ROZKAD MATERIAU PLAN WYNIKOWY by fjwuxn

VIEWS: 168 PAGES: 41

									                            ROZKŁAD MATERIAŁU                   New Friends 4
                POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2-B1
         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura
          LEKCJA 1
                                   ŚRODKI JĘZYKOWE
1                                                                UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Londoners       SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE
       Telewizja
                Programy telewizyjne:      Czas Present Simple     Wyrażanie preferencji       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                advertisement, cartoon,     Czas Present Continuous                    informacje szczegółowe
                documentary, film, news, quiz,                                 (odpowiadanie na pytania,
                soap                                              dobieranie osób do opisów)
                                                                Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                informacje szczegółowe (test typu
                                                                prawda-fałsz)
                                                                Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                                                                upodobania (wypowiedzi dotyczące
                                                                telewizji)
                                                                Pisanie: uczeń przedstawia swoje
                                                                upodobania (wypowiedzi dotyczące
                                                                telewizji)

                          MATERIAŁY DLA UCZNIA                   MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB (Students' Book): s. 4-5                 TB (Teacher's Book): s. 28-29
                AB (Activity Book): s. 2-3                  TB: Photocopiable Resource 1A, B


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI


                                    1
                 Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka
          LEKCJA 2
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
2                                                                  UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                  PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Crazy Reporters       SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE
       Wakacje
                 Na wakacjach: campsite, ferry,  Czas Present Continuous –  Opisywanie planów na       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                 luggage, postcard, sightseeing,  wyrażający przyszłość    przyszłość            informacje szczegółowe (test typu
                 tent                                              prawda-fałsz)
                                                                 Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                 informacje szczegółowe (test
                                                                 wyboru)
                                                                 Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                 informacje z usłyszanego tekstu
                                                                 (opis planów na przyszłość)
                                                                 Mówienie: uczeń zadaje pytania
                                                                 (plany na najbliższą przyszłość)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                 SB: s. 6-7                           TB: s. 30-31
                 AB: s. 4-5                           TB: Photocopiable Resource 2


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura
          LEKCJA 3
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
3                                                                  UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Friends' Magazine      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Znane i podziwiane
       osoby        Przymiotniki opisujące ludzi:   Czas Past Simple       Opisywanie życie w przeszłości  Mówienie: uczeń opisuje ludzi (fakty
                 famous, fantastic, fascinating,                                 dotyczące trzech słynnych osób)
                 generous, successful, talented                                 Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                 informacje szczegółowe
                                                                 (odpowiadanie na pytania)
                                                                 Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                 informacje szczegółowe
                                                                 (uzupełnianie informacji)
                                                                 Mówienie i pisanie: uczeń
                                                                 przedstawia swoje upodobania,
                                                                 uczeń opisuje ludzi (wypowiedzi na
                                                                 temat podziwianych osób)
                                      2
                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 8-9                            TB: s. 32-33
                  AB: s. 6-7                            TB: Photocopiable Resource 3


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka
          LEKCJA 4
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
4         STORY TIME                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       Avalanche 1
       Historyjka (część 1)  Słowa: avalanche, basket, boot,  Czasy Past Simple i Past    Opowiadanie historyjki     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  fasten, get back, get ready,    Continuous                          informacje szczegółowe (test
                  glove, go out, headlamp, put on,                                 wyboru)
                  race, scream, set off, stare at,                                 Mówienie: uczeń opisuje czynności
                  unlock, wake up, whistle                                     dnia codziennego (opis czynności
                                                                   wykonywanych w danej chwili
                                                                   w przeszłości)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 10-11                           TB: s. 34-35
                  AB: s. 8-9                            TB: Photocopiable Resource 4


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka
       WONDERFUL WORDS
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
5                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Holidays            SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       Wakacje
                  Wakacje: backpack, camera,     Powtórzenie: czasy Present   Opisywanie planów na wakacje  Pisanie: uczeń opisuje ludzi i
                  canoe, canoeing, climbing,     Simple, Past Simple, Present                 miejsca, uczeń wyraża swoje
                  compass, deckchair, diving,    Continuous (dla wyrażenia                   upodobania (opis wakacyjnych
                  guidebook, hotel, lake,      przyszłości)                         planów)
                  mushroom, pick, river, sail,
                  sleeping bag, sun cream,
                  sunbathing, surfboard, swimsuit,
                  windsurfing, youth hostel                                        3
                   Powtórzenie: campsite, Channel,
                   ferry, forest, hotel, luggage,
                   mountains, postcard, river,
                   seaside, sun cream, tent

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 12-13                            TB: s. 36-37


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka
          REVISION 1
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
6                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE

                   Powtórzenie poznanego       Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów   Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa            gramatycznych          i funkcji językowych

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 14-15                            TB: s. 38-39
                   AB: s. 10                             TB: Check Units 1-4, s. 141
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                               ZAKRES MATERIAŁU                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                                 Testy / Test Master CD-ROM:
7       LANGUAGE TEST     Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4
                                                                 Language Test A/B Units 1-4
                                        4
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
       CULTURE CORNER
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
8                                                               UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Scotland             SŁOWNICTWO          GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Szkocja
                   Szkocja: bagpipes, Ben Nevis,                            Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   Gaelic, Hogmanay, island, kilt,                           informacje szczegółowe (dobieranie
                   legend, loch, Nessie, tartan,                            terminów do obrazków)
                   tattoo, thistle, cave, spider, web                          Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opis
                                                              postaci na obrazku)
                                                              Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                              informacje szczegółowe
                                                              (odpowiadanie na pytania)
                                                              Pisanie: uczeń przekazuje
                                                              informacje z usłyszanego tekstu
                                                              (streszczenie szkockiej legendy)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 16-17                       TB: s. 40-41


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
       CULTURE CORNER
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
9                                                               UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                               PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Legenda z mojego kraju      SŁOWNICTWO          GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE
       – projekt
                                                Opowiadanie legendy    Pisanie: uczeń przekazuje
                                                              informacje z przeczytanego tekstu
                                                              (legenda z kraju ucznia)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 16-17                       TB: s. 40-41
                                       5
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
          LEKCJA 5
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
10                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                     PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Londoners         SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       Wycieczka do Leeds
       Castle        Wyrażenia z get i have: get    Czasy Present Perfect i Past  Pytanie o i opisywanie czynności  Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                 lost/ready, have a (great)     Simple             z przeszłości           informacje szczegółowe (test typu
                 time/lunch/a rest/a ride      Typowe wyrażenia określające                   prawda-fałsz)
                                   czas w tych czasach                        Mówienie: uczeń prosi o informacje
                                                                    (rozmowa na temat doświadczeń
                                                                    życiowych)
                                                                    Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                    usłyszane informacje (opis wakacji
                                                                    kolegi lub koleżanki)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                 SB: s. 18-19                           TB: s. 42-43
                 AB: s. 12-13                           TB: Photocopiable Resource 5


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: sport
          LEKCJA 6
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
11                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Crazy Reporters        SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Wyścig
                 Wyścigi: champion, cheer, fall   Czas Present Perfect z just,  Opisywanie             Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                 off, (starting/finishing) line,  already i yet                           informacje szczegółowe (układanie
                 overtake, race, record, slow                                     obrazków w kolejności)
                 down, title, track, wave, wobble                                   Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                    informacje szczegółowe (test typu
                                                                    prawda-fałsz)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                 SB: s. 20-21                           TB: s. 44-45
                 AB: s. 14-15                           TB: Photocopiable Resource 6
                                       6
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: dom
          LEKCJA 7
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
12                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Friends' Magazine        SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Mój pokój
                  Dom i jego wyposażenie:       Czas Present Perfect z since i for Opisywanie pokoju         Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  bedroom, bedside table,                         Wyrażanie sugestii i reagowanie  informacje szczegółowe (test typu
                  bedspread, bookcase, carpet,                      na nie              prawda-fałsz-brak informacji)
                  ceiling, chair, chest of drawers,                    Wyrażanie upodobań        Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                  cupboard, curtain, cushion,                                        informacje szczegółowe
                  dining table, desk, lamp, poster,                                     (wyszukiwanie informacji,
                  shelf, wallpaper, wardrobe                                        uzupełnianie informacji)
                                                                       Mówienie: uczeń opisuje miejsca,
                                                                       uczeń przedstawia swoje
                                                                       upodobania (opis pokojów)
                                                                       Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                       informacje szczegółowe
                                                                       (odpowiadanie na pytania)
                                                                       Mówienie: uczeń opisuje miejsca
                                                                       (opis pokoju ucznia)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 22-23                              TB: s. 46-47
                  AB: s. 16-17                              TB: Photocopiable Resource 7          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zdrowie
          LEKCJA 8
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
13        STORY TIME                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Avalanche 2
       Historyjka (część 2)  Słowa: adventure, air ticket,    Czasy Past Simple, Past      Opisywanie wydarzeń        Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  branch, breathe, chest, feel in,   Continuous i Present Perfect   z przeszłości           informacje szczegółowe
                  fish, heavy, helicopter, pocket of                   Opisywanie ludzkich emocji     (odpowiadanie na pytania, test
                  air, pull out of, punch, push                                       wyboru)
                  away, quick-thinking, recover,                                      Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                  rescue, silence, smash, speed                                       informacje szczegółowe (test typu


                                         7
                  dial number, terrifying, thick,                                 prawda-fałsz)
                  weird                                              Mówienie: uczeń przekazuje ustnie
                                                                  informacje z przeczytanego i
                                                                  usłyszanego tekstu (opowiadanie
                                                                  historyjki z podręcznika)
                                                                  Pisanie: uczeń opisuje ludzi
                                                                  (przygoda kolegi lub koleżanki
                                                                  ucznia)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 24-25                           TB: s. 48-49
                  AB: s. 18-19                           TB: Photocopiable Resource 8


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: dom, zakupy i usługi
       WONDERFUL WORDS
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
14                                                                  UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       House and furniture      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE      PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Meble i wyposażenie
       domu         Części domu: attic, balcony,    Powtórzenie: czasy Present  Opisywanie domów,       Pisanie: uczeń opisuje przedmioty
                  chimney, garage, roof, satellite  Simple i Present Continuous  pomieszczeń i mebli      (ulotka/reklama sklepu z meblami)
                  dish, stairs
                  Meble: bedside table, coffee
                  table, stool

                  Powtórzenie: pomieszczenia w
                  domu (bathroom, bedroom,
                  dining room, kitchen, living
                  room), meble
                  (armchair, bookcase, chair, chest
                  of drawers, cushion, cupboard,
                  desk, dining table, frame, lamp,
                  mirror, rug, sofa, wardrobe),
                  dekoracje (bedspread, clock,
                  wallpaper), kolory

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 26-27                           TB: s. 50-51
                                        8
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: dom, życie rodzinne i towarzyskie, sport
          REVISION 2
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
15                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE

                   Powtórzenie poznanego       Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów   Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa             gramatycznych          i funkcji językowych

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 28-29                            TB: s. 52-53
                   AB: s. 20                              TB: Check Units 5-8, s. 142
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                               ZAKRES MATERIAŁU                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                                 Testy / Test Master CD-ROM:
16       LANGUAGE TEST     Sprawdzenie wiadomości z lekcji 5-8
                                                                 Language Test A/B Units 5-8          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
        CULTURE CORNER
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
17                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Around the world with      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Polish adventurers
       Polscy podróżnicy    Przyroda: desert, iceberg, (hot)                  Opisywanie miejsc         Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   lake, mountain, ocean, volcano                                     informacje szczegółowe (dobieranie
                   Podróżnicy: courageous,                                        osób do miejsc)
                   incredible, sledge, sub-zero                                      Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                   temperature, voyage, yacht                                       informacje szczegółowe (układanie
                                                                      zdjęć w odpowiedniej kolejności)
                                                                      Mówienie: uczeń opisuje miejsca
                                                                      (opis zdjęć, zabawa-zgadywanka)
                                                                      Mówienie: uczeń wyraża swoje
                                                                      upodobania (opis miejsca, które


                                        9
                                                                chciałby odwiedzić uczeń)
                                                                Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis
                                                                miejsca, które uczeń chciałby
                                                                odwiedzić)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 30-31                         TB: s. 54-55


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka
        CULTURE CORNER
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
18                                                                UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                 PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Niezwykłe miejsce –       SŁOWNICTWO           GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       projekt
                                                  Opisywanie miejsc      Pisanie: uczeń opisuje miejsca
                                                                (projekt)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 31                          TB: s. 55


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: dom, podróżowanie i turystyka, sport
       SKILLS CORNER 1-2
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
19                                                                UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Niebezpieczne przygody      SŁOWNICTWO           GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE     PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Dzień sportu
                                                                Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                                                                sens tekstu (układanie fragmentów
                                                                w odpowiedniej kolejności)
                                                                Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                informacje z przeczytanego tekstu
                                                                (opis wydarzenia z punktu widzenia
                                                                ucznia)
                                                                Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                informacje szczegółowe
                                                                (uzupełnianie luk)                                      10
                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                AB: s. 11, 21-23                          TB: s. 41, 55


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                              ZAKRES MATERIAŁU                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
        TEMAT LEKCJI


                                                              Testy / Test Master CD-ROM:
20        SKILLS TEST  Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 1-8
                                                              Skills Test A/B Units 1-8         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła
          LEKCJA 9
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
21                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       The Londoners        SŁOWNICTWO              GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Szkolne egzaminy
                Szkoła i egzaminy: get a mark,    Czasowniki modalne will,   Wypowiadanie się na temat     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                go to / leave school, fail / pass /  may/might           szkoły i egzaminów         informacje szczegółowe
                take an exam                            Przedstawianie planów na      (odpowiadanie na pytania)
                                                  przyszłość (wyrażanie różnego   Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                  stopnia pewności)         informacje szczegółowe
                                                                    (uzupełnianie informacji)
                                                                    Mówienie: uczeń opisuje miejsca
                                                                    (rozmowa na temat szkoły ucznia)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 32-33                            TB: s. 56-57
                AB: s. 24-25                            TB: Photocopiable Resource 9A, B
                                       11
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
          LEKCJA 10
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
22                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Crazy Reporters         SŁOWNICTWO             GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Teleturniej
                   Teleturniej: final, the finals, get Zdania warunkowe – typ 1   Zadawanie pytań         Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   an answer right/wrong, get/lose a                Podawanie warunków i skutków  informacje szczegółowe (test typu
                   point, hear a sound, host a show,                                prawda-fałsz)
                   press the button, prize, team,                                  Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                   time's up, your turn                                       informacje szczegółowe
                                                                   (odpowiadanie na pytania)
                                                                   Mówienie: uczeń prosi o informacje
                                                                   (zadawanie pytań w klasowym
                                                                   quizie)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 34-35                           TB: s. 58-59
                   AB: s. 26-27                           TB: Photocopiable Resource 10


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek
          LEKCJA 11
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
23                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Friends' Magazine        SŁOWNICTWO             GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE
       Opisywanie osobowości
                   Przymiotniki: alone, brave, calm,  Zdania warunkowe – typ 2   Opisywanie osobowości      Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   cool, couragerous, enormous,                                   informacje szczegółowe
                   frightened, lonely, nervous,                                   (odpowiadanie na pytania)
                   poisonous, quiet, shy, strange,                                 Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                   terrified, unusual                                        upodobania i uczucia (opis
                                                                   zachowania ucznia w
                                                                   hipotetycznych sytuacjach)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 36-37                           TB: s. 60-61
                   AB: s. 28-29                           TB: Photocopiable Resource 11

                                        12
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie
          LEKCJA 12
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
24        STORY TIME                                                         UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                        SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Make a Wish 1
       Historyjka (część 1)   Przymiotniki o przeciwstawnym    Konstrukcje z wish + Past Simple Wyrażanie życzeń        Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   znaczeniu: careless / careful,                                   informacje szczegółowe
                   interested / bored, messy / neat,                                  (odpowiadanie na pytania, test
                   normal / weird, stupid / clever,                                  wyboru)
                   unlucky / lucky                                           Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                     informacje z przeczytanego tekstu
                                                                     (odczytywanie wiadomości SMS)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 38-39                            TB: s. 62-63
                   AB: s. 30-31                            TB: Photocopiable Resource 12


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek
       WONDERFUL WORDS
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
25                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Describing personality      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Osobowość
                   Przymiotniki opisujące        Powtórzenie: czas Present   Opisywanie osobowości      Pisanie: uczeń udziela
                   osobowość i cechy charakteru:    Simple                             podstawowych informacji o sobie
                   ambitious, courageous,                                       (opis osobowości)
                   dishonest, emotional, energetic,
                   gifted, hard-working, honest,
                   impatient, lazy, optimistic,
                   patient, sociable, strong, talkative
                   Znaki zodiaku

                   Powtórzenie: przymiotniki
                   opisujące osobowość i cechy
                   charakteru (adventurous, brave,


                                         13
                   careful, clever, generous, messy,
                   shy), miesiące i daty

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 40-41                             TB: s. 64-65


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie
          REVISION 3
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
26                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ

                   Powtórzenie poznanego        Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów   Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa             gramatycznych          i funkcji językowych

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 42-43                             TB: s. 66-67
                   AB: s. 32                              TB: Check Units 9-12, s. 143
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                ZAKRES MATERIAŁU                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                                  Testy / Test Master CD-ROM:
27       LANGUAGE TEST     Sprawdzenie wiadomości z lekcji 9-12
                                                                  Language Test A/B Units 9-12
                                         14
         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                     ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
       CULTURE CORNER
                                   ŚRODKI JĘZYKOWE
28                                                                UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       England           SŁOWNICTWO           GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Anglia
                Anglia: countryside, cricket, punt,                              Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                rose, symbol, thatched (roof)                                 informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                opisów do zdjęć)
                                                                Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                informacje szczegółowe
                                                                (odpowiadanie na pytania)
                                                                Mówienie: uczeń opisuje miejsca
                                                                (ulubione miejsca ucznia), uczeń
                                                                przekazuje usłyszane informacje
                                                                (opis ulubionego miejsca)
                                                                Pisanie: uczeń opisuje miejsca,
                                                                uczeń przedstawia swoje
                                                                upodobania (pocztówka z wakacji)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                   MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 44-45                         TB: s. 68-69


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                     ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
       CULTURE CORNER
                                   ŚRODKI JĘZYKOWE
29                                                                UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Zamek z duchem –      SŁOWNICTWO           GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       projekt
                                               Opisywanie miejsc        Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis
                                               Przekazywanie legend i wierzeń  miejsca, w którym straszy duch)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                   MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 45                           TB: s. 69
                                    15
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
          LEKCJA 13
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
30                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                      PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Londoners         SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE
       W Muzeum Transportu
       w Londynie      Transport: conductor, double-   Konstrukcje z used to       Opisywanie życia w przeszłości   Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  decker, driver, engine,                                         informacje szczegółowe (test typu
                  escalators, fare, passengers,                                      prawda-fałsz)
                  tram, transport, tube,                                         Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                  underground                                               informacje szczegółowe
                                                                      (odpowiadanie na pytania)
                                                                      Mówienie: uczeń opisuje czynności
                                                                      dnia codziennego (opis życia
                                                                      w przeszłości)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 46-47                            TB: s. 70-71
                  AB: s. 34-35                            TB: Photocopiable Resource 13A, B


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: sport
          LEKCJA 14
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
31                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Crazy Reporters        SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Sporty
                  Sport: boots, court, goal, net,  Czasowniki modalne: must /    Opisywanie zasad          Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  pitch, racket, team, trainers   have to, don't have to, mustn't  obowiązujących w sporcie lub    informacje szczegółowe
                                   Słowa łączące: but, however,   grze                (odpowiadanie na pytania)
                                   although, and                             Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                      informacje szczegółowe (test
                                                                      wyboru – słowa łączące)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 48-49                            TB: s. 72-73
                  AB: s. 36-37                            TB: Photocopiable Resource 14
                                       16
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                              ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura
          LEKCJA 15
                                         ŚRODKI JĘZYKOWE
32                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Friends' Magazine        SŁOWNICTWO               GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       Dwa słynne filmy
                  Filmy: award, ballet (school),     Konstrukcje z make, let     Opisywanie czynności      Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  celebrity, hit, part                                          informacje szczegółowe (dobieranie
                  Czasowniki: give up, hate, let,                                     osób do opisów)
                  miss, tease, touch                                           Uczeń stosuje strategie
                                                                      komunikacyjne (domyślanie się
                                                                      znaczenia słów z kontekstu)
                                                                      Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                      informacje szczegółowe (test typu
                                                                      prawda-fałsz)
                                                                      Mówienie: uczeń opisuje czynności
                                                                      życia codziennego (zasady
                                                                      obowiązujące w domu ucznia)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 50-51                              TB: s. 74-75
                  AB: s. 38-39                              TB: Photocopiable Resource 15


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                              ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, szkoła
          LEKCJA 16
                                         ŚRODKI JĘZYKOWE
33        STORY TIME                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                       SŁOWNICTWO               GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Make a Wish 2
       Historyjka (część 2)  Szkoła: exam, sports day,       Czasownik have to w       Relacjonowanie wydarzeń     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  swimming gala, uniform         przeszłości, teraźniejszości i  z przeszłości          informacje szczegółowe (test typu
                  Inne słowa i wyrażenia: go for     przyszłości                           prawda-fałsz)
                  a walk, have fun, hurry up, keep                                    Mówienie: uczeń przekazuje ustnie
                  it secret, pick up, pull out, put on                                  informacje z przeczytanego tekstu
                  clothes, take your time                                         (relacjonowanie alternatywnych
                                                                      zakończeń historyjki)
                                                                      Mówienie: uczeń wyraża swoje
                                                                      upodobania (wypowiedzi dotyczące
                                                                      historyjki)


                                          17
                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 52-53                              TB: s. 76-77
                   AB: s. 40-41                              TB: Photocopiable Resource 16


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka
       WONDERFUL WORDS
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
34                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Transport            SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Transport
                   Transport: caravan, ferry,    Powtórzenie: czasowniki will i    Wypowiadanie się na temat    Pisanie: uczeń opisuje czynności
                   helicopter, lorry, motorbike,   have to               środków transportu       życia codziennego (transport
                   scooter, space shuttle,                                        w przyszłości)
                   speedboat, submarine, van,
                   yacht
                   Części samochodu: boot, engine,
                   headlights, steering wheel, wheel

                   Powtórzenie: transport (bicycle,
                   boat, bus, car, double-decker,
                   hot-air balloon, plan, ship, train,
                   tram, underground)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 54-55                              TB: s. 78-79


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, sport
          REVISION 4
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
35                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE

                   Powtórzenie poznanego         Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów  Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa              gramatycznych          i funkcji językowych                                          18
                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 56-57                         TB: s. 80-81
                   AB: s. 42                           TB: Check Units 13-16, s. 144
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                              ZAKRES MATERIAŁU                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                              Testy / Test Master CD-ROM:
36       LANGUAGE TEST    Sprawdzenie wiadomości z lekcji 13-16
                                                              Language Test A/B Units 13-16          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
        READING CORNER
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
37                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       'A Christmas Carol' –      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       „Opowieść Wigilijna”
       Kącik czytelniczy    Wyrażenia: A Christmas Carol                                   Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   ('Opowieść Wigilijna'), chain,                                  informacje szczegółowe
                   character, cry, ghost                                      (odpowiadanie na pytania)
                                                                   Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                   informacje szczegółowe (układanie
                                                                   obrazków w kolejności, uzupełnianie
                                                                   zdań)
                                                                   Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opis
                                                                   bohaterów historyjki na podstawie
                                                                   obrazka)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 58-59                         TB: s. 82-83


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie


                                       19
38      SKILLS CORNER 3-4                       ŚRODKI JĘZYKOWE                   UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                       SŁOWNICTWO            GRAMATYKA     FUNKCJE JĘZYKOWE      PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Zajęcia czasu wolnego
       Emaile: projekt 'Young
       children'                                    Wyrażanie upodobań       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                               informacje szczegółowe (dobieranie
                                                               osób do faktów)
                                                               Pisanie: uczeń wyraża swoje
                                                               upodobania (list do kolegi lub
                                                               koleżanki z opisem typów zajęć
                                                               oraz prośbą o radę)
                                                               Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                               informacje szczegółowe
                                                               (odpowiadanie na pytania)
                                                               Uczeń stosuje strategie
                                                               komunikacyjne (domyślanie się
                                                               znaczenia nowych słów z kontekstu)
                                                               Pisanie: uczeń opisuje wydarzenia
                                                               życia codziennego (list do kolegi
                                                               z opisem dzieciństwa ucznia)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   AB: s. 33, 43-45                    TB: s. 69, 83


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                              ZAKRES MATERIAŁU                 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                          Testy / Test Master CD-ROM:
39        SKILLS TEST     Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 9-16
                                                          Skills Test A/B Units 9-16
                                        20
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
          LEKCJA 17
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
40                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       The Londoners        SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Filmy animowane
                Materiały: cotton, glass, metal,   Strona bierna: zdania twierdzące  Zadawanie pytań           Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                paper, plastic, plasticine, rubber,  z made of w czasie Present     Opisywanie procesów         informacje szczegółowe
                wood, wool              Simple                                 (odpowiadanie na pytania,
                Filmy animowane: animator,                                          układanie zdań w odpowiedniej
                cartoon film, dialogue, drawings,                                      kolejności)
                model, scene, script, storyboard,                                      Mówienie: uczeń opisuje ludzi,
                studio                                                    uczeń wyraża swoje upodobania
                                                                       (opis bohaterów filmów
                                                                       animowanych)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 60-61                               TB: s. 84-85
                AB: s. 46-47                               TB: Photocopiable Resource 17


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie
          LEKCJA 18
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
41                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Crazy Reporters       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Komputery
                Komputery: click, connect, email,   Strona bierna: przeczenia     Zadawanie pytań w stronie      Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                icon, the Internet, mouse, print,   i pytania w czasie Present     biernej i odpowiadanie na nie    informacje szczegółowe
                send, visit, website         Simple                                 (poprawianie błędnych informacji)
                                   Użycie by w stronie biernej

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 62-63                               TB: s. 86-87
                AB: s. 48-49                               TB: Photocopiable Resource 18A, B
                                       21
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                    Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
          LEKCJA 19
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
42                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Friends' Magazine         SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE
       Niezwykłe dzieła sztuki
                    Miary i wymiary: age, height,   Strona bierna: czas Past Simple  Opisywanie miejsc        Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                    length, size, weight, width                                     informacje szczegółowe
                    Słowa: discover, discovery,                                     (odpowiadanie na pytania)
                    invent, invention, material                                     Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                      informacje szczegółowe
                                                                      (uzupełnianie informacji)
                                                                      Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                      informacje uzyskane z usłyszanego
                                                                      tekstu (opis egipskich piramid)

                               MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                    SB: s. 64-65                             TB: s. 88-89
                    AB: s. 50-51                             TB: Photocopiable Resource 19


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                    Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek
          LEKCJA 20
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
43        STORY TIME                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                        SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Stop, thief! 1
       Historyjka (część 1)   Słowa: anger, circle, corner,   Stosowanie formy gerund i     Opowiadanie historyjki     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                    darkness, flicker, glance, grin,  bezokoliczników          Wyrażanie opinii        informacje szczegółowe (test
                    make-up, producer, read                                       wyboru)
                    through, scowl, silver, wicked,                                   Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                    witch                                                upodobania, uczeń opisuje
                                                                      czynności życia codziennego
                                                                      (wypowiedzi na podstawie
                                                                      obrazków)
                                                                      Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                      usłyszane informacje, uczeń opisuje
                                                                      ludzi (tekst dotyczący kolegi lub
                                                                      koleżanki ucznia)                                         22
                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 66-67                           TB: s. 90-91
                AB: s. 52-53                           TB: Photocopiable Resource 20A, B


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi
       WONDERFUL WORDS
                                    ŚRODKI JĘZYKOWE                         UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
44                                                                   PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Materials          SŁOWNICTWO             GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE
       Materiały
                Materiały: amber, cardboard,    Powtórzenie: czas Present   Opisywanie przedmiotów       Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis
                clay, fur, gold, lace, leather,   Simple, Present Continuous,                    szalonego domu)
                metal, silk, silver         made of
                Meble i obiekty w domu:
                candlesticks, fence, fireplace,
                floor lamp, gate, sculpture, tower,
                vase

                Powtórzenie: materiały (cotton,
                glass, metal, paper, plastic,
                plasticine, rubber, wood, wool),
                meble i obiekty w domu
                (armchair, carpet, chest of
                drawers, curtains, door, floor,
                lamp, pictures, sofa, table, walls,
                window)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 68-69                           TB: s. 92-93
                                      23
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka
          REVISION 5
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
45                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ

                   Powtórzenie poznanego       Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów   Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa             gramatycznych          i funkcji językowych

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 70-71                            TB: s. 94-95
                   AB: s. 54                              TB: Check Units 17-20, s. 145
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                               ZAKRES MATERIAŁU                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                                 Testy / Test Master CD-ROM:
46       LANGUAGE TEST    Sprawdzenie wiadomości z lekcji 17-20
                                                                 Language Test A/B Units 17-20          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
        CULTURE CORNER
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
47                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Ireland             SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Irlandia
                   Irlandia: emerald, fiddle, harp,                                    Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   leprechaun, shamrock                                          informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                      akapitów do informacji)
                                                                      Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                      informacje szczegółowe (test typu
                                                                      prawda-fałsz)
                                                                      Pisanie: uczeń opisuje miejsca
                                                                      (pocztówka z wakacji)
                                                                      Mówienie: uczeń prosi o informacje


                                        24
                                                                         (zadawanie pytań, zabawa-
                                                                         zgadywanka)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                    SB: s. 72-73                              TB: s. 96-97


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                    Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
       CULTURE CORNER
                                         ŚRODKI JĘZYKOWE
48                                                                         UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Przesądy w moim kraju –      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA            FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       projekt
                                                        Przedstawianie wierzeń i opinii
                                                        innych osób

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                    SB: s. 73                                TB: s. 97


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                    Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka
          LEKCJA 21
                                         ŚRODKI JĘZYKOWE
49                                                                         UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                          PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Londoners           SŁOWNICTWO             GRAMATYKA            FUNKCJE JĘZYKOWE
       Na lotnisku
                    Lotnisko: arrivals, check-in,    Konstrukcje: So do I. Neither do  Udzielanie i uzyskiwanie     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                    departures, flight information, lost I.                 informacji na lotnisku      informacje szczegółowe
                    luggage, passport controli                       Zgadzanie się lub nie z      (odpowiadanie na pytania, test typu
                                                        rozmówcą             prawda-fałsz)
                                                                         Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                                                                         sens tekstu (dobieranie tabliczek do
                                                                         miejsc)
                                                                         Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                                                                         upodobania (zgadzanie się lub nie
                                                                         z wypowiedziami innych osób)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA


                                          25
                  SB: s. 74-75                              TB: s. 98-99
                  AB: s. 56-57                              TB: Photocopiable Resource 21A, B


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi
          LEKCJA 22
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE                            UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
50                                                                        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Crazy Reporters        SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Niezwykłe urządzenia
                  Przyrządy elektryczne: battery,  Czasowniki z dwoma          Opisywanie, jak działają      Mówienie: uczeń wyraża swoje
                  button, dial, plug, switch,    dopełnieniami: give, pass, sell,   przedmioty             upodobania (wyrażanie opinii)
                  thermometer            send, show, lend, borrow       Prośba o przysługę         Pisani: uczeń przekazuje informacje
                                                      Akceptowanie lub odrzucanie     uzyskane z przeczytanego tekstu
                                                      prośby               (układanie zdań z rozsypanych
                                                                        wyrazów)
                                                                        Czytanie: uczeń rozpoznaje rodzaje
                                                                        sytuacji komunikacyjnych
                                                                        (dobieranie rozmów do obrazków)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 76-77                              TB: s. 100-101
                  AB: s. 58-59                              TB: Photocopiable Resource 22


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: sport
          LEKCJA 23
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
51                                                                         UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Friends' Magazine       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Sporty ekstremalne
                  Słowa: beach, cliff, jump off,   Zdania złożone (defining relative                    Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  kayaking, kite, Olympic,      clauses) z who, which, that                       informacje szczegółowe (dobierania
                  paragliding, refuse, run up, scary,                                     zdjęć do zdań)
                  skateboarding, skill, special,                                       Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                  steep, thrill, water sports                                         informacje szczegółowe (test
                  workshop                                                  wyboru)
                                                                        Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                                                                        upodobania (wypowiedzi dotyczące


                                        26
                                                                       sportów ekstremalnych)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 78-79                             TB: s. 102-103
                  AB: s. 60-61                             TB: Photocopiable Resource 23


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie
          LEKCJA 24
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
52        STORY TIME                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Stop, thief! 2
       Historyjka (część 2)  Słowa: accuse, bend down,     Pytania: subject/object questions  Zadanie pytań            Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  burning, empty, fix, interrupt,                                      informacje szczegółowe (dobieranie
                  packet, purse, security camera,                                      osób do opisów)
                  shaky, shopping bag,                                           Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                  supermarket, sweet, tissue                                        informacje szczegółowe (test typu
                                                                       prawda-fałsz)
                                                                       Pisanie: uczeń prosi o informacje
                                                                       (zadawanie pytań)
                                                                       Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                       informacje szczegółowe
                                                                       (uzupełniane informacji)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 80-81                             TB: s. 104-105
                  AB: s. 62-63                             TB: Photocopiable Resource 24A, B
                                       27
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: sport
       WONDERFUL WORDS
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
53                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Extreme sports          SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Sporty ekstremalne
                   Sporty: paintball, rock climbing,  Powtórzenie: czasy Present    Wypowiadanie się na temat    Pisanie: uczeń opisuje osoby,
                   skydiving, skysurfing, white-water  Simple, Present Continuous,   sportów ekstremalnych      przedmioty i miejsca (ulotka
                   rafting, zorbing           Present Perfect, czasowniki                   reklamująca klub sportów
                   Wyposażenie: elbow pad,       will/won't, need                         ekstremalnych)
                   helmet, knee pad, life jacket,
                   mask, paddle, parachute, raft,
                   rope

                   Powtórzenie: sporty (bungee
                   jumping, kayaking, kitesurfing,
                   paragliding, parkour,
                   skateboarding)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 82-83                             TB: s. 106-107


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie
          REVISION 6
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
54                                                                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ

                   Powtórzenie poznanego        Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów  Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa              gramatycznych          i funkcji językowych

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 84-85                             TB: s. 109-109
                   AB: s. 64                               TB: Check Units 21-24, s. 146
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe
                                         28
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                 ZAKRES MATERIAŁU                   MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                              Testy / Test Master CD-ROM:
55       LANGUAGE TEST     Sprawdzenie wiadomości z lekcji 21-24
                                                              Language Test A/B Units 21-24          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody
        CULTURE CORNER
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
56                                                                   UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       In the sky            SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE
       W poszukiwaniu nowych
       planet          Układ Słoneczny: universe,                                   Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   planet, Earth, solar system,                                  informacje szczegółowe (test typu
                   Galaxy, pulsar                                         prawda-fałsz)
                   Słowa: distant, rotate, primitive,                               Uczeń stosuje strategie
                   enigma, giant                                         komunikacyjne (domyśla się
                                                                   znaczenia nowych słów z kontekstu)
                                                                   Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                   informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                   postaci do opisów, odpowiadanie na
                                                                   pytania)
                                                                   Mówienie i pisanie: uczeń opisuje
                                                                   osoby (opis kosmitów)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 86-87                          TB: s. 110-111


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody
        CULTURE CORNER
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
57                                                                   UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                    PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Opis planety – projekt      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE

                                                   Opis planety          Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis
                                                                   nowo odkrytej planety)


                                         29
                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 87                           TB: s. 111


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, sport
       SKILLS CORNER 5-6
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
58                                                                  UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Wizyta w Legolandzie      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Londyński maraton
                                                                  Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                  informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                  wyrażeń do luk)
                                                                  Pisanie: uczeń opisuje wydarzenia
                                                                  życia codziennego (pocztówka
                                                                  z wakacji)
                                                                  Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                  informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                  akapitów do obrazków, test typu
                                                                  prawda-fałsz)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  AB: s. 55, 65-67                        TB: s. 97, 111


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                             ZAKRES MATERIAŁU                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                            Testy / Test Master CD-ROM:
59        SKILLS TEST    Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 17-24
                                                            Skills Test A/B Units 17-24
                                       30
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła
          LEKCJA 25
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
60                                                                        UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       The Londoners          SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Koniec roku szkolnego
                   Koniec roku szkolnego: award     Czasowniki modalne: must, can't   Wyrażanie przypuszczeń     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   (prize), break up, celebrity, come  – przypuszczenia                           informacje szczegółowe
                   top, guest speaker, make a                                        (odpowiadanie na pytania, test typu
                   speech                                                  prawda-fałsz)
                   Przymiotniki: cold, happy,                                        Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                   hungry, late, strong, tired                                        informacje szczegółowe
                                                                        (uzupełnianie informacji)
                                                                        Mówienie: uczeń prosi i o informacje
                                                                        (zadawanie pytań, zabawa-
                                                                        zgadywanka)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 88-89                               TB: s. 112-113
                   AB: s. 68-69                               TB: Photocopiable Resource 25


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom
          LEKCJA 26
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
61                                                                        UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Crazy Reporters         SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Wyrażanie preferencji
                   Czasowniki: look at, see, watch   Konstrukcje z I prefer, I'd rather  Wyrażanie upodobań       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                        informacje szczegółowe (test
                                                                        wyboru)
                                                                        Mówienie: uczeń wyraża swoje
                                                                        upodobania (rozmowa na podstawie
                                                                        obrazków)
                                                                        Mówienie: uczeń opisuje innych
                                                                        (wypowiedzi dotyczące upodobań
                                                                        kolegi lub koleżanki)
                                                                        Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                        informacje szczegółowe (test typu


                                          31
                                                                      prawda-fałsz)
                                                                      Mówienie: uczeń opisuje miejsca
                                                                      (opis szalonego domu)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 90-91                              TB: s. 114-115
                  AB: s. 70-71                              TB: Photocopiable Resource 26


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie
          LEKCJA 27
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
62                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Friends' Magazine       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Problemy
                  Przymiotniki: common, fair,     Czasowniki: should, shouldn't   Prośba o radę          Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                  noisy, patient, selfish, tricky,  Konstrukcja: If I were you, …   Udzielanie rad          sens tekstu (dobieranie problemów
                  upset                                                  do rad)
                  Wyrażenia: change one's mind,                                      Uczeń korzysta ze źródeł informacji
                  get in the way, get on one's                                      w języku obcym (wyszukiwanie
                  nerves, get on with someone,                                      znaczenia idiomów w słowniku)
                  give someone a hand, have a
                  chat

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 92-93                              TB: s. 116-117
                  AB: s. 72-73                              TB: Photocopiable Resource 27


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
          LEKCJA 28
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
63        STORY TIME                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                      SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE        PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Streetboys 1
       Historyjka (część 1)  Muzyka: agent, band, gig, guitar,  Czasowniki: allow, be allowed to  Prośba o pozwolenie       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  instrument, keyboard, music                      Udzielanie pozwolenia lub jego  informacje szczegółowe
                  shop, recording contract, youth                    brak               (odpowiadanie na pytania)
                  club                                                  Pisanie: uczeń przekazuje

                                        32
                                                                 informacje z przeczytanego tekstu
                                                                 (uzupełnianie luk w streszczeniu
                                                                 historyjki)
                                                                 Mówienie: uczeń opowiada
                                                                 o czynnościach życia codziennego
                                                                 (uczeń mówi, co pozwalano mu
                                                                 robić, gdy miał 8 lat)
                                                                 Pisanie: uczeń przekazuje
                                                                 usłyszane informacje
                                                                 (relacjonowanie informacji
                                                                 przekazanych przez kolegę lub
                                                                 koleżankę)

                          MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 94-95                            TB: s. 118-119
                AB: s. 74-75                            TB: Photocopiable Resource 28


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
       WONDERFUL WORDS
                                    ŚRODKI JĘZYKOWE
64                                                                 UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Funny idioms       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA         FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Zabawne idiomy
                Wyrażenia: beat about the bush,   Powtórzenie: czasy Present
                drive someone mad, fall in love   Simple, Present Continuous,
                with somebody, feel off colour,   Past Simple, Present Perfect
                have butterflies in your stomach,
                keep your fingers crossed, lose
                your head, my hair stood on end,
                pull someone's leg, smell a rat,
                the black sheep of the family

                Powtórzenie: wyrażenia (change
                your mind, get in the way, get on
                my nerves, get on with
                somebody, give somebody a
                hand)

                          MATERIAŁY DLA UCZNIA                      MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
                                      33
                   SB: s. 96-97                            TB: s. 120-121


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek
           REVISION 7
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
65                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE

                   Powtórzenie poznanego       Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów   Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa             gramatycznych          i funkcji językowych

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 98-99                            TB: s. 122-123
                   AB: s. 76                              TB: Check Units 25-28, s. 147
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                               ZAKRES MATERIAŁU                         MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                                 Testy / Test Master CD-ROM:
66       LANGUAGE TEST     Sprawdzenie wiadomości z lekcji 25-28
                                                                 Language Test A/B Units 25-28          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
        CULTURE CORNER
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
67                                                                       UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Wales              SŁOWNICTWO            GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE
       Walia
                   Walia: castle, daffodil, dragon,                                    Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                   harp, leek, rugby                                           informacje szczegółowe (dobieranie
                                                                      miejsc/zdjęć do opisów)
                                                                      Mówienie: uczeń przedstawia swoje
                                                                      preferencje (wypowiedzi dotyczące
                                                                      przedstawionych miejsc w Walii)


                                        34
                                                                    Pisanie: uczeń opisuje miejsca
                                                                    (email do koleżanki z Walii)
                                                                    Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                    informacje szczegółowe (test
                                                                    wyboru)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 100-101                           TB: s. 124-125


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
        CULTURE CORNER
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
68                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Opis flagi – projekt      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ

                                                    Opisywanie przedmiotów     Pisanie: uczeń opisuje przedmioty
                                                                    (opis interesującej flagi)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 101                             TB: s. 125


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura
          LEKCJA 29
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
69                                                                    UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                     PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       The Londoners         SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE
       Stonehenge
                  Przymiotniki zakończone na -ing  Przymiotniki – stopień wyższy i  Opisywanie miejsc       Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  oraz -ed             najwyższy             Wyrażanie przypuszczeń na   informacje szczegółowe (test typu
                                   Konstrukcje z: both, the same as, temat wydarzeń z przeszłości  prawda-fałsz)
                                   different from, as … as, less than

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 102-103                           TB: s. 126-127
                  AB: s. 78-79                            TB: Photocopiable Resource 29


                                       35
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie
          LEKCJA 30
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
70                                                                        UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Crazy Reporters        SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Niezwykle potrawy
                 Czasowniki zmysłów: feel, look,     Użycie czasowników zmysłów z  Opisywanie zmysłów         Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                 smell, sound, taste           przymiotnikami                           informacje szczegółowe
                 Przymiotniki o przeciwnym                                          (uzupełnianie luk)
                 znaczeniu, np. fizzy / still, well / ill                                  Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                       informacje szczegółowe (test typu
                                                                       prawda-fałsz, uzupełnianie zdań)
                                                                       Mówienie i pisanie: uczeń opisuje
                                                                       przedmioty (zabawa-zgadywanka)
                                                                       Uczeń korzysta ze źródeł informacji
                                                                       w języku obcym (korzystanie ze
                                                                       słownika)

                            MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                 SB: s. 104-1-5                             TB: s. 128-129
                 AB: s. 80-81                              TB: Photocopiable Resource 30A, B


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura
          LEKCJA 31
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE
71                                                                        UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Friends' Magazine       SŁOWNICTWO              GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE         PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Jak zostać gwiazdą
                 Wyrażenia: behind the scenes,    Stopień wyższy i najwyższy     Opisywanie mocny i słabych     Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                 cheer, exhausted, finalist, judge,  przysłówków            stron znanych sobie osób      informacje szczegółowe (test
                 look forward, loudly,                                            wyboru)
                 passionately, perform,                                           Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                 performance, polite, powerful,                                       informacje szczegółowe
                 reality TV show, rude, song,                                        (uzupełnianie informacji)
                 supporter, TV camera                                            Mówienie: uczeń wyraża swoje
                                                                       emocje (ocena występów


                                        36
                                                                         muzycznych)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 106-107                              TB: s. 130-131
                  AB: s. 82-83                               TB: Photocopiable Resource 31


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura
          LEKCJA 32
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
72        STORY TIME                                                             UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                          PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                       SŁOWNICTWO               GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       The Streetboys 2
       Historyjka (część 2)  Wyrażenia: backstage, go on      Konstrukcje: too + przymiotnik / Opowiadanie historyjki        Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                  tour, interviewer, limousine,     przysłówek + bezokolicznik, not +                   informacje szczegółowe
                  manager                przymiotnik / przysłówek +                       (odpowiadanie na pytania)
                                      enough + bezokolicznik                         Mówienie: uczeń przekazuje ustnie
                                                                         informacje z przeczytanego tekstu
                                                                         (opis historyjki z punktu widzenia
                                                                         jednej z bohaterek)

                              MATERIAŁY DLA UCZNIA                        MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                  SB: s. 108-109                              TB: s. 132-133
                  AB: s. 84-85                               TB: Photocopiable Resource 32A, B


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                  Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie
       WONDERFUL WORDS
                                        ŚRODKI JĘZYKOWE
73                                                                          UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                          PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Describing food         SŁOWNICTWO               GRAMATYKA           FUNKCJE JĘZYKOWE
       Opisywanie potraw
                  Żywność: cucumber, garlic,       Powtórzenie: użycie        Opisywanie żywności         Pisanie: uczeń opisuje przedmioty
                  pineapple, peach, raspberries,     czasowników zmysłów z       Opis przygotowania prostych     (przepis na szaloną sałatkę)
                  mushroom, cauliflower, plum,      przymiotnikami, tryb rozkazujący  potraw
                  grapes, pepper
                  Przymiotniki: bland, fresh, juicy,
                  ripe, rotten, salty, sour, stinking,
                  sweet

                                          37
                   Czasowniki: cut, dice, mix, peel,
                   pour, sprinkle, slice

                   Powtórzenie: żywność (apple,
                   banana, carrot, lemon, lettuce,
                   melon, onion, orange, potato,
                   tomato), przymiotniki (delicious,
                   hot)

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 110-111                            TB: s. 134-135


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                   Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek
          REVISION 8
                                       ŚRODKI JĘZYKOWE
74                                                                     UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
                                                                      PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Powtórzenie materiału      SŁOWNICTWO             GRAMATYKA          FUNKCJE JĘZYKOWE

                   Powtórzenie poznanego        Powtórzenie poznanych struktur  Powtórzenie poznanych zwrotów  Uczeń dokonuje samooceny
                   słownictwa             gramatycznych          i funkcji językowych

                             MATERIAŁY DLA UCZNIA                       MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                   SB: s. 112-113                            TB: s. 136-137
                   AB: s. 86                              TB: Check Units 29-32, s. 148
                   CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe
                                         38
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                             ZAKRES MATERIAŁU                     MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                            Testy / Test Master CD-ROM:
75       LANGUAGE TEST   Sprawdzenie wiadomości z lekcji 29-32
                                                            Language Test A/B Units 29-32          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: kultura
        READING CORNER
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
76                                                                 UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       'Jumanji'          SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
       Kącik czytelniczy
                 Słowa: board game, cup, dice,                                 Mówienie: uczeń wyraża
                 knife, lion, monkey, mosquito,                                 upodobania (wypowiedzi dotyczące
                 plate, square, token                                      książek przygodowych)
                                                                 Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                 informacje szczegółowe
                                                                 (odpowiadanie na pytania)
                                                                 Słuchanie: uczeń wyszukuje proste
                                                                 informacje szczegółowe
                                                                 (uzupełnianie informacji)
                                                                 Mówienie: uczeń przekazuje ustnie
                                                                 informacje z przeczytanego
                                                                 i wysłuchanego tekstu (streszczenie
                                                                 historyjki)

                           MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                 SB: s. 114-115                         TB: s. 138-139


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, sport
       SKILLS CORNER 7-8
                                     ŚRODKI JĘZYKOWE
77                                                                 UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
       Problemy i ich        SŁOWNICTWO            GRAMATYKA        FUNKCJE JĘZYKOWE       PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                                      39
       rozwiązania
       Na pokazie mody                                                 Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                                                               sens tekstu (dobieranie nagłówków
                                                               oraz odpowiedzi do listów
                                                               z problemami)
                                                               Czytanie: uczeń wyszukuje proste
                                                               informacje szczegółowe (test
                                                               wyboru)

                          MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                AB: s. 77, 87-89                       TB: s. 125, 139


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                           ZAKRES MATERIAŁU                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
         TEMAT LEKCJI


                                                          Testy / Test Master CD-ROM:
78        SKILLS TEST  Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 25-32
                                                          Skills Test A/B Units 25-32          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                                   ŚRODKI JĘZYKOWE                      UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
          MINI PLAY                                                 PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                    SŁOWNICTWO                        FUNKCJE JĘZYKOWE
79
                                     GRAMATYKA
       Sztuka – Akt I
                                                               Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                                                               sens tekstu

                          MATERIAŁY DLA UCZNIA                    MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                SB: s. 116-117                        TB: s. 140
                                     40
              ROZDZIAŁ
  LP.   DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
             TEMAT LEKCJI
                                      ŚRODKI JĘZYKOWE                  UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ
              MINI PLAY                                            PODSTAWY PROGRAMOWEJ
                          SŁOWNICTWO                    FUNKCJE JĘZYKOWE
  80
                                       GRAMATYKA
          Sztuka – Akt II i III
                                                              Czytanie: uczeń rozumie ogólny
                                                              sens tekstu

                               MATERIAŁY DLA UCZNIA               MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

                      SB: s. 117-119                    TB: s. 140


Opracowanie: Bartosz Michałowski
                                       41

								
To top