SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI HAL by mzv78496

VIEWS: 223 PAGES: 14

									     SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
   PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S27
     JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA1.  Tarikh Sukatan   :  3 Disember 2001
   Peperiksaan
   Berkuatkuasa

2.  Matlamat Sukatan  :  i.  Untuk menentukan bahawa Undang-
                  undang Umum yang berkaitan dengan
                  pentadbiran dan kerja -kerja harian
                  dalam pentadbiran dapat diketahui oleh
                  semua pegawai dalam Kumpulan
                  Sokongan I.

               ii.  Menentukan    semua    pegawai
                  memahami    undang-undang   yang
                  berkenaan serta tahu menggunakannya
                  dalam segala tugas harian mereka.

3.  Tujuan Peperiksaan :  i.  Untuk pengesahan dalam jawatan
                  bagi Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
                  Gred S27 lantikan tetap.

               ii.  Untuk memenuhi sebahagian daripada
                  syarat pertimbangan kenaikan pangkat
                  bagi Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
                  Gred S27 yang dilantik melalui kenaikan
                  pangkat secara lantikan.

4.  Pegawai Yang Layak :  i.  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
                  Gred S27 yang masih belum disahkan
                  dalam perkhidmatan.

               ii.  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
                  Gred S27 yang dilantik melalui kenaikan
                  pangkat.

5.  Sukatan Peperiksaan :  Seperti dilampiran.
   (termasuk masa dan
   soalan)

                  1
6.  Pengecualian      :  Calon – calon yang telah lulus mana-
                 mana Bahagian adalah dikecualikan
                 daripada menduduki semula Bahagian
                 tersebut.

7.  Keputusan      :    Lulus / Kandas

8.  Pemeriksa akan   :    i.  Bahagian I & II –
   dilantik oleh           Panel Subjek,
                    Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.

                 ii.  Bahagian III & IV -
                    Panel Subjek
                    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

9.  Bahasa       :    Bahasa Melayu ( Rumi / Jawi )
   (Soalan & Jawapan)

10.  Permohonan     :    i.  Bahagian I & II –
   dikemukakan kepada        Urusetia Peperiksaan,
                    Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.

                 ii.  Bahagian III & IV -
                    Urusetia Peperiksaan,
                    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

11.  Pusat Peperiksaan  :    i.  Bahagian I & II -
   akan ditentukan          Urusetia Peperiksaan,
   oleh               Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.

                 ii.  Bahagaian III & IV -
                    Urusetia Peperiksaan,
                    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

12.  Kekerapan      :    2 kali setahun
   Peperiksaan

13.  Tarikh akhir    :    i.  Bahagian I & II
   mengemukakan           1 ½ bulan sebelum tarikh peperiksaan.
   permohonan

                 ii.  Bahagian III & IV
                    1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.
                    2
BAHAN-BAHAN RUJUKAN


BAHAGIAN I


   i.   Perintah Am
   ii.   Arahan Perbendaharaan
   iii.  Tatacara Pengurusan Stor
   iv.   Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan
   v.   Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling Perbendaharaan
   vi.   Arahan Perkhidmatan
   vii.  Arahan Keselamatan
   viii.  Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam


BAHAGIAN II


   i.   Perlembagaan Malaysia Bahagian III, IV dan VI
   ii.   Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965)
   iii.  Akta Kontrak 1950 (Akta 136/1950)
   iv.   Akta Pencegahan Rasuah 1961 (Akta 57/1961)
   v.   Delegation of Power Ordinance 1956 (Reprinted) 1965
   vi.   Intepretation Act 1967 (Reprinted) 1981
   vii.  Intepretation and General Clauses Ordinance 1948 (Reprinted)
       1979


BAHAGIAN III


1.  Feqah :

   i.   Bulughul Maram (Terjemahan). Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan
       Islam Malaysia.

   ii.   Mohamad bin Ismail Daud Fatani. Mathla’il Badrain Wa Majma’ul
       Bahrain. Pulau Pinang: Penerbitan Pulau Pinang.

   iii.  H. Idris Ahmad S.H. (1982) Fiqh Shafie. Pustaka Antara.

   iv.   Ali Asad. Fathul Muin. Menara Kudus.

   v.   Zakariya Ahmad Al -Dary. Hukum     Anak - anak Dalam Islam.
       Jakarta : Penerbitan Bulan Bintang.                   3
2.  Ulum Quran :

   i.   Jalaluddin Ab Sayuthi. Al-Itqan Fi Ulumi Quran.

   ii.   Subhi Salleh. Kajian Al-Quran (Terjemahan). Kuala Lumpur : DBP.

   iii.  Muhammad Mutawally. Mukjizat Al-Quran. Bandung, Indonesia :
       Penerbitan Risalah.

   iv.   Abdul Rahman Umairah (1997) Rijal Anzala Allahu Fihim Quran.
       Jilid 1-12. Beirut : Dar al-Jil.

   v.   Mohamad Husain al-Mazhabi (1976) Tafsir wal mufassirun :
       Bahsun Tafsili An- Nash’ati At-Tafsir Tatawwuruhu wa alwanuhu
       wa mazahibuhu. Jilid 1.

   vi.   Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi. Al-Burhan fi ulum
       Al-Quran. Juz 1. Kaherah : Maktabah Dar al-Turath.


3.  Ulumul Hadith :

   i.   Huda Mohsein. Mengenal Kitab Sunan Sittah dan Kitab-kitab
       Hadith yang Asasi. Kuala Lumpur : DBP

   ii.   Fathur Rahman. Iktisar Mustalahul Hadith. Jakarta : P.T. Al-Maarif.

   iii.  M Hasbi Ash Shiddieqy (1974) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith.
       Jakarta : Penerbitan Bulan Bintang.

   iv.   M Hasbi Ash Shiddieqy (1973) Sejarah Perkembangan Hadith.
       Jakarta : Penerbitan Bulan Bintang.

   v.   Mohd Napiah Abdullah (1989) Ikhtisar Sejarah Perkembangan dan
       Kaedah Penyusunan Hadith. Kuala Lumpur : DBP.

   vi.   Mohd. Napiah bin Abdullah (1986) Peranan dan Methodologi
       Hadith. Kuala Lumpur : JAKIM.

   vii.  Muhamad bin Ismail (1987) Metode Penyampaian dan Penerimaan
       Hadith Di Zaman Rasulullah S.A.W. dan Sahabat. Kuala Lumpur :
       ABIM.

   viii.  Al-Karmani (1985) Sahih al-Bukhari. 25 juzuk (9 jilid). Beirut : Dar
       at-Turath al-’Arabi.                    4
4.  Aqidah

   i.   Said Ibrahim (2000) Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kuala
      Lumpur: Darul Maarifah

   ii.  Abu Bazli Abdul Kadir Che Kob. Aqidah Keimanan. Kuala Lumpur:
      YADIM.

   iii.  Mustafa Hj. Daud. Aqidah Mukmin. Kuala Lumpur : JAKIM

   iv.  Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad. Al-Farq Bayn al-Firaq Al
      Baghdadi. Beirut : Dar Al Ma’rifat.

   v.   Hasymy A (1983) Syiah dan Ahlus-Sunnah. Surabaya : P.T.
      Bina lmu.

   vi.  Rahmat, O.K (1983) Pencemaran Akidah Di Nusantara. Kuala
      Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

   vii.  Rashidi, H.M. (1967) Islam dan Kebatinan. Jakarta : Penerbitan
      Bulan Bintang.
BAHAGIAN IV

1.  Dakwah

   i.   M. Nasir. Fiqh Ad Dakwah. Jakarta : Majalah Islam QIBLAT.

   ii.  Abdul Karim Zaidan. Usul Ad Dakwah. Kuala Lumpur : Dewan
      Pustaka Islam.

   iii.  Imam Al Ghazali (2002). Bimbingan Mukmin. Cetakan ke-13.
      Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

   iv.  Hassan Langgulong. Pendidikan Islam : Satu Tinjauan Psikologikal
      dan Sosiologikal. Penerbitan : Pustaka Antara.

   v.   Amin Ahsan Ishlahi (1986) Metode Dakwah Menuju Jalan Allah
      (Alihbahasa Drs. Mudzahir As. Drs. Mulyana Syarief As).
      Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

   vi.  Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa
      Depan (1993) Petaling Jaya: ABIM.                   5
   vii.  Hasymy (1974) Dustur Da’wah Menurut Al-Quran. Jakarta :
       Penerbitan Bulan Bintang.

   viii.  H.M. Asywadie Syukur LC (1982) Sejarah Dakwah Islam.
       Surabaya: P.T. Bina Ilmu Surabaya

   ix.   Abdul Karim Zaidan (1983) Dasar-dasar Ilmu Dak’wah 1. Jakarta :
       Media Dakwah.

   x.   Nasruddin Razak   (1976)  Metodologi  Da’wah.  Semarang:
       C.V. Toha Putra.

   xi.   Hamka (1982) Prinsip dan Kebijaksanaan Dak’wah Islam. Jakarta :
       Penerbit UMMINDA.2.  Pentadbiran Islam - Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak

   i.   Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam     (Wilayah-Wilayah
       Persekutuan) 1983 (Pindaan) 1995 (Akta 505)

   ii.   Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah      –Wilayah
       Persekutuan) 1984 (Pindaan) 1994 (Akta 303)
                   6
                                  Lampiran


BAHAGIAN I : PERINTAH - PERINTAH AM, ARAHAN PENTADBIRAN DAN
       PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM
________________________________________________________________

Soalan-soalan yang dikemukakan ditanya     kepada  calon-calon  adalah
berdasarkan kepada perkara-perkara berikut :


Seksyen I

A.  Perintah Am

   i.   Bab B    -   Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan
   ii.   Bab C    -   Cuti
   iii.  Bab E    -   Rumah dan Bangunan Pejabat
   iv.   Bab F    -   Perubatan
   v.   Bab G    -   Waktu Bekerja dan Lebih Masa
   vi.   Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
       1993 (Pindaan) 2002
   vii.  Peraturan - Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan
       Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005


B.  Arahan Perbendaharaan

   i.   Bab A    -   Acara Kewangan
   ii.   Bab B    -   Acara Pengakaunan
   iii.  Bab C    -   Odit, Kehilangan dan Acara Hapus Kira
   iv.   Financial Procedure Act 1957 (Amendment 1972) –Act No. 61


C.  Tatacara Pengurusan Stor

   i.   Bab 1    -   Am
   ii.   Bab 2    -   Dokumentasi Untuk Pemesanan dan
                Pengeluaran Barang-barang
   iii.  Bab 3    -   Membungkus dan Menghantar Barang-barang
                Stor
   iv.   Bab 4    -   Tanda Pengenalan Bungkusan
   v.   Bab 5    -   Penerimaan Barang-barang
   vi.   Bab 6    -   Tuntutan
   vii.  Bab 7    -   Sistem Merekod Barang-barang
   viii.  Bab 8    -   Kawalan Stok                   7
   ix.   Bab 9   -   Sistem Penyimpanan Stok
   x.   Bab 10   -   Barang-barang Terhad Tempoh Penggunaan
   xi.   Bab 11   -   Penstoran Bahan-bahan Kimia dan Barang-
                barang Mudah Terbakar
   xii.  Bab 12   -   Verifikasi Stok
   xiii.  Bab 13   -   Pengiraan Stok
   xiv.  Bab 14   -   Pelupusan Barang-barang
   xv.   bab 15   -   Kawalan Barang-barang Takluak
   xvi.  Bab 16   -   Sistem Perakaunan


D.  Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan


E.  Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling PerbendaharaanSeksyen II


A.  Arahan Perkhidmatan

   i.   Bab 1   -   Jabatan dan Orangramai
   ii.   Bab 2   -   Perkara-perkara Perkhidmatan
   iii.  Bab 3   -   Surat Menyurat
   iv.   Bab 4   -   Fail Memfail
   v.   Bab 5   -   Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod
                Kerajaan
   vi.   Bab 6   -   Kemudahan-kemudahan Perhubungan
   vii.  Bab 7   -   Kelengkapan Pejabat
   viii.  Bab 8   -   Lain-lain Perkara Jabatan


B.  Arahan Keselamatan

   i.   Pendahuluan, Ancaman dan Tanggungjawab
   ii.   Keselamatan Fizikal
   iii.  Keselamatan Dokumen
   iv.   Keselamatan Peribadi
                  8
C.  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

   i.   PKPA Bil. 1/91 –
       Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui urusan Telefon.

   ii.   PKPA Bil. 2/91 –
       Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa
       Kerajaan

   iii.  PKPA Bil. 3/91 –
       Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

   iv.   PKPA Bil. 4/91 –
       Garis Panduan Mengenai Strategi-strategi Peningkatan Kualiti
       Dalam Perkhidmatan Awam.

   v.   PKPA Bil. 5/91 –
       Panduan Mengenai Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP)

   vi.   PKPA Bil. 6/91 –
       Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan
       Awam.

   vii.  PKPA Bil. 7/91 –
       Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

   viii.  PKPA Bil. 8/91 –
       Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja.

   ix.   PKPA Bil. 9/91 –
       Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia

   x.   PKPA Bil. 10/91 –
       Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

   xi.   PKPA Bil. 11/91 –
       Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja.

   xii.  PKPA Bil. 1/92 –
       Panduan Pengurusan    Kualiti  Menyeluruh  (TQM)  Dalam
       Perkhidmatan Awam.

   xiii.  PKPA Bil. 2/92 –
       Garis  Panduan   Perancangan   dan  Penyediaan  Projek
       Pembangunan.
                   9
xiv.  PKPA Bil. 3/92 –
    Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

xv.  PKPA Bil. 4/92 –
    Pengendalian Pengaduan Awam

xvi.  Lain-lain Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan
    dari masa ke semasa.Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :

    Seksyen I  -   7 Soalan
    Seksyen II  -   7 Soalan


Calon-calon dikehendaki menjawab LIMA soalan daripada setiap
Seksyen.

    Soalan       :   14 jawab 10

    Bentuk Soalan   :   Esei

    Masa        :   3 jam


Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada arahan-arahan.
Perintah-perintah dan pekeliling-pekeliling yang tersebut di atas sahaja.
                10
                                   Lampiran


BAHAGIAN II : PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG AMSoalan-soalan yang dikemukakan kepada calon-calon adalah berdasarkan
kepada perkara-perkara berikut :


   i.   Perlembagaan Malaysia

   ii.   Delegation of Power Ordinance 1956 (Reprinted) 1965

   iii.  Intepretation Act 1967 (Reprinted) 1981

   iv.   Interpretation  and  General  Clauses   Ordinance    1948
       (Reprinted) 1979

   v.   Government Contract Act 1949 (Amendment) 1973 – Act No. 120

   vi.   Contracts Act 1950 (Amendment) 1974 - Act No. 136

   vii.  Preventation of Corruption Act 1961(Amendment)1971- Act No. 57

   viii.  Kanun Tanah Negara 1965 – Akta No. 56/1956

   Penggal II      -   Pelupusan Tanah

   Bhg. IV       -   Pelupusan secara lain daripada pemilikan

   Bhg. V           -    Perlupusan secara pemberi milikan


   Soalan        :   14 jawab 10

   Bentuk Soalan    :   Esei

   Masa         :   3jam


Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada perlembagaan dan Undang-
Undang yang tersebut di atas sahaja.
                    11
                                   Lampiran

BAHAGIAN III  : PENGETAHUAN ISLAM
________________________________________________________________

Soalan-soalan yang dikemukakan kepada calon-calon adalah berdasarkan
kepada perkara-perkara berikut :

A.  Feqah :

   i.   Munakahat :
      Kewajipan suami isteri, pendidikan anak-anak, nafkah, perceraian.

   ii.  Muamalat :
      Jual-beli dan sewa menyewa

B.  Ulum Quran :

   i.   Pengumpulan dan penyusunan Al-Quran
   ii.  Ciri-ciri Ulum Al-Quran
   iii.  Jenis-jenis ayat Al-Quran dari segi bahasa dan kandungan

      1.   Khobariah
      2.   Insyaiah
      3.   Makkiah
      4.   Madaniah

C.  Ulum Hadith

   i.   Pengumpulan Hadis
   ii.  Pembahagian Hadis

D.  Aqidah

   i.   Konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah

   ii.  Konsep Iman, Kufur dan Syirik
                   12
Untuk perkara (A) jawapan hendaklah disokong dengan sekurang-kurangnya
SATU dalil dari Al-Quran dan Hadis.Calon-calon adalah dikehendaki menjawab sekurang-kurangnya satu (1) soalan
dari setiap seksyen tersebut dan satu (1) soalan pilihan.Calon-calon adalah tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan rujukan
peperiksaan dijalankan.


   Soalan      :   9 jawab 5

   Bentuk Soalan   :   Esei

   Masa       :   3 jam
                   13
                                 Lampiran


BAHAGIAN IV      :  DAKWAH & PENTADBIRAN ISLAM
________________________________________________________________

Soalan-soalan yang dikemukakan kepada calon-calon adalah berdasarkan
kepada perkara-perkara berikut :-

i.   Dakwah :

    Sejarah dan Perkembangan Dakwah

ii.  Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
    1993 (Pindaan) 1995 (Akta 505)

iii.  Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
    1984 (Pindaan) 1994 (Akta 303)


Calon-calon adalah dikehendaki menjawab empat (4) soalan daripada mana-
mana perkara tersebut.

Calon-calon adalah tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan rujukan
KECUALI Akta yang berkaitan sahaja.


    Soalan      :   8 jawab 4

    Bentuk Soalan  :   Esei

    Masa       :   2 ½ jam
                   14

								
To top