Borang Permohonan - Excel by iqone27

VIEWS: 2,767 PAGES: 4

									                                                             PPP/C11/02/AK04/1/08
                                                      BORANG PERMOHONAN
                                                      PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKANUNTUK KEGUNAAN PEJABAT
For Office Use


RUJUKAN YURAN PROSES
Processing Fee Reference


TARIKH PENERIMAAN PERMOHONAN                              -          -
Receive Date
STATUS PERMOHONAN                 Berjaya              Tidak Berjaya            Bersyarat
Application Status                 Successful            Not Successfull           Conditional


      ARAHAN KEPADA PEMOHON
      Instruction to candidate
      1. Sila isikan borang permohonan ini (gunakan huruf BESAR) dengan lengkap, terang dan jelas. Tandakan (√) di
      petak yang berkenaan.
      Please complete this application forn (using CAPITAL letters) clearly. Tick (√) where applicable.
      2. Pastikan semua dokumen yang diminta disertakan bersama-sama permohonan ini. Sila semak senarai
      semakan sebelum menghantar permohonan ini.
      Ensure that all documents needed are sent together with the application form. Please go through the check-list before you submit
      this application form.
BAHAGIAN A : BUTIRAN PROGRAM
Section A : Programme Details


TAHAP PENGAJIAN :              Siswazah             Prasiswazah              Doktor Falsafah
Level Of Study               Post graduate           Under graduate            Doctor of philosophy


PILIHAN PROGRAM DAN PUSAT KULIAH
Programme and Study Centre Option
  No                        Pilihan Program                              Pusat Kuliah
                           Programme Option                             Centre Option
  1

  2

  3

* Yang Berkenaan Sahaja/If Applicable

BAHAGIAN B : BUTIRAN PERIBADI
Section B : Personal Details


NAMA
NameNO. KAD PENGENALAN BARU                                    -         -
Identity Card No.          New
                   LAMA
                   Old
NO. PASPORT                                                     (Untuk Pemohon Antarabangsa )
Passport No.                                                    (For Foreign Applicants)
TARIKH LAHIR          -        -
Date Of Birth                                                Sila Lekatkan Gambar
                                                      Berukuran Pasport Disini
TEMPAT LAHIR
Place Of Birth
                                                        (Please Attach
KEWARGANEGARAAN                                               Passport-sized Photo
Nationality                                                     Here)


AGAMA      Islam/Islam               BANGSA          Melayu/Malay
Religion                         Race
         Buddha/Buddhist                         Cina/Chinese

         Hindu/Hindu                           India/Indian

         Kristian/Christian                        Lain-lain (Sila Nyatakan)
                                         Others (Please State)
         Lain-lain (Sila Nyatakan)                    :_______________
         Others (Please State)
         :_______________

JANTINA           Lelaki/Male             STATUS PERKAHWINAN            Bujang/Single
Gender                             Marital Status
              Perempuan/Female                               Berkahwin/Married

TAHAP KESIHATAN       Sihat/Healthy            KECACATAN FIZIKAL             Tiada/None
Health Status                          Physical Disability
              Lain-lain (Sila Nyatakan)                           Lain-lain (Sila Nyatakan)
              Others (Please State)                             Others (Please State)
              :_______________                               :_______________

ALAMAT TETAP/SURAT MENYURAT/Permanent/Correspondence Address
POSKOD                    BANDAR
Postal Code                 City


                       NEGERI
                       State


NO. TELEFON   Rumah             -
Telephone No.  House
         Pejabat            -                         Samb.
         Office                                      Ext.
         Tel. Bimbit             -
         Mobile Phone
         Faks             -
         Fax


E-Mel/Email

MAKLUMAT WARIS/NEXT OF KIN
    Nama / Name                     Alamat / Address                 No. Tel / Tel. No
BAHAGIAN C : BUTIRAN AKADEMIK
Section C : Academic Details
  (Untuk Diisi Oleh Pemohon Prasiswazah Sahaja / To Be Filled By Under graduate Applicants Only)
SPM/MCE                      STPM
Tahun/Year          Pangkat/Level    Tahun/Year          NGNP/NGNP

Mata Pelajaran/Subject             Gred/Grade     Mata Pelajaran/Subject                Gred/Grade
Bahasa Melayu/Malay Language                    Pengajian Am/Kertas Am/General Knowledge
Bahasa Inggeris/English Language                  *
Matematik/Mathematics                       *
*                                 *
*                                 *
*                                 *
*                                 *
*
*                               Angka Giliran/Index No.
*
*                               * Sila nyatakan subjek dan gred di ruang yang disediakan
*                               Please indicate subject and grade in spaces provided


PEPERIKSAAN LAIN (Jika Berkenaan)/Other Examination (If Relevant)
Bahasa Melayu (Julai) Gred/Grade         Tahun/Year

Matematik (Julai)         Gred/Grade         Tahun/Year

SMU/SMA                  STU                    STAM

Tahun/Year                Tahun/Year                Tahun/Year

Pangkat/Level               Pangkat/Level               Pangkat/Level


             (Untuk Diisi Oleh Semua Pemohon / To Be Filled By All Applicants)

IJAZAH         DIPLOMA         SIJIL
Degree         Diploma         Certificate
Program
Programme
PNGK                   Keputusan                    Tahun
CGPA                   Result                     Year
Nama Institusi
Name Of Institution


IJAZAH         DIPLOMA         SIJIL
Degree         Diploma         Certificate
Program
Programme
PNGK                   Keputusan                    Tahun
CGPA                   Result                     Year
Nama Institusi
Name Of Institution


        PEPERIKSAAN LAIN / Other Examination               PENCAPAIAN / Achievement
MUET

IELTS

TOEFL

Lain-lain (Nyatakan)
Others (Please State)
BAHAGIAN D : BUTIRAN PEKERJAAN
Section D : Employment Details


   Bekerja/Sedang Berkhidmat                Tidak Bekerja             Bersara
   Working/In Service                   Unemployed              Retired


Jawatan Sekarang
Current Position
Tarikh Mula Berkhidmat                  -        -
Appointment Date
Nama Majikan
Employer
Alamat Majikan
Employer AddressCop/Pengesahan Majikan
Stamp/Employer verification
JawatanTerdahulu (Jika Ada)
Previous Position (If Any)
No          Jawatan                 Nama dan Alamat Majikan                Dari       Hingga
            Position                 Name and Employer Address              From        To
 1

 2

 3


Rujukan
Reference
Namakan dua (2) orang rujukan yang tidak mempunyai pertalian saudara dengan anda
Name two (2) referees neither of them should be a family member or relative
No           Nama                            Alamat                     No. Tel
            Name                           Address                     Tel No.
 1

 2

 3Perakuan Pemohon
Applicant's Declaration


Saya akui segala maklumat dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan lengkap. Saya akui bahawa Universiti Kebangsaan
Malaysia berhak menolak permohonan saya sekiranya maklumat serta dokumen didapati tidak benar dan tidak lengkap.

(I declare that all information and documents provided are true and complete. I acknowledge that Universiti Kebangsaan Malaysia may
reject my application if the information and documents provided are found to be untrue and incomplete)


Tandatangan        :                                 Tarikh   :
Signature                                          Date

								
To top