Marketing Plan 17 by sarahbrown

VIEWS: 0 PAGES: 21

									CHÖÔNG 1
NHAÄP MOÂN MARKETING

(Marketing introduction)

1

MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1
1. Giôùi thieäu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa marketing 2. Ñöa ra moät soá khaùi nieäm marketing töø ñoù ruùt ra baûn chaát cuûa noù.

3. Chæ ra taàm quan troïng cuûa marketing

2

1.1.SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA MARKETING

1.1.1. Söï ra ñôøi cuûa Marketing

Moät caù nhaân, moät doanh nghieäp hay moät quoác gia muoán toàn taïi vaø phaùt trieån phaûi coù baùn moät soá saûn phaåm naøo ñoù. Trong quaù trình mua baùn trao ñoåi ñoù xuaát hieän nhieàu moái quan heä maâu thuaãn (MT), trong ñoù coù hai MT chuû yeáu sau:  MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua.  MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi baùn.  Do ñoù söï ra ñôøi cuûa Marketing laø moät taát yeáu khaùch quan nhaèm giuùp DN3 giaûi quyeát nhöõng MT ñoù.

Marketing baét nguoàn töø thuaät ngöõ tieáng Anh vaø trôû thaønh moät moân hoïc ñöôïc giaûng daïy ñaàu tieân vaøo naêm 1902 taïi Ñaïi hoïc Michigan, Hoa Kyø. Töø ñoù ñeán nay moân hoïc naøy ñaõ phaùt trieån roäng raõi treân toaøn theá giôùi vaø ñaõ ñöôïc nhìn nhaän theo ba quan ñieåm:
 Marketing laø moät tieán trình kinh teá.(An economic process)
 Marketing laø moät tieán trình quaûn trò.(A managerial process)
4  Marketing laø moät trieát lyù quaûn trò.(A

1.1.2 CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN CUÛA MARKETING Giai ñoaïn höôùng theo saûn (Production-Orientation Stage).
ª

xuaát phaåm

ª Giai ñoaïn höôùng theo (Product-Orientation Stage).

saûn

ª Giai ñoaïn höôùng theo baùn haøng (SalesOrientation Stage). ª Giai ñoaïn höôùng theo khaùch (Marketing-Orientation Stage). haøng

ª Marketing xaõ Marketing Concept)

hoäi

(The

Societal 5

Hướng Marketing Saûn xuaát Saûn phaåm

Tập trung
Cheá taïo

Những ñặc trưng vaø mục ñích
Taêng saûn löôïng. Kieåm soaùt vaø giaûm chi phí. Thu lôïi nhuaän qua baùn haøng Chuù troïng chaát löôïng. Caûi tieán saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng. Taïo lôïi nhuaän qua baùn haøng.

Haøng hoùa

Baùn haøng

Baùn nhöõng SP ñaõ Xuùc tieán vaø baùn haøng tích saûn xuaát ra cöïc. Yeâu caàu cuûa Thu lôïi nhuaän nhôø quay voøng ngöôøi baùn voán nhanh vaø möùc baùn cao. Xaùc ñònh nhöõng ñieàu KH mong muoán. Yeâu caàu cuûa ngöôøi mua Marketing lieân keát caùc hoaït ñoäng. Ñònh roõ nhu caàu tröôùc khi saûn xuaát. Lôïi nhuaän thu ñöôïc thoâng qua söï thoûa maõn vaø trung thaønh 6

Marketing

1.2. KHAÙI NIEÄM MARKETING

1.2.1 Moät soá thuaät ngöõ: Ñeå
hieåu ñöôïc khaùi nieäm Marketing caàn phaûi xaùc ñònh roõ caùc thuaät ngöõ sau:
 Nhu caàu (Needs),Öôùc muoán (Wants),soá caàu ( Demands)

 Saûn (Market)

phaåm

(Product),Thò

tröôøng

Traoñoåi(Exchange),Giaodòch(Transaction

 Khaùch haøng (Customer), Ngöôøi tieâu duøng (Consumer)
7

1.2.2 Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa Marketing:
Khaùi niệm về Marketing  “Marketing laø quaù trình quaûn trò nhaèm nhaän bieát, döï ñoaùn vaø ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa KH moät caùch hieäu quaû vaø coù lôïi” (UK chartered
Institute of Marketing).

 “Marketing laø toaøn boä heä thoáng

caùc hoaït ñoäng kinh doanh töø vieäc thieát keá, ñònh giaù, xuùc tieán ñeán 8 phaân phoái nhöõng SP thoûa maõn nhu

 “Marketing laø tieán trình keá hoaïch

vaø thöïc hieän söï saùng taïo, ñònh giaù, xuùc tieán vaø phaân phoái nhöõng yù töôûng, haøng hoaù vaø dòch vuï ñeå taïo ra söï trao ñoåi vaø thoûa maõn nhöõng muïc tieâu caù nhaân vaø toå chöùc” (AMA American Marketing Association, 1985).

Marketing laø tieán trình qua ñoù caù nhaân vaø toå chöùc coù theå ñaït ñöôïc 9 nhu caàu vaø mong muoán thoâng qua vieäc
 “

Baûn chaát marketing
ª Marketing laø moät tieán trình quaûn trò. ª Toaøn boä caùc hoaït ñoäng Marketing phaûi ñöôïc höôùng theo khaùch haøng. ª Marketing thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch

haøng moät caùch hieäu quaû vaø coù lôïi.
ª Noäi dung cuûa hoaït ñoäng Marketing bao goàm thieát keá, ñònh giaù, xuùc tieán vaø

phaân phoái nhöõng yù töôûng, haøng hoùa vaø
dòch vuï.
10

1.2.3 KHAÙC BIEÄT GIÖÕA MARKETING VAØ BAÙN HAØNG: Theodore Levitt neâu ra nhöõng khaùc bieät veà nhaän thöùc giöõa baùn haøng vaø marketing nhö sau:  “Baùn haøng taäp trung vaøo nhu caàu

cuûa ngöôøi baùn trong khi marketing taäp trung vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi mua”.
 “Baùn haøng chæ lo baùn nhöõng thöù

maø mình coù trong khi marketing vôùi muïc tieâu thoûa maõn moät caùch toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng baèng vieäc saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm töông öùng”.
Nguoàn: Marketing management - An Asian Perspective - p20.

11

KHÔÛI NGUOÀN

TIEÂU ÑIEÅM

COÂNG CUÏ

MUÏC ÑÍCH

Nhaø maùy

Saûn phaåm (a)

Quan ñieåm baùn haøng
Lôïi nhuaän thoâng qua thoaû maõn nhu caàu khaùch haøng

Baùn haøng & xuùc tieán

Lôïi nhuaän thoâng qua D.Soá

Thò tröôøng muïc tieâu

Nhu caàu khaùch haøng

Phoái hôïp marketing

(b) Quan ñieåm marketing

Source: Marketing management - An Asian Perspective - p21.
12

Vai troø marketing trong hoaït ñoäng DN
Nhân sự

Nhân sự SX

Tài chính
M

M Tài chính

SX

M Tài chính
Nhân sự

SX

Nhân sự

Tài chính
Marketing

M

Khaùch

haøng

SX

Khaùch haøng

SX

Nhân sự
Tài chính
13

1.3 MUÏC TIEÂU VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA MARKETING

1.3.1 Muïc tieâu cuûa Marketing ª Thoûa maõn khaùch haøng. ª Chieán thaéng trong caïnh tranh. ª Lôïi nhuaän laâu daøi.
Khaùi nieäm Marketing Muïc tieâu cuûa toå chöùc

Höôùng theo khaùch haøng Phoái hôïp caùc hoaït ñoäng Marketing

Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng Söï thaønh coâng cuûa toå chöùc

14

1.3.2 Chöùc naêng marketing
ª Phaân tích moâi tröôøng vaø nghieân cöùu Marketing. ª Löïa choïn vaø ñöa ra caùch thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng môùi.

ª Phaân tích ngöôøi tieâu thuï.
ª Hoaïch ñònh saûn phaåm, phaân phoái, xuùc tieán, ñònh giaù.

ª Thöïc hieän, kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù
Marketing.
15

Boä phaän Marketing cuûa coâng ty
Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng baèng caùch tìm ñuùng saûn phaåm, giaù, phaân phoái vaø xuùc tieán

Khaùm phaù nhu caàu cuûa KH

Nhöõng yù nieäm veà nhu caàu

Saûn phaåm cuï theå

Thò tröôøng tieàm naêng
16

1.4. MARKETING - MIX
Saûn phaåm (P1)
Chaát löôïng Kieåu daùng Ñaëc ñieåm Nhaõn hieäu Bao bì Kích côõ„..

Giaù caû (P2)
Caùc möùc giaù Giaûm giaù Chieát khaáu Thanh toaùn Tín duïng„

Marketing mix

Phaân phoái (P3)
Loaïi keânh Trung gian Phaân loaïi Choïn loïc Döï tröõ Vaän chuyeån„.

Xuùc tieán (P4)
Quaûng caùo Khuyeán maõi Tuyeân truyeàn Chaøo haøng Marketing t/tieáp„
17

Thò tröôøng muïc tieâu

4P
Saûn phaåm Product Giaù Price Phaân phoái Place Xuùc tieán Promotion

4C
Nhu caàu vaø öôùc muoán cuûa khaùch haøng Customer needs and wants

Chi phí ñoái vôùi khaùch haøng Cost to the customer
Thuaän tieän Convenience Truyeàn thoâng Communication
18

1.5. PHAÂN LOAÏI MARKETING 1.5 PHAÂN LOAÏI MARKETING ª Caên cöù vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng: Coù:
(1) Marketing Marketing cuûa

kinh doanh (Business Marketing) nhö
caùc ngaønh thöông maïi, coâng nghieäp,

noâng nghieäp,dòch vuï„.
(2)

Marketing

phi

kinh

doanh

(Non

Business

Marketing) hay coøn goïi laø Marketing xaõ hoäi (Social
Marketing). Hình thöùc Marketing naøy ñöôïc öùng duïng trong nhöõng lónh vöïc nhö chính trò, vaên hoùa, y 19 teá,

1.5. PHAÂN LOAÏI MARKETING (tt)
ª Caên cöù vaøo qui moâ, taàm voùc hoaït

ñoäng: Marketing vi moâ vaø Marketing vó moâ.
ª Caên cöù vaøo phaïm vi hoaït ñoäng: Marketing trong nöôùc vaø Marketing quoác teá. ª Caên cöù vaøo khaùch haøng: Marketing cho NTD vaø Marketing cho toå chöùc.

ª

Caên

cöù

vaøo

söï

phaùt

trieån

:

Marketing truyeàn thoáng vaø Marketing hieän 20

1.6. Caâu hoûi oân taäp
1.Trình baøy caùc lôïi ích cuûa Marketing ñoái vôùi doanh nghieäp vaø ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. 2.Quaûn trò soá caàu (demands) coù phaûi

laø chöùc naêng cuûa Marketing khoâng? Taïi
sao? 3.Taïi sao thoûa maõn nhu caàu laø vaán ñeà

soáng coøn cuûa coâng ty? Cho ví duï thöïc
teá minh hoïa. 4.Phaân bieät quan ñieåm baùn haøng vaø
21


								
To top