Docstoc

Cele lekcji

Document Sample
Cele lekcji Powered By Docstoc
					Agnieszka M Kaszkur
amkjodla@poczta.fm
Nauczyciel jęz.angielskiego
III LO w Warszawie

„WHAT IS THIS THING CALLED LOVE?”
 LOVE &HEART IDIOMS
Poziom co najmniej średnio zaawansowany
Czas: 2x45 minut

Cele lekcji
• Ćwiczenie korzystania ze słowników tradycyjnych (elektronicznych).
• Ćwiczenie rozumienia konkretnych informacji podczas czytania tekstu.
• Utrwalenie słownictwa i poznanie nowych idiomów związanych z tematem lekcji.
• Ćwiczenie domysłu językowego.

Potrzebne:
• słowniki tradycyjne lub słowniki elektroniczne
• zestawy idiomów oraz zestawy zdań z idiomami przygotowane na pociętych paskach
  papieru dla grup 2 – 3 osobowych,
• dla każdego ucznia kopia ćwiczenia sprawdzającego rozumienie tekstów piosenek. Można
  je podczas lekcji odszukać w Internecie pod adresami: www.lovelyrics.com i/lub
  www.romantic-lyrics.com. lub nagrać wcześniej i na lekcji odtworzyć z serwera lub
  ĆD -ROMu. Piosenek można posłuchać. Aby zmusić uczniów do uważnego czytania
  celowo wybrałam takie, które nie są aktualnie na listach przebojów, należą do różnych
  stylów muzycznych i są raczej mało znane uczniom.

Przebieg lekcji
I.   Prezentujemy temat lekcji koncentrując uwagę uczniów na opisie zdjęcia w
    podręczniku przedstawiającego zakochanych – np. „Rising Star” str.91
II.  Uczniowie przypominają sobie wyrazy, szukają skojarzeń ze słowem LOVE. W tym
    celu rysujemy schemat (mind map) znajdując tak wiele wyrazów jak to tylko możliwe.
    Uczniowie najpierw pracują samodzielnie, następnie wspólnymi siłami powstaje
    rysunek na tablicy.

III. Ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczniów z nowym słownictwem. Klasę dzielimy na
grupy 2 – 3 osobowe. Każda grupa otrzymuje zestaw 3 idiomów wyrwanych z kontekstu i ma
za zadanie odszukać ich znaczenie w słowniku. Są to:

      a labour of love
1     someone`s heart goes out to
      steal someone`s heart (away)
      love me, love my dog

      someone`s heart sinks
2     cupboard love
      have a soft spot for someone

      do someone`s heart good
3     fall out of love
      heartbreak

4     calf/puppy love
      be heartbroken
      love-struck person

      someone`s heart is not in
5     do sth for love
      have a crush on someone

      for love or/nor for money
6     there`s no love lost (between)
      fall head and heels in love with someone


IV. Każda grupa otrzymuje zestaw 3 zdań zawierających podkreślone idiomy (inne niż te,
których znaczenia szukała w słownikach). Uczniowie kolejno odczytują odszukane
wyjaśnienia ze słowników bez podania opisywanego idiomu. Grupa (osoba), która uważa, że
wyjaśnienie pasuje do „jej” idiomu zgłasza to i odczytuje zdanie. W ten sposób kolejno
odczytując wyjaśnienia dopasowujemy je do idiomów zawartych w zdaniach i określamy ich
znaczenie .

Przykładowe zdania zawierające idiomy:
1.
When she was ill at home it did her heart good to see the children playing happily outside.

You owe me nothing. Everything I did for you - I did it for love.

She wanted to get married at the age of 16 but her parents persuaded her that it was only calf
love.

Look at her! The way she smiles at him... It`s obvious that she has a crush on him.

2.
She was heartbroken after her husband death.

If you really want me to be your wife - love me, love my dog!

She stole his heart when she visited Britain during the last holidays. He doesn`t want to meet
other girls now.

3.
Look at me I am behaving like a love-struck teenager (I really do!)

He said that his heart went out to all those who were hungry and homeless.

It`s no good going to your mother with your cupboard love - she won`t give you any money
either.

4.
I dislike gardening myself but to my brother it is a labour of love .

He should try to find another job because his heart is simply not in his work at all.

It`s well known that there`s no love lost between them so it would be silly to invite them both
to our party.

5.
My heart sank when my girlfriend told me that she didn`t need me any more.

She is just of an age when girls fall in and out of love all the time.

I kept on asking him why he`d come, but he wouldn`t tall me for love or money.

6
My last boyfriend has coused me much heartbreak.

He can`t live without that girl. He fell head and heels in love with her.

I`m sure she will forgive him. She has soft spot for him.


V. Wcześniejsze ćwiczenia pozwoliły na przypomnienie i zgromadzenie słownictwa
potrzebnego do zrozumienia i wykonania kolejnego ćwiczenia. Uczniowie wyszukują
w Internecie pod wskazanymi adresami tekstów 10 piosenek i rozwiązują ćwiczenie.
Ćwiczenie to jest wykonywane w trybie indywidualnym i pozwala uczniom na czytanie
i słuchanie danego tekstu tak długo jak jest to potrzebne do prawidłowego rozwiązania
zadania tj. do dopasowania opisów do treści poszczególnych piosenek.

Mach the descriptions with the lyrics of the particular songs Here is the list of the songs we
are looking for: (Oto lista piosenek, których szukamy)

1. Sting Why should I cry for you?
2. Billie Holiday The man I love
3. Stevie Wonder For once in my life
4. Trisha Jearwood Love me or leave me alone
5. Michael Bolton How can we be lovers
6. Linda Ronstadt I`ve got a crush on you
7. Frank Sinatra Come rain come shine
8. Toni Braxton Breathe again
9. Joe Cocker Fever
10. Patsy Cline I fall to pieces

                   IN WHICH SONG?

1.  The singer is lovestruck, cant imagine life without their partner.
2.  The singer has just found their love.
3.  The singer is waiting for love and dreaming about their future partner.
4.  The singer has a crush on someone, is full of passion and desire.
5. The singer`s partner is undecided. The singer doesn`t want to share their partner with
  anybody else.
6. The singer promises to love someone for ever.
7. The singer fell out of love, split up with their partner and isn`t heartbroken at all.
8. The singer is very popular with other people, meets someone but has a soft spot for
  someone else.
9. The singer quarrels with their partner, can`t get on but a happy end is still possible.
10. The singer still loves and can`t forget someone but he/she belongs to the singer`s past.

VI. Jako podsumowanie możemy rozwiązać ćwiczenie polegające na uzupełnianiu luk przy
pomocy brakujących przyimków i dopasowywaniu objaśnień do utworzonych wyrażeń.

1. He is very keen ______ Britney.             A. He has strong feelings about her.
2. He`s crazy _______ Britney.               B. He`s attracted to Britney.
3. He`s got a crush _______ Britney.            C. He hates Britney.
4. He`s got a soft spot ______ Britney.           D. He doesn`t like Britney at all.
5. He`s got a thing _______ Britney.            E. He doesn`t like Britney very much.
6. He has no time ______ Britney.              F. He likes Britney.
7. He fancies Britney.                   G. He likes Britney very much.
8. He`s fallen _______ Britney.               H. He is infatuated with Britney.
9. He doesn`t think much ______ Britney.          I. He is in love with Britney.
10. He wouldn`t be seen dead ______ Britney.        J.He likes Britney.

VII. W grupach zaawansowanych uczniowie mogą stworzyć podobne ćwiczenia na wzór
ćwiczenia V. dobierając piosenki według własnych upodobań. Tego rodzaju ćwiczenie
wywołuje zazwyczaj duże zainteresowanie i pobudza do współzawodnictwa, zwłaszcza gdy
wygrywa osoba, która odgadła największą liczbę piosenek.

VIII. W zależności od czasu, który chcemy poświęcić temu tematowi uczniowie mogą
również jako podsumowanie spróbować napisać własny wiersz miłosny np. parafrazując
słynne „Roses are Red...” lub tworząc coś od początku do końca samodzielnie. W tym celu
znowu zaglądamy po szczegółowe instrukcje do Internetu na stronę www.gigglepoetry.com >
Poetry Class > „Poetry about Feelings”


Wyjaśnienie znaczenia idiomów wykorzystanych w lekcji.
a labour of love - a job done with pleasure with no expectation of reward
someone`s heart goes out to - someone feels sympathy or pity for someone
steal someone`s heart (away) - to couse someone to fall in deeply in love.
someone`s heart sinks - a person becomes sad, disappointed
cupboard love - pretended love that is shown in the hope that one will obtain something.
do someone`s heart good - to make a person feel better, happier or healthier
fall out of love - no longer be strongly attractedto sb
heartbreak - great sorrow or distress
calf/puppy love - love felt by a young or inexperienced person when the feelings are verystrong but not last
long.
heartbroken - very sorrowful
love-struck person - they are so in love with someone that is difficult for them to behave as usual or even
think of anythink else exept the person they love
do sth for love - because of fondness (for a person), or pleasure (taken in diong sth) not for personal profit.
for love or/nor for money - not for anything , not for any price.
there`s no love lost (between) - there is great dislike
love me, love my dog - anyone who wishes to remain friendly with me will have to accept and tolerate all
that belongs to me, all my personal habits and opinions.
have a crush on sb – a strong but temporary attraction for someone
have a soft spot for sb.- to be found of someone
Bibliografia:
Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press, 1995
Longman Dictionary of English Idioms, Longman, 1979
Luke Prodromou, Rising Star, A Pre-First Certificate Course, Macmillan 2000