Stork Maintenance Management Meer dan een belofte

Document Sample
Stork Maintenance Management Meer dan een belofte Powered By Docstoc
					Stork Maintenance Management
Meer dan een belofte
                knows- how
                Stork maintains improvement
 Commitment bij de beste oplossing op maat? Stork Maintenance
Management is daar glashelder in. Ervaar onze unieke werkwijze en
   het onderscheidende vakmanschap van onze medewerkers.
                             Renderend partnerschap

U moet maximaal rendement uit uw productie-
installaties halen. De druk is groot en neemt alleen
maar toe. Het continu verbeteren van uw productie-
proces is absoluut een vereiste. U wilt een zo
hoog mogelijke output, het aantal storingen zoveel
mogelijk beperken en dit tegen zo laag mogelijke
kosten. Met die ambitie hebt u behoefte aan een
toegewijde maintenancepartner die uw bedrijfs-
processen tot in detail kent. Een partner die niet
alleen meedenkt, maar ook bereid is zijn eigen
beloning daarvan afhankelijk te maken. Stork
Maintenance Management (NL) en Stork ESCI (B)
zijn die partner.


Onderscheidend vakmanschap
Onze medewerkers hebben uitgebreide kennis
van het inrichten, managen en verbeteren van
onderhoudsprocessen. Hun jarenlange ervaring in
de industrie en dienstensector zorgt ervoor dat zij
zich snel kunnen inleven in uw bedrijfsprocessen.
Wij nemen steeds uw vraag als uitgangspunt om
vervolgens een daarop toegesneden aanpak te
kiezen. Basis daarvoor is het bewezen effectieve
Stork Maintenance Management Model SM3 ®.


Stork Maintenance Management in de praktijk
■  praktijkervaring hebben in verschillende
  industriële sectoren;
■  antwoord kunnen geven op elke vraag van uw
  asset- of maintenancemanager;
■  onafhankelijk en met een frisse blik naar uw
  bedrijfsprocessen kijken (geen bedrijfsblindheid);
■  in overleg met u klantgericht maatwerk leveren;
■  meetbare en gewaarborgde resultaten bieden.
                                       We halen eruit wat erin zit
    De aanpak van Stork Maintenance Management is erop
    gericht om het maximale uit uw productie-assets te halen.
    Daarvoor kijken we naar het verbeterpotentieel tijdens de
    gehele Asset Life Cycle. Met een gestructureerde aanpak
    van de asset- en maintenancemanagementprocessen in
    uw bedrijf kunnen we het volgende voor u bereiken:


    ■  Compliance
       U voldoet aan alle (wettelijke) voorschriften of richtlijnen
       op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, arbeids-
       omstandigheden, hygiëne en dergelijke (license to operate)
    ■  Adaptief vermogen
       U kunt snel en vlot inspelen op veranderingen in de
       omgeving, zoals nieuwe marktvragen, nieuwe producten
       en nieuwe technologieën.
    ■  Productierendement
       Uw installaties functioneren optimaal qua beschikbaar-
       heid, snelheid en kwaliteit zodat er geproduceerd kan
       worden wanneer dit nodig is.
    ■  Total cost of ownership
       U hebt alle kosten (zoals onderhouds- en energiekosten)
       van uw installaties van ontwerp tot verwijdering onder
       controle.


                         Asset Life Cycle
                Concept and
                Business Case
                Design, Procure
                & Construct
                Commission


Supply Chain Cycle

                Manufacture

         Inbound             Outbound
 Suppliers                            Customers
         Logistics            Logistics
                   Operate
                  & Maintain                 Dismantle,
                Decommission
                & Regeneration
          Om op technisch en organisatorisch vlak het maximale
          voor uw organisatie te kunnen bereiken, is het Stork
          Maintenance Management Model SM3 ® ontwikkeld. In
          het SM3 ®-model heeft Stork de kennis en ervaring van
          de 150 Stork-onderhoudsprofessionals gebundeld.


                Best        Knowledge
              Practices in       and    Benchmarks
                          Experience   and Ratios
              Maintenance       Stork                           Pla n
                     Adjust
                          Sm
                               m
                                 Do
            SM 3                          SM 3

            Training          Ch           IT Tools
                           eck
                 SM 3               SM 3

                 Audit        SM 3    Indicators
                            BP
                          Processes          In dit model worden alle Best Practices voor het managen
          van een onderhoudsorganisatie vastgelegd. Per hoofdproces
          binnen het asset- en maintenancemanagement worden de
          Best Practices verzameld, waarbij elk hoofdproces wordt
          opgesplitst in de belangrijkste processtappen. Deze proces-
          stappen zijn steeds toegewezen aan een fase in de Deming-
          cirkel “plan-do-check-adjust”, om er zeker van te zijn dat we
          het aspect van continue verbetering ook inbouwen in het be-
          heren en uitvoeren van het onderhoud in een onderneming.


          Met dit model zijn de tools voor een effectieve en efficiënte
          projectuitvoering gemakkelijker beschikbaar. Het helpt ons
          een oplossing te vinden voor uw specifieke vraag aangaande
          onderhouds- en bedrijfsprocessen.


          Op basis van de ervaring opgedaan in projecten worden
Beproefd Model SM
        3  deze Best Practices in SM3 ® continu verbeterd.
              Stork knows how
U hebt kennis, middelen en mensen nodig om het onderhoud uit te voeren. Stork Maintenance Management levert u
hiervoor een integrale aanpak en helpt op verschillende manieren bij het verbeteren van uw Asset Performance. De
Stork-onderhoudsprofessionals kunnen samen met u de volgende trajecten doorlopen:


■  Consultancy
  Verbeteren begint met een doordacht plan van aanpak. Stork Maintenance Management levert de adviezen die nodig zijn
  om alle verbetermogelijkheden in uw bedrijf te benutten.
■  Implementation (co-management)
  Stork Maintenance Management brengt de eigen advisering ook in praktijk. De professionals helpen mee met het
  invoeren van verbeteringen, uiteraard samen met het management en de medewerkers van uw onderneming. Waar
  gewenst neemt Stork ook de projectleiding op zich van verbeterprojecten waarbij derden betrokken zijn.
■  Management (interim)
  In elk bedrijf komt het voor dat intern de benodigde managementskills tijdelijk ontbreken. Stork Maintenance Management
  zorgt voor het tijdelijk overnemen van taken van leidinggevenden of stafmedewerkers in uw bedrijf.
■  Knowledge improvement
  Continue verbetering bereikt u ook door blijvend te werken aan het vergaren van kennis. Ervaren en praktijkgerichte
  professionals van Stork Maintenance Management verzorgen standaardopleidingen of cursussen op maat. Het zijn open
  opleidingen in samenwerking met gerenommeerde instituten en onderwijsinstellingen (onder andere het Institute for
  Business Development (IFBD)) of in-companytrainingen, zowel op interne als externe locatie.


Alle projecten worden door onze professionals op een projectmatige manier aangepakt volgens onze project- en
changemanagement methodiek, gericht op de beheersbaarheid van verbeter- en veranderingstrajecten.
Stork Performance Solutions
Voor een aantal specifiek terugkomende klantvragen heeft Stork Maintenance Management
een standaard projectaanpak gedefinieerd. Deze Best Practices zijn vastgelegd in onder
andere de volgende Performance Solutions:


■  OEM Support
  Best Practice speciaal gericht op de eindgebruikers van producten van Original Equipment
  Manufacturers (OEM’s). Met een complete onderhoudsaanpak voor die producten levert Stork
  een integrale oplossing.
■  Total Productive Maintenance
  Best Practice voor het begeleiden van klanten bij het verbeteren van de Overall Equipment
  Effectiveness (OEE) van de installaties door de samenwerking van productie en onderhoud bij
  het invoeren van de verschillende TPM-pilaren.
■  Proven Business Process Solutions
  Best Practice voor het informatiseren van uw bedrijfs- en onderhoudsprocessen. Onze
  collega’s van StorkReal hebben een unieke aanpak ontwikkeld om met behulp van in eigen
  huis ontwikkelde templates de implementatie van een Computorised Maintenance
  Management System (CMMS) snel en efficiënt voor te bereiden of te verbeteren.
■  Safety Worxx
  Best Practice voor een veilige werkomgeving. Stork is gespecialiseerd in het vertalen van
  wetgeving naar consequenties voor uw bedrijfsvoering. Wij ondersteunen u bij het realiseren
  van een permanent veilige werkomgeving.
■  Outsourcing
  Best Practice in het ondersteunen van klanten bij analyse en besluitvorming met betrekking tot
  outsourcing van technische diensten.
■  Asset Improvement Contract
  Best Practice om uw Asset Performance te verbeteren. Advies op maat leidt tot optimalisatie
  van uw eigen onderhoudsorganisatie. Stork kan ook het volledig implementeren ofwel borgen
  van veranderingen in uw organisatie op zich nemen. Na een grondige analyse formuleren we
  de doelstellingen en verbetervoorstellen en leggen we deze vast in een Asset Improvement
  Contract®. Stork neemt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering
  en biedt op diverse manieren ondersteuning.
  Deze trajecten worden samen met verschillende Stork-bedrijven uitgevoerd onder de
  deskundige leiding van een Stork Maintenance Manager.
■  Global Asset Management
  Best Practice voor het wereldwijd implementeren van bewezen uniforme oplossingen. Steeds
  meer bedrijven kiezen voor een uniforme wereldwijde onderhoudsstrategie. Stork Maintenance
  Management heeft de ervaring en mogelijkheden om hierin te ondersteunen.


  Stork Maintenance Management B.V.
  Burgemeester Verderlaan 13 ■ NL-3544 AD Utrecht ■ Postbus 201 ■ NL-3454 ZL De Meern
  Tel: +31 (0)30 669 18 64 ■ Fax: +31 (0)30 669 17 85 ■ E-mail: maintenance.management@stork.com
  www.storkmaintenancemanagement.com


  Stork ESCI N.V.
  Oosterweelsteenweg 57 ■ Postbus 54 ■ B-2030 Antwerpen ■ Tel: +32 (0)3 540 15 11
  Fax: +32 (0)3 540 15 00 ■ E-mail: stork.esci@stork.com ■ www.storkesci.com
                             knows- how