Docstoc

ppt - The Erlang Web

Document Sample
ppt - The Erlang Web Powered By Docstoc
					      Erlang Web
Scalable & Reliable web framework

     ErlLounge, Kraków
       Lipiec 2009

     (wersja rozszerzona dla czytelników off-line;))
         Dziś

•  Dlaczego?

•  Kto?

•  Co?

•  Jak?

•  Co dalej?

•  Jak zacząć?
                  Dlaczego?

•  Naturalny frontend dla systemów napisanych w Erlang/OTP

•  Wsparcie dla skalowalności w każdej warstwie:
  •  HTTP servers: Yaws and INETS…

  •  Cache i dystrybucja sesji

  •  Databases: Mnesia, CouchDB…

•  Zarządzanie kodem (Buildability, Integrity)
  •  Paradygmat MVC

  •  Nie ma Erlanga w templatach HTML

•  Rozszerzalność (plugins)
        Kto?
•ETC
•SourceForge
•BitBucket
             Jak to działa?

•  Przetwarzanie requestu z
  serwera HTTP

•  Przetwarzanie danych

•  Rozwijanie dynamicznych
  danych w templatach  (za pomocą

  wpart’ów lub DTL)
OUT  IN
                      OUT

•  Dispatcher
    – Przyjazne URL na bazie regexp’ów
•  Controllers, Docroot, Templates
    – Dostępne za pomocą reguł dispatchera


  {rodzaj, URL pattern, {moduł, funkcja}}.
{dynamic, "^/index.html$", {main, home}}.

   {dynamic, delegate, "^/user", "config/dispatcher/user.conf"}.

   {static, "^/about$", "about.html"}.

   {static, "^style.css$", enoent}.
                    OUT

•  Templates
   – Zgodne z XHTML
   – Budowane przez wtpl
•  Wparts
   – Dynamiczne znaczniki
•  Wtypes
   – Formatowanie wg. typu

   <wpart:list select="map" as=”user_age" list=”all_users">
    <p><wpart:lookup key=”user_age" format=”integer"/></p>
   </wpart:list>
                    OUT

•  Form builder
   – Generowane na podstawie typów
•  Caching
   – Binarna postać stron
•  i18n
   – Tłumaczenia
   – Wiele języków
   config/languages/pl.conf file: {"pass", "Hasło"}.
   template: <wpart:lang key="pass"/>
                     IN

•  Request dictionary & sesja
   – Podręczna pamięć o długości życia requestu

   wpart:fget("post", "form_input"),
   wpart:fget("session", "username"),


   wpart:fset("node", node())
   And then in your template: <wpart:lookup key="node" format="atom"/>


• Wtypes
  - automatyczna walidacja
               IN

•  Dataflow

  - Funkcyjne szeregowanie przetwarzania requestu

•  Annotations
  – Meta opis dataflow’u
•  Distribution
  – Dwupoziomowa architektura – każdy z poziomów
   rozproszony horyzontalnie
•  e-Components
  – Mechanizm rozszerzeń i wtyczek (paypal, e_backup)
              Annotations

•  Meta-language kontrolowania realizacji requestu

•  Definiują funkcje przed i po właściwym kontrolerze
   – Autoryzacja
   – Walidacja danych wejsciowych
•  Przykładowe zastosowania po zwroceniu tokenu dla servera
   – Invalidacja zawartości cache
   – Asynchroniczne (względem requestu) operacje np. na dysku lub w
    logach.
                  Annotations

-module(my_utils).
-export([logme/4]).
-include_lib("eptic/include/e_annotation.hrl").


?BEFORE.
logme(AnnArgs, Mod, Fun, ControllerArgs) ->
 io:format("~s~n", [AnnArgs]),
 {proceed, ControllerArgs}.

                         -module(controller).
                         -export([my_fun/0]).
                         […]

                         ?LOGME("Calling my_fun").
                         my_fun() ->
                          wpart:fget("post", "id"),
                          […]
          Budowanie formularzy

•  Forularze z defaultowymi wartosciami (edycja)

•  Szkielet formularza oparty na:

  •  HTML table - <table><tr><th/><td/>

  •  Paragraph - <p id="…"><label><span>

  •  List - <ul><li><label><span>

  •  Div - <div id="…”><label><span>
                 Formularze

•  Reprezentacja typów I formularzy za pomocą recordów

article.hrl               templates/article.html

-record(article, {           <wpart:form type="article"
    id,                action="/article/create" />
    text,
    hide
   }).

-record(article_types, {
     id = {integer, […]},
     title = {string, […]},
     hide = {enum, […]}
    }).
                      Caching

•  Caching – realizacja kontrolera, action caching
  {dynamic, "^/blog/list", {blog, list}, [{cache, persistent]}.

•  Cache – strony statyczne
  {static, "^/faq$", "doc/faq.html", [{cache, normal}]}.

•  Cache – template scope
<wpart:cache id="left_menu" groups="menus" type="persistent">
  SOME CONTENT
</wpart:cache>
                Cache - Invalidacja

•  regexp

•  Precyzyjne działanie za pomocą anotacji

?INVALIDATE(["^/blog/list"]).
update_blog() ->
 [update your database here...]

  {template, "blog.html"}.?INVALIDATE_GROUPS(["menus"]).
update_menu() ->
 [update your database here...]

  {template, "blog.html"}.
             Distribution

•  Front End
   –  HTTP server
   –  Dispatcher
   –  Cache tables
   –  Static content
•  Back End
   –  Invalidator
   –  Controllers
   –  Templates
   –  Database
             Stress testing

•  One machine for Erlang Web application and one for Tsung
   –  Intel Core 2 Due 2.4 GHz
   –  3 GB DDR2 RAM
   –  Erlang R12-5, no hipe
   –  Suse 11
•  Application implemented with
   –  INETS 5.0.12 or Yaws 1.80
   –  Mnesia as database
   –  dispatcher, template inheritance
   –  Erlang Web cache or memcached (through merle)
            Stress testing

•  Erlang Web cache        •  Memcached through merle
•  Inets server          •  Inets server
•  Tsung (HTTP 1.1 connections)  •  Tsung (HTTP 1.1 connections)
     – 1500 pages / sec         – 1000 pages / sec
               Plugins

•  bin/e_component.erl list - lists all the e_components
•  bin/e_component.erl search Keyword
•  bin/e_component.erl details Name
•  bin/e_component.erl install Name
•  bin/e_component.erl path Path install Name
            Przykłady

•  erlang-consulting.com
            Przykłady

•  erlang-consulting.com
•  umbria-rentals.com
            Przykłady

•  erlang-consulting.com
•  umbria-rentals.com
•  protest-project.eu
            Przykłady

•  erlang-consulting.com
•  umbria-rentals.com
•  protest-project.eu
•  erlang-web.org
            Przykłady

•  erlang-consulting.com
•  umbria-rentals.com
•  protest-project.eu
•  erlang-web.org
•  erlang-factory.com
              Zasoby


•  Projekt:
  http://www.erlang-web.org  (przykładowe tworzenie aplikacji krok po kroku)
•  Wiki:
  http://wiki.erlang-web.org

•  Ropozytorium
  http://bitbucket.org/etc/erlang-web
Pytania
Dziękuję
     Więcej ->
http://www.erlang-web.org

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:4/26/2010
language:Polish
pages:29