam fasa analisa keperluan, kita menentukan apa
  yang sistem mesti lakukan dengan mengenalpasti
  secara fungsi-fungsi yang berkaitan, tetapi dalam fasa
  rekabentuk kita perlu jelaskan dengan lebih mendalam
  bagaimana sistem akan menyelesaikan sesuatu
  masalah.
2. Aktiviti-aktiviti di dalam fasa rekabentuk perisian
  bertujuan untuk menterjemahkan fungsi-fungsi (atau
  proses) di dalam spesifikasi keperluan kepada
  komponen-komponen perisian. Setiap proses dan
  hubungan antara proses perlu diterangkan dengan
  lebih terperinci agar dapat memudahkan pengaturcara
  menulis aturcara nanti.
3. Rekabentuk melibatkan aktiviti memecah dan
  memperincikan penyelesaian kepada bentuk modul
  yang berstruktur. Unit modul merupakan pecahan
  sistem yang terkecil yang tidak boleh dipecahkan lagi.
4.  Dalam fasa rekabentuk, kita perlu membincangkan
   aspek-aspek lain termasuk antaramuka pengguna,
   pangkalan data, bentuk input yang akan digunakan dan
   laporan yang akan dihasilkan.

Fasa Implementasi
1. Fasa implimentasi dikenali juga sebagai fasa
  pengkodan, merupakan usaha menukarkan atau
  menterjemahkan rekabentuk terperinci di atas kepada
  kod aturcara.
2. Jika ralat berlaku setelah aturcara dikompil, aturcara
  tersebut perlu diperbetul dan dikompil semula dan

                                      12
Pengenalan
  begitulah seterusnya sehinggalah tiada lagi ralat
  berlaku.
3. Fasa ini menjadi suatu fasa yang paling mudah
  sekiranya fasa analisa dan rekabentuk dilakukan
  dengan betul dan lengkap.


Fasa Verifikasi dan Validasi
1. Sungguhpun semua ralat dapat dikesan semasa dalam
  proses pengkompilan, ini tidaklah bermakna bahawa
  aturcara tersebut berjaya dilaksanakan dan dapat
  mencapai matlamat pengguna.
2. Perisian yang dibina perlu disemak dan disahkan
  sebelum ia diserahkan kepada pengguna. Aktiviti ini
  dinamakan verifikasi dan validasi.
3. Aturcara yang ditulis perlu diuji, disemak dan
  disahkan dengan menggunakan sampel data, di mana
  aturcara dilaksanakan dan output yang dihasilkan akan
  dibandingkan dengan output yang dijangkakan. Jika
  didapati ada perbezaan, laporan akan dikeluarkan dan
  pengaturcara akan dimaklumkan untuk membuat
  pembetulan.
4. Namun begitu, verifikasi dan validasi bukan terhad
  kepada aturcara yang dihasilkan sahaja. Ia juga
  dilakukan terhadap perancangan projek, spesifikasi
  keperluan dan rekabentuk sistem.
                           13
                Pengenalan Kepada Struktur Data & Algoritma
Fasa Operasi dan Penyenggaraan
1. Setelah aturcara berjaya diuji sepenuhnya ini
  bermakna ia boleh beroperasi seperti yang
  dikehendaki. Peringkat ini merupakan peringkat
  penggunaan perisian, di mana perisian dipasang dan
  pengguna boleh menggunakan perisian tersebut.
2. Proses penyerahan perisian untuk digunakan pengguna
  memerlukan perancangan yang rapi. Perancangan ini
  termasuklah latihan kepada pengguna, manual,
  sokongan teknikal dan sebagainya.
3. Penyenggaraan pula dilakukan apabila terdapat
  keperluan untuk perubahan di dalam perisian yang
  telah beroperasi.

4. Keperluan untuk perubahan ini mungkin terhasil
  daripada ralat yang tidak berjaya dikesan semasa
  pengujian. Ia juga mungkin lahir daripada keperluan
  pengguna yang baru ataupun persekitaran peralatan
  yang berubah.

5. Penyenggaraan juga boleh berlaku apabila ada
  perubahan untuk meningkatkan lagi keupayaan
  perisian sedia ada dengan menambahkan beberapa
  fungsi baru.
                                    14

								
To top