Ski torg by marihagen

VIEWS: 184 PAGES: 11

									Oppgave 4:

Ski torg: STORSENTER MED HIMMELEN SOM TAK
LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
              REGISTRERINGER
                                                   3

ANALYSE...
MÅL
                                                                   1  Området foran inngangen til rådhuset har en komposisjon med et formelt uttrykk. Gangstien markerer en ty-
KONSEPT
                                                                     delig akse over plassen mot inngangsdøren. Sørfra er denne aksen en tydelig klargjøring av rådhusets posisjon
BEPLANTNINGEN                                                               i sentrum. Står man med rådhuset i ryggen, virker denne aksen umotivert der den ender i parkeringsplass og
                                                   4                  et eldre kjøpesenter, Syd-torvet.
ILLUSTRASJONSPLAN
                               1
                                                                   2
                                                                     Restene etter en utendørsscene og et amfi danner brudd med rette linjer og stram komposisjon foran råd-
PLANTEPLAN                                                                huset. Det fungerer som et fokuspunkt for stedet, og er med på å binde sammen to rom som er adskilt med
SKJØTSEL                                                                 vegetasjon: plassen foran inngangen til rådhuset, og torget foran Rådhusteateret.
                                                     2
                                                                   3
                                                                     Det arkitektoniske uttrykket i området er preget av å være moderne. Med røtter i modernistisk arkitektur, er
                                                                     uttykket typisk for en norsk småby bygget opp hovedsaklig fra 50-tallet og frem til i dag. Det er ingenting som
                                                                     skiller seg kraftig ut stilmessig. Alt er gjennomført i teglstein etter murtvang som kom i 1955. Dette bidrar til å
                                                                     skape helhet.
                                                                     På grunn av de relativt lave bygningene og avstandene mellom dem kan torgområdet i sin helhet oppfattes
                                                                   4
                                                                     som et stort, åpent rom. Også dette rommet har et formelt preg på grunn av vegetasjonens stramme komposi-
                                                                     sjon. Hele plassen er solrik i den lyse delen av året.
                                 RÅDHUSET
                     RÅDHUSTEATERET


                                       Områder preget av vegetasjon, både trær, busker og
                                       gressflater.
              PARKAKSEN
                                       Vegetasjon som har funksjon av å være en grønn grense,
                                       med romdannende og skjermende virkning.

                         TORGET


                                       Trerekker med linjeførende virkning.
Oppgave 4:
Ski torg:
                 GÅGATE
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK                                   Gågate, handleområde.

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
                                       Akser. Retninger.
                           PARKERING
                                       Bevegelsesretning, biltrafikk.

                                                                                                  Torgområdet i Ski kan deles inn i flere rom, på forskjel-
                                       Større tre og en tidligere kakelotteribod.                                       lig nivå, avhenig av hva som danner vegger og gren-
                                                                                                  ser. Her danner bygningsvolumene ett stor hovedrom,
                       SKI STORSENTER                                                                     mens vegetasjonen danner mindre rom innenfor det
                                       Amfi og scene foran rådhuset.                                              store.
            2
              FOTOGRAFIER OG SKISSER

                                                                        1  Rådhuset er områdets arkitektoniske fokuspunkt.
                                                                          Det er høyest og ligger godt eksponert med store
                                                                          flater i forgrunnen. Lønn danner en vegg i øst (til
                                                                          høyre i bildet).

                                                                        2  Gaten som fortsetter sørover fra toget forbi Ski
                                                                          storsenter er opparbeidet med tanke på myke
                                                                          trafikanter med bredt fortau og trær som gir triv-
ANALYSE...                                                                     sel til veimiljøet.
MÅL
KONSEPT                                   1                              2   3  Uten torghandelen og mennesker virker plassen
BEPLANTNINGEN                                                                    foran rådhuset og rådhusteateret øde og gold,
                                                                          den inviterer ikke til bruk. Vegetasjonsbruken har
ILLUSTRASJONSPLAN
                                                                          et stramt og formelt uttrykk, virker riktig i en for-
PLANTEPLAN                                                                     mell kontekst. Trevegetasjonen danner transpe-
                                                                          rente vegger, hekkene danner lave, tettere veg-
SKJØTSEL                                                                      ger.
                                                                        4  Parkeringsplassen og rådhuset sett fra Ski stor-
                                                                          senter. Lindetrær danner en frodig ramme rundt
                                                                          parkeringsplassen. Den er likevel dominerende
                                                                          i området, og danner en barriere mellom stor-      Kakelotteriboden og det store lindetreet er to verdi-
                                                                          senteret, rådhusetplassen og gågaten, det som      fulle elementer som er dårlig eksponert i dagens situa-
                                      3                              4     representerer bylivet. Biltrafikken er stort sett    sjon. Bua skiller seg ut i form og farge. Den gir inntrykk
                                                                          konsentrert til denne delen av området.         av å ha vært viktigere i fortiden enn det den er i dag.
Oppgave 4:
Ski torg:
STORSENTER MED HIMMELEN
                                                                                                                                 6
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
                                                                                                       5  Knutekollede lindetrær er brukt som identitets-
                                                                                                         skapende element gjennom hele området. Trær-
                                                                                                         ne er i varierende alder og tilstand. Mange har
                                                                                                         store sår og er glisne.

              Den østlige delen av gågaten er opparbeidet med strengt formspråk. Vegetasjonen er brukt som identitetsskapende
              og linjeførende element med knutekollede lindetrær på begge sider av gaten. Trærne som står i gressfelt er innram-                                6  Uanselig skulptur mellom parkeringsplassen og
              met av formklipte hekker. Den vestlige enden består av knutekollede lindetrær i bruskfelt av buskmure, og har et                             5      torget. Den forsvinner i et gatebilde av større
              mindre stramt uttrykk da trærne står på brutte linjer. Skissen illustrerer østre del av gågaten.                                           skala.
            3
              NYTT TORG


ANALYSE

MÅL...
KONSEPT
BEPLANTNINGEN
ILLUSTRASJONSPLAN
PLANTEPLAN                                                                                                     RÅDHUSTEATERET  RÅDHUSET

SKJØTSEL
                                                                                                             SKI STORSENTER                                                                 illustrasjon 1                        illustrasjon 2               illustrasjon 3
              Markering av viktige elementer i Ski sentrum.              BYEN SKI                           MÅL FOR NYTT TORG
                                                                           og rådhuset kan sammen danne en fysisk og symbolsk
              Ski fikk bystatus i 2004, og er dermed en ung norsk      For at Skis identitet skal å omfatte mer enn Ski stor-    ramme rundt torget som bidrar til å styrke Ski som
              småby. Den har vært et knutepunkt for jernbanen i      senter, bør et nytt torg i sentrum bidra til å knytte    regionssenter. Illustrasjon nr 1 viser Ski sentrum med
              Østfold- og Osloområdet siden 1879, samt regionsen-     sammen viktige sentrumsfunksjoner med Ski stor-       storsenteret som Skis identitetsbærende element i
              ter for Follo i Akershus. Byen karakteriseres av noen få   senter. Det bør samtidig fungere som identitets- og     dag. Illustrasjon 2 viser hvordan helhetsbildet for sen-
              elementer:                          helhetssakpende element, et møtested utendørs, en      trum kan utvides dersom man sørger for en utforming
                                            arena for handel, aktivitet, kultur og rekreasjon for alle  av et torg som forbinder de tre byggene som repre-
              1) Jernbanen som danner en grense gjennom Ski        som besøker byen. Storsenteret, torget, rådhusteate-     senterer handel, kultur og politikk i et triangel (illustra-
              2) Ski storsenter, som i dag rommer byfunksjoner som     ret                             sjon 3).
              handlesenter, hotell, kino, bibliotek og leiligheter.
Oppgave 4:         3) En gågate
Ski torg:         4) Torget ved rådhuset
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK
              Ski storsenter har en dominerende plass i sentrum.
LAA224 ‐ høsten 2008    Dette gjelder både for hva slags oppfatning folk har av
Mari Hagen - LA3      stedet Ski, samt det rent fysiske med hvor stort byg-
              ningsvolum storsenteret har i forhold til et relativt lite
              sentrumsområde. Konsekvensen er at Ski sentrum ikke
              assosieres med bymessige aspekter som gågate, torg,
              utekaféer og andre funksjoner en liten by bør tilby. Ski
              sentrum har flere av disse kvalitetene, men mangler
              bevissthet om disse, samt en klar identitet som gjør
              regionsenteret i Follo til en attraktiv småby.


            4
              motto: STORSENTER MED HIMMELEN SOM TAK


              Mottoet for det nye torget tar utgangspunkt i Ski stor-
              senter, som allerede er en viktig del av byens identitet.
              Dette skal vokse til å omfatte enda større deler av sen-  flerfunksjonelt
              trum, men med himmelen som tak. På denne måten       handel          åpent torg
ANALYSE          kan man legge til rette for funksjoner og opplevelser    bibliotek
              utenfor Ski storsenter, og inkludere disse i et helhetlig  kino
MÅL            bilde av Ski som by og regionsenter.            bowling
                                            hotell
KONSEPT...         Det nye torget skal ha et formmessig uttrykk og en     helsetilbud
BEPLANTNINGEN       beplantning som representerer karakteristiske trekk     boliger
              ved et moderne storsenter. Til høyre er det en stikk-    restauranter
ILLUSTRASJONSPLAN     ordsmessig beskrivelse av begrepet ’Storsenter’. Ve-    kultur                            vegetasjon
              getasjon med et arkitektonisk uttrykk er tatt i bruk og   mennesker                                   En kirsebærlund og buskfelt i sør leder folk fra Ski
PLANTEPLAN
              blitt transformert til geometriske bed i en stram kom-   stor skala                                   storsenter gjennom et smalt rom mot et åpnere torg
SKJØTSEL          posisjon. Et eksempel er høystammede trær plantet      kontraster                                   i nord. Her er det sitteplasser, vannspeil/skøytebane
              i stramme rekker. Innenfor enkelte av bedene repre-     ensformighet                                  og sesongvis fargesterke stauder. Motsatt ledes man
              senterer staudebeplantinger kontrast og mangfold.      moderne konstruksjon                              fra kultur og politikk fra Rådhusteateret og rådhuset i
              Samtidig er det konstruerte taket og ugjennomtren-     og planløsning                                 nord med linjer som smalner av mot handel i storsen-
              gelige vegger fjernet, slik at himmelen danner tak over   teglstein                                   teret. Ved gågaten er en kakelotteribod bevart som et
                                                                         retningslinjer,
              plassen. På denne måten blir torget en formmessig      mangfold                          nye ’akser’     skulpturelt element, og skaper variasjon i komposisjo-
              forlengelse av storsenteret, og skaper et nytt rom og    kapitalisme                                  nen. Storsenteret med himmelen som tak skal romme
              forbindelse mellom Ski storsenter, Rådhusteateret og    opplevelser                                  funksjoner og opplevelser som:
              rådhuset, via gågaten. Helhetlig bruk av belegg, ve-    bevegelse                          parkeringsplass
              getasjon og romdannelse, skaper et utvidet ’storsen-    møter                                     REKREASJON  -  ET LUNCHSTED UTE   -  MØTESTED  -  FYSISK
              ter’. Dette skal danne rammen rundt de funksjonene     familie                                    AKTIVITET  -  FRISK  LUFT  -  GRØNNE  VEGGER  GULV  OG
              og opplevelsene som skiller seg fra det som er inne.    venner                                     TAK - KAFÉER - LOKALE MATVARER - 17.MAI -         KON-
              Nedenfor er det skisser og bilder av visuelle referanser                                          SERT - TEATER - FRIHET - ET NYTT BYROM Å          VÆRE
                                            sesong i vareutvalg  Prinsipp for inndeling av soner på toget - forlengel-
              brukt som inspirasjon til utformingen.                       sen av Ski storsenter.                 STOLT AV - KULTUR
Oppgave 4:
Ski torg:
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
            5
              SLIK ER DET TENKT


         Plantene og plantested er valgt på bakgrunn av farger         er det benyttet løker som skal blomstre hvitt og lilla/
         i forskjellige årstider, form og funksjon. Vegetasjonen        fiolett til forskjellige tider av året. Denne vegetasjo-
         skal både ha et arkitektonisk uttrykk som kommuni-          nen er plassert i kasser med brede sittekanter. Torgets
         serer med bygningsmassen rundt, og samtidig tilføre          avgrensning markeres blant annet ved gatetrær i Tilia
         torget mangfold, kontraster og sanselige opplevelser.         tomentosum, og knyttes sammen til torgområdet
ANALYSE      Komposisjonen i vegetasjon gir et romforløp og for-          med undervegetasjon i samme fargetoner som stau-
MÅL        andringer som er karakteristisk for opplevelsen ved å         derabattene på torget.
         bevege seg i et storsenter. Fargebruken er begrenset
KONSEPT      til grønt, fiolett, lilla, rødt og hvitt i vekstsesongen.       HEKKER
         Variasjon innen blomstring, høstfarger og vinterut-          Frihekker er plantet på enkelte steder for å vise av-
BEPLANTNINGEN... seende representerer sesongervariasjonen man også           grensning mellom forskjellige typer arealer, samtidig
ILLUSTRASJONSPLAN finner innenfor storsenteret.                     som de også bidrar som et romdannende element. I
                                            fargebruken er det lagt vekt på å ha japanspireaens
PLANTEPLAN         TRÆR                            fiolette blomstring som høydepunkt i vekstsesongen,
              Grupper med trær er plantet både i opphøyde bokser,     mens rødkornellens røde greiner har prydverdi om vin-
SKJØTSEL
              som rekker i gaten, og langs parkeringsplassen. De     teren.
              skal fungere som romdannende og skjermende ele-
              menter. Trærne skal stå såpass tett, at de gir følelse av  STAUDER OG PRYDGRAS
              å danne en vegg når man sitter med ryggen til trærne.    Stauderabatter er på samme måte som Prunus brukt
              De er plantet i gridsystem og på rekker, og skal gi et   som fokuspunkter i vekstsesongen. Disse er plassert
              formelt uttrykk. På den måten vil trærne bidra til å    lengst i nord som en ende på romforløpet fra Ski stor-
              styrke torgrommets status og identitet. Komposisjo-     senter til rådhuset. En stauderabatt i sør mot inngan-
              nen med oppstammede trestammer og lav bunnvege-       gen til storsenteret er et gjentagende element av stau-
              tasjon minner om storsenterets moderne byggekon-      demotivet. Sammen bidrar også disse som en ramme
              struksjon (se skisser/illustrasjon på foregående side).   rundt torget. Her fargene er på sitt mest intense med
              For å oppnå det formelle, arkitektoniske uttrykket skal   fiolett, lilla, rødt og hvitt, med prydgress som bryter
              trærne være høystammet, med jevn krone. Trærne       opp innimellom. Både staudene og løkene er brukt i
              er vegetasjonselementet som bidrar mest til rom-      rabatter i gågaten. Dette fungerer som et helhets-
              dannelsen. Salix alba ’Sericea’ (sølvpil) er brukt som   skapende element som binder sammen gågaten med
              hovedmotiv. Treet har dempet farge, men med spen-      toget.
              nende bladstruktur. Det danner en slags bakgrunn for
              konstraster og fargespill som oppstår på forskjellige
              steder på torget. Prunus sargentii (sargentkirsebær) er   Fotografiene og skissen skal gi et inntrykk av hva slags
              et sesongbetont høydepunkt. Treets blomstring skal     type uttrykk de forskjellige plantene skal gi det nye             Passasjen fra Ski storsenter mot torget med kirsebærlund
              glede innbyggere i Ski hver vår. Som undervegetasjon    torget.                                    og parkeringsplass.
Oppgave 4:
Ski torg:
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
                                                                         Kilde: oudolf.com
                                                                         Kild  udo f.c
                                                                              do f.co
                                                                              ol .co
                                                                                .co
                                                                         Kilde: udolf.c


            6
              PLANTENE


ANALYSE
MÅL            STAUDER
              Angelica gigas – rød kjempeangelicas
KONSEPT          Echinacea purpurea ’Magnus’ – purpursolhatt
              ’Magnus’
BEPLANTNINGEN...      Gillenia trifoliata - trebladgillenia
ILLUSTRASJONSPLAN     Knautia macedonica – rødknapp
              Lythrum salicaria – kattehale
PLANTEPLAN         Salvia nemorosa ’caradonna’ – steppesalvie
              Salvia verticillata ’Purple Rain’ – kranssalvie
SKJØTSEL
              Sanguisorba canadensis – canadablodtopp
              Sanguisorba officinalis – legeblodtopp

              GRAS
              Briza maxima - storhjertegras
              Molinia arundinaceae ’Transparent’ – Kjempemolinia
              ’Transparent’
              Panicum virgatum ’Heavy Metal’ – staudehirse
              Stipa gigantea – kjempefjærgress
              Stipa pennata – penselfjærgress
              Stipa tennuissima – trådfjærgress

              LØK
              Allium hollandicum ’Purple Sensation’ - kirgisløk
              Allium ’Mount Everest’ - kirgisløk
              Chionodoxa luciliaea – snøstjerne
              Crocus vernalis – vårkrokus
              Crocus speciosus - høstkrokus
              Galantus nivalis - snøklokke
              Leucojum aestivum – jonsokklosterklokke
              Tulipa ’Black Parrot’ – papegøyetulipan’Black Parrot’

              TRÆR
              Prunus sargentii
Oppgave 4:         Salix alba ’Sericea’
Ski torg:         Tilia tomentosum
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK
              BUSKER
LAA224 ‐ høsten 2008    Cornus stolonifera ’Farba’ E – rødkornell ’Farba’
Mari Hagen - LA3      Spirea japonica ’’Norrbotten’ E – japanspirea
              ’Norrbotten’
              Spirea x cinerea ’Grefsheim’ - brudespirea
            7
                                            GÅGATE
ANALYSE
                                             Nye,   frikronede
MÅL                                           Tilia  tomentosum,
                                             med staudebeplant-   Staudebed med sam-            Buskfelt
KONSEPT                                         ning/løker i farger  med type karakter
                                             og arter som på tor-  som beskrevet i
                                             get.
BEPLANTNINGEN                                                  planteplan nr 2


ILLUSTRASJONSPLAN...             - Cornus stolonofera ’Farba’ E
PLANTEPLAN                  - Staudefelt med stauder i far-
                       ger/arter som de andre rabat-
                       tene.                                                           RÅDHUSET
SKJØTSEL
              SKI STORSENTER                    Kakelotteribod
                                        og eksisterende                             Staudebed med
                                        tre                                   samme   type
                                                                            karakter  som
                                                                            beskrevet  i
                                                                            planteplan nr
                                                                     Trapp til   2.
                                                                     å sitte i                                         -Prunus sargentii
                                         sargentkirsebær
                                                         Opphøyd plantefelt med sit-
                                                         tekant.
                                                         - Plengress
                                                         - Løk som blomstrer både vår,
                                                         sommer og høst (planteplan nr
                      Salix alba ’Sericea’                         1)
                                                         - Salix alba ’Sericea’
                         PARKERINGSPLASS

Oppgave 4:
Ski torg:
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3                                                              Staudebed.
                                                                      Se plante-
                                                                      plan nr 2
                                                                               MÅLESTOKK 1:500
            8
              PLANTEPLAN NR 1
ANALYSE
MÅL
KONSEPT
BEPLANTNINGEN
ILLUSTRASJONSPLAN

PLANTEPLAN...
SKJØTSEL


                                sas     sas
                          sas


                                         fr60%
                                         pp40%
                                         cv20/m2
                                         cs20/m2
                                         gn20/m2
                              sas    sas
                        sas
                                                       Prinsippskisse for hvordan løkene skal plantes per 1 m2. Når
                                                       løkene er i blomst skal plantingen gi inntrykk av å være tilfel-
                                                       dig og naturlig.


Oppgave 4:
                                                       Kode  Latinsk navn     Norsk navn Planteavstand Antall
Ski torg:
                                                       Trær
STORSENTER MED HIMMELEN           sas     sas     sas                   sas   Salix alba ’Sericea’ Søvpil          5m     9
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008                                             Løker
                                                       cv   Crocus vernalis Vårkrokus          20 m2   7130
Mari Hagen - LA3
                                                       cs   Crocus speciosus Høstkrokus         20 m2   7130
                                                       gn   Galantus nivalis Snøklokke          20 m2   7130

                                                       Frøblanding gras: Trim plenfrø Villa Classic, 11 kg
                                                       fr   Festuca rubra    Rødsvingel        60 %
                                                       pp   Poa pratensis    Engrapp         40%
                                              MÅLESTOKK 1:100
            9
              PLANTEPLAN NR 2
ANALYSE
MÅL
KONSEPT
BEPLANTNINGEN
ILLUSTRASJONSPLAN                                                                  csf11

PLANTEPLAN...
SKJØTSEL

                                                                            sjn15
                                                            sv17/60%
                                                            sp12/40%
                                 ls39                               epm39
                                               bm20
                                    ls22/60%                          ls57/70%
                           snc54       km15/40%                          km25/30%                              Prinsippskisse for hvordan stauder og prydgress skal plantes
                                                   ls24                                               per 1 m2 når fordelingen er 70%-30%. I vekstsesongen skal
                                                                                                    plantingen gi inntrykk av å være tilfeldig og naturlig. Forde-
                                                                                                    lingsprinsipper gjelder også for de andre feltene. Staudene
                                    so55/70%
                                                                                                    skal spres jevnt pr m2.
                                                      mat52/60%
                                    sg20/30%              sc35/40%
                                                                       bm10                                                     Antall
                                                                                Kode Latinsk navn                Norsk navn        Planteavstand
                                                                                Busker
                                                                       sv17       csf  Cornus stolonifera ’Farba’ E       Rødkornell ’Farba’ E       0,9 pr m      11
                                                             epm25                 sjn  Spirea japonica ’Norrbotten’ E      Japanspirea ’Norrbotten’ E    0,8 pr m      15
                                          ls37/70%
                                          so14/30%
                                                            sp5                   Stauder
Oppgave 4:                                                                           epm    Echinacea purpurea ’Magnus’      Purpursolhatt ’Magnus’       6 pr m2      64
Ski torg:                                                                            km    Knautia macedonica          Rødknapp              7 pr m2      40
                             snc42
STORSENTER MED HIMMELEN                                                                     ls    Lythrym salicaria           Kattehale             7 pr m2      179
                       sv20
SOM TAK                                                                             snc    Salvia nemorosa ’caradonna’      Steppesalvie            7 pr m2      96
                                                                                sv    Salvia verticillata ’Purple Rain’   Kranssalvie            5 pr m2      54
LAA224 ‐ høsten 2008                                                                      sc    Sanguisorba canadensis        Canadablodtopp           6 pr m2      35
Mari Hagen - LA3                                                                        so    Sanguisorba officinialis        Legeblodtopp            6 pr m2      69

                                                               MÅLESTOKK 1:100          Prydgras
                                                                                sg    Stipa gigantea             Kjempefjørgras           5 pr m2      20
                                                                                sp    Stipa pennata             Fjørgras              5 pr m2      17
                                                                                bm    Briza maxima              Storhjertegras           7 pr m2      30
                                                                                mat   Molinia arundinaceae ’Transparent’   Blåtoppmolonia ’Transparent’    6 pr m2      52
            10
              VED PLANTING, OG 10 ÅR FREMOVER
ANALYSE
              TRÆR                                    bake etter blomstring eller om våren, for å holde veksten kompakt. Bør
MÅL             Alle trær skal ha stammestøtte de to første årene. Det skal utføres opp-  deles og omplantes hvert 3-4 år.
              byggingsbeskjæing etter behov, og deretter årlig ettersyn og vedlike-   Salvia verticillata: blomstringen forlenges dersom visne frøstander
KONSEPT
              holdsbeskjæring. Stammeskudd og rotskudd skal fjernes. Tilia tomen-    klippes tilbake. Tåler nedklipping.
BEPLANTNINGEN        tosa tåler hard skjæring, og bør beskjæres med jevne mellomrom for at   Sanguisorba officinalis kan trenge støtte av ris dersom den blir utsatt
              trærne ikke skal bli for store.                      for sterk vind. Deles og plantes om hvert 3-4 år på våren.
ILLUSTRASJONSPLAN
              BUSKER/FRIHEKK                               PRYDGRAS
PLANTEPLAN
              Cornus stolonifera ’Farba’ E: Beskjæres tidlig vår, tåler kraftig forny-  Briza maxima. Plantes på nytt hvert år.
SKJØTSEL...         else, regelmessig beskjæring gir fargerike skudd.             Andre gress: klippes ned i mars-april til 5-10 cm.
              Spirea japonica ’Norrbotten’ E: Første år: Plantes på høsten Beskjæres
              før knoppsprett om våren for å få busken i blomst samme sommer.      LØKER/PLEN
              Spirea x cinerea ’Grefsheim’: Oppbyggingsbeskjæring første år, deret-   Crocus speciosus: plantes i juli-august.
              ter årlig vedlikeholdsbeskjæring.                     Andre løker: plantes i september
                                                    Plen skal holdes jevnt mellom 6-7 cm høyt gjennom vekstsesongen.
              STAUDER
                                                                                               KILDER:
              Visne blomster skal fjernes regelmessig gjennom vekstsesongen. Be-          Cappelens store staudebok. Jane Schul. Norsk utgave. 2004. J.W. Cappelens Forlag AS.
              dene skal lukes regelmessig, jorda må være ugrasfri.                      Norsk hagetidend: Stauder. Spesialmagasin. 2008. Det norske hageselskap.
              Echinacea purpurea 'Magnus': må deles med 4-5 års mellomrom, på                               Grøntveileder. Statens vegvesen Oslo. 2002.

              våren.
              Gillenia trifoliata: Trenger tid til etablering. Oppbinding dersom nød-
              vending.
              Lythrum salicaria: Deles med 3-4 års mellomrom. Plantes og deles på    Det skal sørges for at all vegetasjon skal ha sunn og jevn vekst som
              våren.                                   er normal for arten. Beskjæring av trær i etablerings- og oppbyg-
              Salvia nemorosa: blomstringen forlenges dersom visne frøstander klip-   gingsperioden skal skje slik at veksten bli stimulert til å danne gode,
              pes tilbake. Planten kan også klippes helt tilbake etter avblomstring   sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Ugras skal
              og kommer med et nytt flor på sensommeren (september). Bør deles      ikke skjemme helheten, og kanter skal ha en jevn og presis linjeføring.
              hvert 3-4 år for å holdes i god vekst.                   Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien. Vegetasjonen
              Salvia officinalis kan kreve lett vinterdekke. Den bør også klippes til-   skal gjødsles etter behov. All skjøtsel skal utføres av fagfolk.
Oppgave 4:
Ski torg:
STORSENTER MED HIMMELEN
SOM TAK

LAA224 ‐ høsten 2008
Mari Hagen - LA3
                                                                                                    Opprisset er i retning øst-vest, og viser parkerings-
                                                                                                    plassen og passasjen mot Ski storsenter i sør. Området
                                                                                                    er ikke lenger en barriere, men en forbindelse mellom
                                                                                                    torget og storsenteret.

                                                                                                    MÅLESTOKK: 1:500
            11

								
To top