Muotoilijat '07 Designer Awards

Document Sample
Muotoilijat '07 Designer Awards Powered By Docstoc
					Muotoilijat ’07 Designer Awards
Julkaisija Publisher Grafia ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Association of Professional Graphic Designers in Finland and Finnish Association of Designers Ornamo
Haastattelut Interviews Petra Ilonen Graafinen suunnittelu Graphic Design dog design Henkilökuvat Portraits Janne Aaltonen Toimitus Editing Jenni Korteniemi
Painotyö Printing Lönnberg Print
Sisältö Content

Esipuhe Preface_5
Grafia ry Association of Professional Graphic Designers in Finland_7
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Finnish Association of Designers Ornamo_7
Vuoden taidekäsityöläinen Craft Designer of the Year_9
Vuoden tekstiilitaiteilija Textile Artist of the Year_21
Vuoden muotitaiteilija Fashion Designer of the Year_33
Vuoden huonekalusuunnittelija Furniture Designer of the Year_44
Vuoden teollinen muotoilija Industrial Designer of the Year_56
Vuoden graafikko Graphic Designer of the Year_69
Tuomaristot Juries_80
4
                                  Muotoilijat ’07 Designer Awards  5


Muotoilijat ’07
Designer Awards ’07Grafia ja Ornamo palkitsevat vuosittain ansioituneita jäseniään. Vuoden graafikko,
muotitaiteilija, teollinen muotoilija, tekstiilitaiteilija ja taidekäsityöläinen sekä
huonekalusuunnittelija tai sisustusarkkitehti on nimetty jo yli 20 vuonna. Kunniapalkinto
on oman ammattiyhteisön antama tunnustus. Palkinnon kriteereinä ovat mm.
innovatiivisuus, taiteellisuus, ajankohtaisuus, kiinnostavuus tai pitkä ansiokas ura.
  Muotoilijat ’07 -palkinnoilla, -näyttelyllä ja -julkaisulla muotoilualan vaikuttajayhteisöt
Grafia ja Ornamo tuovat esille muotoilijoiden työkentän monipuolisuutta ja merkitystä.
Julkaisu dokumentoi suomalaista muotoiluhistoriaa uudella tavalla. Tänä vuonna alkaa
lisäksi uusi perinne: Vuoden muotoilijat eri taideteollisuuden aloilta esitellään yhteisessä
näyttelyssä Design Forum Finlandissa. Toivomme, että Muotoilijat ’07 -julkaisu kertoo
lukijoilleen suomalaisen muotoilun korkeasta tasosta ja monipuolisuudesta.
Finnish designers’ organizations Grafia and Ornamo are awarding their best designers
annually. The industrial graphic-, fashion-, textile-, craft-, furniture- and interior
designers’ awards have been honored for the last 20 years by colleagues of the field.
The criteria for the Designer Awards ’07 have been innovativeness, artistic value, time
managibality, being relevant or a long ongoing career. Designer Awards ’07 award and the
exhibition in Design Forum Finland as well as this publication are introducing designers
working in it’s versatile field of industrial design and applied arts. We hope it will make
aware and inspire you about the quality and standard of Finnish design.
Lena Strömberg        Marita Sandelin
Pääsihteeri         Toiminnanjohtaja
Secretary General      Executive Director
Ornamo            Grafia
6
                                                Muotoilijat ’07 Designer Awards  7


Grafia ry                           Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
Association of Professional Graphic              Finnish Association of Designers Ornamo
Designers in Finland

Grafia ry on graafisten suunnittelijoiden ammatillinen     Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden
järjestö, perustettu vuonna 1933. Toiminnan tarkoituksena   valtakunnallinen, aatteellinen ja ammatillinen
on suomalaisen graafisen suunnittelun arvostuksen       keskusjärjestö, johon kuuluu n. 1600 jäsentä. Jäsenet
vahvistaminen talouden ja kulttuurin toimijoiden        toimivat teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja
keskuudessa sekä kuvallisen viestinnän ammattilaisten     huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin,
ammatillisten valmiuksien edistäminen. Grafian jäsenet     taidekäsityön ja taiteen aloilla.
ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia    Ornamolla on keskeinen rooli muotoilupoliittisena
muotoilijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisen       vaikuttajana. Toiminnan kulmakivenä on ornamolaisten
kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia, lehtien ja    vapaaehtoinen työ alan toimikunnissa ja projekteissa.
kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia, tutkijoita  Ornamo järjestää toimialaan liittyviä tapahtumia ja
ja opiskelijoita.                       näyttelyitä, järjestää täydennyskoulutusta ja osallistuu
Grafia ry is an Association of Professional Graphic      muotoilualan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.
Designers in Finland and was established in 1933. Grafia    The Finnish Association of Designers Ornamo is a national
association is a professional organisation with a goal to   organisation of Finnish designers and artists. It has ca 1600
further general knowledge and expertise in the area of     professional members working in the field of industrial
graphic design and to guard the professional, juridical    design, interior architecture, fashion and textile design
and economical interests of its members. Grafia members    as well as crafts and applied arts.
are employed in various sectors within the field of visual    Ornamo’s members are active in design politics by
communication: from graphic design to marketing        giving statements and being on committees. Ornamo
communications and electronic visual information, or from   organizes events and exhibitions in Finland and takes
illustration and layout design to teaching, research and    part in international design and art happenings.
study of the graphic design field.
8
                   9


Vuoden taidekäsityöläinen
Craft Designer of the Year
Lasisirkus
Lasinpuhaltajat Glassblowers
Alma Jantunen & Johannes Rantasalo
10  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden taidekäsityöläinen 2007 Lasisirkus eli lasinpuhaltajat Alma
Jantunen ja Johannes Rantasalo tekevät sekä käyttö- että studiolasia.
Esineet ja teokset tuovat esille lasin monet mahdollisuudet. Jantusen töiden
värihehku ja Rantasalon teosten hillitty huumori sekä koko tuotevalikoiman
monipuolinen ja korkea laatu kertovat tekijöidensä omistautumisesta
lasin tekemiseen.
Glassblowers Alma Jantunen’s and Johannes Rantasalo’s glass items,
be it artwork or vessels, show the multiple possibilities of glassmaking.
The colorful glow in Jantunen’s glass and Rantasalo’s subtle humor in
his artwork tell about the devotion to their occupation.
                              Akvarelli-maljakot
                              muottiin puhallettu lasi
                              2007
                              Akvarelli vases
                              blow-molded glass
                              2007
Muotoilijat ’07 Designer Awards 11
12
                                                         Lasisirkus  13


Lasisirkuksessa tehdään ihmeitä!                Making miracles
Alma Jantunen pyöräyttää uunista puhalluspillin päähän     Alma Jantunen puts her blowpipe in an oven full of melted
sulaa lasimassaa. Pyörivä liike jatkuu, jotta valuva aine    glasses. She removes them rotating the pipe so that the
pysyisi pillissä sillä aikaa, kun hän alkaa rauhallisesti    running glass mass stays on the pipe when she starts creating
muotoilla työtään. Lasi liikkuu, pyörii ja valuu. Se käy    her piece of art. She blows. She puts the piece back in the
välillä uunissa ja lämpenee taas eläväksi. Johannes Rantasalo  oven. Solidified glass warms up and becomes soft again.
avustaa tuomalla työhön lisää venyviä osia. Pikku hiljaa    Johannes Rantasalo comes to help out and attaches elastic
lasimöykystä muotoutuu nelijalkainen eläin. Sehän on sika!   pieces of glass to the lump. Slowly the artwork turns into
Seuraavaksi tehdään Johanneksen jättikokoisia hyttysiä.     a four-legged animal. That’s a pig! Next pieces will be
  – Sulan lasin muovaaminen on hauskaa työtä. Nämä       Rantasalo’s giant mosquitoes.
possut ja hyttyset aloittavat sitten oman elämänsä kun ne     “Molding glass is fun work. These pigs and mosquitoes
otetaan ulos jäähdytysuunista, Alma toteaa.           start their own life when they are taken out from the oven”,
  Mitä kaikkea lasista voikaan tehdä!             Alma says.
                                  What all can be done out of glass!Musta merkki
vapaasti muovattu lasi
uniikki
Alma Jantunen
2006en, 2006
Black sign
free-formed glass
unique
Alma Jantunen, 2006

Incalmo-lautaset
2003
Incalmo plates
2003

Kiitäjä I
kuumana muovattu lasi, teräs
uniikki
Johannes Rantasalo, 2006
Kiitäjä I
hot-formed glass, steel
unique
Johannes Rantasalo, 2006
14

Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa               Patience and good nerves
Alma Jantusen ja Johannes Rantasalon Nuutajärvelle       Alma Jantunen’s and Johannes Rantasalo’s company
vuonna 1999 perustama Lasisirkus toimii 15 lasintekijän    Lasisirkus was grounded in 1999. They worked in
yhteisössä, Lasikomppaniassa, jossa uunit ja muut välineet   Lasikomppania. A collective of 15 glassmakers, who share
ovat yhteiskäytössä. Lasin raaka-aine on helposti saatavilla  ovens and tools. The materials for making glass are easy
vieressä olevasta Nuutajärven lasitehtaasta. Saman katon    to get from Nuutajärvi glass factory. It`s within close
alla Vanhassa hytissä toimii Tavastian lasikoulu, jossa    proximity. Lasikomppania shares room with Tavastia glass
koulutetaan uusia puhaltajia. Osa lasintekijöistä on mukana  school. Some of the glassblowers are also running a gallery
Nuutajärven Galleria-osuuskunnassa, joka pyörittää       and a shop. Everybody seems to be like in symbioses of one
yhteistä myymälää ja kylän näyttelytoimintaa. Kaikki      another.
tuntuvat olevan saman asian vuoksi kuin symbioosissa       “Glassblowing is teamwork. Especially when you’re
keskenään.                           doing serial production it’s much wiser to do it in a group”,
  – Lasin puhaltaminen on ryhmätyötä. Erityisesti       Rantasalo says.
sarjatyötä tehtäessä on järkevämpää tehdä porukassa,       Glassblowers require steady hands and a stiff
Rantasalo sanoo.                        concentration. A lot of patience is required just to get the
  Lasinpuhaltajan ammatissa vaaditaan pitkää pinnaa      melted glass out of the oven. Working environment is
ja asialle omistautumista. Jo pelkkä lasin uunista ulos    physically rough because of constant heat and noise. Work
saaminen vaatii kärsivällisyyttä. Työympäristö on myös     usually starts at 7 am when it’s a little cooler before all the
fyysisesti rankka kuumuuden ja melun vuoksi. Työt       ovens have become too hot. Two of the ovens are on at all
aloitetaan Lasisirkuksessa seitsemältä aamulla, jolloin on   times. One is like a tub full of melted glass and the other one
viileämpää, kun osa uuneista vasta laitetaan kuumenemaan.   is for producing various color glass. One of the ovens heated
Lasimassaa täynnä oleva vannauuni ja väriuuni, jonka      for daytime is used while working to keep the glass supple
upokkaaseen vaihdetaan haluttua väriä, ovat aina päällä.    and to get enough possibilities to mold it. With all of those
Trummeliuunia tarvitaan työn aikana pitämään lasi       skills the blowers have to have some quick reactionary skills.
notkeana, jolloin saadaan vähän lisäaikaa muotoiluun.
Lasin puhaltaminen onkin nopeaa toimintaa.           A little bit of more glass
                                Half of the products of Lasisirkus are made to order,
                                the other half are studio glass. Jantunen and Rantasalo
Kiinteästä nesteestä syntyy päitä ja puita           design the products together and both of them have
Rantasalo ei juuri piirrä – omaa tuotantoaan tehdessään    individual exhibitions. Products designed by other people
hän sanoo raapustavansa vähän mittasuhteita          are made into molds to keep the measurements precise.
paperinnurkkaan ja lähtevänsä kokeilemaan suoraan lasilla.   They have also made business gifts, for example a Finnish
Lasisia skissejä syntyy nopeaan tahtiin ja muoto kehittyy   ship company Aker Yards – snaps glasses that look like
puhaltaessa. Rantasalon uusimpia töitä ovat umpilasiset    propellers.
Incalmo-sylinterit
Alma Jantunen, 2000
Incalmo cylinders
Alma Jantunen, 2000
16
                                               Lasisirkus
                                                     17


päät, veistokset, joita on esillä lokakuussa Helsingin
Lasipalatsin näyttelytilassa.
  Jantusella on oma tapansa työskennellä. Hän luonnostelee
esineet piirtämällä tai muovailuvahalla. Pitkäjänteinen
työskentely perinteisillä menetelmillä kiinnostaa. In calmo
-tekniikalla tehdyt moniväriset lautaset ja sylinterimaljakot
ovat paitsi astioita, myös upeita taideteoksia – studiolasia.
Luonnonmuotojen tutkiminen ja soveltaminen on
Jantuselle tyypillistä. Viimeisen neljän vuoden aikana on
syntynyt metsällinen erilaisia lasipuita, myös valaisevia
sellaisia. Yksi Jantusen suosimista vanhoista tekniikoista on
lasin valaminen hiekkaan, johon on painallettu jälki.
  Lähi-idässä on osattu sulattaa kvartsihiekkaa savi- ja
kivihelmien lasittamiseen ja lasihelmiin jo 4000 vuotta
ennen ajanlaskun alkua. Lasin puhaltaminen keksittiin
paljon myöhemmin, n. 40 eaa. Lasin pääraaka-aineeseen
kvartsiin sekoitetaan soodaa ja kalkkia. Rakenteeltaan
lasi on jähmeää alijäähtynyttä nestettä, joka muuttuu
muovattavaksi tuhannessa lämpöasteessa.

  “The biggest item we blew was a baptismal font for
Viikki church designed by architect Samuli Miettinen.       Keskiö
You needed to take a little bit of more glass out of the oven”,  kuumana muovattu lasi, pyörän vanne
                                 uniikki
says Rantasalo.                          Johannes Rantasalo, 2007
  Lasisirkus has also worked together with sculptor Pekka    Keskiö
                                 hot-formed glass, wheel rim
Jylhä who wanted to combine glass elements into his        unique
stainless steel artwork made for a Nokia building. Lasisirkus   Johannes Rantasalo, 2007
glass is exhibited and sold in Nuutajärvi. The glassblowers    Hedelmäpullot
private exhibitions bring out their individual craftsmanship   vapaasti puhallettu lasi
                                 uniikki
and artistic visions. Miracles are still happening and being   Alma Jantunen, 2007
made possible!                          Fruit bottles
                                 free-blown glass
                                 unique
                                 Alma Jantunen, 2007
18


   Pikkasen enemmän lasia
   Lasisirkuksen tuotannosta puolet on studiolasia ja puolet
   tilaustöitä. Työpari kehittelee yrityksen tuotteet yhdessä
   ja molemmat pitävät myös omia näyttelyitään. Muiden
   suunnittelemat esineet tehdään yleensä muotteihin,
   jotta pysytään täsmällisissä mittasuhteissa. Liikelahjoja
   on tehty mm. laivanrakennusyhtiö Aker Yardsille.
   Potkurinmuotoisia snapsilaseja kilistellään laivan
   vesillelaskutilaisuudessa.
    – Suurin esine mitä ollaan puhallettu oli arkkitehti
   Samuli Miettisen suunnittelema kastemalja Viikin uuteen
   kirkkoon. Se vaati rohkeuden ottaa sitä lasia vielä pikkasen
   enemmän, Rantasalo kertoo.
    Lasisirkus on tehnyt yhteistyötä myös kuvanveistäjä
   Pekka Jylhän kanssa, joka tilasi puhaltajilta pisaramaisia
   lasielementtejä, jotka yhdistettiin ruostumattomaan
   teräkseen. Vuonna 2006 tehty Virtaava seinä on Nokian
   kokoelmissa. Lasisirkuksen omia tuotteita voi katsella ja
   ostaa ympäri vuoden Nuutajärveltä. Lasinpuhaltajien
   näyttelyt tuovat esille heidän ominta kädentaitoaan.
   Ihmeiden aika ei ole ohi!
   Twist-maljakko
   muottiin puhallettu lasi
   2007
   Twist vase
   blow-molded glass
   2007
Alma Jantunen Syntynyt Born 1973                                Johannes Rantasalo             Syntynyt Born 1968
                                                                                             19

Koulutus                   Education                    Koulutus                     Education
2003 Pilchuck Glass School, USA,       2003 Pilchuck Glass School, USA,         1994–96 Lasialan workshopit Nuutajärvellä     1994–96 Glass workshops in Nuutajärvi
   (Dante Marioni, Kiki Smith)          (Dante Marioni, Kiki Smith)         1995–96 Oppisopimuskoulutus Art Glass       1995–96 Apprenticeship training in Art
1999 Pilchuck Glass School, USA, (Pino    1999 Pilchuck Glass School, USA,           Team Oy:ssä                    Glass Team
   Signoretto)                  (Pino Signoretto)              1993–95 Lasialan artesaaniopinnot         1993–95 Wetterhoff College of Arts and
1996 Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuus-  1996 Wetterhoff College of Arts and Design,      Wetterhoffin käsi- ja               Design, Glass artisan
   oppilaitos; lasialan artesaani        Glass artisan                  taideteollisuusoppilaitoksessa        1991 Trainee at the studio of sculptor Simo
                                                1991 Kuvanveistäjä Simo Heleniuksella         Helenius
Työ lasinpuhaltajana             Glassblowing                     harjoittelijana               1989–93 Polytechnic degree of Bachelor of
1999–Lasisirkus Jantunen & Rantasalo,     1999– Lasisirkus Jantunen & Rantasalo,      1989–93 Metallialan artenomiopinnot          Cultural Studies Southwest Finland
   Nuutajärvi                  Nuutajärvi                    Lounais-Suomen käsi- ja              Institute for Arts, Crafts and Design
1997 Hadeland Glassverk, Jevnaker, Norja   1997 Hadeland Glassverk, Jevnaker, Norja       taideteollisuusoppilaitoksessa
1996– Dale Chihulyn työryhmässä                                                         Glassblowing
                       1996– Dale Chihuly’s team in Nuutajärvi     Työt lasinpuhaltajana
   Nuutajärven vierailuilla           visits                                            1999– Lasisirkus Jantunen & Rantasalo
1996– Taideteollisen korkeakoulun       1996– glass design training programs in The   1995–97 Art Glass Team Oy             1997–98 Hadeland Glasswerk
   ja Lahden Muotoiluinstituutin         University of Art and Design Helsinki and  1997–98 Hadeland Glasswerk            1995–97 Art Glass Team Oy
   lasisuunnittelukoulutusohjelmissa       Lahti Institute of Design          1999 Lasisirkus Jantunen & Rantasalo
1996 Art Glass Team Oy, Nuutajärvi                                                        Exhibitions
                       1996 Art Glass Team Oy, Nuutajärvi        Näyttelyt                     2006 Fragile from Finland, France, Holland
Näyttelyt                   Exhibitions                   2000 Verkaranta, Tampere             2005 Suomen lasi elää, Finnish Glass
2005 Fragile from Finland, Suomen       2005 Fragile from Finland, touring exhibition  2000 Myllysaaren museo, Valkeakoski          Museum, Riihimäki
   lasimuseon kiertonäyttely           of the Finnish Glass Museum         2000 Suomen lasi elää, Suomen lasimuseo,     2004 Nääs gallery, Floda, Sweden
2004 Puutarha, Suomen lasimuseo,       2004 Puutarha, Finnish Glass Museum,         Riihimäki                  2003 VALO, Urban Glass gallery, New York,
   Riihimäki                   Riihimäki                  2002 Kuuma massa, Suomen käsityön           USA
2004 Galleria BE´19, Helsinki         2004 Galleria BE´19, Helsinki             museo, Jyväskylä               2003 Material & Message, Museum of
2003 Material & Message, Budapestin      2003 Material & Message, Museum of Applied    2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki        Applied Arts in Budapest, Hungary
   Taideteollisuusmuseo, Unkari         Arts in Budapest, Hungary          2003 Suuri puhallus, Galleria Bor, Porvoo     2003 Suuri puhallus, Galleria Bor, Porvoo
2003 VALO, Urban Glass gallery,        2003 VALO, Urban Glass gallery,         2003 Material & Message, Museokeskus       2003 Material & Message, Vapriikki
   New York, USA                 New York, USA                  Vapriikki, Tampere                Museum, Tampere
2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki    2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki     2005 Suomen lasi elää, Suomen lasimuseo,     2002 Edge, Finnish embassy, London
2002 Smooth Finnish, Sunderlandin       2002 Smooth Finnish, National Glass Centre in     Riihimäki                  2002 Smooth Finnish, Glass Centre in
   lasikeskus, Englanti             Sunderland, England             2002 Edge, Suomen suurlähetystö, Lontoo        Sunderland, England, Finnish-
2002 Kuuma Massa, Suomen käsityön       2002 Kuuma Massa, Craft Museum of Finland,    2002 Smooth Finnish, Sunderlandin           Norwegian Institute of Culture
   museo, Jyväskylä               Jyväskylä                    lasikeskus, Englanti; Finsk-Norsk      2002 Kuuma massa, Craft Museum of
2001 Galleria BE´19, Helsinki         2001 Galleria BE´19, Helsinki             Kulturinstitut                  Finland, Jyväskylä
2001 Finlandia-Vanguardia en vidrio,     2001 Finlandia-Vanguardia en vidrio, touring   2003 VALO, Urban Glass gallery,          2002 Outo hehku, Design Forum, Helsinki
   Suomen lasimuseon kiertonäyttely       exhibition of the Finnish            New York, USA                2000 Verkaranta, Tampere
                          Glass Museum                2003 Material & Message, Budapestin        2000 Myllysaari museum, Valkeakoski
Apurahat                                              Taideteollisuusmuseo, Unkari         2000 Suomen lasi elää, Finnish Glass
2007 Suomen Kulttuurirahasto,         Grants                      2004 Nääs gallery, Floda, Ruotsi            Museum, Riihimäki
   ½ -vuotinen taiteilija-apuraha      2007 Finnish Culture Foundation,         2006 Fragile from Finland, Ranska, Hollanti
2007 Pirkanmaan taidetoimikunta,                                                         Grants
                          half-year grant for artist         Apurahat
   ½-vuotinen taiteilija-apuraha      2007 Arts Council of Pirkanmaa,                                  2007 Finnish Culture Foundation
2006 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry      half-year grant for artist         2007  Suomen Kuttuurirahasto           2005 Arts Council of Finland
2003 Suomen Kulttuurirahasto,         2006 Finnish Association of Designers Ornamo   2005  Taiteen keskustoimikunta          2003 Finnish Association of Designers
   1-vuotinen taiteilija-apuraha      2003 Finnish Culture Foundation,         2003  Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry       Ornamo
2002 Suomen Kulttuurirahasto,           one-year grant for artist          2002  Pirkanmaan Taidetoimikunta         2002 Arts Council of Pirkanmaa
   1-vuotinen taiteilija-apuraha      2002 Finnish Culture Foundation,         2000  Pirkanmaan Kulttuurirahasto        2000 Pirkanmaa Culture Foundation
                          one-year grant for artist          1999  Alfred Kordelinin säätiö          1999 Alfred Kordelin Foundation
Kokoelmat
Suomen Valtio                 Works in the following collections        Palkinnot                     Awards
Suomen Lasimuseo               State of Finland                 2006 Auno ja Mauri Riutun Säätiö, Vuoden     2006 Auno and Mauri Riuttu Foundation,
Suomen Käsityön Museo             Finnish Glass Museum                  kädentaitaja                   Craftsman of the Year
Designmuseo                  Craft Museum of Finland
Suomen Käsityön Museo             Design Museum
Designmuseo
20
               21


Vuoden tekstiilitaiteilija
Textile Artist of the Year
Niran Baibulat
22  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden tekstiilitaiteilija 2007 Niran Baibulat esiintyy luontevasti kuvataiteen
eri areenoilla ja näin omalta osaltaan laajentaa tekstiilitaiteilijan liikkuma-
alaa. Baibulat soveltaa uudella tavalla perinteisiä, suorastaan arkaaisia
tekstiilitekniikoita, yhdistää töihinsä yllättäviä materiaaleja ja siirtää ne
käsitteelliselle ja filosofiselle tasolle.
The Textile Artist of the Year 2007 Niran Baibulat has set herself naturally
to the field of fine arts. Her example gives latitude to textile art in general.
Baibulat is applying traditional, even archaic textile techniques and mixing up
unexpected materials. In her art those elements reach new kinds of conceptual
and philosophical levels.
                               Unohdus löytyi
                               yksityiskohta
                               tekstiili, sokeri
                               Kluuvin galleria, Helsinki, 2006
                               Oblivion was found
                               detail
                               textile, sugar
                               Kluuvi gallery, Helsinki, 2006
Muotoilijat ’07 Designer Awards 23
24


Ommeltua heinää pusikossa ja muita yksityiskohtia       Sewn hey in the bush and other details
Niran virkkaa kahvikupin ehjäksi, tekee sokerikiteistä    Niran fixes a broken coffee cup by crocheting, makes a
kattokruunun ja ompelee kasveista elävän taideteoksen     chandelier out of sugar crystals and sews hey into a living
luontoon. Käsin tekemisessä mennään materiaalin ehdoilla:   piece of art in nature. The materials define the handiwork:
  – Itse tekeminen on minulle tärkeintä. Paneudun        “Working itself means most to me. I study the materials
työprosessissa materiaalin ominaisuuksiin ja käytän teosten  carefully during the process and use simple textile
valmistamiseen yksinkertaisia tekstiilitekniikoita. Työhön  techniques. There’s a lot of experimenting and surveying
liittyy paljon kokeilua ja tutkimista.            involved.”
  Niran Baibulatin isovanhemmat olivat tekstiilikauppiaita   Niran Baibulat’s grandparents were textile merchandisers
ja sukulaistädit ompelivat ja kirjoivat kodin tekstiilejä.  and her aunts used to sew and embroider the textiles for
Baibulat perehtyi Taideteollisessa korkeakoulussa       the household. Baibulat learned traditional and industrial
painokankaaseen ja muihin tekstiiliperinteisiin sekä     textile techniques at the University of Art and Design in
teollisiin valmistusmenetelmiin. Kun hän valmistui      Helsinki. When she graduated in 1993 the economy was in
vuonna 1993, lama-ajan teollisuudelle oli vaikea myydä    a recession and it was hard to sell designs. She utilized her
kangasmalleja. Baibulat osasi hyödyntää soveltavan taiteen  skills in applied arts and became a full time artist.
opintonsa ja löysi paikkansa kuvataiteen puolelta.

                               Virkattu veranta
                               Taideteollisen
                               korkeakoulun
                               lopputyö, 1993
                               Crochetted veranda
                               Diploma work for
                               the University of Art
                               and Design Helsinki,
                               1993


                               Sokerikko
                               sokeri, sekatekniikka
                               1993
                               Sugar bowl
                               sugar, mixed
                               technique
                               1993
25
26
Suhde
sekatekniikka
1995
Relation
mixed technique
1995

Toivo
kymppikuvat, täkki
2000
Hope
10 x 15 cm photographes, duvet
2000
Hitaasti tekemällä saa lisää aikaa                Slow method gives more time
Niran Baibulatin työskentelytapa ja -välineet ovat        Niran uses simple means and equipment. Her work can be
yksinkertaisia. Työtä voi tehdä periaatteessa missä ja      done where and whenever you want: crochet hook, needle,
milloin vain: virkkuukoukku, neula, punonta, solminta,      twisting, weaving, tying. These methods are also slow and
kieputus... Tekotavat ovat myös aikaa vieviä.          arduous.
  – On hyvä tehdä hitaasti. Sitä kautta saan itselleni      “It’s good to work slowly. It gives me more time. There’s no
lisää aikaa. Ei ole hoppua eteenpäin vaan voi rauhoittua     rush and you can calm down to do the handiwork. The choices
työskentelyyn. Työt syntyvät valintojen kautta.         you make during the process then create the art piece.”
  Saavutettu lisäaika on kuitenkin suhteellinen käsite.      Time is a relative matter. Artist’s working hours are
Taiteilijan työpäivät venyvät iltaan ja viikonloppuun.      constant and eternal in search of perfection.

Käden kieli                           The language of hands
Niran ei puhu taiteilijana elämisen ongelmasta. Päinvastoin.   Niran won’t complain of the life of an artist. On the
Hän puhuu nautinnosta ja mielihyvästä, pienistä asioista,    contrary, she talks about enjoyment and delight, simple
yksityiskohdista. Siitä miten rikkonaisesta voi tehdä ehjän ja  things and details. How the broken can be mended and
palasista kokonaisen.                      pieces can come together to make a whole.
28


   Materiaaleja
   Materials
                                              Niran Baibulat
                                                       29


 – Yleensä työskentelen yksin, mutta pari vuotta sitten
Japanin residenssissä Aomorissa minulla oli paikallisia
opiskelijoita ja taiteilijoita avustajina. Aluksi ajatus
oli hankala; kuinka kertoa työstä, joka oli itsellekin
vielä hahmottumaton? Lopulta oivalsin, että kyse on
olosuhteista, materiaaleista ja toiminnasta. Yhteinen kieli
löytyi tekemisen kautta.
 Nyt Baibulat on yksin työhuoneessaan. Hyllyt ovat
täynnä materiaaleja, jotka hitaasti muuttuvat teoksiksi.
Lanka kiepsahtaa sormien ympärille, käsi pyörähtää
ympäri ja siinä on solmu. Pienistä elementeistä syntyy
kolmiulotteisia kappaleita. Niiden niranmaiset, käsitteelliset
merkitykset tulevat esiin kun työ on valmis. Silloin Niran
työstää jo seuraavaa materiaalia.

 “Usually I work alone but a couple of years ago I was
working in Aomor, Japan and had students and artists as
assistants. It was a difficult to explain a piece of work that
was not even clear to myself at that point. Then I realized
that it’s a matter of circumstances, materials and action.
The common language was founded through hard work
using our hands.”
 Now, Baibulat is alone in her working room. The shelves
are packed with materials that slowly turn into pieces of art.
The thread rolls around the finger, the hand turns around
and there’s a knot. Three-dimensional objects are created
from small elements. The conceptual “Niranian” meanings
come out when the art pieces are completed. By that time
Niran is already working with the next material. The latest
inspiration is about to take life and present itself as a reality.
                                   Löytölapsi
                                   nuken osat, kasvusto
                                   1993-95
                                   Foundling
                                   doll parts, growth
                                   1993-95
30
                                                                                          31

Niran Baibulat          Syntynyt Born 1960


Koulutus                     Teoksia kokoelmissa              Education                  Works in the following collections
2006– Kuvataideakatemia,             Miina Sillanpään Säätiö, Taideteollinen    2006– Finnish Academy of Fine Arts,     Miina Sillanpää Foundation, University of
   jatkotutkinto-osasto            Korkeakoulu, Sibelius-Akatemia,          Department of Postgraduate Studies   Art and Design Helsinki, Sibelius Academy,
1985–1993 Taideteollinen Korkeakoulu,      Lönnströmin taidemuseo, Porin taidemuseo,   1985–1993 University of Art and Design   Lönnström Museum of Fine Arts, Museum
   taiteen maisteri, tekstiilitaiteen laitos  Helsingin kaupungin taidemuseo, Lars        Helsinki, Master of Arts, Department  of Fine Arts in Pori, Helsinki City Art
1984 Vapaa Taidekoulu, avoin linja        Swanljungin kokoelma, Kiasma, Valtion       of Textile Art             Museum, Lars Swanljung’s holdings,
                         kuvataidetoimikunta              1984 Free Art School            Kiasma, Arts Council of Finland
Yksityisnäyttelyt
2006 Unohdus löytyi, Kluuvin galleria,      Apurahat                   Individual exhibitions           Grants
   Helsinki                  2007 Uudenmaan lääni             2006 Unohdus löytyi, Kluuvi gallery,    2007 Province of Uusimaa
2003 työnalla, Galleri Leena Kuumola,      2006 Taiteen Keskustoimikunta;           Helsinki                2006 Arts Council of Finland, Alfred
   Helsinki                     kohdeapuraha, Alfred Kordelinin     2003 työnalla, Galleri Leena Kuumola,      Kordelin Foundation, City of Helsinki,
2001 Valoisa huone, Helsingin Taidehallin       säätiö, Helsingin kaupunki, Eva ja      Helsinki                  Eva and Maija Taimi Foundation
   Studio                      Maija Taimin rahasto          2001 Valoisa huone, The Studio of      2005 Finnish Culture Foundation, Hotel
2000 Päiväkahvilla ja muita tarinoita,      2005 Suomen Kulttuurirahasto,           Kunsthalle Helsinki             Chevillon
   Joensuun taidemuseo                Hotel Chevillon             2000 Päiväkahvilla ja muita tarinoita,   2004 province of Uusimaa, Uusimaa
1999 Päiväkahville, var så god,         2004 Uudenmaan lääni, Suomen            Museum of Fine Arts in Joensuu       Foundation of the Finnish Culture
   Näyttelyhuone Klobben, Helsinki          Kulttuurirahaston Uudenmaan       1999 Päiväkahville, var så god, Klobben     Foundation
1998 Muistiinmerkintöjä, Lönnströmin          rahasto                   gallery, Helsinki           2003 Fine Arts Grant, Alfred Kordelin
   taidemuseo, Pihatalo, Rauma         2003 Kuvataiteen Näyttöapuraha, Alfred    1998 Muistiinmerkintöjä, Lönnström        Foundation
1997 Suosittelemme: Kotimaisia             Kordelinin säätiö              Museum of Fine Arts, Rauma       2002 One-year grant for artist
   kangaspuita, Käsityömuseo,         2002 1-vuotinen taiteilija-apuraha      1997 Suosittelemme: Kotimaisia       2000 Paulo Foundation, province of
   Lappeenranta                2000 Paulon Säätiö, Uudenmaan lääni        kangaspuita, Craft Museum,         Uusimaa
1996 Korjaamo, Galleria Valööri, Helsinki    1999 Niilo Helanderin Säätiö, Helsingin      Lappeenranta              1999 Niilo Helander Foundation, City of
1993 Sukkasillaan, Rantagalleria, Turku        kaupunki                1996 Korjaamo, Galleria Valööri, Helsinki    Helsinki
                         1998 Taiteen keskustoimikunta;        1993 Sukkasillaan, Rantagalleria, Turku   1998 Arts Council of Finland, Finnish
Ryhmänäyttelyt                     näyttelytuki, Suomen                                   Culture Foundation, Fine Arts Grant
2006 Helsinki International 06, Korjaamo,       Kulttuurirahasto, Kuvataiteen      Group exhibitions              1997 Paulo Foundation, Arts Council of
   Helsinki                     Näyttöapuraha              2006 Helsinki International 06, Korjaamo,    Finland
2006 Sokerina pohjalla, Rauman          1997 Paulon Säätiö, Taiteen            Helsinki                1996 Finnish-Swedish Culture Foundation,
   Taidemuseo                    Keskustoimikunta laatutuki       2006 Sokerina pohjalla, Museum of Fine      Eva and Maija Taimi Foundation, City
2006 Joen 3. ulottuvuus, Kuvataidepuisto,    1996 Suomalais-ruotsalainen            Arts in Rauma                of Helsinki
   Joensuu                      kulttuurirahasto, Eva ja Maija Taimin  2006 Joen 3. ulottuvuus, Kuvataidepuisto,  1995 The Scandinavia-Japan Sasakawa
2006 Naisten ranta, Galleria Rantakasarmi,       rahasto, Helsingin kaupunki         Joensuu                   Foundation
   Helsinki                  1995 The Scandinavia-Japan Sasakawa      2006 Naisten ranta, Galleria        1994 Arts Council of Finland
2005 Kaunas Art Biennial, Textile 05,         Foundation                  Rantakasarmi, Helsinki         1992 University of Art and Design Helsinki,
   Kaunas, Liettua               1994 Taiteen Keskustoimikunta laatutuki    2005 Kaunas Art Biennial, Textile 05,      Heikki and Hilma Honkanen
2005 Hiljaisuus, Verkaranta, Tampere       1992 Taideteollinen Korkeakoulu, Heikki ja     Kaunas, Lithuania              Foundation
2004 Koukussa, Kenkävero, Mikkeli,           Hilma Honkasen Säätiö          2005 Hiljaisuus, Verkaranta, Tampere    1990 University of Art and Design Helsinki
   Taidekeskus Retretti, Punkaharju      1990 Taideteollinen Korkeakoulu        2004 Koukussa, Kenkävero, Mikkeli,
2004 Virkaten ja höyläten, Lönnströmin                               Retretti, Punkaharju
   taidemuseo, Rauma                                     2004 Virkaten ja höyläten, Lönnström
   Jne.                                              Museum of Fine Arts, Rauma
                                                  Etc.


Minäkö Kassialma
männynneulaset, verkkokassit, vaatteet
2006
Me, a bag lady?
pine needles, string bags, clothes
2006
32
                33


Vuoden muotitaiteilija
Fashion Designer of the Year
Anna-Kaisa
Huttunen
34  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden muotitaiteilija 2007 Anna-Kaisa Huttunen on lahjakas muotoilija,
joka on erikoistunut pukeutumisen tärkeään osa-alueeseen:
työ- ja virkavaatteisiin. Huttusen laaja-alainen koulutus ja kansainvälinen
ura edustavat suomalaista osaamista maailmalla. Suomeen palatessaan
Huttunen tuo laajempaa ja rohkeampaa näkemystä alalle, joka on vasta
ottamassa kunnolla tuulta alleen.
The Fashion Designer of the year 2007 Anna-Kaisa Huttunen is a talented
designer specialized in pr and working clothing. International education and
work has led her way across the world – her designs are representing Finnish
design in it’s best. Huttunen returned to Finland this year bringing fresh and
courageous visions to the upcoming field of brand communication.
                                  Miehistön virkapuvut
                                  Finnair, 2002
                                  Crew uniforms
                                  Finnair, 2002
Muotoilijat ’07 Designer Awards 35
36


   Naisten virkapuku
   Finnair, 2002
   Women’s uniform
   Finnair, 2002
                                                      Anna-Kaisa Huttunen  37

Muuttolintu palasi Suomeen                    Migratory bird returns to Finland
Anna-Kaisa Huttunen on toteuttanut ainakin yhden         Every little girl has played with paper dolls and Barbies,
lapsuudenhaaveensa. Kaikki tytöt leikkivät paperinukeilla ja   drawn and sewn clothes for them and made Lego-furniture
barbeilla, piirtävät ja ompelevat niille vaatteita sekä tekevät  for the dollhouse but it’s only a few who turned that into
legoista nukkekotiin huonekaluja, mutta harvoilla tämä      their profession. For Anna-Kaisa Huttunen it happened
johtaa vaatesuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoihin    naturally. She spent the rainy days of her childhood with a
ja ammattiin. Anna-Kaisalle se tapahtui luontevasti,       pencil in her hand: she designed her first fashion catalogue
sillä hän vietti lapsuutensa sadepäivät kynä kädessä;       at the age of five and at 11 she illustrated her father’s exam
viisivuotiaana valmistui ensimmäinen vaatekatalogi ja       papers with the history of fashion.
kymmenenvuotiaana hän kuvitti muodin historian isänsä        “I started from the 18th century because I thought
tenttipapereiden taakse.                     nothing really happened before that.”
  – Aloitin 1700-luvusta koska ajattelin, ettei sitä ennen     The recession in the Finnish clothing industry in the
ollut tapahtunut juuri mitään.                  90’s has led many talented designers abroad. International
  Suomen vaatetusteollisuuden laskusuhdanne 90-luvulla      education and work experience are also Anna-Kaisa
on lennättänyt monet lahjakkaat suunnittelijat maailmalle.    Huttunen’s trump cards. On top of Fashion and Industrial
Kansainvälinen ja monipuolinen koulutus ja pitkä         Design, she also has a degree on Design Management. This
työskentely ulkomailla ovat myös Huttusen valttikortteja.     year Huttunen returned to Finland from France where she
Teollisen vaate- ja tuotesuunnittelijan ammattitaidon       had been living and working as a fashion designer for more
lisäksi hänellä on myös Design Management -tutkinto.       than 10 years for companies functioning all over the word.
Tutkintoa vastaava pesti brändiviestintään erikoistuneessa    Now she is the Design Manager for Vision Design, a Finnish
Vision Design Oy:ssä sai Huttusen palaamaan tänä         company specialized in brand communication.
vuonna Suomeen Ranskasta, jossa hän oli työskennellyt
vaatesuunnittelijana. Työt kuljettivat häntä moneen
suuntaan maapallolla, mutta tukikohta oli Pariisissa yli
kymmenen vuoden ajan.
38


               – Tulin tänne ajatuksella, että olen kolmen vuoden
              työkomennuksella Suomessa. Oli rohkaisevaa saada tämä
              palkinto juuri nyt. Sen merkitys on ehkä suurempi kuin
              arvaankaan.

              Ranska, Dubai, Beirut, Jeddah,
              St. Tropez ja Mauritius-saari
              Anna-Kaisa Huttusen kiinnostus työpukeutumiseen
              alkoi Finnairin virka-asujen suunnittelukilpailun
              voitosta vuonna 1995. Työ sai jatkoa myöhemmin,
              kun hänet valittiin suunnittelemaan myös nykyiset
              lentohenkilökunnan asut.
               – Siinä pääsi mukaan koko Finnairin brändiuudis-
              tukseen. Se on ollut myös hyvä referenssi ulkomailla koska
              lentoyhtiöt ovat tunnettuja kaikkialla. Lähi-idässäkin on
              voinut liputtaa suomalaisuutta.

                “I came with an idea that I’m coming to Finland for a
              three year hire. It was encouraging to get this award now.
              It might have a bigger meaning than I imagine.”

              France, Dubai, Beirut, Jeddah, St Tropez
              and Mauritius Island
              Anna-Kaisa Huttunen’s interest in work wear started after
              winning the uniform design competition for Finnair in
              1995. The project continued later when she was assigned to
              design the uniforms that are currently being used.
Siivoushenkilökunnan asut   “I got to see the whole brand reforming in Finnair. That
”Style Hotel”
Emile Rassam, Dubai, 2006  job has been a good reference abroad as flight companies are
Cleaning staff uniforms   well known everywhere.”
“Style Hotel”
Emile Rassam, Dubai, 2006
 Muotoilijat ’07 Designer Awards 39
Ravintolahenkilökunnan asut
”Kiinalainen Ravintola”
Emile Rassam, Dubai 2006
Restaurant uniforms
“Chinese restaurant”
Emile Rassam, Dubai 2006

Katalogituotteita
Emile Rassam Uniforms, Libanon, 2004
Catalogue products
Emile Rassam Uniforms, Libanon, 2004
40
                                              Anna-Kaisa Huttunen  41


  Huttusen ura vaatesuunnittelijana on kuin maailman-     Partiopaita
                                Suomen Partiolaiset, 2005
ympärysmatka. Ensimmäinen Pariisin työpaikka löytyi      Scout shirt
Lacoste’lta, ja sen jälkeen muista yrityksistä, joiden     Scouts of Finland, 2005
toiminta ulottui eri puolille maailmaa. Toimeksiantoihin
kuului mm. hotellietyöasujen suunnittelua Mauritiukselle    Tyttöjen kolttu
ja St. Tropeziin, Dubaihin ja Jordaniaan sekä lentoyhtiöiden  Suomen Partiolaiset, 2005
                                Girls dress
asuja Ranskaan, Libanoniin ja Korsikalle.           Scouts of Finland, 2005
  Vedettyään Pariisissa Guy Laroche’n virkavaateosastoa
                                Ulkotakit
pari vuotta, Huttunen päätti ryhtyä freelanceriksi.      Suomen Partiolaiset, 2005
  – Kysyntää oli, ja olin sen verran nälkäinen, että yhden  Seasonal overcoats
                                Scouts of Finland, 2005
yrityksen kanssa työskentely ei ruokkinut kaikkia niitä
tilaisuuksia, joita tuntui tulevan.
  Pariisissa asuessaan Huttunen suunnitteli suomalaisille-
kin yrityksille työasuja. Hän on ollut myös mukana kehit-
tämässä niin sanottua puettavaa teknologiaa. Suomen
partiolaisten uudet asut ovat Anna-Kaisan käsialaa.
  – Jos käytetyt partiopaidat ovat jonain päivänä
keräilykamaa kirpputorilla, niin työni on hyvin onnistunut!


  Huttunen’s career has been a whirlwind experience.
Her first job in Paris was in Lacoste and which led to other
internationally known brands. There were assignments
like hotel uniforms in Mauritius and St. Tropez, Dubai and
Jordania as well as outfits for flight companies in France,
Libanon and Korsika.
  After leading the uniform department at Guy Laroche
in Paris, Huttunen decided to freelance.
  “There was a demand and I was hungry – working for
one company didn’t feed all the opportunities that there
was for me”.
  Huttunen was working for many Finnish companies
while living in Paris. She has designed work clothing
and scout uniforms. She as well worked with a collective
developing wearable technology.
42


Tutkimisen jälkeen siirrytään luovaan työhön        After research comes creative work
Anna-Kaisa Huttunen on ehtinyt opettaa           Anna-Kaisa Huttunen has been teaching in Esmod, the
vaatesuunnittelua ranskalaisen Esmod-koulun         international French Fashion School based in Libanon and
Libanonin- ja Kiinan-yksiköissä. Hän opetti         China. She taught multinational marketing, international
monikansallista markkinointia, muodin kansainvälistä    fashion marketing, brand profiling and a course call
markkinointia, brändiprofilointia ja Produit        ‘Produit Mode’ which is about researching basic clothing
Mode -nimistä ainetta, jota vastaavaa Suomen        from the sociological point of view. The perspective
vaatesuunnittelukouluista ei vielä löydy. Kurssilla     designer’s creative work soon started there after.
käydään läpi eri vaatekappaleiden sosiologinen elinkaari.   “I’d like to encourage future designers to the field of
Siinä tutkitaan miten paita, housut, leninki ja hame    working clothing – it doesn’t sound very sexy but it is
ovat kehittyneet kaavoituksellisesti, millä tavoin eri   actually really interesting. You got to analyze the needs of
suunnittelijat ovat vaatekappaleita tulkinneet, ja miten  the company thoroughly. The most important thing is to
tämä kaikki näkyy tämän päivän suunnittelussa. Vasta    create street credible clothing that the worker enjoys and is
tutkimuksen jälkeen siirrytään omaan luomistyöhön.     proud to wear and that looks distinguished.”
  – Tuleville suunnittelijoille voin sanoa sen, että     Many Finnish companies have awakened to realize the
tämä maailman epäseksikkäimmältä kuulostava         importance of image wear. It is an expanding field in the
työvaatesuunnittelu on todella mielenkiintoista.      fashion industry and thereby offers work to up and coming
Siinä analysoidaan yrityksen tarpeet perinpohjaisesti.   designers. After all, Barbie had an air hostesses outfit
Tärkeintä on tehdä asiakasyrityksen brändin mukaisia    as well. The source of inspiration can be sparked from
katu-uskottavia vaatteita, joissa työntekijä viihtyy ja   something as simple as that.
kokee olevansa edustava, ja on ylpeä saadessaan käyttää
edustamansa yrityksen mukaista vaatetusta.
  Suomessa monet yritykset ovat havahtuneet
huomaamaan edustus- ja virkavaatteiden eli nykykielellä
imagopukeutumisen merkityksen. Ala on kasvava
ja se tarjoaa työtä suunnittelijoille. Sitä paitsi olihan
Barbiellakin lentoemännän puku!
                                                                                            43


Anna-Kaisa Huttunen              Syntynyt Born 1970Koulutus                     2005–2006 Ranskan Suomen kauppakamari,     Education                   2005 Association of Fashion Retailers in
1991–1996 Taideteollinen korkeakoulu;         Pariisi, suomalaisia suunnittelijoita   1991–1996 University of Art and Design       Finland, lecturer for special training
   taiteen maisteri, pääaine            promovoivan design-tapahtuman         Helsinki; Master of Arts, major        courses for Stockmann, Finnish
   vaatetussuunnittelu, sivuaine teollinen     organisointi                  subject: fashion design, minor subject:    department store employees in Riga,
   muotoilu                  2005 Suomen Muotikaupanliitto,           industrial design               Latvia
1994 Hochschule der Kunste, Berlin,          Riika, vieraileva kouluttaja       1994 Hochschule der Kunste, Berlin,      2003–2004 Esmond Beirut, franchising of
   vaatetussuunnittelun koulutusohjelma       Stockmann Latvian henkilökunnan        fashion design training program        Esmod International in Lebanon.
1994 L’Institut Français de la Mode, Paris,      ammattikursseilla             1994 L’Institut Français de la Mode, Paris,     Responsible of fashion design teaching
   European Post Graduate Program,       2003–2004 Esmond Beirut,              European Post Graduate Program,        for 2nd and 3rd year students and
   Fashion Management & Marketing          vaatesuunnittelun,               Fashion Management & Marketing         lecturer for live model drawing,
1990–1991 Vantaan käsi- ja taideteollinen       tekstiiliteknologian, muodin historian  1990–1991 Institute of Applied Arts in       fashion history and textile technology
   oppilaitos, vaatetussuunnittelun         ja elävän mallin piirustuksen opetus      Vantaa, fashion design training      2000–2002 Modin, fashion illustrations for
   koulutusohjelma               2000–2002 Modin, Matti Seppäsen           program                    the Finnish magazine with journalist
                           muotiartikkeleiden kuvitus                                  Matti Seppälä
Työvaatteiden suunnittelu            1999–2006 Clothing+, Kankaanpää,        Image Clothing                 1999–2006 Clothing+, Finnish company
2007–Vision Design, Helsinki, design         puettavan teknologian           2007– Vision Design, Helsinki, design        specialized on wearable technology
   manager                     konseptisuunnittelu              manager                    conception, Free-lance designer for
2004–2005 Suomen partiolaiset,          1999–2001 Hervé Léger, Pariisi, naisten    2004–2005 Scouts of Finland, Finnish scouts     conception, design and illustration
   partioasujen suunnittelu             prêt-à-porter luxe -malliston         uniform                  1999–2001 Hervé Léger, Paris, Collection
2004–2007 Emile Rassam Uniforms, Beirut.       mallistoassistentti            2004–2007 Emile Rassam Uniforms, Beirut.      assistant, illustration and design
   Projekteja mm. Hotel Hilton Jeddah,     1999–2000 Sokos, muodin               Projects, among others, Hotel Hilton      following the guidelines of Michel
   Hotel Kempinski Isthar, Hotel Habtoor      markkinointimateriaalin kuvitus        Jeddah, Hotel Kempinski Isthar, Hotel     Argout
   Beirut                   1996–1999 Taloussanomat, Matti Seppäsen       Habtoor Beirut              1999–2000 Sokos, illustrations for the large
2003–2004 Menajet, Beirut, libanonilaisen       muotiartikkeleiden kuvitus        2003–2004 Menajet, Beirut, uniform design      Finnish department store
   lentoyhtiön henkilökunnan          1995–2003 Marcelle Danan, Pariisi,         for an airline company          1996–1999 Taloussanomat, fashion
   virkapukujen konseptointi ja           naisten prêt-à-porter-malliston,     2001–2003 Finnair, uniform design for a       illustrations for the Finnish magazine
   suunnittelu                   neuleiden, asusteiden, korujen ja       Finnish airline company            with journalist Matti Seppälä
2001–2003 Finnair, henkilökunnan virka-        kodinsisustustuotteiden suunnittelu    1998–1999 Groupe Flory, Guy Laroche,      1995–2003 Marcelle Danan, Pariisi,
   asuvalikoiman koordinointi ja        1995–2003 Jousipaita, Lahti, miesten        Pariisi. Projects, among others,        accessories design, design for ladies
   suunnittelu                   paitamalliston koordinointi ja         Chateau de la Messarediere,        1995–2003 Jousipaita, Lahti, men’s shirt
1998–1999 Groupe Flory, Guy Laroche,         suunnittelu                  Compagnie Corse Mediterrannee,         design
   Pariisi. Projekteja mm. Chateau de     1998–2001 Selma, Lahti, naisten           Euralair, Hotels du Roi et Recidence,   1998–2001 Selma, Lahti, design for the ladies
   la Messarediere, Compagnie Corse         neulevaatteiden suunnittelu          Peugeot, Sernam Star Airlines         knitwear collection
   Mediterrannee, Euralair, Hotels du     1995–1998 La Chemise Lacoste, Pariisi,     1997–2006 E. Laiho Oy, Helsinki. Projects,   1995–1998 La Chemise Lacoste, Pariisi,
   Roi et Recidence, Peugeot, Sernam        Sport Active, Casual, Tennis ja Golf-     among others, Anttila, Asko Indoor       Part of design team for Sport Active,
   Star Airlines                  mallistojen sekä asusteiden suunnittelu    Group, Casino Ray, Citymarket, Kodin      Casual, Tennis and Golf collections
1997–2006 E. Laiho Oy, Helsinki. Projekteja   1993 Seppälä, 4 kuukauden työharjoittelu      1, Stockmann               1993 Seppälä, Finnish “street wear” label
   mm. Anttila, Asko Indoor Group,         suunnitteluosastolla                                     with several boutiques, 4 months
   Casino Ray, Citymarket, Kodin 1,                              Other Professional Activities            training as an assistant-designer
   Stockmann
                         Palkinnot
                                                2006 Esmond Beijing, lecturer of fashion    Awards
                         1995 Finnair, ensimmäinen palkinto:         marketing and sosiology courses
Muita töitä                      henkilökunnan virkapuvut         2006 Finpro, Helsinki, lecturer for      1995 First Prize Finnair, Uniform design for
2006 Esmond Beijing, muodin           1995 The Smirnoff International Fashion       “Cross-sectoral Design Business        airline company
   markkinoinnin ja muodin sosiologian       Awards, Helsinki 1995, toinen palkinto     Opportunities” workshop          1995 Second Prize, The Smirnoff
   opetus                   1994 Le Comité Colbert, ensimmäinen      2005–2006 French-Finnish Chamber of         International Fashion Awards,
2006 Finpro, Helsinki, vieraileva kouluttaja     palkinto: tennismallisto Lacostelle      Commerce, event management for the       Helsinki
   ”Cross-sectoral Design Business                                 young designers promotional event     1994 First Prize, Comité Colbert Awards,
   Opportunities” -workshopissa                                  “Ice Breakers”                 for La Chemise Lacoste
44


Vuoden huonekalusuunnittelija
Furniture Designer of the Year
Antti
Kotilainen
Muotoilijat ’07 Designer Awards45
46  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden huonekalusuunnittelija 2007 Antti Kotilainen on määrätietoinen
ja lahjakas suunnittelija, jolle on kertynyt runsaasti näyttöä ja kokemusta
menestyksekkäästä yritysyhteistyöstä tunnettujen huonekaluvalmistajien
kanssa. Tinkimätön muototaju ja kyky vakuuttaa valmistajataho yksilöllisen
muotoilun ja korkean laadun merkityksestä on ollut edellytyksenä viimeiseen
asti hiottujen tuotteiden menestymiselle.
The Furniture Designer of the year 2007 Antti Kotilainen is a devoted and
talented designer who has a long history of successful cooperation with
Finnish furniture industry. Kotilainen’s intransigent sense of shape and
ability to affirm the companies to understand the meaning of individual
design and high quality have been the preconditions for the success of
Kotilainen’s refined furniture.
                                   AND
                                   PIIROINEN
                                   2004
Muotoilijat ’07 Designer Awards47
48


Penkillä on väliä                         Bench matters
Kolmivuotiaana Antti Kotilainen ilmoitti tulevansa isona      At the age of three Antti Kotilainen announced that he’s
arkkitehdiksi. Mittakaava kuitenkin muuttui matkan         going to be an architect. The scale changed a bit when he
varrella. Hänestä tuli tiloja kalustava suunnittelija.       grew up to be a designer specialized in pieces of furniture
Julkisten tilojen huonekalut vaikuttavat läheisesti ihmisten    used in public spaces. You may not come to think about
viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Ei ole yhdentekevää, millä     it but it makes a lot of difference on what kind of a chair
penkillä istut koulussa, pankissa tai puistossa.          you sit when you are at school, in a bank or at park. Antti
  – Huonekalut eivät ole vain esineitä, vaan niiden pitää     Kotilainen thinks about it everyday.
synkata sen tilan kanssa missä ne ovat. Lisäksi niiden pitää     “Furniture is nor only objects. They have to be in sync
tuottaa visuaalista mielihyvää, Kotilainen sanoo.         with the environment. On top of that they have to give you
  Kalustesuunnittelua on opetettu sekä teollisen muotoilun    visual pleasure”, Kotilainen says.
että sisustusarkkitehtuurin opintoihin liittyvänä erikois-      Studying and comprehending the interiors are the most
alana. Kotilaisen tapaan monella kalustesuunnittelijalla on    important things before designing the furniture for a
takana myös puusepänopintoja. Ympäristön tutkiminen ja       public space. Kotilainen points out that a shelf or a bench
ymmärtäminen on Kotilaisen mukaan tärkein pohjatyö,        also give rhythm to a room.
kun mietitään julkisten tilojen sisustuselementtejä. Hylly
ei ole vain hylly vaan sillä myös rytmitetään tilaa.
                                  Only Antti Kotilainen can design
                                  Antti Kotilainen furniture
Antti Kotilaisen huonekaluja ei voi suunnitella          Kotilainen sketches on a regular basis. The first sketches
kukaan muu kuin Antti Kotilainen                  appear early in the morning on the mirror in his bathroom.
Kotilainen piirtää koko ajan. Päivän ensimmäiset luonnok-     During his day he draws whenever it’s possible: on paper,
set hän hahmottelee huurtuneeseen kylpyhuoneen peiliin.      on napkins, corners of newspapers and cash receipts.
Kuvia piirtyy päivän mittaan lehtiöiden, kopiopapereiden ja    That’s his way of thinking. His way of keeping up with his
vihkojen lisäksi Hesarin kulmaan, kassakuitteihin ja lounas-    constant innovativeness.
ravintolan lautasliinoihin. Kaikenlaiset käsillä olevat paperit    “One handle of a chair can need as much thinking
täyttyvät Kotilaisen ajatuksista.                 as a whole series of products. My working style is like
  – Yhdessä käsinojassa ja kiinnitysdetaljissa voi olla      metamorphose. One product gives ideas to next ones and
yhtä paljon mietittävää kuin kokonaisessa tuotesarjassa.      eventually they all fit together.”
Mun tapa työskennellä on metamorfoosimainen. Yhdestä         Antti Kotilainen has created a close relationship to the
tuotteesta syntyy toisia tuotteita ja uusia ajatuksia ja lopulta  companies he has been working with. He was working
ne muodostavat kokonaisuuden.                   for the furniture industry already before computers came
  Antti Kotilainen on luonut työskentelytavallaan tiiviin     to be essential. Kotilainen had a chance to work with the
suhteen niihin yrityksiin, joille hän on suunnitellut kalus-    best cabinetmakers. Currently industries cannot afford to
teita. Syvälle luotaava suunnittelutyö ja hyvä tuntuma       function without computer technology.
     Muotoilijat ’07 Designer Awards49
Luonnos
Sketch
50
CHIP B
PIIROINEN, 2001
         Muotoilijat ’07 Designer Awards 51DALE
yksityiskohta
detail
PIIROINEN, 2002
52


   käsillä tekemiseen ovat Kotilaisen valttikortit. Hän on ollut
   suunnittelijana huonekaluteollisuudessa jo ennen digitaa-
   liaikaa, jolloin tuotekehittelyosaston pajalla työskentelivät
   parhaat mallipuusepät. Nykyisin teollisuus ei enää toimi
   ilman digitaalitekniikkaa.
    – Datassa on se hyvä puoli, että kun jutut lyödään ykkö-
   sinä ja nollina koneisiin niin siitä tulee yleensä täsmällistä.
   Mulla on onneksi taitavia kavereita alihankintaketjussa, jot-
   ka osaavat tämän puolen. Sitä taas en ymmärrä ollenkaan,
   että palkkaisin jonkun toisen suunnittelijan mun tuotteille.
   Tätähän tapahtuu muotoilupuolella, mutta ei se pelkkä
   signeeraaminen kiinnosta.
                   CHIP
                   PIIROINEN
                   2002
                                                       Antti Kotilainen
                                                                 53

                                 “Data has one advantage: it’s usually exact. I have good
Muotoilu on jalostamista                    subcontractors doing that computer stuff for me. There’s
Antti Kotilaisen huonekalumallistot ovat päätyneet       one thing I don’t understand: that I would hire an other
maailmalla yliopistoista F1-radalle. Kotilaisen yhteistyö    designer to design my furniture, that happens in this
Piiroisen kanssa on jatkunut jo seitsemän vuotta.Vuonna     industry, but I couldn’t just sign the work I didn’t do.”
2000 valmistunut Chip-tuoli on rakennettu keihäänkärki-
tuotteeksi, jonka tuotekehittelyyn käytettiin paljon aikaa   Designing is refining
ja energiaa. Piiroisen lisäksi myös amerikkalainen huone-    Antti Kotilainen’s furniture can be found globally. From
kaluvalmistaja Knoll on ottanut tuolin mallistoonsa.      universities to F1- track. The cooperation with the Finnish
  – Muotit kävivät Saksassa tehtaalla neljä kertaa, koska   company Piiroinen has lasted for seven years. Chip chair
yhden kaaren huippua piti säätää 1,55 milliä ettei viilu    that came out in 2000 went through a long developing
repeä. Tuotekehittely yhdessä insinöörien kanssa kesti kaksi  process. Knoll has also taken it into their collection.
vuotta. Muotoilu on jalostamista jos mikä. Chipistä tuli yksi   ”The models went back and fort to a German factory
kestävimmistä ja kevyimmistä tuoleista. Se näyttää vain     just to fix 1,55 mm. The whole developing process took two
nelijalkaiselta tuolilta, mutta sen takana piilee äärettömän  years. Designing is surely refining. Chip became one of the
vaikeasti mietittäviä asioita.                 most durable and light chairs ever. It looks like a chair with
  Antti Kotilainen on huolissaan siitä, että suomalainen    four legs but there are a lot of complex things behind it.“
rakennus- ja huonekaluteollisuus toimii nykyisin nopeuden     Antti Kotilainen is worried that the Finnish furniture
ja tehokkuuden ehdoilla laadun kustannuksella. Se on jo     industry is producing products fast and effectively at the
johtanut siihen, että samanlaisia tuotteita tehdään muualla   expense of quality. It has already led to the situation where
halvemmalla eikä kotimainen käy kaupaksi. Yritysten       they make same kinds of products somewhere else at even
kannattaisi panostaa entistä enemmän muotoiluun ja       a lesser cost. Companies should put more emphasis on
keskittyä markkinointiin. Kotilainen onkin ollut onnekas    design and concentrate on marketing. Kotilainen has been
voidessaan työskennellä yrityksille, joiden arvoja ovat     lucky to work with companies that value high quality and
korkea laatu ja visuaalisuus.                  a vision to match.
  – Muotoilijan pitää olla tarkkaavainen, laaja-alainen      “Designer has to be alert, expansive and cultivated.
ja sivistynyt. Huonekalusuunnittelu on sitkeyslaji.       Design work includes intuition and an endless amount of
Me muotoilemme näkemästämme samaan tapaan kuin         choices and decisions. At times, you have to get as far as
kirjailijat kirjoittavat siitä. Suunnitteluun kuuluu intuitio  possible from your office, go sailing and let you subconscious
ja loputon määrä vaihtoehtoja ja päätöksiä. Välillä pitää    breath some fresh air. Let the natural aspects of life be your
ottaa etäisyyttä toimistoon, lähteä merelle ja antaa      inspiration. The back of the chair you have been trying to
alitajunnan virrata tuulessa. Kuinka ollakaan, mielessä     figure out gets it’s shape from the light that touches the peak
pyörivä tuolin selkänoja saa muotokielensä aallonharjaan    of the wave. A perfect example of nature and innovation
osuvasta valosta...                       working in harmony to create everlasting pieces of design.”
54
   XO
   PIIROINEN, 2006

   FRAME
   PIIROINEN, 2006

   OPTION
   PIIROINEN, 2006
                                                                                            55


Antti Kotilainen         Syntynyt Born 1966Koulutus                    Kai Frank – Tänään, I Dag, To Day, Design   Education                    Good Design, The Chicago Athenaeum
1995 Lahden Muotoiluinstituutti,           Forum, Helsinki 2003, Berlin 2004    1995 Graduate from the Department of         Museum of Architecture and Design,
   Kalustemuotoilun koulutusohjelma      Scandinavian Design of the day, Copenhagen     Furniture Design, Lahti Institute of       USA 2004
                           airport 2003                 Design                   Kai Frank – Tänään, I Dag, To Day, Design
Toimet                     Find Makasiinit, Helsinki 2002                                   Forum, Helsinki 2003, Berlin 2004
1998– Design office Antti Kotilainen      Finnish Design, Design Forum, Helsinki    Professional Appointments            Scandinavian Design of the day, Copenhagen
1992–1998 Freelance designer             2002                  1998– Design office Antti Kotilainen         airport 2003
                        Good Design, The Chicago Athenaeum      1992–1998 Freelance designer          Find Makasiinit, Helsinki 2002
Töitä                         Museum of Architecture and Design,                           Finnish Design, Design Forum, Helsinki
PIIROINEN: Option Lounge (2007),           USA 2002                Product Design                    2002
   Option M moduulisohva (2007), XO     Form of Finland exhibition, Ireland 2002   PIIROINEN: Option Lounge (2007),        Good Design, The Chicago Athenaeum
   pöytä (2006), Frame sohvajärjestelmä   Haus der Architectur in Graz, Austria 2002     Option M modular sofa (2007), XO        Museum of Architecture and Design,
   (2006), Option pöytäjärjestelmä      Gentle Wind, Tokyo Japan 2000            table (2006), Frame sofa system         USA 2002
   (2006), Option tuolisarja (2006–),    Young Design, Helsinki, Jyväskylä, Biennal     (2006), Option table system (2006),    Form of Finland exhibition, Ireland 2002
   And kalustesarja (2004), Dale          Internatinal, Finland 2000          Option chair collection (2006–), And   Haus der Architectur in Graz, Austria 2002
   kalustesarja (2002)            Festival St. Etienne, Maision de la Culture     furniture collection (2004), Dale     Gentle Wind, Tokyo Japan 2000
PIIROINEN /Knoll Studio: Chip             d’Arion, France 2000             furniture collection (2002)        Young Design, Helsinki, Jyväskylä, Biennal
   kalustesarja (2000/2003)         Sata – European City of Culture design    PIIROINEN /Knoll Studio: Chip furniture        Internatinal, Finland 2000
Lepo Product Oy: Woo tuolit (1999)          exhibition, Helsinki 2000           collection (2000/2003)          Festival St. Etienne, Maision de la Culture
ASKO Oy: Viiva hyllystösarja (1998)       Finland Design 10 – The Turn of the      Lepo Product Oy: Woo chairs (1999)          d’Arion, France 2000
Asko Julkikaluste Oy/EFG: Kite tuolit         Millennium, Helsinki 1998        ASKO Oy: Viiva domestic furniture (1998)    Sata – European City of Culture design
   (1997), HI.Fly tuolit (1996), B.Fly    Young Designers’ Week, UIAH, Helsinki 1997  Asko Julkikaluste Oy/EFG: Kite chairs         exhibition, Helsinki 2000
   tuolit (1996), Bobo tuolit (1995)     Top Ten of Lahti Institute of Design, Ulm,     (1997), HI.Fly chairs (1996), B.Fly    Finland Design 10 – The Turn of the
Lepo Product Oy: Zoo kalustesarja (1993–)       Germany 1997                 chairs (1996), Bobo chairs (1995)        Millennium, Helsinki 1998
                                               Lepo Product Oy: Zoo furniture collection    Young Designers’ Week, UIAH, Helsinki 1997
Messut                     Apurahat                                           Top Ten of Lahti Institute of Design , Ulm,
                                                  (1993–)
Stocholm International Furniture Fair 2007,   State grant for artist, 2006–2008                                  Germany 1997
   2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,    Finnish–Swedish Culture Foundation 2004    Fairs
                        Finnish Culture Foundation 1999, 2003                             Grants
   1999, 1998, 1997, 1996                                  Stocholm International Furniture Fair 2007,
Copenhagen Furniture Fair 2006, 2005,      Olga and Vilho Linnamo Foundation 1999,      2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,    State grant for artist, 2006-2008
   2004, 2003, 2002, 2001              1995, 1993                  1999, 1998, 1997, 1996           Finnish-Swedish Culture Foundation 2004
IPEC Furniture Fair, Japan 2006         Lahti Design Institute 1995          Copenhagen Furniture Fair 2006, 2005,      Finnish Culture Foundation 1999, 2003
100 % Design, Rotterdam 2006                                    2004, 2003, 2002, 2001           Olga and Vilho Linnamo Foundation 1999,
                        Palkinnot                                              1995, 1993
Design Partners, Helsinki 2006, 2005, 2003                          IPEC Furniture Fair, Japan 2006
Orcatec, Cologne 2004, 2002, 2000, 1994     Good Design Award of the Chicago       100 % Design, Rotterdam 2006          Lahti Design Institute 1995
Neocon, Chicago, Knoll Studio 2003, 2004       Athenaeum Museum 2004, 2002       Design Partners, Helsinki 2006, 2005, 2003
                                                                       Prizes and honours
Habitare Furniture Fair, Helsinki 2003, 2001,                         Orcatec, Cologne 2004, 2002, 2000, 1994
                        Töitä kokoelmissa                                       Good Design Award of the Chicago
   1999, 1997, 1995, 1993                                  Neocon, Chicago, Knoll Studio 2003, 2004
100 % Design, London 2001            Chicago Athenaeum Museum of          Habitare Furniture Fair, Helsinki 2003, 2001,    Athenaeum Museum 2004, 2002
                           Architecture and Design, USA 2004:      1999, 1997, 1995, 1993
Näyttelyt                      Chip B chair Knoll Studio,                                Works in the following collections
                                               100 % Design, London 2001
Find Sanomatalo, Helsinki 2007            Chip chair Piiroinen                                   Chicago Athenaeum Museum of
Pehmeämmin Antti Kotilainen, Helsinki      Chicago Athenaeum Museum of          Exhibitions                     Architecture and Design, USA 2004
   2006                      Architecture and Design, USA 2002:    Find Sanomatalo, Helsinki 2007            – Chip B chair Knoll Studio
Kotona Jollaksessa 2005               Chip chair Piiroinen           Pehmeämmin Antti Kotilainen, Helsinki      Chicago Athenaeum Museum of
Good Design, The Chicago Athenaeum                                 2006                      Architecture and Design, USA 2002
   Museum of Architecture and Design,                            Kotona Jollaksessa 2005               – Chip chair Piiroinen
   USA 2004
56


Vuoden teollinen muotoilija
Industrial Designer of the Year
Matti
Makkonen
Muotoilijat ’07 Designer Awards 57
58  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden teollinen muotoilija 2007 Matti Makkonen on työssään
innovatiivinen ongelmanratkaisija. Tinkimätön suhtautuminen
ergonomiaan ja käytettävyyteen sekä saumaton yhteistyö insinöörien ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat Makkosen hyveitä. Työn ja
muotoilun laadusta kertovat kestävät ja hyvännäköiset tuotteet.
Industrial designer Matti Makkonen is an innovative solution maker.
Intransigent attitude towards ergonomics and usability added with
a smooth cooperation with business partners are Makkonen’s professional
trump cards. The quality is practical in Makkonen’s sustainable and
beautifully designed products.
Muotoilijat ’07 Designer Awards 59
60


Kämmenen jälki                         Mark of the palm
Teollinen muotoilija Matti Makkonen on suunnitellut      Industrial designer Matti Makkonen has designed all kinds
kaikenlaisia isoja ja pieniä esineitä jo kolmenkymmenen    of products. From tiny to grand for more than thirty years.
vuoden ajan. Hänen muotoilemansa tavarat ja työvälineet    He is a modest man but the tools and things he designed
puhuvat vaatimattoman miehen puolesta. Ne toimivat,      talk on behalf of him: they function, they last, they are
kestävät, ovat ergonomisia ja hyvännäköisiä! Tuotevali-    ergonomic and good looking!
koima on laaja: pienistä laboratoriovälineistä järeisiin     “My parents were farmers and my grandparents were
työkoneisiin ja kokonaisiin tuotantolinjoihin.         cart smiths. So I learnt home that if you don’t have
– Olen maanviljelijäperheestä ja isovanhemmat olivat      something you got to make it.”
Valkjärven kärryseppiä. Olen oppinut kotoa, että jos ei      Makkonen made history by designing the first mobile
jotain ole niin se pitää tehdä itse.              phone in Finland. Who knows, it might have been the first
 Makkosen oma kädenjälki näkyy ihan konkreettisesti,     in the world. He made the model in 1985. To make the shape
jos ei aivan maailman, niin ainakin Suomen ensimmäisessä    ergonomic he actually pressed his own palm to the mould
kannettavassa puhelimessa. Mobira Cityman oli Makkosen     for the prototype. The phone at that time was a luxury
käsissä itse asiassa jo vuonna 1985, jolloin hän painoi oman  item and was put on the market in 1988. It weighed an
kämmenen jälkensä luurin prototyypin valmistamiseen      astounding 760 grams compared to today’s model.
käytettävään muottiin. Jälki monistui tehtaassa puhelimiin.
Markkinoille uusi puhelin ilmestyi vuonna 1988. Se oli 760   The control equipment for interchangeable
gramman painoinen, lähes 30 000 markkaa maksanut        platform and other details
luksustuote.                          At that time when Matti Makkonen was thinking about the
                                characteristics of mobile telephones the computer aided
Vaihtolavakoukkulaitteen säätöyksikkö             design was taking it’s first steps. Today’s young industrial
ja muita yksityiskohtia                    designers move naturally in 3D creating moving illusions of
Niihin aikoihin kun Matti Makkonen mietti kannettavan     their visions but Makkonen goes to his workshop and puts
puhelinlaitteen ominaisuuksia, oltiin vasta lapsenkengissä   his circular saw to work.
niin kutsutussa tietokoneavusteisessa tuotesuunnittelussa.    “If you have to design a product that will be handled,
Kolmas ulottuvuus teki vasta tuloaan. Siinä missä nykyiset   you got to do a full size model of it. You have to prove it by
tuoreet muotoilijat luovat tietokoneillaan liikkuvia      hand. The real dimensions are difficult to perceive in 3D. I
illuusioita visioistaan, niin Matti menee pajalle ja laittaa  design by making physical models.”
sirkkelin soimaan.                        Makkonen’s models are measured and the information is
– Jos pitää suunnitella tuote, jota käsitellään, niin kyllä  transformed to digital format.
siitä pitää tehdä luonnollisen kokoinen malli, jota voi      Matti Makkonen is working and is a partner in ED Design
kokeilla. Todellisia mittasuhteita on vaikea hahmottaa     in Turku. Industrial designers work in teams. Makkonen
3D:ssä. Suunnittelen tekemällä fyysisiä malleja.        is usually working with Harri Alanen, Kimmo Halonen
  Mallit mitataan ja tiedot viedään koneelle digitaaliseen  and Teemu Merranti. There can be more than ten projects
Matti Makkonen   61
 Valtra-T -sarja
 2006
 Valtra-T -series
 2006
62
                                  Matti Makkonen   63

muotoon. Siinä vaiheessa tarvitaan muita henkilöitä.
  Makkonen työskentelee ja on osakkaana ED-Design-
muotoilutoimistossa Turussa. Muotoilijan työ on ryhmä-
työtä. Usein Makkosen tiimiin kuuluvat Harri Alanen,
Kimmo Halonen ja Teemu Merranti. Projekteja saattaa olla
kymmeniä käynnissä yhtä aikaa. Toimeksiannot vaihtelevat
kuorma-auton penkin välissä olevasta vaihtolavakoukku-
laitteen säätöyksiköstä vuonna 1982 valmistuneeseen
Saddam Husseinin huvipurteen, jonka uumeniin rakennet-
tiin mm. 200-paikkainen ravintola, kuntosali ja leikkaussa-
lilla varustettu sairaalaosasto. Al Mazur -aluksella ehdittiin
kyllä huvitellakin, mutta lopulta siitä tuli liittoutuneiden
maalitaulu.
– Kuudentoista ohjusosuman jälkeenkin alus pysyi pinnalla,
Makkonen nauraa.


going on at the same time. Assignments vary from the
control equipment for interchangeable platform to Saddam
Hussein’s yacht that was built in 1982. The ship contained
a restaurant for 200 people, a gym and a surgical operation
room. Plenty of parties and happy events were happening in
Al Mazur yacht before the allied forces targeted it.
  “The yacht was hit by 16 missiles but didn’t sink”,
Makkonen laughs.

Machinery for farmers
It’s not a surprise that a farmer’s son end up designing
tractors and other tools facilitating that industry. The
tractor project with Valtra Ltd. started in 1984 and is
still going on. Makkonen says it’s a challenging project.
Ergonomics, usability and logical means in use are the      Finnpipette digital
key words – for example how the control equipments are      1994
positioned and what kind of a handle fits to the farmer’s    Finnpipette Bio control
hand. Also more and more electronics are being used in      1997
64
Multilift xr-ohjain
2007
Multilift xr contoller
2007

Valtra-T, ohjaamo
Valtra-T, control cabin
Muotoilijat ’07 Designer Awards 65
66
Isännille koneita                        tractors and other agricultural machinery.
Ei ole yllätys, että maanviljelijän poika päätyy         “You never know what the tractor is used for.
suunnittelemaan traktoreita ja muita tarpeellisia        The farmers attach any kind of tools on them.”
työvälineitä. Traktoriprojekti Valtra Oy:n kanssa alkoi jo    There is an inevitable deadline in every project.
vuonna 1984 ja jatkuu edelleen. Makkonen kehuu työtä      Harri Alanen and Matti Makkonen were once making a
monipuoliseksi. Ergonomia, käytettävyys ja käyttölogiikka    tractor model for several non stop days. On the third day
ovat avainasioita, eli esimerkiksi se, miten hallintalaitteet  Makkonen said: I can’t take it any more, I’ve got to have
sijoitetaan ja minkälainen kahva istuu parhaiten        a brake. He sat down for a cigarette, but continued hand
käteen. Maatalousvälineisiin tulee myös koko ajan lisää     crafting the model at the same time. These kind of breaks
elektroniikkaa.                         you can have any time, Alanen noted.
– Ei voi ikinä tietää mitä traktoreilla tehdään. Isännät     Does this example tell about passion for work?
kiinnittää niihin mitä tahansa laitteita.             “At that point you are far away from being fervent.
  Suunnittelutyössä määrä-aika tulee väistämättä vastaan.   What is promised has to be made”, says Makkonen
Harri Alanen ja Matti Makkonen tekivät kerran yötä päivää    and disappears downstairs to his work room where
traktorinmallia messuja varten. Kolmantena päivänä       polyurethane is turning into machines, tools
Makkonen sanoi, että nyt ei jaksa enää, pakko pitää tauko.   and equipments.
Hän istahti tupakalle, mutta jatkoi mallin viimeistelyä siinä
samalla.
– Tuollaisia taukoja saa kyllä pitää ihan milloin vain,
Alanen totesi.
Kertooko tämä esimerkki intohimosta työhön?
– Kyllä tossa kohtaa on intohimot kaukana. Kun on luvattu,
niin tehdään, sanoo Makkonen ja katoaa ED-Designin
alakertaan, pajaan, jossa polyuretaani muovautuu koneiksi,
laitteiksi ja välineiksi.
                                              Matti Makkonen  67


Matti Makkonen           Syntynyt Born 1954
Koulutus                    Education
1977 Kuopion koti- ja             1977 Institute of Applied Arts in Kuopio
   taideteollisuusoppilaitos            (Kuopio Academy of Design)
   (nyk. Kuopion Muotoiluakatemia)      1972 Art school of the Liminka folk high
1972 Limingan kansanopiston taidekoulu        school


Työt                      Professional Appointments
1990 Ed-Design                 1990 Ed-Design
1980–90 Ergonomiadesign            1980–90 Ergonomiadesign
1978–80 K-puu, huonekalutehdas         1978–80 K-puu, furniture factory


Palkinnot                   Prizes and honours
2005 Eima, Bologna Golden Tractor for the   2005 Eima, Bologna Golden Tractor for the
   Design: Valtra C-Serie             Design: Valtra C-Serie
2004 Kuopion Muotoiluakatemian 120       2004 Kuopio Academy of Design’s 120th
   juhlavuoden Muodosta tulevaisuus        anniversary award Muodosta
   -palkinto                   tulevaisuus
2003 Eima, Bologna Golden Tractor for the   2003 Eima, Bologna Golden Tractor for the
   Design: Valtra S-Serie             Design: Valtra S-Serie
1997 Hannover Messe iF Product Design     1997 Hannover Messe iF Product Design
   Award: Finnpipette digital           Award: Finnpipette digital       Mobira Cityman 900
1997 Labsystems Oy: Finnpipette Digital    1997 Labsystems Oy: Finnpipette Digital   1985
1994 Labsystems Oy: Finnpipette        1994 Labsystems Oy: Finnpipette
   Biocontrol                   Biocontrol
1992 Valtra: Valmet Mezzo -sarja        1992 Valtra: Valmet Mezzo series
1990 Pro Finnish Design -kunniamaininta:    1990 Pro Finnish Design Honorary
   Valmet Automation: Datanic XD         Mention: Valmet Automation: Datanic
   -automaatiojärjestelmä             XD automation system


Yhteistyötä                  Cooperation with following companies
Adi, Acotek, Auditek, Enermet, Ensto,     Adi, Acotek, Auditek, Enermet, Ensto,
   Fibox, Fiskars, Fläkt, Haloila,        Fibox, Fiskars, Fläkt, Haloila,
   Hella, Helvar, Junkkari, Juko,         Hella, Helvar, Junkkari, Juko,
   Jämä, Labsystems, Lahden            Jämä, Labsystems, Lahden
   Autokori, Lillbacka Finn-Power,        Autokori, Lillbacka Finn-Power,
   Maaseudunkone, Mobira, Multilift,       Maaseudunkone, Mobira, Multilift,
   NMHG, Nokka-Tume, Nokia,            NMHG, Nokka-Tume, Nokia,
   Pivotex, Rautaruukki, Rosenlew,        Pivotex, Rautaruukki, Rosenlew,
   Salora, Sisu-Diesel, Stala, Tamrock,      Salora, Sisu-Diesel, Stala, Tamrock,
   Upo, Valmet, Valmet Automation,        Upo, Valmet, Valmet Automation,
   Valtra, Vilakone, Wärtsilä           Valtra, Vilakone, Wärtsilä
68
                       69


Vuoden graafikko
Graphic Designer of the Year
dog design
Graafiset suunnittelijat Graphic Designers
Ilona Ilottu, Eeva Sivula & Petri Salmela
70  Palkinnon perustelut Nomination criteria
Vuoden graafikko 2007 on dog design, jonka graafiset suunnittelijat Ilona
Ilottu, Petri Salmela ja Eeva Sivula ovat antaneet merkittävän panoksensa
suomalaiseen visuaaliseen viestintään lähes 15 vuoden ajan. dog designin
raikas ja innovatiivinen muotoilu ja tinkimätön laatu ovat näkyneet
esimerkiksi Suomessa järjestettyjen Euroviisujen visuaalisen ilmeen
suunnittelussa. dog design tuo praktisen suunnittelun lähelle taiteen
toimintatapaa menettämättä koskaan perusajatusta viestinnällisyydestä.
Yhteistyölle toimintansa perustava dog design edustaa muutosta graafisen
suunnittelun kentällä.
The Graphic Designer of the year 2007 is dog design who’s designers Ilona
Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula have shown their talent in the field of
visual communication for the last 15 years. dog design’s fresh and innovative
design could be seen this year when they were assigned to design the visual
concept for the Eurovision song contest. dog design brings practical design
close to art without losing the basic ideas of communication. Collaborative
way of working is representing change in the field of graphic design.
                                    Käyntikortit
                                    Business cards
                                    dog design
                                    2006
dog design  71
72
   Aika-espressokupit
   kuvio ja väritys
   Iittala, 2006
   Aika espresso cups
   pattern and colors
   Iittala, 2006
              Muotoilijat ’07 Designer Awards 73
Kuvitus
postikortit ja servietit
Iittala, 2003
Illustration for
postcards and napkins
Iittala, 2003
74


Jotta maailma olis kaunis                    Yhteistyö on voimaa
Dog – D niin kuin design, G niin kuin graphics, mutta mikä    Tämä vuosi oli Dogille Big. Heidät valittiin
se O siinä välissä on? Se on myös kaunis kirjain, sanovat dog  suunnittelemaan Euroviisujen graafinen ilme, johon kuului
designin graafikot Ilona Ilottu, Petri Salmela ja Eeva Sivula.  valtava määrä työtä. Painettujen julisteiden, kutsujen,
  - Nimi tuli jo opiskeluaikana Taikissa 90-luvulla.      lippujen, autoteippien, kankaiden ja t-paitojen lisäksi
Keksittiin paljon vaihtoehtoja ja Dog oli paras. Yhteistyö    suunniteltiin mm. liikelahjoja ja pressikeskusta yhdessä
alkoi jo silloin. Aluksi tehtiin töitä saman koneen ääressä.   sisustajien kanssa.
Ei meillä ollut edes kännyköitä silloin, Ilona kertoo.       Dogilaisten työskentely alkaa yleensä keskustelemalla,
  - Minulta on kyllä myös kysytty, että vieläkö sä teet sitä  sitten kukin vetäytyy omille tahoilleen ideoimaan ja lopulta
koiranvaatesuunnittelua? Eeva nauraa.              tulokset ikään kuin jyrytetään.
  Graafikoiden työpäivää hallitsevat muodot, värit,        - Niistä sitten valitaan kehityskelpoinen idea, joka sen
tekstit ja viestintä. Heidän tehtävänsä on ’vähän parantaa    jälkeen on vähän kuin vapaata riistaa – kuka tahansa meistä
maailmaa’. Tehdä siitä selkeämmin ymmärrettävää, silmiä     voi tarttua siihen. Monesti yhteistyö on niin kiinteää,
hivelevämpää ja helposti lähestyttävämpää. Kirja ei tartu    että lopulta ei välttämättä osaa enää sanoa kuka jutun on
kirjakaupassa käteen pelkästään kirjailijan voimin eikä     suunnitellut.
postimerkkiä valita vain sen arvon perusteella. Molemmilla
on myös ulkonäkö.


Kirjamuotoilua
2000-07
Book design
2000-07
                                                           dog design  75


A Beautiful World in Mind                      Producing a lot, choosing the best
Dog – D for Design, G for Graphics but what is the O for?      This year was big for dog design. They were chosen to
It’s a beautiful letter, says the graphic designers Ilona Ilottu,  design the visual graphics for the Eurovision contest
Petri Salmela and Eeva Sivula behind dog design.          held in Helsinki this spring. The assignment included
”That name started up when studying together in the         posters, invitation cards, tickets, sellotapes, fabric
University of Art and Design in the 90’s. We began to work     prints, t-shirts, gifts, visuals designed together with
together at that time already. We had a common computer       interior designers for the press centre etc.
and no mobiles.“ Ilona Ilottu says with a grin in her face.      Ilona Ilottu, Petri Salmela and Eeva Sivula have
”Some people just asked me if I’m still designing clothes for    their own method at work: when they get an
dogs?“ Eeva continues.                       assignment they first sit down for a conversation.
  Graphic designer’s everyday life are filled with colours,    Then everybody withdraws to conceptualize ideas
forms, text and communication. Their task is to ‘make the      individually and eventually the best ideas are chosen
world a little bit better’. To make it more understandable,     to take life.
more visual and easier to confront. You don’t pick up a book    ”The chosen idea is then like wild game – anyone of
from a book store only because of the author. And you don’t     us can crab it and finish the work. Sometimes our
buy a stamp only for it’s value. Both have an outlook, a      co-operation is so tight that you can’t really say who
vision that is trying to live independently of it’s creator.    designed the work.“
Birds-pakkaukset
Iittala
2007
Packaging for Birds
Iittala
2007
Postimerkkejä,
                                                  Muotoilijat ’07 Designer Awards77
ensipäivänkuori
Suomen Posti, 2006
Stamps, First Day Cover
Finnish Post Corporation
2006
Hyvin tehty työ
Graafisen suunnittelun merkitys on muuttunut nopeasti
uusien medioiden ja tietokoneohjelmien avatessa
mahdollisuuksia itse kullekin tuottaa grafiikkaa.
Petri Salmela sanoo graafisen suunnittelun olevan lähellä
nuorisokulttuuria. Tägit, graffitit, tatuoinnit ja vastaavat    Job well done
ilmiöt ovat myös viestinnän muotoja graafisin keinoin.       The meaning of graphic design has changed after new
Suhde tietotekniikkaan on luonteva; koululainen ei epäröi     medias and computer programs have made it easier for
kuvankäsittely- tai piirrosohjelman edessä.            almost anybody to produce graphics. However, the dog
  - Piirtämisestä tälle alalle alun perin tullaan, Ilona sanoo.  designers have a common background: they all love
  - Olin kiinnostunut taiteesta, mutta ajattelin, että tästä   drawing and illustration.
saa varmemman leivän kuin taiteilijana, Petri kertoo.         ”I was interested in arts but I thought I make a better
  Töitä ainakin riittää, vaikka markkinointia ei Dogissa     living with this“ Petri says.
ole ehditty edes miettiä. Nettisivutkin ovat vasta vuoden       dog design have enough customers although they never
vanhat.                              have time to think about marketing. It was only last year
  - Paras markkinointimateriaali on hyvin tehty työ,       they opened their netsite.
Ilona täsmentää.                           ”The best marketing material is a well done job.“ Ilona
  Kaikki kolme harrastavat graafikon työn lisäksi taidetta,    points out.
mm. maalausta ja taidegrafiikkaa. Visuaalisesta ajattelusta      Visual thinking follows the designers home from work.
ei pääse eroon työpäivän jälkeen. Ilona ajatteli kerran      They look things from an alternative perspective. For
kirjahyllyä järjestellessään taittavansa sitä. Petri pohtii    example, supermarkets where decisions are often made by
remonttihommia tehdessään kottikärryjen visuaalista        the outlook of a product. Eeva likes shopping abroad – to
ilmettä. Ympäristöä katsoo kriittisesti myös vaikkapa       see different kinds of packages. Ilona was once organising
ruokakaupassa, jossa valintoja tehdään paljon pakkausten      her bookshelf thinking that she’s doing a lay out. Petri is
perusteella. Eevasta onkin hauska käydä ulkomailla         struggling to find the right coloured wheelbarrow to fit his
kaupoissa, kun pakkaukset ovat ihan erinäköisiä.          garden. Wonder what kind of dreams these people have or
Minkähänlaisia ja värisiä unia graafikot mahtavat nähdä?      what colour such dreams are depicted?
78
Euroviisut 2007
graafinen ilme
Eurovision song contest 2007
visual identity
dog design        Ilona Ilottu Syntynyt Born 1970_Petri Salmela Syntynyt Born         1971 _Eeva Sivula Syntynyt Born 1967                        79dog designin muodostaa kolme graafista     Palkinnot                   dog design is a Finnish design trio offering   2006 Silver Award / Publications / The Best of
muotoilijaa, Ilona Ilottu, Petri Salmela ja   2007 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2006:    a wide range of graphic design, illustrations     Finnish Advertising and Graphic Design
Eeva Sivula, jotka ovat tehneet yhteistyötä     ARS ´06                 and art direction services from concept to       2005: Pieni Maustekirja
vuodesta 1994 lähtien. dog design tarjoaa    2006 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden     completion. The members, Ilona Ilottu, Petri   2006 Honorary mention / The Elite Books
laajan skaalan graafista muotoilua, kuvitusta    Huiput 2005: Pieni Maustekirja      Salmela and Eeva Sivula, have worked in close     2005: Meikkiopas
ja AD-palveluita suunnittelusta toteutukseen  2006 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2005:    co-operation since 1994. Ilottu, Salmela and   2005 Honorary mentions (2)/ Publications
asti. Kaikki kolme ovat opiskelleet graafista    Meikkiopas                Sivula studied graphic design in The University    / The Best of Finnish Advertising
muotoilua Taideteollisessa Korkeakoulussa    2005 Kunniamaininnat (2)/ Julkaisut /     of Art and Design Helsinki.              and Graphic Design 2004: Asuuko nti
Helsingissä.                     Vuoden Huiput 2004: Asuuko nti                                 Töölössä?, Chez Dominique
                           Töölössä?, Chez Dominique        Exhibitions                    2005 Honorary mentions (2)/ The Elite Books
Näyttelyt                    2005 Kunniamaininnat (2)/ Kirjavaliot     2006 Re-Intepreting Nature, Design Forum,       2004: Asuuko Nti Töölössä?, Kauhalla ja
2006 Re-Intepreting Nature, Design Forum,      2004: Asuuko Nti Töölössä?, Kauhalla     Helsinki                     vasaralla
   Helsinki                    ja vasaralla               2001–06 The Best of Finnish Advertising      2004 Golden Award / Publications /
2001-06 Vuoden Huiput,             2004 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden       and Graphic Design, Design Forum,         The Best of Finnish Advertising and
   Design Forum, Helsinki             Huiput 2003: Anu Tuominen           Helsinki                     Graphic Design 2003: Anu Tuominen
2005 Mikkelin seitsemäs kuvitustriennale,    2004 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden     2005 Mikkeli 7th Illustration Triennale,     2004 Silver Award / Publications / The Best of
   Mikkeli                     Huiput 2003: Sokeana hetkenä         Mikkeli                      Finnish Advertising and Graphic Design
2004 Valkoinen/Vit/White, Fiskars        2004 Hopeahuippu / Graafinen muotoilu     2004 Valkoinen/Vit/White, Fiskars           2003: Sokeana hetkenä
2003-04 Purku, kollaaseja, Profounders        / Vuoden Huiput 2003: Iittala retail   2003-04 Unfold, collages, Gallery Profounders,  2004 Silver Award / Graphic Design / The
   galleria, Helsinki, Salo            products                   Helsinki, Salo                  Best of Finnish Advertising and Graphic
2002 Freedom of Speech / Amnesty        2004 Kunniamaininnat (3)/ Kirjavaliot     2002 Freedom of Speech / Amnesty            Design 2003: Iittala retail products
   International Poster Exhibition,        2003: Anu Tuominen, Sokeana          International Poster Exhibition, Helsinki  2004 Honorary mentions (3)/ The Elite Books
   Helsinki                    hetkenä, Loistavaa!           2002 Findesignnow ´02, Fiskars             2003: Anu Tuominen, Sokeana hetkenä,
2002 Findesignnow ´02, Fiskars         2004 Vuoden keittokirja: Koti keittiössä   2002 Masters of Arts Exhibition, Designmuseo,     Loistavaa!
2002 Masters of Arts Exhibition,        2003 Kunniamaininta / Kuvitus / Vuoden       Helsinki                   2004 Cookbook of the Year: Koti keittiössä
   Designmuseo, Helsinki              Huiput 2002: Esite asianajotoimistolle  2002 Mikkeli 6th Illustration Triennale,     2003 Honorary mention / Illustration / The
2002 Mikkelin kuudes kuvitustriennale,        Sumentola, Suominen & Itälä          Mikkeli                      Best of Finnish Advertising and Graphic
   Mikkeli                  2002 Kunniamaininta /             2002 Europeische Biennale voor Grafische        Design 2002: Brochure for Sumentola,
2002 Europeische Biennale voor Grafische       Mikkelin kuudes kuvitustriennale       Kunsten, Brügge                  Suominen & Itälä Attorneys at Law LTD
   Kunsten, Brügge              2002 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden     2002 Coloured Stories, litographs and artist   2002 Honorary mention / Mikkeli 6th
2002 Coloured Stories, litografioita ja       Huiput 2001: Duras, rakastettuni       books, Studio Mezzo, Helsinki           Illustration Triennale
   taiteilijakirjoja Studio Mezzo, Helsinki  2002 Hopeahuippu / Julkaisut / Vuoden     2002 Distance Creates Beauty, installation,    2002 Golden Award / Publications / The
2002 Distance Creates Beauty, installaatio,     Huiput 2001: Salmiakki            Gallery DDD, Berlin                Best of Finnish Advertising and Graphic
   Gallery DDD, Berlin            2002 Vuoden kaunein kirja / Kirjavaliot    2001 Cargo, paper works, Studio Mezzo,         Design 2001: Duras, rakastettuni
2001 Cargo, paperitöitä, Studio Mezzo        2001: Salmiakki                Helsinki                   2002 Silwer Award / Publications / The Best
2000 Terreus-2000 / Young Finnish        2002 Kunniamaininta / Kirjavaliot 2001:    2000 Terreus-2000 / Young Finnish Designers,      of Finnish Advertising and Graphic
   Designers, Gallery Uusitalo, Helsinki      Suomen historia 1–2              Gallery Uusitalo, Helsinki            Design 2001: Salmiakki
2000 Young Forum, Design Forum, Helsinki    2001 Kultahuippu / Julkaisut / Vuoden     2000 Young Forum, Design Forum, Helsinki     2002 Most Beautiful Book of the Year / The
1999 Mikkelin viides kuvitustriennale,        Huiput 2000: Belizessä on kaikki     1999 Mikkeli 5th Illustration Triennale,        Elite Books 2001: Salmiakki
   Mikkeli                     paremmin                   Mikkeli                   2002 Honorary mention / The Elite Books
1999 Kiven muisti –litografioita,        2001 Kunniamaininnat (2)/ Julkaisut /     1999 Memory of Stone –lithographs,           2001: Suomen historia 1–2
   Galleria Uusitalo, Helsinki           Vuoden Huiput 2000: Fragments d’un      Gallery Uusitalo, Helsinki          2001 Golden Award / Publications / The
1998 Ein Finnisches Portfolio, The Finnish      discours amourex, Popsoppaa       1998 Ein Finnisches Portfolio, The Finnish       Best of Finnish Advertising and Graphic
   Embassy, Berliini             2001 Kunniamaininnat (2)/ Kirjavaliot       Embassy, Berliini                 Design 2000: Belizessä on kaikki
1998 Mexico Poster Biennale, Mexico City       2000: Belizessä on kaikki paremmin,   1998 Mexico Poster Biennale, Mexico City        paremmin
1997 Young Forum, Design Forum, Helsinki       Fragments d’un discours amourex     1997 Young Forum, Design Forum, Helsinki     2001 Honorary mentions (2)/ Publications
1997 Mikkelin neljäs kuvitustriennale,     1999 Kunniamaininta /             1997 Mikkeli 4th Illustration Triennale,        / The Best of Finnish Advertising and
   Mikkeli                     Mikkelin viides kuvitustriennale       Mikkeli                      Graphic Design 2000: Fragments d’un
                                               1995 Resistenza / Poster Exhibition, Torino      discours amourex, Popsoppaa
                                               1994 Mexico Poster Biennale, Mexico City     2001 Honorary mentions (2)/ The Elite Books
                                                                           2000: Belizessä on kaikki paremmin,
                                               Awards                         Fragments d’un discours amourex
                                               2007 Honorary mention / The Elite Books      1999 Honorary mention / Mikkeli 5th
                                                  2006, ARS ´06                   Illustration Triennale
80


Tuomaristot
Juries


Vuoden tekstiilitaiteilijan, Vuoden taidekäsityöläisen,
Vuoden muotitaiteilijan ja Vuoden teollisen muotoilijan
ovat valinneet Ornamon jäsenjärjestöjen hallitukset.
  Vuoden huonekalusuunnittelija -tunnustuksen myöntää
Sisustusarkkitehdit SIO ry. Tuomariston puheenjohtajana
toimi Samuli Naamanka, joka oli edellinen Vuoden
huonekalusuunnittelija -tunnustuksen saaja vuodelta 2005.
SIO valitsee vuorovuosin Vuoden huonekalusuunnittelijan
ja Vuoden sisustusarkkitehdin.
  Vuoden graafikko -tunnustuksen myöntää Grafia ry.
Tuomariston puheenjohtajana toimi Tapio Vapaasalo, joka
palkittiin viime vuonna Vuoden graafikkona. Tuomariston
jäsenet olivat Riitta Brusila, Saku Heinänen, Anu Igoni ja
Erika Kallasmaa.
The Textile Artist of the Year, The Craft Designer of the
Year, The Fashion Designer of the Year and The Industrial
Designer of the Year were nominated by the boards of
Ornamo’s membership organisations.
  The Furniture Designer of the Year is nominated by
The Finnish Association of Interior Architects SIO ry.
The Chairman of the Jury was Samuli Naamanka who was
nominated The Furniture Designer of the Year in 2005.
SIO nominates on alternate years The Furniture Designer
of the Year and the Interior Architect of the Year.
  The Graphic Designer of the Year is nominated by Grafia
ry. The Chairman of the Jury was Tapio Vapaasalo who was
nominated The Graphic Designer of the Year in 2006. The
members of the Jury were Riitta Brusila, Saku Heinänen,
Anu Igoni and Erika Kallasmaa.
Ote
Aleksi Perälä 2007
Ote tuo juomalasin uudelle vuosisadalle. Sarjan harkittu, ajaton muotoilu ja luonnolliset
värisävyt vastaavat arjen kaikkiin juomalasitarpeisiin. Ote on loputtomasti yhdisteltävissä  Muotoilijat ’07 Designer Awards 81
ja pinottava, arjen uusi klassikko.

Iittalan johtoajatuksena on, että olennainen muotoilu pysyy yhdisteltävänä ja
ajankohtaisena muuttuvien aikojen ja tapojen keskellä. Kutsumme tätä ajatusta
kestäväksi muotoiluksi kertakäyttökulttuuria vastaan.                                                               www.iittala.fi
Uusi ote
elämään.
IITTALA on Iittala Groupin rekisteröimä tavaramerkki.
82
Muotoilijat ’07 Designer Awards 83

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:266
posted:4/27/2010
language:Finnish
pages:84