FJALORI - a by fjwuxn

VIEWS: 22,735 PAGES: 528

									a ...... shkronja e parë e alfabetit anglez
a ....... nyjë e pashquar që përdoret para fjalëve që fillojnë me
bashkëntingllore një -
      "a book" = një libër
aback ...... prapa, nga prapa - "be taken aback = jam i hutuar, zihem
befas"
abaft ...... prapa, pas; në pjesën e prapme të anijes
abandon ...... braktis - heq dorë - "abandon onself = japem pas"
abandon ...... shpengim
abandoned ...... i braktisur i shthurur, i dhënë pas veseve
abandonement ...... braktisje, heqje dorë - shfrenim, mospërmbajtje
abase ...... ul veten, bie poshtë
abash ...... hutoj, turbulloj
abashment ...... hutim, turbullim
abate ...... pakësoj, ul, zvogëloj - zbret (dhimbja, era) - anuloj,
shfuqizoj, i jap fund
abatement ...... pakësim, ulje, zbritje - heqje, anulim
abbess ...... kryemurgeshë
abbey ...... manastir, abaci
abbot ...... kryemurg, abat
abbreviate ...... shkurtoj(fjalën, emërtimin, titullin)

abbrevation ...... shkurtim
abc ...... alfabet - abëcëja, bazat
abdicate ...... heq dorë, - abdikoj (nga froni)
abdication ...... dorëheqje - abdikim (nga froni)
abdomen ...... anat. bark
abdominal ...... i barkut, barkor
abduct ...... rrëmbej, grabis (gruan, fëmijën)
abduction ...... rrëmbim, grabitje
abductor ...... rrëmbyes, grabitës
abed ...... në shtrat
aberration ...... shmangije, largim - lajthitje, gabim
abet ...... ndihmoj, përkrah, mbështes
abetment ...... nxitje, shtyrje
abettor ...... nxitës, shtiekeq - bashkëfajtorë
abhor ...... kam krupë, ndiej neveri, se duroj dot
abhorence ...... neveri, urrejtje
abide ...... gjendem, banoj, rri - i përmbahem, respektoj - duroj -
"he cannot abide him =
       ai se duron dot atë",
abiding ...... i përhershëm, i qëndrueshëm
ability ...... aftësi, zotësi - zgjuarsi, mbrehtësi - kompetencë,
aftësi
abject ...... i mjerë, i mjerueshëm - i ulët, i përbuzshëm, i
neveritshëm
abjection ...... poshtërim, përbuzje
abjuration ...... të hequrit dorë, ( nga një besim,e drejtë)
abjure ...... heq dorë botërisht
ablation ...... heqje - gjeol. prishje, rrënim, shkatërim
ablaze ...... pred. adj. adv. në flakë - "set it ablaze = i vë flakën"
able ...... i aftë, i zoti, - "to be able to do sth. = jam në gjendje
të bëj një gjë"
ablebodied ...... i fortë, i shëndoshëm, truplidhur
abloom ...... në lulëzim
ably ...... me mjeshtri, me zotësi
abnegate ...... nuk pranoj, kundërshtoj - heq dorë
abnegation ...... vetëmohim, flijim - mospranim, heqje dorë (nga të
drejtat) - mohim
abnormal ...... anormal
aboard ...... prep. në bord, brenda në - "to take aboard a ship =
hipi, ngjitem në anije"
abode ...... banesë, vend banimi, shtëpi - "to take one's abode =
vendosem,
       zë shtëpi në një vend"
abode ...... p.p. of abide
abolish ...... heq, anuloj, zhduk
abolition ...... heqje, anulim, zhdukje
abomb ...... bomba atomike
abominable ...... i neveritshëm, i urryer, i ndyrë
abomination ...... neveri, krupë
aboriginal ...... vendës - n. vendës, indigjen
aborigines ...... vendësit, indigjenët
abort ...... dështoj (fëmijën) - pjell para kohe - pëson, dështon,
shkon kot
abortion ...... dështim - dështak
abortive ...... i dështuar - i shtënë, shtijak - i pafrytshëm, i kotë
abound ...... ka me bollëk, me të tepërt (with) është i mbushur, zien,
mizëron
about ...... rreth, nëpër - për, në, në lidhje me
about ...... rreth, afro - rrotull, përqark - "I was about to ask you
that =
       kisha ndërment t'ju pysja për këtë"
above ...... mbi, përmbi - lart, sipër - "high above the city = sipër
mbi qytet" -
       mbi, më shumë - "above 20 persons = mbi njëzet vetë"
aboveboard ...... i ndershëm, i qiltër
abracadabra ...... gjepura, absurditet
abrade ...... kruaj, gëryej - rrjep duke fërkuar - tek. lëmoj
abrasion ...... gërryerje, gërvishtje - tek. lëmim
abrasive ...... gërryes - lëndë abrazive
abreast ...... krah për krah, në një radhë në një resht abreast with
times në një hap me kohën
abridge ...... shkurtoj - përbledh - kufizoj, privoj, heq ( të drejtat)
abridgement ...... shkurtim - përmbledhje - kufizim, privim
abroad ...... jashtë vendit, atdheut - gjithëandej, kudo - jashtë
shtëpie
abrogate ...... heq anuloj, shfuqizoj (ligjin)
abrogation ...... heqje anulim, shfuqizim
abrupt ...... i papritur, i menjëhershëm - i rreptë, i vrazhdë, i prerë
abruptness ...... rrëpirë - ashpërsi, vrazhdësi
abscess ...... abces, i thatë, lungë
absence ...... mungesë, mosparaqitje - "absence without leave = mungesë
pa leje"
absent ...... që mungon - i hutuar - "absent of mind = i hutuar"
absent ...... mungoj, rri mënjanë, i largohem
absentee ...... i larguar, që mungon
absently ...... hutimthi
absentminded ...... i hutuar
absentmindedness ...... hutim
absolute ...... i pakudërshtueshëm, absolut - i pakufizuar - i përsosur
absolutely ...... tërësisht, kryekëput, absolutisht
absolution ...... falje ( e fajit, mëkateve)
absolutism ...... absolutizëm
absolve ...... shfajësoj, fal - shkarkoj
absorb ...... thith,përthith - gëlltis, përpij - përvetësoj - tek.
amortizoj
       "absorbed in thought = i zhytur në mendime"
absorbable ...... i përthithshëm - i përvetësueshëm
absorbent ...... thithës - lëndë thithëse
absorbing ...... thithës - i përthithës - fig. tërheqës
absorption ...... thithje, përthithje - zhytje (në mendime) -
përvetësim
abstain ...... përmbahem, jam i përkorë, abstenoj
abstainer ...... njeri i përmbajtur - "total abstainer = njeri që nuk
pi kur alkohol"
abstention ...... përkorje - abstenim
abstinence ...... përkorje - abstenim
abstinent ...... i përkorë - i përkormë
abstract ...... abstrakt - "abstract noun = emër abstrakt" - "in the
abstract = në teori"
abstract ...... përbledhje, rezume
abstract ...... abstrakoj, bëj abstragime - përmbledh - shkëpus, veqoj
abstracted ...... i hequr, i larguar - i përhumbur, i hutuar
abstractedly ...... pa mendje, hutimthi
abstraction ...... abstraktim - hutim
abstractionism ...... abstraktionizëm
abstractionist ...... abstraktionist
abstruse ...... i errët, i pakuptueshëm, i pakapshëm
absurd ...... pa kuptim, absurd, i paarsyeshëm
absurdity ...... marrëzi, punë pa mend, absurditet
abundance ...... bollëk, begati - "live in abundance = jetoj me gjithë
të mirat"
abundant ...... i begatshëm, i bollshëm
abuse ...... shpërdoroj - fyej, shaj
abuse ...... shpërdorim - fyerje, sharje
abusive ...... fyes
abut ...... është kufi me - kufizohet
abutment ...... kufi, sinor - këmbë (ure), mbajtëse, mbështetëse
abysmal ...... i pafund - "abysmal ignorance = padituri e thellë"
abyss ...... greminë, humnerë, hon
abyssal ...... i pafundëm, i humnershëm
acacia ...... akacie
academic ...... akademik - "the academic year = viti akademik"
academical ...... akademik
academically ...... në mënyrë akademike
academician ...... akademik, anëtarë akademie
academy ...... akademi - "academy of sciences of RA = Akademia e
Shkencave e RSH" -
        shkollë e lartë
accede ...... pranoj - i hyj, marr në dorë (një punë, përgjegjës) -
bashkohem, pajtohem
accelerate ...... përshpejtojë, e shpejtojë
accelerated ...... i përshpejtuar
acceleration ...... përshpejtim
accelerative ...... përshpejtues
accelerator ...... përshpejtues - katalizator
accent ...... theks - shqiptim - theksim
accentual ...... i theksuar
accentuate ...... theksoj, i vë theksin, nënvizoj
accentuation ...... theksim, nënvizim
accept ...... pranoj - "acceptn an invitation = pranoj një ftesë" - jam
i një mendjeje
acceptable ...... i pranueshëm
acceptance ...... pranim - pëlqim, miratim - "the proposal met with
generalacceptance =
          propozimi gjeti miratim të përgjithshëm"
acceptacion ...... kuptim (i pranuar)
accepted ...... i pranueshëm, i pëlqyer
access ...... hyrje, mundësi ose e drejtë për të hyrë - "easy of access
= i arritshëm,
        ku mund të hyhet" - krizë (sëmundje), acarim
accessary ...... ndihmës, bashkëfajtor
accessibility ...... mundësi afrimi, arritjeje, hyrjeje
accessible ...... i arritshëm, i rrokshëm, i lejuar, i hapur - "not
accessible to the public =
          i ndaluar për të jashtmit"
accession ...... ardhje (në fuqi) - shtim, shtesë - pranim, pëlqim
accessory ...... ndihmës, plotësues - dytësor - pjesëmarrës,
bashkëfajtorë - aksesor
accidence ...... morfologji, trajtëformim
accident ...... rastësi, gjë e rastit - "pure accident = krejt
rastësisht" -
         "by accident = rastësisht" - fatëkeqësi, aksident
accidental ...... i rastësishëm, i papritur, aksidental
accidentally ...... rastësisht, aksidentalisht
acclaim ...... brohoras - shpall me brohoritje
acclaim ...... brohoritje
acclamation ...... ovacione, brohoritje - aprovim, miratim
acclimate ...... shih acclimatize
acclimation ...... shih acclimatization
acclimatization ...... aklimatizim
acclimatize ...... aklimatizoj
acclivity ...... shpat, brinjë
accolade ...... dhuratë (e kalorësit)
accomodate ...... ujdis, përshtas, rregulloj, strehoj - pajis, i jap
accomodation ...... përshtatje - vende në hotel, strehim - marrëveshje
accompaniment ...... shoqërim, përcjellje - muz. shoqërim
accompanist ...... shoqërues
accomplice ...... bashkëfajtorë
accomplish ......kryej, përfundoj, përmbush - "accomplish a task =
plotësoj detyrën" - përkryej
accomplished ...... i kryer, i përfunduar, i mbaruar - i edukuar, i
kulturuar - i përgaditur,
           i stërvitur
accomplishment ...... kryerje, plotësim, përmbushje - arritje -
përsosmeri, mjeshtëri, zotësi
accord ...... pëlqim - "of one's own accord = vullnetarisht" -
"inaccord with = në pajtim me"
accord ...... merrem vesh - përgatis, bëj - "accord a hearty wecome =
përgadis,
        bëj një pritje të përzemërt" - i përgjigjet
accordance ...... pajtim, përshtatje,përputhje - "in accordance with =
në pajtim me"
according ...... sipas, në varësi nga, duke marrë parasysh - në pajtim
me
accordingly ...... në pajtim - në këtë mënyrë - prandaj, për këtë arsye
accordion ...... fizharmonikë
accordionist ...... fizarmonicist
accost ...... i drejtohem, i flas
accouchement ...... lindje
account ...... llogari - "to keep accounts = mbaj llogari" - vlerësim -
shkak - fitim,levërdi,
        dobi - "to turn to account = shfrytëzoj"
account ...... llogaris - konsideroj, sqaroj - jap llogari, raportoj
accountability ...... përgjegjësi
accountable ...... i shpjegueshëm, përgjegjës
accountant ...... llogaritarë
accountantgeneral ...... kryellogaritarë
accounting ...... llogaritje
accredit ...... akreditoj - i vesh, i atriboj - i besoj, i ngarkoj (një
gjë)
accreditation ...... akreditim
accretion ...... rritje, shtim - bashkëritje
accrue ...... rrjedh - rritet (përqindja)
accumulate ...... grumbulloj - akumuloj
accumulation ...... grumbullim - akumulim
accumulative ...... akumulues
accumulator ...... akumulator
accuracy ...... përpikëri, saktësi
accurate ...... i përpiktë, i saktë - i kujdesshëm, korrekt
accursed ...... i mallkuar, fatzi - i neveritshëm, i urryer
accusal ...... shih accusation
accusation ...... akuzim - padi, akuzë
accusative ...... rasa kallëzore (në gramatikë)
accuse ...... padit, fajësoj, akuzoj
accuser ...... akuzues
accustom ...... mësohem - "be accustomed = mësohem (me diçka), më
bëhet shprehi"
accustomed ...... i zakonshëm, i zakontë
ace ...... njëshi (në letra) - i klasit të parë
acerbity ...... ashpërsi, vrazhdësi
acetic ...... uthëllor - "acetic acid = acid acedik"
acetify ...... uthulloj, thartoj
acetone ...... aceton
acetous ...... i thartë, uthullor, uthull - acetik
acetylene ...... acetilen
ache ...... dhembje
ache ...... dhemb - "my head aches = më dhemb koka" - përvëlohem, kam
mall,
       më digjet zemra për...
achieve ...... arrij - "achive success = arrij sukses" - kryej,
përfundoj
achievement ...... kryerje, plotësim me sukses (i një detyre) -
arritje -
          "scientific achievements = arritje shkencore"
achromatic ...... i pangjyrë, çngjyrues
achromatize ...... çngjyros
acid ...... i thartë, acid - "nitric acid = acid nitrik"
acidification ...... acidim
acidify ...... acidoj, thartoj - përpunoj në acid
acidity ...... aciditet, tharti
acidulous ...... i thartë, thartirë
acknowledge ...... njoh, pranoj, pohoj - vërtetoj marrjen (e një
dërgese,letër etj)- falënderoj
acknowledgement ...... njohje, falenderim, pranim - dëftesë
acme ...... shkalla më e lartë, pika më e lartë, kulmi
acne ...... puçrra (në fytyrë)
acorn ...... lende (lomt)
acoustic ...... dëgjimorë, akustik - i kumbueshëm
acoustics ...... akustikë
acquaint ...... njoh,informoj,e bëj të njohur me - "get oneself
acquainted with facts =
         njihem me faktet"
acquaintance ...... i njohur - njohje
acquintanceship ...... të njohurit, rrethi i të njohurve
acquiesce ...... pranoj kundër dëshirës - "acquiesce in = pranoj në
heshtje"
acquiescence ...... pranim në heshtje
acquiescent ...... i bindur, i përulur, i nënshtruar
acquire ...... fitoj, përfitoj, marr - siguroj, shtie në dorë
acquirement ...... fitim, sigurim, përftim
acquisition ...... fitim, përvetësim
acquit ...... shfajësoj, fal - çliroj nga detyra - paguaj (borxhin)
acquittal ...... shfajësim, pafajësi, realizim, zbatim
acquittance ...... çlirim (nga detyrat)
acre ...... akër (rreth 0.4 ha)
acreage ...... sipërfaqe në akra
acrid ...... idhnak, gojëhidhur, ironik
acridity ...... tallje, vërejtje therëse
accrimonious ...... therës, tallës, i hidhur
acrimony ...... ashpërsi, vrazhdësi
acrobat ...... akrobat, pehlivan
acrobatic ...... akrobatik, dredharak
acrobatics ...... akrobaci
across ...... nëpër, përmes - "accros the bridg = nëpër urë" - përtej,
matanë -
        "accros from = përballë"
act ...... dekret, veprim - dokument
act ...... veproj, bëj, sillem - "act up to ones principles = veproj
sipas parimeve"
acting ...... interpretim, lojë e aktorit
acting ...... veprues, zëvendës i përkohshëm
action ...... veprim - veprimtari, aktivitet - betejë - "in action =
në luftë" -
        "bring an action against sb. = ngre padi kundër dikujt"
actionable ...... i paditur
activation ...... aktivim
active ...... veprues, aktiv, energjik, i gjallë - vepror (në
gramatikë)
activity ...... veprimtari, aktivitet - energji
actor ...... aktor
actress ...... aktore
actual ...... i tanishëm, i sotëm, aktual - real, i vërtetë
actuality ...... aktualitet, realitet
actualize ...... plotësoj, përmbushë, bëj realitet
actualization ...... aktualizim
actually ...... tani, në këtë qast - faktikisht, realisht, në të
vërtetë
actuate ...... vë në veprim, nxis, shtyj
actuation ...... vënie në veprim, shtytje
acuity ...... mprehtësi
acumen ...... mendjemprehtësi
acupuncture ...... akupunkturë
acute ...... i mbrehtë, me majë - i mençur - çjerrës(për tinguj) -
"acute pain =
       dhimbje e fortë" - "acute angle = kënd i ngushtë"
acuteness ...... mprehtësi - zgjuarsi - lartësi
adage ...... fjalë e urtë
adamant ...... elmaz, diamant
adamantine ...... i fortë, i pathyeshëm, i papërkulur
adapt ...... përshtas adaptoj - "to adapt oneself = përshtatem"
adaptibility ...... përshtatshmëri
adaptable ...... i adaptueshëm
adaption ...... përshtathe, adaptim
adapter ...... përshtatës
add ...... shtoj, plotësoj - mbledh - "add up to cap = arrin shumën"
addendum ...... shtesë ( në libër)
adder ...... nepërkë, shlligë
addict ...... jepem pas, jam dhënë pas
addicted ...... i dhënë
addiction ...... dhënie, prirje, talent
addingmachine ...... makinë llogaritëse
addition ...... shtim - veç, përveç - mbledhje (në matematikë)
additional ...... plotësues, shtojcë
addle ...... e prishur (veza) - i errët, i turbullt, i paqartë
addle ...... prishet - ia marr mendjen dikujt
addlebrained ...... shih addle-headed
addleheaded ...... menje çoroditur
address ...... adresë - fjalë, fjalim, ligjeratë - mirësjellje
address ...... adresoj, dërgoj, i drejtohem dikujt - "address oneself
to = i futem punës"
addressee ...... marrës, letërmarrës
adduce ...... paraqes, parashtroj
adduction ...... paraqitje
adept ...... i zoti, i aftë, kompetent- mjeshtër , specialist - idhtar
adequacy ...... përshtatshmëri, mjaftueshmëri
adequate ...... i mjaftueshëm, që plotëson kërkesat, adekuat
adhere ...... ngjitet,kolitet - bashkohet me, i përmbahem me
vendosmëri(parimit) -
       "adhere to one's principles = i përmbahem parimeve"
adherence ...... ndjekje, besnikëri, devotshmëri
adherent ...... pasues, aderues
adhesion ...... ngjitje, bashkim - aderencë (në mjeksi) - mbështetje,
përkrhje
adhesive ...... ngjitës, lëndë ngjitëse
adieu ...... lamtumirë, rrini me shëndet - "make one's adieu = i lë
lamtumirën"
adipose ...... dhjamor
adjacency ...... afërsi
adjacent ...... i afërt, fqinjë
adjectival ...... mbiemëror
adjective ...... mbiemër
adjoin ...... është ngjitur, pran me - bashkoj
adjoining ...... kufizues, fqinjë
adjourn ...... shtyj (për më vonë) - kaloj nga një vend në tjetrin
adjournment ...... shtyrje, azhurnim
adjydge ...... gjykoj - çmoj, caktoj(çmimin) - dënoj
adjudicate ...... marr vendim gjygjësor - gjykoj - shpall - "adjudicate
a prize = i jap çmimin"
adjunct ...... ndihmës - plotësorë, rrethanorë (në gramatikë)
adjuration ...... përgjërim, betim
adjure ...... vë në be, përgjëroj
adjust ...... ujdis, përshtas, rregulloj
adjustable ...... i rregullueshëm
adjuster ...... rregullues
adjustement ...... rregullim, ujdisje - vegël, pajisje
adjutant ...... oficer shoqërues, adjutant
admeasure ...... mas
admeasurement ...... matje
administer ...... drejtoj, qeverisë - jap (ilaçe) - "administer first
aid = jap ndihmën e parë" -
         - zbatoj, vë në veprim
administrate ...... administroj, qeverisë
administration ...... administratë, qeveri - pardorim
administrative ...... administrativ, zyrtar
administrator ...... administrator
admirable ...... i shkëlqyeri, i admirueshëm
admiral ...... admiral
admiralty ...... admiraliat, ministri i forcave detare
admiration ...... admirim, mahnitje - vlerësim i lartë
admire ...... admiroj, mahnitem -vlerësoj lart
admirer ...... admirues
admissible ...... i pranueshëm, i lejueshëm
admissibly ...... në mënyrë të pranueshme, të lejueshme
admission ...... lejim, hyrje - pranim, pohim - lëshim
admit ...... lejoj, lë të hyjë - "children not admitted = ndalohet
hyrja e fëmijëve"
admittance ...... hyrje
admittedy ...... siç është pranuar, pa diskutim
admix ...... përziej, përzihet
admixture ...... përzierje
admonish ...... këshilloj, paralajmëroj, qortoj
admonition ...... paraljamërim - këshillim - qortim
admonitory ...... paralajmërues
ado ...... potere, zhurmë - "much ado about nothing = shumë zhurmë për
asgjë"
adobe ...... qerpiç - ndërtesë qerpiçi
adolescence ...... djalëri, vashëri
adolescent ...... djalosh, i ri, e re
adopt ...... birësoj, adoptoj - përvetësoj - miratoj
adoption ...... birësim - miratim
adoptive ...... i birësuar, i adoptuar
adorable ...... i adhurueshëm - tërheqës, mahnitës
adoration ...... adhurim
adore ...... adhuroj
adorer ...... adhurues
adorn ...... zbukuroj, stolis
adornement ...... zbukurim, stolisje - stoli
adown ...... poshtë, përposh
adrift ...... i paankoruar - në mëshirë të fatit
adroit ...... i shkathët, i zoti - mendje femër
adulate ...... lajkatoj, mikloj
adulation ...... lajkatim, miklim
adulator ...... lajkatar
adularory ...... lajkatar
adult ...... i rritur, në moshë
adulterant ...... ujem, përzierës
adulterate ...... përziej, përdhos, falsifikoj
adultery ...... tradhti bashkëshortore, shkelje kurore
adumbrate ...... skicoj, ndjell, parashikoj - errësoj, terratis
advance ...... përparoj, gradoj(në shërbim) - parapaguaj - shtoj -
paraqes (një propozim) -
        jap hua
advabce ...... përparim, zhvillim - parapagim - ngritje, rritje - "in
advance = përpara,
        që më parë"
advanced ...... i përparuar, i moshuar - i dalluar
advanceguard ...... pararojë
advacement ...... përparim, sukses, mbarëvajtje
advantage ...... dobi, përfitim - epërsi, avantazh
advantage ...... përfitoj
advantageous ...... dobiprurës me përfitim
advent ...... ardhje, arritje, shfaqje
adventitious ...... i rastit, i rastësishëm, i papritur
adventure ...... ngjarje, aventurë
adventure ...... shih venture
adventurer ...... aventurier
adventurous ...... aventurier - me rrezik, i rrezikshëm
adverb ...... ndajfolje
adverbial ...... ndajfoljor
adversary ...... kundërshtar
adverse ...... armiqësor, i kundërt - i pafavorshëm, i keq
adversity ...... fatkeqësi, mjerim
advert ...... i referohem, përmend, zë në gojë - tërheqë vëmendjen
advertence ...... vëmendje
advertise ...... shpall, lajmëroj - reklamoj
advertisement ...... shpallje - reklamë
advertiser ...... reklamues
advice ...... këshillë - lajmërim, njoftim, komunikim
advisable ...... i rekomandushëm, i dëshirushëm, i këshillushëm
advise ...... këshilloj, njoftoj, vë në dijeni
advised ...... i informuar, i menduar, i peshuar mirë - i arsyeshëm, i
matur
adviser ...... këshilltar, konsulent
advisory ...... konsultativ, këshillimorë
advocacy ...... mbrojtje
advocate ...... avokat, mbrojtës
advocate ...... mbroj, përkrah, mbështes
adze ...... sqepar
aegis ...... mbrojtje, patronazh - "under theaegis of = nën mbrojtjen
e"
aerate ...... ajroj, gazoj
aeration ...... ajrim, ventilim - gazim
aerial ...... ajror, imagjinarë
aerial ...... antenë
aerie ...... fole (e shpezës), zogj
aerification ...... ajrosje
aerify ...... shndërroj në gjendje të gaztë - gazoj
aero ...... ajror, i aviacionit
aerodrome ...... aerodrom
aerodynamics ...... aerodinamikë
aeronaut ...... aeronaut
aeronautics ...... aeronautikë
aeroplane ...... aeroplan
aerostat ...... aerostat
aerostatus ...... aerostatinë
aesthete ...... estet
aesthetic ...... estetik, elegant, me shije
aesthetics ...... estetikë
afar ...... larg - "from afar = nga larg"
affability ...... mirëpritje, sjellje e mirë, dashamirësi
affable ...... dashamirës, i sjellë, i afrueshëm
affair ...... punë, çështje - "it's his affair = është puna e tij" -
ndodhi, ngjarje
affect ...... veproj, ndikoj - prek (ndjenjat)
affect ...... shtirem, pëlqejë
affection ...... shtirje, spitullim
affected ...... i prekur, i shtirur, jo i çiltër - "with affected
indifference =
         me indiferentizëm të rremë"
affection ...... dashuri, dhemshuri - sëmundje (medicinë)
affectionate ...... i dashur, i dhemshur
affective ...... emocional
affiance ...... fejoj, vloj - besim - fejesë
affictionately ...... me dashuri, me njenjë - "yours affectionately =
juaji me dashuri"
affidavit ...... aktbetim
affiliate ...... futem - bashkoj, bashkohem
affiliation ...... bashkim, lidhje
affinity ...... afri, lidhje gjaku - ngjajshmëri, përgjasim - forcë
tërheqëse
affirm ...... pohoj, provoj, konfirmoj
affirmation ...... pohim, vërtetim, konformim
affirmative ...... pohuese, pozitiv
affirmatory ...... pohues, pohor
affix ...... bashkëngjis - vë (vulën, nënshkrimin) - ngulis
affix ...... ndajshtesë
affixation ...... ndajshtesim
afflict ...... shkaktoj vuajtje, dhembje - helmoj, brengos
affliction ...... hidhërim, pikëllim - fatëkeqsi, mjerim
affluence ...... grumbullim - begati, bollëk - "live in affluence =
jetoj në bollëk"
affluent ...... me bollëk - i begatshëm, i pasur
afford ...... jam në gjendje, kam mundësinë (të paguaj) - sjell - jap
afforest ...... pyllëzoj
afforestation ...... pyllëzim
affranchize ...... çliroj (nga skllavëria)
affray ...... zënie, rrahje
affront ...... fyej botërisht
affront ...... fyerje, ofendim
affrontive ...... fyes, ofendues
Afghan ...... Afgan
afire ...... i përflakur, në zjarr - "set afire = i vë zjarrin"
aflame ...... në flakë, në zjarr, i përflakur
afloat ...... mbi ujë, në sipërfaqe - në qarkullim
afoot ...... në këmbë - në punë e sipër, në veprim, në zhvillim
afore ...... përpara
aforementioned ...... i lartëpërmedur
aforetime ...... qëmoti, në kohë të shkuara, dikur më parë
afraid ...... i frikësuar
afresh ...... përsëri, rishtas, sërishmi
Afircan ...... afrikan
after ...... pas, prapa, pastaj
aftercrop ...... të korra të dyta
afterglow ...... muzgu i mbrëmjes
aftermath ...... pasojë, rrjedhojë
afternoon ...... pasdreke, pasdite
afterthought ...... mendim i mëvonshëm
afertime ...... e ardhme
afterwards ...... pastaj, më pasë
again ...... përsëri, sërish, prapë - "never again = kurrë më" -
        "again and again = vazhdimisht"
against ...... kundër - në - "the ship ran against a rock = anija u
përplas në shkëmb" - për
agape ...... gojëhapur (nga habia)
agaric ...... këpurdhë
age ...... moshë - "what is his age = sa vjeç është" - "full age =
moshë madhore" - shekull -
      epokë - "the Stone Age = epoka e gurit"
age ...... plakem, vjetëroj
aged ...... në moshë, plak - vjeç - "aged ten = dhjetë vjeç"
ageless ...... përherë i ri
agelong ...... shekullor
agency ...... veprim, agjenci - mjet - "by dhe agency = ne anën e"
agenda ...... rend dite
agent ...... agjent, element apo faktor veprues - "chemical agent =
agent kimik" -
        përfaqësues i një kompanije"
ageold ...... shekullor
agglomerate ...... grumbulloj, mbledh, bëj grumbull
agglomeration ...... grumbullim - aglomerat
agglutinate ...... ngjit, kolit
agglutination ...... ngjitje
aggrandizement ...... rritje ( në pozitë, fuqi)
aggrandize ...... zmadhoj, rris - ngre
aggravate ...... rëndoj - acaroj, keqësoj, pezmatoj
aggravating ...... rëndues, ngacmues
aggravation ...... keqësim, ashpërsim - acarim, pezmatim, lëndim
aggregate ...... mbledh tok, kap shumën
aggregate ...... tërësi, grumbull - "in the aggregation = në tërësi"
aggregation ...... grumbull
aggress ...... nis sulmin, agresionin
aggression ...... sulm, agresion
aggresive ...... sulmues, agresiv, këmbëngulës
aggressor ...... agresor, sulmues
aggrieve ...... hidhëroj, brengosë - fyej
aggrieved ...... i brengosurr, i hidhëruar - i fyer
aghast ...... i tmerruar, i shtanguar nga friga - i hutuar, i
shastisur
agile ...... i shpejtë, i gjallë, i shkathët
agililty ...... shkathtësi, zhdërvjelltësi
agitate ...... bëj agjitacion
agitate ...... shqetësoj, trazoj, bezdis - përziej, tund
agitated ...... i shqetësuar, i turbulluar
agitation ...... agjitacion
agitation ...... shqetësim, trazim, ngacmim - përzierje
agitator ...... agjitator, tundës
aglow ...... i përflakët, flakërues, i ndezur
agnial ...... qenëz, zgjonjë
agnate ...... farefis nga babai
agnomen ...... nofkë
agnostic ...... agnosticist
agnosticism ...... agnosticizëm
ago ...... para, më parë - "not long ago = jo shumë kohë më parë"
agog ...... i shqetësuar, kureshtar, i ndezur nga kureshtja
agonize ...... mundoj, mundohem, jam në agoni
agony ...... dhembje shumë e fortë - agoni
agrarian ...... bujqësor, agrar
agree ...... jam i një mendjeje - shkoj mirë me - i përgjigjet - i
përshtatet - përputhet
agreeable ...... i këndshëm - i pajtueshëm - i përshtatshëm
agreeably ...... këndshëm, në mënyrë të knaqshme
agreement ...... pajtim, marrëveshje - "in agreement with = në pajtim
me"
agricultural ...... bujqësor
agriculture ...... bujqësi
agriculturist ...... agronom, bujk
agronomical ...... agronomik
agronomics ...... agronomi
agronomist ...... agronom
agronomy ...... agronomi
aground ...... cektinë - "run aground = ndesh në tokë"
ague ...... ethe, malarije
ahead ...... përpara - ahead of time = para afatit" - përparoj, më
shkonë mbarë - vazhdoj
aid ...... ndihmoj
aid ...... ndihmë, ndihmës, adjutant
aidedecamp ...... adjutant
aigrette ...... xhufkë puplash, kaçirubë
ail ...... shqetësoj - shkaktoj dhembje - jam i sëmurë
ailment ...... sëmundje, lëngatë
aim ...... qëllim - shenjë (në ushtri) - "take aim = shënjoj"
aim ...... shënoj, marrë shenjë, drejtoj - synij
aimless ...... i paqëllimtë, i kotë
ain't ...... trajtë e shkurtuar e am not, is not, are not
air ...... ajër, atmosferë - del jashtë, largohem - "on the air = në
transmetim e sipër"
air ...... ajros, nxjerr në ajër - ajroj, fut ajër - tregoj veten
airballoon ...... balonë, aerostat
airbed ...... dyshek me ajër, dyshek gome
airborne ...... transportuar me anë të ajrit - i ngritur në ajër, në
fluturim
airbase ...... bazë ajrore
airbrake ...... frena me ajër
airconditioned ...... me ajër të kondicionuar
aircraft ...... aeroplan, flotë ajrore, aviacion - "aircraft carrier =
aeroplanmbajtës"
aircushion ...... jastëk ajror
airdrop ...... desantim ajror
airfild ...... aerodrom
airdry ...... thaj me ajër - i tharë me ajër
airfleet ...... flotë ajrore
airforce ...... forcë ajrore, aviacion
airgauge ...... manometër
airing ...... ajrim,ajrosje - "go for an airing = dal të marr një
ajër"
airhammer ...... çekiç pneumatik
airhole ...... gropë ajrore
airless ...... i paajruar - i qetë, pa erë
airline ...... linjë ajrore
airliner ...... avion udhëtarësh
airmail ...... postë ajrore
airman ...... pilot
airmechanic ...... mekanik avioni
airplane ...... aeroplan
airpocket ...... gropë ajrore
airport ...... aeroport
airraid ...... sulm ajror - 'air-raid = strehim ajror'
airroute ...... rrugë ajrore
airship ...... zepelin,anije ajrore
airtight ...... i padepërtushëm nga ajri, hermetik
airvalve ...... valvul ajri
airway ...... rrugë ajrore
airy ...... i ajrosur mirë - ajror, i palëndët - i përciptë, i
paçiltër -
       "airy promises = premtime në erë"
aisle ...... udhëz kalimi ndërmjet radhëvë, vendeve (në tren, në
teatër)
ajar ...... gjysmë i hapur, paksa i hapur
akin ...... farefis, i afërm - i ngjajshëm, i afërt
alabaster ...... alabastër
alacrity ...... shpejtësi - gjallëri, gadishmëri
alarm ...... panik, rrëmujë - alarm - "air raid alarm = alarm ajror"
alarm ...... shqetësoj, trondis, alarmoj
alarming ...... alarmues
alarmist ...... alarmist
alas ...... medet - eh - mjerisht - për fat të keq
albanian ...... shqiptar - gjuha shqipe - "in Albanian = në shqip"
album ...... album
albumen ...... albuminë
alchemic ...... alkimik
alchemist ...... alkimist
alchemy ...... alkimi
alcohol ...... alkool
alcoholic ...... alkoolik
alcoholism ...... alkoolizëm
alcoholize ...... alkoolozoj
alder ...... verr
alderman ...... anëtar i këshillit bashkiak
ale ...... birrë
alehouse ...... birrari,pijetore
alert ...... vigjilent, syhapët
alert ...... alarm
alert ...... vë në gadishnëri
alfalfa ...... jonxhë
alga ...... algë
algebra ...... algjebër
algebraic ...... algjebrik
algebraically ...... algjebrikisht
alias ...... pseudonim - i quajtur ndryshe
alibi ...... alibi - "to prove an alibi = provoj alibin"
alien ...... i huaj - "an alien environment = mjedis i huaj"
alienate ...... jetërsoj, tjetërsoj - armiqësoj, largoj
alienations ......jetërsim - çmenduri (në medicin)
alienist ......  psikiatër
alight ......   zbres - ulem
alight ......  i ndezur
align ...... ......  radhit, rreshtoj, vë në një vijë - bashkërendoj,
rreshtohem
alingment ......radhitje, rreshtim - barazim
alike ......   i ngjajshëm, i njejtë - njëlloj, po ashtu
aliment ......ushqim, mbështetje, përkrahje
alimentary ...... ushqyes, tretës - ushqimor
alimentation ...... ushqim, të ushqyerit - mbështetje
alive ......i gjallë, i hedhur - "no man alive = askush"
alkali ...... bazë, alkal
alkaline ...... bazik, alkalin
all ......  gjithë, tërë - i gjithë - "after all = në fund, pas të
gjithave", gjithçka,
       të gjithë
allay ...... qetësoj, zbus - lehtësoj, zbus (dhembjen) - shuaj (etjen)
allegation ...... deklaratë, thënie
allege ...... pohoj, dëshmoj, deklaroj - paraqes
allegedly ...... gjoja, sikur
allegiance ...... besnikëri
allegoric ...... alegorik
allegorize ...... përdorë alegorinë
allegory ...... alegori
allergic ...... alergjik
allergy ...... alergji
alleviate ...... lehtësoj, zbus
alleviation ...... lehtësim, zbutje
alley ...... rrugicë, shteg - "blind alley = rrugë qorre"
alliance ...... bashkim - lidhje, aleancë - afri
allied ...... aleat, i lidhur me aleancë - i afërm
alliteration ...... aliteracion
allocate ...... caktoj, akordoj, vë mënjanë (një shumë për një qëllim)
- lokalizoj
allocation ...... shpërndarje - caktim, dhënie, akordim
allocution ...... ligjërim, fjalim i shkurtër
allot ...... përpjesëtoj - përcaktoj, caktoj
allotment ...... ndarje, shpërndarje - pjesë - copë toke
allow ...... lejoj - jap - lë - "allow time = jap kohë" - pranoj -
"allow for = marr parasysh"
allowance ...... leje, lejim - zbritje, shumë e zbritur - fond, racion
- tolerancë
alloy ...... aliazh, lidhje
alloy ...... lidh në aliazh, përziej - prish
allude ...... përmend tërthorazi, hedh fjalë
allure ...... tërheqë, bëj për vete - josh, ngas, ndjell
allurement ...... tërheqje - joshje - hiret (e një gruaje ose të një
vajze)
alluring ...... tërheqës, joshës
allusions ...... e thënë tërthorazi, aluzion
allusive ...... aludues
alluvium ...... aluvion, lymishtë
ally ...... bashkoj, lidh në aleancë - "ally oneself with = lidhem me"
ally ...... aleat
almanac ...... kalendar, almanak
almighty ...... i plotëfuqishëm, i tërëfuqishëm
almond ...... bajame
almondeyed ...... sybajame
almost ...... gati,pothuaj, gati-gati, - "almost nothing = pothuaj
asgjë"
alms ...... lëmoshë
almsgiver ...... lëmoshëtar
almshouse ...... azil të varfërish
aloft ...... sipër, lart
alone ...... vetëm
along ...... gjatë, nëpër - "along the river banks = gjatë bregut të
lumit" -
       "along here = këtej" - "along with = bashkë me"
aloof ...... larg, mënjanë - i përmbajtur, i ftohtë
aloud ...... me zë të lartë - "read aloud = lexoj me zë të lartë"
alpha ...... alfa
alphabet ...... alfabet
alphabetic ...... alfabetik
alphabetically ...... alfabetikisht
alpine ...... alpin, malor
already ...... tashmë, më parë
also ...... edhe, gjithashtu
altar ...... altar
altar ...... ndërroj, ndryshoj - "to alter one's mind = ndryshoj
mendjen"
alterable ...... i ndryshueshëm
alteration ...... ndryshim - "to make alterations = bëj nryshime,
modifikime"
altercate ...... grindem, zihem
altercation ...... grindje, zënie
alternate ...... i këmbyeshëm, alternativ
alternate ...... këmbej me rradhë, ndërroj - alternoj
alternate ...... këmbim, ndryshim, alternim
alternation ...... alternativë - "I had no other alternative = s'kisha
alternativë tjetër,
          s'kisha zgjidhje tjetër"
alternative ...... megjithëse, ndonëse, sadoqë, edhe sikur
although ...... lartësimatës
altitude ...... lartësi, vend i lartë
altogether ...... plotësisht, tërësisht, krejt, gjithësej
altruism ...... altruizëm
altruist ...... altruist
altruistic ...... altruist
alum ...... shap
aluminium ...... alumin
aluminous ...... i alumintë
alumnus ...... ish nxënës, ish student
alveolar ...... alveolë, hojëz
always ...... gjithmonë, përherë
am ...... e tashmë dëftore e foljes be
amalgam ...... amalgamë
amalgamate ...... bashkoj - shkrij së bashku
amalgamation ...... përzierje - shkrirje, bashkim
amass ...... grumbulloj, mbledh
amassment ...... grumbull, pirg
amateu ...... amator, diletant
amatory ...... dashuror, i dashurisë
amaze ...... habit, çudit - "he is amazed at = ai u çudit me" - "You
amaze me! = po më çuditni"
amazement ...... habi, çudi
amazing ...... që të çudit
amazingly ...... çuditërisht
ambassador ...... ambasador - "Ambassador Extraordinary = ambasador i
jashtëzakonshëm"
amber ...... qelibar - i qelibartë
ambidexter ...... që përdor të dy duart njësoj - njeri dyftyrsh
(figurativisht)
ambient ...... mjedis, ambient
ambiguity ...... dykuptimësi, shprehje e dykuptimt
ambigous ...... dykuptimshëm - i dyshimt
ambition ...... ambicie, pikësynim, sëllim, dëshirë
ambitious ...... ambicioz
amble ...... eci ngadalë, pa u nxituar
amble ...... ecja e shtruar
ambulance ...... autoambulancë - spital fushorë
ambulant ...... shëtitës
albulatory ...... shëtitës, lëvizës
ambush ...... pritë, pusi
ambush ...... i zë pritë, vë pritë
ameliorable ...... përmirësues
ameliorate ...... përmirësoj
amelioration ...... përmirësim
amenability ...... përgjegjësi
amenable ...... përgjegjës - i bindshëm, i dëgjueshëm
amend ...... përmirësoj - ndreq, rregulloj - ndryshoj, bëj një
amendament
amendatory ...... i ndreqshëm, i korrigjueshëm
amendment ...... ndreqje, ndryshim - përmirësim
amends ...... kompensim, shpërblim - "makeamends to sb. shpërblej, vë
në vend"
amenity ...... kënaqësi, mirësi
amerce ...... gjobis
amercement ...... gjobë
American ...... amerikan
americanism ...... amerikanizëm
americanize ...... amerikanizoj
amiability ...... miqësi, dashamirësi
amiable ...... i sjellshëm, i dashur, i përzemërt
amiably ...... përzemërsisht
amicability ...... miqësi, mirëdashje
amicable ...... miqësor, mirëdashës - "in an amicable way = me rrugë
miqësore" - miqësisht
amid ...... midis, në mes të
amir ...... emir
amiss ...... pa vend, gabimisht - "take sth. amiss = e marr për keq"
amity ...... miqësi - "live in amity with sb. = rroj në miqësi me dikë
ammetar ...... ampermetër
ammonia ...... amoniak
ammoniac ...... amoniakor
ammoniacal ...... amoniakor, i amoniakut
ammunition ...... municion
amnesia ...... amnezi, humje e plotë e kujtesës
amnesty ...... amnisti
amoeba ...... amebë
among ...... midis, në mes - ndër, ndërmjet, prej - "it is one
instance among many =
       ky është një prej rasteve të shumta"
amoral ...... amoral, i pamoralshëm
amoriuos ...... dashuror, dashurues
amorphous ...... amorf, i patrajtë, jokristalor
amortization ...... amortizim
amortize ...... amortizoj, zbus
amount ...... arrij deri, kap shumën - është baraz me
amount ...... sasi - shumë - "half that amount - gjysmën e sasisë" -
vlerë -
       "of little amount = pa ndonjë vlerë"
ampere ...... amper
ampherehour ...... amper/orë
amphibian ...... amfib - mjet amfib
amphitheatre ...... amfiteatër
ample ...... i bollshëm - i mjaftueshëm - i gjerë
ampleness ...... bollëk, begati - gjerësi
amply ...... me bollëk
amplification ...... përforcim, amplifikim - zgjerim, plotësim
amplificatory ...... përforcues, amplifikues
amlifier ...... përforcues, amplifikatorë
amplify ...... përforcoj, amplifikoj - plotësoj, zgjeroj
amplitude ...... gjerësi, bollëk - amplitudë
ampoule ...... ampulë
amputate ...... i presë një gjymtyrë
amputation ...... prerje
amuck ...... me tërbim - "run amuck = tërbohem"
amuse ...... dëfrej, argëtoj, zbavitë - bëj për të qëshur, zbavis
amusement ...... dëfrim, zbavitje, argëtim - "amusement park = park
lojërash"
amusing ...... dëfryes, zbavitës
an ...... nyjë e pashquar ëe përdoret parafjalëve që fillojnë me
zanore, një -
      "an applee = një mollë"
anachronism ...... anakronizëm
anachronistic ...... anakronik
anaemia ...... anemi
anaemic ...... anemik
anaesthesia ...... anestezi
anaesthetic ...... anestezik
anaesthetize ...... anestezinë
analogical ...... analogjik, i ngjashëm
analogous ...... analog, i ngjashëm, analogjik
analogy ...... analogji, ngjajshmëri
analyse ...... zbërthej, analizoj, i bëjë analizë - shqyrtoj, analizoj
analysis ...... analizë, zbërthim
analyst ...... analist
analytic ...... analitik
analytically ...... në mënyrë analitike
anarchis ...... anamnezë
anarchic ...... anarkik
anarchism ...... anarkizëm
anarchist ...... anarkist
anarchy ...... anarki
anathema ...... shkishërim - mallkim
anathematize ...... shkishëroj , mallkoj
anatomic ...... anatomik
anatomist ...... anatomist
anatomy ...... anatomi
ancestor ...... stërgjysh
ancestral ...... stërgjyshor, trashëgimorë
ancestry ...... të parët - origjinë, prejardhje
anchor ...... spirancë (e anijes) - "cast anchor = lëshoj spirancën" -
        "weigh anchor = ngre spirancën"
anchor ...... hedh spirancën, ankoroj
anchorage ...... ankorim - vend ankorimi
anchoress ...... oshënare
anchoret ...... oshënar
anchovy ...... sardele
ancient ...... i moçëm, i lashtë, antik
ancillary ...... ndihmës, ndihmëtar - i varur
and ...... dhe, edhe - e - "miles and miles = milje e milje" -
përndryshe -
       "stir and you are a dead man=mos luani, përndryshe mbaruat"
andiron ...... hekur oxhaku
anecdotal ...... anekdotik
anecdote ...... anekdotë
anemometer ...... erëmatës
anemone ...... taçe
aneroid ...... barometër
anew ...... përsëri, sërishmi, prapë
angel ...... engjëll
angelic ...... engjëllor
anger ...... zemërim - "speak in anger = flas me zemërim"
anger ...... zemëroj, inatos
angina ...... angjinë
angle ...... këndëvështrim, kënd, pikëpamje
angle ...... peshkoj
angler ...... peshkatar
anglican ...... anglikan
anglicism ...... anglicizëm
anglosaxon ...... anglosakson
angrily ...... me zemërim
angry ...... i zemëruar, i inatosur - "to get angry at = zemërohem me"
- i acaruar
anguish ...... dhembje e madhe, ankth
anguished ...... i ankthshëm
angular ...... këndor - kockë dalë - i plogët, i ngathët
anhydride ...... anhidrit
anhydroys ...... i paujë
aniline ...... anilinë
animal ...... kafshë, shtazë
animal ...... trupor - shtazor - "animal husbandry = mbarështrimi i
kafshëve shtëpiake"
animate ...... i gjallë, i frymëzuar
animate ...... gjallëroj, frymëzoj
animated ...... i gjallë, i gjallëruar - "animated cartoon = film
vizatimor"
animation ...... gjallëri, frymëzim
animosity ...... armiqësi, urrejtje
animus ...... paramendim - armiqësi - smirë
ankle ...... nyja e këmbës
annalist ...... kronist, historiograf
annals ...... kronikë
anneal ...... kalit (çelikun)
annex ...... aneksoj, bashkangjit
annex ...... shtojcë - krah aneks
annexation ...... aneksim
annexationist ...... aneksionist
annihilable ...... i asgjësueshëm
annihilate ...... zhduk krejt, asgjësoj, shfaros, ia shuaj farën
annihilation ...... shfarosjë, asgjësim
anniversary ...... përvjetor
annotate ...... pajis me shenime
annotation ...... shënime
announce ...... lajmëroj, shpall, bëj të ditur, njoftoj
announcement ...... sjpallje, njoftim, lajmërim
announcer ...... lajmëtar, kasnec - spiker, folës
annoy ...... mërzit, zemëroj, bëj me inat - ngacmoj, shqetësoj
annoyance ...... mërzitje - bezdis - mërzi
annoying ...... i mërzitshëm, i pakëndshëm
annual ...... i përvitshëm, vjetor - njëvjeqar
annual ...... vjetar - bimë njëvjeqare
annually ...... për vit, çdo vit
annuity ...... e ardhur vjetore, pension vjetor
annul ...... zhduk, asgjësoj - anuloj
annular ...... unazor
annulet ...... unazë e vogël
annulment ...... anulim, zhdukje, asgjësim
annunciate ...... lajmëroj, shpall
annunciation ...... lajmërim
anode ...... anodë
anodic ...... anodik
anodyne ...... qetësues
anomalous ...... i çrregullt, i parregullt - anormal
anomaly ...... anomali
anon ...... tani, shpejt - "ever and anon = nga koha në kohë"
anonymous ...... pa emër, anonim - "anonymous letter = letër anonime"
anopheles ...... mushkonje e malarjes
another ...... tjetër - "another time = një herë tjetër" - edhe një
answer ...... përgjigje - "answer in the affirmative = jap përgjigje
pozitive" -
       i shërben, i përgjigjet - "answers to a description =
përputhet me"
answer ...... përgjigjem - i shërben, i përgjigjet
ant ...... milingonë, mizë dheu, thnegël
an't ...... trajtë e shkurtër e am not, are not
antagonism ...... armiqësi, antagonizëm
antagonist ...... kundërshtar, antagonist
antagonistic ...... armiqësor, antagonist
antagonize ...... armiqësoj
antarctic ...... antarktik - "the Antarctic Circle = rreth polar i
Jugut"
antecedence ...... përparësi
antecedent ...... i mëparshëm, paraardhës
antechamber ...... paradhomë
antedate ...... bëhet, ndodh përpara se - vë, shenoj një datë më të
hershme
antediluvian ...... para përmbytjes së botës - i vjetëruar, i dalë mode
antelope ...... antilopë
antemeridian ...... i mëngjesit, mëngjesor
antemeridiem ...... para dreke
antenna ...... antenë - brirth (në zoologji)
anterior ...... i mëparshëm
anteroom ...... paradhomë
anthem ...... himn - "national anthem = himn kombëtar"
anthill ...... fole milingonash
anthology ...... antologji
anthracite ...... antracit
anthropological ...... antropologjik
anthropologist ...... antropolog
anthropology ...... antropologji
anthropophagi ...... kanibalë
anti ...... kundër, anti
antiaircraft ...... kundërajror
antibiotic ...... antibiotik
antibody ...... kundërtrup
antic ...... i çuditshëm, qesharak - sjellje, lëvizje, qëndrim grotesk
-
       njeri me sjellje të veçanta
anticipate ...... parashikoj, i dal para - parandiej
anticipation ...... parashikim
anticyclone ...... anticiklon
antidote ...... kundërhelm
antifaschist ...... antifashist
antiimperialist ...... antiimperialist
antimalarial ...... antimalarik
antimony ...... antimon
antinomy ...... antinomi
antipathetic ...... antipatik
antipathy ...... antipati
antipode ...... antipod
antiquarian ...... antikash, i antikave - antikualar
antiquary ...... antikuar
antiquated ...... i vjetëruar, i modës se vjetër
antique ...... i lashtë, antik - vepër antike arti
antiquity ...... lashtësi, antikitet
antisemitic ...... antisemit
antisemitism ...... antisemitizëm
antisepsis ...... antiseptik
antiseptic ...... antiseptik
antisocial ...... antishoqëror - i vetmuar, i pashoqërueshëm
antitank ...... kundërtank - "anti-tank guns = armë kundërtanke"
antithesis ...... antitezë
antitoxic ...... antitoksik
antitoxin ...... antitoksinë
antonym ...... antonim
anvil ...... kudhër
anxiety ...... shqetësim, ankth - "allanxiety = gjithë ankth" - dëshirë
e madhe, zell, merak
anxious ...... i shqetësuar, i merakosur - i ankthshëm - i dëshiruar
any ...... ndonjë - cilido, çfarëdo - "in any case = sidoqoftë"
anybody ...... kushdo, cilido - dikush, diç
anyhow ...... në një mënyrë ose tjetër - disi, dosido, shkeleshko - në
çdo rast, sidoqoftë
anyone ...... shih anybody
anything ...... diçka, gjithëçka
anyway ...... në çdo rast
anywhere ...... diku (në fjalitë pyetëse dhe mohore) - kudo (në fjalitë
pohore)
aorta ...... aortë
apace ...... shpejt
apart ...... mënjanë,veç - veç e veç - larg - "apart from = pavarësisht
nga"
apartheid ...... aparteid
apartment ...... dhomë, apartment
apathetic ...... apatik, i plogët
apathetically ...... me apati, me plogështi
apathy ...... apati, plogështi
ape ...... majmun
ape ...... imitoj, bej si majmuni
aperient ...... bar për të dalë jashtë, purgativ, amel
aperitive ...... aperitiv
aperture ...... e çarë, vrimë, palsë
apex ...... majë, kulm
aphorism ...... aforizëm
apiarist ...... bletar, bletërritës
apiary ...... zgjua
apiculture ...... bletari
apiece ...... për çdo, secili
apish ...... si majmun
apogee ...... ast, apogje - lulzim më i madh
apologetic ...... mbrojtje - shfajësues
apologist ...... apologjet, mbrojtës
apologize ...... shfajësohem, kërkoj të falur
apology ...... shfajësim - mbrojtje, apologji
apoplexy ...... pikë, apopleksi, damlla
apostasy ...... heqje dore
apostate ...... femohues - renegat
apostle ...... apostull
apostolate ...... apostullat
apostolic ...... apostolik, papnor
apostrophe ...... apostrofë
apostrophe ...... apostrof
apostrophize ...... apostrofoj, i bëj thirje
apothecary ...... farmacist
apotheosis ...... apoteozë
appal ...... frikësoj, tmerroj
appaling ...... i tmerrshëm, tmerrues
apparatus ...... aparat, mjet, pajisje - organ - "digestive apparatus =
aparat i tretjes"
apparel ...... veshje,rrobë
apparel ...... vesh - stolis
apparent ...... i dukshëm, i qartë, evident - në dukje, nga pamja
apparently ...... në dukje
apparition ...... shfaqje - hije - fantazmë
appeal ...... apelim, thirrje - lutje
appeal ...... bëj thirje - i drejtohem dikujt - apeloj - tërheq, bëj
për vete
appear ...... dukem, shfaqem - dal (në publik) - del nga shtypi - dukem
-
       "it appears to me that = më duket se" - "so it appears =
kështu duket"
appearance ...... shfaqje, dukje - pamje e jashtme
appease ...... paqësoj, qetësoj - kënaq, plotësoj
appeasement ...... paqëtim, qetësim
appellant ...... thirrës, apelues
appellation ...... emër, emërim
appellative ...... emërues
append ...... bashkangjit, shtoj, i vë
appendage ...... shtesë, shtojcë
appendicitis ...... apendicit
appendix ...... shtojcë,shtesë
appertain ...... i përket
appetency ...... dëshirë e madhe
appetite ...... oreks - dëshirë, etje, qejf
appetizer ...... diçka për të hapur oreksinë
appetizing ...... që të çel, të hap oreksin - i shijshëm
applaud ...... duartrokas - miratoj, aprovoj
applause ...... duartrokitje, aprovim, brohoritje, miratim
apple ...... mollë - "the apple of discord = mollë sheri" - "upset sb's
apple-cart =
       i prish dikujt planet"
appliance ...... zbatim, aplikim - vegël, pajisje, almise
applicable ...... i zbatueshëm
applicant ...... kërkues, pretendent, kandidat - lutës
application ...... zbatim - përdorim (i ilaçit) - kërkesë
applicative ...... i zbatueshëm
applied ...... i zbatuar - "applied arts = artet aplikative"
applier ...... zbatues
apply ...... zbatoj, vë në zbatim - përdor - i drejtohem
appoint ...... emëroj - caktoj - urdhëroj
apointee ...... i emëruar, i caktuar
appointement ...... emërim (në detyrë) - takim - "keep an appointment =
vij në kohë në takim"
           - orendi, mobilje
apportion ...... përpjesëtoj, shpërndaj
apportionment ...... përpjestim, shpërndarje
apposite ...... i përshtatshëm, me vend - "an apposite remark =
vërejtje me vend"
apposition ...... ndajshtim
appraisal ...... vlerësim
appraise ...... çmoj, vlerësoj
appraisement ...... vlerësim
appraiser ...... çmues, vlerësues
appreciable ...... i vlerësueshëm - i njeshëm, i dukshëm
appreciate ...... çmoj, vlerësoj - i ngrihet vlera
appreciation ...... vlerësim - ngritje e vlerës
apprehend ...... kuptoj - "apprehend nature = kuptoj natyrën" - druaj,
kam frikën -
         kap, arrestoj
apprehensible ...... i kuptueshëm
apprehension ...... të kuptuarit - frikë - arrest
apprehensive ...... që kupton - i shqetësuar, i paqetë
apprentice ...... nxënës - çirak, shgert
apprentice ...... fut çirak, nxënës
apprenticeship ...... periudha e të punuarit si çirak, si nxënës(në
zanat)
apprise ...... njoftoj, informoj
apprise ...... çmoj, vlerësoj
approach ...... afrohem - i drejtohem - përngjaj, ka afëri me
approach ...... afrim - hyrje - përgjasim
approbate ...... miratoj, aprovoj - sanksionoj
approbation ...... aprovim, miratim - sanksionim
appropriate ...... përvetësoj - caktoj
appropriate ...... i përshtatshëm - përkatës
appropriation ...... përvetësim - caktim - shumë e caktuar
appropriator ...... përvetësues
approvable ...... i miratueshëm
approve ...... miratoj, aprovoj
approved ...... i miratuar - "approved school = shkollë riedukimi"
approximate ...... afrohem, përngjaj, jam i ngjashëm
approximate ...... i përafërt
approximately ...... përafërsisht
approximation ...... përafërsi
approximative ...... i përafërt
appurtenance ...... përkatësi
apricot ...... kajsi, zerdeli
april ...... prill
apron ...... përparëse - paraskenë
apropos ...... me këtë rast, me që erdhi rasti - për sa i përket, në
lidhje me
apt ...... i prirur - i aftë - me vend
aptitude ...... aftësi - prirje
aqualung ...... akualang
aquarium ...... akuarium
aquatic ...... ujor
aqueous ...... i ujshëm, ujor
aquililne ...... si shqiponjë
arab ...... arab
arabian ...... arab
arabic ...... arabik - arabishte
arable ...... i lërueshëm, i punueshëm
arbiter ...... arbitër, gjyqtar
arbitrage ...... arbitrazh
arbitrament ...... gjykim, vendim i arbitrazhit
arbitrary ...... arbitrar
arbitrate ...... arbitroj, gjykoj
arbor ...... shih arbour
arboreous ...... drusor, i drurit - i pyllëzuar
arborescent ...... që i ngjet pemës
arbour ...... kopësht
arc ...... hark - hark elektrik
arch ...... hark, qemer, kular
arch ...... harkoj - përkulem, lakohem, harkohem
arch ...... i regjur, i betuar, me damkë - "arch enemy = armik i
betuar" - dinak, dhelpërak
arch ...... krye.. , arki..
archaelogical ...... arkeologjik
archaeligist ...... arkeolog
archaelogy ...... arkeologji
archaic ...... arkaik, i vjetëruar
archaism ...... fjalë ose shprehje e vjetëruar, arkaizëm
archbishop ...... kryepeshkop
arched ...... i harkuar
archer ...... shigjetar, harkëtar
archery ...... harkëtari
archipelago ...... arkipelag
architect ...... arkitekt
architectonic ...... arkitektonik
architectural ...... arkitekturor
architecture ...... arkitekturë
architrave ...... arkitra,kryetra
archival ...... arkivor
archives ...... arkivë
archivist ...... arkivist
archway ...... kalim nënhark, qemer
arctic ...... arktik, polar
ardent ...... i zjarrtë, i flakët - i zellshëm
ardour ...... zjarr, hov, vrull
ardouos ...... i rëndë, i lodhshëm, i mundimshëm - i pjerrët, i
vështirë për tu ngjitur
are ...... jeni, janë, trajtat shumës të së tashmes së dëftores të
foljes be
area ...... hapësirë e lirë - sipërfaqe - "area sown with maize =
sipërfaqe e mjellë me misër"
      - zonë krahinë
arena ...... arenë
aren't ...... shkurtim i are not
argil ...... argjilë, deltinë
argon ...... argon
argot ...... zhargon
argue ...... argumentoj, vërtetoj me argumente, sjell prova - hahem,
zihem me fjalë
argument ...... argument - diskutim - përmbledhje
argumentation ...... argumentim - diskutim, debat
argumentative ...... i argumentuar
arid ...... djerr, i djerrë - i thatë
aridity ...... thatësirë
aright ...... drejt
arise ...... ngrihet, del, lind - rrjedh, rezulton
aristocracy ...... aristokraci
aristocrat ...... aristokrat
aristocratic ...... aristokratik
arithmetic ...... aritmetikë
arithmetical ...... aritmetik
arithmetically ...... aritmetikisht
arm ...... krah - "in her arms = në krahët e saj" - "under his arm =
nën sqetull" -
      - mëngë - degë - degëzim
arm ...... armë - "lay down arms = lëshoj, dorëzoj armët"
arm ...... armatos, fortifikoj
armada ...... flotë e madhe
armament ...... armatim, armatosje - forcat ushtarake
armature ...... karocë - guall - zguall - armaturë
armchair ...... kolltuk
armed ...... i armatosur
armful ...... një krah (dru, bar)
armhole ...... vrima e mëngës
arming ...... armatosje
armistice ...... armëpushim
armless ...... krahëprerë, dorëcung
armless ...... i çarmatosur
armlet ...... byzylyk - gji - mëngë deti
armour ...... koracë
armour ...... mbuloj me koracë, koracoj
armourclad ...... i koracuar, i veshur me koracë
armoured ...... i koracuar, i blinduar
armourer ...... armatar, specialst për armë - armëpunues
armourplate ...... koracë, blindë
armourplated ...... i blinduar
armoury ...... armaturë - uzinë armësh (në amer.)
armpit ...... sqetull
army ...... ushtri - "standing army = ushtri e rregullt" - "the army of
uneployed =
      ushtria e të papunëve"
aroma ...... aromë
aromatic ...... aromatik, i mermë
arose ...... shih arise
around ...... rreth - "all around = kudo"
arouse ...... zgjoj, nxit, ngjall - shkaktoj - "arouse suspicion =
ngjall dyshimin"
arraign ...... hedh, çoj në gjyq, padit
arraignment ...... padi
arrange ...... rregulloj, vë në rregull - organizoj, parapërgadis -
përshtas - merrem vesh
arrangement ...... rregullim - organizim paraprak, parapërgatitje
arrant ...... me damkë, i regjur - kryekëput
array ...... rreshtoj - vesh, stolis
array ...... rreshtim, radhitje - veshje, petk - komplet
arrears ...... punë e pakryer - borxh, të prapambetura
arrest ...... ndaloj, pengoj - kap, arrestoj - tërheq vëmendjen,
mbërthej shikimin
arrest ...... arrestim, kapje - "under arrest = në arrest" - ndalim
arresting ...... tërheqës, mahnitës
arrival ...... ardhje, arritje - i ardhur, ardhës
arrive ...... arrij - vjen (koha, ngjarja)
arrogance ...... arrogancë, sjellje e vrazhdë
arrogant ...... arrogant
arrogate ...... kërkoj, përvetësoj padrejtësisht - ia ngjis, ia vesh
arrogation ...... kërkesë, pretendim arbitrar
arrow ...... shigjetë
arrowhead ...... majë shigjete
arsenal ...... arsenal, depo armësh
arsenic ...... arsenik
arson ...... zjarrëvënie, të vënët zjarr
art ...... art, mjeshtëri, zanat - marifet
art ...... njëjës e tashme dëftore e foljes be
arterial ...... i degëzuar, arterial
arteriosclerosis ...... arteriosklerozë
artery ...... arterie
artesian ...... artezian
artfull ...... dinak, i shkathët
arthritis ...... artrit, pezmatim i kyçeve
article ...... artikull - "leading article = krye artikull" - paragraf,
nen,
        pikë - artikull,send
articular ...... kyçi, i kyçit
articulate ...... i artikuluar - i lidhur
articulate ...... shqiptoj - lidhë me nyjë
articulation ...... artikulacion - artikulim, shqiptim
artifice ...... mjeshtëri - dredhi, marifet
artificer ...... mjeshtër - teknik armësh - novator
artificial ...... artificial - i shtirur - "artificial smile =
buzëqeshje artificiale"
artillerist ...... artiljer
artillery ...... artileri
artilleryman ...... artiljer
artisan ...... artizan, zejtar - mekanik
artist ...... artist - mjeshtër
artiste ...... këngëtar, vallëtar profesionist
artistic ...... artistik
artistically ...... artistikisht
artless ...... i thjeshtë, i padjallëzuar
as ...... sikur, ndërsa, porsa, krahas me, derisa - meqë, pasi
asbestine ...... i asbestit
asbestos ...... asbest
ascend ...... ngjitem, ngrihem
ascendancy ...... epërsi, pushtet - "he has ascendancy over his rivals
=
          = ai ka epërsi mbi kundërshtarët e tij"
ascendant ...... ngjitës, mbizotërues, mbizotërim
ascension ...... ngjitje, ngritje
ascent ...... hipje, ngjitje
asceration ...... mësoj, marr vesh, sigurohem, verifikoj
ascetic ...... asketik
asceticism ...... asketizëm
ascribe ...... atribuoj, ia vë shkakun, i jap
ascription ...... atribuim, ngarkim
aseptic ...... steril
ash ...... frashër
ash ...... shkrumb e hi
ashamed ...... i turpëruar, turpërohem
ashen ...... i hirtë, bojë hiri
ashore ...... në breg
ashotray ...... taketuke
ashy ...... i mbuluar me hi - i zbehtë
asian ...... shih Asiatic
Asiatic ...... aziatik
aside ...... mënjanë, tutje - "he laid the book aside = e vuri librin
mënjanë"
asinine ...... gomari, si gomari - budalla
ask ...... pyes - kërkoj, lyp diçka
askance ...... me bisht të syrit
askew ...... shtrembër
aslant ...... shtrembër, tërthorë
asleep ...... në gjumë, duke fjetur - "be asleep = jam në gjumë"
aslope ...... shtrembër, pjerrtas, tërthorazi
asp ...... plep i egër
asp ...... nepërkë
asparagus ...... shparg, shpargull
aspect ...... dukë, pamje - aspekt, pikëpamje
aspen ...... plep i egër
asperity ...... ashpërsi
asperse ...... spërkat - shpif - nxi
aspersion ...... spërkatje - shpifje
asphalt ...... asfalt
asphalt ...... asfaltoj
asphyxia ...... asfiksi
asphyxiant ...... asfiksues, mbytës
asphyxiate ...... mbyt, i zë frymën, asfiksoj
asphyxiation ...... asfiksim, mbytje
aspic ...... xhelatinë
aspirant ...... lakmitar
aspirate ...... shqiptoj me aspirim të ajrit
aspirate ...... bashkëtingllore e aspiruar
aspiration ...... frymëmarje, aspiratë - lakmi
aspire ...... aspiroj, dëshiroj, përpoqem
aspirin ...... aspirinë
asquint ...... vëngër - vjedhurazi, me bisht të syrit
ass ...... gomar - "make an ass of oneself = bëhem qesharak"
assail ...... sulmoj - mbys (me pyetje)
assailable ...... i sulmueshëm, i atakushëm
assailant ...... sulmues vrasës
assasin ...... vras
assasinate ...... vrasje
assasination ...... sulm - mësymje, goditje e rrufeshme
assault ...... sulmoj - godas papritur - sulmoj dikë me fjalë
assay ...... vënie në provë - provë, analizë (e metaleve të çmuara)
assay ...... provoj
assemblage ...... mbledhje - montim - koleksion
assemble ...... mbledh - montoj
assembly ...... mbledhje - kuvend - asamble
assemblyhall ...... uzinë, repart montimi
assemblyline ...... linjë montimi
assemblyman ...... asambleist, anëtar i asamblesë ligjëvënëse
assemblyplant ...... uzinë mintimi
assemblyroom ...... sallë
assent ...... miratoj, jap pëlqimin
assent ...... pëlqim, miratim - "by common assent = me miratim të
njëzëshëm" -
        "with one assent = njëzëri"
assert ...... pohoj, shpall - mbroj - "assert oneself = mbroj të
drejtat e mia"
assertion ...... pohim, shpallje - mbrojtje (e të drejtave)
assertive ...... pohues, pozitiv - ngulmues
assess ...... vlerësoj, caktoj vlerën (për tatim) - çmoj
assessment ...... vlerësim - tatim, vlera e tatimit
assessor ...... vënës, caktues i çmimeve - këshilltar
asset ...... pronë, pasuri - aktiv - "assets and liabilities = aktivi
dhe pasivi"
       - meritë, cilësi
asseverate ...... them, pohoj solemnisht
asseveration ...... pohim, shpallje solemne
assiduity ...... vëmendje, ngulm - përkujdesje
assidous ...... ngulmues - i përkujdesshëm, i palodhur
assing ...... caktoj - emëroj - paracaktoj
assignment ...... caktim, ngarkim - detyrë - dhënie (e të drejtave, e
pasurisë)
assimilate ...... përvetësoj - tret - asimiloj
assimilation ...... asimilim, përvetësim
assimilative ...... asimilues
assist ...... ndihmoj - asistoj, jam i pranishëm
assistance ...... ndihmë - "mutual assistance = ndihmë reciproke"
assistant ...... ndihmës, asistent
associate ...... bashkohem - shoqërohem - lidh, vendos lidhje
associate ...... shok, koleg - pjesëmarrës
association ...... shoqëri - asociacion
assonance ...... asonancë
assonant ...... harmonik
assort ...... kategorizoj, klasifikoj - përshtas, harmonizoj
assorted ...... i përzier - që shkojnë njëri me tjetrin
assortment ...... asortiment, lloj
assuage ...... qetësoj, zbus (dhembjen)
assuagement ...... qetësim, zbutje
assume ...... marr (përsipër) - "assume office = marr detyrën" - pranoj
si të vërtetë - supozoj
assuming ...... pretendues
assumption ...... marrje (mbi vete) - supozim - vetëbesim i tepruar
assurance ...... siguri, sigurim - besim, vetëbesim - garanci
assure ...... siguroj - garantoj
assured ...... i sigurtë - i siguruar
assuredly ...... pa dyshim, sigurisht,në mënyrë të sigurtë
assurer ...... sigurues
aster ...... aster
asterisk ...... yllth
astern ...... në kiç - prapa, mbrapsht
asteroid ...... asteroid
asthma ...... astmë
asthmatic ...... asmatik
astir ...... në lëvizje, në aktivitet - zgjuar, jo në gjumë
astonish ...... habit, mahnit
astonishing ...... i habitshëm, mahnitës
astonishment ...... habi, mahnitje
astound ...... befasoj, shtang, habit
astounding ...... befasues, mahnitës
astraddle ...... hapakëmbës
astray ...... në rrugë të gabuar - "go astray = humb rrugën"
astride ...... kaluar, shaluar, hapakëmbës - "sit astride = rri kaluar"
astrologer ...... astrolog
astrology ...... astrologji
astronaut ...... astronaut
astronautics ...... astronautikë
astronomer ...... astronom
astronomic ...... astronomik
astronomy ...... astronomi
astrophysical ...... astrofizik
astrophysics ...... astrofizikë
astute ...... i mbrehtë
astunder ...... veças, veç e veç - "drive asunder = ndaj, veçoj" - copë
copë
asylum ...... strehë, strehim - azil
at ...... tek, pranë - "at the door = te dera" - në - "at six o'clock =
në orën gjashtë"
ate ...... past tense of eat
atheism ...... ateizëm
atheost ...... ateist
atheistic ...... ateist
athirst ...... i dëshituar
athlete ...... atlet
athletic ...... atletik
athleticism ...... atletizëm
athletics ...... atletikë
athwart ...... nga një anë në tjetrën, tërthorazi
atlas ...... atlas - arrëza e qafës (anatomi)
atmosphere ...... atmosferë - mjedis
atmospheric ...... stmosferik - "atmospheric pressure = shtypje
atmosferike"
atmospherics ...... shkarkime atmosferike
atom ...... atom - grimcë
atomic ...... atomik - "atomic bomb = bombë atomike"
atomist ...... atomist
atomize ...... grimcoj, ndaj në grimca, shpërbëj
atone ...... shlyej, laj fajin
atonement ...... shlyerje larje (e fajit)
atonic ...... e patheksuar
atrocious ...... i egër, shtazarak, mizor - i keq
atrocity ...... barbarizëm, barbari, mizori
atrophy ...... astrofi
atrophy ...... rrëgjoj, atrofizoj
attach ...... ngjis, bashkoj, bashkëngjis - lidhem pas dikujt - i jap
(rëndësi)
attache ...... atashe
attached ...... i lidhur (me dikë) - i atashuar, i caktuar
attachment ...... lidhje, bashkëngjitje, ngjitje - dashuri, dhëmshuri
attack ...... sulm, mësymje, vërsulje - "make an attack = bëj një sulm"
- krizë -
        "heart attack = krizë zemre"
attack ...... sulmoj, godas - prek, i bie
attain ...... përmbush një detyrë, ia dal në krye më një punë
attainable ...... i arritshëm
attainment ...... arritje, dalje (në krye)
attempt ...... orvatje, përpjekje - sulm - atentat
attempt ...... orvatem, përpiqem, bëj përpjekje - "attempt to do sth. =
përpiqem të bëj diçka"
        - sulmoj (dikë)
attend ...... merrem (me një punë) - ndjek, mbikqyr - shërbej, kujdesem
- shoqëroj
attendance ...... ndjekje - pjesëmarrje, prani - mbikqyrje
attendant ...... shërbëtor, shoqërues
attention ...... vëmendje - "draw one's attention = tërheq vëmendjen e
dikujt" -
          - kujdes, përkujdesje
attentive ...... i kujdeshëm, i vëmendshëm
attentively ...... me vëmendje
attenuate ...... dobësoj, lehtësoj, zbus - holloj
attenuate ...... i holluar, i dobësuar
attenuation ...... tretje, dobësim - hollim
attest ...... dëshmoj - vërtetoj - "attest a signature - vërtetoj një
firmë"
       - dëshmoj me be, vë në be
attestion ...... dëshimi - vërtetim
attic ...... trapazan
attire ...... petk, veshje
attire ...... vesh, stolis - "attired in white = veshur me të bardha"
attitude ...... qëndrim - pikëpamje
attorney ...... përfaqësues, i autorizuar - "district attorney =
prokuror (amer.)"
attract ...... tërheq - bëj për vete, josh - "attract the attention -
tërheq vëmendjen"
attraction ...... tërheqje, rëndesë - tërheqje, joshje
attractive ...... tërheqës, që të josh
attribute ...... atribut, veti, tipar
attribute ...... i vesh, i ngarkoj
attribution ...... ngarkim, atribuim
attributive ...... cilësues (në gramatikë)
attune ...... pajtoj, harmonizojë - kurdis
auburn ...... ngjyrë gështenje
auction ...... ankand - "put up at auction = shes në ankand"
auction ...... shes në ankand
audacious ...... guximtar - kokëkrisur
audacity ...... guxim - kokëkrisje
audibility ...... dëgjueshmëri
audible ...... i dëgjueshëm
audibly ...... dëgjueshëm, me zë të lartë
audience ...... audience - "give audience = i caktoj dikujt audiencë" -
auditor, publik,
         spektatorët
audit ...... revizion
audit ...... kontrolloj llogaritë, revizionoj
audition ...... të dëgjuarit, dëgjim - provë zëri
auditor ...... dëgjues
auditorium ...... auditor, sallë
auditory ...... dëgjimor
auger ...... turjelë
aught ...... diç, diçka - "for aught I know = me sa di unë"
augment ...... shtoj, rrit, zmadhoj
augmentation ...... shtim, rritje
augmentative ...... shtojës, i shtueshëm
augur ...... profetizues, fatthënës
augur ...... profetizoj, shtie fall. ndjell
august ...... gusht
august ...... madhështor
aunt ...... hallë, teze
aural ...... veshi, i veshit - për veshë
aureate ...... i praruar, i artë
aureola ...... aureolë, brerore - aureolë, shkëlqim i madhështisë, i
lavdisë
aureola ...... shih aureola
auricular ...... veshi, i veshit, i të dëgjuarit
auriferous ...... armë, bajtës
aurist ...... otorinolog
aurochs ...... ka i egër, bizon
aurora ...... aurorë, agu i mëngjesit, agim
auscultate ...... dëgjoj (me stetoskop)
auscultation ...... dëgjim (me stetoskop)
auspice ...... shenjë - kujdes, patronazh - "under the auspices of =
nën kujdesin e"
auspicious ...... i mbarë, i favorshëm, premtues
auster ...... i ashpër, i rreptë - i tjeshtë, pa zbukurime
auserity ...... ashpërsi, rreptësi
australian ...... australian
austrian ...... austriak
autarchical ...... autarkik
autarky ...... autarki
authentic ...... i mirrëfilltë - i sigurt
authenticity ...... autenticitet, mirëfillësi
author ...... autor, krijues, shkaktar
authoress ...... autore
authorial ...... i autorit
authoritarian ...... autoritar
authoritative ...... autoritar, i autoritetshëm - i mirëinformuar, i
besueshëm
authorization ...... autorizim
authorize ...... autorizoj, ngarkojë dikë zyrtarisht
authorized ...... i autorizuar
authorless ...... anonim
authorship ...... autorësi - profesion i shkrimtarit
auto ...... automobil
auto ...... auto..
autobiographic ...... autobiografik
autobiographically ...... në mënyrë autobiogarfike
autobiography ...... autobiografi
autoclave ...... autoklavë
autocracy ...... vetësundim, autokraci
autocrat ...... vetësundues absolut, autokratik
autocratic ...... i pakufizuar, apsolut, autokratk
autogenesis ...... vetëshumëzim
autogenous ...... autogjen
autograph ...... autograf, nënshkrim i autorit
autographic ...... i shkruar me dorën e vet
automat ...... automat
automatic ...... automatik
automatic ...... automatik, pushkë automatike
automatically ...... automatikisht, vetvetiu
automation ...... automatizëm
automatism ...... automatizëm
automaton ...... automat, njeri si automat
automobile ...... automobil
automobilist ...... shofer
autonomous ...... i pavarur, autonom
autonomy ...... vetëqeverisje, autonomi
autopsy ...... hapja e të vdekurit, autopsi
autostrada ...... autostradë
autumn ...... vjeshtë
autumnal ...... vjeshtak, vjeshtor
auxiliarly ...... ndihmës, ndihmëtar
auxiliary ...... folje ndihmëse
avail ...... ndihmoj, është i dobishëm, ka vlerë - "avail oneself of
sb's services =
       shfrytëzoj shërbimet e të tjerëve"
avail ...... dobi - "of no avail, withaout avail = i padobishëm" - "to
little avail
       = pak i dobishëm"
available ...... në dispozicion - i vlefshëm - i arritshëm, i
realizueshëm
avalanche ...... ortek
avarice ...... kopraci
avaricious ...... dorështrënguar, koprac
avariciously ...... me kopraci
avenge ...... marr hakun, shpagoj, hakmerrem
avengful ...... hakmarrës
avenger ...... hakmarrës, shpagimtar
avenue ...... shëtitore, rrugë me pemë anash
average ...... mesatare - "above the average = mbi mesatare"
average ...... mesatar, i mesëm - "average height = gjatësi mesatare"
average ...... nxjerr mesataren - arrij si mesatare
averse ...... i padëshiruar, jo i prirur për
aversely ...... pa qejf, kundër dëshirës
aversion ...... mospëlqim, mosdëshirë, antipati, neveri
avert ...... mënjanoj, largoj - "he averted his face = ia ktheu fytyrën
mënjanë" -
       evitoj, shmang
aviary ...... kafaz zogjsh
aviation ...... aviacion
aviator ...... aviator
avid ...... lakmues, dëshirues
avidity ...... lakmi
avoid ...... shmang, largoj - anuloj
avoidance ...... shmangje, anulim
avoirdupois ...... sistemi anglez i masave të peshave
avouch ...... garantoj, siguroj - pohoj, pranoj
avow ...... them haptazi - pranoj, pohoj
avowal ...... pranim, pohim
avowedly ...... haptas, botërisht
await ...... pres
awake ...... zgjoj - zgjohem, bëhem aktiv - kuptoj
awake ...... i zgjuar - syqelur, syhapur
award ...... jap, dhuroj (diçka) - shpërblej (me diçka)
award ...... vendim gjyqi - dhënie (çmimi) - çmim, dekorim
aware ...... i vetëdijshëm - "be aware = di, jam në dijeni"
awash ...... i lagur nga dallgët
away ...... tutje, larg - "far away = larg" - "out and away = shumë, pa
krahasim"
awe ...... frikë, nderim, respekt (nga frika)
awe ...... fut frigën, ngjall nderimin (nga frika)
awestruck ...... i kapur nga një frikë
awful ...... i tmerrshëm - jashtëzakonisht i madh
awfully ...... tmerrësisht - shumë, jashtëzakonisht
awhile ...... për pak kohë, një cipëherë, për një kohë - "stay awhile =
qëndro pak"
awkward ...... i ngathët - i pavolitshëm, kaba
awkwardness ...... ngathtësi
awl ...... bizë, fëndyell
awning ...... tëndë
awoke ...... past of awake
awry ...... jo rrafsh - keq, shtrembër
ax ...... sëpatë - "get the axe = pushohem nga puna" - "apply the axe
to = i bie me sëpatë"
axe ...... shkurtoj
axial ...... boshtor
axiom ...... aksiomë
axiomatic ...... aksiomatik, i pakundërshtueshëm
axis ...... bosht
axle ...... bosht
axlebearing ...... bucelë - kuti kushinete
axled ...... i boshtit, boshtor
axlepin ...... kunj (druri,hekuri)
ay ...... int, po
azimuth ...... azimut
azote ...... azot
azotemia ...... azotemi
azotic ...... azotik
azure ...... i kaltër
azure ...... kaltërsi - qiell (poetikisht)
b ...... shkronja e dytë e alfabetit anglez
baa ...... blegërimë
baa ...... blegëroj
bable ...... belbëzoj - dërdëllis, llomotis, llap - murmuris
babble ...... llomotitje - murmurimë, gugatje, llapashitje
babbler ...... llafazan, gojëshpuar
babe ...... foshnje - axhami
babel ...... rrëmujë
baby ...... foshnjë, e dashur, foshnjor, i vogël
babyhood ...... foshnjëri
babyish ...... foshnjarak
babysit ...... bëhem dado
babysitter ...... dado
bachelor ...... beqar, i pamartuar
bachelor ...... i diplomuar
bachelorhood ...... beqari
bachelorship ...... shih bachelorhood
bacillus ...... bacil
back ...... shpinë, kurriz - shpinore, mbështetse (e karrigës) - ana e
prapme
back ...... i prapmë - "the back door = dera e prapme" - i prapambetur
back ...... prapa, pas - "back and forth = poshtë e lartë" - përsëri,
në vendin e mëparshëm -
      "be back = kthehem"
back ...... përkrah, ndihmoj - shkoj në drejtim të kundërt, prapsohem
backache ...... dhembje shpine
backbencher ...... anëtar i parlamentit
backbite ...... përgojos, përflas, marr nëpër gojë
backbone ...... shtylla kurizore - "he hasn't enough backbone = ka
karakter të dobët"
backbraking ...... i mundimshëm
backend ...... vjeshtë e vonë
backgammon ...... tavllë
background ...... sfond - errësirë, hije
backing ...... përkrahje - mbështetëse, shpinore
backpay ...... pagë e prapambetur
backroad ...... rrugicë
backseat ...... vend prapa (në makinë etj)
backsight ...... shënjestër
backstage ...... në prapaskenë
backstair ...... selret, i nëndheshëm
backstairs ...... shkallë e prapme
backward ...... i prapambetur - i kundërt - i druajtur
backward ...... prapa - praptazi, nga e prapta
backwardness ...... prapambetje
bacon ...... proshutë, pastërma derri - "save one's bacon = shpëtoj
lëkurën" -
       "bring home the bacon = ia dal mbanë"
bacteriological ...... bakteriologjik
bacteriologist ...... bakteriolog
bacteriology ...... bakteriologji
bacterium ...... baktere
bad ...... i keq - i pakëndshëm, i pasjijshëm - i dëmshëm - "be in bad
way = jam pa qejf" -
      "be taken bad = sëmurem"
bad ...... e keqe - në bela, në telash
bade ...... past i bid
badge ...... distinktiv - shenjë dalluese, simbol
badger ...... vjedull, baldosë
badger ...... mërzit, ngacmoj, lodh
badly ...... kqe, keqas - shumë - "be badly off, for = kam nevojë të
madhë për"
baffle ...... pengoj - prish - hutoj
bag ...... thes, trastë, çantë
bag ...... fus në thes - varet si thes - vras, zë në gjah
baggage ...... bagazh
baggy ...... i varur (si thes)
bagman ...... tregtar
bagpipe ...... gajde
bail ...... dorëzani, garanci - dorëzanës, garant
bail ...... marr si garanci
bail ...... hidhem me parashutë - heq ujë (me kovë)
bailiff ...... përmbarues, qehaja
bait ...... karrem - joshje, ngasje
bait ...... ushqej me karrem - i jap taxhi - i bie më qafë, e mundoj
baize ...... fanellatë e trashë
bake ...... pjek
bakehouse ...... furrë
bakelite ...... bakelit
baker ...... furrtar, bukëpjekës
bakery ...... furrë
baking ...... pjekje
baksheesh ...... bakshish
balance ...... peshore, peshojë - drejtëpeshim - bilancier
balance ...... peshoj - drejtëpeshoj - balancoj
balancer ...... peshues - ekuilibrist, akrobat
balancesheet ...... bilanc
balcony ...... ballkon
bald ...... tullac, i shogët - i zhveshur, lakuriq, pa zbukurime
balderdash ...... gjepura, dokrra
baldhead ...... tullac
baldheaded ...... tullac, i shogët
baldy ...... tro╦ć
bale ...... kapicë
bale ...... bëj deng
bale ...... parashutoj
bale ...... i keq, i lig
balk ...... tra - pengesë - sinor, kufi ( i arës)
balk ...... ndaloj, pengoj - ndalem befas - i shmangem - ngul këmbë
(kali)
ball ...... top - sferë - lëmsh - gjyle - "keep the ball rolling = mbaj
bisedën gjallë" -
      "set tha ball rolling = nis bisedën"
ball ...... i jap trajtën e sferës
ball ...... mbrëmje vallëzimi
ballad ...... baladë
ballast ...... balast, zhavorr - çakëll
ballast ...... mbush me zhavor, zhavorroj
ballbearing ...... kushinetë me saçmë
balldress ...... fustan për mbrëmje
ballerina ...... balerinë
ballet ...... balet
balletdancer ...... balerinë
ballistic ...... balistik
ballistics ...... balistkë
balloon ...... balonë, aerostat
ballot ...... fletë votimi - votim - "by secret ballot = me votim  të
fshehtë"
ballot ...... votoj
ballotbox ...... kuti votimi
ballpoint ...... stilolaps
ballroom ...... sallë vallëzimi
balm ...... balsam
balmy ...... qetësues - aromatik - i butë
balsam ...... balsam
balustrade ...... parmak
bamboo ...... bambu - bastun - bambuje
bamboozle ...... mistifikoj - gënjej, mashtroj
ban ...... ndaljo - i heq të drejtën - mallkoj
ban ...... ndalim - heqje e së drejtës - mallkim
banal ...... banal, tepër i përdorur - vullgar
banality ...... banalitet
banana ...... banane
band ...... shirit, kordele, rrip - radio valë
band ...... bandë - "a band of robbers = bandë hajdutësh"
band ...... bandë muzikore
band ...... i vë shirit, fashoj
band ...... mbledh, grupoj
bandage ...... fashë, bandë
bandage ...... lidh me fashë, fashoj
banderol ...... banderolë
bandit ...... kusar, cub, bandit
banditry ...... banditizëm
bandoleer ...... fishekore, gjerdan fishekësh
bandy ...... hedh e pres (topin) - shkëmbej (fjalë) - "have one's  name
bandied about
       = marr nëpër goojë emrin e dikujt"
bandylegged ...... këmbështrembër
bane ...... helm - vdekje (poetikisht) - shkak (i shkatërimit)
baneful ...... mbytës, helmues - shkatërimtar, vdekjeprurës
bang ...... godas - përplas (derën)
bang ...... goditje - përplasje (e derës), krismë
bang ...... zhurmëplotë - "go bang = shpërthen me krismë" - "bang  in
the middle = mu në mes"
bangle ...... byzylyk
banish ...... dëboj, syrgjynos - heq, largoj nga mendja
banishment ...... dëbim, syrgjynosje
banisters ...... kangjella, parmakë
bank ...... breg, buzë (lumi) - cekëtinë - bashkë, tufë - "a bank  of
clouds = bankë resh" -
      anim (i aeroplanit)
bank ...... rrethoj me ledh - anoj (aeroplani)
bank ...... bankë - "have mony in the bank = kam para në bankë)
bank ...... depozitoj, vë në bankë - var, mbështes shpresën te - "i'm
banking on your help =
       i kam varur shpresat te ndihma juaj"
bank ...... tastierë
banker ...... bankier
banknote ...... banknotë
bankrupt ...... njeri i falimentuar - "become, go bancrupt =
falimentoj"
bankrupt ...... i falimentuar
bankrupt ...... e bëjë të falimentojë
bankruptcy ...... falimentim
banner ...... flamur - "under the banner of = nën flamurin e" - "banner
of freedom =
        flamur i lirisë" - parullë
banneret ...... flamur i vogël
banquet ...... shtroj, banket, bëj gosti, asistoj në banket
banquette ...... trotuar - fron, stol pa mbështetëse
banter ...... tallje
banter ...... ngacmoj
baobab ...... baobab
baptism ...... pagëzim - provë e parë
baptize ...... pagëzoj
bar ...... kallëp (në formë katërkandshi etj.) shufër, purtekë (hekuri,
druri) -
      "prison bars = hekurat e burgut" - copë (çokollate) - kallëp
-
bar ...... mbyll me lloz - bllokoj - ndal, nuk lejoj, përjashtoj
bar ...... bar - bufe, banak
bar ...... kangjela (që ndajnë gjykatësit nga të pandehurit) -
       "be called to the bar = pranohem si avokat"
barb ...... gjemb - majë, dhëmbëz (shigjete, grepi)
barbarian ...... barbar
barbaric ...... barbar, i prapambetur, primitiv
barbarism ...... barbarizëm
barbarity ...... barbari
barbarous ...... barbar, i egër
barbecue ...... hell - skarë, mish i pjekur
barbed ...... me gjemba - "barbed wire = tel me gjemba"
barber ...... barber - "barber'shop = rrojtore"
bard ...... rapsod, bard - shkrimtar
bare ...... i zhveshur - i thjeshtë, i pastolisur - i varfër - mjaft i
vogël -
       "to lay bare = nxjerr në shesh"
bare ...... zbuloj, nxjerr në shesh
bareback ...... pa shalë (kali)
barefaced ...... i pafytyrë, i pacipë
barefoot ...... zbathur, këmbëzbathur
barehanded ...... duarbosh, duarzbrazur, pa dorëza, duarjashtë
bareheaded ...... kokëjashtë
barely ...... mezi - zhveshur, varfërisht
bargain ...... pazarllëk, ujdi (tregtie) - blerje me përfitim - "into
the bargain =
        përveç kësaj, për më tëpër" - "to strike a bargain =
arrij marr"
bargain ...... bëj pazarrllëk, bie në ujdi - "bargain away = shes,
këmbej"
bargainer ...... tregtar
barge ...... barkë me motor
barge ...... ndesh, përplasem me - eci me vështirësi - ndërhyj
baritone ...... bariton
barium ...... barium
bark ...... lëvore e drurit - kininë
bark ...... heq lëvoren, lëkuren - rrjep, gërvisht, zhvoshk - regj
bark ...... anije e vogël me vela
bark ...... leh - ulërij, çirrem
bark ...... lehje
barkeeper ...... pijeshitës, byfetjer
barley ...... elb
barm ...... maja birre
barmaid ...... banakjere, byfetjere
barman ...... banakier, byfetjer
barmy ...... shkumëzor - i met nga trutë
barn ...... koçek, plevicë - park (për tramvaje në amerik)
barometer ...... barometër
barometrical ...... barometrik
baron ...... baron - manjat (në amerik)
baroness ...... baroneshë
baroque ...... barok
barque ...... shih bark
barrack ...... barakë - kazermë
barrack ...... vendos në kazermë, barakë
barrage ...... pendë, pritë - barazh, perde zjarri
barrel ...... fuçi - cilindër - tytë (pushke)
barrel ...... fut në fuçi
barren ...... shterpë, që nuk prodhon, pa fryt, që nuk lind
barricade ...... barrikadë
barricade ...... ngre barrikadë, bëj barrikadë
barrier ...... pengesë, cak - hyrje (në stacion)
barrister ...... avokat
barrow ...... karrocë dore
barrowman ...... shetis me karrocë
bartender ...... bufetjer
barter ...... shkëmbej, këmbej, bëj trambë
barter ...... trambë, tregit me këmbim
base ...... bazë, themel - pikënisje - "the base of triangle = baze e
trekandshit"
base ...... e bëjë themel, përdor si bazë - mbështes - "base oneself =
mbështetem në"
base ...... i ulët, i poshtër, i pandershëm - i paçmuar (për metalet)
baseball ...... bejsboll
baseless ...... i pabazuar, i pambështetur
basement ...... themel - bodrum, qilar
bash ...... godas fort, ia kërcas - shkallmoj thyej
bash ...... goditje e rëndë
bashful ...... i drojtuar, i frikshëm
bashfully ...... me druajtje
bashibazouk ...... bashibozuk
basic ...... themelor, bazal
basically ...... në themel
basin ...... legen - "hand basin = lavaman" - tas, sahan - pellg
ujëmbledhës
basis ...... bazë, themel - pikënisje - bazë ushtarake - "on the basis
of = në bazë të"
bask ...... ngrohem (në diell) - kënaqem, më gëzohet shpirti
basket ...... shportë, kosh - "a basket of plums = një shportë me
kumbulla"
basketball ...... basketboll, topi i basketbollit
basketry ...... thurja e shportave
basrelief ...... basoreliev
bass ...... bas (në muzik)
bastard ...... bastard - fëmijë i jashtëligjshëm, kopil - falsifikim
bastard ...... bastard - i jashtëligjshëm, jashtë martese - fals, i
falsifikuar, i rremë
bastardization ...... bastardim
bastardize ...... bastardoj
baste ...... ildis
baste ...... sulmoj me fjalë
bastion ...... kullë fortifikimi
bat ...... lakuriq i natës
bat ...... shkop (në sport)
bat ...... qëlloj me shkop (në sport)
bat ...... kapsis, kapsallis sytë - "not bat an eyelid = nuk mbyll sy,
nuk fle fare" -
      nuk shpreh habi
batch ...... një farrë buke - grumbull, tufë
bate ...... mbaj (frymën) - "with bated breath = pa marrë frymë, duke
mbajtur frymën"
bath ...... banjë, dush, larje trupit
bath ...... laj, i bëj banjë
bathe ...... laj - lahem, bëj banjë
bathe ...... larje (në det etj.)
bathingcostume ...... rroba banje
bathhouse ...... banjë publike
bathing ...... larje - banjë - "bathing suit = rroba banje"
bathrobe ...... mantel banje
bathroom ...... banjë, nevojtore
bathysphere ...... batisferë
batman ...... ordinancë
baton ...... shkop i policit - shkopi i dirigjentit
battalion ...... batalion
batten ...... dërras, brinjë - parvaz
batten ...... mbërthej me parvaz
batten ...... majmem, ngjallem - ha në kurriz të
batter ...... godas fort, rrah - thyej, bëj copa copa
batter ...... brumë i rrahur
batteringram ...... dash (për shpërthim kështjellash)
battery ...... bateri (në ushhtri) - bateri (elektrike)
battle ...... betejë, luftim - fitore, sukses
battle ...... luftoj, përleshem
battleaxe ...... fushë beteje
battlecry ...... thirrje lufte - parullë
battlefield ...... fushë beteje
battleship ...... luftanije
bauble ...... lodër - stoli, stringël
bauxite ...... boksit
bawd ...... pronare e shtëpisë publike - kurvë
bawdy ...... i rëndë, i pahijshëm
bay ...... bërtas, thëras - "to bawl out = thëras" - qortoj ashpër
bay ...... gji, liman
bay ...... pjesë e dalë (e ndërtesës)
bay ...... lehje - gozhdoj, mbaj larg
bay ...... leh
bay ...... qimekuq (kalë)
bay ...... dafinë - kurorë dafine
bayonet ...... bajonetë
bayonet ...... shpoj me bajonetë
bazaar ...... pazar
bazooka ...... bazukë
be ...... jam, gjendem, rroj, jetoj
beach ...... bregdet, plazh
beach ...... nxjerr në breg
beacon ...... zjarr sinjalizimi - fener ndriçues, far - semafor për
këmbësor
beacon ...... ndriçoj - jap shenjë, sinjal
bead ...... rruazë - pikë (djerse) - tespije - thep (pushke)
bead ...... zbukuroj me rruaza
beady ...... si rruaza (për sytë)
beagle ...... langua për çojë
beagling ...... gjah me çojë
beak ...... sqep
beaker ...... gotë, kupë - beker (kimi)
beam ...... rreze, dritë
beam ...... rrezaton, lëshon rreze - rrëzëllim
beam ...... tra - krah peshoreje - bosht - traversë
bean ...... bathë - kokërr - "koffee beans = kokrra kafeje" -
       "not have a bean = pa një dysh në gjep"
bear ...... ari - spekulator në bursë
bear ...... lind - prodhon - jep
bear ...... bart, mbaj, transportoj - "bear the marks = mbaj shenjat,
gjurmët" -
       "bear arms = mbaj armë" - "bear oneself = sillem, mbahem"
bearable ...... i durueshëm
beard ...... mjekërr - mustaqet (e elbit etj.)
beard ...... ngrihem me guxim kundër
bearded ...... me mjekërr, mjekrrosh
beardless ...... i pamjekër, qose
bearer ...... bartës, mbajtës - prurës - "the barer of the letter =
prurësi i letrës"
bearing ...... aftësi mbajtëse, prodhuese (e pemës) - sjellje, qëndrim
- lidhje,
        marrëdhënie - kushinetë - drejtim, pozicion
bearish ...... i trashë, i pagdhendur
beast ...... bishë, egërsirë - bagëti
beastly ...... shtazarak, kafshëror - i tmerrshëm
beat ...... rrah, godas, fshikulloj - rrah - farkëtoj - shkund - mund -
ia kaloj dikujt
beat ...... goditje, rrahje, trokitje - takt
beaten ...... i rrahur - e shkelur - "of the beaten track(path) = i
pazakonshëm"
beater ...... rrahës - çues (në gjah)
beatification ...... lumturim
beatify ...... lumturoj
beau ...... spitullar - gruar - dashnor
beautiful ...... i bukur, i këndshëm
beautify ...... zbukuroj
beauty ...... bukuri - bukuroshe - gjë e bukur
beauty shop ...... floktore
beaver ...... kastor - gëzof kastori
beaver ...... "beaver away at sth. = punoj pa u lodhur"
becalm ...... qetësoj
became ...... past of become
because ...... sepse, për arsye se
beck ...... burim
beck ...... shenjë
beckon ...... bëj me shenjë
becloud ...... mbuloj me re - errësoj, terratis
become ...... bëhem - "he become a doctor = ai u bë doktor" - ndosh,
ngjet, bëhet -
        më ka hije, është e përshtatshme
becoming ...... i përshtatshëm - që shkon, që ka hije
bed ...... shtrat, krevet, dyshek - shtrat (lumi)
bed ...... vë në shtrat
bed ...... ndot, fëlliq
bedaub ...... tartabiq, çimkë
bedbug ...... dhomë gjumi
bedchamber ...... shtrojë e mbulojë, shtresat
bedclothes ...... mbulesë krevati
bedcover ...... shtresat e mbulesat - shtrojë kashte
bedding ...... zbukuroj, stolis
bedeck ...... njom
bedew ...... i njomur, i spërkatur - "a face bedewed with tears =
fytyrë e njomur nga lotët"
bedewed ...... shih bedridden
bedfast ...... shok shtrati
bedfellow ...... turbulloj
bedim ...... çmendinë potere, shamatë
bedlamite ...... i çmendur
bedkinen ...... çarçafët, këllëfet e jastukit etj.
bedridden ...... i dergjur, i mbërthyer në shtrat
bedroom ...... dhomë gjumi
bedside ...... ana e krevatit
bedsore ...... plagë nga të ndenjurit e gjatë në shtrat
bedspread ...... mbulesë, kuvertë
bedspring ...... sustë krevati
bedtick ...... këllëf dysheku
bedtime ...... koha e gjumit
bee ...... bletë
beebread ...... bukë blete, pite dylli
beech ...... ah
beechen ...... i ahtë, i ahut
beef ...... mish lope
beefsteak ...... biftek
beefy ...... muskuloz - mishtak
beegarden ...... vendi në kosheret e bletëve
beehive ...... agjua, koshere
beekeeper ...... bletar
beeline ...... vijë e drejtë - "make a bee line for = pre shkurt"
beemaster ...... bletar, rritës bletësh
been ...... p.p. of be
beer ...... birrë, vogëlimë
beerhouse ...... birrari
beerparloux ...... shih beerhouse
beeswax ...... dyllë
beet ...... rrepë e kuqe - "sugar beet = panxhar sheqeri"
beetle ...... tokmak
beetle ...... sheshoj me tokmak
beetle ...... brumbull
beetle ...... del, varet, rri varur - del parsipër
beetlebrowed ...... vetulltrashë
beatroot ...... kokërr e panxharit
befall ...... ndodh
befit ...... i ka hije, i shkon, i përshtatet
befitting ...... i përshtatshëm, i duhur
before ...... përpara, para se
beforehand ...... që me kohë, që më parë - para, më përpara - "please
let me know beforehand =
          ju lutem më njoftoni qysh më parë"
befoul ...... bëj pis, njollos, përlyej
befriend ...... ndihmoj, përkrah - bëj shok
befuddle ...... hutoj, çorodis, i marr mendjen
beg ...... lyp, kërkoj lëmoshë - i lutem për diçka - "beg one's pardon
= kërkoj ndjesë"
began ...... past og begin
beget ...... lind, jam ati i dikujt - shkakton
beggar ...... lypës, kthej në lypës
begin ...... filloj, nis,zë
beginner ...... fillestar
beginning ...... fillim
begone ...... largohu
begrime ...... bëj pis, nxij
begrudge ...... kam zili
beguile ...... mashtroj - kënaq, argëtoj
begun ...... p.p. of begin
behalf ...... "in behalf of = në emër të"
behave ...... sillem, veproj - "to behave oneself = sillem mirë" -
funksionon, punon
behaviour ...... sjellje - "proper behaviour = sjellje e mirë"
behaviourism ...... biheviorizëm
behead ...... pres kokën
behest ...... urdhër
behind ...... prapa, pas
behind ...... prapanicë, të ndënjurat
behold ...... shoh, vë re
beholder ...... shikues, spektator
being ...... të qenët,qenie, eksistencë
belabour ...... zhdëp në dru, rrah paq
belated ...... që e ka zënë nata - i vonuar, i vonë
belch ...... nxjerr, vjell
belch ...... shkulm - gromësirë
beleaguer ...... rrethoj
belfry ...... kambanore
Belgian ...... belg, belgjian
belief ...... besim - "to have belief in = kam besim në" - bindje,
mendim
believable ...... i besueshëm
believe ...... besoj, kam besim - marr diçka për të vërtetë - jam i
mendimit, kujtoj
believer ...... besimtar
belike ...... ndoshta
belittle ...... zvogëloj, pakësoj - "don't belittle yourself = mos e
nënvleftëso veten"
bell ...... kambanë - zile
bell ...... britmë, klithmë
bell ...... thërras - pëllet - ulërin
bellflower ...... kambanore
bellicose ...... luftëdashës - grindavec
bellicosity ...... luftëdashje, armiqësi
belligerent ...... ndërluftues
bellman ...... tellall
bellow ...... rënkoj, ulërij nga dhembja - shfyej me tërbim - pëllet
bellow ...... ulërimë - pallje, pëlltitje
bellows ...... shakull, kacek, gjyryk
bellwether ...... dashi i këmbores
belly ...... bark, stomak
belly ...... fryj
bellyache ...... dhembje barku
bellyband ...... palldëm
bellybellied ...... barkmadh, barkkacek
belong ...... i përkas, i takoj - jam, bëj pjesë
belongings ...... plaçka, tesha vetjake
beloved ...... i dahur
below ...... nën, poshtë - teposhtë - "here bellow = në tokë"
belt ...... brez, rrip - "tighten one's belt = shtrëngoj rripin"
belt ...... lidh me rrip - rrah me rrip
bemoan ...... vajtoj
bench ...... fron, stol - vendi i gjykatësit në gjyq
bend ...... përkul, lakoj - drejtoj,përqëndroj (forcat, vëmendjen) -
nënshtroj, bind
bend ...... kthesë, bryl
beneath ...... nën, poshtë
benediction ...... bekim
benefaction ...... mirësi, bamirësi
benefactor ...... mirëbërës, bamirës
beneficence ...... bamirësi, mirëdashje, dashamirësi
beneficial ...... mirëbërës, i dobishëm
benefit ...... dobi, përfitim, e mirë - ndihmë
benefit ...... i sjell dobi, përfitim, i bën mirë
benevolence ...... mirëdashje
benevolent ...... mirëdashës
benignant ...... mirëdashës, zemërmirë - i mirë
benignity ...... zemërmirësi
bent ...... prirje
bent ...... past e bend
benumb ...... mpij, paralizoj
benumbed ...... i mpirë
benzene ...... benzol
benzine ...... benzinë
bequeath ...... lë trashëgim
bequest ...... trashëgim
berate ...... qortoj, shaj ashpër
bereave ...... i marr, i heq lë pa - "bereft of hope i mbetur pa
shpresa" -
        "bereaved husband = vejan"
bereavement ...... humbje e madhe, shkretim
bereft ...... past e bereave
beret ...... beretë
berry ...... frut, kokërr e bimëve të vogla - bishtajë kafeje
berth ...... shtrat (në tren, anije) - vend qëndrim i anijes
berth ...... siguroj vendin (bashkë me fjetje)
beseech ...... lus, kërkoj ne ngulm
beseeching ...... lutës
beseechingly ...... duke u lutur
beseem ...... është me vend, është e udhës
beset ...... rrethoj, ngacmoj, shqetësoj, ndjek këmba këmbës
beside ...... pranë, ndanë - kundrejt, në krahasim me - "be beside
oneself with delight =
       luaj mendsh nga gëzimi"
besides ...... përveç kësaj, për më tepër - veç, përveç
besiege ...... rrethoj, nguloj - mbys (me pyetje)
besmear ...... fëlliq, lyros
besmirch ...... ndot, përlyej, njollos
besom ...... fshesë shqope - fshesë (bima)
besotted ...... i trullosur
besought ...... p.p. of beseech
besparter ...... përbaltos, njollos
bespeak ...... parapaguaj, porosit, rezervoj - paralajmëroj
best ...... më i miri
bestead ...... ndihmoj
bestial ...... shtazarak, i egër, mizor, çnjerëzor
bestiality ...... shtazëri, brutalitet
bestially ...... shtazërisht
bestialize ...... shtazërohem, kafshohem
bestir ...... vihem në lëvizje
bestow ...... vë, vendos - jap, dhuroj
bestowal ...... dhuratë, shpërblim
bestre ...... përhap, hedh andej këndej
bestride ...... shaloj, i hipi shaluar
bet ...... vë bast - natyrisht, padyshim, patjetër
bet ...... vë bast (për një ndeshje)
beta ...... beta
betake ...... jepem, i kushtohem
bethink ...... mendohem, reflektoj, bluaj ndër mend
betide ...... ndodh, ngjan
betimes ...... herët - para se të jetë vonë, në kohën e duhur
betoken ...... tregon, do të thotë
betook ...... past of betake
betray ...... tradhtoj - nxjerr një të fshehtë - tregoj
betrayal ...... trdhti
betrayer ...... tradhtar
betroth ...... fejoj, vloj
betrothal ...... fejesë, vlim
betrothed ...... i fejuar
better ...... më i mirë
better ...... përmirësoj - "better oneself = bëj përpara", rregullohem
më mirë
better ...... ai që vë bast
betterment ...... përmirësim
between ...... midis, ndërmjet - "between and betwixt = diçka midis"
betwixt ...... midis, ndërmjet
beverage ...... pije
bevy ...... turmë, grumbull - tyfë
bewail ...... qaj, vajtoj - ankohem
beware ...... ruhem, hap sytë - "beware of the dog = ruhuni nga qeni"
bewilder ...... hutoj, trullos, ngatërroj
bewildered ...... i habitur, i shastisur
bewilderment ...... hutim, shushatje
bewitch ...... magjeps
bewitchery ...... shih beëitchement
bewitching ...... magjiplotë, i magjishëm
bewitchment ...... magji, magjepsje
bewray ...... më shpëton, nxjerr në shesh, padasur (diçka)
beyond ...... përtej, tutje, më tej - matanë - jashtë
bi ...... pref. dy..
bias ...... prirje, anësi - paragjykim - pjerrësi - "cut on the bias =
      ndikoj në dobi të një pale"
bib ...... përparëse - gjoksi i futës
bib ...... pi pa masë
Bible ...... bibël
biblical ...... biblik
bibliographer ...... bibliografi
biblographic ...... bibliografik
bibliography ...... bibliografi
bicarbonate ...... bikarbonat
bicentenary ...... dyqindvjeçar
biceps ...... muskul i krahut
bicker ...... grindem, bëj gërnjë - troket - lëkundet
bicycle ...... biçikletë
bicycle ...... nga biçikletën
bid ...... urdhëroj - jap, propozoj (çmimin) - "bid welcome = i uroj
mirëseardhjen"
bid ...... urdhër - ofertë, propozim për çmimin
bidden ...... p.p. i bid
bidder ...... propozuesi i ofertës
bidding ...... ofertë - urdhër, kërkesë - "do sb's bidding = veproj
sipas urdhërave të"
bide ...... pres - "bide one's time = pres rastin e favorshëm"
biennal ...... dyvjeçar
bier ...... arkivol
bifurcate ...... bigëzohet, ndahet me dysh (rruga, lumi)
bifurcate ...... i bigëzuar
bifurcation ...... bigëzim
big ...... i madh, i gjerë - i rëndësishëm - mendjemadh
bigamy ...... bigami - martesë me dy gra njëkohsisht
bight ...... pellg lumi, gji deti
bigot ...... fanatik
bigotery ...... fanatizëm
bigwig ...... person me rëndësi, peco
bijou ...... gur i çmueshëm, bizhuteri
bijou ...... xhavahir
bike ...... biçikletë
bikini ...... rroba banje grash
bilateral ...... i dyanshëm dypalësh
bilberry ...... boronicë
bile ...... vrer - zemërim, hidhërim, urrejtje
bilingual ...... dygjuhësh, dygjuhësor
bilingualism ...... dygjuhësi
bilious ...... i vrertë, vrer
bill ...... sqep
bill ...... faturë, llogari - projektligj - padi - listë, inventar -
vërtetim, dëshmi
bill ...... afishoj
billet ...... urdhër strehimi - strehim
billet ...... strehoj
billet ...... kopaçe, kërcu zjarri
biliards ...... bilardo
billiardtable ...... tryezë bilardoje
billion ...... miliard - trilion(në Angli)
billow ...... dallgë e madhe - deti (poetilisht) - tallaz
billow ...... dallgëzohet, shkon valë valë
billygoat ...... cjap
bimonthly ...... dy mujor
bin ...... drithnik, hambar - kovë, arkë (plehërash)
binary ...... i dyfisht
bind ...... lidh - qep - përforcoj - detyroj - "bind oneself to do sth.
=
      detyrohem të bëj diçka"
binder ...... libralidhës - makinë duajlidhëse - kordon
bindery ...... repart i libralidhjes
binding ...... lidhje (librash)
binding ...... lidhës - detyrues
binge ...... qejf, dëfrim
binoculars ...... dylbi
binomial ...... binom
biochemical ...... biokimik
biochemist ...... biokimist
biochemistry ...... biokimi
biographer ...... jetëshkrues
biographic ...... biografik
biography ...... biogarfi
biologic ...... biologjik
biologically ...... biologjikisht
biologist ...... biolog
biology ...... biologji
biped ...... dykëmbësh
biplane ...... diplan, aeroplan me dy palë krahe
birch ...... mështeknë - thupër
birch ...... rrah me thupër
birchen ...... i mështeknës
bird ...... zog
birdcake ...... kafaz zogjsh
birdseyeview ...... vështrim nga lart - vështrim i përgjithshëm
birth ...... lidhje - prejardhje
birthday ...... ditëlindja
birthmark ...... shenjë, nishan - lyth
birthplace ...... vendëlindje
birthrate ...... përqindje e lindjeve
biscuit ...... peksimadhe, galetë - biskotë
bisect ...... ndaj me dysh
bisection ...... ndarje me dysh
bisexual ...... i dygjinishëm
biship ...... peshkop
bismuth ...... bismut
bison ...... bizon
bistoury ...... bisturi
bit ...... past i bite
bit ...... copë, grimë
bit ...... gojëz, fre (kali) - turjelë -teh, presë
bit ...... i vë gojëzën kalit - vë nën fre, nën kontroll
bitch ...... bushtër, kurvë
bitchwolf ...... ujkonjë
bite ...... kafshoj, pickoj - bie në grep - djeg (speci) -
      "bit one's tips = ha thonjtë nga inati"
bite ...... kafshim - kafshatë - çukitje - pickim
biting ...... therës - thumbues - i ashpër
bitten ...... p.p. of bite
bitter ...... i hidhur - që është plot vuajtje e mundime - i hidhur, që
të pret,
       që të than (të ftohtë)
bitter ...... hidhësirë, e hidhura - birrë e hidhur
bitterly ...... hidhur - me inat, me zemërim, ashpër - me ftohësi të
madhe
bitterness ...... zemërim - hidhërim
bitumen ...... bitum
bituminous ...... bitummbajtës
bivalent ...... dyvalent
biweekly ...... dyjavor
biyearly ...... dyvjetor, dyvjeçar
bizarre ...... i çuditshëm
blab ...... llomotis, flas poshtë e lartë
blaber ...... llomotar
black ...... i zi - i errët - i zymtë
black ...... njyrë e zezë - zezak
black ...... nxij, lyej me bojë të zezë - "blackout = errësoj"
blackball ...... kokër e zezë (votimi)
blackbeetle ...... brumbull i zi
blackberry ...... manaferrë
blackbird ...... mëllënjë, mullizezë
blackboard ...... dërrasë e zezë
blackcock ...... gjel i egër
blackcoat ...... nëpunës
blacken ...... errësoj, nxij - njollos
blackguard ...... njeri i poshtër, horr
blackguard ...... e shaj keq, rëndë
blackhearted ...... zemërsi, shpirtkazëm
blacking ...... bojë, llustër e zezë
blacklead ...... grafit
blackleg ...... grevëthyes - batakçi, hileqar
blackletter ...... shkronjë gotike
blackletter ...... i zi, i pafat
blacklist ...... listë e zezë
blacklist ...... shënoj në listën e zezë
blackmail ...... kërxënim, shantazh
blackmail ...... kërcënoj, bëj shantazh
blackmarket ...... treg i zi
blackness ...... errësirë, terr
blackout ...... errësim i plotë - verbim
blackshirt ...... këmishëzi, fashist italian
blacksmith ...... farkëtar, kovaç
bladder ...... fshikëz - fshikëz urine (anatomi) - kamardare
blade ...... gjethe (bari etj) - pallë - teh - shpatë
blain ...... i thatë, çiban
blame ...... faj, fajësim
blame ...... fajësoj - "be to blame = është fajtor"
blameful ...... fajtor
blameless ...... i pafajshëm
blameworthy ...... që meriton të ngarkohet me faj
blanch ...... zbardh, zbardhoj - zverdhem (nga frika etj.)
bland ...... i sjellshëm, i njerëzishëm - ironik - i butë - qetësues
blandish ...... lajkatoj, marr me të mirë
blandishment ...... lajka, lëvdatë
blank ...... i zbrazët - i bardhë - bosh - i hutuar - "look blank = jam
i hutuar"
blank ...... vend i xbrazët - formular
blanket ...... batanie, mbulesë krervati
blanket ...... mbuloj
blankly ...... tërësisht, plotësisht
blare ...... i bie borisë
blare ...... zë, tingull i borisë
blarney ...... fjalë lajkatare
blarney ...... mbyt, me lajka
blaspheme ...... shaj zotin, blasfemoj
blasphemous ...... sharës i zotit
blasphemy ...... blasfemi, sharje e zotit
blast ...... shkulm ere - rrymë ajri, valë ajru - shpërthim, plasje
blast ...... hedh në erë, shpërthej - prish, dëmtoj, shkatëroj
blast ...... i mallkuar
blastfurnace ...... furrë Martin
blatancy ...... zhurmë
blatant ...... zhurmagji
blaze ...... digjet me flakë - ndizem, marr zjarr (nga inati etj.)
blaze ...... flakë, zjarr - flakërim, shkëlqim
blaze ...... balë, shenjë, pullë e bardhë
blaze ...... i bëj një shenjë
blazer ...... xhaketë sportive
blazon ...... stemë
blazon ...... stolis me stema - vë tellallin, ua them të gjithëve
bleach ...... zbardh,zbardhoj
bleak ...... gjuhëz, shojzë (lloj peshku)
bleak ...... i zhveshur nga bimët - vend i shkretë
blear ...... i mjegulluar, i turbulluar
blear ...... mjegulloj (shikimin), turbulloj
bleat ...... blegërin, vërret - vërras
bleat ...... blegërimë, thirrmë
bleed ...... më shkon gjak, më rrjedh gjak - pikon - rrënoj, shkretoj
blemish ...... e metë - "without blemish = pa të meta" - njollë shëmtim
blemish ...... njollos, shëmtoj, cenos
blench ...... sprapsem, zbythem (nga frika) - mbyll sytë (pra diçkaje)
blend ...... përziej - përzihem - bashkoj, kombinoj, shkon, pajtohet me
diçka tjetër
blend ...... përzierje
bless ...... bekoj - "bless you = qofsh bekuar"
blessed ...... i bekuar
blessing ...... bekim - mirësi
blest ...... past e bless
blew ...... past e blow
blight ...... urth, vrug - parazitë të bimëve - mallkim
blight ...... dëmtoj (bimët) - molis
blind ...... i verbër - i paarsyeshëm, i pamend - i errët, i verbër -
"blind alley = qorrsokak"
blind ...... verboj - errësoj - blindoj
blind ...... grilë dritaresh - pritë - mashtrim
blindage ...... blindazh
blindfold ...... me sy të zënë, të lidhur - verbërisht
blindfold ...... i lidh sytë
blindman'sbuff ...... lojë symbyllazi
blink ...... kapsit sytë - vezullon, dridhet - mbyll sytë para diçkaje
blinkers ...... veshoke (të kalit)
blinking ...... vezullim - pasqyrim
bliss ...... lumturi
blissful ...... i hershëm, i lumtur
blister ...... fshikë, flluskë
blister ...... fshik, mbushem me fshika, fluska
blithe ...... i gëzuar, i galduar
blithesame ...... shih blithe
blitz ...... sulm i rrufeshëm
blizzard ...... tafan, stuhi dëbore
bloat ...... fryhem, mbahem me të madh - fryhet, bymehet, mufatet
bloat ...... thaj në tym
bloated ...... i fryrë, i mufatur - i fryrë, që mbahet me të madh
blob ...... pikël, rruzull i vogël - njollë boje
bloc ...... bllok, bashkim
block ...... bllok (druri, guri, metali etj.) - cung, trung - bllok
banesash
block ...... bllokoj, mbyll rrugën, zë - pengoj - ndaloj, pezulloj
veprimet me diçka -
       vë në kallëp
blockade ...... bllokadë, bllokim - "run the blockade = çaj bllokadën"
blockade ...... bllokoj, rrethoj plotësisht
blockade ...... bllokim
blockehead ...... kokëdhë
blockhouse ...... bunker
blond ...... leshraverdhë, flokëverdhë
blood ...... gjak - "blood preassure = tension i gjakut" - "blood donor
= dhurues gjaku" -
       "blood is thicker than water = nuk bëhet gjaku ujë"
bloodbath ...... gjakderdhje, kasaphanë
bloodcurdling ...... drithërues
bloodheat ...... temperatura e trupit
bloodhound ...... qen policie
bloodless ...... pagjak, i zbehtë - pa gjakderdhje - i ftohtë, zemërgur
bloodletting ...... hapje e vensë, heqje gjaku
bloodpiosoning ...... helmim gjaku
bloodrelations ...... farefis, gjak
bloodrevenge ...... hakmarrje
bloodshed ...... gjakderdhje
bloodshot ...... i përgjakur, i përskuqur (syri)
bloodstain ...... njollë gjaku
bloodstained ...... i përgjakur, i gjakosur
bloodsucker ...... shushunjë, gjakëpirës, shfrytëzues i egër
bloodtest ...... analizë gjaku
bloodthirsty ...... i etur për gjak, gjakatar
bloodtype ...... grupi i gjakut
bloosvessel ...... enë gjaku
bloody ...... i përgjakur - i përgjakshëm - i mallkuar
bloom ...... lule, lulëzim - "in the bloom of youth = në lule të
rinisë" -
       "take the bloom = ja marr ajkën, kajmakin"
bloom ...... lulëzon - jam në lulëzim
bloomer ...... gabim trashanik
bloomers ...... pantallona sportive grash
blossom ...... lulëzim - "in blossom = në lulëzim" - lule
blossom ...... lulëzon, çel - bëhem
blot ...... njollë
blot ...... njollos - fshij
blotch ...... pullë (në lëkurë) - njollë
blotter ...... letërthithëse
blottingpaper ...... letërthithëse
blouse ...... bluzë
blow ...... fryj - "blow one's nose = shfryj hundët" - fryen - shkrij,
djeg
blow ...... fryrje
blow ...... goditje
blow ...... lulëzon
blower ...... fryrës, fryrëse
blowhole ...... vrimë ajrimi
blown ...... p.p. i bloë
blowout ...... shpërthim - shkrirje, djegje
blowpipe ...... fryrës
blubber ...... dënes
bludgeon ...... çomangë, xhore
bludgeon ...... qëlloj, godas me çomangë
blue ...... i kaltër, i rimët
blue ...... njyrë e kaltër, e rimët - "a true blu = anëtar i partisë
konservative në Angli"
blue ...... kaltëroj, bëj të kaltër
bluebell ...... zymbyl
blueish ...... kaltërosh
bluejacket ...... detar, marinar i flotës
blueprint ...... kopje e vizatimit teknik - plan, projekt
bluff ...... i rrëpirët, i thikët - i ashpër (për sjellje)
bluff ...... breg i rrëpirët
bluff ...... blof, mashtrim
bluff ...... bëj blof, blofoj - frikësoj
blunder ...... eci verbtas, endem - qorrollisem, bëj gabim trashanik
blunder ...... gabim trashanik
blunt ...... i mpirë, i topitur - i hapët - që i bie troç
blunt ...... mpij, topit, çmpreh
bluntly ...... troç, pa dorashka
blur ...... njollë - turbullirë, mjegullim
blur ...... njollos, fëlliq - turbulloj - mjegulloj
blurt ...... llomotis, llap
blush ...... skuqem - turpërohem
blush ...... skuqje nga trupi, turpërim - vështrim, shikim
bluster ...... fishkëllon, shungullon, vrumbullit - turfulloj, shfryj
bluster ...... shungullimë - turfullim, shfryrje, kërcënim
boa ...... boa - qafore gëzofi
boar ...... derr i egër - derr
board ...... dërrasë - tryezë,tavolinë - bukë e gjellë - karton, kapak
libri - fushë (shahu) -
       këshill drejtues
board ...... shtroj, vesh me dërrasë - hipi (në anije)
boarder ...... banor i konviktit, (internatit)
boardingcard ...... biletë avioni
boardinghouse ...... pension
boardingschool ...... shkollë me konvikt
boast ...... lavdërim, mburrje e vetës - krenari
boast ...... lavdërohem, mburrem - krenohem
boaster ...... mburravec, lëvdatëmadh
boastful ...... mburracak, vetëmburrës
boat ...... varkë, barkë, lundër - "be in the same boat = jam në të
njejtën situatë"
boat ...... shetis me bark
boathook ...... gremç
boating ...... shëtitje me barkë
boatman ...... lundërtar
boatrace ...... gara kanotazhi
boatswain ...... bocman, nostrom
bob ...... pesha e lavjerrësit
bob ...... pluskoj - dal në sipërfaqe
bob ...... shilingë
bob ...... qeth, pres shkurt
bobbin ...... rrotull, rrotëz, bobinë
bobby ...... polic
bobtail ...... me bisht të prerë, bishtprerë
bode ...... parandiej - paralajmëroj
bodice ...... fanellë pa mëngë
bodily ...... trupor, fizik
bodily ...... trupërisht - si një trup i vetëm
bodkin ...... gjilpëryer - kamë
body ...... trup - kufomë - pjesë kryesore e një sendi
body ...... mishëroj, trupoj jap formë
bodyguard ...... rojë personale
Boer ...... boer
bog ...... moçal, ligatinë
bog ...... ngec në moçal, fundosem, zhytem në kënetë
boggle ...... druhem, nguroj - habitem
boggy ...... moçalor, ligatinë
bogus ...... i gënjeshtërt
bogy ...... gogol, lugat
Bohemian ...... bohem, çek - cigan
Bohemian ...... bohemë
boil ...... lungë, xhungë e mbushur me qelb
boil ...... valoj, ziej - vlon, ziej
boil ...... pilë vlimi
boiler ...... kazan avulli, ngrohës uji
boisterous ...... i egërsuar, i furishëm - zhurmëmadh
bold ...... guximtar, i guximshëm - "make bold = marr guximin" - i
paturpshëm -
       i qartë (shkrimi)
boldfacet ...... i paturpshëm
boldness ...... guxim
bole ...... trung
Bolshevik ...... bolshevik
Bolshevism ...... bolshevizëm
bolster ...... jastëk i madh
bolster ...... përkrah, mbështes
bolt ...... shul dere - bulon - shigjetë - vetëtimë
bolt ...... i vë shulin, mbyll me shul - shtrëngoj bulonin
bolt ...... ikën me vrap pa fre - gëlltis shpejt
bolt ...... drejt, qirithi
bolter ...... sitë
bomb ...... bombë
bomb ...... bombardoj - ngarkoj me bomba një avion
bombard ...... qëlloj me top, bombardoj
bombardment ...... bombardim
bombast ...... bombasticitet
bombastic ...... fjalëmadh,bombastik
bomber ...... aeroplan bombardues
bonbon ...... bonbone
bond ...... marrëveshje, kontratë - obligacion - pranga, vargonj
bond ...... lidh me pranga - lë në doganë
bondage ...... skllavëri, varësi
bondman ...... bujkrob, skllav
bondwoman ...... bujkrobe, skllave
bone ...... kockë - mbeturina të pjesëshme të skeletit
bone ...... i heq kockat (pulës, mishit)
bonedry ...... i tharë fare
bonehead ...... kokëgdhë
boneless ...... pa kocka, pa hala
boneshaker ...... karakatinë
bonfire ...... zjarr i madh, me dru
bonnet ...... kapelë grash - mbulesë
bonny ...... i bukur - i shëndoshë, i shëndetshëm
bonus ...... shtesë, mbishtesë - kompensim
bony ...... me hala, me kocka - thatim
booby ...... budalla
book ...... libër
book ...... shënoj në bllok
bookbinder ...... libralidhës
bookbinding ...... libërlidhje
bookcase ...... raft librash
bookish ...... libror
bookkeeper ...... llogaritar
bookkeeping ...... llogarimbajtje
booklet ...... broshurë
bookrack ...... raft librash
bookreview ...... referat
bookseller ...... librashitës
bookstack ...... raft librash
bookstail ...... qoshk
bookstand ...... banak librash
bookstore ...... librari
bookworn ...... krimb librash
boom ...... buçitje, gjëmim
boom ...... buçet, gjëmon
boom ...... bum, gjallëri ose lulëzim i përkohshëm
boom ...... lulëzon, gjallërohet
boomerang ...... bumerang
boon ...... nder, mirësi - ndihmë,lehtësi
boor ...... harbut, njëri i vrazhdë, i pagdhendur
boost ...... ngr - çoj përpara
boost ...... ngjitje, shtytje para
booster ...... amplifikator - përforcues
boot ...... shoshone - vend i bagazhit
bootblack ...... lustrazhi
bootee ...... pupa foshnjash, papuçe
booted ...... i pushuar ( nga puna)
booth ...... kabinë - "polling booth = kabinë votimi" - barakë
bootjack ...... lugë, mbathëse këpucësh
bootlace ...... lidhëse këpucësh
bootleg ...... shes kontrabandë
bootleger ...... tregtar pijesh alkoolike
bootless ...... i padobishëm, i kotë
bootlick ...... lëpihem
bootlicker ...... sahanlëpirës
bootmaker ...... këpucar
boottop ...... qafë ( e çizmës)
boottree ...... kallëp këpucash
booty ...... trofe, pre, plaçkë e grabitur
booze ...... pi (pije alkoolike)
booze ...... pije alkoolike
boozer ...... pijanec
boozy ...... i dehur
bopeep ...... loja me foshnjën
boracic ...... borik
borax ...... boraks
bordel ...... shtëpi publike
border ...... kuti - buzë, skaj,anë - bordurë
border ...... kufizoj - rrethoj
borderer ...... banor kufitar
borderland ...... brez kufitar
bordeline ...... vijë kufitare
bordure ...... brezinë, bordurë
bore ...... vrimë,birë - kalibër
bore ...... shpoj, hap me shpim, biroj
bore ...... batica e lartë (në grykën e një lumi)
bore ...... mërzi - njeri i mërzitshëm
bore ...... mërzis, bezdis
bore ...... past e bear
boredom ...... mërzitje, mërzi
borer ...... turjelë
boresome ...... i mërzitshëm
boric ...... borik
boring ...... i mërzitshëm
born ...... i lindur - "a born musician = muzikant i lindur"
born ...... p.p. i bear
borne ...... p.p. i bear
borough ...... qytet i vogël me vetëqeverisje - lagje e qytetit (në
Amerike)
borrow ...... marr hua, huazoj
borrowe ...... huamarrës
bosh ...... pallavra, gjepura
bosom ...... krahëror, gjoks - gji, mjedisi ku rritet dhe edukohet
dikush
bosomfriend ...... mik i ngushtë
boss ...... bos, pronar, sipërmarrës
boss ...... drejtoj si bos, jam bos
boss ...... boçë, pjesë e dalë
botanical ...... botanik
botanist ...... botanist
botany ...... botanikë
botch ...... prish, gjymtoj - riparoj keq
botcher ...... kërpaç, usta i keq
both ...... të dy
bother ...... shqetësoj, mërzis - "bother oneself about = shqetësohem,
vras mendjen"
bother ...... shqetësim, bezdisje
bothersome ...... i mërzitshëm, i bezdisshëm
bottle ...... shishe
bottle ...... fut në shishe - "bottle up = ndrydh, përmbaj (ndjenjën)"
bottleneck ...... ngushtim rruge - vend i ngushtë
bottom ...... fund - pjesë e poshtme - shtrat, bazë - ndenjëse - të
ndenjurat - i fundit
bottom ...... pajis me fund - vë, vendos, fiksoj - arrij fundin
bottomles ...... i pafund - i paaritshëm
botha......ha mut ha
bough ...... degë
bought ...... past of buy
boulder ...... popël
boulevard ...... shëtitore, bulevard
bounce ...... hidhem, kërcej
bounce ...... kërcim - "catch the ball on th bounce = kap topin në
kërcim"
bound ...... cak, kufi
bound ...... kufizohem, kam kufi - u përmbahem caqeve, kufizohem
bound ...... kërcej, hidhem, hov
bound ...... kërcim - "at one bound = me një kërcim"
bound ...... gati të niset për, shkon, drejtohet - "the ship is bound =
anija shkon për
boundary ...... kufi - "beyond the boundary of = jashtë kufijve"
boundless ...... i pakufi, i pakufishëm
bounteous ...... dorëhapur, bujar - i bollshëm
bountiful ...... dorëdhënë, dorëlirë
bounty ...... dorëgjerësi, bujari - dhuratë - çmim, shpërblim për
nxitje
bouquet ...... tufë lulesh, buqetë
bourgeois ...... borgjez
bourgeoisie ...... borgjezi - "petty bourgeoisie = borgjezi e vogël,
mikroborgjezi"
bouse ...... pije - pije alkooloke
bousy ...... i pirë
bow ...... hark lahute, hark, hark violine - ylber
bow ...... i bie violinës - harkoj, i jap trajtën e harkut
bow ...... përkulje për të përshëndetur
bow ...... përkul trupin (si përshëndetje)
bow ...... kiç i anijes
bowel ...... zorrë - të mbrendshmet - gji, thellësi - "in the bowl of
earth = në gji të tokës"
bower ...... tendë, vend me hije
bowl ...... tas - "a bowl of rice = një tas oriz"
bowl ...... rruzull, top druri për lojë
bowl ...... luaj me topa druri - rreshqas
bowlegged ...... këmbështrembër
bowler ...... kapele republikë
bowman ...... harkëtar
bowwow ...... ham ham
box ...... kuti, arkë - pupe - teatër, llozhë
box ...... fut në arkë, mbyll
box ...... shuplakë - boks
box ...... godas me pëllëmbë - merrem me boks
boxer ...... boksier
boxing ...... boks
boxingglove ...... dorashkë boksi
boxingmatch ...... ndeshje boksi
boxoffice ...... arkë, biletari
boy ...... djalë - bir, çun
boycott ...... bojkotim
boycott ...... bojkotoj
boyfriend ...... shok
boyhood ...... djalëri
boyish ...... djaloshar
brace ...... mbërthej, shtrëngoj, lidh - përqëndroj forcat, përmblidhem
brace ...... mbërthim, lidhje - çift - rripa - dorëzë turjele -
mbajtëse, kllapë
bracelet ...... bylyzyk - pranga
bracing ...... jetëdhënës, gjallërues
bracket ...... mbajtëse, mbështetëse - kllapa(gramatik)
bracket ...... vë në kllapa
brackish ...... paksa i kripur
brag ...... mburrje, lëvdatë
brag ...... mburr, lëvdoj
braggart ...... mburravec
braid ...... gërshet - gajtan, kordon, shirit
braid ...... gërshetoj, bëj gërshetë
brain ...... tru - arsye, mendje
brainless ...... i patru, i pamend
brainpan ...... kafkë
brainwashing ...... ndërrim pikë pamjesh
brailnly ...... i mençur, me tru
brake ...... fier
brake ...... zabel, korije, shkurre
brake ...... kopan
brake ...... shprish lirin
brake ...... frenë
brake ...... frenoj
brakeage ...... frenim
brakeman ...... frenues
bramble ...... drizë
bran ...... krunde
branch ...... degë - filial - degëzim
branch ...... degëzohet - "branch away, branch out = degëzohet"
branchy ...... i degëzuar
brand ...... arë zjarri - damkë - njollë e turpshme - markë (fabrike)
brand ...... damkos
brandish ...... vringëlloj (armët)
brandnew ...... i ri fringo, nga kutia
brandy ...... konjak, brandi
brass ...... tunxh - para
brassy ...... i tunxhtë - i pacipë, i pa turp
brat ...... kopil shejtan
bravado ...... kapadaillëk, mburrje
brave ...... trim, i guximshëm
brave ...... përballoj me guxim
bravely ...... trimërisht, me guxim
bravery ...... trimëri, shkëlqim
bravo ...... vrasës i paguar, bandit
bravo ...... të lumtë
brawl ...... grindje, shamatë
brawl ...... grimdem, bëj poterë, bëj shamatë
brawn ...... muskul - forcë muskulore
brawny ...... muskulor
bray ...... pallje, ulërimë
bray ...... pëllet, ulërin
bray ...... rrah, shtyp me havan
braze ...... ngjis, kallajis
brazen ...... i tunxhtë - i paturpshëm, i pacipë
brazen ...... "braze it out = sillem me paturpësi"
brazier ...... mangall
brazier ...... bakërpunues
breach ...... e çarë - prishje - shkelje
breach ...... hap një të çarë
bread ...... bukë - mjete jetese
breadboard ...... dërrasë e bukës
breadbox ...... kanistër e bukës
breadline ...... rradhë të papunësh, në një mensë bamirëse
breadstuffs ...... miell - bukë
breadth ...... gjerësi - pol - gjerësi e horizontit
breadthways ...... në gjerësi, për së gjeri
breadwinner ...... që mban familjen me bukë
break ...... thyej, copëtoj, këpus
break ...... çarje, thyerje - ndërprerje, pushim - "without a break =
pa pushim"
       - ndryshim - agim
breakable ...... i thyeshëm
breakables ...... qelqurina
breakage ...... thyerje - send i thyer
breakdown ...... dobësim, rënie e fuqive (shëndetit) - shkatërim,
shpartallim - avari
breaker ...... thyerëse
breakfast ...... mëngjes, bukë e mëngjesit
breakfast ...... ha mëngjes
breakneck ...... i rrezikshëm, marramendës
breakwater ...... valëpritës, valëthyes
bream ...... lloj krapi
breast ...... kraharor - gjoks, gjinjtë
breast ...... i vë gjoksin, i nxjerr gjoksin
breastfeed ...... i jap gji fëmijës
breastpin ...... karficë (për kravatë)
breastplate ...... parzmore, gjoksore
breastwork ...... gjoksmbrojtëse
breath ...... frymëmarrje, frymë
breathe ...... marr frymë - fryen (era)
breather ...... pushim i shkurtër
breathing ...... frymëmarrje
breathingspace ...... pushim i shkurtër (për të marrë frymë)
breathless ...... i pafrymë, i vdekur - duke gulçuar - pa frymë - i
qetë
breathingtaking ...... që të le pa frymë, befasues
bred ...... past i breed
breech ...... gojëza (e fishekëve), foleja
breeches ...... kilota
breed ...... mbaj, rris - shtohet, shumëzohet - ngjall, shkaktoj -
rris, edukoj
breed ...... racë (kafshësh)
breeder ...... damaz - rritës kafshësh
breeding ...... mbarështim - mirërritje, edukim - shumëzim, shtim
breeze ...... thëngjill i shuar
breeze ...... erë e lehtë, fllad, puhi - grindje, zhurmë
breezy ...... flladitës, i freskët - i rrahur nga era - i gjallë
brethren ...... vëllezër
brevity ...... shkurtësi
brew ...... ziej, bëj(birrë) - përgadis - trilloj, shpik
brew ...... pije
brewage ...... pije
brewery ...... fabrikë birre
briar ...... shqopë, llullë shqope
bribe ...... rryshfet
bribe ...... jap rryshfet, blej dikë me para
briber ...... mitëdhënës, dhënës i ryshfetit
bribery ...... ryshfet
brick ...... tullë - kub
brick ...... ndaj me tulla
brickkiln ...... furrë për pjekjen e tullave
bricklayer ...... murator
bricky ...... tullë
bridal ...... martesor, nusëror
bride ...... nuse
bridecake ...... ëmbëlsirë e dasmës
bridegroom ...... dhëndër
bridesmaid ...... shoqëruese e nuses
bridesman ...... nun, shoqërues i dhëndrit
bridge ...... urë - urë ( e anijes) - rrëza e hundës - ura (e syzeve)
bridge ...... lidh me urë - kapërcej (vështirësit)
bridge ...... brixh
bridgehead ...... kryeurë, pikëmbrojtjeje
bridle ...... fre, kapistër - fre, pengesë
bridle ...... i vë frerin - vë në fre, kapardisem - ngre hundën
përpjetë
brief ...... i shkurtër, i përbledhur - "to be brief = ti biem shkurt"
brief ...... jap udhëzime të shkurtëra - pajtoj - informoj - përmbledh
brief ...... përmbledhje - akt (në drejtësi)
briefbag ...... shih brief-case
briefcase ...... valixhe e vogël lëkure, çantë
brier ...... ferrë, drizë
briery ...... ferracak, me gjemba
brig ...... barkë me dy direkë
brigade ...... brigadë
brigade ...... krijoj, formoj një brigadë
brigadier ...... komandant brigade - brigadier
brigand ...... kusar
brigandage ...... kusari
bright ...... i ndritshëm, i shndritshëm - i shkëlqyeshëm
brighten ...... shëndris, shkëlqej - gjallërohem, çelem
brightly ...... shndritshëm, me shkëlqim
brightness ...... shmdritje, shkëlqim
brilliance ...... shkëlqim - madhështi - mendjemprehtësi
brilliancy ...... shih brillance
brilliant ...... i ndritshëm - madhështor - mendjemprehtë
brilliantine ...... brilantinë
brim ...... buzë - rreth, strehë (e kapelës)
brim ...... mbush deri në grykë - mbushem deri në grykë
brimful ...... i mbushur - plot e përplot
brimmer ...... gotë e mbushur plot
brimstone ...... squfur
brindled ...... larosh
brine ...... shëllirë, ujë i kripur - lot
brine ...... krip
bring ...... sjell, bie - jep, prodhon
brink ...... anë, skaj, buzë - buzë, prag
briny ...... i shëllirtë, i kripur, i njëlmët
briquette ...... briket (druri, pilevine, qymyri)
brisk ...... i gjallë , i shkathët
brisk ...... gjallëroj - marr gjallëri
briskly ...... me gjallëri, më shpejtë
bristle ...... kreshtë, qime e fortë
bristle ...... ngrihet, kreshpërohet - kreshtohem, tërbohem nga inati,
egërsohem
bristly ...... i ashpër, i kreshtë, si qime derri
british ...... britanik
britisher ...... anglez
brittle ...... i brishtë, i thyeshëm
broach ...... hell - turjelë, trapan
broach ...... brimoj - nis, hap bisedën, diskutimin
broad ...... i gjerë - i hapët - masiv - i përgjithshëm
broad ...... shih broadly
broadcast ...... transmetim - emision - hedhje
broadcast ...... transmetoj - dal
broadcasting ...... transmetim
broaden ...... zgjeroj - zgjerohem
broadly ...... gjerë, gjerësisht - përgjithësisht - "broadly speaking =
duke folur
        në përgjithësi"
broadminded ...... i gjerë, me horizont
boradness ...... gjerësi
broadside ...... bord (i anijes) - batare - sulm me breshëri, batare
broadwise ...... së gjeri
brocade ...... brokadë, pëlhurë mëndafshi e qëndisur me ar ose argjend
brochure ...... broshurë
broil ...... grindje, zënie, sherr
broil ...... zihem, bëj sherr
broil ...... pjek në skarë - piqem, përvëlohem
broiler ...... skarë
broke ...... past i break - "stony broke = pa një dysh në xhep"
broken ...... i ndërprerë - i thyer - e paqëndrushme (koha) - i vrarë
(shpirtërisht)
        - i shkelur (premtimi)
brokendown ...... i rrënuar, i shkatërruar
brokenhearted ...... zemërplasur, më zemër të thyer
broker ...... aksionar - komisioner
bromine ...... brom
bronchi ...... bronke
bronchitis ...... bronkit
bronco ...... kal i egër
broncobuster ...... zbutës, ai që shtron kalin, kauboj
bronze ...... bronz - njyrë bronzi - i bronztë
bronze ...... bronzoj - merr ngjyrë bronzi
brooch ...... karficë
brood ...... zogjtë - i vogël i një shpendi
brood ...... ngroh vezët - humb në mendime
brooder ...... inkubator
broodhen ...... klloçkë
broodmare ...... pelë race
broody ...... që ka rënë klloçkë
brook ...... duroj, lejoj
brook ...... përrua, rrekë
broom ...... gjineshter - fshesa
broom ...... fshij me fshesë
broth ...... lëng mishi, supë
brothel ...... shtëpi publike
brother ...... vëlla - shok pune -frat
brotherhood ...... vëllazëri
brotherinlaw ...... kunat
brotherly ...... vëllazëror - vëllazërisht
brouge ...... të folur krahinor, theks krahinor
brougham ...... pajton, karrocë
brought ...... past i bring
brow ...... vetull - ballë - buzë (e humnerës) - majë (e një shkëmbi) -
      "knit one's brows = rrydh vetullat"
browache ...... migrenë
browbeat ...... kërcënoj
brown ...... bojë kafe, i kafenjtë
brown ...... ngjyer kafe - marr ngjyrë kafe
browse ...... kullot - shfletoj
bruise ...... vend i mavijosur - xhungë nga goditja - mallungë
bruise ...... nxij, mavijos - shtyp (në havan)
bruit ...... përhap (lajmin)
brunette ...... zeshkane, ezmere, flokëzezë
brunt ...... goditje kryesore
brush ...... furçë - "tooth brush = furçë dhëmbësh"
brush ...... pastroj me furçë - kreh (flokët) - laj (dhëmbët) - evitoj
(dikë)
brushwood ...... kaçubë, shkurre
brushy ...... me shkurre
brusque ...... i prerë, i rëndë, gjaknxehtë
brutal ...... i ashpër, i panjerëzishëm, i vrazhdë, brutal
brutality ...... vrazhdësi, shtazëri, brutalitet
brutalize ...... shtazëroj, kafshëroj, veproj e sillem shtazërisht
brutally ...... egërsisht, brutalisht
brute ...... kafshë, shtazë - shtazor
brutish ...... i shtazëruar, shtazor
bryony ...... kulpër
bubble ...... fluskë
bubble ...... fluskoj - murmurit
buccaneer ...... pirat, aventurier
buck ...... mashkull (dreri, lepuri) - dollar (në Amerikë)
buck ...... kërcej me të katër këmbët - ngrihet, çohet - nxitoj - çelem
në fytyrë, marr zemër
bucket ...... kovë - lopatë
buckle ...... tokëz
buckle ...... mbërthej tokëzën - shtrëngoj, lidh - përkulet hekuri
buckram ...... beze
buckskin ...... lëkurë dreri
bucktooth ...... dhemb i dalë, çatall
buckwheat ...... hejdë, hikërr
bucolic ...... baritor
bud ...... syth, burbuqe
bud ...... syth, burbuqe, mugullon
buddhism ...... budizëm
buddy ...... mik, shok
budge ...... luaj nga vendi, lëviz - lëvizem, tundem (zakonisht në
fjalitë mohore)
budget ...... buxhet - përmbledhje
budget ...... parashikoj në buxhet, fus në buxhet
budgetary ...... buxhetor
buff ...... lëkurë bualli (kau)
buffalo ...... buall
buffer ...... amortizator
buffet ...... dackë, shpullë, shuplakë - goditje, fatëkeqësi
buffet ...... godas me pëllëmbë - godas, rrah - përmbaj
buffet ...... bufe, dollap
buffoon ...... bufon, palaço, gaztor,hokatar
buffoonery ...... palaçollëk
bug ...... tartabiq, çimkë - insekt(në Amerikë) - "big bug = person me
rëndësi"
buggy ...... kaloshin
bugle ...... bri, bori
bugle ...... i bie bririt, borisë
bugler ...... borizan - sinjalist
build ...... ndërtoj - ngre
build ...... shtat gjatësi e trupit
builder ...... ndërtues
building ...... godinë, ndërtesë - ndërtim - "building materials =
lëndë ndërtimi"
built ...... past dhe p.p. e build
bulb ...... kokë, bulb - poç
bulbous ...... bulbor
bulgarian ...... bullgar - gjuha bullgare
bulge ...... fryrje, mufatje, xhungë - ngritje - pykëzim
bulge ...... gufoj, fryj
bulging ...... i fryrë, i gufuar, i mufatur
bulgy ...... shih bulging
bulk ...... sasi, masë, vëllim - ngarkesë - pjesa më e madhe
bulk ...... fryhet, merr parmasa të mëdha
bulky ...... kaba - i rëndë, masiv
bull ...... dem - mashkull(elefanti etj.) - spekulator i bursës - "take
the bull by the horns
      = e kap demin për brirësh"
bull ...... spekuloj nëngritjen e çmimit të aksioneve
bulldog ...... zagar anglez - këmbëngulës
bulldoze ...... kërcënoj
bulldozer ...... buldozer
bullet ...... plumb
bulletin ...... buletin
bulletproof ...... i papërshkueshëm nga plumbat
bullfight ...... ndeshje me dema
bullfighter ...... toreador
bullfinch ...... tringec
bullheaded ...... kokëgdhë, kokëfortë, kokëngjeshur
bullion ...... shufra ari ose argjendi
bullock ...... ka
bully ...... shantazhist - tiranizues
bully ...... detyroj, i imponohem dikujt të bëj diçka me forcë
bullwark ...... ledh mbrojtës - bastion, fortesë - mburojë
bumblebee ...... greth
bump ...... goditje, përplasje - xhungë
bump ...... godas - ndeshem - përpiqem, përplasem - troshitem
bumper ...... i pasur, i bollshëm
bumpkin ...... njeri i pagdhendur, malatak
bumptious ...... i fryrë, me vetëbesim
bumpy ...... me gropa
bun ...... kulaç, simite
bunch ...... tufë, vandak, vile - grup, grumbull
bunch ...... lidh, bëj tufë, mbledh
bunchy ...... me vile
bundle ...... krah, deng, pako
bundle ...... lidh, bëj dëng - dërgoj, nis shpejt e shpejt
bung ...... tapë
bung ...... katranos, e bëj keq një punë
bungle ...... punë e bërë keq
bungler ...... punëtor i keë, kërpaç
bunk ...... krevat marinari
bunk ...... iki me vrap, ua mbath këmbëve
bunker ...... bunker, hambar, depo qymyri - bunker, strehimore
bunting ...... beng
bunting ...... pëlhurë për flamuj
buoy ...... bovë, mbiujëse
buoy ...... shënoj me shenja notuese - mbaj në sipërfaqe - mbaj gjallë
(shpresat)
buoyancy ...... aftësi pluskimi, lehtësi notimi - optimizëm, gjallëri
buoyant ...... ploskues, notues - i gjallë, optimist
bur ...... rrodhe - njeri i ngjitur
burble ...... murmuris
burbot ...... peshk i gjatë i ujërave të ëmbla
burden ...... barrë, ngarkesë - tonazh anijeje - përgjegjegjësi e rëndë
burden ...... ngarkoj - rëndoj
burdensome ...... i rëndë - -vështirë
bureau ...... tryezë shkrimi - komo - byro,zyrë
bureaucracy ...... burokraci
bureaucrat ...... burokrat
bureaucratic ...... burokratik
bureauctratically ...... burokrativisht, në rrugë burokratike
burgeon ...... bulëzon, mungullon
burgh ...... qytet me vetëqeverisje
burglar ...... hajdut
burglary ...... thyerje, vjedhje
burgle ...... grabis, plaçkis
burial ...... varrim
burial-ground ...... varrezë
burial-service ...... ceremoni varrimi
burke ...... shmang
burlesque ...... parodi - karikaturë - estradë - parodik, parqeshës
burly ...... trupmadh, truplidhur
burmese ...... birman
burn ...... djeg, i vë zjarrin - përvëloj - pjek në furrë
burn ...... djegje, plagë - damkë
burner ...... pipth - djegës
burning ...... i djegshëm, djegës - përvëlues
burnish ...... lëmoj - llustroj
burnt ...... past dhe p.p. e burn
burr ...... vizgëllimë - shqiptoj me qiellëz tingullin 'r'
burrdrill ...... turjelë dentisti, gërryese
burrow ...... strofull, strofkë
burrow ...... bën, ndërton strofullën - fshihem në strofull - gërmoj
burst ...... pëlcet, shpërthen - shpërthej, shkallmoj
burst ...... shpërthim, plasje - shpërthim - vrull, hov
bury ...... varros - gropas - fsheh
bus ...... autobus qytetar
bush ...... shkurre, kaçubë
bushel ...... shinik (masë e qfardoshme)
bushy ...... i mbuluar meshkurre, leshtor
business ...... punë, detyrë - çështje, problem - e drejtë - lojë (e
aktorit)
businesslike ...... i zoti i punës, i shkathët, praktik
businessman ...... afarist, tregtar
busman ...... shofer
busstop ...... vendëqëndrim autobusi
bust ...... bust
bustle ...... nxitoj, ngut
bustle ...... nxitim, rrëmujë, shamatë
busy ...... i zënë me punë - i gjallë, plot veprimtari
busy ......   zë me punë - angazhoj
busybody ...... ngatërrestar
but ......   veç, përveç, vetëm, përveçse
butcher ...... kasap - mishshitës - xhelat
butcher ...... ...... ther, vras - ngatërroj
butcherknife ...... star, hanxhar
butchershop ...... dyqan mishi
butchery ......    therje - thertore - gjakëderdhje, kërdi
butler ...... shërbëtor
butt ...... but, vozë
butt ...... shenjë - vend qitjeje (me pushkë etj.)
butt ...... dorëzë - bisht cigareje (në Amerikë)
butt ...... godas me brirë - i futem me kokë
butt ...... goditje me kokë
butter ...... gjalpë - lajkë
butter ...... lyej me xhalpë
buttercup ...... zhabinë
butterfingers ...... gjalpë - lajkë
butterfly ...... zhabinë
buttermilk   duartharë
buttery ......   flutur
buttock ...... dhallë
button ...... qilar
button ...... mollaqe, të ndenjurat
button ...... kopsë, buton - sustë
buttonhole ...... kopsit
buxom ......  vrimë (e kopsës)
buy ......  e kolme, e bëshme (për gratë) blej - paguaj
buyer ...... blerës
buzz ...... zukatje, gumëzhitje
buzz ...... gumëzhij, zukas - përhap fjalë, përflas
buzzer ...... sinjal - sirenë
by ...... tek, pranë,rreth
byebye ...... gjumë, nani nani - mirupafshim
byelection ...... zgjedhje plotësuese
bygone ...... i shkuar, i kaluar
byelaw ...... urdhëresë e organeve lokale
bypass ...... kaloj në rrugë anësore - kaloj përreth - i bie rrotull
bypass ...... rrugë anësore
bypath ...... shtëg anësor
byproduct ...... produkt, prodhim i dytë
byre ...... stallë, katua
bystander ...... soditës
byway ...... rrugë anësorë, rrugë e rrahur pak
byword ...... fjalë e urtë - para e kuqe - diçka e njohur për keq
bywork ...... punë e dorës së dytë
c ...... shkronja e tretë e alfabetit anglez
cab ...... karrocë - taksi - kabinë
cabal ...... intrigë, komplot
cabal ...... intrigoj - komplotoj - marr pjesë
cabaret ...... kabare
cabbage ...... lakër
cabbagehead ...... kokë lakre
cabby ...... shofer
cabin ...... kasollë, kabinë
cabinboy ...... muço
cabinet ...... kabinet - këshilli i ministrave - dollap, bufe
cabinetmaker ...... mobilier
cable ...... kabllo, litar - telegraf
cable ...... telegrafoj, jap njoftime me telegram
cablecar ...... teleferik
cabman ...... karrocier - shofer
cabstand ...... vendëqëndrim
cacao ...... kakao
cache ...... vend i fsheht - depo e fsheht
cackle ...... kakarisje - llomotitje - zgërdhirje
cackle ...... kakaris - llomotis - zgërdhihem
cacophony ...... zhangëllimë, kakofoni
cactus ...... kaktus
cad ...... pusht
cadastral ...... kadastror
cadastre ...... kadastër
cadaver ...... kufomë
cadaverous ...... si kufomë
caddy ...... kuti çaji
cadet ...... djalë i vogël - kursant i shkollës ushtarake
cadge ...... lyp
cadger ...... lypës
cadi ...... kadi
cadre ...... skelet, skemë - kuadro
cafe ...... kafene, pijetore - gjellëtore
cafeteria ...... vetëshërbim
caftan ...... kaftan
cage ...... kafaz - burg - ashensor miniere
cage ...... vë në kafaz - izoloj
cagelin ...... zog i mbajtur në kafaz
cagey ...... i mbyllur, i heshtur, jokomunikues
cairn ...... muranë
caisson ...... arkë municioni
cajole ...... lajkatoj, mikloj
cajoler ...... lajkatar
cajolery ...... lajkatim
cake ...... tortë, pastë
cake ...... lyej, përlyej - mbruj
calamitous ...... fatzi, fatkeq - shkatërimtar
calamity ...... fatkeqësi
calcification ...... kalcifikim, gëlqerizim
calcify ...... kalcifikoj, gëlqerizoj
calcium ...... kalcium
calculability ...... përllogaritje, llogaritshmëri
calculable ...... i llogaritshëm
calculate ...... llogarit - vlerësoj - peshoj
calculating ...... llogaritës
calculation ...... llogaritje
calculator ...... llogaritës - makinë logaritëse
calculus ...... gur (në veshkë etj)
calculus ...... njehsim
caldron ...... shih cauldron
calendar ...... kalendar
calendarial ...... kalendarik
calf ...... viç (në përgjithësi i vogli i kafshëve) - lëkurë e viçit
calf ...... pulpë e kembës
calibrate ...... kalibroj - gradoj
calibre ...... kalibër - peshë - vlerë - rëndësi
calibration ...... kalibrim
calcio ...... basmë
calk ...... gozhdë me kokë
calk ...... i vë gozhdë me kokë
calk ...... puthis, barazoj
call ...... thërras, bërtas - quaj, enëroj - kërkoj
call ...... britmë, thirrje - kërkesë - "he answered the call = ai u
përgjigj thirjes"
caller ...... vizitor
calligraphy ...... bukurshkrim
calling ...... thirrje, profesion, zanat
callingcard ...... kartëvizitë
callosity ...... kallo, të trashurit e lëkurës - zemërgurësi
callous ...... me kallo - i pashpirtë, zemërgur
callow ...... që s'i ka dalë puplat - i përvojë
callus ...... kallo
calm ...... qetë
calm ...... qetësi - bunacë
calm ...... qetësoj - "calm down = qetësohem"
calmly ...... qetësisht
calorie ...... nxehtësi - kalori
calorific ...... që jep nxehtësi, kalorifik
calumniate ...... shpif, përplas, marr nëpër gojë
calumnioator ...... shpifës
calumniatory ...... shpifës
calumnious ...... shpifës
calumny ...... shpifje
calve ...... pjell (viç)
calves ...... pl. of calf
cam ...... shtytës
cambric ...... kambrik
came ...... past of come
camel ...... deve, kamile
cameo ...... gur i gdhendur
camera ...... aparat fotografik - kamerë
cameraman ...... kamerman
camion ...... kamion
camomile ...... kamomil
camouflage ...... maskim
camouflage ...... maskoj
camp ...... maskoj
camp ...... fushim, kampim
campaign ...... fushojfushatë
campaign ...... marr pjesë në një fushatë
campanile ...... kambanore
campanula ...... kambanore
campbed ...... krevat portativ
camphor ...... kamfur
campstool ...... karrikë portative
campus ...... kompleksi i një shkolle, universiteti
camshaft ...... cilindër shpërndarjeje
can ...... mund, mundesh - "I can walk now = tani mund të eci me këmbë"
can ...... bidon - kuti teneqeje - kuti konzervash
can ...... konservoj
Canadian ...... kanadez
canal ...... kanal
canalization ...... kanalizim
canalize ...... kanalizoj
canallock ...... shluzë
canard ...... lajm i rremë, deklaratë e rreme
canary ...... kanarinë
cancel ...... i vë kryq, i heë vizë - fshij - anuloj
cancelation ...... fshirje, anulim
cancer ...... kancer - fatëkeqësi, mjerim
cancerous ...... kanceroz
candelabrum ...... shandan
candid ...... i hapët, zemërhapur - i paanë
candidacy ...... kandidaturë
candidate ...... kandidat
candidature ...... shih candidacy
candied ...... i sheqerosur
candle ...... qiri
candleend ...... bisht qiriu
candlepower ...... qiri
candlestick ...... qirimbajtës
candor ...... shih candour
candour ...... çiltëri, çiltërsi, sinqeritet
candy ...... sheqer kristalor
candy ...... sheqeros - sheqerosem
cane ...... kallam - shufër, thupër - shkop, bastun
cane ...... rrah me shkop - thur me thupra
canesugar ...... sheqer i prodhuar nga kallami
canine ...... i qenit - "canine tooth = dhëmb i qenit, dhëmb i syrit"
canister ...... kuti (kafeje etj.)
canistershot ...... saçmë të mëdha - shtrapnel
canker ...... zjarrth - sëmundje
canned ...... i konservuar
cannery ...... fabrika e konservimit
cannon ...... top (i ushtrisë)
cannonade ...... batare, breshëri artilerie
cannonball ...... gjyle topi
cannot ...... trajtë mohore e kohës së tashme të mënyrës dëftore të
foljes can
canny ...... i kujdeshëm, i matur - mendjehollë - kursimtar
canoe ...... kaike
canon ...... kanun
canonical ...... kanonik
canopy ...... tendë, mbulesë, perde - kupë e qiellit
can't ...... shkurtica e cannot
cant ...... fjalë të shtira, hipokrizi - zhargon, argo
cantankerous ...... grindavec, gërnjar
cantata ...... kantatë
canteen ...... dyqan për ushtarët
canter ...... galop i lehtë
canter ...... ecën me galop të ngadalshëm
cantonment ...... vendosje e trupave në një pikë stërvitjeje të
përkohshme
canvas ...... pëlhurë e trashë liri
canvass ...... mbledh vota - shqyrtoj, diskutoj, hollësisht - kërkoj
porosi
canvass ...... shqyrtim, diskutim i hollësishëm - mbledhje votash pas
zgjedhjeve
canyon ...... grykë e thikët, kanion
cap ...... kësulë shapkë - kapak - "cap in hand = me përulësi, me dorë
në zemër"
cap ...... i vë kapakun - vesh, mbuloj
capability ...... aftësi, mundësi
capable ...... i aftë, i zoti - i gatshëm, i munshëm
capably ...... me aftësi
capacious ...... i vëllimshëm, i gjerë
capacitate ...... aftësoj
capacitor ...... kondensator
capacity ...... aftësi, fuqi, cilësi - "purching capacity = aftësi
blerëse"
capapie ...... kokë e këmbë
cape ...... pelerinë
cape ...... kep
caper ...... kërcim
caper ...... kërcej gjith gaz - bëj shejtanllëqe
capillary ...... kapilar
capital ...... kapital - e madhe - i shkëlqyer, shumë i mirë - "kapital
punishment
        = dënim me vdekje"
capital ...... shkronjë e madhe
capital ...... kapital - "floating capital = kapital qarkullues"
capitalism ...... kapitalizëm
capitalist ...... kapitalist
capitalistic ...... kapitalist
capitalize ...... shkruaj me germa të mëdha - përfitoj, shfrytëzoj
capitation ...... tatim për frymë
capitulate ...... dorëzohem, kapitulloj
capitulation ...... dorëzim, kapitullim
capon ...... gjel
caprice ...... trill, tekë
capricious ...... tekanjoz
capsize ...... përmbys - përmbyset
capsule ...... kapsulë - kapak shisheje
captain ...... kapiten
caption ...... titull
captious ...... grindavec, mistrec
captivate ...... zë rob - magjeps, i prish mendjen, robëroj
captivation ...... robërim
captive ...... rob
captive ...... i zënë i kapur rob
captivity ...... robëri
captor ...... kapës (i robit)
capture ...... zënia (e robit) - pushtim (i territorit)
capture ...... zë rob, kap rob - fitoj, bëj për vete
car ...... veturë, makinë - vagon
carafe ...... brokë, garafë
caramel ...... karamel, sheqerkë
carat ...... karat
caravan ...... karavan - furgon
caraway ...... qimnon
carbide ...... karbit
carbine ...... karabinë
carbohydrate ...... karbohidrat
carbolic ...... fenik
carbon ...... karbon
carbonate ...... karbonat
carbonic ...... karbonik
carboniferous ...... qymyrmbajtës
carbonize ...... karbonizoj
carbonpaper ...... letër kopjative
carboy ...... kashtore, flashkë, damixhane
carburettor ...... karburator
carcass ...... mish - kërmë - skelet - gërmadhë
card ...... kartë - skedë - kartelë - ftesë
card ...... krehëse, gërhanë
card ...... kreh, gërhanoj
cardboard ...... karton
cardiac ...... kardiak, i zemrës
cardigan ...... pulover leshi
cardinal ...... kardinal - njyrë e kuqe e ndezur
cardinal ...... themelor, kryesor
care ...... kujdes, përkujdesje - kujdesem - shqetësim, telash -
vëmendje
care ...... kujdesem - më pëlqen, dua - shqetësohem, pyes, përfill
careen ...... anoj, kthej mënjanë
career ...... karrierë - vrapim i shpejtë - profesion
career ...... vrapoj, sulem rëmbimthi
careerism ...... karrierizëm
careerist ...... karrierist
carefree ...... i shpenguar, i patelash
careful ...... i kujdeshëm, i vëmendshëm
careless ...... i pakujdeshëm - i shkujdesur - mospërfillës
carelessly ...... pa kujdes - pa çarë kokën
caress ...... përkëledhje
caress ...... përkëledh
caressing ...... përkëledhës
caretaker ...... kujdestar
careworn ...... i rënduar, i dërrmuar nga hallet
cargo ...... ngarkesë e anijes - "cargo capacity = aftësia mbajtëse"
caricature ...... karikaturë
caricature ...... karikaturizoj, i bëj karikaturë
caricaturist ...... karikaturist
carious ...... i gërryer, i kalbur
carnage ...... kërdi, masakër, kasaphane
carnal ...... trupor, i trupit
carnation ...... karafil
carnival ...... karnavale
carnivore ...... mishngrënës
carol ...... këngë e gëzueshme
carousal ...... aheng, pirje e tepëruar
carouse ...... bëj aheng, bëj gosti të shfrenuar, pi shumë, jashtë mase
carp ...... krap
carp ...... grindem, bëj gërnjë, nxjerr bishta
carpenter ...... karpentier, marangoz
carpentry ...... mjeshtëria e karpentierit
carpet ...... qilim - "on the carpet = i shtruar për diskutim
carpet ...... mbuloj, shtroj me qilim
carpetbag ...... hejbe
carpetbagger ...... aventurier në politikë, politikan aventurier
carriage ...... karrocë - vagon - qëndrim i trupit - pagesë për dërgesë
me postë
carrier ...... transportues, bartës - postier - bartës i bacileve
carrierpigeon ...... pëllumb postar
carrion ...... coftinë
carrot ...... karotë
carroty ...... kuqalash
carry ...... bart, mbaj, transportoj
carry ...... rrezja e qitjes - bartje
carryall ...... karrocë pasagjerësh - makinë e mbyllur
cart ...... qerre
cart ...... bart me qerre
cartel ...... kartelë
carter ...... karrocier
cartercarthorse ...... kalë karroce
cartilage ...... kërce
cartilaginous ...... kërcor
cartload ...... një barrë, një qerre me
cartographer ...... hartograf
cartographic ...... hartografik
cartography ...... hartografi
carton ...... kuti kartoni
cartoon ...... karikaturë - skicë - film vizatimor
cartoon ...... bëj karikaturë
cartoonist ...... karikaturist
cartridge ...... fishek - kokë gramafoni
cartridgebelt ...... gjerdan
cartridgecase ...... gëzhojë
cartridgeclip ...... krëhër fishekësh
cartridgepaper ...... letër vizatimi
cartridgepouch ...... vezme
carve ...... skalis, gdhend - pres
carver ...... skalitës, gdhendës - prerës
carving ...... gdhendje - send i gdhendur
carvingknife ...... hanxhar
cascade ...... ujëvarë
case ...... rast - "in any case = në çdo rast"
case ...... rasë (në gramatik)
case ...... arkë, kuti - këllëf - valixhe
case ...... vë në arkë - mbuloj - vë në kornizë
caseharden ...... kalit - regj
casehardened ...... i regjur, i rrahur nga jeta
casemate ...... strehim
caseshot ...... saçme të mëdha
cash ...... monedha, para
cash ...... e kthej në monedhë
cashier ...... akëtar
cashier ...... shkarkoj, pushoj (nga puna) - flak tej, refuzoj
cashmare ...... kazmir, lesh (Kashmiri)
casing ...... veshje (e jashtme), mbulesë, cipë
cask ...... bucelë, vozë
casket ...... kuti (bizhuterish) - arkivol, urnë
casque ...... helmetë (poetikisht)
cassation ...... abrogim, anulim
casserole ...... tavë balte, dorje
cassock ...... rasë, veladon
cast ...... hedh, flak - ndërroj(lëkurën) - lëshoj, hedh - mbledh -
nxjerr - braktis
cast ...... përllogaritje - model - tip, lloj
castanets ...... çapare, tingëza
castaway ...... njeri i vetmuar, shkretan
caste ...... kastë
castigate ...... dënoj, ndëshkoj - rrah
castigation ...... dënim, ndëshkim
casting ...... derdhje
castingvote ...... votë vendimtare
castiron ...... gizë
castiron ...... gizë, prej gize - i papërkulshëm, i fortë
castle ...... kështjellë - kala(shah)
castor ...... kapelë kastori
castor ...... kripës, enëz - rrotëz
castoroil ...... vaj ricini
castrate ...... tredh
castration ...... tredhje
casual ...... i rastësishëm, i rastit, i shkujdesur, i paparashikueshëm
casualty ...... fatkeqësi - viktima, humbje - "suffer heavy casualties
= pësoj humbje të rënda"
cat ...... mace - kamxhik
cataclysm ...... kataklizëm
catacomb ...... katakomb
catalogue ...... katalog
catapult ...... katapultë
cataract ...... ujëvarë
catarrh ...... rrufë
catastrophe ...... katastrofë
catastrophic ...... katastrofik
catcall ...... vërshëllimë, fishkëllimë e fortë
catch ...... kap, rrok - kap, zë - kapem
catch ...... kapje - gjë e kapur - rreng - mbërtheskë - rreze (e derës)
catching ...... ngjitës - tërheqës
catchment ...... pellg, ujëmbledhës
catchword ...... shprehje stereotipe - titull i kolonës
catchy ...... tërheqës, ngjitës, ngjitës - mashtrues
categorical ...... i prerë, katagorik, pa kushte - i hollësishëm, i
shkoqitur
category ...... kategori
catenate ...... lidh me (hallke)
cater ...... furnizoj me ushqim - plotësoj kërkesat, nevojat
caterer ...... furnizues
caterpillar ...... vemje, krimb - zinxhir
caterwaul ...... mjaullin
catgut ...... kordë, fill zorrësh, tejzë
cathedral ...... kruekishë, katedralë
cathode ...... katodë
catholic ...... katolik
catholicism ...... katolicizëm
catsleep ...... dremitje
cat'spaw ...... mashë, vegël
cattle ...... gjedhë - kafshë - turmë
caucasian ...... kaukazian
caught ...... past dhe p.p. e catch
caul ...... këmishë (e foshnjes që lind)
cauldron ...... kazan
cauliflower ...... lule lakër
caulk ...... stukoj
causal ...... shkakësor
causality ...... shkakësi
causative ...... shkakor
cause ...... shkak - arsye - kauzë, çështje
cause ...... shkaktoj - krijoj, ngjall, sjell
causeless ...... i pashkak
causeway ...... rrugë e shtruar
caustic ...... kaustik - thumbues, djegës
caution ...... kujdes, përkujdesje, maturi - paralajmërim
caution ...... paralajmëroj, porosis
cautious ...... i kujdesshëm
cavalier ...... kalorës - idhtar i mbretit, rojalist
cavalry ...... kalorësi
cavalryman ...... kalorës
cave ...... shpellë - gropë
cave ...... gërryej, gropos - epet, lakohet, lëshon bark
cavedweller ...... njeriu i shpellave
caveman ...... shih cave dëeler
cavern ...... shpellë
caviar ...... kavijar (vezë peshku)
cavil ...... ankohem për asgjë, gjej bishta
cavity ...... gropë, zgavër
caw ...... krakëllimë
caw ...... krakëllin
cease ...... i jap fund, ndaloj, pushoj - ndërpres
cease ...... ndërprerje - "without cease = pa ndërprerje"
ceaseless ...... i pareshtur, i papushuar
ceaselessly ...... pareshtur
cedar ...... qitër, kedër
cede ...... tjetërsoj - pranoj, lëshoj pe (në diskutim)
ceiling ...... tavan - pika kufiri më i lartë
celebrate ...... kremtoj - lartësoj, thur lavde
celebrated ...... i njohur, i dëgjuar
celebration ...... kremtim - lartësim
celebrity ...... famë, popullaritet - njeri i dëgjuar
celerity ...... shpejtësi
celery ...... selino
celestial ...... qiellor - "clestial bodies = trupat qiellor" - hyjnor
celibacy ...... beqari, beqarllëk
celibate ...... beqar
cell ...... qelizë - celulë
cellar ...... qilar, bodrum, katua
cellist ...... violonqelist
cellophane ...... celofan
cellular ...... qelizor
cellulated ...... shih celular
cellule ...... qelizë
celluloid ...... celuloid
cellulose ...... delulozë
celt ...... kelt
celtic ...... keltishte, gjuha e keltëve
cement ...... çimento
cement ...... çimentoj
cementation ...... çimentim
cemetery ...... varrezë
censer ...... temjanicë
censor ...... censuroj
censor ...... censor - titull nëpunësish, universitarë
censorship ...... censurim
censure ...... dënim, gjykim - kritikë, vërejtje, qortim
censure ...... dënoj, gjykoj - kritikoj, qortoj
census ...... regjistrim (i popullsisë)
cent ...... cent (0.01 dollar)
centenarian ...... njëqindëvjeqar
centenary ...... njëqindëvjeqar - njëqindëvjetor
center ...... shih centre
centigrade ...... centigradë, njëqindgradësh
centigram ...... centigram
centimetre ...... centimetër
centipede ...... njëqindëkëmbësh
central ...... qendror
centralism ...... centralizëm
centralization ...... centralizim
centralize ...... centralizoj, përqendroj
centre ...... qendër - "a centre of commerce = qendër tregtare"
centre ...... përqëndroj
centrifugal ...... centrifugal
centripetal ...... centripetal
centrist ...... centrist
centuple ...... qindfish
centuple ...... qindfishoj
century ...... qindvjeçar, shekull
ceramic ...... qeramikë
ceramics ...... qeramikë
cereal ...... drithëra
cereal ...... drithor
cerebellum ...... truri i vogël(anatomi)
cerebral ...... trunor, cerebral
cerebrum ...... tru
ceremonial ...... formal - ceremonial
ceremonius ...... ceremonial
ceremony ...... ceremoni, festim, kremtim - ceremoni, sjellje me etikë
të tepruar
certain ...... i sigurtë, i padyshimtë - i bindur, që s'ka dyshim - "be
cartain = jam i sigurtë"
       - i përcaktuar - njëfarë
certainly ...... natyrisht, pa dyshim
certainly ...... siguri, gjë e sigurt - "for a certainty = me siguri"
certifiable ...... i pranishëm
certificate ...... pajis me dëshmi
certificate ...... vërtetim, dëshmi, qertifikatë
certification ...... vërtetim
certified ...... i vërtetuar
certifier ...... vërtetues
certify ...... vërtetoj, dëshmoj
certitude ...... siguri, bindje
cessation ...... pushim, ndalim, ndërprerje (e veprimeve)
cession ...... lëshim - dhënie (e të drejtave etj.)
cesspool ...... pus i ujërave të zeza
chafe ...... ngroh (lëkurën, duart) duke i fërkuar - acaroj, ashpërsoj
- kuhem - nxehem (fig)
chafe ...... vend i kuar, i acaruar
chafer ...... shih cock chafer
chaff ...... byk - gëzhutë, kashtë për tagji
chaff ...... ngacmim - mahi
chaff ...... ngacmoj - mahit
chaffer ...... bëj pazarllëk
chagrin ...... zhgënjim i thellë, hidhërim i madh
chain ...... zinxhir, vargua, prangë - varg, vargëzim - "a chain of
mauntains = vargmal"-pranga
chain ...... lidh me zingjir
chainreaction ...... reaksion zingjir
chair ...... karrige - "take a chair = merrni karrigën, uluni"
chair ...... ngre (dikë) me gjith karrige për ta përgëzuar - drejtoj,
kryesoj
chairman ...... kryetar
chairwoman ...... kryetare
chaise ...... kaloshinë
chalk ...... shkumbës
chalk ...... shkruaj me shkumbës - skicoj
challenge ...... thirrje, sfidë (në garë)
challenge ...... sfidoj, thërras (në garë, duel) - nuk pranoj
(kandidaturën) - kërkoj fakte,
         kundërshtoj
chamber ...... dhomë
chamberlain ...... qeverisës i pallatit mbretëror
chambermaid ...... pastruese
chamberpot ...... oturak
chameleon ...... kameleon
chamfer ...... kanal, olluk - zgavër
chamois ...... antilopë malore - kamosh
champ ...... përtyp (me zhurmë) - mezi pres, smë mban vendi
champagne ...... shampanjë
champaign ...... fushë e gjerë, rrafshinë
champion ...... kamion, mbrojtës i vendosur e aktiv
championship ...... kampionat
chance ...... rast - "by chance = rastësisht - mundësi - sukses - "take
a chance = rrezikoj"
chance ...... ndosh, ngjan rastwshisht - "chance on upon = takoj
rastësisht"
chancellery ...... kancelari
chancellor ...... kancelar - kryeministër - rektor
chancery ...... gjyqi që drejtohet nga njëlord kancelar - gjykatë
civile - arkivë
chancy ...... rrezikshëm - i befasishëm
chandelier ...... llambadar tavani
change ...... ndryshim, ndërrim, këmbim - para tima - kusur
change ...... ndryshoj, ndërroj - "change one's mind = ndërroj mendim"
changeability ...... ndryshueshmëri
changeable ...... i paqëndrueshëm, i ndryshueshëm
changeless ...... i pandryshueshëm
channel ...... ngushticë - kanal
chant ...... psalm
chant ...... psal
chaos ...... kaos, rrëmujë
chaotic ...... kaorik
chaotically ...... me rrëmujë
chap ...... djalë, djalosh - shok
chap ...... nofull - faqe
chap ...... plasaritet(lëkura)
chapel ...... kishëz
chaplain ...... kapelan
chaplet ...... kurorë - tespihe
chapter ...... kapitull
char ...... djeg, bëj qymyr
char ...... pastroj, bëj punën e pastruesës me mëditje
character ...... karakter - veti, veçori dalluese - reputacion -
shkronjë - personazh
characteristic ...... karakteristikë, veçori
characteristic ...... karakteristik
characteristically ...... në mënyrë karakteristike
characterization ...... karakterizim
characterize ...... karakterizoj
charcoal ...... qymyr druri
charcoalburner ...... qymyrtar - kaminë - furrë ku digjet qymyri
charge ...... akuzë, fajësim, padi - "bring a charge against sb. = ngre
padin kundër dikujt"
      - përgjegjësi, detyrë - urdhër, porosi
charge ...... akuzoj, fajësoj - caktoj, vë çmimin - ngarkoj (me detyrë)
charge daffaires ...... i ngarkuar me punë
charge ...... kalë (lufte) - ushqyes (i baterive, akumulatorve)
chariot ...... koçi lufte (në lashtësi)
charitable ...... bamirësi, mirëbërës
charity ...... mirëbërësi, bamirësi, lëmoshë - shoqatë bamirëse
charlatan ...... sharlatan
charlatanism ...... sharlatanizëm
charm ...... magjepsje, joshje, tërheqje - hajmali
charm ...... josh, tërheq - magjeps
charmer ...... njeri simpatik, i hijshëm
charming ...... magjepsës, mahnitës - tërheqës, simpatik
chart ...... hartë detare - diagramë, buletin
charter ...... kartë - statut - privilefj
charter ...... bëj privilegje - marr me qira
charterparty ...... kontratë transporti
charwoman ...... pastruese me mëditje
chary ...... i kujdeshëm, i maturm, i kursyer (në fjalë)
chase ...... ndjekje - gjyeti - i njekuri, gjahu
chasm ...... ndjek, i shkoj pas - gjuaj - plasë e qarë - humnerë
chassis ...... shasi
chaste ...... i përmbajtur - i dlirë,i pastër - i thjeshtë, pa
zbukurime
chastise ...... ndëshkoj rëndë
chastisement ...... ndëshkim i rëndë
chastity ...... dlirësi
chat ...... bisedë për të kaluar kohën
chat ...... bisedoj për të kaluar kohën, çuçuris
chattel ...... plaçkë, pasuri e tundshme
chatter ...... llomotis - cicëroj - kërcëllij (dhëmbët)
chatterboz ...... llafazan
chatty ...... fjalaman, llafazan
chauffeur ...... shofer
chauvinism ...... shovinizëm
chauvunist ...... shovinist
chauvinistic ...... shovinist
chaw ...... përtyp
cheap ...... i lirë - "feel cheap = më vjen turp nga vetja" - "hold
sth. cheap = përçmoj"
cheapen ...... liroj, ul çmimin - cenoj vetit morale, poshtëroj
cheaply ...... me çmim të lirë
cheat ...... mashtrim - mashtrues
cheat ...... mashtroj
check ...... kontrollim - kufizim - ndalesë
check ...... kontrolloj, verifikoj - ndaloj, ndërpres - mbaj
check ...... dëftesë bagazhi, numër (në garderobë) - çek
check ...... nënshkruaj një çek
check ...... katror - me katrorë, me kuadrante
checker ...... shih chequer
checkered ...... me kuadrate, katrorë
checkmate ...... mat - thyerje, dështim i plotë
checkmate ...... zë mat - e bëj mat
checkup ...... kontroll
cheek ...... faqe - paturpsi - "to have the cheek = ka paturpësinë"
chee ...... flas me paturpësi
cheekbone ...... mollëza e faqes
cheekily ...... paturpësisht
cheeky ...... i paturpshëm, i pacipë
cheer ...... brohoritje - inkurajim - gëzim
cheer ...... mbush me gëzim, gëzoj - nxit, inkuaroj - "cheer up =
çelem, më shëndrit fytyra"
cheerful ...... i gëzueshëm, gëzimplotë
cheerio ...... tungjatjeta - gëzuar(urim)
cheery ...... i gjallë, i gëzueshëm
cheese ...... djathë
cheesecloth ...... napë djathi
cheesemonger ...... shitës bulmeti
cheeseparing ...... kopraci
chef ...... kryekuzhinier
chefd'oeivre ...... kryevepër
chemical ...... kimik - "chemical warfare = luftë kimike"
chemicals ...... kimikate
chemically ...... kimikisht
chemise ...... këmish grash
chemist ...... kimist - farmacist
chemistry ...... kimi
cheque ...... çek
chequer ...... pëlhurë me kuadrate
cherish ...... mbaj gjallë, ushqej (një shpresë etj.)
cherry ...... qershi, vishnje
cherub ...... engjëll
chess ...... shah
chessboard ...... fushë shahu
chessman ...... figurë shahu
chessplayer ...... shahist
chest ...... arkë, sënduk
chestnut ...... gështenjë, ngjyrë gështenjë
chesttrouble ...... sëmundje mushkërish
chew ...... përtypje - kafshatë
chew ...... përtyp - mendohem
chewinggum ...... çamçakëz
chicane ...... dredhoj, bëj hile
chicanery ...... hile, dredhi
chick ...... zog i vogël
chicken ...... zog pule
chickenhearted ...... zemërpule, frikacak
chickenlivered ...... frikacak
chickenpox ...... lia e dhenve
chicory ...... çikore, radhiqe
chide ...... qortoj, shaj
chief ...... kryetar, drejtues, komandant
chief ...... kryesor, udhëheqës
chiefly ...... kryesisht - mbi të gjithë
chieftian ...... prijës, udhëheqës
child ...... fëmijë - "be with child = jam shtatëzënë" - "child play =
punë e lehtë"
childbirth ...... lindje
childhood ...... fëmijëri
childish ...... fëmijëror - foshnjarak, i papjekur
childless ...... i, e pafëmijë
chill ...... të ftohtit - ftohtësi - "have achill = jam ftohur" -
kalitje
chill ...... ftoh - ftohem
chill ...... i ftohtë
chilly ...... i freskët
chime ...... tingëllim i këmbanës
chime ...... bie këmbana, tringëllon - përputhet, harmonizohet
chimney ...... oxhak - poç llambe me vajguri
chimneypiece ...... qemer
chimneysweep ...... oxhakpastrues
chimpanzee ...... shimpanzë
chin ...... mjekër
china ...... farfuri, porcelan
chinaman ...... kinez
chinawoman ...... kineze
chinaware ...... artikuj porcelani
chinese ...... kinez - gjuhë kineze
chink ...... tringëllimë
chink ...... tringëllon
chink ...... plasë, e çarë
chintz ...... damask
chip ...... sshkël, cifël - patate të skuqura - kopsë, gur tavlle etj,
chip ...... ciflos - bëj feta, rriska
chirp ...... cicëroj, zukat
chirp ...... cicërimë, zukatje
chisel ...... daltë
chisel ...... daltoj
chiselled ...... i daltuar
chit ...... faoshnjë, kalama
chitchat ...... llomotitje, thashetheme
chivalrous ...... kalorësiak
chivalry ...... kalorësi, sjellje kalorësiake
chlorine ...... klor
chloroform ...... kloroform
chlorophyll ...... klorofil
chock ...... pengore
chock ...... i vë një ndalesë
chockfull ...... plot e përplot
chocolate ...... çokollatë - ngjyrë z135okollate
choice ...... zgjedhje - alternativë
choice ...... i zgjedhur
choir ...... kor
choirmaster ...... mjeshtër kori
choke ...... mbytem - mbyt, i marr frymën - zë bllokoj
choke ...... mbytje - valvola e mbylljes së ajrit në karburator
choler ...... zemërim
cholera ...... kolerë
choleric ...... zemërak, që nxehet shpejt, kolerik
choose ...... zgjedh - vendos
chossy ...... zgjedhës, nazeqar, nazik
chop ...... pres, copëtoj - "chop down = rrëzoj, pres (një pemë)"
chop ...... goditje
chop ...... ndryshom drejtim (era)
chopper ...... satër
chopstics ...... shkopinj (për të ngrënë)
choral ...... koral
chorale ...... korale
chord ...... akord
chord ...... tel (instrumentave) - spango
chore ...... punë (shtëpie etj.)
choreografy ...... koreograf
chorus ...... kor
chose ...... past e choose
chouse ...... bëj batakçillëk (hile) - mashtroj
christen ...... pagëzoj
christian ...... i krishterë
christianity ...... krishtërim
chrostmas ...... krishtlindje
chromatic ...... me ngjyra - krematik
chrome ...... krom
chromic ...... kromor
chronic ...... kronik, i vazhdueshëm, i përhershëm
chronicle ...... kronikë
chronicle ...... shënoj në kronik
chronicler ...... kronist
chronological ...... kronologjik
chronologically ...... kronologjikisht
chronology ...... kronologji
chronometer ...... kronometër
chrysanthemum ...... krizantemë
chubby ...... faqerrumbullakët, topolak
chuck ...... hedh - braktis - "chuck up one's job = braktis punën
chuck ...... pushim (nga puna) - "get the chuck = pushohem nga puna"
chuckle ...... kakaris - nënqesh
chuckle ...... kakarisje - nënqeshje
chug ...... gumëzhin, uturin (një makinë)
chum ...... shok i ngusht - shok dhomë
chump ...... filetë - kërcu
chunk ...... copë, thelë
church ...... kishë
churchwarden ...... dhjak (i kishës)
churchyard ...... varrezë
churl ...... harbut
churlish ...... i vrazhdë, i ashpër
churlishly ...... harbutçe
churn ...... tundës, dybek (i qumshtit)
churn ...... tund gjalpë, rrah qumështin, nxjerr gjalpë
chute ...... rrëpirë, shpat i rrëpirtë
cicade ...... gjinkallë
cicatrice ...... shenjë e plagës, mbresë, blanë
cicatrize ...... shërohet, përthahet (plaga)
cicerone ...... shoqërues, ciceron
cider ...... pije mollësh, sidër
cigar ...... puro
cigarette ...... cigare
cigarette-case ...... kuti cigaresh
cigarette-holder ...... cigarishte, pipë
cinchona ...... dru kinine - lëvore kinine
cinder ...... zgjyrë - prush
cinderella ...... Hirushe
cinema ...... kinema - film
cinematograph ...... aparat filmi
cinematographic ...... kinematografi
cinematography ...... kinematografi
cinerary ...... i hirtë
cinnamon ...... kanellë
cipher ...... zero - shifër (arabe) - hiç, zero - "a message in cipher
= mesazh i shifruar"
cipher ...... shifroj, kthej në shifra - shifroj, i vë një numër
circa ...... rreth, afro
circle ...... rreth - kat me lozhë - qark, mjedis - unazë
circle ...... rrotullohem, vërtitem - i vijë rrotull
circlet ...... rreth (dore, qafe)
circuit ...... qark, rreth - "circuit of action = zonë e veprimit"
circuitous ...... me dredhe, përqak
circular ...... rrethor
circular ...... qarkore, letër qarkore
circulate ...... qarkulloj
circulation ...... qarkullim - tirazh (gazete etj.)
circum ...... rreth, përeth
circumambulate ...... vij qark
circumcise ...... bëj synet
circumcision ...... synet
circumference ...... perimetër
circumlocution ...... perifrazim
circumnavigate ...... lundroj rreth botës
circumscribe ...... brendashkruaj (një rreth) - kufizoj, përshkruaj
(një rreth)
circumscription ...... kufizim - vizatim (i rrethit) - përshkrim (i
rrethit)
circunspect ...... i matur, i kujdesshëm
circumstance ...... rrethanë - "under the circumstances = në këto
kushte" - hollësira -
           gjendje financiare - ceremoni
circumstantial ...... i hollësishëm - rrethanor
circumvent ...... i bëj bisht - shtie në grackë - përvetësoj
circus ...... amfiteatër - shesh i rrumbullakët
cirrhosis ...... cerozë
cistern ...... cisternë, rezervuar
citadel ...... kala, fortesë strehë
citation ...... citat - citim - përmendje - thirrje (në gjyq)
cite ...... citoj - thëras (në gjyq) - përmend për trimëri
citizen ...... qytetar -shtetas
citizenship ...... qytetari
citron ...... qitro
citrus ...... agrume
city ...... i qytetit
civic ...... qytetas -qytetar
civics ...... e drejta civile (si shkencë)
civil ...... civil - "civil war = lufta qytetare" - i njerëzishëm
civildeath ...... vdekje civile, humbja e të gjitha të drejtave
qytetare
civilian ...... civil
civility ...... mirësjellje, njerëzi
civilization ...... qytetërim - vendet e qytetëruara
civilize ...... qytetëroj - shtroj, e bëj dikë më të shtruar
civilzed ...... i qytetëruar
civilly ...... njerëzisht, me mirësjellje
clack ...... kërcitje, llomotitje
clack ...... llomotis, dërdëllis me zë të lartë
clad ...... old past dhe p.p. e clothe
claim ...... kërkesë - prëtëndim - "lay claim to = kërkoj njohjen e të
drejtës mbi" - pohim
claim ...... kërkoj - pretendoj -deklaroj (diçka)
clairvoyance ...... mendjehollësi - shikim i lartë
clairvoyant ...... mendjehollë, depërtues
clamber ...... kacavirem, ngjitem këmbadoras
clammy ...... i ngjitshëm (nga djersa) - i ftohët, i lagësht (në të
prekur)
clamorous ...... i zhurmshëm, plot zhurmë
clamour ...... zhurmë, britmë
clamour ...... bëj zhurmë - "clamour against = ngre zërin kundër"
clamp ...... mengene, shtrënguese
clamp ...... shtrëngoj (në mengene) - e detyroj
clan ...... klan
clandestine ...... i fshehtë, klandestin
clang ...... tingëllimë, tingull i mbrehtë metalik
clang ...... tingëllon, lëshon tingull
clank ...... tingëllimë (prangash)
clank ...... tingëllojnë (prangat, vargonjtë)
clap ...... duartrokas - i rrah shpatullat - rras - "clap sb. in prison
= rras në burg"
clap ...... gjëmim - duartrokitje, përplasje duarsh
clapper ...... botaq (kambanë)
claptrap ...... të shprehurit për bujë, për reklamë - gjepura
claret ...... verë e kuqe
clarification ...... sqarim
clarify ...... sqaroj - pastroj, kulloj (një lëng)
clarinet ...... klarinetë
clarinettist ...... klarinetist
clarion ...... kushtrim - bori
clarity ...... pastërti, qartësi
clash ...... kërcas, përplas - ndeshem - "I clashed into him = u ndesha
me të, u përplasa me të"
clash ...... krismë, përplasje - ndeshje - mospajtim
clasp ...... rrokje duarsh - përqafim
clasp ...... rrok, shtrëngoj - mbërthej
claspknife ...... thikë që hapet e mbyllet
class ...... klasë (shoqërore) - "working class = klasa punëtore" -
"class struggle =
       luftë klasash"
class ...... klasifikoj
classbook ...... regjistër klase
classconscious ...... i vetëdijshëm, që ka ndërgjegjen e klasës
classconsciousnes ...... vetëdije e klasës
classfeewling ...... ndjenjë klasore
classfellow ...... shok klase
classic ...... klasik
classic ...... klasik - shkrimtar i vjetër romak ose grek
classical ...... klasik
classicism ...... klasicizëm
classicist ...... klasicist
classification ...... klasifikim
classifier ...... klasifikues
classify ...... klasifikoj
classless ...... pa klasa
classmate ...... shok klase
classroom ...... klasë (në shkolla)
clatter ...... rrapëllimë, trokëllimë - të folur me zhurmë të madhe
clatter ...... rrapëllin, trokëllin - llomotit
clause ...... fjali(në gramatikë) - nen, artikull (në traktat, në
marrëveshje)
clavicle ...... kockë e supit, klavikulë
claw ...... thua - kthetër - darë (teknologji)
claw ...... gërvisht - mbërthej me kthetra
clay ...... argjile, deltinë
clayey ...... argjilor, deltinor
clean ...... i pastër - "clean sheet of paper = letër e pashkruar" -
"with clean hands =
       i pafaj"
clean ...... tërësisht, krejt
clean ...... pastroj - pastrohem
cleancut ...... i vizatuar, i skicuar qartë - i përcaktuar, i saktë - i
mbajtur mirë
cleaner ...... pastrues
cleanhanded ...... i pastër, i papërlyer
cleanliness ...... pastërti
cleanly ...... pastër
cleanly ...... i pastër
cleanse ...... pastroj, qëroj - bëj llogari - dezinfektoj
cleanshaven ...... i rruar pastër
clear ...... i kthjellët, i qartë, i tejdukshëm - "a clear sky = qiell
i kthjellët" -
       "with clear conscience = me ndërgjegje të pastër"
clear ...... qëroj, heq, pastroj
clear ...... shkoqur, qartë - krejt, tërësisht - "keep clear of that
fellow =
       mos u përziej me të"
clearance ...... pastrim, spastrim - qartësim - heqje e pengesave -
hapsirë - boshllëk
clearheaded ...... mendjekthjellët
clearing ...... çeltinë, lirishtë
clearly ...... qartë, shkoqur, dallueshëm - sigurisht, është e qartë
clearsighted ...... i kthjellët, mendjehollë
cleat ...... grep, kanxhë
cleavage ...... çarje, plasje
cleave ...... çaj, ndaj më dysh - çahet
cleave ...... i përmbahem, i qëndroj besnik
cleaver ...... hanxhar
clef ...... çelës (në muzik)
cleft ...... past dhe p.p. i cleave
cleft ...... e çarë, plasaritje
clematis ...... kulpër
clemency ...... butësi (karakteri, klime) - mëshirë, përdëllim
clement ...... i mëshirshëm - i butë
clench ...... shtrëngoj(grushtat dhëmbët) - mbërthej
clergy...... kler
clergyman ...... klerik, prift
clerical ...... klerik, klerikal
clerk ...... sekretar - shitës - shkrues (në ushtri)
clever ...... i mençur, i zgjuar - i aftë, i shkathët
clew ...... lëmsh - fill drejtues, çelës i enigmës
click ...... kërcitje (e çelësit etj.)
click ...... kërcas
client ...... klient, myshteri - blerës
clientele ...... klientelë
cliff ...... buzë shkëmb (i lartë e i pjerrët)
climate ...... klimë - mjedis, atmosferë
climatic ...... klimatik
climatology ...... klimatologji
climax ...... kulm, pikë kulmore, pika më e lartë
climb ...... ngjitem, kacavirrem - arrij lartësinë
climb ...... ngjitje, kacavarje
climber ...... alpinist - bimë kacavjerrëse
clinch ...... perçinoj - mbërthehem - i jap fund
cling ...... kapem, ngjitem (për diçka) - "cling to a hope = kapem pas
një shprese"
clinic ...... klinikë
clinical ...... klinik
clinically ...... klinikisht, nga pikëpamja klinike
clink ...... tringëlloj, qokas,cakëlloj
clink ...... tringëllimë, cakëllimë
clip ...... kapës (aktesh) - kllapë, mbërtheckë - krehër (fishekësh)
clip ...... mbërthej, kap me kapëse - shtrëngoj
clip ...... qeth - pres, shkurtoj (me gërshërë) - i ha, cungoj (fjalët)
-
       gris, ibëj vrimë (biletës) - ia vesh, i a ngjesh (me
pëllëmbë)
clip ...... qethje - shpejtësi e madhe (në Amerikë)
clipper ...... gërshërë - aeroplan i shpejtë, anije e shpejtë
clippings ...... copa të prera nga gazetat
clique ...... klikë
cloak ...... mantel, tallagan
cloak ...... fsheh, mbuloj
cloakroom ...... garderobë
clobber ...... rrah keq
clock ...... orë - "put the clock back = kthej orën prapa"
clokface ...... fushë sahati
clocklike ...... si sahat
clockwise ...... në drejtim të akrepit të sahatit
clockwork ...... mekanizëm sahati
clod ...... plis, galinë - njeri i ngathët, i trashë
clodhopper ...... njeri i pagdhendur, i trashë prej mendjes
clog ...... nallane - pengesë
clog ...... bllokoj, zë, mbush - rëndoj, ngarkoj
cloister ...... manastir - hajat me kolona, treme
cloister ...... mbyll në manastir
close ...... i afërt - "a close friend = mik i afërt"
close ...... nga afër, së afërmi
close ...... mbyll - mbuloj - përfundoj - ngjesh, dendësoj, bashkoj -
hyj në rrezen e qitjes -
       mbyll (dyqanin etj.)
close ...... mbyllje, përfundim
closecripped ...... i qethur shkurt
closefisted ...... dorështrënguar, koprac
closefitting ...... i puthitur
closely ...... me vëmendje - në afërsi - ngjeshur
closeness ...... afërsi
closet ...... qilar - dollap - nevojtore
closeup ...... marrje, fotografim nga afër
closing ...... mbyllës
closingtime ...... orari i mbylljes
closure ...... mbyllje, mbarim
clot ...... lëmsh - dromcë, droçkë - tromboza (medicin)
clot ...... trashet, pikset
cloth ...... pëlhurë -stofë - sofrabez
clothe ...... vesh - mbështjellë - mbuloj
clothes ...... rroba veshje - shtrojë
clothesbasket ...... sepatë rrobash, sënduq
clothesline ...... tel, litar për mbajtjen e rrobave
clothespeg ...... kapëse rrobash
clothier ...... rrobashitës, rrobaqepës
cloud ...... shtëllungë - re - hije zezë - "under a cloud = në dyshim,
i parë me sy të keq"
cloud ...... zihet nga retë - mjegullohet, turbullohet
cloudless ...... pa re, i kthjellët
cloudy ...... i vrenjtur - i turbullt, me mjegull
clout ...... leckë, rreckë, copë, arnë - shuoplakë
clout ...... arnoj - i jap një shuplakë
clove ...... past e cleave
clove ...... karafil (erëz)
clove ...... thelb (hudhre etj.)
cloven ...... p.p. e cleave
clover ...... tërfil - "be in clover = bëj jetë luksoze"
clown ...... palaço, gaztor, kloun
cloy ...... velem, ngopem, më vjen në majë të hundës
club ...... dajak, kopaçe - shkop polici
club ...... rrah me shkop, qëlloj me shkop
club ...... klub
club ...... bashkohem, bëhemi bashkë
club ...... spathi
clue ...... shih clew 2
clump ...... mollok, bllok - grup, grumbull (drunjsh)
clump ...... mbjell me grupe, mbjell grumbull - eci rëndë
clumsily ...... me ngathtësi
clumsiness ...... ngathtësi
clumsy ...... i ngathët, i plogët - i trashë - pa takt
clung ...... past dhe p.p. e cling
cluster ...... vile, tufëz - tufë, grumbull, tog
cluster ...... mblidhet tufë, grumbullohet, rritet tufë
clutch ...... rrok, mbërthej, kap - shtrëngoj
clutch ...... kapje, shtrëngim - kthetra, thonj - dhëmbë
clutch ...... vezët e klloçkës, zogjtë e klloçkës
clutter ...... rrëmujë, çrregullim
clutter ...... bëj rrëmujë
co ...... formon fjalë me kuptim, bashkësi veprimi
coach ...... mësues privat - instruktor, trainer
coach ...... i bëj konsultim dikujt (për një provim) - stërvit,
përgadis (sportistë)
coach ...... karrocë - vagon hekurudhe - autobus udhëtarësh
coacher ...... trainer, instruktor
coachman ...... karrocier
coagulant ...... lëndë pikëse
coagulate ...... pikset
coagulation ...... piksje
coagulative ...... i piksur
coagulator ...... shih coagulant
coal ...... qymyr
coal ...... ngarkoj, mbush me qymyrguri
coakbed ...... shtresë qymyrguri
coalblack ...... i zi sterrë
coalcutter ...... makinë gërmuese, prerëse
coaldust ...... pluhur qymyri
coaler ...... transportues (qymyri) - qymyrshitës
coalesce ...... bashkohem, bëhem një, shkrihem në një
coalescence ...... bashkim, shkririje
coalfield ...... fushq qymyrguri
coalgas ...... gaz ndriçues
coalition ...... koalicion
coalman ...... minator
coalmine ...... minierë qymyrguri
coalpit ...... pus qymyrguri
coalscuttle ...... arkë, mbajtëse (e qymyrit)
coarse ...... i papunuar, i ashpër - i rëndomtë, jo i cilësisë së mirë
coarsen ...... ashpërsoj
coarseness ...... ashpërsi, vrazhdësi
coast ...... bregdet - "the coast is clear = s'ka kurrfarë rreziku,
pengese përpara"
coast ...... lundroj gjatë bregdetit - lëshohem tatëpjetë"
coastal ...... bregdetar, bregdetas
coaster ...... anije bregdetëse, anije kabotazhi
coastguard ...... roje bregdetare
coastland ...... vise bregdetare
coastline ...... vija bregdetare
coasttrade ...... tregti bregdetare
coastwise ...... gjatë bregdetit
coat ...... pallto - xhaketë - lëkurë (kafshësh) - cipë, veshje
coat ...... i vë një shtresë, mbuloj - "you must cut your coat
according to your cloth =
      shtrij këmbët sa ke jorganin"
coatee ...... pallto e shkurtër
coating ...... shtresë (ngjyre etj.)
coauthor ...... bashkautor
coax ...... bind, i mbush mendjen, e marr me të mirë, lajkatoj, mikloj
cobalt ...... kobalt
cobble ...... gur (kalddrëmi)
cobble ...... shtroj me kalldrëm
cobble ...... arnij, meremetoj (këpucët)
cobbler ...... këpucar - punëtor i ngathët
cobnut ...... lajthi
cobra ...... kobra
cobweb ...... pëlhurë merimange - grackë (fig.)
cocaine ...... kokainë
cock ...... gjel, këndes
cock ...... ngre përpjetë - ngre çarkun
cock ...... rubinetë - çark pushke
cock ...... qipi, mullar
cock ...... ve barin mullar
cockadoodledoo ...... kikiriki, kënga e këndesit
cockade ...... fjango kapeleje, kokardë
cocker ...... llastoj
cockle ...... guaskë, butak
cockney ...... kokni
cockpit ...... vend ku kacafyten gjelat - kabinë e pilotit
cockroach ...... kacabu, furrtare e zezë
cockscomb ...... lafshë gjeli
cocktail ...... koktej, përzierje pijesh
coco ...... palmë kokosi - arrë kokosi
cocoa ...... kakao
coconut ...... arrë kokosi
cocoon ...... kukule, fshikëz
cod ...... merluc
coddle ...... mbaj me pekule
code ...... shifër - sistem shenjash
codger ...... njeri i çuditshëm
codification ...... kodifikim
codify ...... kodifikoj
coed ...... bashkënxënës
coeducation ...... arsimi i përbashkët (djem e vajza)
coefficient ...... koeficient - faktorë ndihmës
coerce ...... shtrëngoj, detyroj
coercion ...... shtrëngim, detyrim
coercive ...... shtrëngues, detyrues
coeval ...... bashkëkohës - moshatar
coeval ...... bashkëkohorë
coexist ...... bashkëjetoj
coexistence ...... bashkëjetesë, bashkëegzistencë
coffee ...... kafe
coffeebean ...... kokërr kafeje
coffeegrinder ...... mulli kafeje
coffeegrounds ...... llum i kafës
coffeehouse ...... kafene
coffeemill ...... mulli kafeje
coffeepot ...... xhezve
coffer ...... arkë - kasë, kuti
cofferdam ...... pritë, digë
coffin ...... arkivol, qivur
cog ...... dhëmbëz
cogency ...... bindje, forcë bindëse
cogent ...... bindës, i fortë
cogitate ...... mendoj thellë, përsiat, peshoj mirë
cogitation ...... pëshim, mendim, meditim, përsiatje
cognate ...... të një burimi, origjinë, gjaku - i afërm - "cognate
languages = gjuhë të afërta"
cognation ...... njohje, aftësi njohëse, njohuri
cognizable ...... i njohshëm, që mund të gjykohet, që është në
kompetencën e gjyqit
cognizance ...... dijeni, njohje - njohuri - kompetencë gjyqi
cognomen ...... mbiemër - nofkë
cogwheel ...... rrotë me dhëmbëza, ingranazh
cohabit ...... bashkëjetoj (si burrë e grua)
cohabition ...... bashkëjetesë
coheir ...... bashkëtrashëgimtar
cohere ...... ka, përfton koherencë, bashkëlidhjet, shkon
coherenceency ...... koherencë
coherent ...... koherent
cohesion ...... kohezion
coiffure ...... frizurë, rregullim flokësh
coign ...... "coign of vantage = pikë mbizotëruese (për të soditur)
coil ...... mbëshjtell përqark, përdhredh
coil ...... lak i një spiraleje - bobinë - "coil pipe = serpentinë"
coin ...... monedhë
coin ...... pres (monedha) - krijoj fjalë të reja
coincide ...... përkoj, përputhet, pajtohet
coincidence ...... përkim, përputhje e rastit, koincidencë
coke ...... koks
coke ...... koksifikoj
colander ...... kullesë
cold ...... i ftohtë - "I am cold = kam ftohtë" - "give a cold shoulder
to =
      sillem ftohtë (me dikë)"
cold ...... të ftohtë - "catch a cold = ftohem"
coldblooded ...... gjakëftohtë
coldhearted ...... zemërfortë
coldly ...... ftohtë
coldness ...... të ftohtë - ftohtësi - indiferentizëm
coldstorage ...... ruajtje në frigorifer
collaborate ...... bashkëpunoj
collaboration ...... bashkëpunim
collaborationist ...... kolaboracionist
collaborator ...... bashkëpunëtor
collapse ...... rrënim, shkatërrim - shembje - përmbysje, dështim (i
planeve, shpresave)
collapse ...... shemb, shembet - rrënoj - nxjerr jashtë përdorimit -
mblidhet, paloset
collapsible ...... që hapet dhe mbyllet portativ
collar ...... qafore, jakë - kular - zgjedhë - manikotë
collar ...... kap për jakë, mbërthej për gryke - përlaj
collarbone ...... heqës (anatomi)
collate ...... krahasoj
collateral ...... paralel - anësor, i dorës së dytë - i dyanshëm, i
përbrishëm
colleague ...... bashkëpunëtor, koleg
collect ...... mbledh, përmblidhem - koleksionoj, bëj koleksion
collected ...... i përmbajtur, i përqëndruar, i qetë
collection ...... koleksion - mbledhje - grumbull, kapicë
collective ...... kolektiv - "collective agreement = marrëveshje
kolektive"
collectively ...... kolektivisht
collectivisim ...... kolektivizëm
collectivity ...... kolektiv
collectivization ...... kolektivizim
collectivize ...... kolektivizoj
collector ...... kolektorë - mbledhës, koleksionar
college ...... kolegj - universitet - kolegjum
collegian ...... student universiteti
collegiate ...... universitar
collide ...... ndeshem, përplasem
collie ...... qen skocez
collier ...... minator (i minierave qymyrgurit) - anije qymyrguri
colliery ...... minierë qymyrguri
collision ...... ndeshje, përplasje
collocate ...... bashkëlidh (fjalët)
collocation ...... bashkëlidhje, tog fjalësh bisedor
colloquial ...... bisedor
colloquialism ...... ligjërim bisedor - shprehje a fjalë e gjuhës
bisedore
colloquy ...... kuvendim,bisedim, bashkëbisedim
colon ...... dy pika
colon ...... zorrë e trashë
colonel ...... kolonel
colonial ...... banor kolonie
colonial ...... kolonial
colonialism ...... kolonializëm
colonist ...... kolonist
colonization ...... kolonizim
colonize ...... kolonizoj
colonizer ...... kolonizator
colony ...... koloni, vend i pushtuar
colophony ...... kolofon (lloj rrëshire)
colossal ...... kolosal, shumë i madh, i jashtëzakonshëm
colossus ...... kolos, njeri vigan
colour ...... ngjyrë - çehere, ngjyra e fytyrës
colour ...... ngjyej, lyej me bojë - merr ngjyrë, ngjyroset
coloured ...... me ngjyrë
colourful ...... gjithë ngjyra, i larmishëm - i gjallë, i gëzueshëm
colouration ...... ngjyrim, ngjyrë
colouring ...... ngjyrosje, lyerje
colourless ...... i pangjyrë
colt ...... mëz
column ...... kolonë, shtyllë (gazete etj.)
columnist ...... gazetar, reporter (për rubrika të veçanta)
coma ...... koma
comb ...... krehër - makinë krehje
comb ...... kreh (flokët) - pastroj (një tekst, shkrim)
combat ...... luftim, betejë - "single combat = dyluftim"
combat ...... luftoj
combatant ...... ndërluftues
combatant ...... luftëtar, ndërluftues
combative ...... luftarak
combination ...... kombinim, ndërthurje - motoçikletë me kosh -
kombinacion
combine ...... ndërthur, kombinoj - bashkoj (kimi)
combine ...... kombajnë - sindikatë - kombinat
combustibility ...... djegshmëri
combustible ...... i djegshëm - merr zjarr, nxehet shpejt
combustibles ...... lëndë djegëse
combustion ...... djegje - "combustion engine = motor me djegje të
mbrendshme"
come ...... vij, arrij - ndodh, ngjan, rrjedh - hedh në dorë - ndesh
comedian ...... aktor komik, komedian
comedown ...... rënie, rrënim, shkatërrim
comedy ...... komedi
comely ...... i hijshëm, tërheqës
comet ...... kometë
comfort ...... ngushëllim, qetësim - qetësues - komoditet, rehati
comfort ...... ngushlloj, qetësoj
comfortable ...... i rehatshëm - i lehtësuar, i qetësuar
comfotrably ...... qetësisht, rehat
comforting ...... rehatues, qetësues
comic ...... komik - qesharak
comic ...... aktor komik
comical ...... komik, zbavitës
coming ...... i ardhshëm
comity ...... sjellje e njerëzishme, mirësjellje
comma ...... presje
command ...... urdhëroj - komandoj - drejtoj - zotëroj
command ...... urdhër, komandë - komandim - zotërrim - "have a good
command of language =
        zotëroj mirë një gjuhë"
commandant ...... komandant
commander ...... komandant
commanding ...... mbizotërues, komandues
commemorate ...... përkujtoj
commemoration ...... përkujtim
commemorative ...... përkujtimor
commence ...... nis, filloj
commencement ...... fillim, nisje
commend ...... ia besoj diçka dikujt - lavdëroj
commendable ...... i lavdërueshëm, i rekomandueshëm
commendation ...... lavdërim, aprovim
commensurable ...... i krahasueshëm, i barazueshëm
commensurate ...... i krahasueshëm - në përpjestim të drejtë,
proporcional
comment ...... koment, komentim - vërejtje,shënim
comment ...... komentoj
commentary ...... koment
commentation ...... komentim
commentator ...... komentues
commerce ...... tregti
commercial ...... tregtar
commercialize ...... hedh në treg
commercially ...... nga ana tregtare
comminate ...... kërcënoj
commination ...... kërcënim
comminatory ...... kërcënues
commingle ...... përzihem - përziej, trazoj
comminute ...... thërmoj, grimcoj
comminution ...... thërmim, grimcim
commiserate ...... mëshiroj, përdëllej
commiseration ...... përdëllim
commissar ...... komisar
commissariat ...... komisariat - intendencë
commissary ...... i dërguar, komisar - intedent
commission ...... komision - autorizim - shpërblim i komisionit -
urdhër gradimi
commission ...... emëroj në detyrë - autorizoj, porositë,ngarkoj
commisioner ...... komisioner - i ngarkuar, përfaqësues
commit ...... bëj, kryej (një krim, vetëvrasje etj.) - i besoj -
angazhohem në një punë -
        burgos, mbyll në burg
commitment ...... burgosje - zotim, angazhim - kryerje
committee ...... komitet
committeeman ...... anëtar komiteti
comixture ...... përzierje
commode ...... komo - mbajtëse e oturakut
commodious ...... i gjerë, me hapësirë
commodity ...... mall, artikuul (tregtie)
commodore ...... kapiten i parë
common ...... i përbashkët - zakonshëm - i rëndomtë, vulgar - i
përgjithshëm (gramatik)
common ...... tokë e përbashkët e fshatit
commonable ...... i përbashkët
commonplace ...... i rëndomtë, i zakonshëm - gjë e zakonshme
common-room ...... salla e pedagogëve, dhoma e mësuesve
commons ...... vegjëlia, populli i thjeshtë, e mirë e përgjithshme
commonweal ...... shtet republik - federatë
commotion ...... trazim,turbullirë - rrëmujë
communal ...... shoqëror, i përbashkët, komunal
commune ...... komunë - komunë krahinë, qark
commune ...... bisedoj ngrohtësisht me
comminicable ...... i komunikushëm, që përhapet
communicate ...... njoftoj, komunikoj, kumtoj - ka lidhje, lidhet
communication ...... komunikim, kumtim - mjete komunikimi
communicative ...... i shoqërueshëm, i afrueshëm
communion ...... bashkësi - shkëmbim
communique ...... komunikatë
communism ...... komunizëm
communist ...... komunist
communistic ...... komunist
community ...... bashkësi, komunitet
commutable ...... i nërrueshëm, i ndërkëmbyeshëm
commutation ...... zëvendësim, ndërrim - zbutje (e dënimit)
commutator ...... komutator
commute ...... zëvendësoj, ndërroj, shkëmbej - zbus (dënimin) - blej
biletë abone
compact ...... marrëveshje, kontratë
compact ...... komapkt, i ngjeshur
compact ...... kuti pudre
compact ...... shtyp, ngjesh
companion ...... shok, bashkëudhëtar
companionability ...... shoqëri, shkueshmëri
companionability ...... i shoqërueshëm, i afrueshëm
companionable ...... shoqërisht
companionably ...... shoqëri - kompani
comparable ...... i krahasueshëm
comparative ...... krahasues - i krahasueshëm
comparative ...... shkallë krahasore
compare ...... krahasoj, përqas - krahasohem - formoj shkallën e
krahasimit
compare ...... krahasim, përqasje
comparison ...... krahasim
compartment ...... kupë - e ndarë, dhomëz
compass ...... busull -kompas - rreth
compass ...... rrethoj - shestoj, kam ndër mend
compassion ...... dhembshuri, mëshirë
compassionate ...... i dhembshur, i mëshirshëm
compatibility ...... pajtueshmëri
compatible ...... i pajtueshëm
compatriot ...... bashkatdhetar
compeer ...... i barabartë, shok
compel ...... detyroj, shtrëngoj
compendious ...... i përmbledhur
compedium ...... konspekt, përmbledhje
compensate ...... vë në vend, shpërblej (humbjet), kompensoj - paguaj
(shërbimet)
compensation ...... kompensim, shpërblim
compete ...... konkuroj - hyj në konkurrencë, i bëj konkurrencë
competence ...... kompetencë - pagë e mirë - prokuror (drejtësi)
competent ...... kompetent - i përshtatshëm
competition ...... konkurrencë - gara - ndeshje
competitive ...... mbi bazën e konkurrimit - "competitive prices =
çmime të levërdishme"
competitor ...... konkurrent
compilation ...... përpilim
compile ...... mbledh, grumbulloj (fakte) - përpiloj
compiler ...... hartues, përpilues
complacency ...... vetëkënaqësi - kënaqësi
complacent ...... i vetëkënaqur
complain ...... ankohem - shfaq pakënaqësi, qahem
complaint ...... pakënaqësi - ankesë - sëmundje
complaisance ...... gatishmëri - mendjelehtësi
complaisant ...... i sjellshëm
complement ...... komplet
complement ...... plotësoj
complementary ...... plotësues
complete ...... i plotë - i përfunduar - i mbushur tërësisht
complete ...... përfundoj, kryej, plotësoj
completely ...... tërësisht, plotëshisht
completion ...... kryerje, përfundim, përmbushje
complex ...... i ndërlikuar, i përbërë, kompleks
complex ...... kompleks
complexion ...... çehre, ngjyra e fytyrës - pamje, aspekt
complexity ...... kompleksitet, komplikim, ndërlikim
compliance ...... pëlqim, pajtim - lëshim - "in compliance with = në
pajtim me"
compliant ...... që lëshon pe, që bën lëshim - që pajtohet, shkon
sipas qejfit, lajkatar
complicate ...... ndërlikoj
complicated ...... i ngatërruar, i ndërlikuar, i koklavitur
complication ...... ndërlikim - komlikim (mjeksi)
complicity ...... pjesëmarrje (në krim etj.) - bashkëfajësi
compliment ...... kompliment - urime, përgëzime, përshëndetje, të fala
compliment ...... përshëndes, uroj - bëj komplimente
complimentary ...... miklues, plot lëvdata - falas
comply ...... plotësoj, zbatoj, veproj në përputhje me (urdhërin,
dëshirën)
component ...... pjesë përbërse, komponentë
component ...... përbërës
comport ...... sillem, mbahem - më shkon, më përshtatet
compose ...... përbëj - hartoj, bëj (një vepër), kompozoj - radhis -
qetësoj,
        përmbaj - rregulloj
composed ...... i qetë, i përmbajtur
composer ...... kompositor
composite ...... i përbërë
composition ...... përbërje - hartim (shkollor) - vepër (letrare etj.)
- marrëveshje -
          përbërje (kimi)
compositor ...... radhitës
compost ...... përzierje plehërash, komposto
compost ...... kompostoj
composure ...... vetëpërmbajtje, qetësi, gjakftohësi
compound ...... i përbërë - komleks - e përbërë (fjali)
compound ...... përzierje, bashkim - fjalë e përbërë
compound ...... bashkoj, përziej - pajtoj (interesat) - arrij në
marrëveshje
comprehend ...... kuptoj - përfshij
comprehensible ...... i kuptueshëm
comprehension ...... të kuptuarit, kuptim - rrokje, përfshirje
comprehesive ...... i gjithëanshëm, që i përmbledh të tëra, i plotë -
që kupton lehtë, shpejt
compress ...... ngjesh - përmbledh, ngjesh
compress ...... kompresë
compression ...... shtrydhje, ngjeshje
comprise ...... përfshij, përmbaj
compromise ...... kompromis
compromise ...... bëj kompromis - komprometoj - vë në rrezik
compulsion ...... detyrim, shtrëngim
compulsive ...... detyrues
compulsory ...... i detyrueshëm
compuction ...... brejtje, vrarje e ndërgjegjes
computation ...... llogaritje, përllogaritje, njehsim
compute ...... llogaris, bëj llogaritje
computer ...... makinë llogaritëse
comrade ...... shok
comradeship ...... miqësi, shoqëri, marëshënie shoqërore
con ...... mësoj përmendsh - studioj, lexoj me vëmendje
con ...... drejtoj anijen
con ...... kundër
concatenate ...... lidh, bëj varg
concatenation ...... varg zingjiri
concave ...... i lugët, konkav
concavity ...... lugëti
conceal ...... fsheh, mbaj ta fshehtë
concealment ...... fshehje - strehim, vend i fshehtë
concede ...... pranoj, lejoj, i jap - bindem
conceit ...... mendjemadhësi - tekë, trill
conceited ...... sqimtar - mendjemadh, që shet mend
conceivable ...... i përftyrueshëm, i kapshëm - "it is hardly
conceivable =
          është e vështirë të besosh"
conceive ...... konceptoj, kuptoj - përfytyroj - mbetet me
barrë(gruaja)
concentrate ...... përqëndroj - përqëndrohem - bëj koncentrat
concetration ...... koncentrim, përqndrim
concentric ...... bashkëqndrorë, koncentrik
concept ...... koncept, nocion
conception ...... kuptim, konceptim - nocion, ide, mendim -
shtatëzënia
conceptual ...... konceptual, nocionor
concern ...... interes, punë, çështje - "a matter of great concern =
punë e rëndësishme" -
        përkujdesje, kujdes, shqetësim
concern ...... më përket, ka lidhje - më intereson
concerned ...... që ka lidhje - i interesuar - i shqetësuar
concerning ...... në lidhje me, përsa i përket
concert ...... koncert - harmoni, marrëveshje, ujdi
concert ...... bashkërendoj, merrem vesh
concerted ...... i përbashkët, i bashkërenduar
concerto ...... concert, vepër muzikore
concession ...... lëshim, koncesion
concessionnaire ...... koncesionar
concessive ...... lëshues - lejore (në gramatik)
conch ...... guaskë (në trajtë kërmilli)
conciliate ...... bëj për vete - pajtoj, paqtoj
conciliation ...... pajtim, shestim, rregullim
conciliative ...... pajtues
conciliatory ...... pajtues
conciliator ...... pajtues
concise ...... i përmbledhur, i ngjeshur, konciz
concissenes ...... koncizitet
conclude ...... përfundoj, mbull, nxjerr përfundim
conclusion ...... përfundim - mbarim
conclusive ...... përfundimtar - vendimtar
concoct ...... ziej, përgadis diçka të përzier (supë, pije etj.) -
shpik, trilloj
concoction ...... gatim, gjellë - trillim, shpikje
concomitant ...... shoqërues
concord ...... pajtim, përputhje - harmoni
concordance ...... pajtim, përputhje - renditje alfabetike fjalësh
cocordant ...... i një mendjeje
concourse ...... bashkëpërkim - grumbullim - lëvizje në turmë
concrete ...... konkret, real
concrete ...... beton - i betontë
concrete ...... betonoj - çimentoj
concrete ...... ngurtësohet (çimentoja, betoni)
concretely ...... konkretisht
concretion ...... ngurtësim
concretize ...... konkretizoj
concubinage ...... bashkëjetesë e paligjshme, jashtë martese
concubine ...... grua pa kurorë, mantenutë
concupiscence ...... dëshirë seksuale, epsh
concupiscent ...... epshor
concur ...... pajtohem, merrem vesh, jam i një mendimi -
bashkëveprojnë, ndodhin njëkohësisht
concurrence ...... pajtim - bashkëveprim
concuss ...... tronditem, turbullohem (nga goditja)
concussion ...... tronditje
condemn ...... dënoj - shpall të pavlefshme, të pabanueshëm
condemnation ...... dënim
condemnatory ...... i akuzës, i padijës, dënues
condensation ...... piksje - përmbledhje - kondensim
condense ...... piks, trsh (qumështin etj.) - shkurtoj, përmbledh
(parashtrimin) - kondensoj
condenser ...... kondensator
condescend ...... denjoj, përfill, begenis
condescension ...... denjim
condiment ...... erëza, pier e kripë
condition ...... kusht - rrethana
condition ...... kushtëzoj, përcaktoj - sjell në gjendje
conditional ...... i kushtëzuar, me kusht
conditioned ...... i kushtëzuar
condole ...... ngushëlloj
condolence ...... ngushëllim
condone ...... fal, kaloj pa ia vënë re
conduce ...... ndihmoj,bëj të mundur
conducive ...... që bën të mundur, ndihmës, ndihmues
conduct ...... çoj, drejtoj - sillem - udhëheq, drejtoj- përçoj
conduct ...... sjellje - drejtim, mënyrë qeverisje
conduction ...... përçueshmëri
conductor ...... udhëheqës - dirigjent - faturino
conduit ...... gyp - kanal, kanalizim
cone ...... kon
coney ...... shih cony
confabulate ...... bisedoj
confabulation ...... bisedë
confection ...... ëmbëlsirë - rroba të gatshme për gra, konfeksion -
përzierje
confectioner ...... pastiçer
confectionery ...... ëmbëlsira - ëmbëltore
confederacy ...... bashkim shtetesh, konfederatë - komplot
confederate ...... federativ - pjesëmarrës (në konfederatë)
confederate ...... hyj në bashkim, në federatë
confederation ...... konfederatë, bashkim, lidhje
confer ...... akordoj, jap (një titiull) - këshillohem - krahasoj
conference ...... konferencë - konsultim
confess ...... pranoj, pohoj - rrëfehem - rrëfej
confession ...... pranim, pohim - rrëfim
confessional ...... qela e rrëfimit
confessor ...... rrëfyes (prift)
confidant ...... besnik njeri i besuar
confide ...... i besoj, ia lë dikujt në dorë
confidence ...... mirëbesim - siguri
confident ...... i sigurt, me besim në vete
confidential ...... i mirëbesueshëm, i besuar - sekret - i hapur, që
zë besë
confiding ...... i besuar
configuration ...... konfiguracion, formë, trajtë
confine ...... mbyll, izoloj - kufizohem,përmbahem në diçka
confinement ...... mbyllje, izolim, burgosje - kufizim - lindje,
lehoni
confines ...... kufij
confined ...... i kufizuar, i ngushtë
confirm ...... përforcoj - pohoj - vërtetoj - verifikoj
confirmation ...... pohim, vërtetim - përforcim
confirmed ...... i konfirmuar, i shpallur - kronik, i pashërueshëm
confiscate ...... konfiskoj
confiscation ...... konfiskim
confiscator ...... konfiskues
conflagration ...... zjarr i madh, shkatërrimtar
conflict ...... përleshje - konflikt, mosmarrveshje - konflikt
conflict ...... i ndeshëm - luftoj
confluence ...... bashkërrjedhej - turmë, grumbull
confluent ...... që bashkohet - mëngë (lumi)
conform ...... përshtatem - përputhem, pajtohem me - bindem,veproj në
përputhje
conformable ...... koformist - në përshtatje me
conformation ...... rregullim, përshtatje, ndërtim
conformist ...... konformist
conformity ...... pajtim, përshtatje
confound ...... përziej, ngatërroj - prish (planet) - turbulloj, hutoj
-
         "confound it = djalli ta marrë"
confounded ...... i hutuar - i urryer
confoundedly ...... shumë, tepër
confront ...... ballësoj, i dal përballë - shikoj në fytyrë (rrezikun)
- ballafaqoj, krahasoj
confrontation ...... krahasim - vënie ballë për ballë
confuse ...... ngatërroj - hutoj, i prish mendjen
confusedly ...... me rrëmujë - me hutim, me mendje të prishur
confusion ...... ngatërrim - çrregullim - hutim, përshtjellim
confutation ...... përgënjeshtrim
confute ...... hedh poshtë, përgënjeshtroj, e nxjerr të rremë
congeal ...... ngrij, ngurtësoj - piks, trash
congenial ...... i afërm - i përshtashëm, i pëlqyeshëm
congenital ...... i bashkëlindur, i lindur
conger ...... ngjalë e madhe deti
congeries ...... grumbull, stivë
congest ...... mbush deri në grykë - mbushem
congested ...... mbushur plot e përplot
congestion ...... ngjeshje, plot e përplot
conglomerate ...... bashkim mekanik - përzierje e parregullt -
konglomerat
conglomerate ...... grumbulloj - përziej
conglomeration ...... grumbullim, konglomerim
congratulate ...... uroj - bëj shyqyr
congratulation ...... urim
congratulatory ...... urues - "congratulatory letter = letër urimi"
congragate ...... mbledh - mblidhem
congragation ...... grumbullim - mbledhje
congress ...... kongres
congress-man ...... kongresist
congruent ...... i përshtatshëm, i volitshëm, me vend
congrous ...... i përshtatshëm
conic ...... konik, i konit
conical ...... konik, në trajtë koni
conifer ...... konifer, dru halor
coniferous ...... halor
conjectural ...... i hamendshëm, supozua, hipotetik
conjecture ...... hamendje - supozim
conjecture ...... supozoj, e marr me mend
conjoin ...... bashkoj
conjoint ...... i bashkuar
conjointly ...... bashkërisht
conjugal ...... bashkëshortor, martesor
conjugality ...... martesë, jetë bashkëshortore
conjugate ...... zgjedhoj (gramatik)
cinjugate ...... çift (botanik) - i bashkuar
conjugation ...... zgjedhim
conjugation ...... bashkim, lidhje - lidhës (gramatik) - ndërthurje
conjunctive ...... lidhës
conjuncture ...... ndërthurje, bashkëveprim
conjuration ...... përbetim - magji
conjure ...... i përbetohem, i lutem
conjure ...... bëj diçka të çuditshme me marifet, me magji
conjurer ...... magjistar - prestidigjiator
conk ...... hundë
conky ...... hundëmadh
connate ...... që është prej natyre
connect ...... lidh - bashkoj
connected ...... i lidhur - i mbyllur - koherent
connecter ...... lidhës
connection ...... lidhje
connectional ...... lidhor, lidhës
connivance ...... mbyllje e syve para një gjëje të keqe
connive ...... bëhem bashkëfajtor - bëj sikur nuk shoh (një të keqe)
connoisseur ...... njohës, specialist
cannotation ...... ngjyrim (gjuhësor)
connotation ...... ngjyrim (gjuhësor), mbishtresim, konotacion
connote ...... ka domethanie plotësuese
connubial ...... martesor
connubiality ...... martesë
conquer ...... pushtoj - mund, mposht
conqueror ...... pushtues
conquest ...... pushtim
consanguineous ...... i një gjaku
consanguinity ...... lidhje gjaku
conscience ...... ndërgjegje, vetëdije
conscientious ...... i ndërgjegjshëm - i vetëdijshëm
conscious ...... i vetëdijshëm
consciousness ...... vetëdijë - ndërgjegje
conscript ...... rekrut, i thirrur nën armë
conscript ...... thëras nën armë
conscription ...... thirrje nën armë, rekrutim
consecrate ...... i kushtoj - shenjtëroj
consecration ...... devocion, përkushtim - shenjtërim
consecution ...... vijushmëri, vazhdimësi
consecutive ...... i njëpasnjëshëm, i vijueshëm - "on five consecutive
days = pesë ditë rresht"
consecutively ...... rresht
consensus ...... marrëveshje, mendim i përgjithshëm
consent ...... pëlqim - miratim - "with one consent = njëzëri"
consent ...... miratoj, jap pëlqim
consequence ...... rrjedhim, pasojë, pqrfundim
consequent ...... konsekuent - pasues, si rrjedhim
consequently ...... si pasojë, rrjedhimisht,për rrjedhim
conservation ...... ruajtje - konservim
conservative ...... konservator, i prapambetur - i moderuar
conservatory ...... konservator - serrë
conserve ...... ruaj, konservoj
conserve ...... reçel
consider ...... mendoj - marr parasysh, konsideroj, quaj
considerable ...... mjaft i madh, i konsiderueshëm
considerate ...... i vëmendshëm, i kujdesshëm, që tregon kujdes për
dikë
consideration ...... mendim, gjykim - shqyrtim - "take into
consideration = marr parasysh" -
           nderim, konsideratë - rrethanë, arsye - shpërblim
considering ...... duke marrë parasysh
consign ...... i besoj, ia lë në ngarkim - dorëzoj - dërgoj (mallra)
consignee ...... marrës i ngarkesës
consignment ...... ngarkesë - dërgesë, nisje mallrash - faturë, urdhër
ngarkimi
consist ...... përbëhet nga - qëndron në
consistence ...... qëndrueshmëri, konsistencë - dëndësi, trashësi
consistency ...... shih consistence
consistent ...... i qëndrueshëm, konsekuent - që është në përputhje
consolation ...... ngushëllim
consolatory ...... ngushëllues
console ...... ngushëlloj
consolidate ...... konsolidoj, përforcoj - bashkoj
consolidation ...... përforcim, ngulitje
consols ...... obligacionet e fondit qeveritar anglez
consonance ...... bashkëtingëllim, pajtueshmëri, harmoni -
bahkëtingëllim
consonant ...... i harmonishëm, harmonik
consonant ...... bashkëtingëllore
consort ...... bashkëshort, bashkëshorte
consort ...... miqësohem, shoqërohemm me dikë - harmonizoj
consortium ...... konsorcium
conspectus ...... konspekt
conspicuous ...... i dukshëm, i spikatshëm
conspiracy ...... komplot, fshehtësi
conspirator ...... konspirator, komplotist
conspiratorial ...... konspirativ
conspire ...... konspiroj, komplotoj - bashkëveproj
constable ...... polic
constabulary ...... trupa policore
constancy ...... qëndresë, qëndrueshmëri
constant ...... i qëndrueshëm - i përhershëm, i pandryshueshëm
constant ...... madhësi e pandryshueshme, konstante
constantly ...... vazhdimisht
constellation ...... yllësi - plejadë
consternate ...... shtangem (nga frika)
consternation ...... tmerr, frikë, shtangie
constipate ...... bëj kaps
constipation ...... kapsllëk, shtërzim barku
constituency ...... votues - zonë elektorale
constituent ...... përbërës - kushtetues
constituent ...... zgjedhës - pjesë përbërëse
constitute ...... formoj, përbëj - caktoj - nxjerr ose zbatoj ligjin
constitution ...... ndërtim, organizim - kushtetutë - ndërtimi i
trupit, shtat
constitutional ...... kushtetues - organik, i shtatit
constrain ...... detyroj - mbaj, përmbaj (veten)
constrained ...... i detyruar - i sforcuar
constraint ...... detyrim - sforcim
constrict ...... shtrëngoj, ngushtoj, tkurr
constriction ...... shtrëngim, ngushtim
constrictor ...... muskuli tkurrës
construct ...... ndërtoj - krijoj
construction ...... ndërtim - godinë, ndërtesë - domethënie, kuptim
constructional ...... ndërtimor
constructive ...... konstruktiv, që sjell dobi
constructor ...... konstruktor, ndërtues
construe ...... komentoj - analizoj (një fjali) - interprëtoj,
shpjegoj, nxjerr kuptimin
consul ...... konsull
consular ...... konsullor
consulate ...... konsullatë, detyrë konsullore
consul-general ...... konsull i përgjithshëm
consult ...... këshillohem - marr parasysh - konsultohem, diskutoj me
consultant ...... këshillues, konsulent
consultation ...... konsultë - këshillim
consultative ...... konsultativ - këshillmor
consulting ...... këshillues
consume ...... ha e pi - përdor - shpenzoj, harxhoj, prish
consumer ...... konsumator - "consumer goods = artikuj të përdorimit
të gjerë"
consummate ...... i përsosur, i përkryer
consummate ...... përfundoj, kryej - plotësoj, konsumoj
consummation ...... përfundim - plotësim
consummator ...... konsumator
consumtion ...... harxhim, konsumim, shpenzim - tuberkulozë -
shkatërrim
concumptive ...... tuberkulozë
contact ...... takim, prekje - kontakt
contact ...... takoj, gjej dikë
contagion ...... ngjitje (e sëmundjes) - përhapje, epidemi
contagious ...... molepsës, ngjitës, infektues - ngjitës
contain ...... përmbaj, mbaj, nxë - përmbaj (zemërimin, gëzimin)
kufizohet - plotëpjestohet
container ...... mbajtëse, enë mbajtëse
contaminate ...... ndyj, ndot, fëlliq - moleps, infektoj
contamination ...... molepsje, infektim - ndotje, fëlliqje
contaminative ...... i fëlliqur, ndotës - i molepsur
contemn ...... përqmoj, shpërfill
contemplate ...... sodis - mendoj - kam ndërmend
contemplation ...... soditje - "deep in contemplation = i zhytur në
mendime" - synim,
           plan në mendje
contemplative ...... soditës - i zhytur në mendime
contemplator ...... soditës
contemporaneous ...... i njëkohshëm
conteporary ...... bashkëkohor, bashkëkohës - bashkëkohës
contempt ...... përbuzje - mospërfillje, mosbindje
contemptible ...... i përbuzshëm
contemptous ...... përbuzës, përçmues
content ...... luftoj konkuroj - hahem, bëj debat
contend ...... i kënaqur - i gatshëm
contend ...... kënaq, kënaqem
contend ...... kënaqësi - "to one's heart content = sipas dëshirës
sime"
contend ...... përmbajtje, tërësia e përbërsve - brendia - pasqyra e
lëndës
contendet ...... i kënaqur
contention ...... grindje, zënkë me fjalë - pretendim, kërkesë
contentious ...... i diskutueshëm, që nuk është zgjidhur
conterminous ...... kufitar - që ka të njejtin afat, që koincidon, i
një kohshëm
contest ...... kundërshtoj - diskutoj - marr pjesë - luftoj, përpiqem
contest ...... grindje - garë, festival
contextual ...... kontekstual
contiguity ...... afërsi - puqje
contiguous ...... i puthitur, i puqur - i afërt, kufitar
continence ...... përkore - vetëmbajtje, kufizim (sidomos i pasioneve
dhe dëshirave)
continent ...... i përmbajtur
continent ...... kontinent
continental ...... kontnental
continental ...... europian, banor i Europës
contingency ...... rast, diçka e paparashikuar
contingent ...... i rastit, i rastësishëm - i munshëm, i pasigurt
contingent ...... kontigjent
continual ...... i vazhdueshëm, i pandërprerë, i pareshtur
continually ...... vazhdimisht, pareshtur
continuance ...... kohëvazhdim - qëndrim, vazhdim i qëndrimit
continuation ...... vazhdim, vijim
continuator ...... vazhdues
continue ...... vazhdoj zgjatet, shtrihet ma larg - vijon
continuer ...... vazhdues
continuity ...... vijueshmëri, vazhdimësi
continuous ...... i vazhdueshëm, i pandërprerë
contort ...... shtrembëroj - shformoj, shfytyroj
contour ...... kontur
contra ...... kundër
contraband ...... kontrabandë
contrabandist ...... kontrabandist
contrabass ...... kontrabas
contract ...... kontratë, marrëveshje
contract ...... kontraktoj, bëj marrëveshje - mblidhet, tkurret
contracted ...... i tkurrur
contraction ...... tkurrje, shkurtim, mbledhje
contractive ...... tkurrës, i tkurrshëm
contractor ...... kontraktues
contractual ...... kontraktor, kontraktues
contradict ...... kundërshtoj, bie në kundërshtim - hedh poshtë, nuk
pranoj, jam kundër
contradiction ...... kundërshtim - kontradiktë, kundërti - mospajtim,
mospërputhje, kundërshti
contradicotrily ...... në mënyrë kontrasiktore
contradistinction ...... kundërvënie, kundërtezë, antitezë - dallim
contradistinguish ...... kundërvë, ballafaqoj si të kundërta
contraposition ...... kundërvënie
contrariety ...... kundërti, e kundërta
contrary ...... i kundërt, i pafavorshëm - kokëfortë
contrary ...... kundërti, e kundërta
contrary ...... vë në kundërshtim me
contrast ...... kontrast, kundërshtim - kontrast, dallim i theksuar
contrast ...... kundërvë, ballafaqoj - është në kontrast, bie në
kontrast
contravene ...... shkel (ligjën), bëj kundërvajtje - bie në
kundërshtim
contravetion ...... kundërvajtje, shkelje e (ligjës etj.)
contribute ...... ndihmoj, kontriboj, jap, fal
contribution ...... ndihmesë, kontribut
contributor ...... kontributor, dhënës, falës (i të hollave) -
bashkëpunëtor (gazete, reviste)
contributory ...... ndihmues - me kontribut
contrite ...... i penduar
contrition ...... pendim
contrivance ...... shpikje, trillim
contrive ...... shpik, trilloj - mundem, jam në gjendje - amvis,
qeveris
contriver ...... amvisë
control ...... kontroll - "out of control = jashtë kontrollit" -
pajisje drejtimi e kontrolli
control ...... kontrolloj, verifikoj - rregulloj - mbaj, përmbaj
(ndjenjat)
controllable ...... i kontrollueshëm
controller ...... kontrollues, kontrollor
controversial ...... i diskutueshëm, i pazgjidhur, që është objekt
kundërshtimi
controversy ...... polemikë, debat
controvert ...... kundërshtoj - hahem, bëj polemikë, polemizoj
contumacious ...... i pabindur, i pashtruar
contumacy ...... mosbindje
contumely ...... gjuhë fyese, fyerje, sjellje poshtëruese
contuse ...... shemb, shajtoj
contusion ...... shembje, kontuzion
convalesce ...... rimar veten, përmirësohem pas sëmundjes
convalescence ...... rimarrje e shëndetit, konvaleshencë
convalescent ...... që është duke e rrimarë veten, konvaleshent
convene ...... thërres, mbledh (në mbledhje) mblidhemi
convenience ...... të mbarë - komoditete
convenient ...... i volitshëm, i përshtatshëm
convent ...... kuvend, manastir (për gra)
convention ...... kuvend, kongres - marrëveshje, konventë - traditë,
zakon
conventional ...... konvencional - tradicional
converge ...... takohen (në një pikë) afrohen, konvergjojnë
convergence ...... konvergjencë, afrim
convergent ...... konvergjent, afërues
conversable ...... që mund të bisedohet - komunikues
conversance ...... njohje, familjarizëm
conversant ...... i njohur, i familjarizuar (me diçka)
conversation ...... bisedë
conversational ...... bisedor - fjalëshumë
converse ...... bisedoj
converse ...... i kundërt, i anasjelltë
converse ...... qëndrim, thënie e kundërt - teoremë e anasjelltë
conversely ...... përkundrazi, në të kundërt
conversion ...... shnërrim - kthim, ndërrim, shkëmbim
convert ...... kthej, shndërroj - këmbej (fenë)
convertible ...... i këmbyeshëm
convex ...... konveks, i mysët
convexity ...... konveksitet, mysëti
convey ...... bart, transportoj - përçoj, bëj të ditur, njoftoj -
tjetërsoj,
        ia kaloj si pronë një tjetri
conveyance ...... bartje, transportim - mjet transporti - akt i
tjetërsimit, tjetërsim
conveyer ...... transportues, konvejer
convict ...... fajësoj, bëj fajtor - shpall fajtor - bind, i mbush
mendjen (për fajin)
convict ...... i dënuar
conviction ...... dënim - bindje
convince ...... i mbush mendjen
convencible ...... i bindshëm
convincing ...... bindës
convivial ...... gazomr, i qejfit
conviviality ...... qejf, atmosferë gazmore
convocation ...... thirrje, mbledhje - koncil, kuvend (në kishë)
convoke ...... thërras, mbledh (në kuvend)
convolvulus ...... dredhkë
convoy ...... shoqëroj (anijet)
convoy ...... shoqërim (i anijeve) - karavan
convulse ...... e bëj të dridhet, trondis, lëkund - më zë ngërçi,
drithëroj
convulsion ...... konvulsion, ngërç - tronditje, lëkundje
convulsive ...... konvulsiv - tronditës
cony ...... lepur i butë - lëkurë lepuri
coo ...... gugat - them ngadalë, pëshpërit
coo ...... gigatje, guga
cook ...... gatuaj
cook ...... kuzhinier, gjellëbërës
cooker ...... enë gatimi
cookery ...... gatim
cookery-book ...... libri i gatimit
cookie ...... biskotë
cool ...... i freskët - i qetë, gjakëftohtë - i ftohtë, moskokëçarës
cool ...... freski - qetësi
cool ...... freskoj - qetësoj - "cool down = ftoh, pakësoj, bie"
coolant ...... ftohës
cooler ...... ftohës, frigorifer - freskues
cool-headed ...... i qetë, i përmbajtur
coolie ...... hamall
coon ...... zezak
coop ...... kafaz zogjsh
coop ...... vë në kafaz
cooper ...... vozapunues, vozaxhi
co-operate ...... kooperoj - bashkëpunoj, bashkëveproj
co-operation ...... bashkëpunim, bashkëveprim - koperim
cooperative ...... kooperativë
co-operative ...... kooperues - i përbashkët, i bashkuar
coopery ...... punimi i vozave - dyqan i vozave
co-opt ...... kooptoj
co-optation ...... kooptim
co-ordinate ...... i bashkërenduar, i bashkërenditur
coordinate ...... bashkërendoj, bashkërendis
co-ordination ...... bashkërendim
co-ordinative ...... bashkërendues
co-ordinator ...... bashkërendues
cop ...... kap - vjedh
cop ...... polic
co-partner ...... bashkëpronar
co-partnership ...... bashkëpronësi
cope ...... përballoj, i bëj ballë
copeck ...... kopek
co-pilot ...... pilot i dytë
copious ...... me shumicë, me bollëk
copper ...... bakër - monedhë bakri - kazan
copper ...... vesh me bakër, bakëroj
copper ...... polic
copperas ...... sulfat hekuri
copperhead ...... bollë
copper-smith ...... bakërpunues
coppice ...... korie, zabel
copula ...... këpujë (gramatikë)
copulate ...... çiftohet, ndërzehet
copulation ...... çiftim, ndërzim
copy ...... kopjoj - imitoj
copy ...... kopje - eksemplarë
copy-book ...... fletore bukurshkrimi e modeluar
copyist ...... kopist
copyright ...... e drejtë e autorit
copyright ...... siguroj të drejtën e autorit
coquetry ...... të qenët koketë, koketëri
coquette ...... vajzë ose grua lozonjare, koketë
coral ...... koral, merxhan
coral ...... koralor - ngjyrë korali
cord ...... spango, gjalmë - kordë, tejzë
cord ...... lidh me spango
cordial ...... i përzemërt - që nxit veprimtarinë e zemrës
cordial ...... pije ilaç tonizues
cordiality ...... përzemërsi
cordite ...... lëndë plasëse (pa tym)
cordon ...... kordon, varg njerëzish - shirit dekorate
cordon ...... ndaj me kordon policësh
core ...... palcë, zemër - "rotten to the core = i kalbur deri
nëpalcë" -
       bërthamë - esencë, thelb
co-respondent ...... shkelës kurore me gruan e një tjetri
cork ...... tapë - dru tape
cork ...... mbyll me tapë, tapos - përmbaj, mposht
cork-screw ...... hapëse tapash, turjelë tapash
corn ...... drithë - misër (Amerikë)
corn ...... bëj pastërma, krip
corn ...... kallo
corn-bread ...... bukë misri
corn-cob ...... koçan misri
corner ...... kënd, qoshe - skaj - "be in a tight corner = jam në
pozitë të vështirë"
corner ...... e zë ngusht, vihem në pozitë të vështirë - marr kthesën
corner-stone ...... guri i qoshes, guri i themellit
cornet ...... kornetë
corn-flower ...... lule misri
cornice ...... kornizë
cornucopia ...... briri i stolisur me lule, briri i bollëkut
corrolla ...... kurorë e lulës
corona ...... brerore
coronal ...... kurorë (mbretërore)
coronate ...... kurorëzoj
coronation ...... kurorëzimi (i mbretit)
coroner ...... hetues
corporal ...... trupor
corporal ...... tetar
corporate ...... i korparatës - i përbashkët
corporation ...... korporatë - shoqëri aksionare
corporeal ...... trupor, fizik
corps ...... trup - "corps de ballet = trupë baleti"
corpse ...... kufomë
corpulence ...... ngjallje
corpulent ...... trupmadh, i ngjallur, i shëndoshë
corpus ...... kod
corpuscle ...... grimcë - rruazë
corral ...... vathë
correct ...... fut në vathë
correct ...... i drejtë, i saktë - i rregullt, korrekt
correct ...... ndreq, rregulloj - qortoj
correction ...... ndreqje, qortim, korigjim
correctitude ...... korrektësi
corrective ...... korrektues
corrector ...... korrektor
correlate ...... bashkëlidh, vë në mardhënie, në raport me
correlation ...... bashkëlidhje, korrelacion
correlative ...... korrelativ
correspond ...... i përgjigjem - mbaj, kam letërkëmbim, korrespondoj
correspondence ...... përputhje, pajtim - ngjashmëri - korrespodencë -
letërkëmbim
correspondent ...... korespodent - njeri me të cilin kemi letërkëmbim
corresponding ...... përgjegjës, korrespondues, përkatës
corridor ...... korridor
corrigendum ...... gabim shtypi - ndreqje gabimi
corrigible ...... i nreqshëm, i korigjueshëm
corroborate ...... vërtetoj
corroboration ...... vërtetim, pohim
corrode ...... brej, gërryej
corrosion ...... brejtje, korrozion
corrosive ...... brejtës, gërryes
corrugate ...... rrudh - zhubravis, e zhubros, e bëj me rudha
corrugated ...... i rudhur, i zhubrosur - i valëzuar
corrugation ...... rrudhje, zhubrosje - rrudhë
corrupt ...... i prishur, i korruptuar - i shitur - i papastër
corrupt ...... prish, korruptoj - blej
corruptible ...... i kkoruptueshëm
corruption ...... prishje, korruptim - prishje, kalbëzim
corruptive ...... korruptues
corset ...... korsë
cortege ...... kortezh
cortex ...... lëvore - kore e drurit
corvee ...... angari
co-signatary ...... bashkënënshkrues
cosily ...... rehat
cosine ...... kosinus
cosmetic ...... kozmetik - kozmetikë
cosmic ...... kozmik - "cosmic rays = rreze kozmike"
cosmogonic ...... kozmogonik
cosmogony ...... kozmogoni
cosmography ...... kozmografi
cosmonaut ...... kozmonaut
cosmopolitan ...... kozmopolit
cosmopolite ...... kozmopolit
cosmopolitism ...... kozmopolitizëm
cosmos ...... kozmos, gjithësi
cost ...... çmim, kosto - "the cost of living = kostoja e jetesës"
cost ...... kushton - kushton, sjell shumë mendime, pasoja (vuajtje,
humbje etj.)
cotermonger ...... shitës ambulant
costly ...... i kushtueshëm, i shtrenjtë
costume ...... kostum - veshje tradicionale
cosy ...... komod, i rehatshëm
cot ...... katua, ahur - kasolle
cot ...... krevat fëmijësh - shtrat portativ
cotangent ...... kotangjentë
cote ...... stan - kafaz, kotec
co-temporary ...... shih contemporary
cottage ...... vilë, shtëpizë jashtë qytetit
cottager ...... banor fshati, banor vile
cotton ...... pajtohem, jam i një mendje me - shoqërohem me, miqësohem
me
cotton ...... pambuk - "cotton plant = bima e pambukut" - pëlhurë e
pambuktë - pe (pambuku)
cotton-cake ...... bërsi pambuku
cotton-mill ...... fabrikë tekstilesh
coton picker ...... mbledhës pambuku
cotton seed ...... farë pambuku
cotton seed ...... vaj pambuku
couch ...... divan - krevat, shtrat
couch ...... formuloj një mendim - shtrihem rrafsh me tokën
cough ...... kollë - "to have a bad cough = më ka zënë kolla keq"
cough ...... kollitem - cough up = nxjerr gëlbazë, qëroj fytin"
could ...... past i can
coulisse ...... ulluk - prapaskenë
coulomb ...... kulomb
coulter ...... thikë plori
council ...... këshillë - "Council of Ministers = Këshilli i
Ministrave"
council-man ...... anëtar këshilli, këshilltar
councillor ...... anëtar këshilli
counsel ...... këshillim, konsultë - këshillë - avokat -
        "take counsel with sb. = këshillohem me"
counsel ...... këshilloj
counsellor ...... këshilltar, këshillues - avokat (Amerikë)
count ...... numëroj - njehsoj, nxjerr përfundim - përfshij në llogari
count ...... numërim, llogaritje - llogari
count ...... kont (jo anglez)
countenance ...... shprehje e fytyrës - mbështetje - "put sb. out of
countenance = trazoj,
          turbulloj (dikë)"
countenance ...... mbështes, përkrah, ndihmoj
counter ...... tezgë - banak
counter ...... në kundërshtim, kundër
counter ...... kundërshtoj - kundërmësyej, kundërsulmoj
counter ...... kundër
counteract ...... kundërveproj - neutralizoj
counteract ...... kundërveprim
counter-attack ...... kundërsulm
counter-attack ...... kundërsulmoj
counterbalance ...... kundërpeshë
counterbalance ...... kundërpeshoj
counterblast ...... përgjigje e rreptë, kundërshtim energjik
counterblow ...... kundërgoditje
countercharge ...... kundërpadi
counter-clockëise ...... në drejtim, të kundërt të akrepave të sahatit
counter-espionage ...... kundërspiunazh
counterfeit ...... falsifikoj
counterfeit ...... falsifikim - i falsifikuar
counterfeiter ...... falsifikues
counterfoil ...... kupon
counter-intelligen ...... kundërzbulim
countermand ...... kundërurdhër
countermeasure ...... kundërmasë
countermove ...... kundërveprim, kundërpërgjigje
counter-offensive ...... kundërofensivë
counterpane ...... mbulesë (krevati), kuvertë
counterpart ...... kopje, dublikatë - barasvlerës, ekuivalent
counterplot ...... kundërkomplot
counterpoise ...... drejtpeshim - kundërpeshë
counter-revolution ...... kundërrrevolucion
counter-revolution ...... kundërrevolucionar
counterisgn ...... kundërparrullë - firmë e dytë (në një dokument)
counterstatement ...... kundërdeklaratë
counterstroke ...... kundërgoditje
counterweight ...... kundërpeshë
countess ...... konteshë
counting-house ...... zyrë e llogarisë
countless ...... i panumërt
countrified ...... fshatarak
country ...... vend - atdhe - fshat - fushë, tokë
countryfolk ...... fshatarë
contryman ...... bashkëatdhetar - fshatar
country-side ...... fshat
country-wide ...... nga një skaj në tjetrin
countrywoman ...... fshatare
county ...... qark
coup ...... goditje e befasishme
copu detat ...... grusht shteti
couple ...... çift, dyshe (burrë e grua)
couple ...... bashkoj, lidh - çiftohem -bej çift
couplet ...... çift vargjesh (që rimojnë) lidhje, bashkim - kanxhë
coupling ...... kupon, latë
coupon ...... kurajë, zemër, guxim
courage ...... kurajoz, i patrembur
courageous ...... korrier
courier ......  kurs, drejtim - zhvillim (i ngjarjeve), kalim (i kohës)
-
         "of course = natyrisht"
course ...... ndjek, gjuaj - rrjedh
course ...... kërkoj ti hyjë në zemër dikujt, i vijë rrotull (ndonjë
vajze)
court ...... gjykatë - gjyq, trupi gjykues - oborr mbretëror - fushë
sportive - oborr
court ...... i sjellshëm, i njerëzishëm
courteous ...... njerëzi, mirësjellje - nderim
courtier ...... oborrtar
courtly ...... i sjellshëm, i njerëzishëm
courtship ...... të ardhurit rrotull (ndonjë gruaje)
courtyard ...... oborr
cousin ...... kushëri
cove ...... liman, gji i vogël
covenant ...... marrëveshje, kontratë
cover ...... mbukoj, fsheh - mbush - përshkoj një gjatësi - e mbroj
cover ...... mbulesë - kapak, mbulesë libri etj.
coverage ...... mbulim
coveralls ...... kimonoshe
covered ...... i mbuluar, me kapak
covert ...... i fshehur, i mbuluar
covert ...... strehë, strofkë, zabel
covet ...... kam zili
covetous ...... lakmues, lakimtar, ziliqar
covey ...... tufë (zogjsh)
cow ...... lopë - femër elefanti, rinoceronti, balene etj.
cow ...... frikësoj
coward ...... frikacak
cowardice ...... frikë
cowardly ...... frikaman, frikash
cow-boy ...... lopar, kauboj
cower ...... strukem, bëhem kruspull (nga frika, të ftohtit etj.) -
ngjethem
cow-girl ...... lopare
cowherd ...... lopar
cowl ...... mantel me kapuç - kapuç - kapak
co-worker ...... bashkëpunëtor
coxcomb ...... mendjefyçkë, spitullaq
coy ...... i drojtur, i turpshëm
crab ...... gaforre - çikrik
crab ...... mollë e egër - grindavec
crack ...... kërcitje, krismë - plasë, plasaritje, e çarë - hajdut
crack ...... kris, pëlcit - plasaritet - "crack a joke = bëj një
shaka"
crack-brained ...... i krisur
cracked ...... i çmendur, i krisur - i plasaritur
cracker ...... biskotë e thatë - fishekzjarr, kërcaskë
crackle ...... kërcitje, kërcëllimë
crackle ...... kërcet, kërcëllon (zjarri)
crackling ...... kërcëllimë, kërcitje
cracknel ...... biskotë e fortë - cigaridhe
cradle ...... djep
cradle ...... përkund - vë në djep
craft ...... zanat, zeje - shoqëri (zejtarësh) - anije, aeroplan -
dinakëri
craftsman ...... zejtar, zanatçi
craftsmanship ...... zejtari
crafty ...... dinak
crag ...... shkëmb i thepisur, shkrep
craggy ...... i thepisur
cram ...... mbush, rras, ngopem - përgatis (për provim)
cram ...... mbushje, rrasje, shtypje - pergaditje (për provim)
cramp ...... ngerç, spazëm - zhabicë
cramp ...... më kap ngërçi - shtrëngoj me kllapa - ngushtoj, pengoj
cramped ...... i imtë, i palëxueshëm, shumë i dendur
cranbery ...... boronicë e kuqe
crane ...... lejlek - vinç
crane ...... zgjas qafën
cranial ...... kafkor
cranium ...... kafkë
crank ...... manivelë
crank ...... lëviz me dorrëza,ndez me manivalë
crank ...... i lëkundur, i paqëndrueshëm - ekscentrik - maniak, me
fiksacione
crank ...... mani - maniak
crankshaft ...... kollodok
cranny ...... e çarë, plasë
crash ...... krismë, kërcitje - falimentim
crash ...... bie, rrëzohem me krismë - rrëzohet, përplaset (aeroplani)
- shkatërrohem,
       falimentoj
crash ...... kaskë
crass ...... i vrazhdë, trashanik, i pagdhendur - tërësisht, krejt
crate ...... arkë (mallrash)
crater ...... krater - gropë predhe
cravat ...... kravatë
crave ...... dëshirojë me gjithë shpirt, vdes për diçka - kërkoj,
lutem
craven ...... frikacak
crawl ...... zvarritem, tërhiqem zvarrë - lëviz ngadalë - gëlon -
ngjethem
crawl ...... lëvizje e ngadalë, zvarritje - not krol
crayon ...... shkumës me ngjyrë
craze ...... çmend
craze ...... çmenduri, lajthitje
crazed ...... i çmendur
crazily ...... çmendurisht
crazy ...... i çmendur - maniak, i krisur - i pasigurt, i brishtë
creak ...... gërvin, kërcet
creak ...... gërvimë, kërcitje
creaky ...... që kërcet, me gërrime
cream ...... ajkë qumështi, mazë, kajmak - krem (për fytyrë)
cream ...... i heq ajkën - bëj me krem ose ajkë
creamery ...... punishtë gjalpi - bulmetore
crease ...... zhubër, rrudhë
crease ...... zhubros, rrudhos
creasy ...... i zhubrosur, i rrudhosur
create ...... krijoj - shkaktoj, ngjall - i jap një titull apo detyrë
creation ...... krijesë - krijim, të krijuarit - krijim, vepër
creative ...... krijues
creativity ...... krijimtari, forcë krijuese, aftësi krijuese
creator ...... krijues
creature ...... krijesë, qenie e gajllë
creche ...... çerdhe fëmijësh
credence ...... besë, besim - "give credence to = besoj diçka"
credentials ...... letra kredenciale
credibility ...... besueshmëri
credible ...... i besuar - i besueshëm
credibly ...... në mënyrë të besueshme
credit ...... kredi, besim - nder, nderim - "it does not do you credit
= kjo nuk ju nderon
credit ...... besoj - jap me kredi - atribuoj
creditable ...... i lavdërueshëm
creditably ...... në mënyrë të lavdërueshme
creditor ...... huadhënës, kreditor
credo ...... besim, kredo
credulity ...... të besuarit lehtë
credulous ...... që beson lehtë
creed ...... besim, kredo
creek ...... gji i vogël deti, liman i vogël - përrua
creep ...... zvarrisem, kacavirrem - rrjedh. kalon - futem fshehtas -
ngjethem (nga frika)
creep ...... të ngjethura
creeper ...... insekte, bimë etj.
creepy ...... kacavjerrës - ngjethës
cremate ...... djeg (kufomën e njeriut)
cremation ...... djegje (e kufomës)
crematorium ...... kremator
crematory ...... shih crematorium
creosote ...... katran
crept ...... past dhe p.p. e creep
crescent ...... hënë e re, gjysmë hënë - besim mysliman
crescent ...... liman - në trajtë gjysëmhëne - rritës, në rritje
crest ...... lafshë, kaçirubë - kreshtë, jele, krifë - kreshtë (mali,
dallge etj.)
crested ...... me kreshtë
crest-fallen ...... kokulur, kokëvarur
cretin ...... kretin, budalla
cretinous ...... i trashë
crevice ...... plasë, e çarë (e akullit)
crew ...... ekuipazh (i anijes) - ekip, brigadë, grup punonjësish -
turmë, grup, bandë
crew ...... past e croë
crib ...... krevat fëmijësh - grazhd, katua - koçek
crib ...... rras, mbyll
crib ...... kopje (e provimit etj.) - përkthim fjalë për fjalë
crib ...... bulkth
cricket ...... fron i ulët (druri)
cricket ...... kriket
crier ...... kasnec, tellall - qaraman
crime ...... krim
criminal ...... kriminel
criminal ...... kriminal - penal
criminality ...... kriminalitet
criminally ...... kriminalisht
criminologist ...... kriminalist
criminology ...... kriminalistikë
crimp ...... agjent rekrutimi me mashtrim
crimp ...... rekrutoj me forcë e mashtrim
crimp ...... dredh flokët, bëj ondulacion
crimpson ...... i kuq i errët
crimpson ...... skuq
cringe ...... përulje, servilizëm
cringe ...... mblidhem, rrudhem - përulem, tregohem i përulur
crinkle ...... rrudhe, rricë
crinkle ...... zhubros
cripple ...... sakat, ulok
crisis ...... sakatoj - gjymtoj, cungoj - krizë
crisp ...... i thyeshëm - i acartë - gjallërues (ajër) - i gjallë (për
stilin) - kaçurrel
crisp ...... bëj të brishtë - dredh, kërcas
criss-cross ...... i kryqëzuar, kryesorë - në trajtë kryqi
criss-cross ...... eci kryq - heq vija kryq
criterion ...... kriter
critic ...... kritik
critical ...... kritik - i rrezikshëm, vendimtarë
criticism ...... kritikë
criticize ...... kritikoj
critique ...... kritikë (letrare)
croak ...... kuakje
croak ...... kuak (bretkosa) - ndjell të keqen
crochet ...... thur me grep
crock ...... enë balte
crock ...... gërdallë - karakatinë
crockery ...... poçeri, enë balte
crocodile ...... krokodil
crone ...... plakë thatime
crony ...... mik i ngushtë
crool ...... kërrabë - kthesë - mashtrues
crool ...... kërrus, përkul, lakoj
crooled ...... i gërmuqur, i shtrembër - i pandershëm
croon ...... këndoj lehtë, shtruar
croon ...... këngë e lehtë, nën zë
crop ...... prodhim, të korra, të lashta - tufë, grumbull
crop ...... jep prodhim - qeth shkurt - mbjell - korr - "crop out =
zbulohet" -
      "crop up = shfaqet, del papritur"
crop ...... gushë (zogu) - dorëzë kamgjiku _ flokë të qethur shkurtë
cropper ...... korrës - qiramarrës (i tokës)
croquest ...... hokej në bar
cross ...... kryq - kryqëzim - hibrid, i kryqëzuar - brengë, vuajtje e
madhe
cross ...... kaloj, kapërcej - kryqëzoj - pengoj
crossbar ...... i kryqëzuar - i tërthortë - i kundërt - zemërak
crossbar ...... shtyllë horizontale (e portës)
crossbeam ...... kryqësore, tërthorëse, traversë
cross-bones ...... shenja rrezik vdekjeje
cross-bred ...... i kryqëzuar, hibrid
croos-breed ...... hibrid - hibridizoj
cross-country ...... në vend të hapur, në natyrë - "cross country race
= kros në natyrë"
cross-cut ...... prerje tërthore, rrugë diagonale
cross-examination ...... pyetje për për gjithçka
cross-examine ...... pyes mbarë e prapë
cross-eyed ...... i vëngër
crossing ...... kryqëzim, udhëkryq - vend kalimi - kalim, kapërcim
cross-legged ...... këmbëkryq
cross-purpose ...... mosmarrëveshje
cross-road ...... udhëkryq
cross-stitch ...... punë kryq
cros-wise ...... tërthorazi
cross-word ...... fjalqkryq
crotch ...... bigëzim
crotchet ...... notë (një e katërta) - trill
crotchety ...... kapriçioz
crouch ...... kruspullohem, mblidhem kruspull
crow ...... sorrë - "crow's nest = kullë vrojtimi" - "crow's feet =
rrudha në skajet e syvet"
crow ...... këndon këndesi - klith, bërtas (nga gëzimi)
crow ...... këngë e këndesit - klithmë
crow-bar ...... qysqi, levë
crowd ...... turmë - shoqëri, grup njerëzish
crowd ...... mblidhen turmë, grumbullohen
crowded ...... i mbushur plot e përplot (me njerëz etj.)
crown ...... kurorë (mbretërore) - pushtet mbretëror - "crown law = e
drejtë penale" - kurore
crown ...... kurorëzoj - përfundoj me sukses, kurorëzoj
crucial ...... vendimtar, kritik - në formë kryqi
crucifixion ...... kryqëzim
crucify ...... kryqëzoj - mundoj - torturoj (trupin)
crude ...... i papërpunuar, i papastruar - i vrazhdë, i ashpër (në
sjellje)
crudity ...... vrazhdësi, ashpërsi
cruel ...... i egër, mizor - torturues
cruelty ...... mizori, egërsi
cruet ...... shishe vaji e uthulle për tryezë
cruet-stand ...... takëm (për vaj, uthull, kripë)
cruise ...... lundroj, dal në det - eci me shpejtësi maksimale
cruise ...... lundrim
cruiser ...... kryqëzor
crumb ...... thërrime (buke) - një grimë, një çikë
crumble ...... thërmoj, shkërmoq - shkatërrohet - thërmohet, bëhet
pluhur
crumbly ...... i thërmueshëm
crumpet ...... kulaç
crumple ...... zhubros - bëj shuk - "crumple up shpartalloj,
shkatërroj, dërrmoj"
crunch ...... brej, përtyp - kërcet (nën këmbë)
crupper ...... nënbishte
crusade ...... kryqëzatë
crush ...... shtyp, ngjesh - mposht, dërrmoj - shtrydh - shtyhem, çaj
me të shtyrë
crush ...... shtypje - goditje shkatërimtare - shtrydhje
crushing ...... shkatërrimtar
crust ...... kore (e bukës) - sipërfaqe e fortë (e akullit) - kore,
dregëz
crust ...... zë kore
crutch ...... patericë
crux ...... çështje e vashtirë - thelbi - pika, momenti më i vështirë
cry ...... thërras bërtas - "cry for the moon = kërkoj të pamundurën"
cry ...... britmë - vajtim - thirrje lufte
cry-baby ...... qaraman
crying ...... ulëritës, britës
crypt ...... dhomë e nendheshme në kishë për varrim
cryptogram ...... kriptogram
crystal ...... kristal - xham për orë - enë kristali
crystal ...... i kristaltë, shumë i pastër
crystalline ...... kristalor - i tejdukshëm
crystallization ...... kristalizim
crystallize ...... kristalizoj, i jap trajtë kristali, e shëndrroj në
kristale
crystallographical ...... kristalografik
crystallography ...... kristalografi
cub ...... këlysh - i ri (pa përvojë)
cubature ...... kubaturë
cube ...... kub
cube ...... ngre në kub - pres në formë kubike
cube-root ...... rrënjë kubike
cubic ...... kubik, që katrajtën e kubit - kubik, i kubit
cubicm ...... kubizëm
cubist ...... kubist
cuckold ...... brinar (burrë që i kan vënë brirë)
cuckold ...... i vë brirë
cuckoo ...... qyqe
cucumber ...... trangull
cud ...... mbllaqitje, ripërtypje, ushqim i ripërtypur
cuddle ...... përqafoj e ledhatoj - ngjishem, tulatem pas
cuddle ...... përqafim
cudgel ...... qëlloj me kopaçe
cue ...... replikë, kundërpërgjigje - sugjerim
cue ...... stekë (bilardoje) - radhë
cuff ...... dorëz, kapak i mëngës së këmishës, manshetë - palë e
këmbëve të pantallonave
cuff ...... godas lehtë, çik paksa (me dorë, me gisht etj.)
cuff-link ...... kopsë, buton mansheti
cuisine ...... mënyrë gatimi - kuzhinë
cul-de-sac ...... rrugë e verbër, qorrsokak
culinary ...... i kuzhinës, i gatimit
cull ...... zgjedh
culminate ...... arrin kulmin
culmination ...... kulm, pikë kulmore
culpability ...... fajësi
culpable ...... i fajshëm, fajtor
culprit ...... i pandehur - keqbërës
cult ...... kult - adhurim i tepruar
cultivable ...... i punueshëm (për tokën)
cultivate ...... lëroj, kultivoj - kultivoj (një ide, një mendim)
cultivated ...... i kultivuar
cultivation ...... rritje, kultivim (i bimëve)
cultivator ...... kultivues - kultivator
cultural ...... kulturor
culture ...... kulturë - rritje
cultured ...... i kulturuar - i përpunuar, i stërholluar
culvert ...... kanal nën rrugë, kanalizim i nëndheshëm
cumber ...... rëndoj, ngarkoj - pengoj
cumbersome ...... i rëndë, i pavolitshëm, i vështirë për t'u mbajtur -
kaba
cumulative ...... grumbullues
cunning ...... i shkathët - dinak - tërheqës (Amerikë)
cunning ...... dinakëri - shkathtësi
cup ...... filxhan - kupë, gotë - kupë (në sport)- verë, pije
cup ...... mbledh si kupë - hedh kupa (mjeksi)
cup-bearer ...... mbajtës i kupave të verës (në oborrin mbretëror)
cupboard ...... dollap, bufe
cupful ...... një filxhan plot (shërben si masë)
Cupid ...... perëndia e dashurisë
cupidity ...... lakmi, etje (për pasuri)
cupola ...... kube
cupping ...... hedhje e kupave (në trup)
cur ...... qen rrugësh - frikacak, mistrec
curable ...... i mjekueshëm, i shërueshëm
curate ...... ndihmës famulltar
curative ...... kurues
curator ...... përgjegjës (muzeu etj.)
curb ...... fre - "to keep a curb on one's anger = i vë fre zemërimit"
curb ...... mbaj në fre - forcoj, përmbaj
curb ...... gjizë
curdle ...... pritet (qumështi) - më ngrin gjaku
cure ...... mjekim, kurë
cure ...... mjekoj, kuroj, shëroj - konservoj
curfew ...... shenjë - shtetrrethim
curiosity ...... kurreshtje - gjë e rrallë, kuriozitet
curious ...... kureshtar - i çuditshëm
curl ...... dridhet, përdridhet - bëj kaçurrela, dredh - mblidhem,
mbështillem lëmsh
curl ...... kaçurrela - spirale, dredhë
curling-pins ...... bigutina
curly ...... kaçurrel - i valëzuar
currant ...... stafithe
currency ...... qarkullim - monedhë - "currency reform - reformë
monetare" - përdorim
current ...... vazhdues (për ngjarje, për vit, etj.) qarkullues - i
përhapur - i ditës,
        i tanishëm
current ...... rrymë, rrjedhë uji (ajri etj.) rrymë (elektrike,
politike etj.)
curriculum ...... program mësimor, plan mësimor
currier ...... lëkurëpunues
curry ...... mish etj, me beharna
curry ...... regj lëkurën - pastroj me kruese
curry-comb ...... kruese
curse ...... sharje - mallkim
curse ...... shaj mallkoj
cursed ...... i mallkuar, i nëmur
cursive ...... kursiv
cursory ...... i shpejtë - i përciptë, i sipërfaqshëm, i nxituar
curt ...... i shkurtër - i prerë
curtail ...... shkurtoj, zvogëloj
curtain ...... perde - "the curtain rises = ngrihet perdja, fillon
shfaqja"
curtain ...... i vë perde - ndaj me perde
curtain-fire ...... perde zjarri
curts ...... nderim me përkulje, kortezi
curtsey ...... përkulem (në shenjë nderimi)
curvature ...... lakim, shtrembërim, përkulje
curve ...... përkul, lakoj - bën lak
curve ...... vijë e lakuar - kthesë, lakim rruge
cishion ...... jastëk (divani)
cushy ...... i rehatshëm, i ngrohtë
cuspidor ...... pështymore (Amerikë)
cussed ...... kokëfortë
custard ...... krem karamel
custodian ...... roje, rojtar - kujdestar
custody ...... ruajtje, kujdestari - arrestim, burgosje
custom ...... zakon - klientelë - doganë, taksë doganore - me porosi
customary ...... i zakonshëm
customer ...... blerës, klient
custom-house ...... doganë
customs ...... taksa doganore
cut ...... pres, ndaj - qeth - gdhend - korr, kosit - pushoj, ndërpres
cut ...... prerje, e çarë - goditje - diçka e prerë, copë
cute ...... shih acute - mendjemprehtë - tërheqës (Amerikë)
cutler ...... thikëpunues, thikëmprehës
cutlery ...... takëm (thikash, lugësh) kotoletë
cutlet ...... kotoletë
cut-out ...... çelës automatik
cutter ...... prerës prestar - sandall(deti)
cut-throat ...... vrasës
cutting ...... prerës, redaktim (i filmit) - pjesë e prerë nga gazeta
- fidan
cuttlefish ...... sepje
cutwater ...... valëthyes
cyanic ...... i kaltër - cianik
cycle ...... cikël, rreth - fazë (e hënës) - biçikletë
cycle ...... eci me biçikletë
cycler ...... shih cyclist
cyclical ...... ciklik
cyclist ...... çiklist
cyclone ...... ciklon
cyclopaedia ...... enciklopedi
cyclopaedic ...... enciklopedik
cylinder ...... cilindër - dollap revolveri
cylindric ...... shih cylindrical
cylindrical ...... cilindrik
cymbal ...... pjatë, çapare
cynic ...... cinik
cynnical ...... cinik, përbuzës
cynicism ...... cinizëm
cypher ...... cipher
cypress ...... selvi, qiparis
cyst ...... cist (mjeksi)
czar ...... car
Czech ...... çek - gjuhë çeke
Czechoslovak ...... çekosllovak
D ...... shkronja e katërt e alfabetit anglez
dab ...... prek lehtë - lyej
dab ...... prekje, goditje e lehtë - lyerje, njollë
dab ...... usta, mjeshtër - adapt
dabble ...... lag, njom pak - spërkat - merrem me diçka
dabbler ...... amator, diletant
dabster ...... specialst
dace ...... cirua (i ujërave të ëmbla)
dactyl ...... daktil, këmbë trirrokëshe
dactilic ...... daktilik
dad ...... baba
daddy ...... fëm, babi
daffodil ...... narcis verdhosh
daft ...... i marrë - i papërmbajtur
dagger ...... kamë - "look daggers at sb. = shoh me inat"
daily ...... përditë - i përditshëm - "daily wants = nevojat e
përditshme"
daily ...... e përditshme (gazetë) - shërbyese (që paguhet me ditë)
dainty ...... i brishtë, delikat - i shijshëm - që nuk kënaqet kollaj
dainty ...... gjë e shijshme, delikatese
dairy ...... bulmetore
dairying ...... punim bulmeti, ekonomi qumështi
dairymaid ...... punëtore e baxhos
dairyman ...... baxhaxhi
daisy ...... lule shqerrë
dale ...... luginë
dally ...... humb kohën kot - englendisem - flirtoj
dam ...... femër (për kafshë)
dam ...... sfrat, digë
dam ...... pengoj, bllokoj me digë, ngre digë
damage ...... dëmtim, humbje, dëm - dëmshpërblim
damage ...... dëmtoj
damask ...... damask
dame ...... grua - titull për gra të dekoruara me urdhërin e Perandisë
Britanike
damn ...... mallkim
damn ...... mallkoj - në djall të vejë, dreqi ta marrë
damnable ...... i urryer, i mallkuar, i djallosur
damnation ...... mallkim
damned ...... i mallkuar - shumë, tepër
damp ...... lagështi - dëshprim - i lagësht, me lagështirë
damp ...... lag, njom - ul (vrullin) - mbys - "damp off = kalbëzohet"
- shkurajoj
dampen ...... njom, lag - shkurajoj
damper ...... rregullues i ajrit - zhurmëmbytës
damping ...... amortizim
damp-proof ...... i papërshkueshëm nga ujët
dance ...... vallëzoj - kërcej, hidhem
dance ...... vallëzim - mbrëmje vallëzimi - "lead sb. a dance = i hap
telashe dikujt"
dancer ...... kërcimtar, balerin
dance-hall ...... sallë vallëzimi
dandelion ...... lule rashiqe
dander ...... xemëroj, nxeh dikë
dandle ...... përkund (fëmijën) - ledhatoj
dandriff ...... zbokth
dandy ...... pispilluq
dandy ...... i shkëlqyer
Dane ...... danez
danger ...... rrezik - "in danger - në rrezik" - "out of danger -
jashtë rrezikut"
dangerous ...... i rrezikshëm
dangle ...... var, këlund - i vardisem, i ngjitem
Danish ...... danez - gjuha daneze, danishtja
dank ...... i lagësht, me erë myku
dapper ...... i pastër, i mbajtur mirë, i paqmë - i gjallë, i
zhdërvjellët
dapple ...... laros, laracoj
dappled ...... i larmë, larosh, larok
dare ...... guzoj - "how dare you - si guxoni" - "I dare say - mendoj,
besoj" -
       përballoj, i dal ballë
daredevil ...... kokëkrisur
daring ...... guxim i marrë
daring ...... kokëkrisur, i çartur, i marrë
dark ...... i errët - i mbyllur, i erët (për ngjyra) - i zymtë -
zeshkan
dark ...... terr, errësirë - padituri - paqartësi - "be in the dark -
nuk kam dijeni" -
       "a leap in the dark - hap i pamatur"
darken ...... errësoj
darkle ...... mugëllon, mezi shquhet
darkness ...... errësirë, terr
darksome ...... i errët, i zi
darling ...... i dashur, i shtrenjtë
darn ...... kap me pe, qep një vrimë me mbushje
darn ...... vend i qepur, i arnuar
dart ...... lëvizje e shpejtë e menjëhershme - shtizë, shigjetë
dart ...... turrem si shigjetë, derdhem, lëshohem - hedh (një shikim)
Darwinism ...... darvinizëm
dash ...... hedh, flak - thyej - holloj - spërkat - përplas
dash ...... hov, vrull. sulm - shkulm - përplasje, goditje - vijëzi
dashing ...... i shpejtë - i vrullshëm
dastard ...... frikacak, i poshtër
data ...... të dhëna, akte
date ...... hurmë Arabie
date ...... datë - afat - takim - kohë, epokë - "out of date = i
vjetëruar" -
       "up to date - i kohës, bashkohor"
date ...... datoj - datohet, i përket (një epoke të caktuar) -
vjetërohet
dated ...... jashtë prodhimit - i datuar
dateless ...... i padatuar - i pafund, që smbahet mend
dative ...... rasë dhanore - dhanore
datum ...... bojatis, lyej keq - nduj, përlyj, fëlliq - shkarravis
daub ...... cipë shtresë - shkarravinë - pikturë e keqe
daub ...... bijë, vajzë
daughter ...... e re, nusja e djalit
daughter-in-laë ...... shkurajoj, i heq kurajon
daint ...... i pafrikshëm, i patrembur, që s'di ç'është frika
dauntless ...... galë
daw ...... rri duar kryq, rri kot, vras kohën
dawdle ...... agon - shfaqet, qartësohet
dawn ...... agim - fillim, lindje
dawn ...... ditë - "day off - ditë pushimi" - "this day week = sot një
javë"
day ...... dita
day-book ...... nxënës kujdestar, kujdestar i ditës
cay-boy ...... agim
day-break ...... ëndërr me sy hapur, fantazi - fantazoj, shoh ëndrra
me sy hapur
daydream ...... fantazier, ëndërrues
day-dreamer ...... mëditës
day-labourer ......  dritë e diellit - "in broad daylight = në dritën e
diellit",
           në mes të ditës"
daylight ...... ditor, i një dite, gjithë ditën
daylong ...... çerdhe ditore
day-nursery ...... shih date
day-school ...... shkollë dite
day-spring ...... agim
day-time ...... ditë, gjatë ditës - "in the day time - ditën"
day-work ...... punë ditore
daze ...... trullosem
daze ...... trullosje - "in a daze - i trullosur"
dazzle ...... verbohem (nga shkëlqimi, nga drita e diellit) - ia marr
mendtë
deacon ...... dhjak
dead ...... i vdekur - i mpirë (për gishtërinjtë) - i dalë jashtë
përdorimit
dead ...... i vdekur - "at the dead of night - në mes të natës"
dead-beat ...... i lodhur për vdekje, i këputur
dead-centre ...... pikë e vdekur
deaden ...... heq, largoj, e bëj të padishme, mpij - shutis, amortizoj
dead-end ...... pa krye, pa dalje
dead-line ...... afat i fundit (i pagesës etj.)
deadlock ...... dështim i plotë (i bisedimeve etj.) - "came to a
deadlock - mbete pezull"
deadly ...... vdekjeprurës - i betuar
deaf ...... i shurdhër
deaf-and-dumb ...... shurdhmemec
deafen ...... shurdhoj - i çaj veshët, i shurdhoj veshët
deafening ...... shurdhues
deaft-mute ...... shurdhmemec
deal ...... ndaj, jep - merrem, bëj punë - kam të bëj -tregoj -
trajtoj -
      "deal a blow - i jap një goditje"
deal ...... marrëveshje, ujdi - ndarje, shpërndarje - "a new deal -
plan i ri"
deal ...... pjesë, sasi - "a good deal - shumë, një pjesë e madhe"
dealer ...... tregatar - ndarës (i letrave të bixhozit etj.)
dealing ...... ndarje - marrëdhënie tregtare - sjellje, qëndrim
dealt ...... past dhe p.p. e deal
dean ...... dekan
deanery ...... dekanat
dear ...... i shtrenjtë - i dashur - içmueshëm - i dashur, e dashur -
shtrenjtë
dearly ...... shtrenjt - shumë, tepër
dearth ...... mungesë (ushqimi etj.)
death ...... vdekje
death-bed ...... shtrat i vdekjes
deathbell ...... kambanë e vdekjes
death-blow ...... goditje vdekjeprurëse, fatale
deathless ...... i pavdekshëm, i pamort
deathly ...... për vdekje - vdekjeprurës
death-rate ...... vdekshmëri, përqindje e vdekjeve
death-roll ...... listë e të vdekurve, e viktimave
death-warrant ...... urdhër për zbatimin e denimit me vdekje
debacle ...... përmbysje, shpartallim, shkatërrim - turmë e frikësuar
(njerëzish, kafshësh)
debar ...... ndaloj, heq (të drejtën)
debark ...... zbres (nga anija) - shkarkoj (nga anija)
debarkation ...... shkarkim - zbarkim, zbritje (nga anija)
debase ...... ul (cilësinë etj.) - poshtëroj
debasement ...... poshtërim
debatable ...... i diskutueshëm
debate ...... shqyrtoj - diskutoj, rrah
debate ...... debat, diskutim, rrahje mendimesh
debater ...... diskutues
debauch ...... prish, shthur moralisht, jepem pas veseve
debauch ...... jetë e shthurur, çoroditje, zvetënim
cebauchery ...... shthurje, çoroditje
debenture ...... dëshmi (borxhi)
debilitate ...... dobësoj, ligështoj
debility ...... dobësi, pafuqi
debit ...... debit, borxh
debit ...... shënoj në debit
debris ...... cifla, copëra - gërmadha
debt ...... borxh - "get into debt = kridhem në borxhe"
debtor ...... borxhli, debitor
debut ...... debutim
debutant ...... debutues
deca ...... dhjetë
decade ...... dekadë, dhjetëvjeçar
decadence ...... rënie, dekadencë
decadent ...... dekadent
decagramme ...... dekagram
decalitre ...... dekalitër
decametre ...... dekametër
decamp ...... zhdukem, largohem fshehurazi
decant ...... zbraz (verën etj)
decanter ...... kungull, brokë
decapitate ...... i pres kokën
decarbonize ...... shkarbonizoj
decasyllabic ...... dhjetërrokësh
decasyllable ...... dhjetërrokësh
decathlon ...... dhjetëgarësh
decay ...... prishet, kalbet - shpërbëhet - marr të tatëpjetën, shkoj
teposhtë
decay ...... kalbje - rënie, shkatërrim
decease ...... vdekje - vdes
deceased ...... i ndjerë
deceit ...... mashtrim
deceitful ...... mashtrues
deceive ...... mashtroj
deceiver ...... gënjeshtar, mashtrues
decelerate ...... ul shpejtësinë
December ...... dhjetor - i dhjetorit
decency ...... sjellje e hijshme, e njerzishme, sipë, dinjitet -
rregullat e mirësjelljes
decennary ...... dhjetëvjeçar
decent ...... i denjë, i përshtatshëm - i hijshëm, i thjeshtë
decentralization ...... decentralizim
decentralize ...... decentralizoj
deception ...... mashtrim, hile
deceptive ...... mashtrues, gënjeshtar
decide ...... vendos - zgjidh
decided ...... i dukshëm, i qartë - vendimtar, i vendosur
decidedly ...... përfundimisht, në mënyrë vendimtare - padyshim
deciduoud ...... gjethërënës
decimal ...... dhjetor - thyesë dhjetore
decimalize ...... kthej në sistemin dhjetor
decimate ...... dhjetor - vras, zhduk në masë
decimation ...... dhjetim - vrasje, zhdukje në masë
decimetre ...... decimetër
decipher ...... deshifroj - zbërthej e kuptoj diçka të paqartë - lexoj
një shkrim të keq
decision ...... vendim - vendosmëri
decisive ...... vendimtar - i vendosur
deck ...... kuvertë, urë (e aijes) - kat autobusi
deck ...... stolis, zbukuroj
deck-hand ...... marinar
declaim ...... deklamoj, recitoj - flas, lexoj me ton të ngritur -
sulmoj me fjalë
declamation ...... deklamim, recitim
declamatory ...... delkamues
declaration ...... shpallje e qëndrimit zyrtar, deklaratë - padi
declarative ...... shih declaratory
declaratory ...... deklarativ
declare ...... njftoj botërisht, shpall, deklaroj, bëj një deklaratë -
        shprehem (në favor, kundër)
declaredly ...... në mënyrë deklarative
declassed ...... i deklasuar
declension ...... lakim (në gramatikë)
declensional ...... i lakueshëm (në gramatikë)
declination ...... shmangie e gjilpërës magnetike
decline ...... refuzoj, kundërshtoj, nuk pranoj - keqësohet
(shëndeti), shkon teposhtë,
        rrënohet, bie (ekonomia, arti etj.) - zvoglohet -
perëndon
decline ...... zvogëlim - rënie - keqësim - tatëpjetë, perëndim - "on
the decline = në rënie"
declivitous ...... i pjerrët
declivity ...... pjerrësi, pjerrësirë, rripë
decode ...... deshifroj, dekodoj
decolour ...... çngjyros
decolourant ...... çngjyrues
decoloration ...... çngjyrim
decolourize ...... shih decolour
decompose ...... shpërbëj, zbërthej në pjesët pëërbërëse - prishet,
kalbet
decomposition ...... shpërbërje, dekompozim
decontaminate ...... dezinfektoj, degazoj
decor ...... dekor
decorate ...... zbukuroj, stolis - dekoroj
decoration ...... zbukurim - dekorim - dekoratë
decorative ...... zbukurues, dekorativ
decorator ...... dekorator, zbukurues - bojaxhi - tapicier
decorpus ...... i sjellshëm, që sillet sipas rregullave
decorum ...... mirësjellje, sjellje e kulturuar - rregullat e
mirësjelljes
decoy ...... grackë - karrem
decoy ...... tërheq, fut në grackë
decrease ...... ul, pakësoj, zvogloj
decrease ...... pakësim, ulje, rënie
decree ...... dekret - vendim
decree ...... dekretoj - urdheroj, vendos
decrement ...... pakësim - humbje firo
decript ...... i plakur, i thyem, rrënuar, i rënë - i vjetër, i
vjetëruar
decrepitude ...... plakje, dobësim, rënie (nga shëndeti)
decry ...... hedh baltë, nençmoj - dënoj, denoncoj
dedicate ...... kushtoj, bëj fli - i kushtoj (një vepër)
dedication ...... devotshmëri - kushtim
deduce ...... deduktoj, nxjerr një përfundim logjik
deduct ...... zbres, heq
deduction ...... zbritje, heqje - zbritur - deduksion, përfundim
deductive ...... deduktiv
deed ...... veprim, punë - vepër, bëmë - dokument, akt
deem ...... mendoj, gjykoj, quaj
deep ...... i thellë - e thellë, e mbyllur, e errët (për ngjyra) - i
thellë (për zë) -
       "in deep waters - në gjendje të vështirë"
deep ...... thellësi, vend i thellë
deep ...... thellë
deepen ...... thelloj
deep-rooted ...... i rrënjosur, i ngulitur
deep-seated ...... i rrënjosur
deer ...... dre
deer-skin ...... lëkurë dreri
deface ...... shfytyroj, shëmtoj - fshij, bëj të palexueshëm
defacement ...... shfytyrim, shëmtim de fakto
de facto ...... de fakto
defalcate ...... përvetësoj, shpërdoroj (keqëpërdoroj të hollat)
defalcation ...... përvetësim,shpërdorim (i të hollave)
defalcator ...... shpërdorues, keqpërdorues
dafamation ...... përgojosje, përfolje, shpifje
defamatory ...... përgojosës,shpifës
defame ...... shpif, përflas, përgojoj
default ...... mosplotësim, mungesë, e metë, defekt - mosparaqitje,
mosardhje - mospagim
default ...... nuk plotësoj detyrimin - nuk paraqitem në afat
defeat ...... disfatë, shpartallim, thyerje - shkatërrim - mundje
defeat ...... mund, shpartalloj - prish (planin)
defeatism ...... disfatizëm, qëndrim prej disfatisti
defeatist ...... disfatist
defecate ...... pastroj (prej papastërtirave etj.) - del jashtë,
abrazem, bëj nevojën
defecation ...... të dalët jashtë
defect ...... e metë, defekt, mungesë - cen
defection ...... shkelje, thyerje (e besës)
defective ...... me cen, i mangët, i cunguar - me të meta
defence ...... mbrojtje
defenceless ...... i pambrojtur
defend ...... mbroj - mbrohem
defendant ...... i pandehur
defensible ...... i mbrojtur
defensive ...... mbrojtje
defensive ...... mbrojtës
defer ...... shtyj (afatin)
defer ...... tërhiqem, i bëj, i hap rrugë (për respekt), nderoj
deference ...... nderim, respekt - "in deference to = me respekt për,
nga respekti për"
deferent ...... i respektueshëm
deferntial ...... i sjellshëm, i respektueshëm
deferment ...... shtyrje
deferred ...... i shtyrë
defiance ...... kundërshtim i hapur, mosbindje - duke mospërfillur -
në kundërshtim me
defiant ...... provokues, nxitës - kundërshtues, mospërfillës
deficiency ...... mungesë - mangësi, zbrazësi
deficient ...... i mangët, i pamjaftueshëm - moongi kah ment
deficit ...... deficit
defile ...... ngushticë, grykë (mali)
defile ...... marshoj në njëkolonë
defile ...... ndyj, fëlliq - prish, korruptoj
defilement ...... ndotje, fëlliqje - prishje, korruptim
define ...... përcaktoj - përkufizoj, shpjegoj
definite ...... i përcaktuar - i qartë, i saktë - i shquar (për nyjen)
definition ...... përkufizim, përcaktim - qartësi, saktësi
definitive ...... përfundimtar, definitiv
deflate ...... shfryj (gomen, ballonin) - bëj deflacion
deflation ...... shfryrje - deflacion
deflect ...... ndërroj drejtimin, mënjanoj, shmang
deflection ...... devijim, shmangie
deflower ...... zhvirgjëroj
defoliate ...... zhvesh, i rrëzoj gjethet (me mjete kimike)
deform ...... shformoj, shfytëroj - deformoj, shtrembëroj
deformation ...... shormim - deformim
deformed ...... i shformuar, i deformuar
deformity ...... cen, gjymtim, shëmtim
defraud ...... ia përlaj, ia marr (me marifet, me gënjeshtra)
defray ...... paguaj, jap të holla
defrost ...... shkrij, i heq akullin
deft ...... i shkathët, i zhdërvjellët, duarshkathët
defunct ...... i vdekur, i njerë
defy ...... sfidoj - nuk përfill, kundërshtoj - bëj qëndresë, nuk epem
degeneracy ...... degjenerim, zvetënim, bastardim
degenerate ...... i degjeneruar, i shthurur - i degjeneruar
degenerate ...... degjeneroj, zvetënohem - prishet, zvetënohet,
degjenerohet
degeneration ...... degjenerim, zvetënim, bastardim
degenerative ...... degjenerues
degradation ...... degradim - rënie, poshtërim
degrade ...... degradoj - poshtëroj - ia ul,ia prish vlerën
degraded ...... i degraduar
degrading ...... poshtërues
degree ...... shkallë, gradë - titull, gradë shkencore
dehumanize ...... çnjerëzoj, kafshëroj
dehumidify ...... thaj, i heq lagështinë (ajrit etj.)
deification ...... hyjnizim, adhurim
deify ...... hyjnizoj, adhuroj
deign ...... denjoj, begenis
deism ...... deizëm
deist ...... deist
deity ...... hyjni, perëndi
deject ...... brengos, e hidhëroj, e bëj të vuaj shpirtërisht
dejection ...... brengosje, trishtim
de jure ...... de jure
delay ...... vonesë shtyrje
delay ...... vonoj - shtyj
delectation ...... kënaqësi - zbavitje, argëtim
delegacy ...... delegim - delegacion
delegate ...... delegoj - ngarkoj
delegate ...... delegat, përfaqësues
delegation ...... delegacion
delete ...... shuaj, fshij
deleterious ...... i dëmshëm
deliberate ...... shqyrtoj, këshillohem - mendohem, peshoj
deliberate ...... i paramenduar, bërë me qëllim - i kujdëshëm, i matur
deliberation ...... shqyrtim, këshillim - ngadalsi, maturi, kujdes
deliberative ...... deliberativ
delicacy ...... butësi, njomësi - delikatesë - ndieshmëri (e një
aparati) - gjë e shijshme
delicate ...... i butë në të prekur - i ndjeshëm, që preket lehtë - i
dobët (nga shëndeti) -
         i hollë, i brishtë - delikat, i ndërlikuar (për një
çështje)
delicatessen ...... dyqan që shet prodhime, gjellë të zgjedhura
delicious ...... i shijshëm - i lezetshëm, i këndshëm
delict ...... shkelje e ligjës
delight ...... gëzim - kënaqësi - "take delight in = gjej kënaqësinë
në"
delight ...... i jap kënaqësi, kënaq - gjej kënaqësi, kënaqem
delighted ...... i kënaqur, i gëzuar
delightful ...... i këndshëm
delimit ...... përcaktoj kufijtë, i vë caqet
delimitation ...... përcaktim i kufijve
delineate ...... skicoj - përshkruaj, përvijoj
delineation ...... skicim - përshkrim, përvijim
delinquency ...... gabim, faj - kriminalitet
delinquent ...... fajtor, shkelës dhunues i (ligjës)
deliquescent ...... i lagështueshëm, që thith lagështirën
delirious ...... në kllapi, i eksituar shumë, në përçartje, jerm
delirium ......  kllapi, përqatje, jerm
deliver ......  shpërndaj - çliroj, shpëtoj - dorëzoj - mbaj, jap
(leksion etj.) -
         shkarkohem (nga barra)
delivery ...... shpërndarje, dërgim - lindje - mënyrë e shprehjes
dell ...... luginë e vogël (në mes të pyllit)
delta ...... deltë (gjeografi)
delude ...... mashtroj, mbaj me gënjeshtra
deluge ...... përmbytje, vërshim
deluge ...... pëërmbys
delusion ...... mashtrim, gënjeshtër - iluzion
delusive ...... mashtrues, i rremë
delve ...... gërmoj, rrëmih - rrëmoj, gërmoj, bëj kërkime
demagnetize ...... çmagnetizoj
demagog ...... demagog
demagogic ...... demagogjik
demagogical ...... shih demagogic
demagogue ...... shih demagog
demagogy ...... demagogji
demand ...... kërkoj - kam nevojë
demand ...... kërkesë
demarcate ...... përcaktoj vijën e demarkacionit
demercation ...... demarkacion
demarche ...... përçapje, demarsh
demean ...... poshtërohem, poshtëroj veten, ul veten në sy të botës
demean ...... sillem, veproj
demeanour ...... sjellje, mënyrë sjelljeje
demented ...... i çmendur, i luajtur
demerit ...... mungesë, e metë
demigod ...... gjysmëperëndi
demilitarization ...... çmilitarizim
demilitarize ...... çmilitarizoj
demise ...... lë trashëgim (pas vdekjes)
demise ...... vdekje legate
demission ...... dorëheqje (nga posti)
demit ...... jap dorëheqje
demobilization ...... çmobilizim
demobilize ...... çmobilizoj
democracy ...... demokraci
democrat ...... demokrat - anëtar i partisë demokratike
democratic ...... demokratik
democratically ...... demokratikisht
democratization ...... demokratizim
democratize ...... demokratizoj
demode ...... i dalë mode
demographic ...... demografik
demography ...... demografi
demolish ...... shkatërroj, shëmb - hedh poshtë, i jap fund
demolishment ...... shih demolition
demolition ...... shkatërrim, shembje - zhdukje, shfarosje
demon ...... demon - djall, shpirt i keq
demoniac ...... djallëzor - i xhindosur
demoniacal ...... shoh demoniac
demonstrable ...... i provueshëm
demonstrant ...... demonstrues
demonstrate ...... demonstroj, paraqit, vërtetoj, provoj - marr pjesë
në demonstratë,
          dal në demonstratë - konkretizoj
demonstration ...... demonstrim - provë - demonstratë
demonstrative ...... demonstrativ - dëftor (në gramatik)
demonstrator ...... demonstrues
demoralization ...... demoralizim
demoralize ...... demoralizoj - prish moralin
demote ...... ul në pozitë
demotion ...... ulje në pozitë
demur ...... kundërshtoj, ngrihem kundër - ngurroj
demur ...... kundërshtim - ngurrim
demure ...... serioz, i matur, i përmbajtur - modest, i thjeshtë
den ...... strofull, strofkë - qoshe me vete
denaturalize ...... heq shtetësinë, të drejtat qytetare - çnatyroj
denaturation ...... çnatyrim, prishje, e vetive natyrore
denature ...... çnatyroj (alkoolin)
denatured ...... i çnatyruar
denaturize ...... shih denature
deniable ...... i mohueshëm
denial ...... mohim - refuzim, mospranim
denicotinize ...... heq nikotinën (duhanit)
denigrate ...... denigroj, prozhmoj, përgojoj
denigration ...... denigrim
denizen ...... banor - banor i ardhur - bimë, kafshë e aklimatizuar
deniminate ...... emëroj, quaj
denomination ...... emërtim - emërues - sekt fetar
denominator ...... pjesëtues
denotation ...... kuptim fillestar, denotativ
denote ...... do të thotë, shënon, tregon
denouement ...... zgjidhja (e veprës letrare)
denounce ...... denoncoj, kallëzoj - shpall si të pavlerë e ta pafuqi
(një traktat)
denouncement ...... denoncim
dense ...... i dendur - i trashë - budalla, kokëtrash
densely ...... dendur, ngjeshur
density ...... dendësi, densitet - budallallak - peshë specifike
dent ...... vend i shtypur, gropë - dhëmbëz (e rrotës)
dent ...... shtyp, bëj gropë
dental ...... për dhëmbë - dhëmbor
dentifrice ...... pastë dhëmbësh
dentist ...... dentist
dentistry ...... puna e dentistit
dentition ...... dalje e dhëmbëve
denture ...... këllëf dhëmbi
denudation ...... zhveshje
denude ...... zhvesh - lë (pa gjë), rrjep
denunciation ...... denoncim
denunciator ...... denoncues
denunciatory ...... denoncues
deny ...... mohoj - nuk njoh, dal kundër, s'dua të di më për të
depart ...... nisem, largohem - shmangem, largohemheq dorë nga - vdes
departed ...... i shkuar, i kaluar - i vdekur
department ...... degë, seksion
departure ...... nisje, ikje - vdekje - heqje dorë - zhvillim, drejtim
depend ...... varem, jam i varur - është në varësi nga
dependable ...... i besuar, që mund të mbështetesh
dependant ...... shih dependent
dependence ...... varësi - mbështetje - vartësi
dependency ...... varësi - shtet i varur
dependent ...... i varur - i lëshuar poshtë - njeri që varet nga
dikush tjetër,
         i varur nga dikush tjetër
depeople ...... depopulate
depict ...... vizatoj, pikturoj - përshkruaj
depiction ...... përshkrim
depicture ...... përshkruaj, paraqes
deplete ...... sos (rezervat) bëj trokë
depletion ...... harxhim, sosje
deplorable ...... i vajtueshëm - i mjeruar
deplorably ...... në gjendje të mjeruar
deplore ...... qaj, më vjen keq për, vajtoj
depolarization ...... shpolarizim
depolraize ...... shpolarizoj
deponent ...... dëshmitar,deponues
depopulate ...... shpopulloj
depopulation ...... shpopullim
deport ...... mërgoj, çoj në internim, internoj
deport ...... sillem, mbaj veten
deportation ...... mërgim, internim
deportment ...... sjellje - mbajtje, qëndrim i trupit
depose ...... rrëzoj (mbretin) - dëshmoj, deponoj
deposit ...... depozitë - shumë të hollash - fundërri - depozitim,
shtresë
deposit ...... vë, vendos - vë në bankë a në arkën e kursimit -
precipiton, fundërron
depositary ...... depozitë, depo
deposition ...... depozitim - sedimentim, precipitim - dëshmi (pas
betimit) -
          rrëzim (nga froni)
depositor ...... derdhës - depozitues
depository ...... depo, magazinë
depot ...... depo, magazinë - stacion hekurudhor (Amerikë)
deprave ...... çorodis, korruptoj
depravity ...... korruptim, zvetënim
deprecate ...... kundërshtoj, jam kundër, nuk miratoj
deprecation ...... mosmiratim
depreciate ...... zhvlerësoj, ul çmimin, vlerën - përçmoj,
nënvleftësoj, nënçmoj
depreciation ...... zhvleftësim - nënçmim, nënvleftësim
depreciative ...... nënvlerësues, nënçmues
depreciatory ...... shih depreciative
depredate ...... plaçkis, grabis
depredation ...... plaçkitje, grabitje - shkatërrim, rrënim i pasurisë
depredator ...... plaçkitës, grabitës
depress ...... shtyp, i mëshoj - brengos, dëshpëroj - ul, dobësoj
depressed ...... që vuan nga depresioni
depression ...... depresion, gjendje e keqe shpirtërore - depresion,
rënie -
          rënie e shtypjes atmosferike
depressive ...... depresiv
deprivation ...... privim, heqje
deprive ...... heq, marr me forcë - privoj, lë pa diçka
depth ...... thellësi, thellësirë
deputation ...... delegacion, dërgatë
depute ...... caktoj si zëvendës - delegoj
deputize ...... zëvendësoj
deputy ...... deputet, delegat - zëvendës
derail ...... nxjerr nga binarët (trenin) - del nga binarët
derange ...... çrregulloj, prish rregullin, ngatërroj, pështjelloj -
çmend, luaj nga mendtë
deranged ...... i çmendur, i luajtur
derangement ...... çrregullim - çmenduri, marrosje
derby ...... kapelë republike
derelict ...... i lënë i braktisur
deriliction ...... braktisje - lënie pas dore, moskryerje e detyrimit
derestrict ...... heq kufizimin, lë të lirë
deride ...... përqesh, tall
derision ...... përqeshje, tallje - objekt talljeje
derisive ...... përqeshës, tallës
derisory ...... tallës - qesharak
derivation ...... burim, prejardhje - etimologji (e fjalës) -
ndajshtesim
derivative ...... i prejardhur
derive ...... kam, përfitoj, marr - "derive pleasure = kam kënaqësi" -
vjen rrjedh, buron,
        zë fill - gjej zanafillën e - "derive from = burojnë,
zënë fill"
dermatologist ...... dermatolog
dermatology ...... dermatologji
derogate ...... pakësoj, ul, zvogëloj - poshtërohem, humb dinjitetin
derogation ...... pakësim, dobësim - poshtërim
derogatory ...... përqmues - zvogëlues - poshtërues
derrick ...... vinç - kullë shpimi
dervish ...... dervish
descant ...... variacion melodik
descant ...... diskutoj, shqyrtoj me hollësi (diçka)
descend ...... zbres, ulem - vjen, buron, rrjedh - sulmoj (befasisht)
- ul veten
descendant ...... pasardhës, pinjoll
descent ...... zbritje - shpat i pjerrët - sulm, zbarkim (trupash) -
prejardhje,
         origjinë - trashëgim - brezni
describe ...... përshkruaj - vizatoj - "describe a circle = vizatoj
një rreth" - paraqes, quaj
description ...... përshkrim
descriptive ...... përshkrues
descry ...... dalloj, shquaj - zbuloj
desert ...... shkretëtirë
desert ...... i shkretë - i pabanuar
desert ...... braktis - lë, dezertoj
deserter ...... dezertor, dezertues
desertion ...... dezertim - braktis
deserts ...... merita
deserve ...... meritoj
deserved ...... i merituar, i meritueshëm
deservedly ...... me të drejtë, siç e meriton
deserving ...... që meriton
desiccate ...... thaj
desiccation ...... tharje
desiccator ...... tharëse
desiderate ...... ndjej mungesën e
desiderative ...... dëshirore (gramatikë)
desideratum ...... mungesë
design ...... bëj skicën, bëj vizatimin për diçka - caktoj - synoj,
kam për qëllim -
        bëj projektin, e projektoj
design ...... skicë e vizatuar, projekt i vizatuar, vizatim - qëllim,
synim
designate ...... emëroj në detyrë, përcaktoj - tregoj vë në dukje -
shënoj, specifikoj
designation ...... shenjë, tregim - emërim, caktim
designedly ...... me paramendim, me qëllim
designer ...... dizenjator
designin ...... projektim, dizenjo
desirability ...... dëshirim
desirable ...... i dëshirueshëm, i dëshiruar
desire ...... dëshirë - dashuri - lutje, kërkesë
desire ...... dëshiroj - kam një ndjenjë të fortë dëshire, e dua, e
dëshiroj
desirous ...... dëshirëmadh, i dëshiruar
desist ...... ndaloj, pushoj, ndërpres
desk ...... tavolinë (pune), tryezë
desolate ...... i braktisur, i shkretë - i pabanuar - i vetmuar, qyq,
i mjerë, qyq i vetëm
desolate ...... shkretoj - rrënoj, shkatërroj - braktis, lë qyqe, qyq
desolation ...... shkretim - rrënim, shkatërrim - braktisje
despair ...... dëshpërim
despair ...... dëshpërohem
despairing ...... i pashpresë
desperate ...... i dëshpëruar, i pashpresë
desperation ...... dëshpërim
despicable ...... i përbuzshëm, i urryer
despecably ...... në mënyrë përbuzëse
despise ...... përbuz, përçmoj
despite ...... në kundërshtim me, pavarësisht
despoil ...... plaçkit rjep
despoilment ...... plaçkitje, grabitje
despond ...... dëshpërohem, humb shpresën
despondence ...... shih despondency
despondency ...... humbje e shpresave, dëshpërim - pikëllim, trishtim
despondent ...... i pashpresë, i dëshpëruar, i pikëlluar
despot ...... tiran, despot
despotic ...... despotik
despotical ...... shih despotic
despotism ...... despotizëm
dessert ...... ëmbëlsirë ose frut në fund të ngrënies
destination ...... vend i paracaktuar, destinacion
destine ...... paracaktoj
destiny ...... fat
destitute ...... nevojtar, i varfër, i këputur
destitution ...... varfëri e plotë, skamje, mjerim
destroy ...... prish, thyej, shkatëroj - dërmoj, shpartalloj, asgjësoj
destroyer ...... destrojer
destructible ...... i shkatërrueshëm
destruction ...... rrënim, shkatërrim, prishje
destructive ...... shkatërrues, shkatërimtar
desuetude ...... jashtë përdorimit
desultory ...... i çrregullt, i palidhur, i shkëputur
detach ...... shkëput, ndaj - dërgoj
detachable ...... i ndashëm
detached ...... i pavarur, i paanshëm, i pandikuar - shkëputur, veçan
detachement ...... shkëputje - njësi - paanësi, pavarësi
detail ...... hollësi, imtësi, hollësirë
detail ...... jap hollësira, tregoj me hollësi, hyj në hollësira -
ngarkoj me detyrë
detain ...... vonoj, pengoj, mbaj - mbaj nën arrest
detainee ...... i ndaluar
detect ...... diktoj, zbuloj, nxjerr në shesh
detection ...... zbulim, diktim
detective ...... zbulues
detente ...... detante, ulje e tensionit
detention ...... mbajtje, ndalim - mbajtje në arrest
deter ...... përmbaj, pengoj, spraps
deterge ...... pastroj
detergent ...... larës, pastrues - lëndë larëse, pluhur larës
deteriorate ...... keqësoj - prish, dëmtoj
deterioration ...... keqësim, prishje
determinable ...... i përcaktueshëm
determinant ...... përcaktues, vendimtar - përcaktor - faktor
përcaktues
determinate ...... i përcaktuar - i caktuar, i vendosur
determinate ...... përcaktoj
determination ...... përkufizim, përcaktim - vendosmëri, ngulmim
determinative ...... përcaktues, vendimtar - faktor vendimtar
determine ...... përcaktoj, gjej me përpikëri - vendos - llogaris mirë
- kushtëzoj - caktoj
determined ...... i vendosur
determining ...... vendimtar, përcaktues
determinism ...... determinizëm
determinist ...... determinist
deterrent ...... frenues, përmbajtës - mjet frenues
detest ...... urrej - ndiej neveri
detestable ...... i urryer
detestation ...... urrejtje - neveri, krupë
dethrone ...... rrëzoj nga froni
dethronement ...... rrëzim (nga froni)
detonate ...... hedh në erë, shpërthej
detonation ...... shpërthim
detonator ...... kapsollë, ndezës
detour ...... kalim anësorë - rreng, dredhi
detract ...... tërheq, i heq një pjesë
detraction ...... zvogëlim, pakësim, zbritje
detrain ...... shkarkoj vagonat - zbres dikë nga treni
detriment ...... dëm, e keqe
detrimental ...... i dëmshëm, dëmtues
detriton ...... brejtje, ngrënie, gërryerje (nga fërkimi)
deuce ...... djall
devalue ...... zhvleftësoj, ul vlerën
devaluate ...... shih devalue
devaluation ...... zhvleftësim, ulje e vlerës
devastate ...... shkatërroj, shkretoj
devastation ...... shkatërrim, shkretim
devastator ...... shkatërrues
develop ...... zhvilloj - shtjelloj, trajtoj një temë - zgjeroj dhe
thelloj një ide
developer ...... zhvillues
development ...... zhvillim - larje filmi - ecuri, zhvillim
deviate ...... devijoj, shmangem
deviation ...... devijim, shmangie, largim - deviacion
deviator ...... deviator
device ...... plan, sajim, shpikje - mënyrë veprimi, mjet - emblemë -
        mekanizëm, aparat, pajisje
devil ...... djall, dreq
devilish ...... djallzor - shumë, tepër
devil-may-care ...... i shkujdesur, mospërfillës
devious ...... që dredhon, gjajrpërues - dredhues që largohet nga
rruga e ndershme
devise ...... lë trashëgim - mendoj, trilloj
deviser ...... trillues
devoid ...... "devoid of sense = pa kuptim" - "devoid of shame = i
paturp"
devolution ...... shpërqendrim - kalim, dorëzim (i drejtimit etj.) nga
një dorë në tjetër
devolve ...... kaloj, dorëzoj (detyrën etj.) nga një dorë në një
tjetër
devote ...... i kushtohem, i jepem
devoted ...... i dhënë - besnik, i devotshëm
devotee ...... entuziast, tifoz
devotion ...... devotshmëri, besnikëri, devocion - lutje
devotional ...... i devotshëm
devour ...... përlaj, gëlltis përnjëherësh - përpij (fjalët, bisedën
etj.) - e thith
devout ...... besimtar, i përshpirtshëm, i devotshëm - i çiltër
dew ...... vesë
dew-drop ...... pikë vese
dewlap ...... lafshë e gushës
dewy ...... i njomur nga vesa
dexterity ...... shkathtësi
dexterous ...... i shkathët
diabets ...... diabet, sëmundja e sheqerit
diabetic ...... diabetik
diabolic ...... djallëzor
diacritis ...... diakritik
diadem ...... diademë
diagnose ...... diagnostikoj, bëj diagnozën e sëmundjes
diagnosis ...... diagnostikim - diagnozë
diagnostic ...... diagnostikues - simptomë - diagnozë
diagonal ...... diagonal - diagonale
diagonally ...... diagonalisht
diagram ...... diagramë, skicë
dial ...... fushë sahati, njehsori - rrethi me numra i telefonit - orë
diellore
dial ...... telefonoj
dialect ...... dialekt
dialectal ...... dialektor
dialectil ...... dialektikë
dialectical ...... dialektik
dialectically ...... dialektikisht
dialectology ...... dialektologji
dialogue ...... dialog, bashkëbisedim
diameter ...... diametër
diametrical ...... diametral, i plotë
diametrically ...... diamtralisht, krejtësisht
diamond ...... diamant, xhevahir, elmaz - romb - karo (letra)
diaper ...... pëlhurë - pelena, shpërgenj
diaphragm ...... diafragmë - membranë (e telefonit)
diarrhoea ...... diarre, heqje barku
diary ...... ditar
diathermic ...... përcjellës (i nxehtësisë)
diatribe ...... fjalë demaskuese, kritikë e ashpër
dibble ...... kunj
dibble ...... mbjell fidanë me kunj
dickens ...... dreq, djall
dicker ...... bëj pazar, jap e marr për çmimin
dicky ...... gjoks këmishe - ndenjëse e prapme (në një karrocë)
dicky ...... i dobët - i ligët
dictate ...... diktoj, them - urdhëroj - diktoj, impnoj
dictate ...... çfarë thotë arsyeja ose ndërgjegja
dictation ...... diktim - diktat
dictator ...... diktator
dictatorial ...... diktatorial
dictatorship ...... diktaturë
diction ...... stil, mënyrë shprehjeje, zgjedhje e fjalëve - diksion
dictionary ...... fjalor
dictum ...... thënie
did ...... past e do
die ...... zar - the die is cast - zaret u hodhën - stampë
die ...... thahet, fishket - vdes - digjem për, kam shumë dëshirë për
- merr fund,mbaron
die-hard ...... kokëfortë, kokëngjeshur
diet ...... dietë, pehriz - "be on a diet = mbaj dietë"
dietary ...... dietik - racion ditor - dietë
dietetic ...... dietë, i dietës
dietetics ...... dietologji
differ ...... ndryshoj, dallohem - kam tjetër mendim
difference ...... mdryshim, diferencë, dallim - mbetje, ndryshim (në
mat.) - mosmarrëveshje
different ...... i ndryshëm, tjetër
differential ...... diferencial
differentially ...... në mënyrë të diferencuar
differentiate ...... diferencoj, bëj dallim ndërmjet -
diferencohet,ndryshon
differentiation ...... diferencim, dallim
difficult ...... i vështirë
difficulty ...... vështirësi - "be in difficulties = jam në
vështirësit"
diffidence ...... druajtje, mosbesim
diffident ...... i druajtur, i lëkundur në vetvete
diffract ...... shpërbëj, zbërthej (dritën)
diffraction ...... shpërbërje, zbërthim
diffuse ...... përhap, shpërndaj - përzihet bën difuzion
diffuse ...... i shpërndarë (për dritë) - i përhapur - fjalëshumë
diffusion ...... përhapje - difuzion
dig ...... gërmoj, rrëmih - ngul - zhytem në diçka - gërmoj - nxjerr
prej dheut
dig ...... goditje, shtytje - vendëgërmim - tallje therëse - dhomë në
hotel
digest ...... tres, bluaj (ushqimin) - përvetësoj, thith, bluaj (një
mendim)
digest ...... përmbledhje e shkurtër
digestibility ...... tretshmëri
digestible ...... i tretshëm
digestion ...... tretje - përvetësim, thithje
digestive ...... tretës
digger ...... rrëmihës, gërmues - ekskavator
digging ...... gërmim - minierë - gjetje
digit ...... gisht - numër më një shifër, njëshe
dignified ...... me dinjitet
dignify ...... madhëroj, lartësoj, ngra lart - nderoj
dignitary ...... dinjitar, funksionar i lartë
dignity ...... dinjitet - titull i lartë
digress ...... dal, largohem (nga tema)
digression ...... dalje, largim (nga tema)
dike ...... digë,pendë - kanal
dike ...... mbroj, mbyll, zë me pendë - kulloj, thajme anë tënjë
kanali
dilapidate ...... shkatërroj, shpartalloj
dilapidated ...... i shpartalluar, i shkatërruar
dilapidation ...... shpartallim, shkatërrim
dilate ...... zgjeroj - zgurdulloj - shtjelloj gjerë e gajtë
dilatory ...... i ngadalshëm, i plogët - ngadalësues
dilemma ...... mëdyshje
dilettante ...... diletant, amator
dilettantism ...... dilentizëm
diligence ...... kujdes - zell, ngulm
diligence ...... karrocë
diligent ...... i zellshëm, punëtor
dill ...... kopër
dill-dally ...... sorrolatem, vij vërdallë kot
diluete ...... holloj - dobësoj, ul (forcën)
dilute ...... i holluar
dilution ...... hollim - dobësim
dim ...... i mugët, i murrët, i vrenjtur, i errët - i turbullt - i
mërzitshëm
dim ...... errësoj, venit
dime ...... monedhë 10 centëshe - "dime novel = roman pa vlerë"
dimension ...... dimension, përmasë - madhësi
diminish ...... zvogëloj, pakësoj, ul - zvoglohem
diminished ...... i zvogluar, i ulur
diminution ...... zvogëlim, pakësim. ulje
diminutive ...... i vogël, picërrak, picërr - zvogëlues - fjalë
zvogëluese
dimple ...... gropëz (e faqeve etj.)
din ...... zhurmë, potere
din ...... bëj zhurme - shurdhoj
dine ...... ha drekë e darkë - shtroj, jap drekë a darkë për - "dine
out = ha jasht"
diner ...... ngrënës i drekës a i darkës - vagon restorant
dingey ...... lundër - barkë gome
dingy ...... pis, me pluhur - i zymtë, i ngrysur, i errët
dining-car ...... vagon restorant
dining-room ...... dhomë e bukës, e ngrënies
dining-table ...... tryezë ngrënieje
dinner ...... ngrënie kryesore e ditës
dinner-jacked ...... smoking
dinner-set ...... takëm për të ngrënë (drekë a darkë)
dinosaur ...... dinozaur
dint ...... nëpërmjet, me
diocese ...... dioqezë
dioptric ...... dioptrik
diotrics ...... dioptri
dip ...... zhys, kredh - zhytem, kridhem - zbres
dip ...... zhytje - kredhje - pjerrësi
diphtheria ...... difteri
diphthong ...... diftong
diphthoniztion ...... diftongim
diphthonize ...... diftongoj
diplomat ...... diplomë, dëshmi
diplomacy ...... diplomaci
diplomat ...... diplomat
diplomatic ...... diplomatik
diplomatically ...... me diplomaci
diplomatist ...... shih diplomat
dipper ...... garuzhdë, sapllak, safë
dire ...... i tmerrshëm
direct ......  i drejtë, pa lakime - i drejtëpërdrejtë, i çiltër, i
hapur
direct ......  drejtëpërdrejtë, drejt
direct ......  drejtoj, tregoj rrugën - nis, dërgoj, adresoj - drejtoj,
udhëheq -
        kthej, drejtoj - urdhëroj
direction ...... drejtim - udhëzim - adresë - pikëpamje, kënd
vështrimi
directive ...... drejtues, udhëzues - direktivë
directly ...... drejt, drejtpërdrejtë - menjëherë (pa vonesë)
director ...... drejtor - regjisor
directorate ...... drejtori
directorship ...... detyra si drejtor
directory ...... libër adresash - numërator i telefonave
dirge ...... këngë vajtimi, muzikë e përmotshme
dirigible ...... zepelinë, aerostat i drejtuar - i drejtueshëm
dirk ...... kamë
dirt ...... papastërti, pisllëk, ndyrësi - plehra, fundërrinë,
ndyrësirë - poshtërsi -
       tokë e pashtruar
dirt-cheap ...... tepër lirë, pa para
dirty ...... i ndotur, i pistë, i papastërt
dirty ...... ndot, bëj pis
dis ...... me kuptim mohor
disability ...... paaftësi, pazotësi
disable ...... sakatoj, gjymtoj, bëj të paaftë për punë
disabled ...... i gjymtë, sakat, i paaftë
disabuse ...... i hap sytë, e shpëtoj, i heq një mendim të paqenë nga
mendja
disaccord ...... mospërputhje
disadvantage ...... disfavor - dëm
disadvantageous ...... i pafavorshëm, i dëmshëm
disagree ...... nuk pajtohem, nuk merrem vesh - zihem, grindem -
         nuk më përshtatet (klima, gjella etj.)
disagreable ...... i papëlqyeshëm, i pakëndshëm
disageement ...... mospajtim - mosmarrveshje, grindje
disallow ...... nuk pranoj, hedh poshtë
disappear ...... zhdukem - fshihem - shuhem, humb
disappearance ...... zhdukje - shuarje, humbje
disappoint ...... zhgënjej (shpresat) - prish, nuk e lë të kryhet
disappointed ...... i mërzitur, i zhgënjyer
disappointing ...... që të prish shpresat, që të mërzit
disappointment ...... zhgënjim (i shpresave) - gjë e papëlqyer -
mërzitje
disapprobation ...... shih disapproval
disapproval ...... mospëlqim, mospranim
disapprove ...... nuk pranoj, miratoj, shpreh mospëlqimin
disapprovingly ...... me mospëlqim
disarm ...... çarmatos, i heq armët - çarmatos, i thyej vullnetin
disarmement ...... çarmatosje, çarmatim
disarrange ...... çrregulloj, çorganizoj
disarrengement ...... çrregullim, çorganizim
disarray ...... çorganizim, çrregullim, pështjellim - çorganizoj
disaster ...... fatkeqsi, katastrofë
disastrous ...... shkatërrimtar, shkatërrues
disavow ...... mohoj, nuk pranoj
disavowal ...... mohim (i fjalëve etj.), mospranim
disaband ...... shpërndaj
disbandment ...... shpërndarje
disbelief ...... mosbesim, dyshim
disbelieve ...... nuk besoj, dyshoj
disbranch ...... thyej, pres (degë)
disburden ...... shkarkoj, i heq një barrë - "disburden oneself =
lehtësohem nga një barrë"
disburse ...... paguaj - shpenzoj para
disbursement ...... pagim - shpenzim (i të hollave)
disc ...... disk
discard ...... hedh (një letër në postë) - flak, hedh tej (si të
papërshtatshme)
discard ...... flakje, hedhje
discern ...... dalloj, shquaj
discernible ...... i dallueshëm
dicernibly ...... dallueshëm
discerning ...... dallues - mendjehollë
discernment ...... aftësi shquese, dalluese, perceptuese -
mendjemprehtësi
discharge ...... shkarkoj - liroj (nga burgu) - pushoj (nga puna) -
plotësoj (detyrat) -
          shkreh (armën) - shlyej (borxhet) - derdhet, rrjedh
discharge ...... shkarkim - zbritje, rrjedhë - lirim - pushim -
kryerje e (detyrave) -
          shfajësim (në drejtësi)
disc-harrow ...... lesë me disqe
disciple ...... nxënës, ndjekës, dishepull
disciplinary ...... disiplinor
discipline ...... disiplinë rregull - disiplinë (degë e një shkence) -
stërvitje, ushtrim
discipline ...... disiplinoj - stërvis, ushtroj
disclaim ...... mohoj, heq dorë (nga diçka)
disclaimer ...... mohim, heqje dorë
disclose ...... hap, zbuloj, nxjerr në dritë
disclosure ...... zbulim, hapje
discolour ...... çngjyros - i del boja
discolouration ...... çngjyrosje - njollë e dalë boje
discomfit ...... turbulloj, ngatërroj - prish planet - mposht
discomfiture ...... hutim, turbullim - prishje e planeve - mposhtje,
thyerje (në luftë)
discomfort ...... mungesë komoditeti, mungesë rehatie - shqetësim,
telash
discompose ...... shqetësoj, ngacmoj, trazoj - çorganizoj, prish
rregullin
discomposure ...... shqetësim
disconcert ...... shqetësoj, turbulloj, hutoj - prish (planet etj.)
disconformity ...... mospërputhje
disconnect ...... shkëpus lidhjen, ndaj, veçoj
disconnection ...... shkëputje, ndarje, veçim
disconsolate ...... i pangushëllueshëm
discontent ...... pakënaqësi - i pakënaqur
discontent ...... lë të pakënaqur, bëj të pakënaqur
disconteted ...... i pakënaqur
discontentment ...... shih discontent
discontinuance ...... ndërprerje
discontinuation ...... shih discontinuance
discontinue ...... ndërpres, pezulloj
discontinuos ...... i pavazhduar, i këputur, i ndërprerë, që nuk vijon
discord ...... mosmarrëveshje, grindje - disonancë
discordance ...... papajrueshmëri, mosmarrveshje
discordancy ...... shih discorance
discordant ...... i papajtueshëm, që është në kundërshtim - i
paharmonizuar (për tingull)
discount ...... zbritje (kur pagesa bëhet në dorë)
discount ...... bëj zbritje - marr me rezervë (fjalët)
discountenance ...... nuk miratoj, nuk jap pëlqimin - bëj me turp
discourage ...... dekurajoj, shkurajoj, ftoh - praps, e bëj të heqë
dorë
discouragement ...... dekurajim, shkurajim
discourse ...... bashkëbisedim - ligjërim - lighëratë - arsyetim
discourse ...... bisedoj - mbaj një ligjeratë
discourteous ...... i pasjellshëm
discoutresy ...... mosmirësjellje
discover ...... zbuloj - mësoj, marr vesh
discoverer ...... zbulues
discovery ...... zbulim
discredit ...... diskreditoj, i nxjerr bojën, e bëjë të pavlerë
discredit ...... diskreditim - mosbesim, dyshim
discreditable ...... diskreditues
discreditably ...... në mënyrë diskredituese
discreet ...... i matur, i arsyeshëm - i përmbajtur, fjalëpak
discrepancy ...... mospërputhje, mospajtim
discrepant ...... mospajtues, me mospërputhje
discrete ...... i veçuar, i pavazhduar
discretion ...... maturi, pjekuri - "years of discretion = moshë
madhore, moshë e pjekurisë" -
          liri veprimi a gjykimi
discriminate ...... dalloj, diferencoj - diskriminoj
discriminating ...... diskriminues - dallues
discrimination ...... diskriminim - dallim
discriminative ...... shih discriminating
discus ...... disk
discess ...... shqyrtoj, diskutoj
discussion ...... shqyrtim, diskutim
disdain ...... përçmoj, përbuz, nuk denjoj
disdain ...... mospërfillje, përbuzje
disdainful ...... përbuzës, përçmues, mospërfillës
disease ...... sëmundje, dobësi
diseased ...... i sëmurë
disemmbark ...... shkarkoj - zbres në breg (nga vapori)
disembarkation ...... zbritje (në breg) - shkarkim
disembarras ...... heq qafe, çlirohem
disembody ...... shtrupëzoj
disenchant ...... çmagjeps,heq iluzionet
disengage ...... liroj - zgjidh, lëshoj - ndaj veçoj
disengaged ...... i lirë, i pzënë
disengagement ...... të qenët i pazënë, i paangazhuar
disentagle ...... shpengoj, zgjidh, liroj - shkoklavit
disentaglement ...... shpengim, zggjidhje, lirim - shkoklavitje
disenthrall ...... çliroj (nga robëria)
disequilibrium ...... çekuilibër, paqëndrueshmëri
disfavor ...... të qenët në sy të keq, të marrët me sy të keq,
mospëlqim
disfigure ...... shëmtoj, shfytyroj
disfigurement ...... shëmtim, shfytyrim
disforest ...... shpyllëzoj
disfranchise ...... heq të drejtën e votimit, e zgjedhjes
disfranchisement ...... heqje e së drejtës të votimit etj.
disgorge ...... vjell, nxjerr, qis - derdhet (lumi)
disgrace ...... mungesë dashamirësie, të qenët në sy tëkeq - turp
disgrace ...... marr me sy të keq - turpëroj
disgraceful ...... i pandershëm, i paturpshëm
disgruntled ...... i pakënaqur, i mërzitur
disguise ...... maskoj - fsheh - mbuloj
disguise ...... maskim - paraqitje e gënjeshtërt, maskë
disguisedly ...... në mënyrë të maskuar
disgust ...... neveritje, të pështirë
disgust ...... shkaktoj neveritje, pakënaqësi, neveris, pështiros
disgustful ...... shih disgusting
disgusting ...... i neveritshëm, i pështirë
dish ...... pjatë - gjallë - enët
dish ...... shtie në pjatë - fabrikoj, gatuaj - përmbys
disharmonious ...... disharmonik
disharmony ...... disharmoni
dish-cloth ...... leckë e enëve
dishearten ...... dëshpëroj, shkurajoj
disheartenment ...... shkurajim
dishevel ...... shpupuris, shprish (flokët)
dishevelled ...... i shpupurisur, i shprishur (floku)
dishful ...... pjatë plot
dishonest ...... i pandershëm
dishonesty ...... pandeshmëri, mashtrim, batakçillëk
dishonour ...... çnderoj, turpëroj, fyej - nuk pranoj të paguaj
dishonour ...... çnderim, turp - mospagim i kambialit
dishonourable ...... i çnderuar, i pandershëm, i turpëruar
dishonourably ...... pandershmërisht, në mënyrë të pandershme
dish-washer ...... pjatalarëse
dish-water ...... këllirë, lëtyrë
disillusion ...... zhgënjej
disillusion ...... zhgënjim
disillusionment ...... zhgënjim
disinclination ...... mosdashje
disinclined ...... "be disinclined for sth. = nuk kam dëshirë, nuk ma
ka ënda"
disinfect ...... dezinfektoj
disinfectand ...... dezinfektues
disinfection ...... dezinfektim
disinherit ...... e lë pa trashëgim, i heq të drejtën e trashëgimisë
disinheritance ...... lënie pa trashëgim
disintegrate ...... zbërthej, shpërbëj, ndaj në pjesët përbërese
disintegration ...... dekompozim, shpërbërje
disinter ...... zhgropos, zhvarros
disinterested ...... i painteres
disjoin ...... veçoj, shkëpus
disjoint ...... shkëpus, ndaj nga njëri tjetri - copëtoj, shkalafit
disjointed ...... i palidhur
disjunct ...... i shkëputur, i ndarë, i palidhur
disjunction ...... shkëputje, ndarje
disk ...... shih disc
dislike ...... nuk më pëlqen, kam antipati
dislike ...... mospëlqim, antipati
dislocate ...... nxjerr nga vendi, ndrydh - luaj nga vendi, zhvendos -
çrregulloj
dislocation ...... përdredhje - çrregullim - dislokim
dislodge ...... zhvendos - shpërngul
dislogdement ...... zhvendosje - shpërngulje
disloyal ...... i pabesë, tradhtarë
disloyalty ...... pabesi
dismal ...... i vrenjtur, i ngrysur, i zymtë
dismantle ...... çmontij, zbërthej (një makinë) - i heq pajimet (një
anieje)
dismay ...... frikë, ankth
dismay ...... i fus frikën, tmerroj
dismember ...... copëoj, zhgjumtyroj - ndaj, copëtoj (një vend)
dismemberment ...... copëtim - zhgjymtyrim
dismiss ...... pushoj, dëboj (nga puna) - shpërndaj - heq, largoj nga
mendja
dismissal ...... pushim nga (puna) - shpërndarje
dismount ...... zbres (nga kali etj.) - rrëzoj - zbërthej, çmontoj
disobedience ...... mosbindje
disobedient ...... i pabindur
disobey ...... nuk bindem, nuk zbatoj
disoblige ...... nuk ndiej detyrim, nuk ia plotësoj - sillem në mënyrë
të panjerëzishme
disorder ...... çrregullim, rrëmujë, pështjellim - trazirë (e
popullsisë)
disorder ...... çrregulloj - prish veprimtarinë e rregullt të një
organi - sjell pështjellim
disorderet ...... i çrregullt - i prishur (stomaku etj.)
disorderly ...... irregullt, i parregullt - i papërmbajtur - i
paorganizuar, i rrëmujshëm
disorganization ...... çorganizim
disorganize ...... çorganizoj
disorient ...... shih disorientate
disorientate ...... çorientoj, ngatërroj drejtimin - çorientoj, jap
drejtimi të gabuar
disorientation ...... çorientim
disown ...... mohoj, e bëj hasha - e nxjerr birërie, zhbirëroj
disparage ...... flas me mospërfillje - përqmoj - nënvleftësoj
disparagement ...... poshtërim, përçmim - nënvleftësim
disparate ...... i pabarabartë
disparity ...... pabarazi - ndryshim, mospajtim
dispassionate ...... i paanshëm - gjakftohtë, i matur
dispassionately ...... paanësisht - me gjakëftohtësi
dispatch ...... dërgoj, nis me detyrë ose në një drejtim - kryej,
mbaroj shpejt (punët etj.) -
         vras, çoj në botën tjetër
dispatch ...... nisje, dërgim - informacion, njoftim, lajm - shpejtësi
(e kryerjes së punës)
dispatcher ...... dispeçer, shpërndarës
dispel ...... shpërndaj, përhap, largoj
dispensable ...... i panevojshëm, jo i detyrueshëm
dispensary ...... farmaci spitali - ambulancë (Amerikë)
dispensation ...... shpërndarje - lejë
dispensator ...... shpërndarës
dispense ...... shpërndaj - përgatis (një ilaç) - bëj pa, ia dal pa
dispenser ...... farmacist, përgatitës barnash - kuti mbajtëse
dispersal ...... shpërndarje
disperse ...... shpërndaj - përhap - shpërbëj (dritën)
dispersion ...... shpërndarje - përhapje - shpërbërje
dispirit ...... dëshpëroj, mërzis - shkurajoj
dispiteous ...... i pamëshirshëm
displace ...... zhvendos, shpërngul - largoj, heq, zëvendësoj (nga një
punë) -
          "displaced persons = refugjatë, të shpërngulur"
displacement ...... zhvendosje - transferim - zëvendësim
displant ...... transplatoj
display ...... paraqes, tregoj - ekspozoj
display ...... ekspozitë - demonstrim - shfaqje, manifestim -
reklamim, lëvdatë
displease ...... inatos, zemëroj, mërzis, egërsoj, pakënaqësi -
mërzitje
displeasure ...... pakënaqësi - mërzitje
disport ...... zbavitem, dëfrehem
disposal ...... dispozicion - prirje - dhënie, dorëzim - asgjësim,
heqje qafe, zhdukje
dispose ...... rregulloj (punët) - shfrytëzoj, vë në përdorim - prirem
disposed ...... i prirur
disposition ...... rregull, sistemim - rregullim, mbarështrim (i
punëve) - prirje
dispossess ...... shpronësoj
dispossession ...... shpronësim
dispraise ...... dënoj, shaj, qortoj
disproof ...... përgënjeshtrim
disproportion ...... shpërpjestim
disproportional ...... shih disproportionate
disproportionally ...... në mënyrë shpërpjestimore
disproportionate ...... shpërpjestimor, i shpërpjesëtuar
disproval ...... shih disproof
disprove ...... rrëzoj, hedh poshtë - përgenjështroj
disputable ...... i diskutueshëm
disputant ...... diskutues, pjesëmarrës në një debat
disputation ...... debat, polemikë, rragatë
dispute ...... hahem, polemizoj, kundërshtoj - vë në dyshim, dyshoj -
qëndroj,
         i bëj qëndresë, luftoj
dispute ...... debat, rragatë - "beyonde dispute = pa dyshim" - "in
dispute = në diskutim" -
         kundërshtim, konflikt
disqualification ...... shkualifikim, përjashtim
disqualify ...... shkualifikoj - përjashtoj - shpall të paaftë
disquiet ...... shqetësoj - alarmoj
disquiet ...... shqetësim, ankth, tronditje
disregard ...... mospërfillje, shkujdesje
disregard ...... nuk përfill, nuk tregoj kujdes
disregardful ...... i lënë pas dore, i harruar, i lënë mënjanë
disreputable ...... i shkatërruar, i çrregullt - diskreditues
disrepute ...... emër i keq
disrespect ...... mungesë respekti, mosrespektim
disrespectful ...... mosrespektues, i parespekt
disroot ...... çrrënjos
disrupt ...... përçaj
disruption ...... përçarje
disruptive ...... përçarës
disruptor ...... përçarës
dissatisfaction ...... pakënaqësi
dissatisfactory ...... i pakënaqshëm
dissatisfied ...... i pakënaqur
dissatisfy ...... nuk kënaq, shkaktoj pakënaqësi
dissect ...... hap, bëj autopsinë - shqyrtoj, imtësisht
dissection ...... hapje,autopsi
dissemble ...... fsheh, maskoj - shtirem - dredhoj, bëj bisht
disseminate ...... përhap - mbjell, propagandoj (një teori etj.)
dissemination ...... përhapje, propagandim
disseminator ...... përhapës, propagandues
dissension ...... mosmarrveshje - grindje - divergjencë
dissent ...... kam mendim tjetër nga, nuk pajtohem me, nuk jam i një
mendjeje me
dissent ...... mosmarrveshje, mospajtim
dissenter ...... sektar, përçarës - opozitar
dissertation ...... disertacion
dissertator ...... disertant
dissidence ...... mospajtim, mosmarrëveshje, papajtueshmëri
dissident ...... i papajtueshëm
dissimilar ...... i pangjashëm, i ndryshëm
dissimilarity ...... pangjashmëri, ndryshim
dissimilation ...... shpërngjashmim, disimilim
dissimulate ...... shtirem, fsheh, mbuloj (me të shtirur)
dissimulation ...... shtirje, simulim
dissipate ...... largoj, davaris (retë, frikën) - harxhoj kot (kohën
etj.)
dissipated ...... i shpërndarë - i shthurur, plëngprishës, shkapërdar
dissipater ...... plëngprishës
dissipation ...... shpërndarje - shthurje - harxhim i kotë
dissociable ...... i pashoqërueshëm, i veçuar - i ndarë
dissocial ...... i shoqërueshëm
dissociate ...... ndaj, veçoj, shkëpus
dissociation ...... ndarje, veçim, shkëputje
dissolute ...... i shthurur, i shfrenuar
dissolution ...... tretje - shpërbërje - zgjidhje (e kontratës) -
          shpërndarje (e një organizate etj.)
dissolve ...... tres - shpërbëj, dekompozoj - prish zgjidh (një
kontratë) -
         shpërndaj (një organizatë, parlamentin etj.)
dissonance ...... disonancë
dissonant ...... disharmonik (një tingull) - i papajtueshëm, i kundërt
(një mendim)
dissuade ...... ia kthej mendjen
dissuasion ...... zhbindje, kthim i mendjes
dissyllabic ...... dyrrokësh
dissyllabie ...... fjalë me dy rrokje
dissymetric ...... shih dissymetrical
dissymetrical ...... asimetrik
dissymetry ...... asimetri
distaff ...... furkë (leshi)
distance ...... largësi, distancë, largesë - interval (kohe)
distance ...... vendos në distancë, shkëputem, lë pas
distant ...... i largët - i largët, që nuk ka lidhje gjaku - i
përmbajtur
distaste ...... mospëlqim, neveritje (for)
distasteful ...... i pakëndshëm, i papëlqyeshëm
distemper ...... tronditje, shqetësim (shpirtëror) - sëmundje -
murtajë qeni
distemper ...... tempera
distemper ...... lyej me bojë tempera
distend ...... fryj, mufat - shtrij, zgjas, hap
distensible ...... që mund të fryhet, shtrihet, hapet
distension ...... shtrirje, hapje - fryerje
distil ...... pikon, rrjedh pikë pikë - distiloj, ziej - pastroj
distillate ...... lëng i distiluar
distillation ...... distilim
distilled ...... i distiluar
distiller ...... distilues (aparat) - distilues (punëtor), zierës
rakie
distillery ...... distileri, punishte rakie, alkooli
distillment ...... shih distillation
distinct ...... i qartë - i dallueshëm, i spikatshëm - i dalluar, i
veçantë
distinction ...... ndryshim, dallim - veti dalluese - që qenët i
shquar, origjinalitet -
          titull nderi, dekoratë
distinctive ...... i dallueshëm, dallues
distinctly ...... qartë, dallueshëm
distinguish ...... dalloj, shquaj - ndryshoj, dallohem
distinguiashable ...... i dallueshëm
distinguished ...... i shquar, i merituar - i dallueshëm,
karakteristik
distort ...... shtrembëroj - shfytyroj
distortion ...... shtrembërim - shfytyrim
distract ...... zhvendos, largoj vëmendjen - çmend
distracted ...... i hutuar - i çmendur
distraction ...... diçka që të zhvendos vëmendjen - zbavitje -
çmenduri, marrëzi
distress ...... brengë, hidhërim, pikëllim - mjerim - vuajtje - e
keqe, fatkeqësi -
         "distress signal = shenjë rreziku" - skamje, varfëri
- regjistri
distress ...... mjeroj, pikëlloj - sekuestrim i pasurisë
distressed ...... i jeruar - i vuajtur - i pikëlluar
distressful ...... i hidhëruar, i pikëlluar, i trishtuar
distribitary ...... mëngë degë (lumi)
distribute ...... shpërndaj - ndaj - grupoj
distribution ...... shpërndarje - ndarje - përhapje
distributive ...... shpërndarës - ndarës
distributor ...... shpërndarës
district ...... rajon, qark, krahinë
distrust ...... mosbesim
distrust ...... nuk kam besim, nuk ibesoj
distrustful ...... mosbesues, dyshues
disturb ...... shqetësoj - "don't disturb oneself = mos u shqetësoni,
mos luani nga vendi" -
        prish (qetësinë etj.)
disturbance ...... shqetësim, tronditje - prishje (e rregullit etj.) -
ndarje, veçim -
          grindje, mosmarrëveshje
disunion ...... ndarje, veçim - grindje
disunite ...... ndaj, veçoj - ndahem, veçohem
disunity ...... mungesë uniteti
disuse ...... heq nga përdorimi, del nga përdorimi
disuse ...... mospërdorim
ditch ...... hendek, vijë (uji)
ditch ...... hap hendek - hedh ne hendek - hedh në det
dither ...... dridhem (nga frika) - ngurroj
ditto ...... po ashtu - e njëjta gjë - "say ditto = them amin"
ditty ...... këngë
divan ...... divan - këshilli i shtetit (në vendet e Lindjes)
dive ...... zhytem, kridhem (në ujë etj.) - bie pingulthi
dive ...... zhytje - mejhane
diver ...... zhytës, palombar, kredhës
diverge ...... devojoj, shmang, ndërroj rrugën
divergence ...... shmangie - divergjencë, mosmarrëveshje
divergency ...... shih divergence
divergent ...... divergjent
diverse ...... i ndryshëm, i shumëllojshëm
diversification ...... shumëllojshmëri, shumëllojësi
diversified ...... i shumëllojtë, i shumëllojshëm
diversiform ...... shumëtrajtësh, shumëformësh
diversion ...... shmangie - largim (i vëmendjes) - mjet zbavitës,
argëtim - diversion
diversionary ...... diversionist
diversity ...... shumëllojshmëri
divert ...... devijoj, kthej drejtimin - largoj (vëmendjen) - argëtoj
diverting ...... zbavitës, argëtues
divest ...... zhvesh - shkarkoj, liroj - heq, largoj
divestment ...... zhveshje - heqje (e të drejtave etj.) - shkarkim,
lirim
dividable ...... i ndashëm
divide ...... ndaj, e bëj pjesë pjesë, pjesëtoj - shpërndaj - veçoj -
pjesëtoj - përçaj, ndaj
divide ...... vijë ujëndarëse
divided ...... i ndarë, i pjestueshëm
dividend ...... i pjestuari - interes për aksione bankare, divident
dividers ...... kompas
divine ...... hyjnor - i mrekullueshëm
divine ...... teolog
divine ...... marr me mend, profetizoj, parashikoj
divinity ...... hyjni - teologji
divisibility ...... ndashmëri
divisible ...... i ndashëm - i pjestueshëm
division ...... ndarje - pjesëtim - divizion (ushtarak) -
mosmarrëveshje, përçarje
divisional ...... ndarës - i divizionit
divorce ...... divorc, ndarje - shkëputje
divorce ...... divorcoj, ndaj - vëçoj
divorcement ...... divorc
divulge ...... shpall, bëj të njohur, përhap (një të fshehtë)
divulgement ...... shih divulgence
divulgence ...... shpallje, përhapje (e një të fshehte)
dixie ...... kazan gatimi, kusi
dizzily ...... marramendthi
dizziness ...... marramendth, marrje mendsh
dizzy ...... që i merren mendtë, i hutuar, i turbulluar l- marramendës
dizzy ...... shkaktoj maramendje, trullos
do ...... bëj, veproj, kryej - "do harm = bëj dëm, dëmtoj" - jam i
përshtatshëm, mjaftoj
do ...... nota do
do ...... mashtroj
do ...... mashtrim, batakçillëk
do-all ...... mjeshtër për gjithçka
docile ...... i arsyeshëm - i bindur, i shtruar
docility ...... urtësi - bindje
dock ...... pres shkurt (bishtin, flokë etj.), cungoj - shkurtoj, ul
(rrogën etj.)
dock ...... lëpjetë
dock ...... banka e të pandehurit - "in the dock = në bankën e të
akuzuarve"
dock ...... dok - "floatink dock = dok lundrues"
dock ...... fut në dok, hyn në dok
docker ...... doker
docket ...... përmbledhje - etiketë - shënoj në etiketë
dockyard ...... kantier (detar)
doctor ...... doktor - doktor (titull shkencor)
doctor ...... mjekoj - falsifikoj (llogarinë etj.) - meremetoj shpejt
(një makinë etj.)
doctoral ...... i doktoratës
doctorate ...... doktoratë
doctrinaire ...... doktrinar
doctrinal ...... doktrinar, dogmatik
doctrine ...... doktrinë
document ...... dokument - dëshmi
document ...... pajis me dokument - dokumentoj, dëshmoj, vërtetoj me
dokument
documental ...... dokumentar
documentary ...... dokumentar - film dokumentar
documentation ...... dokumentim
dodge ...... shmangie e menjëhershme - dredhi - marifet
dodger ...... dredharak
doe ...... femër (dreri, lepuri)
doer ...... bërës, autor
does ...... veta e tretë njëjës, e tashme dëftorer e foljes 'do'
doeskin ...... lëkurë dreri, kamosh
doff ...... heq (rrobat, kapelën etj.)
dog ...... qen - "go to the dogs = marr të tatëpjetën" - "dog in the
manger = lakimtar, egoist"
       "lead a dog's life = bëj jetë qeni" - "die a dog's death =
vdes si qen"
dog ...... ndjek këmba këmbës
dog-cheap ...... shumë i lirë
dog-days ...... ditë të nxehta vere, pisku i vapës
dogged ...... këmbëngulës, kokëfortë
doggie ...... qenush
dogma ...... dogmë (fetare) - besim, pikëpamje, doktrinë e
pakundërshtueshme
dogmatic ...... dogmatik
dogmatical ...... shih digmatic
dogmatics ...... dogmatikë
dogmatism ...... dogmatizëm
dogmatist ...... dogmatist
dog-tried ...... i lodhur, i rraskapitur
dog-tooth ...... dhëmb qeni
doings ...... veprime, vepra, bëma
doldrums ...... trishtim - brezat e bunacave (në ekuator)
dole ...... ndihmë materiale, lëmoshë, ndihmë për të papunët
dole ...... jap një ndihmë të paktë sa për jetesë
dole ...... brengë, hidhërim, trishtim
doleful ...... i trishtueshëm, melankolik
doll ...... kukull
doll ...... nisem e stolisem
dollar ...... dollar
dolly ...... kukull
dolomite ...... dolomit
dolorous ...... i brengosur, i helmuar, i trishtuar - i vajtueshëm
dolphin ...... delfin
dolt ...... kokëtrashë, gdhë
domain ...... pronë, zotërime, çiflig - sferë, fushë
dome ...... kube - kupë e qiellit
domestic ...... shtëpiak, i shtëpisë - i zbutur - i brendshëm, vendës
domestic ...... shërbëtor
domesticate ...... mësoj me punë shtëpiake - zbus (kafshë)
domicile ...... vendbanim i përhershëm - banoj, jetoj
domicilate ...... shih domicile
dominance ...... mbizotërim
dominancy ...... shih dominance
dominant ...... mbizotërues - dominante
dominate ...... sundoj, mbizotëroj, zotëroj mbi të tjerët, jam mbi të
tjerët -
         zotëron çdo gjë përeth, sundon
domination ...... mbizotërim, sundim
domineer ...... sundoj, tiranizoj
domineering ...... dominues
dominion ...... domimion - sundim - pronë
domino ...... domino
don ...... zoti, don (titull fisnikërie spanjoll) - njeri i shquar, i
njohur
don ...... vesh
donate ...... dhuroj
donation ...... dhuratë, dhurim
donator ...... dhurues
done ...... i përfunduar - i zjerë, i pjekur - i këputur, i
rraskapitur
donkey ...... gomar
donor ...... dhurues
don't ...... shkurt i I do not
doom ...... vdekje, rrënim - fat, kësmet - gjykim, dënim
doom ...... dënoj, destinoj - "doomed to oblivion = i dënuar të
harrohet"
doomsday ...... dita e gjyqit të fundit - "till doomsday = kurrë"
door ...... derë
dorr-bell ...... zile (e derës)
door-case ...... kasa, korniza e derës
door-keeper ...... portier
doorstep ...... prag
doorway ...... hyrje
dope ...... narkotik
dope ...... narkotizoj, drogoj
dope-fiend ...... narkoman
dormant ...... i fjetur, inaktiv - i rënë në letargji (për kafshë)
dormer-window ...... baxhë
dormitor ...... fjetore, dhomë fjetjeje - konvikt (Amerikë)
dosage ...... dozë, dozim
dose ...... dozë, sasi e një bari - sasi a masë
dose ...... jap ilaç me dozë të caktuar
doss ...... shtrojë (fjetjeje), fle - "to doss down = shkoj të fle"
doss-house ...... bujtinë, han
dossier ...... dosje
dot ...... pikë - "on the dot = në çastin e duhur"
dot ...... vë pikë - dalloj me pika - mbuloj (me pika)
dotage ...... matufosje, rrjedhje nga mosha
dote ...... matufosem - dua marrëzisht
dotty ...... i mbuluar me pika (djerse) - njeri që mezi mbahet në
këmbë, i dobët - i marrë
double ...... dyfish, i dyfisht - dysh, prej dy pjesëve - dyfaqësh, me
dy faqe
double ...... dyfish - nga dy, dysh
double ...... dyfish - dyshe - binjak - ecje e ngadaltë - lojë dyshe,
me çifte
double ...... dyfishoj, e rrit dyfish
double-barrelled ...... dygrykësh - i dykuptimshëm
double-bed ...... krevat dysh
double-breasted ...... me dy kapakë, dopio pet
double-cross ...... mashtroj të dyja palët
double-dealer ...... hipokrit
double-dealing ...... hipokrizi, dyfaqësi
double-entry ...... libri i hyrje daljeve
double-faced ...... hipokrit, me dy faqe
double-minded ...... me dy mendje, i lëkundur
doubly ...... dyfish
doubt ...... dyshim
doubt ...... dyshoj, kam dyshim
doubtful ...... i dyshimtë - dydhues, që ka dyshim
doubtless ...... i padyshimt, i sigurt
dough ...... brumë - para (Amerikë)
doughnut ...... petull, byreçkë
doughty ...... trim
doughy ...... i brumtë, i butë si brumë
douse ...... fut në ujë, njom, lag me ujë
dove ...... pëllumb
dovecot ...... kafaz pëllumbash
dovetial ...... bashkim bishtdallëndyshe, puthitje bisht dallëndyshe
dowdy ...... keq, pa shije (për veshje)
dower ...... pjaë - pjesë e vejushës - dhunti
dowel ...... kunj bashkues
down ...... lartësi, bregore e zhveshur
down ...... push - pupla
down ...... poshtë, përposh, teposhtë - "prices went down = çmimet u
ulën" -
       deri te, duke përfshirë
down ...... poshtë, përposh , teposhtë - "he went down the hill = ai
zbriti teposhtë kodrës" -
       gjatë, nëpër
down ...... "the ups and down of life = të përpjetat dhe të tatëpjetat
e jetës,
       arritjet e dështimet"
down ...... vë poshtë, hedh poshtë
downcast ...... i topitur (për shikim) - buzëplasur, i pikëlluar
downfall ...... rënie - tatëpjetë, shkatërrim - shi i rëndë
down-hearted ...... i mërzitur
downhil ...... tatëpjetë, teposhtë - "go downhill = marr tatëpjetën"
Downing Street ...... qeveria angleze
downpour ...... rrëke, rrebesh, shi i madh
downright ...... i drejtë, i çiltër, i ndershëm - i tërësishëm, i
plotë - krejt kryekëput
downstairs ...... poshtë shkallëve, në katin poshtë - i katit të
poshtëm
dowstream ...... në drejtim të rrjedhës
downtown ...... në qendrën tregtare të qytetit - poshtë në qytet
downtrodden ...... i shtypur, i marrë nëpër këmbë
downward ...... i pjerrët, që shkon teposhtë
downward ...... përposh, poshtë
downy ...... pushatak, pushator
dowry ...... prikë - dhunti, talent
daze ...... kotem, dremis
doze ...... dremitje, një sy gjumë
dozen ...... duzinë - "dozens of = shumë" - "talk nineteen to the
dozen = flas papushim"
drab ...... i mërzitur, i ngrysur - kafe e errët (ngjyrë) - monoton
drab ...... grua e përdalë, prostitutë
drachma ...... dhrahmi
draff ...... fundërri - këllira
draff ...... vizatim, plan, skicë - projekt - çek, letërkëmbim - të
zgjedhurit
draff ...... bëj projektin, skicën e - rekrutoj, thërres nën armë
draftee ...... rekrut
draftsman ...... skicograf - përpilues (dokumenti etj.)
drag ...... tërheq zvarrë - zvarritem, tërhiqem - zgjatem kot, bëhem i
mërzitshëm
drag ...... lesë, trinë - dragë - makinë gërryese - frena - pengesë
draggle ...... përbalt (duke e zvarritur në tokë)
dragon ...... dragua
dragon-fly ...... pilivesë
dragoon ...... kalorës
dragoon ...... detyroj me forcë
drain ...... thaj, drenazhoj, kulloj - thahet - shteroj - shter,
harxhoj (forcat, mjetet) -
       pi deri në fund
drain ...... drenë, drenazhim, kanal kullimi - harxhim, shterim,
thithje - gllënjkë, gërrqe
drainage ...... drenim, kullim. tharje - drenazh
drainage tube ...... drenë, gyp drenimi
drake ...... rosak
drama ...... dramë
dramatic ...... dramatik
dramatical ...... shih dramatic
dramatically ...... në mënyrë dramatike
dramatist ...... dramaturg
dramatistion ...... dramatizim
dramatize ...... dramatizoj
dramaturgic ...... dramaturgjik
dramaturgist ...... dramaturg
dramaturgy ...... dramaturgji
drank ...... past e drink
drape ...... mbuloj me perde
draper ...... tregtar manifakture
drapery ...... stolisje me perde, pëlhura etj. - pëlhurë, cohë -
tregti manifakture
drastic ...... i vrullshëm - iprerë, i rreptë, i ashpër
drastically ...... rreptaas, ashpër, prerazi
draught-board ...... rrymë ajri - heqje, tërheqje - gllënjkë, kurbë,
gërrqe -
           thellësia e zhytjes së një vapori në ujë - damë
(lojë)fushë dame
draught-horse ...... kalë për barrë, për tërheqje
draughtsman ...... gur dame - skicograf
draw ...... tërheq - nxjerr, heq - marr, nxjerr - tërheq (rrogën etj.)
- thith -
       nxjerr (mësime etj.) - hap (perdet) - barazoj - skicoj,
vizatoj
draw ...... tërheqje - nxjerrje, marrje - hedhje e shortit, llotari -
joshë, karrem - barazim
drawback ...... e metë, mangësi
drawbridge ...... urë ngritëse (lëvizëse)
drawer ...... sirtar - tërheqës (i parave etj.) - vizatues
drawers ...... të mbathura, brekë
drawing ...... vizatim - pikturë
drawing-board ...... dërrasë vizatimi
drawing-pin ...... pineskë
drawing-room ...... dhomë pritjeje
drawl ...... zgjatje e fjalës - zgjas fjalën
drawn ...... p.p. e draw
dray ...... qerre
dream ...... tmerrohem, frikësohem shumë, kam frikë
dread ...... tmerr, datë
dreadful ...... i tmershëm
dreadfully ...... tmerrësisht
dream ...... vegim, gjë e kotë, fantazi
dream ...... shoh në ëndërr, ëndërroj - paraftyroj - fantazoj
dreamer ...... ëndërrues
dreamy ...... ëndërrues, ëndërrimtar
dreamt ...... past dhe p.p. e dream
dreariness ...... zymti, zymtësi
dreary ...... i zymtë, i mërzitshëm
dredge ...... dragë
dredge ...... pastroj, thelloj (lumenjtë etj.)
dregs ...... fundërri - fundërrinë, llum i njerëzve
drench ...... lag krejt, qull - "drenched to the skin = i lagur deri
në palcë"
dress ...... vesh, vishem, stolisem - lidh (plagën) - krah, rregulloj
(flokët) -
       përgadis (sallatën etj.) - "dress down = qortoj ashpër,
rrah"
dress ...... veshje, rroba
dress-dirdle ...... plate
dresser ...... tryezë buke - bufe, raft enësh
dresser ...... lidhës plagësh - garderobist teatri
dressing ...... të veshurit, veshje - lidhje e plagëve, materialet për
të lidhur plagën
dressing-case ...... kuti tualeti për udhëtim
dressing-gown ...... rrobë shtëpie
dressing-room ...... dhomë tualeti
dressing-table ...... tryezë tualeti
dressmaker ...... rrobaqepëse
drew ...... past e draw
dribble ...... pikon, rrjedh pikë pikë - jargos - dribloj
dribbler ...... driblues
drier ...... tharës, tharëse
drift ...... rrjedhë, rrymë e ngadalshme - rrymë, drejtim - grumbull,
tog, pirg -
       largim nga drejtimi i zakonshëm (i anijes)
drift ...... e merr rryma, shkon mbas rrjedhës - grumbullohet (dëborë,
rërë)
drift-ice ...... akullishtë
drift-wood ...... rrozgë lumi
drill ...... stërvitje - ushtrim
drill ...... stërvis - ushtroj - "drill in grammar = ushtroj në
gramatikë"
drill ...... turjelë
drill ...... shpoj me turjelë, brimoj
drill ...... brazdë, rresht, hulli - makinë mbajtëse, brazdahapës
drill ...... mbjell me rreshta
drink ...... pi - thith një lang - pi pije alkoolike
drink ...... pirje - gotë (pije) - "take to drink = jepem pas pijes" -
"in drink = i pirë"
drinkable ...... i pijshëm
drinker ...... pijanec
drip ...... pikon, rrjedh pika pika
drip ...... pikim
drip-dry ...... tharje pa shtrydhje
dripping ...... yndyrë e mishit, dhjamë i tretur - ujërat e mbledhura
drive ...... ngas - ndjek - udhëtoj (me automobil etj.) - drejtoj
(kalin) - ngas (makinën) -
       çoj (me makinë diku) - vë në lëvizje
drive ...... udhëtim, shëtitje me makinë - rrugë (automobilistike)
energji, vitalitet, vrull -
       fushatë - sulm - transmision - gjuajtje (sport)
drivel ...... jargosem, përjargem - flas pallavra
drivel ...... jargë - dokrra, gjepura
driven ...... p.p. e drive
driver ...... shofer - makinist - karrocjer - transmision
driveway ...... rrugë automobilistike
driving-belt ...... rrip transmetimi
drizzle ...... bie shi i imtë, veson, rigon
drizzle ...... vesë shiu, rigë, shi i imtë
droll ...... zbavitës, argëtues - qesharak, komik - i çuditshëm
droolery ...... shaka, tallje, shpoti
drone ...... zukatje, gumëzhitje - mashkull i bletës - njeri që rri
kot, pa punë
drone ...... zukat, gumëzhij - flas në mënyrë monotone, këndoj
trishtueshëm
drool ...... shih drivel
droop ...... venitem, fishkem - dëshpërohem - var (kokën), ul (sytë)
drop ...... pikë - rënie (e temperaturës etj.)
drop ...... pikon - bie - lëshoj, hedh - ndaloj, ndërpres
droplet ...... pikël, pikëz
drooper ...... pikatore
droppings ...... pikla (shiu, lyre, dylli etj.) - bajga kafshësh
dropsy ...... hidropizi, turpazi
dross ...... bramcë, zgjyrë - mbeturina
drought ...... thatësirë
drove ...... past e drive
drove ...... kope, tufë - turmë, grumbull
drown ...... mbyt (në ujë) "drown out = mbyt (një tingull)" - përmbyt
drowse ...... dremis, përgjumem, kotem
drowse ...... përgjumësi, përgjumje, kotje
drowsily ...... përgjumshëm
drowsy ...... i përgjumur - i fjetur
drup ...... mirë e mirë, kopanis, shkopis
drubbing ...... dajak, kopanisje
drudge ...... bëj punë të rëndë, robtohem, robitem
drudge ...... njeri i robtuar, argat
drudgery ...... punë e rëndë, e mërzitshme
drug ...... bar, ilaç - narkotik, drogë
drug ...... hedh narkotik (në pije, në gjellë) - narkotizoj, vë në
gjumë - narkotizohem
drug addict ...... narkoman
druggist ...... farmacist, barnator
drug-store ...... barnatore, farmaci - dyqan me mallra të përziera
drum ...... daulle, lodër - tambur
drum ...... i bie daullës - trokas
drummer ...... daulltar,lodërtar
drumstickt ...... shkop daulleje
drunk ...... p.p. e drink - i dehur
drunkard ...... pijanec
drunken ...... i dehur, i alkoolizuar
drunkenness ...... dehje
dry ...... i thatë - i mërzitshëm - indiferent, apatik - i etur - "dry
cow = lopë shterpë"
dry ...... thaj - i heq ujin, kulloj
dual ...... i dyfishtë
dualism ...... dualizëm
dualist ...... dualist
duality ...... dyanësi
dub ...... i vë nofkë dikujt
dub ...... dubloj (një film)
dubiety ...... dyshim, gjë e dyshimt
dubious ...... i dyshimtë - dyshues
ducal ...... dukal
ducat ...... dukat (monedhë)
duchess ...... dukeshë
duchy ...... dukatë
duck ...... rosë - mish rose
duck ...... dok - pantallona doku
duck ...... zhytem, kridhem - i shmangem, me shpejtësi
ducker ...... rritës i rrosave - gjyetar i rosave
duckling ...... bibë (rose)
duct ...... tub, kanal, gyp
ductile ...... i epshëm, i farkëtueshëm - i bindur, i përkulur
dud ...... njeri i paaftë, pa vlerë, gjë pa vlerë - predhë e pazbrazur
due ...... i duhur, i përshtatshëm - i detyrueshëm - i përcaktuar -
      "in due time = në kohën e duhur"
due ...... pikërisht, drejt
due ...... ajo që i takon - taksa, tatime, kuotë anëtarsie
duel ...... dyluftim, duel - duel (me fjalë)
duel ...... bëj dyluftim, duel
duet ...... duet - pjesë muzikore për dy vegla
duffer ...... njeri i ngathët, pa vlerë - para kallpe
dug ...... past dhe p.p. e dig
dug-out ...... strehim (në dhe) - lundër prej trungu druri
duke ...... dukë (titull fisnikërie)
dukedom ...... dukat - titulli dukës
dulcimer ...... çembalo
dull ...... i turbullt - i trashë, i ngathët - monoton, i mërzitshëm -
i mprehur,
       i mpirë - i amullt
dull ...... topis - topitem, bëhem i ngathët, i mërzitshëm
dullard ...... njeri i ngathët
dully ...... siç duhet - në kohën e duhur
dumb ...... pa gojë, memec - "dump show = pantomimë" - i heshtur -
budalla
dumbell ...... dorak (sport)
dumbfound ...... befasoj, habis, lë me gojë hapur
dummy ...... manekin - vegël, mashë - bedel - fals, i rremë, kallp
dump ...... grumbull hedhurinash - plehërishtë - depo fushore
dump ...... zbraz, derdh, shkarkoj (plehrat) - hedh, flak - zbatoj,
dumpingun
dumpimg ...... dumping
dumps ...... mërzi - "down in the dumps = i mërzitur, pa humor"
dumpy ...... shkurtalaq, topolak
dun ...... i murrmë, i përhimtë
dunce ...... nxënës i prapambetur, njeri i trashe (në mendje)
dunderhead ...... kokëtrash, gdhe
dune ...... dunë, kodër rëre
dung ...... bajgë, pleh kafshësh - plehëroj
dungarees ...... kominoshe
dungeon ...... burg i nëndheshëm, birucë
dunk ...... ngjyej, njom (kafshatën etj.)
duologue ...... dialog, bashkëbisedim
dupe ...... njeri dede, leshko
dupe ...... vë në lojë, ia hedh
duplex ...... i dyfishtë
duplicate ...... i dyfishtë - i dyzuar
duplicate ...... kopje e njëjtë, duplokatë
duplicate ...... bëj kopjen, dublikatën
duplication ...... dyfishim, dublikim - dublikatë
duplicator ...... aparat fotokopjimi
duplicity ...... dyfaqësi, hipokrizi - dinakëri
durability ...... qëndrueshmëri, fortësi, zgjatje
durable ...... i qëndrueshëm, i rrojshëm, i durueshëm
duration ...... zgjatje, vazhdimësi
duress ...... burgim - shtrëngesë, detyrim - "under duress = me
detyrim"
during ...... prep. gjatë
dusk ...... muzg i mbrëmjes, mugëtirë
duskily ...... mugët
duskiness ...... mugëtirë
dusky ...... i muzgët, i errët, i mugët
dust ...... pluhur plehëra - rrëmujë
dust ...... pluhuroj, hedh (pluhur, miell etj.) - fshij pluhurin,
shkund - pluhuros,
       bëj me pluhur
dustbin ...... kosh për plehëra
duster ...... leckë për të fshirë, pluhurin
dustily ...... me pluhur
dust jacket ...... mbulesë (libri)
dustless ...... pa pluhur
dustman ...... plehëraxhi
dustpan ...... qyrek, kaci plehërash
dusty ...... i pluhurosur
Dutch ...... holandez - holandishte
Dutchman ...... holandez
duteous ...... i bindur, i dëgjueshëm
dutiable ...... që i nënshtrohet doganës
dutiful ...... i bindur, i dëgjueshëm
duty ...... detyrë - shërbim, punë - taksa doganore
duty-free ...... i shkarkuar nga taksat doganore
dwarf ...... xhuxh
dwarfish ...... shkurtabiq, shkurtalaq, xhuxh
dwell ...... jetoj, banoj, flas me hollësi
dwelling ...... shtëpi, banesë, vendbanim
dweling house ...... shtëpi banimi, banesë
dwelt ...... past dhe p.p. e dwell
dwindle ...... pakësohet, zvogëlohet, tkurret
dye ...... ngjyej, ngjyros - i jap ngjyrë - merr bojë
dye ...... bojë - ngjyrë
dyeing ...... ngjyrim
dyer ...... ngjyrues (punëtor)
dye-stuff ...... ngjyrues, lëndë ngjyrëse
dynamic ...... dinamik - i gajllë, i shkathët
dynamics ...... dinamikë
dynamism ...... dinamizëm, vrull e gjallëri
dynamite ...... dinamit
dynamite ...... hedh në erë (me dinamitë)
dynamo ...... dinamo
dynasty ...... dinasti
dysentery ...... dizenteri
dyspepsia ...... dispepsi
e ...... shkronja e pestë e alfabetit anglez
each ...... çdo, secili - "each other = njëri tjetrin"
eager ...... i etshëm, i etur, lakimtar, i padurueshëm, që mezi pret
(diçka)
eagerness ...... dëshirë e madhe, padurim
eagle ...... shqiponjë - monedhë floriri prej 10 dollarësh
eagle-eyed ...... syshqiponjë
eaglet ...... zog shqiponje
ear ...... vesh
ear ...... lëshon kalli
ear-drum ...... daullja e veshit
earl ...... kont
early ...... i hershëm - "keep early hours = ngrihem shpejt dhe bie të
fle shpejt" - herët
ear-mark ...... damkë
ear-mark ...... curroj, i pres veshin si shenjë, damkos - vë mënjanë
earn ...... fitoj me punë - meritoj
earnest ...... serioz - i vendosur - i zellshëm, i zjarrtë - "in
earnest = seriozisht"
earnest ...... kapar - shenjë
earnings ...... rrogë, pagë - fitim
ear-phone ...... kufje
ear-ring ...... vëth
ear-shot ...... dëgjueshmëri
ear-splitting ...... shurdhues
earth ...... tokë - rruzull i dheut - stere - tokëzim
earth ...... mbuloj me dhe - futem, fshihem në tokë - mbath (me dhe) -
lidh me tokën, tokëzoj
earthen ...... dheu, baltë
earthenware ...... enë balte
earthly ...... tokësor
earthquake ...... tërmet
earthwork ...... fortifikim, llogore - ledh, sfrat
earthworm ...... krimb toke, karrem
earthy ...... tokësor, i jetës materiale
ear-wax ...... dyllë i veshit
ease ...... qetësi, shkujdesje - lehtësi - shpengim - "stand at ease =
qetësohu"
ease ...... lehtësoj - qetësoj, shpengoj, shkujdes - çliroj, bëj të
çlirët - ul (shpejtësinë)
      - lëshoj (litarin, velat)
easeful ...... qetësues, i qetë
easel ...... këmbalec i pktorit
easily ...... lehtë - lirishëm
easiness ...... lehtësi, lirshmëri
east ...... Lindje
Easter ...... pashkë
easterly ...... lindor, i lindjes
eastern ...... lindor, banor i vendeve të Lindjes
easterner ...... lindor
eastward ...... nga lindja, drejt lindjes
easy ...... i lehtë, jo i vështirë - i shkujdesur, i qetë - i lirshëm,
i natyrshëm (në sjellje)
       - qetë, rehat
easy-going ...... i shkujdesur
eat ...... ha - brej - prish, shpenzoj krejt - harxhoj konsumoj
eatable ...... i ngrënshëm
eatebles ...... zahire - ushqime
eaten ...... p.p. e eat
eater ...... hamës
eating-house ...... mensë
eaves ...... strehë, çikë e çatisë
eavesdrop ...... përgjoj
eavesdropper ...... përgjues
ebb ...... rënie
ebb ...... tërhiqet zbatica, bie - pakësohet, zvogëlohet
ebb-tide ...... zbaticë
ebony ...... abanoz
ebuillient ...... i vrullshëm, i zjarrtë, rrëmbyer
eccentric ...... i çuditshëm, ekscentrik - jashtëqendror, ekscentrik
eccentricity ...... ekscentrizëm, sjellje e çunditshme
ecclesiastic ...... koshtar, klerik
ecclesiastical ...... kishtar, klerikal
echelon ...... skalion
echo ...... jehonë - imitim
echo ...... ushton, kumbon, - imitoj, përsërit
eclectic ...... eklektik
eclectism ...... eklektizëm
eclispe ...... eklips, zënie - rënie, eklipsim
eclispe ...... eklipson, zë - errësoj, zbeh
ecliptic ...... ekliptik
ecelogic ...... shih ecological
ecological ...... ekologjik
ecologist ...... ekolog
ecology ...... ekologji
economic ...... ekonomik
economical ...... ekonomikë (për faktorë) - kursimtar, ekonomik (për
njeri)
economically ...... ekonomikisht
economics ...... shkenca e ekonomisë
economist ...... ekonomist
economize ...... kursej, ekonomizoj
econimizer ...... kursimtar, njeri ekonomiqar
economy ...... ekonomi, kursim
ecstasy ...... ekstazë, dalldisje
ecstatic ...... i dalldisur, në ekstazë
eczema ...... ekzemë
eddy ...... gjir, vorbull, shtjellë - shtëllungë (pluhuri, tymi)
eddy ...... rrotullohet,, vërtitet në vorbull - ngrihet shtëllunga
shtëllunga
edge ...... teh, presë - anë, cep, kënd - buzë
edge ...... mpreh - skajoj, i bëj anë ose buzë diçkaje - i bëj rrugë,
e kaloj, e shtyj
edge-tool ...... vegël prerëse
edgeways ...... anash, tërthorazi
edging ...... anë, buzë, skaj - oviskë, buzinë, shirit
edible ...... i ngrënshëm - zahire - ushqime
edict ...... dekret
edification ...... udhëzim - përmirësim mendor a moral
edifice ...... ndërtesë, godinë, ngrahinë
edify ...... mësoj, udhëzoj - përmirësoj nga pikëpamja mendore a
morale
edit ...... botoj - nxjerr - redaktoj
edition ...... botim - tirazhi i një botimi - "the first edition =
botimi i parë"
editor ...... redaktor, botues
editorial ...... redaksional - kryeartikull
editor-in-chief ...... kryeredaktor
educable ...... i edukueshëm
educate ...... mësoj, edukoj
education ...... arsim - edukatë
educational ...... arsimor, mësimor
educationally ...... nga pikëpamja edukative - nëpërmjet edukimit
educative ...... edukues
educator ...... edukator
educe ...... deduktoj
education ...... nxjerrje (e një përfundimi)
eel ...... ngjalë
e'er ...... shih ever
eerie ...... fshehtësiplotë, i frikshëm
efface ...... fshij, shlyej - "efface oneself = nuk bie në sy, qëndroj
në hije"
effacement ...... fshirje, shuarje
effect ...... veprim - pasojë, rezultat, efekt - përshtypje, mbresë -
kuptim, domethënie
effect ...... bëj, kryej , përmbush
effective ...... efektiv, i efektshëm - efektiv, real, konkret -
efektiv
effective ...... efektiv, personel ushtarak - ushtar i efektivit
effectual ...... i efektshëm, i dobishëm - i vlershëm
effectualy ...... në mënyrë të efektshme
effectuate ...... shkaktoj - përmbush, zbatoj
effectuation ...... përmbushje, realizim
effeminacy ...... feminilitet, të qenët delikat, i dobët, i
përkëdhelur si femër
effeminate ...... femëror, jo burrëror
effendi ...... efendi, zotëri
effervesce ...... flluskon, nxjerr flluska - rezëllon
effervescence ...... shkumëzim, bulëzim
effervescent ...... bulëzues, shkumëzues
effete ...... i vjetëruar, i shteruar, i ronitur
efficacious ...... veprues, frytdhënës, i efektshëm
efficacy ...... veprim, efikasitet, efektshmëri
efficiency ...... efektshmëri, veprim - rendiment, fryt - koeficient i
veprimit të dobishëm
efficient ...... veprues, efektiv, frytdhënës - i kualifikuar, i zoti,
i aftë
effigy ...... figurë, shëmbëlltyrë, portret
effloresce ...... lulëzon
efflorescence ...... lulëzim
efflorescent ...... lulëzues
effluence ...... rrjedhje, rrezatim
effluent ...... rrjedhë - degëzim lumi a rrjedhë nga një liqen -
derdhje, zbrazje
efflux ...... rrjedhje (kohe) - kalimi i afatit
effort ...... përpjekje, mundim, orvatje - "make every effort = bëj të
gjitha përpjekjet"
effortles ...... lehtë, pa zor
effrontery ...... paturpësi
effulgence ...... shkëlqim, rrezëllim
effulgent ...... rrezëllues, i shndritshëm
effuse ...... derdh (dritë, lëng), lëshon
effusion ...... derdhje, rrjedhje - shfrim
effusive ...... shpërthyes, shfryes - i papërmbajtur
egg ...... vezë
egg-plant ...... patëllxhan
eglatine ...... kaçe, trëndafil i egër, kacibardhë
ego ...... ego, uni
egocentric ...... egocentrik
egocentricity ...... egocentrizëm
egoism ...... egoizëm
egoist ...... egoist
egoistic ...... egoist
egotism ...... mendjemadhësi,vetëkënaqësi
egress ...... e drejat për dalje
egression ...... dalje
egret ...... çafkë, gatë
Egyptian ...... egjiptian
eh ...... pasth. eh!
eider ...... rosë (deti)
eiderdown ...... push rose - mbulesë (jorgan) me pupla
eight ...... tetë - tetëshe
eighteen ...... tetëmbëdhjetë
eighteenth ...... i tetëmbëdhjeti
eightfold ...... tetëfish
eighth ...... i teti
eighties ...... vitet tetëdhjetë
eightieth ...... i tetëdhjetë
eighty ...... i tetëdhjetë
eighty ...... një nga të dy, njëri ose tjetri, cilido (prej dyve) -
për më tepër - ose
either ...... thërras, bërtas - qit, nxjerr, derdh
ejaculate ...... thirrje, britmë - qitje, nxjerrje, derdhje
ejaculation ...... nxjerr jashtë - derdh,rrjedh
ejact ...... derdhje - lavë e derdhur
ejaction ...... shtoj, plotësoj - ia dal, siguroj jetesën
eke ...... i përpunuar, i punuar me kujdes, i stërholluar
elaborate ...... përpunoj me hollësi - shtjelloj
elaboration ...... përpunim
elapse ...... kalon (koha)
elastic ...... elastik - jo i prerë, jo i sigurtë
elastic ...... llastik
elasticity ...... elasticitet
elate ...... ngre moralin - bëj të lumtur, ngazëlloj
elate ...... i ngazëllyer
elation ...... ngazëllilm
elbow ...... bërryl - kthesë rruge ose lumi, dredhë
elbow ...... shtyj me bërryl
elder ...... shtog
elder ...... më i madh - "the elder sister = motra më e madhe" - plaku
elder ...... më të moshuarit, pleqtë - më plaku
elderly ...... i thyer, i shkuar nga mosha
eldest ...... më plaku, më i madhi
elect ...... zgjedh me votim - vendos, zgjedh
elect ...... i zgjedhur
election ...... zgjedhje - "general election = zgjedhje të
përgjithshme"
electioneer ...... organizoj fushatën e zgjedhjeve
elective ...... i zgjedhur - elektoral - fakultativ, jo i detyruar
elector ...... zgjedhës
electoral ...... elektoral, i zgjedhjeve
electorate ...... zgjedhësit - zonë elektorale
electric ...... elektrik
electrician ...... elektricist
electricity ...... elektricitet
electrification ...... elektrifikim - elektrizim
electrify ...... elektrifikoj - elektrizoj
electro ...... elektro
electrocardiogram ...... elektrokardiogram
electrocute ...... vdes nga rryma elektrike
electrocution ...... eksekutim në karrige elektrike
electrode ...... elektrodë
electrodynamometer ...... elektrodinamometër
electrolysis ...... elektrolizë
electrolyze ...... bëj elektrolizën
electromagnet ...... elektromagnet
elektromagnetic ...... elektromagnetik
electromagnetism ...... elektromagnetizëm
electron ...... elktron
electronic ...... elektronik
electronics ...... elektronikë
electroplate ...... galvanizoj
electroscope ...... elektroskop
electrotherapy ...... elektroterapi
elegance ...... elegancë, hijeshi
elegant ...... elegant, i hijshëm
elegiac ...... elegjiak
elegy ...... ekegji
element ...... element, pjesë përbërëse - element (kimi)
elementarily ...... në mënyrë elementare
elementaary ...... i thjeshtë, elementar - fillestar - fillor
elephant ...... elefant
elephantine ...... i elefantit - i trashë, i rëndë
elevate ...... ngre, lartësoj - ngre moralisht (shpirtnisht) - ngre në
detyrë
elevated ...... i lartësuar, i ngritur - i ardhur në qejf, çakërqejf
elevation ...... ngritje, vend i ngritur - lartësi mbi nivelin e detit
- këndi i lartësimit
         - profil pamje - "front elevation = pamje e përparme"
elevator ...... ngritës, elevator - ashensor - depo drithi
elevn ...... njëmbëdhjetë
eleventh ...... i njëmbëdhjeti
elf ...... karkanxholl
elicit ...... nxjerr - ia nxjerr - arrij të marr vesh, gjej
eligibility ...... e drejta për t'u zgjedhur
eligible ...... i zgjedhshëm - i përshtatshëm
eliminate ...... zhduk - eliminoj, heq, mënjanoj
elimination ...... eliminim
eliminative ...... eliminues
elite ...... elitë, ajkë
elk ...... lloj dreri
ellipse ...... elips
ellipsis ...... elipsë
elliptic ...... eliptik
elm ...... vidh
elocution ...... gojaëtari
elocutionary ...... gojëtar
elocutionist ...... gojëtar - recitues
elongate ...... zgjat, stërzgjat
elongation ...... zgjatje, stërzgjatje
elope ...... iki, largohem fshehurazi
elopement ...... ikje, largim fshehurazi
eloquence ...... art i të folurit bukur, gojëtari, elokuencë
eloquent ...... gojëtar, i gojës, që flet bukur, elokuent
else ...... tjetër - ende, përveç - ndryshe, për ndryshe
elsewhere ...... gjetiu, gjetkë
elucidate ...... sqaroj, ndriçoj, hedh dritë (mbi një qështje)
elucidation ...... sqarim
elucidative ...... sqarues
elude ...... shkas,iki, shpëtoj - dredhoj, i bëj bisht
elusion ...... shmangie, largim
elude ...... dredhues - i pakapshëm, që s'mbahet mend - "an elusive
memory = kujtesë e dobët"
elusion ...... rrëshqitës, i pakapshëm
elusive ...... pl. e elf
elusory ...... thaj, dobësoj, tret
elves ...... i tharë, i dobësuar, i ligur
emaciate ...... ligështi, dobësi
emaciated ...... rrjedh, buron, zë fill
emaciation ...... burim, zanafillë
emanation ...... çliroj, liroj - emancipoj
emancipate ...... çlirim - emancipim
emacipation ...... emancipues
emancipatory ...... tredh - dobësoj
emasculate ...... i tredhur - i dobësuar
emasculation ...... tredhje - dobësim
embalm ...... balsamoj - ruaj në kujtesë - parfymoj
embalmment ...... balsamim
embank ...... rrethoj, me pendë
embankment ...... pendë, sfrat - breg, trase e veshur
embargo ...... embargo
embargo ...... vendos, zbatoj embargon
embark ...... ngarkoj në anije - i hyj një pune
embarkation ...... hipje - ngarkim - ngarkesë
embarras ...... zë gushtë, e zë në pozitë të vështirë - pengoj,
ngatërroj
embarrasing ...... turbullues, që të vë në pozitë të vështirë
embarrasment ...... shqetësim, ngushticë - vështirësi, ngatërresë
embassy ...... ambasadë
embattle ...... ndërtoj frëngji - fortifikoj
embed ...... ngul - fiksoj, ngulit
embellish ...... zbukuroj, stolis, nis
embellishment ...... zbukurim, stolisje
ember ...... hi i nxehtë, thëngjill prush
embezzle ...... përvetësoj, shpërdoroj të hollat e tjetrit
embezzlement ...... përvetësim, shpërdorim i të hollave të tjetrit
embitter ...... zemëroj, hidhëroj - helmoj (jetën), acaroj (dhembjen)
embitterment ...... zemërim, hidhërim - acarim
emblazon ...... zbukuroj me emblemë - lavdëroj, ngre në qiell
emblem ...... simbol, stemë, emblemë
emblem ...... simbolizon
emblematic ...... simbolik
emblematical ...... shih emblematic
emblematize ...... simbolizon
embodiment ...... mishërim, personifikim, trupëzim
embody ...... mishëroj, personifikoj - trupëzoj, materializoj, vë në
jetë (idenë) -
        përfshin, ka
embolden ...... i jap zemër, trimëroj
embosom ...... rrok në gji, pushtoj - rrethoj
embrace ...... përqafoj, rrok në krahë - bëj timen, pranoj (një teoëi
etj.) - përfshij -
        kap (me mendje, me sy)
embrace ...... përqafim
embrasure ...... frëngji, mazgallë
embrocate ...... fërkoj trupin
embrocation ...... fërkim i trupit, lëng për fërkim
embrioder ...... qëndis - zbukuroj (një tregim)
embroidery ...... qëndisje - qëndistari
embroil ...... ngatërroj (punët) - fus në grindje, ngatërroj
embroilment ...... ngatërrim - grindje
embryo ...... embrion
embryonic ...... embrional
emend ...... korigjoj, ndreq gabimet
emndation ...... korigjim, ndreqje (gabimesh)
emerald ...... smerald
emerge ...... dal, shfaqem - dal mbi ujë
emergence ...... dalje, shfaqje
emergency ...... nevojë e ngutshme, urgjencë - "emergency landing =
zbritje e detyruar"
emersion ...... shfaqje, dalje
emery ...... zmeril, zumpara
emetic ...... bar që nxit vjelljen
emigrant ...... emigrues. që emigron - i mërguar, emigrant
emigrate ...... mërgohem, emigroj
emigration ...... mërgim, emigrim
emigratory ...... i mërgimit
emigre ...... emigrant
eminence ...... pozitë e lartë - vend i lartësuar - eminenca e tij
(titull i kardinalit)
eminent ...... i shquar , i famshëm
emir ...... emir
emirate ...... emirat
emissary ...... i dërguar, emisar
emission ...... rrezatim, emetim (drite, nxehtësie) - përhapje -
emetim, vënie në qarkullim
emit ...... emeton, lëshon, përhap (dritë, nxehtësi) - përhapje (e
mendimit), emetoj,
       nxjerr (para etj.) vë në qarkullim
emollient ...... zbutës, qetësues - preparat, zbutës, qetësues
emolument ...... pagë, rrogë
emotion ...... ndjenjë, emocion, mallëngjim
emotional ...... i prekshëm, ndjeshëm - emocional
emotionalize ...... emocionoj
emotive ...... emotiv, nxitës
emperor ...... perandor
emphasis ...... theksim - theks - emfazë
emphasize ...... theksoj - vë në dukje, nënvizoj
emphatic ...... emfatik, shprehës, emocional
emphatically ...... në mënyrë emfatike
empire ...... perandori
empiric ...... empirik
empiricism ...... empirizëm
empiriocriticizm ...... empiriokriticizëm
emplacement ...... pozicion (artilerie)
emplane ...... hipi, ngjitem në aeroplan
employ ...... pajtoj, marr (në punë), përdor, shfrytëzoj
employ ...... punë, zënie në punë - "be in the employ of = shërbej,
punoj për dikë"
employable ...... i aftë për t'u zënë në punë
employee ...... nënpunës
employer ...... punëdhënës
employment ...... punë, pajtim në punë - "employment agency = zyrë
pune" - përdorim,
          shfrytëzim - punë, zanat, profesion
empoison ...... helmoj
emporium ...... qendër tregtare - mapo universale
empower ...... jap fuqi të plotë, autorizoj
empress ...... perandoreshë
emptiness ...... zbrazëti
empty ...... i zbrazët, i kotë - barkbosh
empty ...... ambalazh i zbrazët
empty ...... zbraz, boshatis - zbrazet, boshatiset - derdhet (lumi)
empty-handed ...... duar bosh
empty-headed ...... kokëbosh
emulate ...... matem, hahem me, futem në garë me
emulation ...... emulacion
emulative ...... i garës, i emulacionit
emulous ...... që ka hyrë në garë - ambicioz
emulsion ...... emulsion, pezulli
emulsive ...... emulsiv
enable ...... bëj të mundur, jap mundësi
enact ...... dekretoj, i jap fuqi ligjore - luaj rolin
enactive ...... dekretues
enactment ...... dekret, dekretim
enamel ...... smalt (dhëmbësh)
enamel ...... smaltoj, emaloj
enamour ...... ngjall dashuri
encamp ...... nxjerr për fushim, fushoj, vendosem në fushim
encampment ...... fushim
encase ...... fut në arka, paketoj - mbuloj, ngjesh
encasement ...... paketim
encephalogram ...... encefalogramë
enchain ...... lidh me zinxhirë, prangoj - mbërthej, gozhdoj
enchainment ...... lidhje (me zinxhir)
enchant ...... magjeps - tërheq bëj për vete, josh
enchanting ...... magjepsës
enchantment ...... magjepsje - hir, magji
encircle ...... rrethoj
encirclement ...... rrethim
enclasp ...... pushtoj, përqafoj
enclose ...... mbyll - vë, fut (në paketë), paketoj - rrethoj (një
copë tokë), gardhoj
enclosure ...... rrethim, gardhim - përmbajtje (e paketës etj.) - vend
i rrethuar, rrethak
encomium ...... lëvdatë, panergjik
encompass ...... rrethoj, qarkoj
encompassment ...... rrethim
encore ...... bis - kërkoj të përsëritet ehde një herë
encounter ...... takoj, ndesh (befas) - hyj në luftë me, përlashem me
encounter ...... ndeshje, përpjekje, përleshje
encourage ...... i jap zemër, inkurajoj
encouragement ...... inkurajim, nxitje, shtytje
encouraging ...... zemërdhënës, inkurajues
encroach ...... shkel, cenoj, marr nëpër këmbë
encroachment ...... shkelje, cenim
encrust ...... mbuloj, vesh me karrocë
encumber ...... grumbulloj - pengoj, vështirësoj lëvizjen,
veprimtarinë) - ngarkoj,
         rëndojvështirësim, pengesë - barrë, rendim - hipotekë
encumbrance ...... vështirësim, pengesë - barrë, rëndim - hipotekë
encyclopedia ...... enciklopedi
enclycopedic ...... enciklopedik
encyclopedical ...... enciklopedik
enclycopedist ...... enciklopedist
end ...... fund, mbarim - "put an end = i jap fund" - bisht, mbetje,
copë - vdekje - qëllim -
      "gain one's ends = ia arrij qëllimit"
end ...... i jap fund - mbaroj - përfundoj
endanger ...... vë në rrezik, rrezikoj
endear ...... i hyj në zemër
endearment ...... dashamirësi, shprehje dashurie
endeavour ...... përpiqem, orvatem
endeavour ...... përpjekje, orvatje
ending ...... fund, mbyllje, përfundim
endless ...... i pambarim, pafund
endorse ...... përkrah, mbështes - vërtetoj, vë nënshkrimin në një
kambial në një çek etj.
endorsement ...... përkrahje - vërtetim
endow ...... i siguroj me para, ia paguaj - pajis
endowment ...... ndihmesë në të holla, bursë - prikë - dhunti, talent
endue ...... pajis (me fuqi, me veti etj.)
endurance ...... qëndresë, durim - zgjatje
endure ...... duroj, qëndroj - zgjat
enduring ...... i qëndrueshëm
enema ...... klizmë - pompë klizme
enemy ...... armik - kundërshtar
energetic ...... energjik
energetically ...... me energji, energjikisht
energetics ...... energjetikë
energy ...... energji - fuqi, gjallëri
enervate ...... dobësoj, plogështoj
enervation ...... dobësim
enfeeble ...... dobësoj, ligështoj
enfeeblement ...... dobësim
enfold ...... palos - pushtoj, përqafoj
enforce ...... detyroj shtrëngoj - mbështes - imponoj (vullnetin etj.)
enforcement ...... detyrim, shtrëngesë - imponim
enfranchise ...... jap të drejtë votimi - i jap një qyteti të drejtë
përfaqësie në parlament
         - çliroj
enfranchisement ...... çlirim - e drejtë për votim
engage ...... pajtoj në punë - pajtoj, zë angazhoj - bëj për vete,
tërheq (vëmendjen) -
        marr përsipër, zotohem, premtoj - zë me punë, zihem me
një
engaged ...... i zënë (me punë) - i fejuar, i vluar - i pajtuar
engagement ...... zotim - punë - detyrë - fejesë - takim - betejë,
përleshje
engaging ...... i këndshëm, tërheqës
engender ...... lind, ngjall, shkaktoj (një ndjenjë)
engine ...... motor, makinë - lokomotivë - vegël, mjet
engine-driver ...... makinist
engineer ...... inxhinier, mekanik - makinist
engineer ...... punoj si inxhinjer - projektoj, ndërtoj - sajoj,
rregulloj
engineering ...... inxhinieri
engine-room ...... reparti i makinave
English ...... anglez - gjuha angleze, anglishtja
Englishman ...... anglez
Englishwoman ...... angleze
engraft ...... shartoj - fut, rrënjos, ngul (një mendim etj.)
engrain ...... ngjyej, njom me bojë - rrënjos
engrained ...... i rrënjosur, i ngulitur
engrave ...... gdhend, skalis - ngulis (në kujtesë)
engraver ...... gdhendës, skalitës
engraving ...... gdhendje - gravurë
engross ...... më tërheq, më thith - shkruaj me shkronja të mëdha
engulf ...... gëlltis, gllabëroj
enhance ...... ngre, shtoj, rrit, zmadhoj
enhanced ...... i rritur, i shtuar, i intensifikuar
enhacement ...... ngritje, shtim, rritje
enigma ...... enigmë
enigmatic ...... enigmatik
enjion ...... urdhëroj, kërkoj - parashkruaj - ndaloj
enjoy ...... kënaqem, gjej kënaqësi - gëzoj, kam
enjoyable ...... i këndshëm
enjoyment ...... kënaqësi, gëzim - argëtim - zotërim, pasje
enkindle ...... ndez, i jap zjarr
enlase ...... lidh, mbështjell
enlarge ...... zmadhoj, zgjeroj - zgjerohem, trajtoj
enlargement ...... zgjerim, zmadhim
enlighten ...... sqaroj, bëj të qartë, hedh dritë mbi - ndriçoj, i jap
arsim i hap sytë
enlightenment ...... ndriçim, iluminizëm, veprimtari ndriçimtare,
iluministe
enlist ...... rekrutoj, hyj në ushtri - bëj për vete, fitoj
enlistment ...... rekrutim
enliven ...... gjallëroj
en masse ...... në masë
enmesh ...... ngatërroj, ndërlikoj
enmity ...... armiqësi
ennoble ...... fisnikëroj
ennoblement ...... fisnikërim
ennui ...... mërzi
enormity ...... poshtërsi, ndyrësi - krim i shëmtuar - madhësi e
pafund
enormous ...... shumë i madh, i pamatë
enormously ...... shumë, jashtë mase
enough ...... i mjaftueshëm - sasi e mjaftueshme - mjaft - "I have had
enough of him =
        se duroj dot më"
enquire ...... shih inquire
enrage ...... tërboj
enrapture ...... ngazëlloj, mbush me gëzim - magjeps
enregister ...... regjistroj
enrich ...... pasuroj - zbukuroj - plehëroj
enrichment ...... pasurim
enrol ...... regjistroj, shënoj - rekrutoj në ushtri - bëhem anëtar (i
një organizate)
enrolment ...... regjistrim - numri i të regjistruarve
enroot ...... rrënjos, ngulis
en route ...... gjatë rrugës për
ensanguine ...... gjakos, mbuloj me gjak
ensconce ...... strehoem, fshihem, rehatoem
ensemble ...... ansambël - tërësi, përshtyoje e përgjithshme
enshrine ...... ruaj, mbaj, ushqej
enshroud ...... pështjell, mbuloj
ensign ...... distinktiv, emblemë - flamur - kapter, miçman
ensilage ...... silazhim - silazh
ensile ...... silazhoj
enslave ...... skllavëroj
enslavement ...... skllavërim
ensnare ...... zë në grackë
ensue ...... pasoj - rrjedh
ensure ...... siguroj - garantoj
entail ...... kërkoj - lë trashëgim
entail ...... trashëgim i patjetërsueshëm, majorat
entangle ...... mgec - nuk ia dal dot - përzihem në një punë,
ngatërrohem keq
entaglement ...... ngecje, ngatërrim, koklavitje - pengesë, barazh
enter ...... futem, hyj - shënoj (në listë etj.) - përçoj, depërtoj -
nis, filloj, ndërmarr
enteric ...... i zorrëve
enterprise ...... ndërmarrje - iniciativë, vetëveprim - punë e marrë
përsipër, sipërmarrje
enterprising ...... energjik, plot iniciativë
entertain ...... argëtoj, zbavit - pres miq - mirëpres - ushqej, kam
(shpresë, mosbesim) -
         mbaj (letërkëmbim)
entertaining ...... argëtues, zbavitës
entertainment ...... zbavitje, argëtim - shfaqje
enthral ...... magjeps, josh
enthralment ...... magjepsje, joshje
enthrone ...... kurorëzoj, hipi në fron - ngre lart
enthuse ...... entuziazmoj, i ngjall entuziazëm dikujt
enthusiasm ...... entuziazëm
enthusiast ...... entuziast
enthusiastic ...... entuziazmuar, entuziast, i zjarrtë
enthusiastically ...... në mënyrë entuziastë, me entuziazëm
entice ...... ndjell, josh, tërheq
enticement ...... joshje, joshë - karrem
enticing ...... tërheqës, joshës
entire ...... i tërë, i gjithë
entire ...... tërësi, e tëra
entirely ...... tërësisht, plotësisht - kryekëput, krejt
entirety ...... tërësi - shumë e përgjithshme, total - "in its
entirety = në tërësi"
entitle ...... titulloj - i jap të drejtë
entity ...... qenie - realitet
entomb ...... varros
entombment ...... varrim
entomological ...... entomologjik
entomologist ...... entomolog
entomology ...... entomologji
entrails ...... të brendshmet, zorrët - gjiri (i tokës)
entrain ...... hipi, ngarkoj në tren (ushtrinë etj.) - hipi në tren
entrance ...... hyrje, derë, portë - e drejtë e hyrjes
entrance ...... emocionoj - kënaq, bëj për vete, lë gojëhapur, lë pa
vend
entrance-fee ...... pagesë e hyrjes
entrap ...... zë në grackë - ngatërroj - kap
entreat ...... lus me ngulm
entreaty ...... lutje
entrench ...... rrethoj me llogore, i bëj transhe - ngulit, rrënjos
entrenchment ...... llogore, transhe
entrust ...... i besoj, ia lë në dorë
entry ...... hyrje, futje - shënim, regjistrim (në listë etj.) - derë,
portë - listë - zë,
       artikull
entwine ...... gërshetoj, ndërthur
enumerate ...... numëroj, emërtoj
enumeration ...... numërim - listë
enunciate ...... shpreh, shpall - shqiptoj
enunciation ...... shpallje - shqiptim
envelop ...... mbështjell - rrethoj
envelope ...... zarf - mbështjellë - guackë - lëvore
envelopment ...... mbështjellëse
envenom ...... helmoj, farmakos
enviable ...... i lakmueshëm, për t'u pasur zili
envier ...... lakimtar
envious ...... ziliqar, resëtar, smirëkeq - lakimtar, lakmues
environ ...... rrethoj
environment ...... rrethim - mjedis, rreth, ambient
environs ...... rrethina
envisage ...... shikoj në sy, përballoj (rrezikun etj.) - shqyrtoj
(çështjen) - paraftyroj,
         përfytyroj
envoy ...... i dërguar
envy ...... zili, smirë, resë, ndezë
envy ...... kam zili, zilepsem
enërap ...... mbështjell
epaulet ...... spaleta
ephemeral ...... jetëshkurtër, kalimtar - njëditor, që zgjat një ditë
epic ...... poemë epike, epos
epical ...... epik
epicenter ...... epiqendër - qendra kryesore
epicentrum ...... epiqendër
epidemic ...... epidemik - epidemi
epidemical ...... epidemik
epidemiology ...... epidemiologji
epidermis ...... epidermë, mbilëkurë
epigram ...... epigram, mbishkrim - epigram
epigraph ...... epigraf, mbishkrim - epigraf
epigraphic ...... epigrafik
epigraphy ...... epigrafi
epilepsy ...... epilepsi, sëmundje e tokës, punëherë
epileptic ...... epileptik
epilogue ...... epilog
episcopacy ...... peshkopatë
episcopal ...... peshkopal
episcopate ...... peshkopatë
episode ...... episod, ngjarje, ndoshi
episodic ...... episodik
epistle ...... letër, kartë
epitaph ...... mbishkrim, epitaf
epithet ...... epitet
epitome ...... konspekt, përmbledhje
epoch ...... epokë
epoch-making ...... që bën epokë, që shënon një epokë të re
epochal ...... epokal
epopee ...... epope
epos ...... epos
equable ...... i qëndrueshëm, i njëtrajtshëm - i ekuilibruar, i qetë
equal ...... i njëllojtë, i barabartë
equal ...... barazohem - barazoj
equality ...... barazi
equalization ...... barazim
equalize ...... barazoj, rrafshoj
equally ...... barabar, barazisht, në masë të barabartë
equanimity ...... vetëpërmbajtje, qetësi, gjakftohtësi
equate ...... barazoj - barabit, trajtoj njësoj
equation ...... barazim - ekuacion
equator ...... ekuator
equatorial ...... ekuatorial
equestrian ...... i kalit - kalorës
equidistance ...... baraslargësi
equidistant ...... i baraslarguar
equilateral ...... barabrinjës
equilibrant ...... forcë ekuilibruse, baraspeshë
equilibrate ...... ekuilibroj, vë në baraspeshë, barazpeshoj
equilibration ...... baraspeshim
equilibrist ...... ekuilibrist
equilibrium ...... ekuilibër, baraspeshë
equine ...... i kalit
equinox ...... ekuinoks, barasnatë
equip ...... pajis, plotësoj me - pajis (me dije, shprehi etj.)
equipage ...... pajisje - ekuipazh
equipment ...... pajisje, pajim
equipoise ...... drejtpeshim - kundërpeshë
equitable ...... i drejtë, i paanshëm
equity ...... drejtësi, paanësi - pjesë e pasurisë që mbetet mbas
plotësimit
        të kërkesave të kreditorëve
equivalence ...... ekuivlaencë, baraasvleshmëri
equivalency ...... shih equivalencë
equivalent ...... ekuivalent, i barasvlershëm, i njëvlershëm -
barasvlerës
equivocal ...... ekuivok, i dykuptimshëm - i dyshimt, i pavendosur
equivoke ...... dykuptimësi, ekuivok
era ...... epokë
eradiate ...... përhap, rrezatoj
eradiation ...... rrezatim
eradicate ...... çrrënjos, zhduk
eradication ...... çrrënjosje, zhdukje
erase ...... fërkoj, kruaj - fshij - zhduk
eraser ...... gomë fshirëse
erasure ...... fshirje,shuarje
erect ...... ngre, ndërtoj - drejtoj lart - montoj, mbërthej
erect ...... drejt, pingul, lart
erection ...... ngritje - ndërtesë, godinë - qëndrim pingul
eremite ...... eremit
eremine ...... hermelin
erode ...... gërryen (metalin), bre
erosion ...... gërryerje - erozion
erosive ...... gërryes
erotic ...... erotik, dashuror
err ...... gabohem, gaboj
errand ...... porosi, detyrë
errand-boy ...... urdhëratë
errant ...... endacak - i gabuar
errata ...... shih erratum
erratic ...... i parregullt, i çrregullt - i veçantë, i çuditshëm
erratum ...... gabim shtypi - ndreqje gabimesh
erroneous ...... i gabuar
erroneously ...... gabimisht, në mënyrë të gabuar, shtrembër
error ...... gabim - veprim i shtrembër
erudite ...... i ditur, erudit
erudition ...... erudicion, njohuri e dije të thella
erupt ...... shpërthen (vullkani) - vjell, nxjerr - dalin (dhëmbët)
eruption ...... shpërthim - vjellje, nxjerrje, derdhej - dalje, plasje
(e dhëmbëve)
eruptive ...... shpërthimorë - "eruptive rocks = shkëmbinj
shpërthimorë"
erysipelas ...... të kuqtë e madh, foka
escalate ...... hipi, ngjitem me shkallë lëvizëse
escalator ...... shkallë lëvizëse
escapade ...... dredhi, dobiçllëk - arratisje
escape ...... iki, arratisem - i shpëtoj, i bëj bisht, i shkas - del
(nga kujtesa etj.)
        - shkëputem
escape ...... rrjedhje, dalje, nxjerrje - shpëtim - "a hairbreath (a
narrow) escape =
        shpëtim për qime"
escarp ...... shpat i rrëpirët, rrëpirë, skarpatë
escarp ...... e bëj skarpatë
escarpment ...... rrëpirë
eschew ...... largohem nga, shmangem, i ruhem
escort ...... shoqërues, suitë, shpurë
escort ...... shoqëroj, përcjell
Eskimo ...... eskimez
esophagus ...... ezofag
esoteric ...... për përdorim të brendshëm, për të brendshmit
especial ...... i veçantë, i posaçëm, special
especially ...... sidomos, veçanërisht, posaçërisht
esperanto ...... esperanto
espionage ...... spiunazh
esplanade ...... shëtitore (anës detit)
espouse ...... përkrah, mbështet (një teori) - martohem, marr për grua
espy ...... shoh nga larg, shquaj, diktoj - zbuloj
esquire ...... shqytar - zotëri
essay ...... ese, skicë - provë
essay ...... përpiqem, provoj (forcat etj.)
essayist ...... eseist, autor esesh
essence ...... thelb - esencë - parfum
essential ...... thelbësor, i qënësishëm - i domosdoshëm - themelor
essential ...... pjesë e qenësishme, pikë thelbësorë
essentiallity ...... thelb, esencë
essentially ...... në thelb, esencialisht
establish ...... themeloj, krijoj, ngre - fut, vendos (një zakon etj.)
-
          vendosem (në punë, në shtëpi etj.)
establishment ...... themelim, krijim - ndërrmarje, institucion etj, -
ekonomi (shtëpiake)
estate ...... shtresë, klasë - çiflig, pronë - pasuri - "personal
estate = pasuri e tundshme"
        - "real estate = pasuri e patundshme"
esteem ...... respekt, nderim
esteem ...... çmoj, nderoj shumë - respektoj - quaj
esthetic ...... estetik
esthetically ...... nga pikëpamja estetike, estetikisht
estheticism ...... estetizëm
esthetics ...... estetike
estimable ...... i denjë për nderim, i respektuar - i llogaritshëm
estimate ...... vlerësim - preventiv
estimate ...... vlerësoj, çmoj - përgatis, hartoj një preventiv
estimation ...... vlerësim - nderim
estimator ...... vlerësues
estrange ...... largoj, ftoh
estrangement ...... ftohje, largim
estuary ...... grykë e gjerë lumi
et cetera ...... e të tjera etj.
etch ...... gdhend, bëj gravurë
etching ...... bdhendje, gravurë
eternal ...... i përjetshëm - përhershëm, i papushuar
eternalize ...... përjetësoj
eternally ...... përjetësisht
eternity ...... përjetësi - të vërteta të përjetshme
eternization ...... përjetshmëri
eternize ...... përjetësoj
ether ...... eter - ajri i pastër mbi retë, hapsira qiellore
ethereal ...... eterik - ajror, qiellor
ethic ...... etik
ethically ...... ngapikëpamja etike
ethics ...... etikë
Ethiopian ...... abisinas - etiopas
ethnic ...... ethik
ethnically ...... etnikisht
ethnographer ...... etnograf
ethnographic ...... etnografik
ethnographically ...... nga pikëpamja etnografike
ethnography ...... etnografi
ethnologic ...... etnologjik
ethnologist ...... etnolog
ethnology ...... etnologji
etiquette ...... etiketë, rregulla mirësjellje
etymological ...... etimologjik
etymologically ...... etimologjikisht
etymologist ...... etimolog
etymologize ...... gjej, përcaktoj etimologjinë e një fjale
etymology ...... etimologji
eucalyptus ...... eukalipt
eulogize ...... lavdëroj
eulogy ...... lavdërim, panegjirik
euphemism ...... eufemizëm
euphonic ...... eufonik, bukurtingullues
euphony ...... bukurtingëllim
euphoria ...... eufori
euphoric ...... euforik
European ...... evropian
evacuate ...... largoj, evakuoj - shpërngul - boshatis, zbraz - dal
jashtë
evacuation ...... evakuim, largim, shpërngulje - boshatisje, zbrazje
evacuee ...... i shpërngulur
evade ...... shmang - i dredhoj (ligjës etj.)
evaluate ...... vlerësoj - llogarit, numëroj
evaluation ...... vlerësim
evanesce ...... avullohet, shuhet, zhduket
evanescence ...... zhdukje
evanescent ...... që zhduket, që shuhet sakaq, kalimtar
evangelism ...... evangjelizëm
evangelist ...... evangjelist, ungjillor
evangelistic ...... evangjelik, ungjillor
evaporability ...... avullueshmëri
evaporable ...... i avullueshëm
evaporate ...... avulloj, avullon - zhduket
evaporation ...... avullim, formim avulli
evaporative ...... avullues
evasion ...... bishtnim, dredhim - shmangie
evasive ...... dredhues, i papërcaktuar
evasively ...... në mënyrë të papërcaktuar
eve ...... vigjilje, prag
even ...... i rrafshtë, i sheshtë - njëtrajtshëm, i rregullt - i
barabartë, në një nivel me -
       i matur, i qetë (për karakterin) - çift (për numra)
even ...... rrafshoj, sheshoj - barazoj, njëjtësoj
even ...... bile, madje - "even if = edhe sikur, ndonëse"
even ...... mbrëmje
evenfall ...... muzg
even handed ...... i drejtë, i paanshëm
evening ...... mbrëmje - mbrëmje (muzikore, letrare etj.)
even-minded ...... i qetë, i përmbajtur, i matur
event ...... ndodhi, ngjarje - rast - lloj gare, numër programi - kohë
even-tempered ...... i qetë, i përmbajtur
eventful ...... plot ngjarje
eventide ...... mbrëmjeje
eventual ...... i munshëm - përfundimtar
eventuality ...... rast i munshëm, eventualitet, mundësi
eventually ...... përfundimisht, së fundi
eventuate ...... merr fund, përfundon, zgjidhet - ndish
ever ...... gjithmonë
evergreen ...... me blerim të përhershëm
everlasting ...... i përhershëm, i përjetshëm - i rrojtshëm
evermore ...... gjithmonë, përgjithmonë
every ...... çdo
everybody ...... kushdo, secili, cilido, çdonjeri
everyday ...... i përditshëm - i zakonshëm, i përhershëm
everyone ...... çdo kush, secili, çdonjeri
everything ...... çdo gjë, gjithçka
everyway ...... në të gjitha drejtimet - në çdo mënyrë
everywhere ...... kudo, në çdo vend, gjithandej
evict ...... dëboj, përzë, detyroj të largohet shpërngul
eviction ...... dëbim, përzënie shpërngulje - marrje e pasurisë (me
gjyq)
evidence ...... provë, dëshmi - shenja, gjurmë
evidence ...... tregoj, dëshmoj qartë - dëshmoj, dal dëshmitar
evident ...... i dukshëm, i qartë
evidently ...... dukshëm, në mënyrë të dukshme
evil ...... i keq, i lig, i poshtër - i dëmshëm
evil ...... e keqe - dëm, mëkat
evildoer ...... keqbërës
evil-minded ...... qëllimlig
evince ...... tregoj, shfaq
eviscerate ...... i heq të brendshmet
evocation ...... evokim
evoke ...... evokoj
evolution ...... zhvillim, evolucion - nxjerrje e rrënjës - lëvizje,
zhvendosje, manevër
evolutional ...... evolucionar
evolutionist ...... evolucionist
evolve ...... evoluon - zhvilloj, shtjelloj, zhdrivilloj
evolvement ...... evoluim
ewe ...... dele
ewer ...... shtambë, katruvë
ex ...... prej.. - jashtë.. - ish..
exacerbate ...... acaroj, ashpërsoj - ngacmoj, thumboj, zemëroj
exacerbation ...... ashpërsim, acarim - ngasje, ngacmim
exact ...... i saktë, i përpiktë
exact ...... kërkoj - zhvat (para) - këmbëngul
exacting ...... kërkues, ekzigjent
exaction ...... kërkesë ngulmuese - shtrëngesë - taksë e rëndë
exactitude ...... saktësi, përpikëri
exactly ...... saktësisht, me saktësi, me përpikëri - pikërisht,
krejtësisht
exaggerate ...... tepëroj, ekzagjeroj, zmadhoj
exaggeration ...... teprim, ekzagjerim
exalt ...... ngre lart, lartësoj - ngre në qiell
exaltation ...... ekzaltim
exalted ...... dinjitar, me post të lartë - fisnik, i lartë - i
ekzaltuar
examination ...... shqyrtim, ekzaminim - provim - "pass one's
examination = kaloj provimin"
examine ...... shqyrtoj, këqyr - marr në provim, provoj
examinee ...... provimdhënës
examiner ...... marrësi në provim, ekzaminues
example ...... shembull - "set an example to sb. = bëhem shembull për
dikë"
exasperate ...... ngacmoj, ia sjell në majë të hundës, acaroj - shtyj,
cyt
exasperation ...... zemërim, egërsim
excavate ...... gërmoj - nxjerr nga dheu
excavation ...... gërmim - gërmime (arkeologjike) - zbulime, gjetje
excavator ...... eskavator - eskavatorist
exceed ...... kaloj, tejkaloj, kapërcej - shkel, kapërcej
exceeding ...... i jashtëzakonshëm - tejkalues
exceedingly ...... jashtëzakonisht, tepër
excel ...... kaloj, kapërcej, lë prapa - dallohem, shquhem
excellence ...... epërsi - përsosmëri
excellency ...... shkëlesi
excellent ...... i shkëlqyeshëm, i shkëlqyer, i përsosur
excellently ...... shkëlqyeshëm
except ...... përjashtoj - kundërshtoj
except ...... me përjashtim, përveç - "except for = me përjashtim të"
excepting ...... duke përjashtuar,përveç
exception ...... përjashtim - kundërshtim - "take exception =
kundërshtoj"
exceptionable ...... i qortueshëm, i kundërshtueshëm
exceptional ...... i veçantë, i jashtëzakonshëm, pazakontë
exceptionally ...... jashtëzakonisht
excerpt ...... nxjerr, shkëput një fragment
excerpt ...... copë, pjesë, ekstrakt
excerption ...... nxjerrje e një cope, ekstrakti - citat
excess ...... tepri - teprim - veprim i skajshëm, mizori - i tepërt,
mbi
excessive ...... jashtë mase, i tepërt
exchange ...... shkëmbim, ndërrim - këmbim - bursë - central qendror
telefonik
exchange ...... shkëmbej - ndërroj
exchangeable ...... i këmbyeshëm, shkëmbyeshëm
exchequer ...... arkë e shtetit, thesari kombëtar - fonde, mjete
financiare
excise ...... pres, heq (një tumor)
excise ...... taksë monopoli
excision ...... heqje, prerje
excitability ...... ngacmueshmëri
excitable ...... i ngacmueshëm, i eksitueshëm
excitant ...... ngacmues - ngacmues
excitation ...... ngacmim, eksitim
excitative ...... ngacmues
excite ...... ngacmoj, eksitoj - gjallëroj, ngjall - nxit, cyt -
trazoj -
        dërgoj rrymë elektrike, krijoj fushë magnetike
excitement ...... ngacmim - ngacmues
exclaim ...... thërras (me habi, me gëzim) - bërtas
exclamation ...... thirrje (me habi etj.) - "exclamation mark =
pikëçuditje"
exclamator ...... thirrmor
exclude ...... përjashtoj, dëboj - lë jashtë, lë mënjanë - përjashton,
nuk e pranon, heq
exclusion ...... përjashtim - "to the exlusion of = me përjashtim të"
exclusive ...... i veçantë - i zgjedhur - i mbyllur, i kufizuar vetëm
për disa - i vetëm
exclusively ...... vetëm, ekskluzivisht
excommunicate ...... shkishëroj
excommunication ...... shkishërim
excoriate ...... zhvoshk - i heq dru, kritikoj
excrement ...... jashtëqitje
excrescence ...... mëllë, bullungë, mish i huaj
excrete ...... sekreton, nxjerr nga organizmi
excretion ...... sekrecion
excretive ...... që ndihmon sekrecionin
excretory ...... organ jashtëqitës
exculpate ...... shfajësoj, shkarkoj nga faji
exculpation ...... shfajësim
exculpatory ...... shfajësues
excursion ...... ekskursion
excursionist ...... ekskursionist
excursive ...... që largohet (nga tema kryesore)
excusable ...... i falshëm
excuse ...... ndjesë, falje - shfajësim - shkak, arsye
excuse ...... shfajësoj, fal - shkarkoj - kërkoj të falur
execrable ...... i neveritshëm, i urryer
execrate ...... urrej, ndiej neveri - mallkoj
execration ...... neveritje - mallkim
executable ...... i zbatueshëm
executant ...... zbatues
execute ...... zbatoj, përmbush, kryej - eksekutoj - luaj, interpretoj
execution ...... zbatim, plotësim, përmbushje, kryerje - eksekutim,
lojë
executioner ...... zhelat
executive ...... ekzekutiv - ekzekutues, zbatues
executive ...... pushtet ekzekutiv, organ ekzekutiv - zbatues -
drejtues
executor ...... përmbarues, ekzekutues
exemplar ...... shembull, tip - ekzemplar
exemplary ...... shembullor
exemplification ...... shpjegim me shembull, ilustrim - kopje e
vërtetuar
exemplify ...... ilustroj me shembull, shërben si shembull - vërtetoj
kopjen (e një dokumenti)
exempt ...... i përjashtuar - i lirë
exempt ...... përjashtoj - shkarkoj, çliroj
exercise ...... ushtrim, detyrë për t'u bërë - ushtrim, praktikë,
stërvitje
exercise ...... ushtroj - përdor shqetësoj, lodh mendjen
exerciser ...... ushtrues
exert ...... përpiqem, vë në veprim - "exert oneself = përpiqem,
mundohem" - ushtroj
exertion ...... përpjekje, mundim - ushtrim
exhalation ...... frymënxjerrje, avullim
exhale ...... nxjerr (frymë, avull etj.)
exhaust ...... sos, shteroj, shfrytëzoj deri në fund - "exhaust
oneself = lodhem,
        më del shpirti" - nxjerr (ajrin), lëshoj (avullin)
exhaust ...... skapament - nxjerrje e avullit, gazit etj.
exhausted ...... i rraskapitur, i këputur, që i kanë shterur forcat
exhaustible ...... i shterueshëm
exhaustion ...... rraskapitje, kapitje - shterim
exhaustive ...... kapitës - i plotë, shterues
exhaustless ...... i pashterur, i pashtershëm
exhibit ...... eksponat - provë materiale (në drejtësi)
exhibit ...... ekspozoj - tregoj, shfaq
exhibition ...... ekspozitë - paraqitje, shfaqje - bursë
exhibitor ...... ekspozues
exhilirate ...... gjallëroj, gazmoj
exhiliration ...... gjallërim, gazmend
exhilirative ...... gjallërues, gazmendës
exhort ...... këshilloj, nxit, i bëj thirrje
exhortation ...... këshillë, nxitje, thirrje
exhumation ...... zhvarrosje
exhume ...... zhvarros (kufomën)
exigence ...... nevojë e madhe, kërkesë urgjente
exigent ...... i ngutshëm, i domosdoshëm - kërkues
exile ...... mërgim - i mërguar
exile ...... mërgoj, dëboj jashtë atdheut
exist ...... jam, eksistoj - rroj, jetoj
existence ...... jetesë, rrojtje - eksistencë, qenie
existent ...... ekzistues, real
existentialism ...... ekzistencializëm
exit ...... dalje - derë
exodus ...... të dalët
exonerate ...... shkarkoj, çliroj, lehtësoj - shfajësoj
exoneration ...... shfajësim - shkarkim, çlirim, lehtësim
exonerative ...... lehtësues, shfajësues
exorbitant ...... tepër i lartë, përtej mase
exotic ...... tepër i rrallë, i veçantë - bimë ekzotike
expand ...... zgjeroj, zmadhoj, shtrij - bymehet - hap. shpalos
expanse ...... shtrirje, hapësirë, faqe (deti, liqeni)
expansible ...... i shtrishëm, që mund të shtrihet lehtë
expansion ...... shtrirje, zgjerim - ekspansion - bymim
expansionism ...... ekspansionizëm
expansionist ...... ekspansionist
expansive ...... i shtrirë, i gjerë - ekspansiv
expatiate ...... shkruaj a flas hollësisht, shtjelloj gjerazi
expatiation ...... shtjellim, trajtim (me hollësi)
expatriate ...... mërgoj, dëboj (nga atdheu) - "expatriate oneself =
heq dorë nga shtetësia"
          - emigroj
expatriation ...... çatdhesim, largim ose dëbim nga atdheu
expect ...... pres, shpresoj - parashikoj, marr me mend
expectancy ...... pritje, shpresë - parashikim
expectant ...... që pret - "expectant mother = grua me barrë" - i
pritshëm, i ardhshëm
expectation ...... pritje - shpresë - "contrary to expectation = në
kundërshtim me sa pritej"
expectorate ...... pështyj - nxjerr, pështyj (gëlbazë)
expectoration ...... të pështyrit
expedience ...... përshtatshmëri, përshtatje
expedient ...... i përshtatshëm, i duhur - që i përgjigjet qëllimit,
         i këshillueshëm, i dobishëm
expedient ...... mjet, mënyrë (për të arritur një qëllim)
expedite ...... ndihmoj, lehtësoj - shpejtoj, shtyj përpara
expedition ...... ekspeditë - përshpejtim
expeditionary ...... i ekspeditës
expeditious ...... i shpejtë, i menjëhershëm
expel ...... dëboj, nxjerr jashtë, përjashtoj, përzë
expend ...... harxhoj, shpenzoj, prish
expenditure ...... harxhim, shpenzim
expense ...... shpenzim - "travelling expenses = shpenzimet e
udhëtimit"
expensive ...... i shtrenjtë
expensively ...... shtrenjt
experience ...... pëërvojë, eksperiencë - ndjenjë e provuar
experience ...... provoj, ndiej, përjetoj
experienced ...... i regjur, me përvojë të madhe
experiment ...... provë, eksperiment
experiment ...... bëj provë, eksperimentoj
experimantal ...... eksperimental
experimentally ...... eksperimentalisht
experimentalize ...... eksperimentoj, provoj
experimentation ...... ekperimentim
expert ...... specialist, ekspert - me përvojë
expertise ...... ekspertizë
expiate ...... laj (fajin)
expiation ...... larje (e fajit)
expiration ...... frymënxjerrje - mbarim, kalim (afati)
expiratory ...... frymënxjerrës
expire ...... nxjerr frymën - vdes - mbaron, kalon (afati)
expiry ...... kalim, mbarim (afati)
explain ...... shpjegoj, sqaroj - shpjegoj, shtjelloj, bëj të njohur
explanation ...... shpjegim - sqarim
explanatory ...... shpjegues
expletive ...... thirrje, britmë (mallkimi, sharjeje)
explicable ...... i shpjegueshëm
explicate ...... shpjegoj, zhvilloj, shtjelloj (idenë) - sqaroj, bëj
të qartë
explicative ...... shpjegues
explicit ...... i saktë, i përcaktuar - i kapur, i shprehur qartë
explicitly ...... në mënyrë të qartë, hapur
explode ...... shpërthej, pëlcas - lë ndjenjat e mia të shfaqen
lirisht - minoj (një teori),
        e bëj fërtele
exploder ...... fitil, plasës, detonator
exploit ...... bëmë
exploit ...... shfrytëzoj - vë në shfrytëzim (një minierë etj.)b-
përfitoj, nxjerr përfitime
exploitation ...... shfrytëzim
exploiter ...... shfrytëzues
exploration ...... eksplorim - shqyrtim, hetim
explorative ...... eksplorues - hetimor
exploratory ...... shih explorative
explore ...... hetoj, shqyrtoj - gjurmë, kërkoj - ekploroj, bëj
ekspeditë kërkimore
explorer ...... kërkues, gjurmues - eksplorues
explosion ...... shpërthim, plasje, eksplozion - shpërthim (i
ndjenjave)
explosive ...... plasës, eksplosiv, shpërthyes (për ndjenjat)
explosive ...... lëndë plasëse, eksplosiv
exponent ...... përfaqësues (i një teorie etj.) - eksponent, tregues
exponential ...... tregues (matematikë)
export ...... eksportoj, nxjerr jashtë (mall)
export ...... eksport - eksportim, mall i eksportuar
exportation ...... eksportim
exporter ...... eksportues
expose ...... lë të zbuluar, të pambuluar, zbuloj - ekspozoj - nxjerr
në shesh,
        nxjerr në dritë, demaskoj - ekspozoj në dritë
exposition ...... parashtrim, shtjellim, paraqitje - ekspozitë
expositive ...... ekspozues, shpjegues, paraqitës
expostulate ...... arsyetoj, argumentoj, kundërshtoj (miqësisht)
expostulation ...... arsyetim, kundërshtim
exposure ...... parashtroj - shpjegoj, shtjelloj, sqaroj
expound ...... i shprehur qartë - i shpejtë - i përpiktë
express ...... ekspres - korrier - spedicion
express ...... shpreh - "express oneself = shprehem" - dërgoj ekspres
- shtrydh (lëngun)
expresible ...... që mund të shprehet
expression ...... shprehje, shfaqje
expressionism ...... ekspresionizëm
expressionist ...... ekspresionist
expressionist ...... ekspresionist
expressive ...... shprehës
expressless ...... pa shprehje, i zbehtë
expressly ...... shprehimisht, shkoqur - posaçërisht, qëllimisht
expropriate ...... shpronësoj
expropriation ...... shpronësim
expropriator ...... shpronësues
expulsion ...... dëbim, përzënie
expulsive ...... dëbues - i përzënë, i përjashtuar
expunge ...... shuaj, resit, fshij
expurgate ...... heq, shkurtoj pjesët e padëshirueshme (në njëlibër)
expurgation ...... heqje, shkurtim i pjesëve të padëshirueshme (në një
libër)
exquisite ...... i stërhollur, i përkryer - i shijshëm, shumë i mirë -
          tepër i ndieshëm - therës
ex-service ...... në lirim, i çmobilizuar
extant ...... i ruajtur, që njihet, që kemi
extemporaneous ...... i atypëratyshëm, i improvizuar, i menjëhershëm,
i atëçastshëm
extempore ...... i improvizuar, në mënyrë të improvizuar
extemporization ...... improvizim
extemporize ...... improvizoj, bëj, krijoj aty për aty
extend ...... shtrij - tërheq - zgjat - zgjeroj - përhap - ofroj -
shtrihet
extended ...... i shtrirë - i përhapur
extendible-sible ...... i shtrishëm, i zgjatshëm
extension ...... shtrirje, zgjerim - përhapje - shtojcë, shtesë -
zgjatje e afatit
extensive ...... i gjerë, i shtrirë, ekstensiv
extent ...... shtrirje, gjerësi - shkalle mase - "to what extent = në
çfarë përmasa"
extenuate ...... abut, lehtësoj, përligj (fajin etj.) -
          "extenuating circumstances = rrethana lehtësuese"
extenuation ...... zbutje, lehtësim, përligje
exterior ...... i jashtëm - pamje e jashtme
exterminate ...... shfaros, zhduk, asgjësoj
extermination ...... shfarosje
exterminative ...... shfarosës
external ...... i jashtëm
external ...... anët e jashtme, tiparet e jashtme
extinct ...... i shuar, i fikur - i zhdukur, i vdekur, që nuk përdoret
më
extinction ...... shuarje, fikje - zhdukje
extinguish ...... shuaj, fik - zhduk - shlyej (borxhin)
extinguisher ...... zjarrëfikëse - fikës
extirpate ...... çrrënjos - shfaros, asgjësoj, zhduk
extirpation ...... çrrënjosje - shfarosje
extirpator ...... shkulës
extol ...... lëvdoj, lavdëroj
extolment ...... lëvdatë
extor ...... rrëmbej, marr me pahir (para etj.) - nxjerr në pohim etj.
-
        e bëj të flasë me dhunë
extortion ...... rrëmbim me forcë - shtrëngesë për të pohuar
extortionate ...... kërcënues, që bën shantazh - i lartë (çmimi)
extortioner ...... shantazhist, që përdor shtrëngesën
extra ...... mbi.. - jashtë..
extra ...... shtesë, plotësues, suplementar - mbi të zakonshmen, tepër
extract ...... heq, nxjerr, shkul - shkëput një ekstrakt (nga një
libër) -
         shtrydh (lëngun) - nxjerr rrënjën (matematikë)
extract ...... ekstrakt - copë, fragment
extraction ...... nxjerrje, heqje, shkulje - ekstrakt
extractive ...... nxjerrës - ekstrakt
extradite ...... dorëzoj (një kriminel) shteti që e kërkon
extradition ...... dorëzim (i një krimineli) shteti që e kërkon
extrajudicial ...... jashtëgjyqësor
extramarital ...... jashtëmartesor
extramural ...... që është jashtë mureve - jashtëuniversitarë
extraneous ...... i huaj, i jashtëm - jashtë teme
extraordinarilly ...... jashtëzakonisht, shumë, tej mase
extraordinary ...... i jashtëzakonshëm
extravegance ...... ekstravagancë, marrëzi - prishje pa masë
extravegent ...... ekstravagant - dorëlëshuar, dorëshpuar
extreme ...... ekstrem, i skajshëm, më i tejmi - i jashtëzakonshëm, më
i fundit - ekstremist,
        i skajshëm
extreme ...... skaj, ekstrem - kulm, shkalla më e lartë - të
kundërtat, pikat më të skajshme
extremely ...... tepër, jashtëzakonisht, në mënyrë të skajshme
extremism ...... ekstremizëm
extremist ...... ekstremist
extremity ...... skaj, fund - teprim, ekstremitet - anësi, gjymtyrë -
masa ekstreme
extricate ...... nxjerr, shpëtoj (nga gjendja e vështirë)
extrication ...... nxjerrje (nga një gjendje e vështirë)
extrinsic ...... jokarakteristik, jothelbor, që nuk është në natyrën e
- i jashtëm
extrude ...... nxjerr, shtyjë
exuberance ...... bollëk, tepri - lluks, pompozitet - harbim,
gjallërim
exuberant ...... i harlisur, i harbuar - i pasur - i fryrë, pompoz - i
gjallë
exude ...... del pikon, kullon
exult ...... gëzohem, ngazëllohem
exultant ...... ngazëllues, ngazëllimtar
exultation ...... entuziazëm, ngazëllim, hare
eye ...... sy - vrimë (gjilpëre) - filiqe - lak i rrumbullakët - syth
- kënd vështrimi -
      "see eye to eye = jam i një mendjeje" - "be all eyes = ???
eye ...... shikoj, vështëroj
eyeball ...... kokërdhok
eyebrow ...... vetull
eye-glass ...... qelq syzesh - syze, gjyslukë
eyehole ...... gropë e syrit
eyelash ...... qerpik
eyeless ...... i pasy
eyelet ...... sythëz, vrimëz - vrimë, filiqe
eyelid ...... kapak i syrit
eyepiece ...... okular (teleskopi)
eyeshot ...... fushë e të parit
eyesight ...... shikim, vështrim
eyesore ...... pamje që të vret sytë, shëmtim
eyestrain ...... lodhje (e syrit)
eyewitness ...... dëshmitar okular
f ...... shkronja e gjashtë e alfabetit anglez
fa ...... fa (nota)
fable ...... përrallëz, fabul - legjendë
fabric ...... godinë, ndërtesë - strukturë, ndërtim - pëlhurë
fabricate ...... shpik - falsifikoj (një dokument) - prodhoj, fabrikoj
fabrication ...... ndërtim, prodhim, fabrikim - shpikje, trillim -
falsifikim
fabricator ...... prodhues - mashtrues, falsifikues
fabulist ...... fabulist
fabulous ...... legjendar, mitik - përrallor - i pabesueshëm
facade ...... fasadë, ballë - pamje që të gënjen
face ...... fytyrë - përballë - megjithë - ana e mbarë - faqe
face ...... jam përballë, kundruall, kthej fytyrën nga - ndesh mallë
për ballë - i bëj ballë,
       mposht, përballoj (vështirësitë etj.) - del. qëndr
face-card ...... figurë (në letra)
face powder ...... pudër (fytyre)
facer ...... goditje (në fytyrë) - vështirësi e papritur
facet ...... faqe (e një guri të çmuar)
facetious ...... tallës, shakatar, hokatar
facial ...... i fytyrës
facile ...... i lehtë - i epur, që lëshon pe, i butë - që se ka për
gjë
facilitate ...... lehtësoj - ndihmoj
facilitation ...... lehtësim
facility ...... lehtësi - aftësi, shkathtësi - mundësi, komoditete,
lehtësira, pajisje
facing ...... veshje e jashtme
facsimile ...... faksimile
fact ...... fakt, ngjarje e vërtetë
faction ...... klikë - fraksion, fraksionizëm
factious ...... fraksionist, i fraksionit
factitious ...... artificial, jo i natyrshëm, i shtirë
factor ...... faktor, element, rrethanë - komisionar, agjent (tregtar)
- shumëzues -
        koeficient
factorize ...... ndaj në faktorë
factory ...... fabrikë, uzinë
factual ...... faktik
facultative ...... fakultativ, jo i detyrueshëm - karakteristik,
specifik
faculty ...... aftësi, zotësi - fakultet
fad ...... trill, tekë, e tekur
faddist ...... tekanjoz, maniak
faddy ...... trillan, me teka, tekanjoz
fade ...... fishk, venis - zbeh, del njyra - fshihet, venitet, shuhet
(dalëngadalë) -
       zhduket nga kujtesa
fadeless ...... që nuk fishket
fading ...... shuarje, amortizim
fag ...... mundohem, lodhem, më del shpirti - lodh, mundoj
fag ...... punë e rëndë, angari - lodhje, rraskapitje - cigare
fag-end ...... bishtcigareje, mbeturinë
fagot ...... një krah shkarpa
Fahrenheit ...... termometër i Farenhajnit
faience ...... fajancë
fail ...... nuk mjafton, mungon - ligem, dobësohem, humbas fuqitë -
dështoj, falimentoj -
       rrëzohem në provim - harroj, e lë pa bë
fail ...... me siguri, pa dyshim
failing ...... e metë, dobësi
failing ...... për mungesë, në rast mungese
failure ...... dështim - rrëzim - mungesë, pamjaftueshmëri - avari,
dëmtim, pushim -
        falimentim - dështak
fain ...... me kënaqësi
faint ...... i dobët, i ligur - i zbehtë, i dobët, i pafuqishëm - i
tronditur
faint ...... më bie të fikët, humbas ndjenjat - dobësohem - shuhet
faint ...... të fikët, zali
faint-heart ...... frikacak
faint-hearted ...... zemërlepur
faintly ...... dobët
fair ...... panair
fair ...... i mirë, jo i keq - i mjaftë, jo i pakët, i kënaqshëm -
leshverdhë, biond -
       i rregullt, i ndershëm, i drejtë - i pastër, pa njollë -
fair ...... sipas rregullit, me drejtësi, ndershmërisht - pastër,
drejt e në
fairly ...... mjaft
fairly ...... drejt, ndershmërisht - krejt, fare
fair-minded ...... i paanshëm
fairway ...... kanal i lundrueshëm
fairy ...... magjik, përrallor. i mrekullueshëm
fairy-land ...... vendi i zanave - vend përallor
fairy-tale ...... përrallë me zana - trillim, gjë e paqenë
fait accompli ...... fakt i kryer
faith ...... besim - fe - premtim - besnikëri, mirëbesim
faithful ...... besnik, i devotshëm - i saktë, i përpiktë -
besimtarët
faithfully ...... besnikërisht - "Yours faithfully = me nderime"
faithless ...... i pabesë, i rremë
fake ...... falsifikoj, fabrikoj, trilloj - improvizoj
fake ...... vepër e falsifikuar - falsifikues, trillues
fakir ...... fakir
falcon ...... fajkua, skifter
fall ...... bie, rrëzohem - ulet, zbret, pakësohet
fall ...... rënie - ulje, zbritje - reshje - lartësia e rrënies -
ujëvarë - vjeshtë (Amerikë)
fallacious ...... i gabuar
fallacy ...... gabim
fallen ...... p.p. e fall
fallibility ...... p.p. e fall
fallible ...... gabueshëm
fallow ...... tokë ugar
false ...... fals, i rremë - "be false to one's word = nuk e mbaj
fjalën" - artificial
falsehood ...... falsitet, mashtrim, gënjeshtër
falsification ...... falsifikim
falsifier ...... falsifikues
falsify ...... falsifikoj - shtrembëroj - del i rremë, kallp, nuk
realizohet
falsity ...... falsitet, mashtrim, gënjeshtër
falter ...... bëlbëzoj - ngurroj - çapitem, më merren këmbët
fame ...... nam, famë, emër
famed ...... i njohur, famëmadh, me emër
familiar ...... i afëërm, intim - miqësor, dashamirës - që njeh mirë
(diçka) - i zakonshëm
familiarity ...... intimitet, afri - njohje (e një çeshtjeje, e një
gjëje) - familjaritet
familiarization ...... familjarizëm
familirize ......  familjarizoj, bëj të njohë për së afërmi,
          e bëj të ndiej vehten si në shtëpi të vet
family ...... familje - fëmijët - derë, familje
famine ...... uri - skamje, zi, shtrëngesë e madhe
famish ...... bëj të vdes urie - kam uri, vuaj nga uria
famous ...... me emër, famëmadh, i famshëm - i shkëlqyer, i përsosur
fan ...... freskore, verore, erashkë - ventilator - fletë (helike)
fan ...... bëj fresk me freskore, freskohem me verore - nxis, cys,
fryj - hedh (drithin) -
      e bëj fllad, flladis - shpërndaj
fan ...... tifoz
fanatic ...... fanatik
fanatical ...... fanatik
fanaticism ...... fanatizëm
fanciful ...... ëndërrues - i çuditshëm - kapriçioz - imagjinar
fancy ...... imagjinatë, fantazi - trill, kapriçio - qejf, dëshirë -
"have a fancy =
       dua më pëlqen" - "I took a fancy to him = ai më ka hyrë
në zemër"
fancy ...... i zbukuruar, i stolisur - i modës - kapriçioz, trillan,
tekanjoz - ekstravagant
fancy ...... paraftyroj, imagjinoj - pëlqej - ma merr mendja, kujtoj
fancy-ball ...... ballo me maskë, maskaradë
fancy-work ...... qëndisje
fanfare ...... trumbetim - mburrje, lëvdatë e zhrmshme
fang ...... dhëmbi i syrit - çatall - dhëmbi helmues (i gjarpërit) -
rrënja e dhëmbit
fan-light ...... dritare gjysëmrrethore mbi një derë
fantasia ...... fantazi
fantastic ...... fantastik - i trilluar, i pabesueshëm - ekstravagant,
ekscentrik
fantastical ...... fantastik
fantasy ...... fantazi, imagjinatë krijuese - kapriç, e tekur
far ...... larg - "far into the night = vonë pas mesnate" - shkon,
vlen (për monedhën)
far ...... i largët, i gajtë
far ...... largësi
far-away ...... i largët - ëndërrues
far-between ...... i rrallë
farce ...... farsë, komedi me një akt
farcial ...... qesharak, për të qeshur
fare ...... pagesë, çmim udhëtimi, tarifë - udhëtar
fare ...... ushqim, gjellë
fare ...... ndodh, takon - kaloj, shkoj, përparoj
farewel ...... lamtumirë - ndarje
far-famed ...... famëmadh, shumë i njohur
far-fetched ...... i tendosur, i sforcuar - i sjellë nga larg
far-flung ...... i shtrirë, i përhapur
farina ...... miell. pluhur - niseshte
farm ...... fermë, ndërmarrje bujqësore a blegtorale - ekonomi
bujqësore a blegtorale private
farm ...... merrem me bujqësi, punoj tokën - jap tokën më qira
farmer ...... fshatar, bujk - fermer, pronar i një ferme
farm-hand ...... punëtor i fermës
farm-house ...... shtëpi (në fermë)
farming ...... bujqësi
farml-labourer ...... shih farm hand
far-reaching ...... i gjerë - me pasoja të shumta
farrier ...... nallban
farriery ...... mbathje e kuajve
farrow ...... pjellje e dosës - gic,, një pjellë gicash
farrow ...... pjell dosa
farrow ...... shterpë (lopa)
far-seeing ...... largëshikues, largpamës
far-sighted ...... largpamës - parashikues
far-sightedness ...... largpamësi
farther ...... më larg. më tej - më i largët, më i tejmë
farthermost ...... më i largëti
farthest ...... më i largët - më larg se çdo gjë
farthing ...... aspër, grosh (monedhë me vlerë 1/4 e penit)
fascinate ...... magjeps, i prish mendjen
fascination ...... magjepsje, joshje
fascism ...... fashizëm
fascist ...... fashist
fascistically ...... në mënyrë fashiste
fascistization ...... fasistizim
fascistize ...... fashistizoj
fashion ...... modë, model - stil, mënyrë - "in a fashion = në një
farë mënyre"
fashion ...... i jap formë
fashionable ...... i modës, elegant
fashionably ...... sipas modës
fast ...... i patundur, i mbërthyer fort, i qëndrueshëm - besnik
fast ...... i shpejtë - që shkon para (ora) - i dhënë pas qejfeve
fast ...... fort - "fast asleep = në gjumë të thellë"
fast ...... shpejt - "live fast = e djeg, bëj qejf"
fast ...... kreshmë - mbaj kreshmë
fasten ...... lidh, bashkoj - përqëndroj shikimin, ngul sytë - mbyll
fort, siguroj
fastener ...... lloz, shul - tokëz - kapëse
fastening ...... shtrëngim, mbërthim
fastidious ...... nazeqar, buzëhollë - i bezdisshëm, i mërzitshëm
fastness ...... kështjellë - qëndresë, qëndrueshmëri
fat ...... i majmë - i shëmdoshë, i ngjallur, i dhjamur - i trashë,
       i fryrë - pjellor - i majmë
fat ...... dhjamë, sallo - majmëri
fat ...... majmem, mgjallem, shëndoshem
fatal ...... vdekjeprurës, fatal - i pandreqshëm - shkatërrimtar
fatalism ...... fatalizëm
fatalist ...... fatalist
fatalistic ...... fatalist
fatality ...... vdekje aksidentale - fatëkeqësi - fatalitet
fatally ...... për vdekje
fate ...... fat - përfundim - risk, short - e ardhmja
fate ...... paracaktoj
fated ...... fatal - vendimtar - profetik
fat-headed ...... kokëtrashë
father ...... baba, atë - krijues, themelues, nismëtar, anëtar
        më i vjetër (i një shoqërie etj.) - paraardhësit
father ...... bëhem baba - krijoj, themeloj, bëhem nismëtar
fatherhood ...... atësi
father-in-law ...... vjehërr
fatherland ...... atdhe
fatherless ...... i pababë
fatherly ...... atëror
fathom ...... pash deti (182 cm) - mat thellësinë - futem, kuptoj
fatigable ...... i lodhshëm
fatigue ...... detyrë e lodhshme, shërbim mdihmës - lodhje
fatigue ...... lodh
fatlilng ...... kafshë e ushqyer mirë, e majme
fatten ...... ushqej mirë, majm, e ngjall - pasuroj, majm - plehëroj
fattiness ...... majmëri, të qenët i majmë
fatty ...... i majmë, i ushqyer mirë - i yndyrshëm - trashullaq
fatous ...... i trashë - imagjinar
faucet ...... rubinet - tapë - ventil
fault ...... e metë - gabim - gjej kleçka - shkëputije (kontakti)
faultfinder ...... cikërrimtar, njeri vogëlsirash
faultless ...... i patëmetë
faulty ...... i gabuar - me të meta
fauna ...... faunë, bota shtazore
faux pas ...... hap i gabuar, gabim sjelljeje
favor ...... simpati, dashamirësi - mbrojtje, mbështetje - kujtim -
anësi, hatër, favor
favour ...... sillem me dashamirësi - favorizoj, ndihmoj, i sjell dobi
- i mbaj anën -
        kam mirësinë - ngjaj me
favorable ...... i favorshëm, i volitshëm, i përshtatshëm - dashamirës
favored ...... i favorizuar, i privilegjuar
favorite ...... i preferuar, i zgjedhur, i dashur - favorit
favoritism ...... favorizim, hatër
fawn ...... i verdhë në kafe, i murrmë
fawn ...... pjellin (drenushat)
fawn ...... tund bishtin (për qenin) - i lëpihem dikujt, e lajkatoj
fear ...... frikë - dyshim, pasiguri
fear ...... kam frikë, frikësohem - druaj, kam frikë se mos
fearful ...... i tmerrshëm - i druajtur, me frikë se
fearfully ...... në mënyrë të frikshme - tepër, shumë
fearless ...... i pafrikë
dearsome ...... i frikshëm, i tmershëm
feasibility ...... mundësi të qenët i undshëm
feasible ...... i munshëm - i arsyeshëm, i besueshëm
feast ...... banket, gosti
feast ...... bëj, shtroj gosti - festoj, marr pjesë në gosti, e kaloj
në gosti - kënaq
feat ...... vepër, bëmë
feather ...... pupël, pendë
feather ...... stolis me pendë - "feather one's nest = majmem,
pasurohem"
feather-bed ...... dyshek me pupla
feather-brain ...... mendjelehtë
feather-brined ...... mendjelehtë
feathered ...... puplak, i mbuluar me pupla, i zbukuruar ,e pupla
feathering ...... pupla, pendë
feather-weight ...... peshë pupël (në boks)
feathery ...... i pajisur me pupla - pendë e lehtë
feature ...... tipar fytyre - veçori, tipar - "distinguishing features
= tipare karakteristike"
       - tipare, shenjat dalluese - artikull i gjatëshfaq
feature ...... shfaq në ekran - është karakteristike
featureless ...... që s'është i veqantë, jo karakteristik
February ...... shkurt - i shkurtit
fecund ...... prodhimtar, i frytshëm
fecundate ...... fekondoj, pllenoj
fecundation ...... mbarsje, fekondim, pllenim
fecundity ...... pjellori - plleshmëri
fed ...... past dhe p.p. e feed 1
federal ...... federal
federalism ...... federalizëm
federalist ...... federalist
federate ...... bashkohem në federatë
federation ...... federatë
federative ...... federativ
fee ...... kuotization - shpërblim - kuotë (hyrjeje) - pronë e
trashëguar
feeble ...... i dobët, shëndetlig
feeble-minded ...... i metë nga trutë
feed ...... ushqej, i jap ushqim - kullot - ushqehem
feed ...... ushqim, gjellë - ushqim (për kafshë), silazh - ushqyes -
"on one's feed = pa oreks"
feeder ...... biberon - degë (lumi etj.) - ushqyes (i një aparati,
makine)
feel ...... ndiej - nuhat, kuptoj - "feel hungry = kam uri"
feel ...... ndijim - prekje, të prekur - "cold to the feel = i ftohët
në të prekur"
feeler ...... brirth, prekël - antenë
feeling ...... ndjenjë - emocion - simpati - ndjeshmëri
feeling ...... i ndjeshëm, plot ndjenja
feet ...... pl. e foot
feign ...... shtirem, bëhem si - trilloj
feigned ...... i shtirë
feint ...... shtirje - goditje mashtruese
felicitate ...... uroj, përgëzoj
felicitation ...... urim
felicitous ...... i përshtatshëm, i goditur
felicity ...... lumturi, gëzim
fell ...... gëzof, lëkurë
fell ...... pres (një pemë) - rrëzoj (dikë) - anos, qep palën (e
rrobës)
fell ...... past e fall 1
fellow ...... mik - djalosh - "my dear fellow = i dashuri im"
fellow-feeling ...... simpati
fellowship ...... shoqëri, miqësi - shoqatë, organizatë - anëtarësi
(në kolegj)
fellow-traveller ...... bashkëudhëtar - simpatizant
felon ...... kriminel
felonius ...... kriminal
felony ...... krim
felt ...... shajak, plis
felt ...... past dhe p.p. e feel
female ...... femër - femëror
feminine ...... femëror, i gjinisë femërore
femininity ...... feminitet
feminism ...... feminizëm, lëvizje feministe
femur ...... kockë e kofshës
fen ...... kënetë, moçal
fence ...... gardh, rrethojë
fence ...... gardhoj, rrethoj
fence ...... bëj skermë - shmang, mënjanoj
fence ...... tregtar gjërash të vjedhura
fencer ...... skermist
fencing ...... gardhim, rrethim (me gardh)
fencing ...... skermë
fend ...... kthej, zmbraps - kujdesem - "fend for oneself = kujdesem
për veten"
fender ...... parmak mbrojtës - parakolpo - parmak oxhaku
fennel ...... kopër
feral ...... i egër, brutal
ferment ...... ferment, tharm, maja
ferment ...... tharmëtoj, fermentoj - ngacmoj, nxit
fermentation ...... tharmim, fermentim - ngacmim, nxitje
fermentative ...... fermentues
fern ...... fier
fernery ...... fierishtë
ferocious ...... i egër, mizor
ferocity ...... egërsi, mizori
ferret ...... qelbës
ferret ...... i bie në erë
ferriferous ...... hekurmbajtës
ferroconcrete ...... hekurbeton
ferrous ...... hekurmbajtës
ferry ...... transportoj, çoj (matanë lumit) - kapërcej llumin etj.
ferry ...... transportim, kapërcim (i një lumi) - trap
ferry-boat ...... anije për transport ndërmjet dy brigjeve
ferryman ...... lundërtar
fertile ...... pjellor, prodhues, i begatshëm - prodhimtar, që i pjell
mendja
fertility ...... pjellori, pjellshmëri
fertilization ...... plehërim
fertilize ...... plehëroj
fertilizer ...... pleh kimik
fervency ...... zjarr, entuziazëm, zell
fervent ...... i nxehtë, përvëlues - i zjarrtë, i djegur
fervour ...... shih fervency
festal ...... festiv, i gëzueshëm
fester ...... qelbëzohet - helmoj, hidhëroj
festival ...... festë - festival
festive ...... festiv - i dëgueshëm
festivity ...... festim, kremtim - festimet, ceremonitë e festës
festoon ...... kordon, shirit me lule a me letra me ngjyra (për
zbukurim)
fetch ...... sjell - shkoj të marr, të sjell - nxjerr, lëshoj (lot
etj.) -
       jap (një shuplakë etj.)
fetching ...... tërheqës, i lezetshëm
fetid ...... me erë të keqe, i qelbur
fetish ...... fetish - idhull adhurimi
fetishism ...... fetishizëm - adhurim, hyjnizim
fetter ...... pranga, veriga, zinxhirë
fetter ...... lidh (me pranga) - lidh duar e këmbë
fettle ...... gjendje shpirtërore
feud ...... armiqësi, gjakësi
feud ...... feud, pronë e feudalit
feudal ...... feudal
feudalism ...... feudalizëm
feudalist ...... feudal
feuilleton ...... fejton
fever ...... ethe, zjarrmi - ngacmim, ethe
feverish ...... në ethe, që ka zjarrmi - i ngacmuar, i ethshëm
few ...... pak, i pakët - numër i vogël
fez ...... feste, kësulë, qeleshe
fiance ...... i fejuar
fiancee ...... e fejuar
fiasco ...... dështim i plotë, fiasko
fiat ...... dekret
fib ...... gënjeshtër, rrenë, trillim - gënjej
fibre ...... fill, fije, fibër - ndërtim i mbrendshëm, indi -
karakter, natyrë
fibre-glass ...... lesh xhami
fibroid ...... fijor
fibrous ...... fijor, fibroz
fibula ...... kocka e kërcirit, fyelli i këmbës
fickle ...... i ndryshueshëm, i paqëndrueshëm
fiction ...... trillim - letërsi artistike, prozë letrare
fictitious ...... fiktiv, i trilluar
fictive ...... fiktiv
fid ...... kunj
fiddle ...... violinë - "fit as a fiddle = shëndosh si molla"
fiddle ...... i bie violinës - vërtis, sjell diçka nëpër duar kot
fiddle-faddle ...... gjepura - merrem me gjëra pa rëndësi
fiddler ...... violinist
fiddlestick ...... hark (violine) - marrëzi, gjepura
fidelity ...... besnikëri - përpikëri
fidget ...... lëvizje e përsëritur nervoze - njeri që s'e mban vendi
fidget ...... lëviz i shqetësuar, bëj lëvizje nervoze - e bëj nervoz
fidgety ...... nervoz, i paqetë, që nuk rri rahat
fie ...... turp - "fie upon you = të kesh turp"
field ...... fushë - fushë lufte - pjesëmarrësit (në sport)
field ...... nxjerr në fushë (për ndeshje) - kap (topin)
field-artillery ...... artileri e lehtë fushore
field-glasses ...... dylbi fushore
field-hospital ...... spital fushor
field-marshal ...... feldmarshal
field-officer ...... major, kolonel
field piece ...... top fushor
field-work ...... punime fortifikuese fushore - punë kërkimore
shkencore (në fushë etj.)
fiend ...... djall, dreq - njeri i dhënë pas një vesi
fiendish ...... djallëzor, mizor
fierce ...... i ashpër, i rreptë, i egër - i fortë
fiery ...... i zjarrtë, i flaktë - flakërues, shkëlqyes (për sy) - i
rrëmbyer,
       i hovshëm, i flaktë
fife ...... flaut
fifteen ...... pesëmbëdhjetë
fifteenth ...... i pesëmbëdhjeti
fifth ...... i pesti - e pesta pjesë
fifties ...... vitet pesëdhjetë - të pesëdhjetat
fiftieth ...... i pesëdhjeti
fifty ...... pesëdhjetë
fig ...... fik (pemë) - "I don't care a fig = as që e çaj kokën fare,
aq më bën"
fig-leaf ...... gjethe fiku
fight ...... betejë, luftim - përleshje, ndeshje - shpirt luftarak
fight ...... luftoj, bëj luftë - përleshem
fighter ...... luftëtar - aeroplan gjuajtës - boksier
fighting ...... luftim - betejë
figment ...... trillim, sajim
figuration ...... formë - simbolizim
figurative ...... figurativ, i figurshëm
figure ...... shifër - figurë - njeri i njohur, personalitet -
diagramë, vizatim,
        ilustrim, skicë - trajtë
figure ...... parafytyroj, mendoj, besoj - figuroj, jam - llogarit,
        numëroj - zbukuroj me figura
figured ...... i zbukuruar
figure-head ...... fytyrë, figurë, pamje e gdhendur në ballë të anijes
- drejtues kukull
filament ...... tel i hollë
filature ...... filaturë mëndafshi
filch ...... graps, përlaj
file ...... limë
file ...... limoj
file ...... radhë, rresht - varg, kolonë
file ...... njëkolone, eci në rresht
file ...... mbajtëse shkresash, dosje - kartotekë
file ...... vendos një dokument (në dosje)
filial ...... birnor, prej biri a bije
filiation ...... birësi, bijësi
filibuster ...... kusar, pirat - obstruksionist
filibuster ...... shtyj, vonoj aprovimin e një projekt ligje (në
parlament)
filigree ...... filigran
filing ...... pluhur metalik i sharrës
fill ...... mbush - mbushjet (me njerëz) - kryej, plotësoj - mbush
(dhëmbin)
fill ...... sasi ushqimi që të ngop - mbushje e plotë
fillet ...... lidh, fashoj - pres fileta
filling ...... amalgamë - mbushje - "filing station = pikë furnizimi
me benzinë"
fillip ...... goditje e vogël me gisht - stimulues, tonik - nxitje
fillip ...... nxit, stimuloj
filly ...... pelë - vajzë e hedhur, e hazdisur
film ...... film - perde mjegulle - cipë, shtresë (pluhuri etj.)
film ...... marr në film, filmoj - mbulohet me një shtresë
filmy ...... i hollë - i mjegulluar
filter ...... filtër - kullore, sitë
filter ...... filtroj, kulloj - depërton, filtron
filter-tipped ...... me filtër (për cigare)
filth ...... pisllëk, ndyrësi - fëlliqësi, poshtërsi
filthily ...... ndyrësisht
filthines ...... fëlliqësi, ndyrësi
filthy ...... i fëlliqur, i ndyrë - i prishur, i korruptuar
filtrable ...... i filtrueshëm
filtrate ...... filtroj, kulloj, kaloj në filtër
filtration ...... filtrim
fin ...... fletë, pendë (peshku) - fletë (aeroplani)
final ...... i fundit, përfundimtar - vendimtar
final ...... provim i fundit - finale - botimi i fundit i gazetës
finale ...... finale - fund
finalist ...... finalist
finality ...... fund, mbarim - përfundim
finalize ...... i jap trajtë përfundimtare - del në finale
finally ...... përfundimisht - më në fund
finance ...... financë, financat
finance ...... financoj
financial ...... financier
financially ...... nga pikëpamja financiare
financier ...... financier
finch ...... tringec, trishtil
find ...... gjej, siguroj - zbuloj mjetin a mënyrën
find ...... gjetje - send i gjetur
finder ...... gjetës
finding ...... gjetje - zbulim - vendim, përfundim (i trupit gjykues)
fine ...... gjobë
fine ...... gjobit
fine ...... "in fine = shkurt, shkurtimisht"
fine ...... i hollë - delikat - i një cilësie të lartë - i shkëlqyer,
i mrekullueshëm -
       e mirë e bukur (për kohën) - i imtë - elegant, i bukur
fine ...... shumë mirë, për bukuri
finely ...... për bukuri, shkëlqyeshëm - imtë
finery ...... stoli, zbukurim
finesse ...... finesë - dredhi, hskathtësi
finesse ...... bëj dredhi, veproj me finesë
finger ...... gisht - kunj i kthyer në majë - tregues
finger ...... prek (me gishta)
finger-alphabet ...... alfabet i shurdhmemecëve
fingerboard ...... klaviaturë
finger-post ...... tabelë treguese (për kryqëzim rrugësh)
fingerprint ...... shenjë e gishtërinjëve
fingertip ...... majë e gishtit
finical ...... sqimtar
finis ...... fund
finish ...... mbaroj, përfundoj, i jap fund - plotësoj, përmbush,
kryej - mbaroj,
        konsumoj, harxhoj, sos
finish ...... mbarim, mbyllje, fund - dorë e fundit - llustër, vernik
etj.
finished ...... i kryer, i përfunduar - i sosur - i llustruar
finisher ...... llustrues - penelatë, dorë e fundit
finite ...... i kufizuar - vetor (gramatikë)
fink ...... grevëthyes profesionist
Finn ...... finlandez
Finnish ...... finlandishte, gjuhë finlandeze
fiord ...... gji deti, fjord
fir ...... bredh
fire ...... zjarr - "lay e fire = përgatit zjarrin"
fire ...... ndez, djeg - entuziazmoj - entuziazmohem - pjek (tulla) -
shtie, qëlloj -
       ushqej zjarrin - flak, dëboj - "fire away = jepi, fillo"
fire-alarm ...... alarm zjarri
fire-arm ...... armë zjarri
fire-ball ...... epiqendra e shpërthimit të bombës atomike - meteor -
rrufe sferike
fire-bar ...... skarë
fire-bomb ...... bombë djegëse
fire-brand ...... urë zjarri - nxitës
fire-brick ...... tullë zjarrëduruese
fire-brigade ...... skuadër zjarrëfikëse
firebug ...... zjarrvënës
fireclay ...... argjillë zjarrduruese
fire-control ...... drejtim i zjarrit - luftim i zjarreve pyjore
fire-cracker ...... fishekzjarr
firedamp ...... gaz miniere
fire-engine ...... makinë zjarrfikëse
fire-escape ...... shkallë shpëtimi (nga zjarri), shkallë e
zjarrfikësve
fire-extinguisher ...... zjarrfikëse, fikës zjarri
fire-fighter ...... ai që shuan zjarret e pyjeve
fire-fly ...... xixëllonjë
fire-guard ...... rrjetë rreth zjarrit
fire-hose ...... zorrë zjarrfikësish
fire-insurance ...... sigurim kundër zjarrit
fire-irons ...... veglat e zjarrit
fireman ...... zjarrfikës - fokist
fire-place ...... oxhak, vatër
fire-plug ...... rubinet zjarrfikësash
fireproof ...... i padjegshëm, kundër zjarrit
fireside ...... qoshe e vatrës - jetë familjare - shtëpiak
firestone ...... strall, gur shkrepës, gurzjarri
firewood ...... dru zjarri
fireworks ...... fishekzjarr
firing ...... qitje, zjarr - pjekje (e tullave etj.) - lëndë djegëse
firing ...... i qitjes
firing squad ...... skuadër pushkatimi
firing pin ...... rrahës (i pushkës)
firkin ...... kade e vogël
firm ...... firmë (tregtare)
firm ...... i fortë - i qëndrueshëm, i shëmdoshë - i prerë, i pa epur
firmament ...... kupë e qiellit
firmness ...... fortësi, qëndrueshmëri, pandryshueshmëri
first ...... i parë - "at the firs opportunity = në rastin më të parë"
first ...... së pari, në radhë të parë - për herë të parë - më mirë
first ...... i parë - "at first = fillimisht" - "from first to last =
nga fillimi deri në fund"
firstaid ...... ndihmë e shpejtë
first-born ...... i parëlinduri, i pari
first-class ...... i klasit të parë
first cousin ...... kushëri i parë, kushërirë e parë
first-kand ...... drejtpërsëdrejti - i drejtpërdrejtë
firstling ...... frytet ose rezultatet e para
firstly ...... së pari, në radhë të parë
first night ...... premierë
first-rate ...... i dorës së parë, i klasit të parë, shumë i mirë
fiscal ...... financiar - fiskal
fish ...... peshk
fish ...... peshkoj, zë peshk - "fish out of = nxjerr, qis (nga xhepi
etj,)"
fisherman ...... peshkatar
fishery ...... peshkim - vende peshkimi, peshkore
fish-fork ...... fushnjë
fish-hook ...... grep (peshkim)
fishing-line ...... fill, tojë
fishing-rod ...... kallam peshkimi
fishmonger ...... shitës peshku
fish pole ...... shih fishing rod
fish-pond ...... pellg, hurdhë për shtimin e peshkut
fishy ...... i peshkut - i dyshimtë
fissile ...... i ndashëm, i zbërthyeshëm
fissility ...... ndashmëri
fission ...... ndarje e qelizave - zbërthim
fissure ...... e çarë, plasë - shqyerje, copëtim
fist ...... grusht
fist ...... rrah (me grusht) - drejtoj (timonin)
fisticuffs ...... rrahje me grushta
fistula ...... fistul
fit ...... goditje, krizë - shpërthim, shkulm - gjendje shpirtërore -
      "giv sb. a fit = e tërboj" - "have a fit = tërbohem, luaj
mendësh, habite
fit ...... i përshtatshëm - i aftë (fizikisht)
fit ...... jam i përshtatshëm - pajis - shkon, përshtatet
fitchew ...... qelbës
fiful ...... me hope - i paqëndrueshëm - konvulsiv
fitness ...... përshtatshmëri - shëndet, gjendje shëndetsore
fitter ...... montues
fitting ...... pajime - provë (e kostumit etj.)
fitting ...... i përshtatshëm
five ...... pesë
fivefold ...... pesëfish
fiver ...... pesëshe (për dollarë etj.)
five-year ...... pesëvjeqar
fix ...... ngulit, fiksooj, vendos - ngulit - tërheq, përqëndroj -
caktoj, përcaktoj -
      rregulloj, vë në rregull - ngurtësohet, trashet
fix ...... mëdyshje, dilemë - gjendje e vështirë - "be in a fix = jam
në hall" -
      përcaktim i kordinatave, i pozicionit
fixate ...... ngulit, tret shikimin në një pikë
fixation ...... ngulitje, fiksim - shterim, trashje, fiksacion
fixed ...... i palëvizshëm - i caktuar, përcaktuar - i ngulitur
fixedly ...... ngultas, në mënyrë të përqëndruar
fixity ...... qëndrueshmëri
fixture ...... send i ngulitur, pajisje të vëna në mur - pajime fikse
-
         ditë e caktuar (për një aktivitet sportiv)
fizz ...... shkumëzon (birra, shampanja)
fizz ...... shkumëzim (i birrës etj.)
fizzle ...... vërshëllen lehtë - "fizzle out = shuhet, fashitet,
humbet forcën,
        përfundon pa sukses"
fizzle ...... vërshëllimë e dobët - dështim
fizzy ...... shkumëzor
flabbergast ...... mahnit, befasoj, lë gojëhapur
flabby ...... i rënë, i varur, i lëshuar - i dobët, pa kockë -
        "with a flabby ëill = me vullnet të dobët"
flag ...... flamur
flag ...... jap shenjë me flamur - zbukuroj me flamur
flag ...... varet, lëshohet (bima etj.) - bie ulet, dobësohet
flag ...... rrasë, plloçë (guri), pllakë
flag ...... shtroj me pllaka
flagellate ...... fshikulloj, rrah me kamzhik
flagellation ...... fshikëllimë, rrahje me kamxhik
flagging ...... trotuar i shtruar me pllaka guri
flagman ...... sinjalizues
flag-pole ...... shitza e flamurit
flagrance ...... flagrancë
flagrancy ...... shih flagrance
flagrant ...... flagrant
flagship ...... anije që komandohet nga një admiral
flag-staff ...... shtizë flamuri
flagstone ...... pllakë guri
flail ...... rrahës drithi, purtekë shirjeje
flair ...... prirje, aftësi - nuhatje, intuitë
flake ...... flokë (dëbore) - cifël, leskër
flake ...... bie me flokë - "flake off ripet, cifloset, leskërohet"
flam ...... trillim, gënjeshtër
flamboyant ...... i flaktë, flakërues - pompoz, madhështorë
flame ...... flakë - dritë e fortë - ndjenjë e fuqishme, pasion
flame ...... digjet, lëshon flakë - "flame out = zemërohem, inatosem,
marr flakë"
flame-thrower ...... flakëhedhës
flaming ...... i ndezur flakë, i flkëruar
flammable ...... i djegshëm
flank ...... ije - anë
flank ...... vendosur në një krah, mbaj një krah, krahëmarr, i marr
krahët
flannel ...... stof leshi
flap ...... përpjek, rrah krahët
flap ...... përplasje, rrahje (e krahëve etj.) - kind, anët, krahët (e
tendës) -
       kapak (i xhepit) - derë e sobës
flapdoodle ...... gjepura
flapjack ...... petull
flapper ...... pallaskë për miza - zog rose të egër - valvolë - kapak
flare ...... ndizet, flakëron - inatoset, merr zjarr
flare ...... shkrepëtimë, flakërimë - sinjal drite - shpërthim (i
ndjenjave) -
       raketë ndriçuese, shenjë me dritë
flare-up ...... flakërimë, shkreptimë - shpërthim (i ndjenjave etj.)
flaring ...... shkreptimtar - që duket qartë, që të bie në sy
flash ...... flakëron, shkreptin - vezullon (drita etj.)
flash ...... shkreptimë, flakërrimë - njoftim i shkurtër, lajm
telegrafik
flashlight ...... dritë sinjalizimi - blic, llampë blici
flashy ...... xixëllues, vezullues
flask ...... enë laboratprike - faqore
flat ...... i sheshtë, i rrafshtë - i përfushtë, i nderë - i
mërzitshëm, monoton - i shfryrë -
       kategorik, i prerë - "flat refusal = refuzim kate
flat ...... apartment, hyrje
flat ...... me fund të sheshtë
flat-bottomed ...... vagon i hapur (pa anë)
flat-car ...... dystaban, këmbësheshtë
flat-footed ...... hekur (për të hekurosur)
flat-iron ...... rrafsh, dyst, shesh
flatling ...... shih flatlilng
flatlong ...... sheshoj, rrafshoj, dystoj - rrafshohet, sheshohet
flatten ......  lajkatoj, mikloj, e marr me lajka - i bëj qejfin -
zbukuroj,
        paraqit më të mirë se sa është
flatter ...... lajkatar, lajkës
flatterer ...... lajkë, lajkatim
flattery ...... aeroplanmbajtës
flattop ...... gazra (të stomakut, të zorrëve)
flatulence ...... valon me krenari - kapardisem, krekosem
flaunt ...... kapardisje
flaunt ...... flautist
flautist ...... shije e këndshme -aromë
flavour ...... i jap shije, aromë - e ndreq gjellën (me piper etj.)
flaw ...... e çarë, plasë - e metë, cen
flaw ...... shtrëngatë
flawless ...... i patëmetë, i përsosur
flax ...... li - artikuj prej liri
flaxen ...... liri - i verdhemë
flax-seed ...... farë liri
flay ...... rjep lëkurën (e një kafshe) - rrëmbej, grabis - kritikoj
ashpër
flea ...... plesht
flea ...... pickim i pleshtit - shqetësim i vogël
fleck ...... pikël, larë, shenjë - njollë e ndritshme, blanë - grimcë
fled ...... past dhe p.p. e flee
fledgeling ...... zog që i kan dalë krahët - axhami, çunak
flee ...... iki me të katra, ua mbath këmbëve - zhdukem, largohem,
shpëtoj
fleece ...... lesh (i deles etj.) - bashkë (leshi)
fleece ...... qeth dhentë - e zhvat, ia përlaj parat me dredhi
fleecy ...... leshtor - bardhok, bardhëllor
fleet ...... flotë - park makinash
fleet ...... liman, grykë lumi
fleet ...... i shpejtë
fleeting ...... që kalon shpejt, kalimtar
Fleet Street ...... shtypi i Londrës
flesh ...... mish - trup (i njeriut) - tul, mish (ifruteve)
flesh-coloured ...... ngjyrë mishi, ngjyrë trëndafili i ndezur
flesh-eating ...... mishngrënës
fleshly ...... trupor
flesh-wound ...... plagosje e lehtë
fleshy ...... i shëndoshë, mishtak, i mishtë, i tultë
flew ...... past e fly
flex ...... përkul, lakoj
flex ...... kordon, tel i veshur
flexibility ...... përkulshmëri, lakueshmëri, epje
flexible ...... i përkulshëm, i lakueshëm, i epshëm - i paqëndrueshëm
-
         i sjellshëm - që lëshon pe, i epshëm
flexibly ...... në mënyrë elastike
flexion ...... përkulje, lakim
flexor ...... muskul fleksor
flexous ...... dredhor
flexure ...... përkulje, epje
flick ...... goditje e lehtë, fshikullim - lëvizje e beftë
flick ...... qëlloj, godas me kanxhik
flicker ...... dridhet, regëtin - rreh krahët (zogu) - regëtin
flicker ...... vezullim - regëtimë
flier ...... aviator - tren etj. ekspres - shkallë
flight ...... fluturim - tufë - kalim (i kohës) - udhëtim - palë
shkallësh, varg shkallaresh
flight ...... ikje, arrati
flighty ...... i paqenrueshëm - kapriçioz, i metë
flimsy ...... i brishtë, i thyeshëm, i dobët, delikat - i pathemeltë,
i pabazë
flimsy ...... letër e hollë
flinch ...... prapsem, tërhiqem - hiqem mënjanë, shmangem - dridhem,
        hidhem përpjetë (nga dhembja, nga frika etj.)
fling ...... hedh, flak - lëshohem, turrem, vërsulem - përplas -
lëshon erë
fling ...... hedhje, flakje - orvatje - vallëzim
flint ...... strall, gur zjarri
flint-lock ...... pushkë me strall
flint-stone ...... gur zalli për mur
flinty ...... i stralltë
flip ...... goditje me çok, të kërciturit e gishtit - i pafytyrë i
paturp
flip ...... shtyj, fut (me goditje të gishtit) - fshikulloj - shkund
flippancy ...... llafazanëri - paturpësi, mosnderim
flippant ...... llafeshumë - i parespektueshëm, i paturp
flipper ...... fletë, pendë notimi, cipë notuese - pallaska notimi (te
këmbët)
flirt ...... flitroj, bëj dashuri sa për të kaluar kohën
flirt ...... dashnor, dashnore - dridhje, lëkundje, tronditje
flirtation ...... dashuriçkë, flirt, flirtim
flit ...... shpërngulem, bartem - fluturoj - kalon nëpërmend
flitter ...... fluturoj andej këndej
flitter-mouse ...... lakuriq i natës
flivver ...... automobil i vogël i lirë
float ...... pluskoj, notoj - shfaqet vetëtimthi (një mendim) - duket
e zhduket -
       mbyt (me ujë) - vë, nxjerr në qarkullim - nis, ndërmarr -
çoj,
float ...... tapë, mbiujëse - trap - mëshikëz notimi (te peshqit) -
gomë (tapë) shpëtimi
floatable ...... notues, pluskues, i transportueshëm nëpër ujë
floatage ...... mbeturina notuese - pjesa mbi ujë e anijes -
transportim i lëndës nëpër ujë
floatation ...... notim, lundrim, pluskim p themelim (i një
ndërmërrjeje)
float-bridge ...... urë notuese, lundruese
floating ...... lundrues, notues, pluskues - i lëvizshëm, i
paqëndrueshëm
flock ...... push - mbeturina të krehjes së leshit - flokë
flock ...... tufë, kope - turmë
flock ...... grumbullohen - qëndrojnë në tufë, në kope
floe ...... akullishtë
flog ...... rrah, fshikulloj
flogging ...... rrahje, fshikullim
flood ...... baticë - vërshim, përmbytje - rrëke, përrua - lumë, det
flood ...... vërshon, përmbyt - vërshojnë, vijnë me shumicë (kërkesat
etj.) - fryhet (lumi)
flood-gate ...... ekluzë
flood-plain ...... fusha të krijuara nga vërshimet e lumenjve etj.
floor ...... dysheme - kat - fund
floor ...... shtroj dyshemenë - turbulloj, hutoj - rrëzoj, hedh për
tokë (kundërshtarin)
floorage ...... sipërfaqja e dyshemesë
flooring ...... shtrim i dyshemeve - parket
floor ...... ai që orienton blerësit në një mapo
floozy ...... femër e përdalë
flop ...... bie poshtë, rrëzohem, përplasem - dështon (një pjesë
teatrale)
flop ...... rrëzim, përplasje - dështim
flop-house ...... bujtinë
flora ...... florë, bota bimore, bimësia
floral ...... luleje, i lules
florescence ...... lulëzim
florescent ...... i lulëzuar, që ka çelur lule
floriculture ...... lulëtari, rritja e luleve
floriculturist ...... lulërritës, lulëtar
florid ...... i kuq (në fytyrë) - i pispillosur
florist ...... luleshitës - lulerritës
floss ...... push mëndafshi, mëndafsh i papunuar
flotation ...... shih floatation
flotilla ...... flotilje
flotsam ...... mbeturina anijesh të fundosura
flounce ...... vij rrotull i shqetsuar, vërtitem
flounce ...... lëvizje e beftë
flounce ...... dantellë
flounce ...... zbukuroj me dantella
flounder ...... përpëlitem, rropatem - ngatërrohem (në fjalë), flas me
vështërsi
flounder ...... rropatje, mundim (pa fryt)
flour ...... miell -pluhur
flour ...... krip (me miell etj.), pudros
flourish ...... lulëzppj, përparoj - lajloj - vringëlloj (armët)
flourish ...... lulëzim, sukses - stil i zbukuruar - fanfarë (muzikë)
flour mill ...... mulli
floury ...... i mielltë
flout ...... qesh, tallem, kundërshtoj
flow ...... rrjedh (lumi etj.) - zbraz - rrjedhin (fjalët, mendimet
etj.) - qarkullon
flow ...... rrjedhë - rrymë, ecuri - rrëke, rrymë - baticë
flower ...... lule - lulëzim - ajka
flower ...... lulëzon - zbukuroj me lule
flowerbed ...... postat, lehe lulesh
flowered ...... me lule - i zbukuruar me lule
flower-girl ...... luleshitëse
flowerpot ...... saksi, vazo lulesh
flower-show ...... ekspozitë lulesh
flowery ...... plot me lule - i lulëzuar - i zbukuruar me shprehje
etj. (për stilin)
flown ...... p.p. e fly
flu ...... rrufë, grip
fluctuant ...... i luhatshëm
fluctuate ...... luhatem, lëkundem
fluctuation ...... lëkundje, luhatje, paqëndrueshmëri
flue ...... push
flue ...... qyngj oxhaku
fluency ...... rrjedhshmëri
fluent ...... i lirshëm, i rrjedhshëm
fluently ...... rrjedhshëm, lirishëm
fluff ...... push
fluff ...... pushtoj - shpupuris
fluffy ...... pushtak
fluid ...... i rrjedhshëm, rjedhës - i ndryshueshëm
fluid ...... lëng, lëndë e rrjedhshme
fluke ...... fat, rastësi fatlume
fluke ...... këlbazë e dhenve
flume ...... ujësjellës, kanal uji - grykë malore me përrua
flummery ...... komplimenta bosh, dokrra, gjepura
flung ...... past dhe p.p. e fling
flunk ...... mbetem, rrëzohem (në provim)
flunkey ...... lake, shërbëtor
flurry ...... trazim, ngacmim, tronditje - rrebesh
flurry ...... trondit, alarmoj
flush ...... laj, shplaj (me çurkë) - skuqem - e bëj të skuqet - marr
zemër,
        mbushem me krenari
flush ...... çurkë - lulëzim - përskuqje, skuqje (e fytyrës) -
tronditje - krizë (e etheve)
flush ...... i mbushur - i pasur, i begatshëm - rrafsh, në një nivel
flush ...... ngrihet befas në fluturim (zogu) - tremb, çoj (egërsirat
etj.)
flush ...... tufë e çuar (shpendësh)
fluster ...... trazoj, acaroj - tronditem, shqetësohem
fluster ...... tronditje, trazim - "all in a fluster = tepër e
shqetësuar"
flustration ...... tronditje, acarim, shqetësim
flute ...... flaut
flute ...... i bie flautit
flutist ...... flautist
flutter ...... rreh (krahët) - rreh dobët (pulsi) - valavitet
flutter ...... rrahje e krahëve - ngacmim, shqetësim - lëkundje,
dridhje
fluvial ...... lumor
flux ...... rrjedhje - rrëke, përrua - baticë, fluks, vërshim - heqje
barku
flux ...... rrjedh - shkrij - dal bark
fluxion ...... rrjedhje - llogaritje diferenciale
fly ...... mizë - "a fly in the ointment = një gjë e vogël që prish
gjithë lezetin"
fly ...... fluturoj - bëj fluturim, bart me aeroplan, ngas - valavit
(flamurin) -
       iki fluturimthi - përhapet (lajmi) - sulmoj, sulem me të
shar
fly ...... fluturim - karrocë me një kalë - palë
fly ...... syhapët
fly-blown ...... i pështyrë nga mizat (për mishin)
flyer ...... pilot - flututrues i shpejtë
flying ...... fluturues - valvitës - i shpejtë, kalimtar
flying field ...... pistë fluturimi
flying fish ...... peshk fluturues
fly-leaf ...... faqe e bardhë në fillim apo në fund të librit
flyover ...... mbikalim
fly-sheet ...... trakt
fly-trap ...... kapëse mizash
fly-wheel ...... volant
foal ...... kërriç
foal ...... pjell mëza
foam ...... shkumë - jargë (nga goja) - shtresë mbi lëkurën ekalit
foam ...... shkumëzoj - nxjerr shkumë nga goja
foamy ...... shkumëzues, i mbuluar me shkumë, i shkumëzuar
fob ...... zhep (për sahat)
fob ...... ia ngec dikujt diçka, ia rras
focal ...... vatror, i fokusit
focalize ...... vë në fokus, fokusoj
focus ...... fokus, vatër - qendër, vatër
focus ...... mbledh, vë në fokus, fokusoj - përqëndroj
fodder ...... tagji, ushqim (për kafshë)
fodder ...... ushqej me taxhi, i hedh ta hajë (kalit)
foe ...... armik
fog ...... mjegull
fog ...... mbështjellë me mjegull - errësoj, mjegulloj
fog-bank ...... masë, shtëllungë mjegulle
foggy ...... i mjegulluar, mjegullor - i errët, i turbullt
fogy ...... njeri i prapambetur, konservator, prapanik
foible ...... huq, ves i vogël, e metë e vogël (karakteri)
foil ...... krisaf, letër varaku
foil ...... i humb gjurmët - pengoj, ndaloj, i prish (planet etj.)
foil ...... gjurmë (egërsirë)
foil ...... shpatë skerme
foist ...... ngec, ia lë në dorë (me dredhi)
fold ...... vathë (për dhentë) - kope
fold ...... fut në vathe
fold ...... palos - përqafoj, pushtoj - kryqëzoj (duart) - mbështjell,
mbuloj
fold ...... palë - kanatë - grykë, luginë
folder ...... dosje, broshurë
folding ...... i palosshëm
foliage ...... gjethnajë - zbukurim me gjethe
foliate ...... petëzoj, bëj petë - ndaj fletë fletë - numëroj faqet (e
një libri) -
        gjethon, lëshon gjethe - zbukuroj me gjethe
foliation ...... gjethim - petëzim
folio ...... fletëpalosje - libër me format të madh - numër i faqes
folk ...... popull, njerëz - farefis, familje
folk-dance ...... valle popullore
folklore ...... folklor
folklorist ...... folklorist
folk-music ...... muzikë popullore
folk-song ...... këngë popullore
folk-tale ...... rrëfenjë
follicle ...... lëvozhgë (bishtajë) - zgavërz, folikul
follow ...... ndjek, i shkoj pas
follower ...... ndjekës - ithtar, pasues
following ...... ndjekës, pasues, i mëpasshëm, i poshtëpërmendur
folly ...... budallallak, marrëzi
foment ...... vë kompresa të ngrohta - nxit, fryj, ndez (urrejtjen
etj.)
fomentation ...... trajtim me kompresa të ngrohta - nxitje, fryrje
fond ...... i dashur, ledhatues - marrosem pas
fondle ...... ledhatoj, përkëdhel
fondly ...... me dashuri - marrëzisht
fondness ...... dashuri, dhembshuri
font ...... pagëzore
food ...... ushqim - lloj i veçantë ushqimi - ushqim (shpirtëror)
food-stuff ...... produkt ushqimor, artikull ushqimor
fool ...... budalla, i trashë - palaço
fool ...... budallallosem, bëj si budalla - tallem
foolery ...... budallallëk, sjellje prej budallai
foolhardiness ...... kokëkrisur
foolhardy ...... kokëkrisur
foolish ...... prej budallai
foolishly ...... si budalla, me budallallëk
foolishness ...... marrëzi, budallallëk
fool-proof ...... i sigurtë, i parrezik - i thjeshtë, i kuptueshëm
foot ...... këmbë - hap - rrëzë, këmbë - këmbësori (ushtri) - fut
(30.48 cm)
foot ...... eci në këmbë - paguaj - thur qep gjurmën - shtoj
foot-ball ...... futboll, top futbolli
foot-baller ...... futbollist
footbrake ...... frena këmbe
footbridge ...... urë këmbësore
footer ...... kalimtar - futboll
footfall ...... çapitje - zhrmë hapash
foot-gear ...... këpucë, çizme etj.
foothold ...... ër këmbën)
footing ...... pikëmbështetje (precje, shëtitje, në këmbë -
pikëmbështetje - pozitë,
        kushte - shumë totale, totali
footless ...... i pakëmbë - i pabazë
footlights ...... dritat paraskenike
footman ...... shërbëtor - këmbësor
foot-mark ...... gjurmë
foot-note ...... shënim (në fund të faqes)
foot-path ...... shteg - trotuar, këmbësorefootprint ...... gjurmë (këmbe)
foot-race ...... garë vrapimi
footsoldier ...... këmbësor
footsore ...... këmbë të vrara
footstalk ...... kërcell
footstep ...... hap, çap - gjurmë
footstool ...... fron (për të mbështetur këmbët)
foot-sure ...... i sigurt, që nuk shkel në dërrasa ta kalbura
footway ...... këmbësore
footwear ...... këpucë, çizme etj.
foozle ...... luaj me ngathtësi, veproj, kryej me ngathtësi
fop ...... pispilluq
foppery ...... pispillosje
foppish ...... i pispillosur
for ...... për, gjatë - "for a few minutes = për disa minuta" - "for
life = për tërë jetën" -
      "for good = përgjithmonë" - "the train is bound f
for ...... mbasi, sepse
forage ...... tagji, ushqim kafshësh
forage ...... ushqej (kafshët) - kërkoj, degustoj (ushqim etj.)
foray ...... sulm (për të plaçkitur), plaçkitje
foray ...... sulmoj për të plaçkitur
forbad ...... past e forbid
forbear ...... stërgjysh, paraardhës
forbear ...... përmbahem, vetëpërmbahem - evitoj, nuk përmend, nuk
futem në hollësira
forbearance ...... durim, vetëpërmbajtje
forbid ...... ndaloj, nuk lejoj
forbiddance ...... ndalim
forbidden ...... i ndaluar
forbidding ...... i rreptë, kërcënues
forbore ...... past e forbear
forborn ...... p.p. e forbear
force ...... forcë, fuqi - "determining force = forcë vendimtare"
force ...... detyroj, përdor forcën - bëj me zor
forced ...... i detyruar, - "forced labour = punë e detyruar" - i
sforcuar
forcedly ...... me forcë, me detyrim
forceful ...... i fuqishëm - efektiv
forceless ...... i pafuqi
force-meat ...... mish i grirë (për të mbushur)
forceps ...... pincë (mjeksi)
forcible ...... i detyruar, me detyrim - bindës
forcibly ...... me forcë
ford ...... va
ford ...... kaloj nëpër va
fordable ...... i kalueshëm në va
fore ...... përpara, në ballë - para - i përparmë, i kreut - "to th
fore = në plan të parë"
forearm ...... parakrah
forearm ...... armatos, përgatit që më parë
forebear ...... shih forbear 2
forebode ...... parashikoj, paralajmëroj - parandiej
foreboding ...... paraljamërim - parandjenjë
forecast ...... parashikoj, parathem
forecast ...... parashik - "ëeather forecast = parashikim i motit"
forecastle ...... pjesë e përparme e kuvertës së anijes
foreclose ...... përjashtoj - i heq të drejtën mbi një mall të lënë
peng
forefather ...... stërgjysh
forefeel ...... parandiej
forefinger ...... gisht tregues
forefoot ...... këmbë e parme (e një kafshe)
forefront ...... vijë e parë e frontit - qendër veprimtarie, ballë
forego ...... paraprij
foregoing ...... i mësipërm, lartëpërmendur
foregone ...... i paracaktuar, i paravendosur
foreground ...... plan i parë - paraskenë - vendi më i dukshëm
forehead ...... ballë
foreign ...... i jashtëm - i huaj
foreigner ...... i huaj
forejudge ...... paragjykoj
foreknow ...... mësoj qysh më parë
foreland ...... kep, hundë toke në det
foreleg ...... këmbë e parme (e një kafshe)
forelock ...... perçe, balluke - "take time by the forelock = nuk e lë
të më ikë rasti"
foreman ...... kyepuntor, mbikqyrës - kryetar gjykate
foremast ...... direk i përparmë
foremost ...... i parë, më i pari - më kryesori - shumë i squar - në
radhë të parë, së pari
forename ...... emri (i njeriut)
forenamed ...... i lartëpërmendur
forenoon ...... paradrekë
foreordian ...... paracaktoj
foreordination ...... paracaktim
forepassed ...... i shkuar, i kaluar
forerunner ...... paraardhës - paralajmërues
foresail ...... vela e përparme
foresee ...... parashikoj
foreseen ...... p.p. e foresee
foreseer ...... parashikues
foreshadow ...... është shenjë paralajmëruese
foresight ...... parashikim - tejpamje, largëpamësi
foresighted ...... tejpamës, largpamës
foreskin ...... lafshë
forespeak ...... parathem, parashikooj
forest ...... pyll - rezervat
forest ...... pyllëzoj
forestall ...... i dal përparë, parandaloj - paraprij
forestation ...... pyllëzim
forestar ...... pylltar
forestry ...... pyllnajë, pyllishte - pylltari
foretaste ...... shijim që më parë
foretaste ...... shijoj që më parë, parashijoj
foretell ...... parathem, profetizoj
forethought ...... parakujdes - parashikim
foretoken ...... shenjë, prognozë
foretold ...... past dhe p.p. e foretell
forever ...... përgjithmonë, për gjithë jatën, përgjithnjë
forewarn ...... paraljamërooj
forewent ...... past e forego
forewoman ...... kryepunëtore, mbikqyrëse
foreword ...... parathënie
forfeit ...... i gjobitur - i konfiskuar
forfeit ...... plaçkë e konfiskuar - gjobë - konfiskim
forfeit ...... humb, e paguaj me - "forfeit one's health = humbas
shëndetin,
        e paguaj me shëndetin"
forfeiture ...... konfiskim - humbje - gjobë
forgather ...... mblidhem
forgave ...... past e forgive
forge ...... farkëtari, farkë - furrë shkrirjeje
forge ...... farkëtoj, përpunoj (një metal) - fabrikoj, falsifikoj
forge ...... çaj përpara (me vështirësi)
forger ...... farkëtar, hekurpunues - falsifikues
forgery ...... falsifikim
forget ...... harroj - shpërfill, lë mënjanë
forgetful ...... harraq - i shkujdesur
forget-me-not ...... lule mosmëharro
forgivable ...... i falshëm
forgive ...... fal. ndiej - e liroj nga një detyrim, nuk ia kërkoj më,
ia fali
forgiven ...... p.p. e forgive
forgiveness ...... falje, ndjesë
forgiving ...... falës
forgo ...... heq dorë nga diçka, lë
forgotten ...... p.p.e forget
fork ...... pirun - sfurk - bigë, degëzim
fork ...... punoj me sfurk - degëzohet - "fork out = paguaj, dorëzoj"
forked ...... i degëzuar, i bigëzuar
forlorn ...... i braktisur - në gjendje të vajtueshme, i dëshpëruar
form ...... trajtë, pamje e jashtme - formë - klasë (nxënësish) -
formular -
       gjendje fizike a shpirtërore
form ...... formoj, i jap një formë të caktuar - rreshtoj (ushtri) -
përbën
formal ...... formal, i formës - formalist, sa për formë
formalin ...... formalinë
formalism ...... formalizëm
formalist ...... formalist
formalistic ...... formalitet, veprim zyrtar - veprim formal
formality ...... i jap formë, trajtë të caktuar - mbaj qëndrim formal
formalize ...... formalisht - nga pikëpamja e formës
formally ...... format
format ...... formim - formacion - formacion ushtarak
formation ...... fromues, edukues - fjalëformues
formative ...... i mëparshëm - i dikurshëm, ish - i pari (nga të lartë
përmendurit)
former ...... formues
former ...... më parë, dikur
formerly ...... i tmerrshëm, i frikshëm - i vështirë - "a formidable
task = detyrë e vështirë"
formidable ...... i paformë, i patrajtë
formless ...... formulë
formula ...... shih formulate
formularize ...... shpreh me një formulë - formuloj, shpreh
formulateformulati ...... formulim
forsake ...... lë, braktis - heq dorë (nga një mendim etj.)
forsaken ...... i braktisur
forsook ...... past e forsake
forswear ...... lë, heq dorë, shkel (betimin etj.), tërheq
fort ...... kala, fortesë
forte ...... lart (muzikë)
forte ...... pikë e fortë e dikujt, mjeshtëri
forth ...... përpara - jashtë - tutje, më tutje
forthcoming ...... i ardhshëm - i gatshëm
forthright ...... i çiltër, i drejtëpërdrejtë
forthwith ...... menjëherë, pa vonesë
fortieth ...... i dyzeti
fortifiable ...... i fortifikueshëm
fortification ...... fortifikim - fortifikatë, vend i fotifikuar
fortify ...... fortifikoj - armatosem, përforcohem
fortitude ...... burrëri, qëndresë, vetëpërmbajtje
fortnight ...... dy javë, dyjavor - "this day fortnight = pas dy
javësh"
fortnightly ...... dyjavor - gazetë, revistë dyjavore
fortress ...... kala, qytet i fortifikuar
fortuitous ...... i rastit, i papritur
fortuity ...... rast, fat
fortunate ...... fatbardhë, fatlum, fatmirë
fortunately ...... për fat të mirë, fatëmirësisht, lumturisht
fortune ...... fat, bad - "ill fortune = fat i keq" - pasuri - "make a
fortune = pasurohem"
fortune-teller ...... falltar, fatrrëfyes, fatthënës
forty ...... dyzet - "forty winks = gjumë i lehtë"
forum ...... forum - sallë leksionesh, mbledhjesh
forward ...... i përparmë, i kreut, ballor - i hershëm - i gatshëm - i
ardhshëm -
        i përparuar, i avancuar
forward ...... sulmues (në futboll)
forward ...... çoj më përpara, avancoj, shtyj - dërgoj, nis - ia
përcjell, i adorëzoj
forward ...... përpara - në të arshmen, përpara, tutje - në ballë, në
krye
forwent ...... past e fargo
fossil ...... fosil - i fosilit
fossilization ...... fosilizim
fossilize ...... fosilizohet, bëhet fare i vjetruar
foster ...... rrit, edukoj, kujdesem për - ushqej (shpresa) - ndihmoj,
nxit
foster-brother ...... vëlla qumështi, dyjar
foster-child ...... fëmijë i birësuar
foster-father ...... birësues
fosterling ...... i birësuari
foster-mother ...... nëna birësuese
foster-sister ...... dyjare
fought ...... past dhe p.p. e fight
foul ...... i keq, i qelbur - i ulët, i ndyrë - i ngatërruar, i
korkolepsur - i papastruar
foul ...... përplasje, përleshje - faull, goditje dënimi
foul ...... ndot, fëlliq, qelb - ngatërroj
foul-mouthed ...... gojëndyrë
found ...... past dhe p.p. e find
found ...... hedh themelet, themeloj - ngre, krijoj, formoj - mbështet
found ...... shkrij - derdh (në forma)
foundation ...... themelim, krijim - themel, bazë - fond
foundation stone ...... gur themeli
founder ...... themelues
founder ...... shkrirës
founder ...... mbytet, zhytet në fund (vapori) - dështon (plani etj.)
-
        ngecet, rrëzohet (kali)
foundling ...... fëmijë i braktisur
foundry ...... uzinë shkrirjeje, fonderi, shkritore -
        teknologjia e derdhjes së metalit në kallëpe
fount ...... burim, amë - pikënisje, zanafillë
fountain ...... burim (uji) - shatërvan
fountain-pen ...... stilograf
four ...... katër
fourfold ...... katërfish - i katërfisht
four-footed ...... katërgjymtyrësh
four-in-hand ...... karrocë me katër kuaj
four-masted ...... me katër direk
fourscore ...... tetëdhjetë
four-seater ...... makinë, veturë katërvendëshe
four-square ...... katror - i qendrueshëm, i palëkundshëm
fourteen ...... katërmbëdhjetë
fourteenth ...... i katërmbëdhjeti
fourth ...... i katërti - një e katërta
fourthly ...... së katërti
fowl ...... shpend, shpesë shtëpiake
fowl ...... gjuaj shpend
fowler ...... gjuetar (shpesësh)
fowling ...... gjyeti e shpesëve
fowling-piece ...... çifte
fox ...... dhelpër
fox ...... mashtroj, ia hedh me dinakëri - thartohet (vera)
fox-brush ...... bisht dhelpre
fox-earth ...... strofull dhelpre
foxed ...... e thartuar (birra) - i njullosur, i dalë boje - i
riparuar
foxglove ...... lulemustak
foxhole ...... llagëm
foxhunt ...... gjuaj dhelpëra me zagar
foxily ...... dinakërisht, dhelpërisht
foxiness ...... dhelpëri, dinakëri
foxtrot ...... fokstrot
foxy ...... dhelpër, dinak - i kuqërremë - i thartuar
foyer ...... holl (teatri, hoteli etj.)
fraces ...... grindje, zënie
fraction ...... thyesë - thërmijë, grimcë, fragment
fractional ...... i copëtuar, i grimcuar
fractious ...... gjakënxehtë, i rrëmbyer - grindavec
fracture ...... thyerje - vendi i thyer, e çarë, e kerisur
fracture ...... thyej - thyhem
fragile ...... i brishtë, i thyeshëm - i dobët, delikat
fragility ...... thyeshmëri, brishtësi - dobësi
fragment ...... copë, cifël - fragment, pjesë
fragmentary ...... fragmentuar, i copëzuar
fragmentation ...... copëzim, thërmim
fragmented ...... grimca grimca, i copëzuar
fragrance ...... kundërmim, aromë
fragrant ...... aromatik, kundërmues, i mermë
frail ...... i thyeshëm, i brishtë - i dobët, delikat - me karakter të
dobët
fraility ...... thyshmëri, dobësi (karakteri)
frame ...... ndërtim i trupit, trup - kornizë
frame ...... ndërtoj, ngre - vë në kornizë - zhvillohet - fabrikoj,
kurdis
frame-up ...... inskenim (gjyësor), kurdisje, shpifje
framework ...... skelet, karkesë - kornizë - konstrukcion
franc ...... frang
franchise ...... e drejtë votimi - e drejtë, e veçantë
frangibility ...... theshmëri
frangible ...... i thyeshëm
frank ...... i sinqertë, zemërhapur, i çiltër - i hapur, pa dorashka
frankly ...... hapur, çiltërsisht
frankness ...... sinqeritet, çiltëri
frantic ...... frenetik, i tërbuar, i xhindosur
frantically ...... në mënyrë frenetike, si i tërbuar
fraternal ...... vëllazëror, i vëllezërve - i ngrohtë, i dashur
fraternity ...... vëllazëri - shoqëri, shoqatë
fraternization ...... vëllazërim
fraternize ...... vëllazërohem, vëllazëroj
fratricidal ...... vëllavrasës
fratricide ...... vëllavrasës - vëllavrasje
fraud ...... mashtrim - mashtrues
fraudulence ...... mashtrim
fraudulent ...... mashtrues, gënjeshtar
fraught ...... i mbushur plot me diçka kërcënuese
fray ...... grindje, zënie - përleshje, ndeshje
fray ...... griset, grihet, hahet
frazzle ...... këputje, rraskapitje - grisje copë copë
frazzle ...... gris copë copë, leckos - këputem, rraskapitem
freak ...... tekë, trill - njeri (kafshë etj.) anormal
freakish ...... tekanjoz, trillan - anormal, i panatyrshëm
freckle ...... prenkë, pikë
freckled ...... pikalosh, pikëlor
freckly ...... shih freckled
free ...... i lirë - i pashtrënguar, i çlirët, i lirë - i padetyruar,
       i lirë - falas, pa pagesë
free ...... liroj - çliroj - lehtësoj, shpëtoj, ia heq nga qafa
freebooter ...... pirat, kusar deti
freeborn ...... i lirë, që nuk është skllav a bujkrob
freedom ...... liri - "freedom of speech, press and assembly =
        liri e fjalës, e shtypit dhe e mbledhjeve"
freedom-loving ...... liridashës
free-for-all ...... i hapur, ku mund të shkojë çdo njeri - garë,
           diskutim, rrahje etj. e hapur për këdo
free-hand ...... me dorë të lirë (pa mjete)
free-handed ...... dorëlëshuar, dorëlirë, dorëhapur
free-hearted ...... i çiltër, me zemër të hapur
freehold ...... tokë, pronë etj. e trashëgueshme
freeholder ...... pronar toke
freekick ...... goditje e lirë (në futboll etj.)
free-spoken ...... i çiltër, i hapur
freethinker ...... mendimtar i lirë
free trade ...... tregti e lirë
free-will ...... vullnet i lirë
freeze ...... ngrij, mërdhij, ndiej shumë të ftohtë - ngrin,
shndërrohet në akull,
        ngurtësohet - mbetem i shtangur
freeze ...... ngricë - bllokim i pagave
freezer ...... ftohës - frigorifer
freezing-point ...... pikë e ngrirjes
freight ...... transport, mbartje e mallrave - mall, ngarkesë
freight ...... ngarkoj, bart
freightage ...... tarifë e trensportit - ngarkesë - transport, bartje
e mallrave
freight-house ...... depo
freighter ...... anije mallrash
French ...... francez - frangjishte, gjuhë frenge
Frenchman ...... francez
frenetical ...... frenetik
frenzied ...... i tërbuar, i ndërkryer
frenzy ...... tërbim, trenim
frequency ...... shpeshtësi, denduri - i zakonshëm
frequent ...... i shpeshtë, i dendur - i zakonshëm
frequent ...... vizitoj shpesh, frekuentoj
frequentative ...... i përsëritshëm, i disahershëm
frequenter ...... frekuentues
frequently ...... shpesh, dendur
fresco ...... afresk, piktrë muri
fresco ...... bëj afresk, pikturoj afresk
fresh ...... i freskët (moti) - i freskët, i njomë - i ri, i papërvojë
-
        i paturpshëm, i pacipë (Amerikë)
fresh-caught ...... i sapokapur, i porsazënë
freshen ...... freskoj, ajros - freskohet (moti etj.)
fresher ...... student i kursit të parë, fillestar
freshet ...... ujë lumi që derdhet në det - vërshim (nga shkrirja e
dëborës)
freshly ...... sapo, porsa
freshman ...... student i kursit të parë
freshpainted ...... i posalyer
fret ...... brej, ha - shqetësohem, grindem - shqetësoj, i prish
qejfin, trazoj
fret ...... zemërim, shqetësim, ngacmim - brejtje
fret ...... zbukurim me katrorë të gdhendur apo të prerë
fret ...... gdhend a sharoj drurin për zbukurim
fret ...... tast (i kitarës etj.)
fretful ...... zemërak, grindavec
fret-saë ...... sharrë e hollë
fretëork ...... gdhendje druri, zbukurim i gdhendur
friable ...... i shkrifët, i thërmueshëm
friar ...... murg, oshënar
friary ...... manastir (për murgj)
fribble ...... përtac
fricasse ...... frikase
fricative ...... fërkimor, tingull fërkimor
friction ...... fërkim - mosmarrëveshje, grindje, fërkim
frictional ...... i fërkimit
Friday ...... e premte
fridge ...... frigorifer, ftohës
friend ...... mik, mikeshë - përkrahës, mbrojtës
friendless ...... i pa miq, që nuk ka miq e dashamirës
friendly ...... miqësor, mirëdashës
friendship ...... miqësi, dashamirësi
frigate ...... fregatë
fright ...... frikë, lemeri
fright ...... frikësoj
frighten ...... frikësoj, lemeris, i fut frikën
frightened ...... i frikësuar
frightful ...... i frikshëm, i tmerrshëm - i pakënshëm, për faqe të
zezë
frightfully ...... shumë, tepër - në mënyrë të frikshme
frigid ...... i ftohët - mospërfillës, jo miqësor
frigidity ...... të ftohtë, ftohtësi
frill ...... fruda, dantellë - lajle e lule - "put on frills =
pispillosem"
frill ...... zbukuroj me fruda
fringe ...... thekë - anë, skaj - balluke
fringe ...... i bëj thekë - i stolis anët
frippery ...... zbukurime të kota, xhingla - teka
frisk ...... kërcej pupthi, hidhem - e kontrolloj me duar
frisk ...... kërcim pupthi, hedhje
frisky ...... i hedhur, i shkathët, i gajllë
fritter ...... palaçinka
fritter ...... thërmoj - "fritter away = shpenzoj për gjëra të kota
(kohën, paratë)"
frivol ...... sorollatem, vij vërdallë - harxhoj kot
frivolity ...... mendjelehtësi - kotësi
frivolous ...... mendjelehtë - qejfli - i kotë, pa rëndësi
frizz ...... cingaris, fërgoj
frizz ...... dredh (flokët), i bëj kaçurrela
frizz ...... kaçurrela
frizzle ...... shih frizz 1 dhe 2
frizzly ...... i dredhur, kaçurrel
fro ...... "to and fro = lart e poshtë"
frock ...... rasë, veladon - fustan (grash) - fanellë leshi
frock-coat ...... redingotë
frog ...... bretkocë
frolic ...... gjallëri
frolic ...... loz edëfrej
frolicsome ...... i gajllë, i gëzuar
from ...... prej, nga - "from three o'clock till seven = prej orës tre
deri më shtatë"
front ...... ana e përparme, ballë - paturpësi
front ...... është përballë, ka pamje nga, del në - i qëndroj
përballë, përballoj - pajis
frontage ...... ballinë, fasadë - kopsht para shtëpisë
frontal ...... frontal, ballësor
frontier ...... kufi
frontiersman ...... banor në një zonë kufitare
frontispiece ...... ballinë (në shtyp)
frost ...... ngricë - brymë - dështim
frost ...... bie ngrica - prish, dëmton, than ngrica - pluhuros,
pudros
frost-bite ...... vend i ngrirë në trup
frost-bitten ...... i ngrirë
frosted ...... i mbuluar me brymë - i vrarë nga bryma
frost-bound ...... e ngrirë (toka)
frost-hardy ...... i qëndrueshëm kundrejt ngricës
frost-work ...... lajle ngrice (në xham)
frosty ...... i ftohtë, i akullt - i ftohtë, mospërfillës
froth ...... shkumë - fjalë boshe, muhabet pa bereqet
froth ...... shkumëzohem, nxjerr shkumë - shkumëzon
frothy ...... shkumëzues, shkumor - bosh, pa vlerë
frown ...... vrenjtem, rrudh vetullat - shoh, vështroj i pakënaqur
(nga diçka)
frown ...... rrudhje (e vetullave, e ballit)
frowzy ...... i mykur, i prishur - i papastruar, i çrregullt
froze ...... past e freeze
frozen ...... i ngrirë - i ftohtë - i përmbajtur - i dëmtuar nga
ngrica
fructiferous ...... frytmbartës
fructification ...... frytëzim
fructify ...... frytëzoj
frugal ...... kursimtar - i lirë
frugality ...... kursim
fruit ...... frutë - rezultat, fryt
fruit ...... bën fruta, jap kokrra
fruiter ...... dru frutor - anije që bart fruta - pemëtar
fruitere ...... pemëshitës
fruitful ...... pjellor - frytdhënës, i frytshëm
fruition ...... realizim - "come to fruition = realizohet"
fruitless ...... i pafryt - i pafrytshëm, i padobishëm, pa rezultat
fruit-sugar ...... glukozë
frumpish ...... leckaman, i modës së vjetër
frustrate ...... pengoj, prish (planet etj.)
frustration ...... pengim, prishje (e planeve) - dështim, zhgënjim
fry ...... cironkë, peshq të vegjël
fry ...... tiganis, fërgoj, skuq
fry ...... gjë e fërguar, të skuqura
frying-pan ...... tigan
fuddle ...... deh, trullos, bëj tapë, karroqe
fuddle ...... dehje, trullosje
fudge ...... krem me qumësht e çokollatë - dokrra
fudge ...... bëj shkel e shko - gënjej
fuel ...... lëndë djegëse, karburant
fuel ...... jap, furnizoj me lëndë djegëse - marr lëndë djegëse a
karburant
fug ...... ajër mbytës
fugitive ...... i ikur, i arratisur, dezertor - kalimtar, i përkohshëm
fulcrum ...... pikëmbështetje
fulfil ...... kryej, përmbush, plotësoj
fulfilment ...... kryerje, plotësim, përmbushje
full ...... i mbushur plot me - i plotë - i shëndoshë, i mbushur,
bullafiq - i lirë,
       jo i shtrënguar, i plotë - i zënë, i zhytur tërësisht
full ...... plotësisht, tërësisht, plot
full ...... dërstiloj, rrah (leshin)
full-back ...... mbrojtës (në futboll)
full-blooded ...... gjakpastër, i racës - i fuqishëm, energjik
full-blown ...... krejt e çelur (për lulet) - i pjekur
fuller ...... dërstilar
full-grown ...... i rritur, i pjekur
full-length ...... në tërë gjatësinë
full-mouthed ...... me gojën plot me dhëmbë (për kafshën) - me zë të
lartë, të plotë
fuliness ...... plotësi, ngopje
full-page ...... në një faqe të plotë
full-scale ...... në shkallë natyrore, në madhësi natyrore
fully ...... tërësisht, plotësisht, krejt - "fully satisfied =
plotësisht i kënaqur" -
       "fully two hours = plot dy orë"
fulminant ...... i rrufeshëm - me zhvillim të shpejtë (mjeksi)
fulminate ...... shkreptin - bubullon, buçet - kundërshtoj me forcë
fulmination ...... plasje, shpërthim - kundërshtim i fortë, protestë
fulsome ...... i tepruar, i neveritshëm
fumble ...... kërkoj me dorë, me hamendje - e bëj keq, pa siguri
fume ...... tym - turbullim, errësim i mendjes
fume ...... tymos, nxjerr tym, bëhem tym, acarohem
fumigate ...... tymoj (pemët etj, kundër sëmundjeve)
fumigation ...... tymim
fumy ...... me tym, i tymtë, i mbushur me avuj
fun ...... shaka, dëfrim, zbavitje
function ...... funkionon - detyrë - profesion, zanat - destinim -
ceremoni
function ...... punoj, veproj, funksionoj
functional ...... funksional
functionally ...... në mënyrë funksionale
functionary ...... nëpunës i lartë, funksionar
fund ...... kapital - fond
fund ...... financoj, investoj, vë, jap para me interes
fundamental ...... themelor, bazal
fundamental ...... parimet themelore, bazat
fundamentally ...... në themel, thellësisht, rrënjësisht
funeral ...... varrim - kortezh varrimi - i varrimit
funeral ...... i zymtë, i përmotshëm
fungous ...... poroz, si sfungjer
fungus ...... këpurdhë - breshkëz, mëllë (mjeksi)
funicular ...... me litar, me kabllo
funk ...... frikë, panik - frikacak
funk ...... kam frikë - i shmangem, i bëj bisht (nga frika)
funnel ...... hinkë - tymtar, oxhak
funny ...... qesharak, për të qeshur, zbavitës - i çuditshëm
fur ...... qime (e macës, qenit etj.) - gëzof - bizon - lëmashk (në
gjuhë), cipë
fur ...... zë lëmashk - mbuloj me gëzof
furbelow ...... kind - leckurina
furbish ...... lëmoj, llustroj - përtërij
furious ...... i egër - i tërbuar, i xhindosur
furl ...... mbështjell (velat etj.) - mbyll, palos (çadrën)
furlong ...... masë gjatësie (1/8 e miljes angleze, 201 m)
furlough ...... leje (për të shkuar në shtëpi ose atdhe)
furnace ...... furrë, ngrohtore - grykë e sobës a e furrës, vatër
furnish ...... furnizoj - orendoj, mobiloj, pajis
furnishings ...... orenditë dhe pajimet e tjera të dhomës - artikuj
veshëmbathjeje
furniture ...... mobilje, orendi shtëpiake
furore ...... bujë
furrier ...... gëzof punues, gëzoftar - tregtar gëzofësh
furrow ...... hulli, brazdë - rrudhë, brazdë - ulluk
furrow ...... brazdoj, hap brazda - rrudh
furrowy ...... i rrudhur
furry ...... prej gëzofi, i gëzoftë - (veshur) me gëzof
further ...... më tutje - gjithashtu, përveç kësaj - i mëtejshëm,
tjetër - plotësues
further ...... ndihmoj, përkrah
furtherance ...... përparim - ndihmë, përkrahje
furthemore ...... përveç kësaj
furthemost ...... më i largëti
furthest ...... shkalla sip. e far
furtive ...... i fshehur, vjedharak - "a furtive glance =
        një shikim me bisht të syrit, vjedhurazi"
furtively ...... vjedhurazi, fshehurazi
fury ...... tërbim, zemërim i madh - furi, shpërthim (ndjenjash) -
       grua e papërmbajtur - furitë (mitologji)
fuse ...... shkrij, ngjit (metale) - ndërpritet nga djegja e siguresës
fuse ...... shkrirje (e metaleve) - siguresë elektrike
fuse ...... shkrehës, kapsollë - fitil ndezës - siguresë
fuselage ...... trup i aeroplanit
fuse-wire ...... tel sigurese
fusibility ...... shkrishmëri
fusible ...... i shkrishëm
fusillade ...... breshëri (të shtënash) - breshëri (pyetjesh)
fusillade ...... shtie, qëlloj me breshëri
fusion ...... shkrirje - masë e shkrirë - bashkim
fuss ...... shqetësim, trazim - zhurmë, rrëmujë
fuss ...... kujdesem kot, vij rrotull kot - shqetësohem, bëhem nervoz
fussy ...... i andrallosur, i shqetësuar par gjëra të kota - i
mbingarkuar, me shumë lajle
fustian ...... fjalë bombastike, pa bukë - bombastik
fusty ...... i mykur, i prishur - i vjetëruar
futile ...... i kotë, i pavlerë, i padobi - i përciptë
futility ...... kotësi, gjë pa vlerë
future ...... i ardhshëm
future ...... e ardhme, ardhmëni, e nesërmja
futureless ...... i patëardhme
futurism ...... futurizëm
futurist ...... futurist
futurity ...... e ardhme, ardhmëri
fuzz ...... push - qime të buta si push
fuzzy ...... pushatak - i papërcaktuar, i paqartë
g ...... shkronja e shtatë e alfabetit anglez
gab ...... të folur, llomotitje - "stop your gab = lërini fjalët,
pushoni"
gabardine ...... gabardinë (stof)
gabber ...... llomatar
gabble ...... llomotitje
gabble ...... mërmërit, llomotit
gad ...... sorollatem, bredh
gad-about ...... bredharak
gad-fly ...... zekth
gadget ...... vegël, almise e vogël
gaffe ...... gafë
gag ...... shtupë në gojë - improvizim (i aktorit)
gag ...... i mbyll gojën me shtupë - improvizoj, shtoj nga vetja (për
aktorin në skenë)
gage ...... jap si peng
gage ...... peng - dorashkë e hedhur (për dyluftim)
gaiety ...... gëzim, gaz - dëfrim, argëtim
gaily ...... gëzueshëm, gjithë gaz
gain ...... fitoj, marr
gain ...... fitim, përfitim - të ardhura - zmadhim, rritje shtesë
gainful ...... fitimprurës
gainsay ...... kundërshtoj - mohoj
gait ...... mënyrë ecjeje, vrapimi
gaiter ...... dollak, gjunjake
gala ...... festim, kremtim
galactic ...... galaktik
galaxy ...... udha e qumështit - plejadë
gale ...... erë e fortë, tufan stuhi - shpërthim - "gales of laughter
= shpërthime të qeshuri"
gall ...... zdrëmë, plagë - ngacmim, acarim
gall ...... ia bëj plagë nga të fërkuarit - përul, poshtëroj
gallant ...... vrer - hidhërim, vrer
gallantry ...... guximtar, trim - i hijshëm, i mrekullueshëm - i
sjellshëm, kavalier
gall-bladder ...... trimëri - sjellje, veprime kavalieri - intrigë
dashurie
gallery ...... fshikë e tëmthit
galley ...... galeri (e minierës) - ballkon i sipërm (teatër) - galeri
(e arteve)
galley-proof ...... kuzhinë e anijes - sandall - galerë - gale
faqosësi
Gallic ...... boca në kolonë
gallicism ...... gal - francez
gallivant ...... galicizëm
gallon ...... bredh poshtë e lartë - zarbanis
gallop ...... gallon (4.54 l)ecje me të katra, galop
gallop ...... eci me galop - nxitoj, e bëj me ngut - përparon shpejt
gallows ...... trekëmbësh
gallows-bird ...... njeri i hurit e i litarit
galore ...... me tepri, me bollëk
galoshes ...... galloshe
galvanic ...... galvanik
galvanization ...... galvanizim
galvanize ...... galvanizoj - stimuloj (me goditje elektrike), nxit
galvanometer ...... galvanometër
gamble ...... luaj për fitim - rrezikoj
gamble ...... ndërmarrje e rrezikshëm
gambler ...... kumarxhi, bixhozçi
gambling-den ...... shtëpi kumari
gambol ...... kërcim, lodrim
gambol ...... kërcej, lodroj
game ...... lojë, lodër
game ...... gjah, mish gjahu - "big game = gjah i madh" - "fair game =
gjah i lejuar"
game ...... i gatshëm - "game for = i gatshëm për" - i patrembur, trim
-
      "die game = vdes si trim"
gamekeeper ...... rojtar (i gjahut të pyllit)
gamma ...... gama
gammon ...... proshutë - dokrra
gamp ...... çadër e madhe
gamut ...... shkallë (muzikë) - gamë
gander ...... patok - torollak
gang ...... bandë - grup, tufë (njerëzish) - komplet (veglash)
gang-board ...... shkallë, urë anijeje
gang-plank ...... shih gang board
gangrene ...... gangrenë
gangrene ...... gangrenohet, bëhet gangrenë
gangrenous ...... gangrenor
gangster ...... gangster
gangway ...... urë (vapori) - rruginë, shteg
gaol ...... burg
gaol ...... burgos
gaoler ...... rojtar burgu
gap ...... e çarë - grykë, qafë - hendek (qëndrimesh) - pushim,
interval - boshllëk,
      zbrazëti - "narrow the gap between = ngushtoj ndryshimin
mes
gape ...... shqyej, hap fort - vështroj i habitur, vështroj gojëhapur
gape ...... hapje e gojës - habi
garage ...... garazh
garage ...... fut në garazh
garb ...... veshje, rrobë
garb ...... vishem, mbaj
garbage ...... lëtyrë, mbeturinë ushqimesh
garbage-can ...... kosh (kazan) plehërash
garble ...... cungoj, shtrembëroj, manipuloj
garden ...... kopsht - park
gardener ...... kopshtar
gardening ...... kopshtari
garden-stuff ...... prodhime kopshti
gargle ...... shplaj grykën, bëj gargarë
gargle ...... gargarë - lëng për gargarë
garish ...... laragan, shumëngjyrësh, i llangosur
garland ...... kurorë (lulesh, gjethesh) - kurorë dafinash
garland ...... i bëj kurorë - zbukuroj me kurorë
garlic ...... hudhër (hudra)
garment ...... rrobë, veshje, artikull veshmbathje
garner ...... hambar
garnet ...... granat (gur i çmuar)
garnish ...... garniturë - stolisje
garnish ...... stolis - i vë garniturë
garnishment ...... zbukurim, stolisje
garniture ...... garniturë, gajtan, zbukurim
garret ...... trapazan, çardak
garrison ...... garnizon
garrison ...... vendos garnizonin
garrulity ...... llafazanëri
garrulous ...... llafazan
garter ...... llastik çorapesh
gas ...... gaz - karburant
gas ...... helmoj me gaz - lavdërohem, llomotit
gas-alarm ...... alarm kimik
gas-burner ...... stufë me gaz - pipth i gazit
gascanade ...... mburrje , lavdërim
gaseous ...... i gaztë
gash ...... plagos thellë
gash ...... plagë e thellë - prerje
gas-helmet ...... kundërgaz
gasification ...... gazifikim
gasify ...... gazifikoj
gas-jet ...... pipth (gazi)
gasket ...... rondelë
gas-light ...... ndriçim me gaz
gas-mask ...... kundërgaz
gas-meter ...... gazmatës
gasoline ...... gazolinë
gasp ...... më zihet fryma, gulçoj, dihat - mbetem gojë hapur nga
habia
gasp ...... frymëmarrje e vështirë, dihatje
gas-ring ...... pipth gazi
gassy ...... me gaz - i fryrë - i zbrazët
gastric ...... i stomakut, gastrik
gastric juice ...... lëng gastrik
gastritis ...... gastrit
gate ...... portë
gate-crasher ...... vizitor i paftuar
gate-house ...... portineri
gate-keeper ...... portier, derëtar
gate post ...... direk porte
gateway ...... hyrje
gather ...... mbledh - mblidhemi, grumbullohemi - kuptoj, arrij në
përfundim -
        mbledh (qelb) - bëj pala, bëj me rrudha
gather ...... palë, rrudhë
gathering ...... mbledhje - grumbullim - mbledhje (qelbi)
gauche ...... i patakt
gaudy ...... pa shije (për veshje)
gauge ...... masë standard - kalibër, matës - shimatës - diametër,
trashësi -
       largësia në mes dy shinave të hekurudhës
gauge ...... mat me saktësi - çmoj, vlerësoj
gauge-glass ...... matës (lëngu)
gaunt ...... thatanik, i dobët, kockë e lëkurë - i shkretë
gauntlet ...... dorrezë me përforcime metali - dorashkë
gauze ...... garzë, pëlhurë e hollë, rrjetë
gave ...... past e give
gavel ...... çekan - çekiç druri
gawk ...... njeri i ngathët
gawky ...... i ngathët
gay ...... i gëzueshëm, gazmor - i çelur, i shkëlqyeshëm - i shthurur
gayety ...... gëzim
gayly ...... gëzueshëm
gaze ...... vështroj, shikoj me ngulm
gaze ...... shikim ngulmues
gazelle ...... gazelë
gazette ...... gazetë - buletin zyrtar (i qeverisë)
gazette ...... botoj në gazetën zyrtare (emërimet, shpërblimet etj.)
gazetteer ...... manual gjeografik, fjalor i emrave gjeografikë
gear ...... ingranazhet e shpërndarjes - mekanizëm
gear ...... pajis me mekanizma transmisioni - mbreh (kalin) -
       vë në lëvizje (një mekanizëm) - i përshtat
gear-box ...... kutia e shpejtësive
gear-wheel ...... ingranazh, rrotë e dhëmbëzuar
gee ...... yja (kali)
geese ...... pl. e goose
geezer ...... plakush, plakë ekcentrike
gelatine ...... xhelatinë, lëng mishi i ngrirë
gelatinate ...... xhelatinohet
gelatinous ...... xhelatinoz
gem ...... margaritar - gur i çmueshëm - gjë e çmuar, shumë e bukur
geminate ...... dyfishoj
gemination ...... dyfishim
gemma ...... syth, bulë, mugull
gemmate ...... bulëzon, mugullon
gemmation ...... bulëzim, mugullim
gendarme ...... xhandar
gendarmerie ...... xhandarmëri
gender ...... gjini (gramatikë)
genealogical ...... gjenealogjik
genealogy ...... gjenealogji
genera ...... genus
general ...... i përgjithshëm - i zakonshëm - kryesor
general ...... gjeneral
generalissimo ...... gjeneralizim - kryekomandant
generality ...... shumica - përgjithësi - e përgjithshme
generalization ...... përgjithësim
generalize ...... përgjithësoj, e bëj diçka të përgjithshme, e përhap
-
          nxjerr një përfundim të pëgjithshëm, bëj një
përgjithësim
generally ...... përgjithësisht, në tërësi, në përgjithësi - zakonisht
general practition ...... praktikant i përgjithshëm
generate ...... prodhoj, nxjerr - lind, ngjall
generation ...... prodhim - brez, brezni, gjeneratë - lindje,
përfitim, ngjizje
generative ...... prodhues
generator ...... gjenerator
generic ...... i përgjithshëm - i gjinisë, gjinor
generosity ...... bujari - shpirtëmadhësi, zemërgjerësi
generous ...... bujar - shpirtmadh, zemërgjerë - i bollshëm, i begatë
genesis ...... gjenezë, zanafillë
genetic ...... gjenetik
genial ...... e butë (për klimë) - gazmor - i përzemërt, dashamirës
geniality ...... butësi - zemërmirësi, shpirtëmirësi
genie ...... xhind
genii ...... pl. e genius 2
genital ...... gjenital
genitals ...... organet gjenitale
genitive ...... gjinore (rasë)
genius ...... gjeni - shpirt, xhind - dhunti
genocide ...... gjenocid
genre ...... gjini, zhanër
gent ...... xhentëlmen
genteel ...... elegant - bujar, fisnik - i edukuar mirë
gentile ...... pagan
gentility ...... sjellje aristokrate - fisnikëri, bujari
gentle ...... i butë, i urtë - fisnik - bujar
gentlefolks ...... fisnikëri, aristokraci
gentleman ...... fisnik, bujar - xhentëlmen, zotni
gentlemanlike ...... shih gentlemanly
gentlemanly ...... bujar, si xhentëlmen
gentleness ...... butësi, mirësi
gentlewoman ...... zonjë, bujareshë, fisnike
gently ...... me të butë, butësisht - me delikatesë, me kujdes - butë
jo i fortë
gentry ...... klasa e dytë pas fisnikërisë, zotërinjtë
genuflect ...... përulem, bie në gjunjë
genuflection ...... përkulje, gjunjëzim
genuine ...... i vërtetë - i çiltër
genus ...... gjini - llo, klasë
geo ...... gjeo..
geochemistry ...... gjeokimi
geodesic ...... gjeodezik
geodesy ...... gjeodezi
geographer ...... gjeograf
geographic ...... shih geografical
geographical ...... gjeografik
geographically ...... nga pikëpamja gjeografike
geography ...... gjeografi
geologist ...... gjeolog
geologize ...... bëj, kryej studime gjeologjike
geology ...... gjeologji
geometer ...... gjeometër
geometrical ...... gjeometrik
geometrically ...... gjeometrikisht, nga pikëpamja gjeometrike
geometrician ...... gjeometër
geometry ...... gjeometri
geophysical ...... gjeofizik
geophysics ...... gjeofizikë
geopolitics ...... gjeopolitikë
geotectonic ...... gjeotektonik
geranium ...... embrozë, barbarozë
germ ...... embrion - mikrob - zanafillë, fillesë, bërthamë, embrion
German ...... gjerman - gjuhë gjermane
germinal ...... embrional
germinate ...... zë, mbin, nxjerr biskun, del (një farë e mbjell),
mugullon, lëshon syth
germination ...... mbirje, mugullim
germinative ...... mbirës
gerontology ...... gjerontologji
gerrymander ...... falsifikoj (zgjedhjet)
gerrymander ...... falsifikim
gerund ...... përcjellore (mënyrë)
gerundial ...... përcjellore
gestation ...... shtatzënësi
gesticulate ...... bëj gjeste
gesticulation ...... gjeste, lëvizje e duarve a këmbëve
gesture ...... gjest, shenjë - "a gesture of refusal = shenjë mohimi,
mospranimi"
get ...... marr, gjej - arrij - vij - bëhem - kap
get-at-able ...... i arritshëm
getaway ...... nisje, largim
get-together ...... mbrëmje
gewgaw ...... zhingël, send pa vlerë
geyser ...... gejzer - ngrohës uji
ghastly ...... i tmerrshëm, i kobshëm - i zbehtë - i keq, i pakënshëm
ghetto ...... geto, lagje e çifutëve, e zezakëve etj.
ghost ...... fantazëm, lugat, hije - shpirt
ghostly ...... shpirtëror - i fantazmës
ghoul ...... lugat, vampir
giant ...... vigan, gjigant
giantess ...... grua gjigante
gibber ...... zukat, çuçurris, dërdëllis
gibber ...... llomotitije, dërdëllisje
gibberish ...... dokrra, dërdëllisje
gibbet ...... karamanjollë, trekëmbësh
gibe ...... tallem
gibe ...... tallje
giblets ...... të brenshme shpezësh
giddily ...... marramendthi
giddiness ...... marramendje, marramenth, trallisje
giddy ...... marramendës - qejfli, mendjelehtë, karafil
gift ...... dhuratë - talent, prirje
gifted ...... i talentuar
gig ...... lundër - kaloshinë
gigantic ...... gjigant
gigantically ...... me hapa vigane
giggle ...... qesh nën hundë, ngërdheshem
giggle ...... qeshje (nën hundë)
gild ...... praroj, e laj me ar
gilding ...... prarim - varak i verdhë
gill ...... verzë - gushë (shpendi)
gillyflower ...... shebojë
gilt ...... prarim
gilt-edged ...... i praruar anash (për librin etj.)
gimcrack ...... stringël (pa vlerë)
gimlet ...... turjelë (dore)
gimlet-eye ...... symbrehtë
gin ...... xhin (pije)
gin ...... zhveshëse pambuku - kurth, çark
gin ...... zhvesh pambukun - zë, kap me kurth
ginger ...... zhenzhefil - gjallëri, shtytje, frymëzim - i kuq në të
verdhë
ginger ...... gjallëroj, i jap fuqi
gingerbread ...... kulaç me xhenxhefil
gingerly ...... tepër i kujdesshëm - me kujdes ta madh
gingham ...... pëlhurë pambuku e stampuar
gipsy ...... cigan, arixhi
giraffe ...... gjirafë
gird ...... ngjesh shpatën - mbërthej me rrip - rrethoj
girder ...... tra mbajtës, kapriatë
girdle ...... brez, rrip - korse
girdle ...... ngjesh, shtrëngoj me brez - rrethoj
girl ...... vajzë, çupë, gocë - grua e re - shërbëtore në shtëpi -
shitëse,
       punëtore - e dashur
girlhood ...... vajzëri, çupëri
girlish ...... vajzëror, çupëror
girt ...... past e gird
girt ...... shih gird
girth ...... nënbarkëz, qingël - rreth, perimetër
gist ...... thelb, esencë
give ...... jap - dorëzoj - nxjerr, prodhoj - fal, dhuroj - ia kushtoj
- jepem, bie, ulem
give ...... epshmëri, përkulje
given ...... p.p. e give - i dhënë - i lidhur - që i është bërë ves -
i falur, i dhuruar
giver ...... dhënës
gizzard ...... rrëcok, katëk - grykë
glace ...... i ngrirë - i sheqerosur
glacial ...... i akullit, i ngrirë - akullnajor
glaciate ...... akulloj, e ngrij, e bëj akull
glaciation ...... akullim
glacier ...... akullnajë
glad ...... i kënaqur, i gëzuar - "feel glad = ndjehem i gëzuar" -
      "give sb. the glad eye = ia bëj me sy"
gladden ...... gëzoj, kënaq
glade ...... lëndinë, rrah, çeltirë
gladiator ...... gladiator
gladiolus ...... shpatëz, shpatore, luleshpatë, gladiolë
gladly ...... me gëzim, me kënaqësi
gladsome ...... gëzimplotë, gëzimdhënës
glair ...... bardhë e vezës
glamourous ...... magjepsës, joshës
glamour ...... magjepse, joshje, magji
glance ...... shikoj (shpejt) - vezullon, vetëtin, rrëshqet
glance ...... shikim i shpejtë - vezullim, vetëtimë
gland ...... gjëndër
glanders ...... kërnjotë
glandule ...... gjëndërz
glare ...... shkëlqen në mënyrë verbuese - shikoj me inat
glare ...... shikim i rreptë - shkëlqim verbues
glaring ...... verbues - plot zemërim - i dukshëm, i kapshëm
glary ...... shih glaring
glass ...... xham, qelq - gotë, kupë - pasqyrë - syza - dylbi -
barometër
glass-blower ...... fryrës qelqi
glass-cutter ...... xhamprerës - xhamaprerëse, elmaz
glassful ...... një gotë plot
glass-house ...... serrë,perimore e mbuluar
glass-maker ...... prodhues xhami
glassware ...... qelqurina
glass-work ...... fabrikë qelqi
glassy ...... i qelqtë, i ngrirë, që s'ka shprehje (shikimin) - i
lëmuar - i tejdukshëm
glaucoma ...... glaukomë (mjeksi)
glaze ...... i vë xhama (dritares etj.) - bëhet i qelqtë
glaze ...... smalt - glazurë
glazer ...... xhamtar
glazing ...... venie (e xhamave) - smaltim, emalim
gleam ...... dritë e dobët - refleks drite, vezullim - reze, shkëndijë
(shprese etj.)
gleam ...... feks, shkëlqen
glean ...... mbledh (kallëza) - qëmtoj, mbledh pak e nga pak
gleaner ...... kallëzmbledhës
gleanings ...... qëmtime
glee ...... gëzim, gaz
gleeful ...... i gëzuar, gëzimplotë
glen ...... luginë e ngushtë, lugore
glib ...... i shkathët, i lirshëm (në të folur)
glide ...... shkas, rrëshqas - rrjedh, kalon shpejt (koha etj.) -
        rrëshqet, zbret ngadalë (avioni)
glide ...... rrëshqitje - zbritje ngadalë (e aeroplanit)
glider ...... aeroplan pa motor
glimmer ...... regëtin, vezullon dobët
glimmer ...... regëtinë, vezullim i dobët - shkëndijë, shpresë e vakët
glimpse ...... shikim i shpejtë
glimpse ...... shikoj fluturimthi
glint ...... skëlqim, vezullim
glint ...... shkëlqen, vezullon, shndrit
glisten ...... ndrit, shkëlqen fort
glitter ...... xixëllim, vezullim
glitter ...... xixëllon, vezullon
glittery ...... vezullues, xixëllues
gloaming ...... muzg - mugëtirë e mbrëmjes
gloat ...... ha me sy, përpij - gëzohem (me vete), kënaqem fshehtaz
(për të keqen e tjetrit)
global ...... botëror - global
globe ...... lëmsh i dheut, glob - rruzull
globe-trotter ...... njeri i dalë, i shëtitur
globose ...... sferik
globular ...... sferik, rruzullor
globule ...... rruazë, sumbull, pikë
gloom ...... gjymerrësirë, terr - trishtim
gloomily ...... me shprehje të ngrysur, trishtueshëm
gloomy ...... i errët - i trishtuar, i urrët, i vrenjtur
glorification ...... ngritje lart, madhërim
glorify ...... lartësoj, ngre në qiell, i thur lavde
glorious ...... i lavdishëm - madhështor, i shkëlqyer - i këndshëm
glory ...... lavdi - madhështi, shkëlqim - vepër e lartë, vepër e
lavdishme, krenari
glory ...... mburrem, krenohem
gloss ...... lustër, shkëlqim - shkëlqim i rremë
gloss ...... lustroj - i jap një lustër, e mbuloj
gloss ...... shënim shpjegues, shpjegim, interpretim
gloss ...... pajis me shënimë sqaruese, komentoj
glossary ...... fjalorth
gllosy ...... me lustër, i shndritshëm e i lëmuar
glove ...... dorashkë, dorezë - "be hand in glove with = jam bythë e
brekë me,
       jam i lidhur shumë ngushtë me"
glow ...... skuq, digjet prush, përvëlon
glow ...... zjarr, nxehtësi e madhe - kuqëlim, të kuqtë (e fytyrës),
prush
glower ...... shikoj me zemërim
glowing ...... i nxehtë, përvëlues - i zjarrtë
glow0orm ...... xixëllonjë, shkëndijëz, buburezë
glucose ...... glukozë
glue ...... tutkall, qiriç
glue ...... ngjit me tutkall - lidh fort, i ngulit, i qep - i qepem, i
ngjitem
glum ...... i zymtë, i trishtuar, i dëshpëruar
glut ...... ngop, ngij
glut ...... ngopje - përmbytje e tregut (me mall)
glutinous ...... ngjitës
glutton ...... grykës, llupës, hamës i madh
gluttonize ...... ha me grykësi
gluttonous ...... grykës i pangopur, llupës
gluttony ...... grykësi
glycerine ...... glicerinë
gnarled ...... me bullunga
gnash ...... kërcëllij (dhëmbët)
gnat ...... harrje - bezdi, yçkël
gnaw ...... brej - "gnaw finger nails = ha thonjtë me dhëmbë" -
       më bren ,më mungon diçka përbrenda
gnome ...... karkanxholl, shkurtabiq
go ...... eci, shkoj - udhëtoj, endem - iki, kaloj - zhdukem - bëhem -
punoj,
      veproj - e ka vendin - zhvillohet, kryhet
go ...... energji - "be full of go = jam gjithë energji" - "quite the
go = sipas modës"
goad ...... shtyj, nxit - shpoj
goad ...... hosten - nxitje, shtytje
go-ahead ...... leje për të vazhduar një ndërrmarje etj.
goal ...... synim, qëllim - portë (sport) - "score a goal = bëj gol,
jap gol"
goal-keeper ...... portier (sport)
goat ...... dhi
goatherd ...... bari dhish, dhiar
goatskin ...... lëkurë dhije
gobbet ...... thelë (mishi), copë
gobble ...... kollofit, kapërdij, llup
gobble ...... zëri i gjelit të detit
go-between ...... ndërmjetës, shkues, lajmës, mblesës
goblet ...... gotë me fron, kupë
goblin ...... shpirt i keq e i shëmtuar
go-cart ...... karrocë fëmijësh
god ...... zot, hyjni, perëndi
godchild ...... famulll
goddaughter ...... famulleshë
goddess ...... perëndeshë, hyjneshë
godfather ...... nun
god-forsaken ...... i braktisur, i lënë
godhead ...... hyjni, natyra hyjnore
godless ...... i pafe
godlike ...... i perëndishëm, hyjnor
godmother ...... ndrikull
godsend ...... lumturi e papritur, fat
godson ...... famull
goggle ...... zgurdulloj, shqyej sytë
goggle-eyed ...... syzgurdulluar
goggles ...... syze (mbrojtëse)
giong ...... kalim, ecje, të ecur - largim - "commings and goings =
hyrje dalje"
goings-on ...... veprime, sjellje
goitre ...... gushë, strumë
gold ...... flori - pasuri, flori - njeri i shtrenjtë, i mirë dhe i
dashur -
       i artë, i florinjtë
gold-beater ...... arpunues
gold-digger ...... kërkues ari - aventurier
gold-dust ...... pluhur floriri, ari
golden ...... i praruar, i larë me flori - i artë, me ngjyrë floriri -
i artë
goldfield ...... fushë, zonë armbajtëse
gold-finch ...... kryekuq (zoologji)
goldfish ...... peshk i kuq
gold-leaf ...... fletë ari
gold-mine ...... minierë ari - punë më shumë përfitim, levërdi
gold-rush ...... vërshim për të kërkuar ar
goldsmith ...... arpunues, argjentar
golf ...... (sport) golf
golfer ...... lojtar golfi
golf-club ...... shkop golfi
golly ...... "by golly = aman o zot"
gondolla ...... gondolë
gondolier ...... gondolier
gone ...... i ikur, i larguar - i shkatërruar, i rrënuar - i konsumuar
- i vdekur
goner ...... njëri në buzë të varrit, të shkatërrimit etj.
gong ...... gong
good ...... i mirë - i dobishëm - i mbarë - bujar, i drejtë
good ...... e mirë - "it will do you good = të bën mirë" - dobi,
përfitim -
       "for good = përgjithmonë"
good-bye ...... mirupafshim
good-for-nothing ...... njeri pa vlerë, pa rëndësi, një hiç - i
pavlerë
good-hearted ...... zemërmirë
good-humoured ...... gjithë humor, gjithë gaz
good-looking ...... i pashëm
goodly ...... i pashëm, tërheqës - i mjaftë, i konsiderueshëm
good-natured ...... shpirtëmirë, zemërmirë
goodness ...... mirësi, shpirtmirësi - "goodness knows = një zot e di"
-
         "for goodness sake = pash zotin"
good-neighbourline ...... fqinjësi e mirë
goods ...... mallra - stofra - ngarkesë, plaçka, bagazh
goods-sense ...... arsyeja e shëndoshë, urtësia
good-tempered ...... i qetë, i përmbajtur
goodwill ...... dashamirësi - vullnet i mirë
goody ...... karamele, bonbone
goof ...... budalla
go-off ...... nisje - "first go off = e bëj me të parën"
goofy ...... budalla, i trashë
goose ...... patë - mish pate - sylesh - "cook sb.'s goose = ia djeg
shpresat, ia pres shkurt"
gooseberry ...... kullumbri - "play gooseberry = jam i tepërt"
gosse-flesh ...... mornica, puprriza
goosy ...... i marrë, budalla - nervoz, i shqetësuar
Gordian ...... "Gordian knot = nyje gordiane"
gore ...... çaj (me brirë)
gore ...... gjak i mpiksur
gorge ...... grykë (mali) - gurmaz - ushqim i gëlltitur
gorge ...... llup, përpij, ngjeshem paq
gorgeous ...... madhështor, i madhërishëm - që të kënaq
gorilla ...... gorillë - gangster
gormandize ...... llufit me kënaqësi
gorse ...... gjineshtër
gory ...... i gjakosur - i përgjakshëm
gosh ...... "by gosh = djalli ta marrë"
gosling ...... bibë (pate)
gospel ...... ungjill - e vërtetë e pamohueshme -
       "take for gospel = e marr verbërisht si të vërtetë"
gossamer ...... fije marimange - pëlhurë e hollë
gossip ...... thashetheme, përgojosje - çuçuritje - thashethemexhi
gossip ...... përgojoj, marr nëpër gojë
gossipy ...... që merret me thashetheme, çuçurjar
got ...... past dhe p.p. e get
Goth ...... got - barbar, vandal
Gothic ...... gotik
go-to-meeting ...... për ditë feste, për të dalë - "go to meeting
clothes =
            rroba për ditë feste"
gotten ...... p.p. e get
gouge ...... lugës për gdhendje
gouge ...... gdhend, lugësoj - i nxjerr (sytë)
goulash ...... gulash
gourd ...... kungull - susak, porcek
gourmand ...... qejfi për të ngrënë
gout ...... cermë, përdhes
gouty ...... i sëmurë nga cerma
govern ...... qeveris - drejtoj - mbarështroj, rregulloj - kontrolloj,
përmbaj
governance ...... qeverisje, drejtim, kontroll
governess ...... governante
government ...... qeveri - formë qeverisje - qeverim, drejtim -
guvernatorët
governmental ...... qeveritar
governor ...... guvernator - anëtar i komiteti drejtues, përgjegjës,
         shef - rregullues automatik i shpejtësisë - baba
governor-general ...... guvernator kolonie ose domioni
gown ...... rrobë (grash), fustan - mantel - rasë
grab ...... rrëmbej, mbërthej
grab ...... rrëmbim, grabitje - kanxhë a kovë automatike
grabber ...... grabitës - kacidhjar
grace ...... hijeshi, hir, bukuri, nur - mirëdashje, dashamirësi -
       lutje (fetare) para ose pas buke - favor, mirësi
grace ...... hijeshoj, zbukuroj, i jap hir
graceful ...... i hijshëm, hirmadh
graceless ...... i pahijshëm
gracious ...... i hirshëm, i këndshëm - zemërmirë, i butë - i
mëshirshëm
gradate ...... shkallëzoj
gradation ...... shkallëzim - nënndarje, ngjyrim
gradational ...... shkallëzor, i shkallëzuar
grade ...... shkallë, kategori, rend - gradë - pkerrësi - vlerësim (në
shkollë)
grade ...... ndaj, klasifikoj - rrafshoj, niveloj - kryqëzoj
(biologji)
grade-school ...... shkollë fillore (Amerikë)
gradient ...... pjerrësi, pjerrje - shkallë pjerësie
gradual ...... gradual, i shkallëzuar - i butë, jo fort i pjerrët
gradually ...... dalëngadalë, gradualisht, pak nnga pak, shkallë
shkallë
graduate ...... diplomohem, mbaroj universitetin - mbatoj çfarëdo
shkolle -
         klasifikoj - shkallëzoj
graduate ...... diplomat, i diplomuar - cilindër, gyp etj. i
shkallëzuar
graduation ...... diplomim - shkallëzim - klasifikim (sipas cilësisë,
madhësisë etj.)
graft ...... ryshfet, mitë, akraballëk
graft ...... jap, marr ryshfet, bëj akraballëk
graft ...... shartesë, kalem - shartim (i bimës) - shtim - pjesë e
transplatuar
graft ...... shartoj - transplatoj
grafter ...... ryshfetçi - mashtrues, batakçi
grain ...... drithë - kokër (gruri, orizi etj.) - grimcë - njësi peshe
(0.065 gr) -
       figuracion, ndërtim (i drurit, i gurit etj.)
gram ...... gram
grammar ...... gramatikë
gramarian ...... gramatikan
grammar-school ...... klasë të larta të shkollës së mesme - shkollë e
mesme klasike
grammatical ...... gramatikor
grammatically ...... gramatikisht
gramme ...... gram
gramophone ...... gramafon
grampus ...... delfin verior
granary ...... hambar (drithi), grunar, drithnik
grand ...... i madh - kryesor - madhështor, i shkëlqyer - madhor
grandad ...... shih granddad
grandchild ...... nip, mbesë
granddad ...... gjysh, babamadhi
granddaughter ...... mbesë
grandee ...... person me rëndësi, dinjitar
grandeur ...... madhështi
granfather ...... gjysh
grandiloquence ...... fjalë të mëdha
grandiloquent ...... bombastik, fjalëmadh
grandiose ...... madhështor, i madhërishëm
grandiosity ...... madhështor, i madhërishëm
grandma ...... madhështi
grandnephew ...... gjyshe
grandniece ...... stërnip
grandpa ...... stërmbesë
grandparent ...... shih grandfather
grand-sire ...... gjysh, gjyshe
grandson ...... gjysh - i parë, paraardhës
grandstand ...... nip
grange ...... tribunë qendrore (në stadium)
granite ...... shtëpi fshati me godinat ndihmëse - fermë no oborr
granitic ...... granit
granny ...... granitor
grant ...... gjyshe
grant ...... jap (borxh, kredi) - pohoj, pranoj - dhuroj (diçka) -
       "take for granted = marr si të vërtetë"
granular ...... dhuratë, ndihmë (në të holla) - pëlqim
granularity ...... kokërrizor
granulate ...... kokërrzim
granulation ...... kokërrzim
granulated ...... i kokërrzuar, i shkoqur, i shkriftë - "granulated
sugar = sheqer pluhur"
granule ...... grimcë
grape ...... rrush
grape-fruit ...... qitro
grape-stone ...... bërthamë rrushi
grape-sugar ...... sheqer rrushi, glukozë
grape-vine ...... hardhi, pjergull
graph ...... grafik ,diagramë
graphic ...... grafik - i gajllë
graphics ...... grafikë
graphite ...... grafit
graphitic ...... prej grafiti
grapnel ...... kanxhë, çengel
grapple ...... kapem, mbërthehem, përfytem
grasp ...... rrok, kap, mbërthej, shtrëngoj - kuptoj, marr vesh
grasp ...... kapje, shtrëngim, mbërthim, rrokje -
       shtënie në dorë (e një çështjeje), të kuptuarit
grass ...... bar - kullotë - "put animals to grass = nxjerr bagëtinë
për të kullotur"
grass-cutter ...... kositëse bari
grasshoper ...... karkalec
grass-land ...... kullotë
grass-plot ...... lëndinë, parcelë me bar
grass-snake ...... bullar
grassy ...... me bar
grate ...... skarë për qymyrin etj. në vatër
grate ...... kërcëllij (dhëmbët) - grij - gërryej, gërvisht, fërkoj -
acaroj, ngacmoj
grateful ...... mirënjohës - i këndshëm
grater ...... grirëse, rende
gratification ...... kënaqësi - plotësoj, përmbush, kënaq
gratify ...... kënaq, jap kënaqësi - plotësoj, përmbush, kënaq
grating ...... grilë, rrjetë hekuri
gratis ...... falas, pa paguar
gratitude ...... mirënjohje
gratuitous ...... i falur, falas - i pavend
gratuity ...... ndihmë në të holla (për shërbime të ndryshme) -
shpërblim
grave ...... serioz, i rëndë, i errët, i zymtë
grave ...... varr - vdekje - "have one foot in the grave = me një
këmbë në varr"
grave-clothes ...... qefin
gravedigger ...... varrmihës
gravel ...... zhavorr
geavel ...... shtroj me zhavor, zhavorroj
gravestone ...... gur varri
grave-yard ...... varrezë
gravid ...... shtatëzënë
gravitity ...... shtatzënësi
gravitate ...... prirem, tërhiqem nga
gravitation ...... tërheqje - rëndesë
gravity ...... gravitet, rëndesë - seriozitet, karakteri i rëndë -
gjendje serioze
gravure ...... gravurë
gravy ...... lëng mishi
gray ...... shih grey
graze ...... çik, fshik, prek lehtë - gërvisht, rrjep (lëkurën)
graze ...... kullot
grazzier ...... kullotës, rritës bagëtish për treg
grazing ...... kullotë
grease ...... lyrë, dhjamë yndyrë, sallo (e shkrirë) - graso,
llubrifikues, lyrësues
grease ...... lubrifikoj, lyrësoj, vajoj - jap ryshfet, mitos -
        "grease sb.'s palm = i jap mitël, i lyej rrotën dikujt
grease-box ...... vajnik
grease ...... i lyrosur, i ndotur - i rrëshqitshëm
great ...... i madh - i rëndëishëm, i shquar
greatcoat ...... pallto e madhe, kapotë
great-grandchild ...... stërnip, stërmbesë
great-granddaughte ...... stërmbesë
great-grandfather ...... stërgjysh
great-grandmather ...... stërgjyshe
great-grandson ...... stërnip
greatly ...... shumë tepër
greatness ...... madhësi - madhështi
Grecian ...... grek
greed ...... lakmi, makuteri
greedily ...... me lakmi, me makutëri
greediness ...... makutëri, lakmi
greedy ...... lakmues, makut, lakmitar
Greek ...... grek - gjuha greke, greqishtja
green ...... i gjelbër, i papjekur - i papërvojë - i gjallë, i pashuar
- i jeshiluar
green ...... jeshile, ngjyrë e gjelbër - jeshillëk - vend i
gjelbëruar, fushë me bar
greenback ...... banknotë
greener ...... gjelbërim, blerim
green-eyed ...... sygjelbër - ziliqar
greengrocer ...... perimeshitës, pemëshitës
greengrocery ...... dyqan frutash e perimesh
greenhorn ...... njeir i papjekur, kungullaç
greenhouse ...... serrë
greenish ...... gjelbërosh
greenness ...... jeshillëk - mungesë përvoje, papjekuri
green-room ...... dhomë pushimi (për aktorët)
green-stuff ...... perime
green-wood ...... pyll i gjelbëruar
greet ...... përshëmdet - hapet shpaloset
greeting ...... përshëndetje
gregarious ...... që jeton në tufa - i shoqërueshëm
grenade ...... granatë
grenadier ...... granathedhës - granatier
grew ...... past e groë
grey ...... i përhimtë, bojë hiri, gri - i thinjur
grey ...... ngjyrë e përhimtë, gri - rroba gri
greybeard ...... plak
greyheaded ...... flokëzbardhur, flokëthinjur
greyhound ...... zagar, langua
grey-matter ...... truri
grid ...... rrjet elektrik - rrjeti i kordinatave
griddle ...... tigan
gridiron ...... skarë - fushë futbolli
grief ...... hidhërim, pikëllim - fatëkeqësi, mjerim -
       "come to grief = dështoj, falimentoj, pësoj fatkeqësi"
grievance ...... arsye, shkak (për ankesë) = ankesë
grieve ...... helmoj, hidhëroj, pikëlloj - ndihem i pikëlluar,
hidhërohem, brengosem
grievous ...... i rëndë - i hidhur - i helmuar, i mjerë
grill ...... mish, qofte etj. të skarës - skarë (për pjekjen e mishit)
grill ...... pjek (në skarë) - piqem në diell, thekem (në diell etj.)
- mbys me pyetje
grille ...... grilë, thurime shufra hekuri
grilled ...... të skarës
grill-room ...... pjektore
grim ...... i zymtë, ogurzi - i ashpër, i rreptë, i pamëshirshëm
grimace ...... ngërdheshje, grimasë
grimace ...... ngërdheshëm
grime ...... blozë, zgjyrë, zhul
grime ...... ndyj, bëj pis, ndot
grimy ...... i nxirë, i tymosur - i ndotur, i mbuluar (me blozë)
grin ...... zgërdhij, zbardh dhëmbët, zgërdhihem - qesh nën hundë, vë
buzën në gaz
grin ...... zgërdheshje, zbardhje e dhëmbëve
grind ...... bluaj, grimcoj - kërcas, kërcëllij dhëmbët - bluhet -
dërrmoj,
       shtyp - mpreh - rrotulloj
grind ...... punë e mërzitshme, angari
grinder ...... mulli blues, mulli kafeje - frezë dentisti - dhëmbë
grindstone ...... gur mulliri, mokër - "keep sb's nose to the
grindstone =
          i marr shpirtin, s'e le të ngrejë kokë nga puna"
grip ...... shtrëngim, kapje - dorezë - aftësi - valixhe
grip ...... shtrëngoj, mbërthej, kap - mbaj gjallë (vëmendjen)
gripe ...... ngacmoj, trazoj - shtrëngoj - më sëmbon
gripe ...... shtrëngim - dorezë - therje, sëmbim (në bark)
grippe ...... grip
grippy ...... i griposur
gripsack ...... çantë, valixhe
grisly ...... i tmerrshëm, ngjethës
grist ...... drithë për tu bluar - fitim, qar
gristle ...... dell
grit ...... forcë karakteri, qndresë - guriçka, zhavorr, rërë
grit ...... kërcëllij dhëmbët - mbuloj me zhavorr
grits ...... bullgur tërshëre
gritty ...... i fortë, i guximshëm, i vendosur - prej rëre, ranor
grizzle ...... grindem, bëj naze
grizzle ...... thinjem
grizzled ...... i thinjur
grizzly ...... i përhimtë - me thinja
grizzly ...... i përhimtë (i Amerikës së Veriut)
groan ...... rënkim, ankim, kuisje
groan ...... rënkoj - rënkoj, vuaj shumë - kuis, gërvij - e ndërpres
me ankim
groats ...... bullgur
grocer ...... bakall, shitës ushqimesh
grocery ...... ushqimore - ushqime, mallra ushqimore
grog ...... i dehur - i paqëndrueshëm - që i merren këmbët
groin ...... ijë - kube kryq
groom ...... kujdestar kuajsh - dhëndër
groom ...... kujdesem për kuajt - stërvit, përgatit
groove ...... lug, ulluk, rruvijë - rutinë
groove ...... i bëj ulluk, kanal
grope ...... eci, gjej rrugën duke prekur me dorë - kërkoj diçka me të
prekur
gropingly ...... me të prekur
gross ...... trashanik - i madh, i vëllimshëm - flagrant, açik -
gjithësej - bruto -
       i majmë, i trashë - përgjithësisht
gross ...... dymbëdhjet dyzina
grotesque ...... grotesk
grouch ...... pakënaqësi, gjendje e keqe shpirtërore - qaraman, qarash
grouch ...... qahem, ankohem
ground ...... past dhe p.p. e grind 1
ground ...... tokë, dhe - "lie on the ground = shtrihem përdhe" -
        bazë - truall, tokë - aerodrom - kopsht - fushë - arsye
-
        "have good grounds for = kam arsye të forta për"
ground ...... themeloj - mësoj, udhëzoj - ndesh në cektirë, në breg -
tokëzoj,
        lidh me tokën = arsyetoj, provoj me argumente - nuk
ngrihet në flut
ground-floor ...... kati i poshtëm, kati përdhes
groundles ...... i pashkak - i pabazuar, i pathemeltë
groundrent ...... qera për truall
groundsman ...... kujdestar i fushës së sportit
groundwork ...... themel, bazë - grup, njësi ajrore
group ...... mbledh - mblidhem në grupe - klasifikoj, grupoj
group ...... thëllëzë
grouse ...... qahem, ankohem, grindem - ankim
grouse ...... qarje, ankesë
grouse ...... korije, zabel
grove ...... shtrihem barkas (para dikujt), poshtërohem, i puth këmbën
grovel ...... dallkauk, puthadorë
groveller ...... rrit - rritem - rritet, ngrihet, zmadhohet - bëhem,
shndërrohem
grow ...... rritës
grower ...... rritës - rritje
growing ...... hungëroj, nxjerr një hungërimë - oshëtin, gjëmon, buçet
growl ...... hungërimë
growl ...... i rritur, i pjekur
grown ...... i rritur, i madh
grown-up ...... rritje - zmadhim, zgjerim, shtim - zhvillim,
përforcim, ngritje
growth ...... pendë, sfrat
groyne ...... larvë - ushqim
grub ...... rrënoj, rrëmih - shkul (rrënjët etj.) - shpyllëzoj - puoj
shumë
grub ...... punë e rëndë
grub ...... shkulës
grubber ...... i palarë, i ndotur - i krimbur
grubby ...... pakënaqësi, keqdashje, smirë
grudge ...... më dhimbset, e jap pa qejf
grudge ...... jashtë vullnetit, padashur
grudgingly ...... qull
gruel ...... mundoj, rraskapit
gruel ...... rraskapitës, mundues, torturues
grueling ...... i frikshëm, i tmerrshëm - i neveritshëm
gruesome ...... i ashpër, brutal - i trashë (zëri)
gruff ...... gërnjë, ankim, qarje
grumble ...... grindem, qahem, ankohem - gjëmon, oshëtin
grumble ...... qaraman gërnjar
grumbler ...... qaraman
grumbly ...... idhnak, zemërak
grumpy ...... numëroj, gërrij
grunt ...... hungërimë
grunt ...... dorëzani, garanci, peng - dorëzanës
guarantee ...... garantoj, hyj dorëzënë, dorëzanoj
guarantee ...... dorëzanës, dorëzanë
guarantor ...... garanci
guaranty ...... rojë - vigjilencë, syhaptësi - konduktor
guard ...... ruaj, bëj rojë - mbroj
guard ...... i vëmendshëm, i kujdesshëm - i mbrojtur, i sigurt
guarded ...... kujdestar, tutor - rojtës, roje - "guardian angel =
engjëll mbrojtës"
guardian ...... kujdestari, tutelë
guardianship ...... dhomë, kabinë e rojes
guardroom ...... rojë
guardsman ...... mustak - sylesh, torollak
gudgeon ...... guerile, njësit guerile
guerilla ...... marr me mend, gjej me hamendje - supozoj - mendoj,
pandeh
guess ...... hamendje, pandehje - "at a guess = përafërsisht" - "by
guess = me hamendje"
guess ...... pandehje, hamendje, supozim
guess-work ...... mik, mysafir, i ftuar - klient (hoteli etj.)
guest ...... gajasje
guffaw ...... gajasem së qeshuri
guffaw ...... udhëheqje - drejtim - parim drejtues
guidance ...... udhëheq - prij - drejtoj, jap drejtimin
guide ...... shoqërues, cicëron - drejtim, udhëheqje - udhëzues,
manual
guide-book ...... libër udhëzues
guided missile ...... raketë e telekomanduar
guide-post ...... tabelë rrugore
guild ...... esnaf, shoqatë - gildë
guildsman ...... esnaf
guile ...... mashtrim, dinakëri
guileful ...... mashtrues
guileless ...... i padjallëzuar, i sinqertë
guillotine ...... gijotinë
guilt ...... faj
guiltiness ...... fajësi
guiltless ...... i pafajshëm
guilty ...... fajtor
guinea ...... 21 shilinga
guinea-pig ...... derr indie - kafshë eksperimentale
guise ...... dukje, pamje - veshje, petk - "under the guise = nën
maskën e"
guitar ...... kitarë
guitarist ...... kitarist
gulch ...... grykë, qafë e ngushtë mali
gulf ...... gji - humnerë - hendek
gull ...... çafkë, pulëbardhë
gull ...... gënjej, mashtroj
gull ...... leshko, njeri që gënjehet lehtë
gullet ...... gurmaz, gabzher
gullible ...... që mashtrohet lehtë
gully ...... hon - vijë, ulluk
gulp ...... gëlltit
gulp ...... gërrqe, gllënjkë e madhe - gëlltitje
gum ...... mishi i dhëmbëve
gum ...... ngjit
gum ...... gomë, llastik, kauçuk - ngjitës rrëshirë
gummy ...... ngjitës
gumption ...... shkathtësi, mprehtësi, mençuri, prakticizëm
gun ...... armë, pushkë - "stick to one's guns = u përmbahem parimeve,
qëndroj në timen"
gunboat ...... kanonierë
gun-carriage ...... shtrat i topit
gun-cotton ...... piroksilinë
gun-fire ...... zjarr i armëve
gunman ...... bandit
gunner ...... mitralier - artilier
gunnery ...... qitje me artileri - artileri
gunny ...... pëlhurë kërpi - thes kërpi
gunpowder ...... barut
gun-runner ...... kontrabandist (armësh)
gun-running ...... kotrabandë armësh
gun-shot ...... e shtënë (arme)
gunsmith ...... armëtar, armëpunues
gunstick ...... shufër pushke
gun-stock ...... qytë pushke
gurgle ...... gurgullimë, llokoçitje - gërgëritje
gurgle ...... gurgulloj - gërgërit
gush ...... rrëke, çurg - shkulm, shpërthim
gush ...... del me shkulm, derdhet me vrull, çurgon - flas i hazdisur
gusher ...... pus nafte me fontanë
gust ...... furi, vrull - shpërthim (i zemërimit etj.)
gustation ...... shijim
gusto ...... shije, shijim - dëshirë
gusto ...... i vrullshëm, i furishëm, i rrëmbyeshëm
gut ...... zorrë - të brendshme - kurajë, guxim, burrëri - tel, kordë
(zorrësh)
gut ...... qëroj, nxjerr të brendshmet - shkatërroj, djeg krejt
gutter ...... ulluk shiu - kanal (shkarkimi) - rrugicë e ndyrë -
        "the language of the gutter = gjuhë rrugësh"
gutter-snipe ...... fëmijë rrugësh, rrugaç
guttural ...... tingull grykor - grykor
guy ...... djalë - gagrel
guy ...... qesh, tallem, vë në lojë
guzzle ...... gllabëroj, përlaj - gëlltit menjëherë
gym ...... shkurtim i gymnasium
gymnasiast ...... gjimnazist - gjimnast, tranier gjimnastike
gymnasium ...... palestër - gjimnaz, shkollë e mesme e përgjithshme
gymnast ...... specialsit gjimnastike
gymnastic ...... gjimnastikë
gymnastics ...... gjimnastikë
gynaecologic ...... gjinekologjik
gynaecologist ...... gjinekolog
gynaecology ...... gjinekologji
gypsum ...... gips, allçi
Gypsy ...... shih Gipsy
gyrate ...... sillem qark, rrotullohem
gyration ...... rrotullim
h ...... shkronja e tëtë e alfabetit anglez
ha ...... ha! - ah!
habeas ...... fletëthirrje (për në gjyq)
haberdasher ...... çikërrimtar - tregtar ndërresash për burra
haberdashery ...... dyqan çikërrimash - galanteri, kinkaleri
habiliment ...... veshje
habilitate ...... vesh - pajis
habit ...... rregull, normë, zakon - huq - shprehi, zakon - rasë,
rrobë fetare
habitable ...... i banueshëm
habitancy ...... banim
habitant ...... banor
habitation ...... vendbanim - banesë, banim
habitual ...... i zakonshëm
habitually ...... zakonishtm si rregull
habituate ...... mësohem me, familjarizohem - shkoj, frekuentoj dendur
habituation ...... familjarizëm
habitude ...... zakon - prirje
habitue ...... frekuentues i rregullt
hack ...... kalë me qira - gërdallë, coftinë (kali) - karrocë (me
qira)
hack ...... shat - sopatë - prerje me sopatë - mëditës, argat -
       "hack writer = shkrimtar me mëditje, shkrimtar i keq, i
shitur"
hack ...... pres pa mjeshtëri, copëtoj - bëj shenjë me sopatë - kam
kollë të thatë - prashit
hacking ...... "hacking caugh = kollë e thatë"
hackles ...... pupla (të qafës së gjelit)
hackle ...... krehër për lirin
hackle ...... lënuar, kreh lirin
hackney ...... kalë (shale dhe tërheqjeje)
hackney-carriage ...... karrocë me qira
hackneyed ...... bajat, i rëndomtë, pa kripë
hack-saw ...... sharrë hekuri
had ...... past dhe p.p. e have
hadn't ...... shkurt e had not
haematite ...... hematit
haemoglobin ...... hemoglobinë
haemophilia ...... hemofili
haemorrhage ...... hemoragji, gjakderdhje
haft ...... dorezë (kame, thike)
hag ...... shtrigë
haggard ...... i leqëndisur, i dërrmuar
haggle ...... bëj pazar, jap e marr (për çmimin etj.)
hail ...... përshëndet - thërres - shpall
hail ...... përshëndetje - thirrje - tungjatjeta
hail ...... breshër - breshëri
hail ...... bie breshër - bie si breshër, derdhet si breshër
hail-stone ...... kokër breshëri
hail-storm ...... stuhi me breshër
hair ...... flok, qime - "have one's hair out = qethem" - lesh
hair-breadth ...... "escape by a hair's breath = shpëtoj për një qime"
hairbrush ...... furçë (flokësh)
hair-cut ...... qethje
hair-do ...... krehje e flokëve
hairdresser ...... floktar, floktare
hairdressing ...... bërje e flokëve
hairless ...... tullë, tullac, pa flokë
hair-like ...... si qime, si flok - i mbuluar me lesh, lesharak
hair-line ...... vijë, ndarje e flokëve
hairpin ...... karficë - "hair pin bend = kthesë e fortë"
hairraising ...... rrëqethës
hairsplitter ...... njeri që kapet pqs gjërave fare të vogla
hairsplitting ...... kapje pas gjërave fare të vogla, imtësi
hairspring ...... qime (sahati)
hairy ...... leshtor
halcyon ...... e qetë (koha)
hale ...... i shëndoshë, i shëndetshëm - "hale and hearty = shend e
verë"
half ...... gjysmë
half-and-half ...... përzierje gjysmë për gjysmë
halfback ...... gjysmëmbrojtës
half-baked ...... i papjekur, i cekët, i nxituar
half-bred ...... i përzier, i kryqëzuar
half-brother ...... vëlla me nënë ose me baba tjetër
half-hearted ...... i bërë me gjysmë zemre
half-heartedly ...... pa qejf, me gjysmë zemre
half-hour ...... gjysmë ore
half-mast ...... "at half mast = në gjysmë shtize"
half-moon ...... gjysmëhëne
halfpenny ...... gjysmë peni
half-sister ...... motër me nënë ose baba tjetër
half-sole ...... u vë, u shtie gjysma (këpucëve) - gjysmë
half-time ...... gjysmë dite punë - pjesa e parë e lojës
half-way ...... që gjendet në gjysmën e rrugës - gjysmak
half-witted ...... mendjeshkurtër
hall ...... sallë - mensë (në universitet) - sallon, paradhomë
hall-mark ...... vulë, damkë
hallo ...... hej!
hallo ...... ndërsej (qentë)
hallow ...... shenjtëroj
hall-stand ...... varëse rrobash
hallucination ...... halucinacion
hallëay ...... sallon, paradhomë - korridor
halo ...... kurorë drite, brerore - ndalin, qëndrim - vendqëndrim
halt ...... ndalin, qëndrim - vendëqëndrim
halt ...... ndaloj - ndal!
halt ...... ngurroj, lëkundem
halt ...... i çalë
halter ...... kapistër - lak i litarit (për të varur)
halvah ...... hallvë
halve ...... ndaj përgjysmë - shkurtoj përgjysmë, përgjysmoj
halves ...... half
ham ...... proshutë
ham-handed ...... duarngathët
hamlet ...... fshat i vogël
hammer ...... çekiç - këmbëz pushke
hammer ...... ngul, godas me çekiç - farkëtoj, rrah
hammer-blow ...... goditje (çekani)
hammock ...... kolovajzë, shilarëse - shtrat i varur
hamper ...... shportë me kapak
hamper ...... pengoj, vështirësoj, ndaloj (zhvillimin etj.)
hamstring ...... lak i këmbës
hamstring ...... gjymtoj
hand ...... dorë - punëtor - ekuipazh anije - shkrim - akrep (sahati)
- pjesëmarrje
hand ...... dorëzoj
handbag ...... kuletë, çantë grash - çantë dore
handball ...... hendboll
hand-barrow ...... karro dore
handbill ...... shpallje, lajmërim dorazi
handbook ...... manual, doracakpëllëmbë (si masë)
handbreadth ...... karrocë dore
handcart ...... shtrëngim i duarve
handclasp ...... prangë
handcuff ...... i vë (hedh, shtie) prangat
handcuff ...... pak, një grusht - "a handful of people = një grusht
njerëzish"
handful ...... lente zmadhuese
handglass ...... granatë dorë
hand-grenade ...... shtrënigim (i duarve)
handgrip ...... pengesë
handicap ...... pengoj, ia bëj të vështirë, i sjell prapambetjen
handicap ...... i prapambetur, i pazhvilluar
handicapped ...... zeje, punë dore, prodhim zejtar - mjeshtëri (në
punën e dorës)
handisraft ...... zejtar, mjeshtër
handicraftsman ...... shami dore
handkerchief ...... dorezë, dorëz - bisht
handle ...... titull, ofiq
handle ...... prek, zë me dorë - trajtoj - sillem - tregtoj
handle-bar ...... timon (biçiklete, motoçiklete)
handmade ...... i punuar me dorë
hand-me-down ...... i gatshëm, i lirë - i përdorur
hand-out ...... lëmoshë
handrail ...... parmak
handshake ...... rrokje, shtrëngim duarsh, toka
handsome ...... i pashëm, i bukur - bujar - mjaft i madh
handsomely ...... bujarisht, bukur, për bukuri
handspike ...... levë
handstand ...... qëndrim mbi duar
handwork ...... punë e bërë me dorë
handwriting ...... shkrim (me dorë)
handy ...... duarshkathët, që i vjen ndoresh - i dobishëm, i
përdorshëm - i arritshëm,
       jo larg - i gatshëm
hang ...... varem - var - mbuloj
hang ...... mënyra e varje (së rrobave) - mënyrë, kuptim, thelb -
       "not car a hang = nuk e çaj kokën"
hangar ...... hangar (aeroplanësh)
hanger ...... varëse
hanger-on ...... sahanlëpirës, laro
hangig ...... varje (e rrobave) - varje (në litar) - perde etj.
hangman ...... xhelat
hang-over ...... mbeturinë - dhëmbje koke etj. nga pija
hank ...... shkulm, torkë
hanker ...... dëshirohem, lakmoj, digjem nga dëshira
hankering ...... dëshirim, dëshirë e fortë
hanky-panky ...... mashtrues - mashtrim, batakçillëk, truk, marifet
hansom ...... kaloshinë
hap ...... rast, fat
hap ...... ndodh, rastis
haphazard ...... rastësi - i rastësishëm - rastësisht, aksidentalisht
hapless ...... fatkeq, i mjerë, i pafat
haply ...... rastësisht - ndoshta
happen ...... ndosh, ngjet, rastis - gjendem, rastësisht diku - "I
happened to be there =
        rastësisht u ndodha atje" - "as it happens = rastësisht"
happening ...... ngjarje, ndodhi
happily ...... lumturisht, fatmirësisht
happiness ...... lumturi, fatbardhësi
happy ...... i lumtur, fatbardhë - i kënaqur
happy-go-lucky ...... i shkujdësur - i rastësishëm - ku rafsha mos u
vrafsha
harangue ...... llogo, ligjëratë
harangue ...... mbaj llog, ligjëroj
harass ...... shqetësoj, ngacmoj, nuk lë të qetë - sulmoj herë pas
here
harassment ...... shqetësim, ngacmim
harbinger ...... paralajmërues, lajmëtar, parashikues (orakull)
harbour ...... port, skelë, liman - strehim, strehë
harbour ...... hedh spirancën (në liman) - strehoj, fsheh - ushqej,
kam në mend
hard ...... i fortë - i vështirë, i rëndë - i ashpër - i rreptë, i
pashpirt -
       i zellshëm - i egër
hard ...... fort, me tërë forcën, me këmbëngulje - ashpër - me
vështirësi
hard-boiled ...... e zierë shumë (veza) - i regjur
hard-back ...... kopertinë kartoni
hard-board ...... pllakë tallashi
hard-core ...... bërthamë e fortë
harden ...... forcohet, ngurtësohet - kalit (çelikun) - bëhem i
ashpër, i pashpirt
hardener ...... farkëtues, farkëtar
hardening ...... ngurtësim, forcim - kalitje
hard-featured ...... me tipare të ashpra, të egra (në fytyrë)
hard-fisted ...... dorështrënguar
hard-handed ...... duarashpër
hardhead ...... kokëfortë, kokëngjeshur
hard-headed ...... praktik, realist - kokëfortë
hard-hearted ...... zemërgur
hardihood ...... trimëri, guxim - paturpësi
hardily ...... me guxim, me trimëri
hardiness ...... qëndrueshmëri - guxim
hardly ...... zor, vështirë - me mundim, vështirësi - thuajse, pothuaj
- zor se - sapo
hardship ...... vuajtje, mundim - mjerim, varfëri
hard-up ...... që është ngushtë, hollë (nga paratë)
hardware ...... hekurishte, prodhime metalike - pajisje të rënda
ushtarake -
          trup i metaltë (i kompjuterve)
hardy ...... guximtar, trim, i vendosur - i durueshëm
hare ...... lepur
harebell ...... lule lepuri
hare-brained ...... mendjelehtë, karafil
hare-lip ...... buzëlepur
harem ...... harem
haricot ...... ragu - fasule
hark ...... dëgjoj - "hark back = kthehem prapë (te një bisedë)"
harken ...... shih hearken
harlequin ...... arlekin, palaço
harlot ...... grua e përdalë
harlotry ...... prostitucion, kurvëri
harm ...... dëm, dëmtim
harm ...... dështoj - cenoj
harmful ...... i dëmshëm
harmless ...... i padëmshëm - i pafajshëm
harmonica ...... harmonikë
harmonically ...... harmonikisht
harmonics ...... harmoni
harmonious ...... i harmonishëm
harmonist ...... harmonist
harmonization ...... harmonizim
harmonize ...... harmonizoj
harmony ...... harmoni
harness ...... takëm i kalit, pajime - pajime (ushtarake)
harness ...... mbrej - shfrytëzoj (burimet ujore)
harp ...... harpë
harp ...... i bie harpës
harpoon ...... fushje (për gjyetin e peshkut)
harridan ...... telendare
harrier ...... langua për lepuj
harrow ...... lesë
harrow ...... lesoj - ngacmoj, shqetësoj, nevrikos - mundoj
harry ...... sulmoj, shkretoj, plaçkit - shqetësoj
harsh ...... i ashpër, i egër - "a harsh voice = zë i ashpër" -
        "a harsh punishment = dënim i ashpër"
harshly ...... me ashpërsi
hartshorn ...... brirët e drerit - alkool amoniakor
harum-scarum ...... njeri i papërmbajtur - i papërmbajtur, i
papërmbajtshëm
harvest ...... të korra - prodhimet e ta lashtave, të korrura -
fryte, pasoja
harvest ...... korr, vjel, mbledh prodhimin
harvester ...... korrës - makinë korrëse
harvestman ...... korrës
has ...... njëjës e tashme e foljes have
has-been ...... dikush a diçka e vjetëruar
hash ...... pres, grij copa copa (mishin) - ngatërroj, bëj lesheli
hash ...... çrregullim, rrëmujë, mishmash
hashish ...... hashash
hasn't ...... shkurt i has not
hasp ...... pafta e rezes
hasp ...... mbyll
haste ...... nxitim, ngutje
hasten ...... përshpejtoj, nxit - nxitoj, ngutem
hastily ...... me nxitim, ngutas
hastiness ...... ngutje, nxitim
hasty ...... i shpejtuar, i ngutur - i shpejtë, i nxituar
hat ...... kapele
hatch ...... kapak (i hambarit të anijes) - kapanxhë
hatch ...... çelin (zogjtë) - ngroh vezët (klloçka) - kurdis (diçka)
hatch ...... zogjtë e klloçkës
hatch ...... heq vija (paralele, që ndërpriten etj.)
hatchet ...... sakicë, naxhake, latore
hatchway ...... shih hatch 1
hate ...... urrej, kam urrejtje, nuk e shoh dot me sy
hate ...... urrejtje
hateable ...... i urryer
hateful ...... i urrejtshëm
hatless ...... kokëzbuluar, pa kapele
hatpin ...... karficë, kapëse (e kapelës)
hatred ...... urrejtje
hatter ...... kapelabërës, kapelapunues - kapeleshitës
haughtily ...... me mendjemadhësi
haughtiness ...... mendjemadhësi, kryelartësi
haughty ...... mendjemadh, kryelartë, arrogant
haul ...... tërheq, bart, transportoj - ndërron drejtimin (era, anija)
haul ...... rrugë, bartje, transportim - një dorë e mirë (të hollash
etj.)
haulage ...... transportim - tarifë (transporti)
haulier ...... kamionist
haullm ...... kërcell - kashtë
haunch ...... kofshë
haunt ...... vizitoj, shkoj dendur - përpihet, shfaqet (si hie),
fanitet
haunt ...... vend që vizitohet dendur - fantazëm
hautboy ...... oboe
have ...... kam - "I have not time = nuk kam kohë" - dua, dëshiroj -
       "have sb down = më ka ardhur mysafir dikush"
have ...... lejoj, lë - "they have come = ata kanë ardhur"
haven ...... liman - strehim
haversack ...... çantë shpine (ushtarake)
havoc ...... shkretim, shkatërrim - "play havoc = rrënoj, shkatërroj"
haw ...... kokër murrizi
hawk ...... fajkua
hawk ...... bëj tregti derë më derë - përhap thashethëme
hawker ...... shitës ambulant, pramtar
hawk-eyed ...... syfajkua, syshqiponjë
hawser ...... pallamar, cimë
hawthorn ...... murriz
hay ...... bar i thatë, sanë
haycock ...... kapule bari
hay field ...... livadh
hay-fork ...... sfurk
hayloft ...... plevicë (bari)
hayrick ...... mullar bari të thatë
hazard ...... lojë kumari - rrezik
hazard ...... rrezikoj - guxoj, marr guximin - i rrezikshëm
hazardeous ...... i rrezikshëm
haze ...... perde e hollë (tymi, mjegulle) - mjegullimë, turbullirë
hazel ...... lajthi (druri, kokrrat) - ngjyrë kafe e kuqërreme
hazel-nut ...... lajthi
hazily ...... në mënyrë të turbullt, të mjegulluar
haziness ...... mjegullim
hazy ...... i mjegulluar - i turbullt, i pasigurtë
H-bomb ...... bombë me hidrogjen
he ...... ai - u shtohet emrave që tregojnë gjininë mashkullore -
"hegoat = cjap"
head ...... kokë - "of one's head over = i çmendur" - kreu, maja -
kapitull -
       udhëheqës, drejtues
head ...... drejtoj, kryesoj - i vë titullin (artikullit) - drejtohem,
ia mbaj, nisem -
       "head off = i zë rrugën" - godas, i bie topit me kokë
headache ...... dhembje koke
head-band ...... shirit rreth kokës
headboard ...... koka e krevatit
headdress ...... shami koke, mbulesë koke
heading ...... titull (libri etj.)
headland ...... kep, hundë (toke)
headless ...... i pakokë - i trashë
headlight ...... drita e parme e automobilit, e lokomotivës
headline ...... titull gazetash - përmbledhje në fund të lajmeve
headline ...... i vë titullin, titulloj (një artikull etj.)
headlong ...... nxitimthi - kryengulthi, kokëngulthi
headman ...... prijës, kryeplak
headmaster ...... drejtor shkolle, kryemësues
headmistress ...... drejtoreshë shkolle
headmost ...... që është në ballë, në krye
headpiece ...... helmetë - zgjuarsi, mendjemprehëtësi
headquarters ...... shtab - qendër
headstone ...... gur varri
headstrong ...... kokëshkretë, kokëfortë
headwaiter ...... kryekamarier
headway ...... sukses, përparim, ecje përpara
head-word ...... fjalë titulli (në fjalor)
heady ...... i vrullshëm, i rrëmbyer - shushatës, që të bie në kokë -
marramendës
heal ...... shëroj, mjekoj - mbyllet, përthahet (plaga) - shuaj,
pajtoj (një grindje etj.)
healer ...... shërues - ilaç, bar
healing ...... shërues
health ...... shëndet - "health resort = vend klimaterik" -
        "drink e health to = ngre shëndet për"
healthful ...... shëndetdhënës, i shëndetshëm
healthily ...... shëndoshë
healthines ...... të qenët i shëndoshë, i shëndetshëm
healthy ...... i shëndoshë - shëndetdhënës, i shëndetshëm -
        "a healthy climate = klimë e shëndetshme"
heap ...... pirg, grumbull, turrë, stivë - "heaps of = shumë" -
       "she feeling heaps better = ajo ndihet shumë më mirë"
heap ...... bëj kapicë - mbush me majë - grumbulloj
hear ...... dëgjoj - mësoj, marr vesh (diçka) - marr lajme, letra
heard ...... past dhe p.p. e hear
hearer ...... dëgjues
hearing ...... dëgjim - gjykim, hetim (i një çështjeje)
hearing-aid ...... aparat dëgjimi
hearken ...... dëgjoj me vëmendje, i vë vëshin
hearsay ...... zarë, fjalë, thashetheme
hearse ...... karrocë, makinë varrimi
heart ...... zemër - guxim - pjesa e brendshme, bërthama - mesi,
mjedisi - "it does my heart
       good = kjo më gëzon, më jep zemër" - "set one's heart
upon sth. = dëshpërohem,
       digjem nga dëshira për, e dua me gjithë shpirt, më digjet
zemra për,
       "take sth. to heart = prekem thellë"
heartache ...... hidhërim i thellë, dëshpërim, mallëngjim
heartbeat ...... rrahje e zemrës
heart break ...... pikëllim i thellë
heart-breaking ...... pikëllues, që të copëton zemrën
heartbroken ...... zemërplasur, zemërthyer
heartburn ...... djegësirë - xhelozi, smirë - pakënaqësi
hearten ...... inkurajoj, i jap zemër
heart-failure ...... pushim zemre
heartfelt ...... i përzemërt, i çiltër
hearth ...... vatër, oxhak - njerëzit e shtëpisë, familja - farkë
hearth-rug ...... qilim para oxhakut
heartily ...... me gjitha zemër, përzemërisht - shumë
heartiness ...... sinqeritet, përzemërsi
heartless ...... zemërgur, i pamëshirshëm, i pashpirt
hearts-ease ...... lule panse, vjollcë
heartsick ...... zemërvarë, i pikëlluar, i hidhëruar
heartsore ...... zemërplagosur, i dëshpëruar
heartstring ...... telat e zemrës
heart-to-heart ...... i përzemërt, i hapur, i çiltër
hearty ...... i përzemërt, i sinqertë
heat ...... nxehtësi - zjarrmi, zjarrrr - ngrohje - zjarr, valë -
zemërim,
   pezmetim - vapë - shkrirje - inkadeshencë - afsh
heat ...... ngroh, nxeh - skuq - ngrohem - ndizem, marr flakë
heated ...... i zjarrtë
heatedly ...... plot zjarr
heater ...... ngrohës, nxehës
heath ...... shqopishtë - shqopë, mreçë
heath-cock ...... gjel i egër
heathen ...... idhulltar, pagan - barbar
heathenish ...... pagan
heathenism ...... paganizëm, idhulltari
heather ...... shqopë - "take to the heather = dal kaçak
heating ...... ngrohje
heave ...... nxjerr, flak - ngre spirancën etj. - tërheq (litarin) -
gufoj -
       "heave in sight = duket në horizont"
heaven ...... qiell
heavenly ...... qiellor - "heavenly bodies - trupat qiellor" - i
mrekullueshëm, shumë i mirë
heavily ...... rëndë
heavy ...... i rëndë - i stuhishëm (për detin), i fortë (shi, dëborë)
-
       "heavy traffic = lëvizje e madhe"
heavy-armed ...... i armatosur rëndë
heavy-footed ...... hap rëndë
heavy-hearted ...... zemërplasur, i dëshpëruar
heavy-laden ...... i ngarkuar rëndë - i pikëlluar
heavy-weight ...... peshë e rëndë
hebdomadel ...... i përjavshëm
heckle ...... mbërthej me pyetje
hectare ...... hektar
hectic ...... i kuqëremtë, i përskuqur - i ethshëm, i tendosur -
tuberkuloz
hectic ...... kuqëlim, përskuqje - i sëmurë me tuberkuloz
hectogram ...... hektogram
hectoliter ...... hektolitër
hectometer ...... gardh
hedge ...... rrethoj me gardh - i bëj dredhë, nuk i përgjigjem drejt
hedge ...... iriq
hedgehog ...... vëmendje - kujdes - "pay heed = i kushtoj vëmendje"
heed ...... i kushtoj vëmendje, i vë veshin
heedful ...... i vëmendshëm
heedless ...... i shkujdesur - i pavëmendshëm
heel ...... thembër - takë e lartë
heel ...... i vë, i hedh thembra
heel ...... anoj, pjerr (anijen)
heelpiece ...... thembër këpuce, takë
hefty ...... i fuqishëm, trupmadh
hegemonic ...... hegjemon
hegemony ...... hegjemoni
heifer ...... mëshqerrë
height ...... lartësi - kulm - vendi i lartë - gjatësi e trupit
heighten ...... ngre - zmadhoj
heinous ...... i urryer, i tmerrshëm
heir ...... trashëgimtar
heir ...... trashëgoj
heirdom ...... e drejta trashëgimore - pasuri e trashëguar
heiress ...... trashëgimtare
held ...... past dhe p.p. e hold 1,2
helical ...... spiral
helicopter ...... helikopter
heliograph ...... heliograf
heliography ...... hekiograf
heliotherapy ...... helioterapi
helium ...... helium
hell ...... ferr, skëterrë - "what the hell do you want = ç'djall
kërkoni"
he'll ...... shkurt i he ëill, he shall
Hellene ...... helen, grek
Hellenic ...... helenik
Hellenist ...... helenist
Hellenistic ...... helenistik
hello ...... tungjatjeta
helm ...... timon (vapori) - timonier, udhëheqës, drejtues
helm ...... helmetë
helmet ...... helmetë
helmsman ...... timonier
help ...... ndihmoj - përmbahem, i shmangem
help ...... ndihmë, mbështetje, përkrahje
helper ...... ndihmës
helpful ...... i dobishëm - ndihmues
helping ...... pjesë, racion (ushqimi) - ndihmë
helpless ...... i pazoti, i paaftë - që s'ka përkrahje
helpmate ...... ndihmës - bashkëshort, ortak
helter-skelter ...... rrëmujë, lëmsh, lesh e li - rrëmujë, çrregullim
helve ...... bisht sëpate
hem ...... palë (e rrobës), anë e përthyer
hem ...... qep palën, i bëj palën - "hem in = kufizoj, rrethoj"
he-man ...... burrë i vërtetë
hematite ...... hematit
hemisphere ...... hemisferë, gjysmërruzull
hemoglobin ...... hemoglobinë
hemophilia ...... hemofili
hemorrhage ...... hemoragji
hemorrhoid ...... hemorroide
hemp ...... kërp - fije kërpi
hemstich ...... azhur, urjezë
hen ...... pulë
henbane ...... shtarë
hence ...... që këtu, që nga kjo kohë - kështu
henceforth ...... që tani e tutje
henchman ...... ithtar - këlysh, laro
hen-coop ...... qymez, kotec pulash
hen-hearted ...... shpirtvogël
henna ...... këna
henpecked ...... që e sundon gruaja
her ...... i saj, i asaj - të saj, të sajat
herald ...... kasnec, lajmëtar - paralajmërues
herald ...... lajmëroj (ardhjen)
herb ...... bimë (mjekësore)
herbeceous ...... bimor
herbage ...... bimësi, barishte
herbarium ...... herbarium, bimëtore
herbivorous ...... barngrënës
Herculean ...... herkulian
herd ...... kope, tufë, turmë (njerëzish)
herd ...... mbledh tufë, bëj kope - kullot (bagëtinë)
herdsman ...... bari, çoban
here ...... këtu - këndej - ja "here they came = ja ku po vijnë"
hereabout ...... pranë, afër
hereafter ...... në të ardhmen, këtej e tutje, që nga ky çast
hereat ...... në këtë kohë
hereby ...... nëpërmjet, për këtë
hereditable ...... trashëgueshëm, trashëgimor
hereditament ...... pasuri trashëgimore
hereditary ...... trashëguar, i trashëgueshëm
heredity ...... trashëgimi
herein ...... këtu, në këtë
hereof ...... prej këndej, prej kësaj - për këtë
heresy ...... herezi
heretic ...... heretik
herestical ...... heretik
hereto ...... për më tepër, veç kësaj
heretofore ...... deri tani, më parë
herewith ...... tok me
heritability ...... trashëgueshmëri
heritable ...... trashëgimor
heritage ...... trashëgim
hermetic ...... hermetik
hermetical ...... shih hermetic
hermetically ...... hermetikisht
hermit ...... oshënar
hermitage ...... qelë asketi
hernia ...... hernie, dhjamë, dhjamthi
hero ...... hero
heroic ...... heroik - i zmadhuar - epik
heroically ...... heroikisht
heroine ...... heroinë
heroism ...... heroizëm
heron ...... çafkë, gatë
herring ...... harengë
hers ...... i saj
herself ...... veten - "she knew herself well enough = ajo e njihte
veten mjaft mirë"
he's ...... shkurt. i he is ose he has
hesitance ...... shih hesitancy
hesitancy ...... ngurrim, lëkundje
hesitant ...... ngurrues, i pavendosur, i lëkundur
hesitate ...... ngurroj, lëkundem
hesitatingly ...... me ngurrim, me dy mendje
hesitation ...... ngurrim, pavendosmëri
hesitative ...... ngurues, i pavendosur
heterogeneus ...... heterogjen, i përzier
hew ...... pres (me sëpatë, thikë, shpatë etj.) - hap, çaj -
      "hew down = pres, rrëzoj (një pemë etj.)
hexagon ...... gjashtëkëndësh
hexagonal ...... gjashtëkëndor, gjashtëkëndësh
hexameter ...... hekzametër
hey ...... hej!
heyday ...... lulëzim, kulm - "in the heyday of youth = në lulen e
rinisë"
hiatus ...... boshllëk, gollë
hibernal ...... dimëror
hibernate ...... bie në gjumin dimëror (për kafshë) - dimëroj në klimë
të ngrohtë (për njerëz)
hebernation ...... gjumë dimëror
hiccough ...... më zë lemza
hiccough ...... lemzë
hickory ...... arrë amerikane
hid ...... past dhe p.p. e hide
hidden ...... p.p. e hide - i fshehtë, sekret
hide ...... fsheh - fshihem
hide ...... lëkurë (kafshe)
hide ...... rrjep (lëkurën) - rrah
hidebound ...... i dobët, i paushqyer (për kafshë) - i ngushtë,
mendjeshkurtër
hideous ...... i shëmtuar, i neveritshëm - i tmerrshëm, i frikshëm
hide-out ...... çerdhe, strofull
hiding ...... fshehje - fshehtësirë
hiding ...... dru, të rrahur
hiding-place ...... strehim, vend i fshehtë
hierarchical ...... hierarkik
hierarchy ...... hierarkii
hieroglyph ...... hieroglif
hieroglyphic ...... hieroglifik
hi-fi ...... shkurt i high fidelity
higgle ...... bëj pazar (për çmimin)
higgledy-piggledy ...... rrëmujë
high ...... i lartë - "a high mountain = mal i lartë" - i madh - i
gjatë -
       "high seas = ujërat ndërkombëtar" - "high words = sharje"
high ...... lart - shumë, në shkallë të lartë - "pay high = pagoj
shtrenjt"
highball ...... viski me ujë të gazuar
highborn ...... i derës së lartë
highbred ...... i racës - i kulturuar, i sjellshëm
higher education ...... arsim i lartë
high-fidelity ...... me cilësi të lartë regjistrimi të zërit
high-flown ...... bombastik
high-grade ...... i klasit të parë
highland ...... vend malor, malësi
highlander ...... malësor
high-level ...... i niveli të lartë
highlight ...... pjesa me dritë e fotografisë - ngjarje, moment me
rëndësi, pikë kulminante
highly ...... shumë, në shkallë të lartë
high-minded ...... i virtytshëm
highness ...... madhëri (titull) - lartësi
high-pitched ...... i lartë, i ngritur (zëri) - i pjerrët
high-priced ...... i shtrenjtë
hgih-sounding ...... pompoz, bombastik, i stërhollur e i fryrë
highway ...... rrugë e madhe, rrugë kryesore, xhade
highwayman ...... kusar, hajdut
hijack ...... rrëmbej (njerëzit etj.), grabit
hijacker ...... rrëmbues, grabitës
hike ...... endem në këmbë - bëj rrugë të gajtë në këmbë - marshoj
hike ...... ekskursion, shëtitje në këmbë
hilarious ...... gazmor, i gëzueshëm
hilarity ...... të qeshura
hill ...... kodër - log, pirg
hillock ...... kodrinë
hillside ...... shpat kodre
hilly ...... kodrinor
hilt ...... dorezë (shpate, kame) - "up to the hilt = kryekëput,
tërësisht"
him ...... atë, atij - "that's him = ai është"
himself ...... vetë, veten - "he did the ëork all by himself = ai e
bëri krejt punën vetë"
hind ...... drenushë
hind ...... e prapme, e pasme (për këmbët, për rrotat)
hinder ...... pengoj (kryerjen e një gjëje), vonoj
Hindi ...... gjuha indiane
hindmost ...... më i largët - më i prapsëm, më i prapmë
Hindoo ...... shih Hindu
hindquarter ...... kofshë
hindrance ...... pengesë
hindsight ...... shënjestër - vështrim retrospektiv
Hindu ...... indian
hinge ...... çivi,menteshë (dere) - thelb (i bisedës, çështjes)
hinge ...... vë var (në çivi) - rrotullohet, vërtitet
hint ...... e thënë tërthorazi, aluzion - "give a hint = i hedh
fjalën"
hint ...... bëj aluzion, përmend tërthorazi, hedh fjalën
hinterland ...... brendësi e një vendi - zonë e thellë
hip ...... kofshë - xhep i prapmë
hip ...... hip, hip, hurrah!, urra!
hip-flask ...... faqore xhepi
hippodrome ...... hipodrom
hippopotamus ...... hipopotam
hire ...... pajtoj në punë (me pagë) - marr me qirra (një plaçkë) -
jap me qira
hire ...... qira - mëditje - "hire purchase = blerje me këste"
hireling ...... rrogëtar, mercenar
hirsute ...... qafëlesh
his ...... i tij, i veti, e vetja
hiss ...... vërshëllej, fishkëllej - fishkëllin (gjarpëri)
hiss ...... vërshëllimë, fishkëllimë
histology ...... histologji
historian ...... historian
historic ...... historik, me rëndësi historike
historical ...... historik, i historisë
historically ...... historikisht
historiographer ...... historiograf
historiography ...... historiografi
histori ...... histori, lënda e historisë
hit ...... godas, qëlloj - ndesh, gjej rastësisht
hit ...... goditje - sukses i madh - thumb (për dikë)
hitch ...... ngre lart, tërheq - më zihet, më kapet - kap, lidh, ngec
(me kanxhë etj.)
hitch ...... shtytje - nyje - vonesë, ndalesë (e përkohshme) -
       "without a hitch = pa pengesa e vështirësi"
hitch-hike ...... autostopoj, udhëtoj me makinë të rastit
hither ...... këtu, këndej
hitherto ...... deri tani
hive ...... zgjua, koshere
hive ...... vë, mbledh bletët në zgjua - "hive off = dal më vete"
hives ...... urtikarie
hoar ...... brymë
hoar ...... i thinjur, flokëbardh, flokëthinjur
hoard ...... pasuri e vënë mënjanë, rezervë - grumbull faktesh
hoard ...... vë mënjanë, grumbulloj
hoarding ...... gardh me dërrasa, rrethim
hoardrost ...... brymë
hoarse ...... i ngjirur
hoary ...... i lashtë, i moçëm - i thinjur
hoary-headed ...... flokëthinjur, kokëthinjur
hoax ...... gënjej, i bëj një rreng (pa keqdashje, për shaka)
hoax ...... rreng pa të keq
hob ...... buzë vatre për ngrohjen e gjellës
hobble ...... eci çalë çalë, çapitem - i vë kalit pengoren
hobble ...... çapitje, çalim - pengore, pengojcë
hobby ...... punë a veprimtari për qejfin e vet (në kohën e lirë)
hobgoblin ...... vitore - lugat, gogol
hobnail ...... prokë, gozhdë me kokë për këpucë
hob-nob ...... shoqërohem me, lidh miqësi me - pi me dikë
hobo ...... punëtor endacak - endacak
hock ...... shih hough
hock ...... verë e bardhë gjermane
hockey ...... hokej - "hockey stick = shkop hokeji"
hocus ...... budallalleps - narkotizoj, drogoj
hocus-pocus ...... truk, marifet, lëvizje mashtruese
hodge-podge ...... shih hotch potch
hoe ...... shat
hoe ...... punoj me shat
hog ...... derr i tredhur - der, njeri i ndyrë e i keq, maskara
hoggish ...... i pangopur, egoist - pis
hogshead ...... vozë e madhe - masë lëngjesh (rreth 238 l)
hogwash ...... lëtyrë
hoist ...... ngre (velat, flamurin etj.)
hoist ...... ngritje - pajisje ngritëse - ashencorë - shtytje
hold ...... mbaj - kap, mbërthej, shtrëngoj - nxë, merr - mbroj -
përmbaj, e mbaj
hold ...... mbajtje, kapje - marrje, pushtim - pushtet, ndikim - "have
a hold = kam ndikim mbi"
hold ...... hambar (vapori)
holdall ...... çantë dore
holdback ...... pengesë
holder ...... pronar qiramarrës - mbajtës - mbajtës - skelet, rreth
(syzesh) - bisht (pene)
holding ...... pronë - aksion
hole ...... vrimë - zgavër, gropë - strofull (egërsire) - skutë,
birucë - pozitë e vështirë
hole ...... brimoj, i bëj vrimë, shpoj - fut në gropë (topin)
holiday ...... ditë pushimi - pushime - kremtë
holiness ...... shenjtëri (religjion) - hirësi
hollow ...... fyell, i zbrazët, bosh - i thelluar, i futur - i mbytur
(për zë) - i shitur
hollow ...... zgavër, gropë - luginë
hollow ...... zgavroj
hollow-eyed ...... syzgavruar
holly ...... ashe (botanikë)
hollyhock ...... mëllëgë (botanikë)
holocaust ...... shfarosje
holster ...... këllëf revolveri
holt ...... kodër e pyllëzuar
holy ...... i shenjtë
holystone ...... gur rëre
homage ...... homazh, nderim
home ...... shtëpi - vend - strehë (për invalidët etj.) -
       "make yourself at home = rrini si në shtëpinë tuaj"
home ...... shtëpiak - i lindjes (i qytetit) - i brendshë (për tregti)
home ...... në shtëpi - në shenjë - "the thrust went home = goditja ra
në shenjë"
home-brew ...... prodhim shtëpiak (raki etj.)
homeland ...... atdhe
homeless ...... i pashtëpi
homely ...... shtëpiak - i thjeshtë - i rëndomtë, jo i pashëm, i
shëmtuar
home-made ...... i përgaditur, i gatuar në shtëpi
homesick ...... i përmalluar për shtëpi, për shtëpi
homesickness ...... malli për tadhe, për shtëpi
homestead ...... shtëpi ferme - shtëpi me tokë të punueshme
homeward ...... për në shtëpi, drejt shtëpisë
homework ...... detyrë shtëpie
homicidal ...... vrasës
homicide ...... vrasje - vrasës
hominy ...... mëmëligë, kaçamak, përvëlok
homoepathy ...... hemeopati
homogeneity ...... të qenët homogjen, homogjinitet
homogeneous ...... homogjen
homograph ...... homograf
homonym ...... homonim
homonymic ...... shih homonymous
homonymous ...... homonimik
homonymy ...... homonimi
homosexual ...... homoseksual
homosexuality ...... homoseksualizëm
hone ...... grihë
honest ...... i ndershëm
honestly ...... ndershmërisht
honesty ...... ndërshmëri
honey ...... mjaltë - i dashur, e dahur - ëmbëlsi
honey-bee ...... bletë
honeycomb ...... huall, pite dylli
honeycomb ...... shpoj, bëj vrima vrima
honey-dew ...... nektar - vesa e mjaltit
honeyed ...... i ëmbël, i mjaltshëm - i sheqerosur
honeymoon ...... muaji i mjaltit
honeysuckle ...... lulemustak, dorëzonjë
honk ...... britmë e patateve të egra - tingull i borisë së
automobilit
honor ...... shih honour
honorable ...... shih honourable
honorarium ...... honorar
honorary ...... nderi
honour ...... nder, nderime
honour ...... nderoj - njoh, pranoj dhe paguaj (një çek)
honourable ...... i nderuar - i nderuari (titull)
hood ...... kapuç - kapak, mbulesë - këllëf - kapotë
hoodlum ...... gangster, huligan
hoo-do ...... ters
hoodwink ...... mashtroj, heq prej hunde - lidh sytë
hoof ...... thundër
hoofed ...... thundrak
hook ...... kanxhë, çengel - grep - drapër - dredhë, kthesë (e lumit)
- kurth, grackë -
       "be on the hook = jam, qëndroj varur"
hook ...... kap me grep - mbërthej
hookah ...... nargjile
hooked ...... i bërë me grep - i kthyer si grep - i pajisur me grepa
hook-nosed ...... hundësqep
hooligan ...... vagabond, huligan
hooliganism ...... huliganizëm
hoop ...... rreth për të luajtur
hoop ...... shtrëngoj me rreth
hoop ...... shih whoop
hoop-la ...... lojë me rrathë
hooray ...... urra
hoot ...... klith, këlthas (si kukuvajka) - vërshëllej (një aktor
etj.) -
       i bie borisë (së makinës etj.)
hoot ...... britmë, klithmë kukuvajke - vërshëllimë (borie, sirene)
hooter ...... sirenë
hooves ...... pl. e hoof
hop ...... sumbullare, kulpër e butë
hop ...... mbledh sumbullare
hop ...... kërcej, hov
hop ...... kërcim, hov, hop
hope ...... shpresë
hope ...... shpresoj, kam shpresë, besoj se
hopeful ...... plot shpresë - shpresëdhënës, shpresëplotë
hopefully ...... gjithë shpresë, me shpresë
hopeless ...... i pashpresë
hopper ...... plesht, karkalec - kosh i mullirit, hinkë, bunker
hopscotch ...... lojë këmbëçalë, lojë petash
horde ...... hordhi - turmë
horizon ...... horizont
horizontal ...... horizontale - horizontal
horizontally ...... horizontalisht
hormone ...... hormon
horn ...... bri - bori - megafon
hornbeam ...... shkozë (botanikë)
horned ...... me brirë, brinor
hornet ...... grenxë (zoologji)
hornless ...... pa brirë
horny ...... brinor, me brirë - me kallo - prej briri
horoscope ...... horoskop
horrible ...... i tmershëm, i frikshëm - i keq (moti)
horribly ...... në mënyrë të tmershme
horrid ...... i neveritshëm, i urryer - i tmerrshëm
horrific ...... i frikshëm, tmerrues
horrification ...... frikësim
horrify ...... i kall, fut tmerrin, tmerroj
horror ...... tmerr, frikë e madhe
horror-struck ...... i mbërthyer nga tmerri
hors de combat ...... jashtë luftimit
horse ...... kalë - kalë (në shah) - kalorës
horseback ...... "on horseback kaluar, kalëshalë
horse-chestnut ...... gështenjë kali
horse-collar ...... qafore kali
horse-comb ...... krehëse e kalit, kashai
horse-flesh ...... mish kali
horse-fly ...... zekth, murjelë
horseman ...... kalorës
horsemanship ...... mjeshtëri e kalërimit
horse-power ...... kalë fuqi
horse-race ...... gara me kuaj
horse-radish ...... rrikë (botanikë)
horseshoe ...... patkua
horse-whip ...... kamxhikoj, i bie me kamxhik
horse-whip ...... kamxhik
horsewoman ...... kalorëse, amazonë
horticulture ...... kopshtari, hortikulturë
horticulturist ...... kopshtar
hose ...... markuç, zorrë (për vaditje)
hose ...... ujis (me markuç)
hose ...... çorape
hosier ...... rrobashitës
hosiery ...... trikotazhe - çorapë
hospitable ...... mikpritës
hospitably ...... bujarisht, derëhapur, me përzemërsi
hospital ...... spital
hospitality ...... mikpritje
hospitalization ...... shtrim (në spital)
hospitalize ...... shtroj në spital
host ...... mikpritës 0 hanxhi, pronar, i zoti (i pijetores etj.)
host ...... numër i madh, shumicë - "a host of difficulties = një varg
vështirësish" -
       "he is a host in himself = ai është sa për një qind"
hostage ...... peng
hostel ...... bujtinë - konvikt
hostess ...... zonjë shtëpie - hanxheshë - stjuardesë
hostile ...... armiqësor
hostility ...... armiqësi - veprime ushtarake, gjendje lufte
hostler ...... kujdestar kuajsh (në han)
hot ...... i nxehtë - djegës - i flaktë, i zjarrtë
hotbed ...... shtrat i nxehtë - shtrat, vatër
hot-blooded ...... gjaknxehtë, gjakndezur
hotchpotch ...... turli - mishmash, rrëmujë
hotdog ...... sanduiç me suxhuk të nxehtë
hotel ...... hotel
hot-foot ...... rrëmbimthi, me ngut
hot-headed ...... gjaknxehtë, gjakndezur - i rrëmbyer, i papërmbajtur
hothouse ...... serrë
hotplate ...... syprina e sobës
hot-tempered ...... ngjaknxehtë
hound ...... langua, zagar - njeri i poshtër, maskara
hound ...... ndjek me qen, gjuaj me qen
hour ...... orë - orar, vakt - kohë, çast
hour circle ...... meridian
hour-glass ...... orë me rërë
hour-hand ...... akrep i vogël (i orëve)
hourly ...... i çdo ore, i përhershëm - çdo orë
houri ...... hyri
house ...... shtëpi, ndërtesë
house ...... strehoj - vendos, sistemoj - marr në shtëpi, e fus për të
bujtur
house agent ...... sekser
housebreaker ...... hajdut (shtëpish) - rrëzues shtëpish
household ...... njerëzit e shtëpisë - ekonomi shtëpijake
householder ...... pronar (i shtëpisë), qeverisës (i shtëpisë) -
kryetar familjeje
housekeeper ...... kujdëstar i shtëpisë
houseless ...... i pashtëpi
housemaid ...... shërbëtore
house-warming ...... gosti, darkë e shtëpisë së re
housewife ...... amvise, shtëpiake - kuti gjilpërash e penjsh
housework ...... punë shtëpiake
housing ...... ndërtim banesash - strehim
hove ...... past dhe p.p. e heave
hovel ...... strehë, tendë - kolibe, kasolle e keqe
hover ...... qëndron pezull në ajër (zogu) - "hover about = sillem
rrotull, vërdallë"
hover-craft ...... anije me jastëk ajri
how ...... si, në ç'mënyrë
howewer ...... megjitahtë, por, megjithëkëtë - sado
howitzer ...... obus (ushtri)
howl ...... ulërij - hungëroj
howl ...... ulërimë, hungurimë
howler ...... gabim trashanik, qesharak
hoy ...... anije e vogël me vela
hoyden ...... gocë e hedhur, çapkëne
hub ...... bucelë (rrote) - qendër
hubbub ...... zhurmë e madhe, potere
hubby ...... burrë, i shoqi
huckleberry ...... boronicë, qershizë, thrashegër, rrush mali
huckster ...... shitës shëtitës, pramatar
huddle ...... grumbull, pirg - rrëmujë, pështjellim, çrregullim
huddle ...... mblidhen, grumbullohen - kruspullohem, mblidhem kruspull
-
        bëj dosido - bëj pirg
hue ...... nuancë, ngjyrim - "the hues of the rainboë = ngjyrat e
ylberit"
hue ...... zhurmë, gjurulldi
huff ...... ngacmoj, zemëroj - fyej - fyhem
huff ...... zemërim, pezmatim
huffy ...... i prekshëm, zemërak
hug ...... përqafoj, bëhem idhtar, besnik
hug ...... përqafim
huge ...... vigan, shumë i madh
hugely ...... shumë, pa masë
hulk ...... anije karakatinë - njeri a send kaba
hulking ...... i ngathët - kaba, karakatinë
hull ...... qeroj levoren, shkoq bishtajat
hull ...... trup (anijeje, tanku etj.)
hull ...... shpoj trupin e anijes (me silurë etj.)
hullabaloo ...... potere, tollovi, katrahurë
hullo ...... shih hallo
hum ...... zukat, gumëzhij - këndoj me vete - "hum and haw = përtyp
fjalët" -
      gjallëron, gëlon
hum ...... zukatje, gumëzhimë
human ...... njerëzor
humane ...... zemërbutë, i njerëzishëm - humanitar, shoqëror
humanism ...... humanizëm
humanist ...... humanist, përfaqësues i humanizmit
humanistically ...... njerëzishëm, njerëzisht
humanitarian ...... humanist - humanitar
humanities ...... shkencat humanitare
humanity ...... njerëzim, njerëzi - natyra njerëzore - sjellje e
njerëzishme
humanize ...... njerizoj, e bëj njeri, i jap tiparet dhe vetit e
njeriut
humanly ...... njerëzishëm
humble ...... i përulur, i mjerueshëm, kokëulur, i përvajtur, i
pavlerë
humble ...... përul, poshtëroj - "humble oneself = poshtëroj veten"
humbly ...... përulësisht, përultas, më përulësi
humbug ...... poshtërsi, mashtrim - i poshtër, mashtrues
humbug ...... mashtroj, ia hedh dikujt, i bëj një poshtërsi
humbugger ...... batakçi
humbuggery ...... batakçillëk
humdrum ...... i mërzitshëm, monoton - njeri i mërzitshëm - muhabet i
mërzitshëm
humeral ...... krahut, i supit
humerus ...... kockë e krahut
humid ...... i lagësht
humidification ...... lagështim
humidify ...... lagështoj
humidity ...... lagështi
humiliate ...... poshtëroj
humiliation ...... poshtërim
humiliatory ...... poshtërues
humility ...... nënshtrim
huming ...... i gjallë - zukatës, gumëzhitës
hummingbird ...... kolibër
hummock ...... kodrinë, bregore - gungë, bregël
humor ...... shih humour
humorist ...... humorist
humorous ...... humoristik, për të qeshur, shakatar
humour ...... humor - gjendje e gëzueshme shpirtërore
humour ...... plotësoj (dëshirën) - përshtatem
humoursome ...... kapriçioz
hump ...... gungë, xhungë
hump ...... e bëj gungë, e bëj kurrizin hark, e kërrus
humpback ...... gungë, kurriz - kurrizo, gungaç
humpbacked ...... gungaç, kurrizo
humped ...... shih humpbacked
humpy ...... i gungët
humus ...... humus
hunch ...... kërrus - përkul - kërrusem
hunch ...... copë, thelë e madhe - kurriz, gungë - parandjenjë
hunchback ...... kurrizo, gungaç
hunchbacked ...... kurrizdalë, gungaç
hundred ...... qind - "in hundred = me qindshe"
hundredfold ...... i qindfishtë - qindfish
hundredth ...... i njëqindtë
hundredweight ...... masë peshe (në Angli 50.8 kg, në Amerikë 45.36
kg)
hung ...... past dhe p.p. e hang 1
Hungarian ...... hungarez - hungarishtëe, gjuha hungareze
hunger ...... uri - "keen hunger = uri e madhe" - dëshirë e madhe,
pangopësi
hunger ...... kam, ndiej uri - jam i urritur për diçka, jam i etur
hunger-strike ...... grevë urie
hungrily ...... urishëm
hungriness ...... të qenët i uritur, uri
hungry ...... i uritur, i pangopur - i etshëm
hunk ...... copë, thelë (buke, misji etj.)
hunt ...... gjuaj - kërkoj - ndjek, dëboj - "hunt up = kërkoj"
hunt ...... gjueti, gjah - kërkim - "after a long hunt = pas shumë
kërkimesh"
hunter ...... gjuetar - kalë për gjah - orë xhepi me kapak
hunting ...... gjueti - gjuetar, i gjuetis
hunting-ground ...... vend gjuetie
huntsman ...... gjuetar - drejtues gjahu
hurdle ...... trinë gardhi - pengesë (sport)
hurdle ...... rrethoj me gardh - kapërcej pengesa
hurdle-race ...... vrapim me pengesa
hurdler ...... vrapues me pengesa
hurl ...... flak, hedh - sulem
hurl ...... flakje, hedhje
hurly-burly ...... shamatë, potere
hurrah ...... urra, urra
hurricane ...... tufan, stuhi, furtunë
hurricanee-lamp ...... fener
hurried ...... i ngutshëm, i shpejtë, i nxituar
hurriedly ...... ngutas, me ngut, me nxitim, nxitimthi
hurry ...... nxitoj, shpejtoj - nxitohem - "harry up = nxito, shpejto"
hurry ...... nxitim, ngutje - "be in a harry = nxitoj, ngutem"
hurt ...... vritem - lëndoj, plagos, cenoj - më dhemb (dora, këmba
etj.) - prek
hurt ...... dëm, dëmtim - plagë, e vrarë - cenim, lëndim (i ndjenjave)
hurtful ...... i dëmshëm, dëmtues - lëndues
husband ...... burrë bashkëshort
husband ...... përdor, administroj me nikoqirllëk, kursej
husbandman ...... fermer
husbandry ...... ekonomi bujqësore - kursim, përdorim me nikoqirllëk
hush ...... hesht, qetësoj, pushoj
hush ...... qetësi, heshtje
husk ...... lëvore, cipë - gozhutë, byk
husk ...... zhvesh, pastroj nga lëvorja
husky ...... me lëvore - i tahtë, si kashtë - i ngjirur - trupmadh, i
kolmë
hussy ...... vajzë e përdalë
hustle ...... shtyj, rras - ngut
hustle ...... mori njerëzish që shtyhen - veprimtari energjike
hut ...... kasolle, kolibe
hutch ...... kafaz, kotec (për lepuj etj.) - kasolle
hybrid ...... hibrid
hybridization ...... hibridizim
hybridize ...... hibridizoj
hydra ...... hidër - kulqedër
hydrangea ...... hortensë
hydrate ...... hidrat - "hidrate of lime = gëlqere e shuar"
hydration ...... hidratim
hydraulic ...... hidraulik
hydraulics ...... hidraulikë
hydrocarbon ...... hidrokarbur
hydrodynamic ...... hidrodinamik
hydrodynamics ...... hidrodinamikë
hydroelectric ...... hidroelektrik
hydroelectricity ...... hidroenergji
hydrogen ...... hidrogjen
hydrofoil ...... hidrofil, lagështidashës
hydrographer ...... hidrograf
hydrography ...... hidrografi
hydrolysis ...... hidrolizë
hydrolyze ...... hidrolizoj
hydromechanical ...... hidromekanik
hydromechanics ...... hidromekanikë
hydrometer ...... hidrometër
hydroplane ...... hidroplan
hydrostatics ...... hidrostatikë
hydroxide ...... hidroksid
hyena ...... hienë
hygiene ...... higjienë
hygienical ...... higjienik
hygroscopic ...... lagështimatës, hidroskop
hymn ...... himn
hyperbola ...... hiperbolë
hyperbole ...... hiperbolë
hyperbolical ...... i zmadhuar, hiperbolik
hyperbolism ...... hiperbolizëm
hyperbolize ...... hiperbilozoj
hyperborean ...... banor i veriut të largët
hypercritical ...... që gjen bishta në çdo gjë
hypertension ...... hipertension
hyphen ...... vizë lidhëse, vizë ndarëse
hyphen ...... bashkoj, shkruaj me vizë lidhëse, ndaj me vizë
hyphenate ...... shih hyphen
hyphenation ...... ndarje me vizë, shkruaj me viza (e fjalëve)
hypnosis ...... hipnozë
hypnotic ...... hipnotik
hypnotism ...... hipnotizim
hypnotist ...... hipnotizues
hypnotize ...... hipnotizoj
hypocrisy ...... hipokrizi
hypocrite ...... hipokrit, njeri me dy faqe
hypocritical ...... hipokrit
hypoderma ...... hipodermë, nënlëkurë
hypodermic ...... hipodermik, i nënlëkurës
hypotenuse ...... hipotenuzë
hypothesis ...... hipotezë
hypothesize ...... bëj një hipotezë, shtroj hipotezën
hypothetical ...... hipotetik
hysteria ...... histeri
hysterical ...... histerik
i ...... shkronja e nëntë e alfabetit anglez
I ...... unë
iambus ...... jamb
iambic ...... jambic
ibidem ...... po aty, ibidem
ice ...... akull - akullore, kasatë - cipë, shtresë, kallëp akulli
ice ...... ngrin akull, zë akull - mbuloj me cipë sheqeri - ftoh
ice-age ...... periudhë e akullnajave
iceberg ...... ajsberg
iceboat ...... barkë me slite (që rrëshqet mbi akull)
ice-box ...... arkë akulli, frigorifer
ice-breaker ...... akullthyese
ice-cream ...... akullore
iced ...... i akullt, i mbuluar me akull
ice-man ...... shpërndarës (akulli)
icicle ...... krongjil, hell akulli
icily ...... ftohtë, me ftohtësi, akull
icing ...... krem ëmbëlsirash
icon ...... ikonë, konizmë
iconograohical ...... ikonografik
iconography ...... ikonografi
iconostatic ...... ikonostas
icy ...... i ngrirë - i akullt - i ftohtë
I'd ...... shkurt i I should, I would, I had
idea ...... ide, mendim - qëllim - njohuri, dije -
       "I had no idea that = nuk e dija, nuk kisha dijeni për"
ideal ...... ideal
ideal ...... ideal - "ideal weather for = kohë ideale për"
idealism ...... idealizëm
idealist ...... idealist
idealistical ...... idealist
idealization ...... idealizim
idealize ...... idealizoj
ideally ...... në mënyrë ideale, idealilsht
idem ...... po ai, idem
identic ...... shih identical
identical ...... i njëjtë,, identik
identifiable ...... i identifikueshëm
identification ...... identifikim
identifier ...... identifikues
identify ...... identifikoj - njëjtësoj, vë shenjën e barazimit -
bashkohem, lidhem
identity ...... identitet (i personit) - njejtësi, identitet -
"identity card = letër njoftimi"
ideogram ...... ideogram
ideographic ...... ideografik
ideography ...... ideografi
ideological ...... ideologjik
ideologist ...... ideolog
ideology ...... ideologji
id est ...... domethënë
idiocy ...... idiotësi - marrëzi, budallallak
idiom ...... idiomë, shprehje frazeologjike - gjuha e vendit
idiomatic ...... idiomatik
idiomatically ...... nga pikëpamja ideomatike
idiot ...... idiot
idiotic ...... idiot, prej budallai
idiotically ...... si idiot
idiotism ...... idiotësi
idle ...... i pazënë (me punë), i papunë - i padobishëm, i kotë -
përtac -
       që nuk punon, bosh - i ngeshëm, i papunë
idle ...... përtoj, rri kot, pa punë - lëviz bosh (makina etj.)
idleness ...... mosveprim - plogështi, përtaci, dembellëk
idler ...... njeri i ngeshëm - përtac, dembel
idly ...... ngeshëm, më nge, me përtim
idol ...... idhull
idolize ...... bëj idhull (dikë) - hyjnizoj
idyll ...... idil - jetë pa trazime, jetë e qetë
idyllic ...... idilik
if ...... në qoftë se - sikur - nëse
igneous ...... vullkanik
ignite ...... ndez - ndizem, marr flakë
igniter ...... ndezës
ignition ...... ndezje
ignoble ...... i poshtër, i turpshëm
ignominious ...... i turpshëm, çnderues
ignominy ...... turpërim - veprim, sjellje e turpshme
ignoramus ...... i paditur, injorant
ignorance ...... padituri, mosdije, injorancë
ignorant ...... i paditur, injorant
ignore ...... nuk përfill, injoroj - nuk pranoj (në drejtësi)
il ...... prefiks jo..
ilk ...... i njëjtë - lloj, soj, familje
ill ...... i sëmurë - i keq
ill ...... e keqe, fatkeqësi
ill ...... keq - "speak ill of sb. = flas keq për dikë" - zor, mezi
ill-advised ...... i paarsyeshëm, i pakujdesshëm
ill-affected ...... keqdashës
ill-bred ...... i paedukuar, i pasjellshëm, i paedukatë
ill-considered ...... i pamenduar mirë, i papeshuar
ill-define ...... i papërcaktuar mirë
ill-disposed ...... keqdashës
illegal ...... i paligjshëm, ilegal
illegality ...... ilegalitet, të qenët ilegal
illegibility ...... palexueshmëri
illegible ...... i palexueshëm
illegibly ...... në mënyrë të palexueshme
illegitimacy ...... palighshmëri
illegitimate ...... i paligjshëm, jashtëligjor - i palighshëm, jashtë
martese - i paarsyeshëm
ill-fame ...... emër, nam i keq
ill-fated ...... fatkeq, i pafat
ill-favoured ...... i pahijshëm, i shëmtuar - i pakëndshëm
ill-founded ...... i pambështetur, i pabazuar
ill-gotten ...... i fituar në mënyrë të pandershme
ill-humour ...... humor i keq
ill-humoured ...... i mërzitur, që s'është në qejf, jo në humor
illiberal ...... i ngushtë (në mendime), mendjeshkurtër -
dorështrënguar -
         i paedukuar, i paedukatë
illicit ...... i paligjshëm, i ndaluar
illimitable ...... i pakufizuar, i pafund, i paanë
illiteracy ...... analfabetizëm
illiterate ...... analfabet
ill-mannered ...... i pasjellshëm
ill-natured ...... i vrazhdë, i ashpër, brutal - që nxehet shpejtë
illnes ...... sëmundje
illogical ...... i palogjikshëm, i paarsyeshëm
ill-omened ...... fatkeq - ogurzi
ill-spoken ...... famëkeq, i gojosur
ill-starred ...... i pafat, fatkeq
ill-suited ...... i papërshtatshëm
ill-tempered ...... zevzek, idhnak
ill-timed ...... i pakohshëm, jo në kohën e duhur
ill-treat ...... keqtrajtoj, sillem keq, keqpërdoroj
ill-treatment ...... keqtrajtim
illume ...... shih illuminate
illuminant ...... ndriçues
illuminate ...... ndriçoj - figndriçoj, hedh dritë mbi, sqaroj -
zbukuroj me drita (rrugët)
illumination ...... ndriçim - sqarim - drita, llampa zbukurimi
illuminative ...... ndriçues
illuminator ...... ndriçues
illumine ...... ndriçoj - zgjoj, gjallëroj
ill-usage ...... keqtrajtim, keqpërdorim
ill-use ...... keqpërdoroj, keqtrajtoj
illusion ...... iluzion, përfytyrim i shtrembëruar - shpresë e kotë,
ëndërr e zbrazët
illusionism ...... iluzionizëm
illusionist ...... iluzizonist
illusive ...... iluzor
illustrate ...... ilustroj (me vizatime etj.) - ilustroj, sjell
shembuj
illustration ...... ilustrim
illustrative ...... ilustrues
illustrator ...... piktor ilustrues
illustrious ...... i shquar, emërmadh
ill-wisher ...... keqdashës
I'm ...... shkurt i I am
im ...... prefiks jo.. , pa..
image ...... shëmbëlltyrë, imazh - përfytyrim - figurë
image ...... përfytyroj, marr me mend, imagjinoj - pasqyroj
imagery ...... shëmbëlltyrë - figura letrare, figurshmëri
imaginable ...... i përfytyrueshëm
imaginary ...... imagjinar, i përfytyruar
imagination ...... përfytyrim, imagjinatë - imagjinatë, pjellë e
mendjes
imaginative ...... që ka imagjinatë - imagjinar
imagine ...... përfytyroj, imagjinoj, marr me mend - shkoj nëpër mend,
mendoj sikur, e zë se
imam ...... imam
imbecile ...... i metë nga mendja, mendjefyçkë
imbecility ...... budallallëk, idiotësi
imbibe ...... thith, pi (ujin) - thith, përvetësoj, përpij
imbroglio ...... situatë e ngatërruar - keqkuptim, ngatërresë
imbue ...... ngop - lyej (me bojë) - mbush, frymëzoj
imitable ...... i imitueshëm
imitate ...... imitoj, shkërbej - kopjoj
imitation ...... imitim, shkërbim - kopjim - artificial, imitim
imitative ...... imitues
imitator ...... imitues
immaculate ...... i pastër, i papërlyer - i panjullosur, i pacen
immanent ...... që është në nqtyrën e vet, imanent
immaterial ...... i palëndët, jolëndor - i parëndësishëm
immature ...... i papjekur
immaturity ...... papjekuri
immeasurable ...... i pamatshëm, i pafund, i pamasë
immediate ...... i menjëhershëm - i drejtëpërdrejtë - i ngutshëm, i
shpejtë
immediately ...... menjëherë, sakaq, aty për aty - drejtëpërsëdrejti
immemorial ...... që nuk mbahet mend
immense ...... i pafund, paanë - vigan
immensely ...... jashtëzakonisht, shumë, tej mase, tepër
immensity ...... pafundësi, paanësi, pamatësi
immerse ...... zhys, kredh (në ujë etj) - zhytem, kridhem
immersed ...... i kredhur, i zhytur (në ujë etj.)
immersion ...... kredhje, zhytje (në ujë etj.) - pagëzim
immigrant ...... i ardhur (në vend të huaj), imigrant - imigrues,
shtegtues
immigrate ...... imigroj
immigration ...... imigracion - imigrim
imminence ...... pashmangshmëri, afërsi (e rrezikut etj.), dukshmëri
imminent ...... i pashmangshëm, kërcënues, i dukshëm
immobile ...... i palëvizshëm
immobility ...... palëvizshmëri
immobilize ...... bëj të palëvizshëm, mbërthej në vend - nxjerr jashtë
qarkullimit
immoderate ...... i papërkorë, i papërmbajtur, që kalon masën
immoderation ...... tepri
immodest ...... jo modest - i pacipë - i pakujdesshëm
immolate ...... bëj fli
immolation ...... flijjim
immoral ...... i pamoral, imoral, i pandershëm
immorality ...... imoralitet
immortal ...... i pavdekshëm, i përjetshëm
immortality ...... pavdekësi, përjetësi
immortalize ...... përjetësoj
immovability ...... palëvizshmëri, patundshmëri
immovable ...... i palëvizshëm - i ngulitur, i qëndrueshëm, i
patundshëm
immovables ...... pasuri e patundshme, e paluajtshme
immune ...... i imunizuar - i paprekshëm
immunity ...... imunitet - paprekshmëri, imunitet - "diplomatic
immunity =imunitet diplomatik"
immunization ...... imunizim
immunize ...... imunizoj, i jap imunitet
immure ...... mbyll, fut (në burg) - mbyllem brenda katër mureve
immutability ...... pandryshueshmëri
immutable ...... i pandryshueshëm, i qëndrueshëm
immutably ...... në mënyrë të qëndrueshme
imp ...... djallush - fëmijë trazovaç, shejtan
impact ...... ndeshje, përpjekje, përplasje - ndikim
impact ...... shtyp, rras, ngjesh
impair ...... dëmtoj, dobësoj
impairment ...... dëmtim
impale ...... çaj, shpoj
impalpability ...... pandjeshmëri - të qenët i papërceptueshëm, i
pakuptueshëm
impalpable ...... i pandjeshëm - i papërceptueshëm, i pakuptueshëm, i
pakapshëm
impart ...... ajp - kumtoj, njftoj
impartial ...... i paanshëm, objektiv
impartiality ...... paanësi
impassability ...... pakalueshmëri, pakapërcyeshmëri
impassable ...... i pakalueshëm, i pakapërcyeshëm
impasse ...... rrugë e verbër, qorre - gjendje pa rrugëdalje, rrugë pa
krye
impassivity ...... pandjeshmëri, pandjesi - ftohtësirë
impassible ...... shih impassive
impassion ...... mbush me zjarr, pasinoj
impassioned ...... i flakët, i zjarrtë, i pasionuar
impassive ...... i pandjeshëm - i pandjenjë, i qetë
impatience ...... padurim
impatient ...... i padurueshëm, i paduruar - "be impatient = mezi pres
të bëj diçka" -
         "grow impatient = humb durimin"
impeach ...... vë në dyshim - padit, akuzoj (për krim kundër shtetit)
impeachment ...... vënie në dyshim - paditje, nxjerrje para gjyqit
(për krim kundër shtetit)
impeccability ...... të qenët pa cen, pa të meta
impeccable ...... i pagabueshëm, i patëmetë
impede ...... ndaloj, pengoj
impediment ...... ndalesë, pengesë - cen, e metë (në të folur)
impedimental ...... pengues
impel ...... detyroj, shtyj, nxit - vë në lëvizje
impend ...... vjen rrotull, rri mbi krye, afrohet
impedent ...... shih impending
impending ...... i afërm, i afërt, kërcënues, kanosës
impenetrability ...... papërshkueshmëri
impenetrable ...... i papërshkueshëm, i padepërtueshëm
impenitent ...... që nuk pendohet
imperatice ...... urdhërues - urgjent, i ngutshëm, i menjëhershëm -
          mënyra urdhërore (gramatikë)
imperceptibility ...... papërceptueshmëri, padukshmëri
imperceptible ...... i papërceptueshëm, i padukshëm, i pandjeshëm
imperfect ...... i metë, i papërsosur, i mangët - kohë e pakryer
(gramatikë)
imperfection ...... papërsosuri, mospërsosmëri, cen i vogël
imperfective ...... i pakryer (aspekt)
imperial ...... perandorak - i madhërishëm
imperialism ...... imperializëm
imperialist ...... imperialist
imperialistic ...... imperialist
imperil ...... rrezikoj, vë në rrezik
imperious ...... i pushtueshëm - urdhërues - i ngutshëm - arrogant
imperishability ...... pavdekësi, pavdekshmëri
imperishable ...... i pavdëkshëm, i përjetshëm
impermanent ...... i përkohshëm
impermeability ...... papërshkueshmëri
impermeable ...... i padepërtueshëm, i papërshkueshëm
impermissible ...... i palejueshëm
impersonal ...... pavetor
impersonate ...... mishëroj, personifikoj - bëj rolin e, shtirem si
impersonation ...... mishërim, personifikim, imitim
impertinence ...... mosrespekt
impertinent ...... i parespektueshëm - i pavend
imperturbability ...... vetëpërmbajtje, gjakftohtësi
imperturbable ...... i qetë, i paturbulluar, që s'merr zjarr menjëherë
impervious ...... i padepërtueshëm - që nuk reagon (ndaj kritikës
etj.)
impetuosity ...... vrull, hov - hap i ngutur
impetuous ...... i vrullshëm, i hovshëm - i nxituar, i papeshuar
impetus ...... shtysë, nxitje, impuls - fuqi lëvizëse
impiety ...... mosbesim (te zoti) - mungesë respekti (për dikë a
diçka)
impious ...... jobesimtar, jo i devotshëm
impish ...... shejtan, djallëzor
implacable ...... i paqetësueshëm - i pushuar - i papajtueshëm
implant ...... rrënjos, ngulit në mendje
implement ...... vegël, mjet, instrument - plaçka shtëpie
implement ...... kryej, përmbush, zbatoj - pajis me vegla
implementation ...... vënie në jetë, zbatim, përmbushje, kryerje
implicate ...... ngatërroj - fut, tërheq pas vetes (në një punë të
papëlqyer), ndërlikoj -
         nënëkuptoj
implication ...... ndërlikim, pjesëmarrje, përzierje - nënkuptim,
nëntekst
implicit ...... i nënkuptuar, i përfshirë - i padyshimtë
implied ...... i nënkuptuar
implore ...... lus
imploring ...... lutës
imply ...... aludoj, lë të kuptohet - nënkuptoj, përfshij
impolite ...... i panjerëzishëm, i pasjellshëm
impoderable ...... i papeshë, që nuk mund të peshohet - i
papërfillshëm
import ...... imortoj, sjell nga jashtë - ka rëndësi, vlenë - shpreh,
transmeton, nënkupton
import ...... importim - nëntëkst, nënkuptim - rëndësi
importance ...... rëndësi
important ...... i rëndësishëm
importation ...... import, imortim
importer ...... importues
importunate ...... këmbëngulës, që s'ndahet, ngjitës i bezdisur - i
ngutshëm, urgjent
importune ...... kërkoj me këmbëngulje, mërzit, bezdis (me kërkesa
etj.)
importunity ...... këmbëngulje (për të kërkuar diçka)
impose ...... ngarkoj (me taksa etj.), vë taksë - imponohem
imposing ...... hijerëndë, madhështor
imposition ...... tatim - vënie me detyrim, imponim - mashtrim
imossibility ...... pamundësi, e pamundur
impossible ...... i pamundur - i padurueshëm
impost ...... taksë
impostor ...... i vetëquajtur
imposture ...... mashtrim
impotence ...... pafuqi, dobësi - impotencë
impotent ...... i pafuqishëm, i pafuqi - impotent
impound ...... mbyll (në vathë) - marr, konfiskoj
impoverish ...... varfëroj - bëj më pak pjellore (tokën etj.)
impoverishment ...... varfërim
impracticability ...... pazbatueshmëri
impracticable ...... i pazbatueshëm, i parealizueshëm - i pakalueshëm
- jopraktik
impractical ...... jopraktik
imprecate ...... mallkoj, nëm
imprecation ...... mallkim, nëmë
imprecator ...... nëmës
impregnability ...... pathyeshmëri
impregnable ...... i papushtueshëm, i pathyeshëm, i parrëzueshëm
impregnably ...... në mënyrë të pathyeshme
impregnate ...... mbars, pllenoj, fekondoj - ngop - mbush
impregnate ...... i mbarsur, i pllenuar - i ngopur, i lagur
impregnation ...... mbarsje, pllenim - ngopje
impress ...... stampoj - vulos - lë përshtypjen - fiksoj, ngulit në
mendje
impress ...... vulë - gjurmë, mbresë, përshtypje
impression ...... përshtypje, mbresë - shtypje, botim - shenjë,
gjurmë, mbresë, tragë
impressionable ...... i ndikueshëm, që ndikohet lehtë
impressionism ...... impresionizëm
impressionist ...... impresionist
impresionist ...... impresionist
impressive ...... që të bën përshtypje
imprint ...... stampoj, lë mbresë, tragë etj. - ngul, fiksoj (në
mendje)
imprint ...... gjurmë, shenjë
imprison ...... fut në burg, burgos
imprisonment ...... burgosje, burgim
improbability ...... pamundësi
improbable ...... i pamundshëm, i pamundur, i pagjasë
impromptu ...... i atypëratyshëm - aty për aty, në çast, në atë çast -
improvizim
improper ...... i papërshtatshëm - i papëlqyeshëm, i pahijshëm - i
pasaktë
impropriety ...... papërshtatshmëri - gjë e pavend, sjellje e
papërshtatshme - mospërpikëri
improvable ...... i përmirësueshëm
improve ...... përmirësoj - përmirësohem - "improve one's skill =
përmirësoj teknikën"
        - shfrytëzoj
improvement ...... përmirësim
improvidence ...... mosparashikim, pakujdesi, mungesë kursimi (për të
ardhmen)
improvident ...... i pakujdesur - mos kokëçarës për të nesërmen,
dorëlëshuar
improvisation ...... improvizim
improvisator ...... improvizues
improvise ...... improvizoj, bëj aty për aty - sajoj në çast
imprudence ...... pamaturi, të qenët i paarsyeshëm, nxitim, ngut
imprudent ...... i paarsyeshëm, i nxituar, i pamenduar
impudence ...... paturpësi
impudent ...... i paturpshëm, i pafytyrë, i pacipë
impugn ...... sfidoj, kundërshtoj, hedh poshtë (me argumente) - vë në
dyshim
impulse ...... nxitje, shtysë, vrull - frymëzim i menjëhershëm dhe i
papritur -
        impuls, ngacmim
impulsion ...... shtytje - shtysë, nxitje
impulsive ...... impulsiv, i papërmbajtur, i rrëmbyeshëm -
         impulsiv, që shfaqet menjëherë e papritur
impunity ...... pandëshkueshmëri - "with impunity = pa ndëshkim"
impure ...... i papastër, i ndotur - i papastër, i përlyer, i
njullosur
impurity ...... papastërti
imputatation ...... fajësim - faj i ngarkuar, akuzë
impute ...... ia ngarkoj, ia vesh dikujt fajin
in ...... në (për vend) - brenda, përbrenda
in ...... "ins and outs = hollësira"
in ...... prefiks pa.. , jo..
inability ...... paaftësi, pamundësi
inaccessibility ...... paaritshmëri
inaccessible ...... i paaritshëm, i pakapshëm
inaccuracy ...... pasaktësi, e metë, gabim
inaccurate ...... i pasaktë, i papërpiktë
inaction ...... mosveprim
inactive ...... mosveprues, jo i gjallë, i plogësht, i fjetur
inactivity ...... pasivitet
inadequancy ...... pamjaftueshmëri
inadequate ...... i pamjaftueshëm, i pakënaqshëm
inadmissible ...... i palejueshëm, i paparanueshëm
inadvertent ...... i pavëmendshëm, i papërqëndruar - i pamendur - i
paqëllimtë
inadvisable ...... i pakëshillueshëm
inalienable ...... i patjetërsueshëm
inalterability ...... pandryshueshmëri
inalterable ...... i pandryshueshëm, i qëndrueshëm
inane ...... bosh, i zbrazët - i pakuptim, i pavend
inanimate ...... i pajetë - lëndë inorganike - i mërzitshëm, pa
gjallëri
inanity ...... zbrazëti, boshllëk - marrëzi
inappeasable ...... i paqetësueshëm
inapplicability ...... pazbatueshmëri
inapplicable ...... i pazbatueshëm
inappreciable ...... i padukshëm, i pakapshëm
inappreciation ...... nënçmim
inapprehensible ...... i pakuptueshëm
inapproachable ...... i paarritshëm, i pakapshëm, i paafrueshëm
inapt ...... i pazoti, i pamësuar - i pavend
inaptitude ...... pazotësi, paafësi - papqrshtatshmëri
inarticulata ...... i panyjëtuar, i paartikulluar, i paqartë - i
palidhur
inasmuch ...... "inasmuch as = deri sa" - duke marrë parasysh,
meqenëse
inattention ...... mungesë vëmendjeje, pakujdesi
inattentive ...... i pavëmendshëm, i papërqëndruar, i pakujdesshëm
inaudible ...... i pakapshëm me vesh
inaugural ...... inaugural, përurues
inaugurate ...... përuroj, inauguroj - hap, çel - i bëj ceremoninë
inauspicious ...... fatkeq - ogurzi - i pafavorshëm, i papërshtatshëm
inborn ...... i lindur, prej natyre
inbred ...... i lindur - i ushqyer brez pas brezi
incalculable ...... i pallogaritshëm, i pamatshëm, i panumërt - i
paparashikuar, i pasigurtë
incandescence ...... inkadeshencë
incandescent ...... inkadeshent
incapability ...... paaftësi, pazotësi
incapable ...... i pazoti, i paaftë
incapacitate ...... bëj të paaftë, bëj të pazotin, nuk lejoj - heq të
drejtën (në drejtësi)
incapacity ...... paaftësi, pafuqi
incarverate ...... fut në burg, burgos
incarnate ...... mishëroj - trupëzoj, vë në jetë
incarnate ...... i trupëzuar - i mishëruar
incarnate ...... mishërim
incarnation ...... i pakujdesshëm, i nxituar, i rrëmbyer
incautious ...... i djegshëm, ndezës - nxitës, ndezës - zjarrvënës -
nxitës, shtytës
incediary ...... zemëroj, tërboj
incense ...... temjan
incense ...... djeg temjan
incense ...... shtytës, nxitës, stimulues - nxitje, stimul
incentive ...... fillim, nisje
inception ...... fillestar, i fillimit
inceptive ...... pasiguri - dyshim
incertitude ...... i pareshtur, i vazhdueshëm, i pandërprerë
incessent ...... gaktrazim, incest
incest ...... poliçe, inç (2.5 cm)
inch ...... porsafilluar - zanafillor, embrional
inchoate ...... i porsafilluar
inchoation ...... fillesë, zanafillë
incidence ...... rënie, pjerrësi - shkalla e veprimit
incident ...... i lidhur me, karakteristik për - rënës, që bie (për
dritën etj.)
incident ...... ndodhi, ngajrje e papritur - incident - episod
incidental ...... i rastësishëm, i rastit - i parëndësishëm, i vogël
incidentally ...... rastësisht, aksidentalisht
incinerate ...... djeg, bëj shkrumb e hi
incineration ...... djegje, shkrumbim
incinerator ...... furrë djegieje - kremator
incipient ...... fillestar, embrional
incise ...... pres, çaj - skalis, gdhend
incision ...... prerje, çarje - skalitje
incisive ...... therës - i mbrehtë, mendjehollë - prerës
incisor ...... dhëmb prerës
incite ...... nxit, shtyj, ndërsej
incitement ...... nxitje, shtytje
incivility ...... harbutllëk, sjellje e pahijshme
inclemency ...... ashpërsi, egërsi
inclement ...... i ashpër (moti) - i pamëshirshëm, i egër, i rreptë
inclination ...... pjerrësi, pjerrje - përkulje, shmangie - prirje,
anim
inclinatory ...... i prirur
incline ...... anoj, pjerr - përkul - prirem, përkulem - jam i prirur,
prirem, anoj nga
incline ...... pjarrësi, shpat
inclined ...... i prirët, i pjerrët - prirur
include ...... përfshij, fut - përmban
inclusion ...... përfshirje
inclusive ...... i përfshirë, inkluziv - gjithsej, me të gjitha
incognito ...... inkonjito, në mënyrë të fshehtë
incognizable ...... i panjohur, që s'mund të njihet
incoherence ...... inkoherencë
incoherent ...... jokoherent
incombustible ...... i padjegshëm
income ...... e ardhur
income-tax ...... tatim fitimi
incoming ...... hyrje, ardhje - të ardhura
incoming ...... pasues, ndjekës, që vjen pas - zëvendësuaes
incommensurable ...... i pakrahasueshëm, i pamatshëm - irracional
incommensurate ...... shpërpjestimor - i pamatshëm, i pakrahasueshëm
incommode ...... shqetësoj, i prish punë
incommodious ...... i parehatshëm
incommodity ...... parehati
incommunicable ...... i patregueshëm, i parrëfyeshëm
incommunicative ...... jokomunikues
incommutable ...... i pakëmbyeshëm
incompact ...... i palidhur, i panjizur
incomparable ...... i pakrahasueshëm - që s'ka shok, i pashoq
incomparably ...... në mënyrë të pakrahasueshme, pa krahasime
incompatible ...... i papajtueshëm, që nuk shkon
incompetence ...... pazotësi, paaftësi
incompetent ...... i pazoti, jo kompetent, i paaftë
incomplete ...... i paplotë, i mangët, i cunguar - i papërfunduar
incompliant ...... i paepur
incomprehensible ...... i pakuptueshëm, i pakapshëm
incomprehensibly ...... në mënyrë të pakuptueshme
incomprehension ...... moskuptim
incomputable ...... i panumërueshëm, i pallogaritshëm
inconceivable ...... i papërfytyrueshëm - i pabesueshëm
inconclusive ...... jovendimtar, jopërfundimtar
incondensable ...... që s'mund të mpikset, të trashet
inconformity ...... mospërputhje
incongruity ...... mospërshtatje, mospërputhje, mospajtim
incongruds ...... që s'është në harmoni me, i papajtueshëm - i pavend
inconseqence ...... inkonsekuencë
inconsequent ...... jokonsekuent, i paqëndrueshëm
inconsiderable ...... i parëndësishëm, i papërfillshëm
inconsiderate ...... i pamendur - i pakujdëshëm, i pavëmendshëm,
mospërfillës - i panjerëzishëm
inconsideration ...... mospërfillje, mungesë konsiderate
inconsistent ...... jokonsekuent, i papajtueshëm - i paqëndrueshëm,
kontradiktor
inconsolable ...... i pangushëllueshëm
inconspicious ...... i padukshëm, që s'bie në sy
inconstancy ...... paqëndrueshmëri, lëvizshmëri
inconstant ...... i paqëndrueshëm, i lëvizshëm - i parregullt
inconsumable ...... i pakonsumueshëm
incontestable ...... i padiskutueshëm, i pakundërshtueshëm, që nuk
mund të hidhet poshtë
incontestably ...... pa kundërshtim
incontiment ...... i papërmbajtur, i shfrenuar
incontrovertible ...... i pakundërshtueshëm, i padiskutueshëm
inconvenience ...... pa rehati, mungesë volie, vështirësi, telash
inconvenient ...... i pavolitshëm, i papërshtatshëm
inconvertible ...... i pakëmbyeshëm, i pandërrueshëm (paratë)
inconvincible ...... jobindës
inconvincibly ...... jo bindshëm
incorporate ...... përfshij, bashkoj me - bashkohem, shkrihem (në
korporatë) - fut përziej
incorporate ...... i përfshirë - i bashkuar (në korporatë)
incorporation ...... bashkim, shkrirje - korporatë
incorrect ...... i pasaktë, i gabuar - i parregullt, i pahijshëm
incorrigible ...... i paqndrueshëm, i pakorigjueshëm
incorrupt ...... i pakorruptuar
incorruptibility ...... të qenët i pakorruptueshëm, ndershmëri
incorruptible ...... i pakorruptueshëm
increase ...... rrit, ngre, zmadhoj - rritet, shtohet
increase ...... rritje, shtim, ngritje
increasingly ...... gjithmonë e më tepër
incredible ...... i pabesueshëm, që s'ta merr mendja
incredibly ...... në mënyrë të pabesueshme
incredulity ...... mosbesim
incredulous ...... mosbesues, që nuk beson lehtë, dyshimtar, skeptik
increment ...... shtesë, rritje - fitim
incriminate ...... akuzoj, ngarkoj me faj
incrimination ...... akuzim, fajësim
incrustation ...... formim i kores - kore
incubate ...... ngroh vezët - krijoj kushte inkubatori
incubation ...... çelje e zogjve - periudhë inkubacioni
incubator ...... inkubator
incubus ...... ankth, makth
inculcate ...... ngulit, fut në gjak
inculcation ...... ngulitje, rrënjosje, futje në gjak
inculpate ...... fajësoj, ngarkoj me faj - e bëj bashkëfajtor
inculpation ...... fajësim, akuzim
incumbent ...... "be incumbent on sb. = është detyrë e, e ka barrë
incur ...... shkaktoj, ngajll, marr mbi vete
incurable ...... i pashërueshëm
incurious ...... jo kureshtar
incursion ...... inkursion, sulm i papritur, depërtim
incurve ...... përkul, lakoj, kërrues
indebt ...... detyroj, e bëj borxhli
indebted ...... i detyruar, borxhli
indebtedness ...... detyrim
indecent ...... i pahijshëm, i turpshëm
indecipherable ...... i padeshifrueshëm, i palexueshëm
indecision ...... pavendosmëri
indecisive ...... i pavendosur, i papërcaktuar - jo vendimtar
indeclinable ...... i palakueshëm (në gramatikë)
indeed ...... në të vërtetë, realisht - vërtet
indefatigability ...... palodhshmëri
idefatigable ...... i palodhshëm, i palodhur
indefatigably ...... pa u lodhur
indefeasible ...... i pacenueshëm - i pamohueshëm, i papërligjshëm
indefectible ...... i patëmetë, i përsosur
indefensible ...... i pambrojtshëm - i pajustfikushëm, i papërligjshëm
indefinite ...... i pacaktuar, i papërcaktuar
indelible ...... i pashlyeshëm - i paharrueshëm
indelicacy ...... mungesë delikatese, mirësjellje, harbutllëk
indelicate ...... i panjerëzishëm - i pasjellshëm, harbut
indemnify ...... dëmshpërblej, laj, paguaj (dëmin) - mbroj, siguroj
(nga humbjet)
indemnity ...... zhdëmtim, dëmshpërblim - garanci, siguri (nga
humbjet)
indent ...... dhëmbëzoj - filloj kryeradhë - porositë mallra
indentation ...... dhëmbëzim - grykë në bregdet e mal - kryeradhë
indenture ...... kontratë, marrëveshje
indenture ...... lidh me kontratë
independence ...... pavarësi
independent ...... i pavarur - i mëvetësishëm
indescribable ...... i papërshkrueshëm
indestructibility ...... pathyeshmëri
indestructible ...... i pathyeshëm - i qëndrueshëm
inderteminate ...... i papërcaktuar - i pavendosur, i pazgjidhur, i
dyshimtë
indetermination ...... pacaktueshmëri - pavendosmëri
index ...... indeks, tregues - shigjetë (treguese) - gisht tregues
index ...... përgatit treguesin (për një libër etj.), përfhsij në
tregues
Indian ...... indian - "indian corn = misër" - "indian summer =
vjeshtë me kohë të mirë"
india-rubber ...... gomë - kauçuk
indicate ...... tregoj, dëftej, shënoj
indication ...... tregues - shenjë
indicative ...... tregues
indicator ...... indikator, tregues
indict ...... padit
indictment ...... padi
indifference ...... indiferencë, mospërkujdesje, moskokëçarje -
mospërfillje
indifferent ...... indiferent, moskokëçarës - i rëndomtë, i
parëndësishëm - neutral
indigence ...... skajme, varfëri, vobektësi
indigene ...... vendës
indigenous ...... vendës, indigjen
indigent ...... nevojtar, i varfër, i vobektë
indigested ...... i pabluar (në mendje) - i patretur
indigestible ...... i patretshëm
indigestion ...... mostretje, dhembje nga mostretja
indignant ...... i zemëruar, i indinjuar - "an indignant meeting"
indignation ...... zemaratë, indinjatë
indignity ...... pëërbuzje, përçmim, poshtërim
indirect ...... tërthor, i tërthortë - jo i drejtë - i zhdrejtë
indiscernible ...... i padallueshëm
indiscipline ...... mungesë disipline, mosdisiplinë
indiscreet ...... i pamatur, i patakt - i pakujdesshëm
indiscretion ...... mungesë modestie - pakujdesi, pamaturi
indiscriminate ...... që nuk bën dallim, pa dallim
indispensability ...... domosdoshmëri
indispensable ...... i domosdoshëm, i detyrueshëm, i pashmangshëm
indispensably ...... domosdo, doemos, patjetër
indispose ...... bëj të paaftë, të papërshtatshëm - shtyj të priret
kundër
indisposed ...... i paqejf, i pamundur - që s'është i prirur
indisposition ...... sëmundje e lehtë - mosdashje, mungesë prirjeje
indisputable ...... i padiskutueshëm, i pakundërshtueshëm
indisputably ...... pa kundërshtim, padyshim
indissoluble ...... i patretshëm - i pandashëm, i pazbërthyeshëm - i
pashkëputshëm
indistinct ...... i padalllueshëm, i paqartë - jo i pastër (zëri,
shqiptimi etj.)
indistinguishable ...... i padallueshëm
indivertible ...... i pashmangshëm
individual ...... vetjak, personal - individual - i veçantë
individual ...... individ
individualism ...... individualizëm
individualist ...... individualist
individualistic ...... individualitet
individuality ...... individualizëm
individualization ...... individualizoj - trajtoj në veçanti
individualize ...... individualisht
individually ...... pandashmëri - papjestueshmëri
indivisibility ...... i pandashëm, i pazbërthyeshëm - i papjestueshëm
indivisible ...... pandashmërisht
indivisibly ...... indokinez
Indo-Chinese ...... i pabindur, i padëgjueshëm
indocile ...... indoevropian
Indo-European ...... plogështi, përtaci, përtesë
indolence ...... dembel, përtac - pa dhembje
indomitable ...... i pamposhtëm, i pathyeshëm, i pamposhtur
Indonesian ...... indonezian
indoor ...... i mbyllur, që zhvillohen brenda
indoors ...... brenda (shtëpisë) - "keep indoors = mbaj brenda" -
        "stay indoors = qëndroj brenda (në shtëpi)"
indorse ...... shih endorse
indubitable ...... i padyshimt
indubitably ...... pa dyshim
induce ...... nxit, shtyj - shkaktoj - indukton
inducement ...... nxitje, shtytje
induct ...... sjell, fut - vendos në një post (me ceremoni) - induktoj
induction ...... induksion - përfundim logjik
induction-coil ...... bobinë induksioni
inductive ...... induktiv
inductivity ...... induktim
inductor ...... induktor
indugle ...... i plotësoj dëshirën, kënaq, i bëj qejfin - jepem pas,
kënaqem me
indulgence ...... përmbushje e dëshirave të veta - lëshim, butësi,
indulgjencë -
          përkrahjem favorizim, privilegj
indulgent ...... i butë, indulgjent, jo kërkues
indurate ...... ngurtësohet - bëhem i pandjeshëm, më rreshket lëkura
induration ...... ngurtësim
industrial ...... industrial, i prodhimit
industrialist ...... industrialist
industrialization ...... industrializëm
industrialize ...... industrializoj
industrious ...... punëtor, i zellshëm, i palodhur
industry ...... industri - zell për punë
indwell ...... jaton, është i gjallë
indweller ...... banues, banor
indwelling ...... që jeton, i paharruar
inebriate ...... deh
inebriate ...... pijanec - i dehur
inebriated ...... i dehur, i pirë
inebriation ...... dehje
inedible ...... i pangrënshëm, që s'hahet
inedited ...... i pabotueshëm
ineffable ...... i patregueshëm, i parrëfyeshëm, i papërshkueshëm -
         "ineffable joy = gëzim i papërshkushëm"
ineffaceable ...... i pashlyeshëm
ineffective ...... i pafrytshëm, i paefektshëm, i padobishëm - i
pazoti
ineffectual ...... i pafrytshëm, i pasuksesshëm
inefficacious ...... i paefektshëm
inefficacy ...... paefektshmëri
inefficiency ...... paaftësi, pazotësi
inefficient ...... i pazoti, i paaftë - i pafrytshëm
inelastic ...... i paepshëm, jo elastik - i paepur
ineligible ...... i papërshtatshëm
ineloguence ...... mungesë gojëtarie
ineloquent ...... që s'është gojëtar
inept ...... i pavend - i paarsyeshëm, absurd
inequality ...... pabarazi - parregullsi, thyerje (e sipërfaqes)
inequitable ...... i padrejtë
inequity ...... padrejtësi
inerrancy ...... pagabueshmëri
inerrant ...... i pagabueshëm
inert ...... inert - i plogët
inertia ...... inerci, plogëti - plogështi
inessential ...... i paqenësishëm, jothelbor - jolëndor
inestimable ...... i pallogaritshëm
inevitability ...... pashmangshmëri, pashmangësi
inevitable ...... i pashmangshëm - i përhershëm, i zakonshëm
inevitably ...... pashmangshmërisht
inexact ...... i pasaktë
inexactitude ...... pasaktësi
inexcusble ...... i pafajshëm
inexaustible ...... i pashtërshëm, i pashterueshëm
inexistent ...... i paqenë, që nuk eksiston
inexorable ...... i pamëshirshëm - i palëkundshëm, i patundur
inexpedient ...... i papërshtatshëm - i pakëshillueshëm
inexpensive ...... i lirë, me çmim të ulët
inexperience ...... mungesë përvoje, papërvojë
inexperienced ...... i papërvojë
inexpert ...... i pastërvitur, i pamësuar
inexpiable ...... i pashlyeshëm, i paharrueshëm - i paqetësueshëm
inexplainable ...... i pashpjegueshëm
inexplicable ...... i pashpjegueshëm
inexplicit ...... i paqartë
inexpressible ...... i patregushëm (me fjalë), i papërshkueshëm
inexpressive ...... pa shprehje, jo shprehës
inexpugnable ...... i pathyeshëm, i pamposhtur
inextinguishable ...... i pathyeshëm, që nuk shuhet
inextricable ...... i ndërlikuar, i koklavitur, i pazgjidhshëm
infallibility ...... pagabueshmëri
infallible ...... i pagabueshëm
infamous ...... famëkeq - i poshtër, i ulët, i turpshëm
infamy ...... turp - poshtërsi, pandershmëri
infancy ...... foshnjëri - mituri
infant ...... foshnjë, fëmijë - foshnjor, fëminor - fillestar
infantile ...... fëminor
infantry ...... këmbësori
infantryman ...... këmbësor
infarct ...... infarkt
infatute ...... ia marr mendjen, tërheq, e luaj mendsh
infatuation ...... prishje nga mendtë, magjepsje, tërheqje e verbër
infect ...... moleps, infektoj - ndikoj
infection ...... molepsje, infektim - ndikim, përhapje
infectious ...... molepsës, ngjitës, infektiv
infective ...... infektiv
infelicitous ...... i gjorë, i shkretë
infelicity ...... fatkeqësi, mjerim
infer ...... nxjerr përfundim
inference ...... përfundim, konkluzion
inferior ...... më i ulët, inferior - i dorës së dytë
inferior ...... vartës, depror
inferiority ...... inferioitet, vartësi
infernal ...... skëterrë, i skëterrës
inferno ...... skëterrë, tmerr
infertile ...... shterp - jopjellor, joprodhues
infertility ...... shterpësi - paaftësi për të prodhuar, shterpësi,
varfëri
infest ...... lëvrin, gëlon, e mbush me (minj, krimba etj.)
infidel ...... i pafe, femohues - i pabesë
infidelity ...... pabesi, veprim i pabesë - shkelje e besnikërisë
bashkëshortore
infiltrate ...... depërtoj - filtroj me filtër, kulloj (një lëng)
infiltration ...... depërtim - filtrim, kullim
infinite ...... i pakufishëm, i pafund, i paanë - infinit
infinitesimal ...... shumë i vogël
infinitival ...... paskajor
infinitive ...... paskajore
infinity ...... pafundësi, paanësi - infinit
infirm ...... i pafuqishëm, i dobët, shëndetlig - i pavendosur
infirmary ...... infermjeri
infirmity ...... pafuqi, dobësi - mungesë karakteri
inflame ...... ndez, i vë zjarrin - pezmatohet (plaga)
inflammable ...... i djegshëm - ndezës
inflammation ...... ndezje - acarim - malcim, pezmatim
inflammatory ...... ndezës - i pezmatuar, i mahisur, i acaruar
inflate ...... fryj (me ajër, me gaz) - vë në qarkullim një sasi të
madhe kartëmonedhash -
         fryhem, mabahem më të madhe
inflation ...... fryrje (me ajër, me gaz) - inflacion
inflationary ...... inflacionist
inflect ...... përkul, lakoj
inflection ...... përkulje, lakim - eptim, fleksion - modulim,
ndryshim i zërit
inflective ...... i ndryshueshëm, i lakueshëm, i zgjedhueshëm
inflexible ...... i papërthyeshëm, i papërkulshëm - i paepur, i
palëkundshëm, i qëndrueshëm
inflexion ...... shih inflection
inflict ...... i jap (një goditje, një dackë etj.) - shkaktoj (vuajtje
etj.)
infliction ...... ndëshkim, goditje
inflorescence ...... lulesë
inflow ...... grumbullim, derdhje
influence ...... ndikim - induksion
influence ...... ndikoj, ushtroj ndikim
influential ...... ndikues, veprues që ushtron ndikim - me influencë
influenza ...... grip
influenzal ...... gripal
influx ...... derdhje (e rrëkesë, e lumit) - ardhje, grumbullim
(njerëzish etj.)
inform ...... njoftoj, informoj - padit - frymëzoj
informal ...... jozyrtar, joformal - bisedor
informant ...... njoftues, informator
information ...... informim - informatë, informacion, njoftim
informative ...... informativ
informatory ...... shih informative
informed ...... i informuar, i njoftuar, i mirëinformuar
informer ...... njoftues, lajmërues, informator - kallëzues
infract ...... shkel, dhunoj (ligjin etj.)
infraction ...... kundërvajtje, shkelje (e ligjit etj.)
infrangible ...... i pacenueshëm, i pashkelshëm
infra-red ...... infra i kuq
infrequence ...... shih infrequency
infrequency ...... rrallësi
infrequent ...... i rrallë, jo i shpeshtë
infringe ...... shkel, cenoj (ligjin etj.)
infringement ...... kundërvajtje, shkelje, dhunim
infuriate ...... egërsoj, tërboj
infuration ...... tërbim, zemërim i papërmbajtur
infuse ...... hedh, derdh - fut, zgjoj, ngjall, frymëzoj
infusible ...... i pashkrishëm - zjarrëdurues - i patretshëm
ingather ...... vjel, grumbuloj (të lashtat)
ingathering ...... vjelje, grumbullim (i të lashtave)
ingenious ...... krijues, mendje femër, mendjeshkathët - i bërë me
mjeshtri
ingenuity ...... aftësi, krijuese, të qenët mendjehollë, mendjefemër
ingenous ...... i çiltër, zemërhapur i padjallëzuar - i natyrshëm
inglorius ...... i palavdishëm, i turpshëm
ingot ...... kallëp, formë për shkrirje (ari) - shufër metali (e
derdhur)
ingrained ...... i rrënjosur - i pandreqshëm
ingrate ...... mosmirrënjohës
ingratiate ...... përpiqem të fitoj simpatinë dhe favorin e dikujt
ingratitude ...... mosmirënjohje
ingredient ...... pjesë përbërëse
ingree ...... e drejtë, lejehyrje
ingurgitate ...... kapërdij, përlaj
inhabit ...... jetoj, banoj
inhabitable ...... i banueshëm
inhabitance ...... shih inhabitancy
inhabitancy ...... banim - banesë, shtëpi
inhabitant ...... banor
inhabitation ...... banim
inhalation ...... thithje, frymëmarrje
inhale ...... thith, marr frymë
inharmonical ...... i paakorduar - jo harmonik
inharmonious ...... i paharmonishëm - që nuk përputhet
inherent ...... që është në natyrën e, karaktëristik për, i lindur, i
brendshëm
inherit ...... trashëgoj (një pasuri) - trashëgoj (veti fizike, tipare
të karakterit etj.)
inheritability ...... trashëgueshmëri
inheritable ...... i trashëgueshëm
inheritance ...... trashëgim - trashëgim
inheritor ...... trashëgimtar
inheritress ...... trashëgimtare
inhibit ...... ndaloj, pengoj - mbaj, përmbaj
inhibition ...... frenim, ndalim
inhibitor ...... frenues
inhibitory ...... frenues
inhospitable ...... derëmbyllur, jomikpritës
inhospitality ...... mungesë mikpritjeje, mosmikpritjeje
inhuman ...... çnjerëzor, i pamëshirshëm, mizor
inhumane ...... i panjerëzishëm
inimical ...... armiqësor - i dëmshëm
inimitable ...... i paimitushëm, i përsosur
iniquitous ...... i padrejtë
iniquity ...... padrejtësi, poshtërsi - veprim i paligjshëm
initial ...... fillestar, i parë
initial ...... inicial
initially ...... fillimisht
initiate ...... nis,filloj, ndërmarr - tregoj iniciativë - fut, pranoj
-
         e mësoj, e fut në të fshehtat e
initiation ...... nismë, zanafillë, fillim - pranim, futje (në
shoqëri)
initiative ...... nismë, iniciativë - vetëveprim - me iniciativë
initiator ...... iniciator, nismëtar
initiatory ...... iniciator, nismëtar
inject ...... injektoj, bëj një gjilpërë - fut
injection ...... injektim - injeksion
injector ...... injektor
injudicious ...... i pamenduar, i pamatur, i paarsyeshëm
injunction ...... urdhër - vendim gjyqësor
injure ...... dëmtoj - fyej
injurious ...... dëmtues, i dëmshëm - fyes
injury ...... dëmtim, dëm - fyerje - vend i dëmtuar, plagë
injustice ...... padrejtësi - "do sb. an injustice = i bëj një
padrejtësi dikujt"
ink ...... bojë shkrimi
ink ...... bëj me bojë, i shkoj përsipër me bojë
inkling ...... ide, përfytyrim - hamendje, dyshim
ink-stand ...... shishe boje - mbajtëse boje
ink-well ...... shishe boje, kallamar
inky ...... i lyer me bojë - i zi
inland ...... brendësi, thellësi e vendit
inland ...... që shtreihet në brendësi të vendit - i brendshëm -
brenda (vendit)
inlay ...... aplikoj, zbukuroj me mozaik
inlay ...... aplikim, zbukurim me mozaik
inlet ...... gji i vogël - grykë hyrje
inmate ...... bashkëbanor, bujtës
inmost ...... më i thelli, më i fshehti - më intimi, më i brendshmi
inn ...... han, bujtinë
innate ...... e lindur (cilësi, aftësi etj.), që është në natyrën e
inner ...... i brendshëm
innermost ...... shih inmost
innervate ...... ngacmoj, stimuloj, nxis
innervation ...... ngacmim
inning ...... radhë (në lojën e bejsbollit) - periudhë e qëndrimit në
fuqi
       (e një personi, partie)
innkeeper ...... hanxhi, bujtianr
innocence ...... pafajësi - çiltërsi, padjallëzi
innocent ...... i pafajshëm - i pastër, i çiltër, i padjallëzuar, naiv
- i padëmshëm
innocent ...... fëmijë, i pafajshëm - njeri i padjallëzuar
innocuous ...... i padëmshëm
innovate ...... sjell risi, përtërij - shpik, racionalizoj
innovation ...... novacion - novatorizëm - risi
innovative ...... novator
innovator ...... novator
innoxious ...... i padëmshëm
innuendo ...... insinuatë, aluzion
innumerable ...... i panumërueshëm - i panumërt
innumerous ...... shih innumerable
inobservance ...... mungesë vëmendjeje, pakujdesi - mospërfillje (e
ligjës)
inoculate ...... shartoj - i fus në kokë (mendime etj.) - vaksinoj
inoculation ...... vaksinim
inoffensive ...... i padëmshëm - i urtë
inoperable ...... i paoperueshëm
inoperative ...... jo veprues - i pavlefshëm (ligji etj.)
inopportune ...... i pakohshëm, i papërshtatshëm
inordinate ...... i çrregullt - i tepruar, i papërmbajtur
inorganic ...... joorganik, jo i gjallë - që s'është organik
in-patient ...... i sëmurë, i shtruar (në spital)
input ...... sasi e energjisë, sasi e informacionit
inquest ...... hetim - hetuesi
inquietude ...... shqetësim, ankth
inquire ...... pyes, drejtohem - shqyrtoj, hetoj - kërkoj të dhëna
inquiry ...... informatë - pyetje - hetim - "hold an inquiry into sth,
= bëj hetime për diçka"
inquisition ...... inkuzicion - hetim i rreptë
inquisitive ...... kureshtar, që futë hundët - zhbirues
inquisitor ...... inkuizitor
inroad ...... sulm, depërtim
inrush ...... vërshim
insalubrious ...... i dëmshëm, i pashëndetshëm (klimë, vend)
insane ...... i çmendur, i luajtur
insanitary ...... johigjienik
insanity ...... marrëzi, çmenduri
insatiability ...... pangopësi, grykësi, makutëri
insatiable ...... i pangopur, grykës, makut
insatiably ...... pangopësisht, si pangopur
insatiate ...... shih insatiable
inscribe ...... mbishkruaj - skalit (në mendje) - shtoj, përfshij në
listë
inscription ...... mbishkrim
inscrutable ...... i padepërtueshëm, i fshehtë, enigmatik, i
pakuptueshëm
insect ...... insekt, kandërr
insectarium ...... insektar
insecticide ...... insektvrasës, insekticid
insectivore ...... kafshë (bimë) insektngrënëse
insectivorous ...... insektngrënës
insecure ...... i pasigurt
insecurity ...... pasiguri
inseminate ...... mbjell, frymëzoj - pllenoj, mbars, ndërzej
insemination ...... frytëzim - pllenim, ndërzim
insensate ...... i pandjeshëm - i pashpirt, i egër
insensibility ......  pandjeshmëri - humbje e ndjenjave, vilani, të
fikët -
            ftohtësi, moskokëçarrje, indiferencë
insensible ......  që është pa ndjenja - i pavetëdijshëm - indiferent,
i ftohtë -
          i mpirë - që s'e kupton
insensitive ...... i pandieshëm
inseparability ...... pandashmëri
inseparable ...... i pandashëm
inseparably ...... pandashmërisht
insert ...... fut
insertion ...... futje, kallje, ndërfutje - shtesë, zgjatje (e
fustanit etj.)
inset ...... fletë, shtojcë (në libër) - faqe e palosur
inside ...... ana e brendshme, e brendshmja - stomak - i brendshëm -
brenda
insider ...... njeri i brendshëm
insiduous ...... djallëzor - i fshehetë, tinzar
insight ...... mprehtësi, aftësi depërtuese, zbulesë, ndriçim i
papritur në mendje
insignia ...... shenja dalluese
insignificance ...... vogëlsira, gjë pa rëndësi
insignificant ...... i parëndësishëm - i papërfillshëm
insincere ...... i pasinqertë, i shtirë
insincerity ...... mungesë sinqeriteti, shtirje
insinuate ...... futem - jap, lë të kuptohet, them tërthorazi
insinuation ...... thënie e tërthortë, insinuatë - futje me dhelpëri
insipid ...... i pashijë, i zbarët, i pashijshëm - i pakripë - i
mërzitshëm, i pajetë
insist ...... këmbëngul, ngul këmbë, pohoj
insistence ...... këmbëngulje
insistency ...... shihinsistence
insistent ...... këmbëngulës, ngulmues
insolate ...... nxjerr në diell (për t'u tharë)
insole ...... shtrojë e brendshme e këpucës
insolence ...... fyerje, pafytyrësi
insolent ...... i pacipë, i pafytyrë
insoluble ...... fyes, i pacipë, i pafytyrë
insolvency ...... i patretshëm, i pazbërthyeshëm - i pazgjithshëm
insolvent ...... falimentim
insomnia ...... i falimentuar, që ka pësuar falimentim
insomuch ...... pagjumësi
insouciance ...... aq,,, sa
insouciant ...... shkujdesje, moskokëçarje
inspect ...... i shkujdesur, i pakujdesshëm, që nuk bëhet merak
inspection ...... shqyrtoj - inspektoj
inspector ...... shqyrtim - inspektim
inspectorate ...... kontroll, inspektor
inspiration ...... inspektoriat
inspire ...... frymëzim - burim frymëzimi
inpirit ...... frymëzoj, mbush me frymëzim
instability ...... gjallëroj, entuziazmoj, jap zemër
install ...... paqëndrueshmëri - pavendosmëri
instalation ...... vendos (në një detyrë) - instaloj, pjis (me aparate
etj.) -
           zë vend, vendosem
instalment ...... vendosje, rregullim - instalim, pajisje
instance ......  këst - "instalment plan = blerje me këste" - pjesë e
një vepre
         (në seri a në vëllime) shembull - "for instance = për
shembull" - kërk
instancy ...... ngut, ngutësi - nxitim i madh
instant ...... i ngutshëm, urgjent - i menjëhershëm - vazhdues
instant ...... çast - "this instant = këtë çast" - "on the instant =
menjëherë"
instantaneous ...... i menjëhershëm - i njëkohshëm
instantly ...... menjëherë
instauration ...... restaurim
instead ...... në vend
instep ...... trina, kurrizi i këmbës
instigate ...... shtyj, nxit
instigative ...... nxitës, shtytës, gërgasës
instigation ...... nxitje, shtytje
instigator ...... nxitës, gërgasës
instil ...... hedh pikë pikë - shtie në mend, fut
instinct ...... instinkt - nuhatje
instinct ...... i mbushur, i frymëzuar me, plot me
instinctive ...... instinktiv, i pavetëdijshëm
instinctively ...... instiktivisht
institute ...... krijoj, themeloj - nis, filloj, ndërmarr - caktoj në
një detyrë
institute ...... institut
institution ...... institucion, organizëm (shtetëror, shoqëror) -
vendosje
instruct ...... mësoj, udhëzoj, instruktoj - njoftoj, vë në dijeni
instruction ...... mësim, stërvitje, përgaditje e posaçme - udhëzim,
instrukcion, orientim
instructive ...... udhëzues
instructor ...... instruktor - mësues (kolegji)
instrument ...... vegël, instrument, mjet, aparat
instrumental ...... që shërben si vegël, mjet - instrument, vegël
muziore
instrumentalist ...... instrumentalist
instrumentality ...... mjet, mënyrë
insubordinate ...... i pashtruar, i padëgjueshëm, i pabindur, i
panënshtruar
insubordination ...... mosbindje
insubstantial ...... i paqenë, imagjinar - i pabazë, i pathemeltë
insufferable ...... i padurueshëm - "insufferable insolence = fyerje e
padurueshme"
insufficiency ...... pamjaftueshmëri - veprimtari e mangët e një
organi
insufficient ...... i pamjaftueshëm - "insufficient evidence = prova
të pamjaftueshme"
insufflate ...... fryj
insufflator ...... gjyryk
insular ...... ishullor - i mendjengushtë, i kufizuar
insularity ...... veçim, izolim - mendjengushtësi
insulate ...... veçoj, izoloj
insulating ...... izolues - "insulating tape = shirit izolues"
insulation ...... veçim, izolim - izolant
insulator ...... izolator
insulin ...... insulinë
insult ...... fyej
insult ...... fyerje
insuperable ...... i pakapërcueshëm
insupportable ...... i padurueshëm
insurance ...... sigurim - shumë sigurimi (për shtëpinë etj.)
insurant ...... i siguruar
insure ...... siguroj (shtëpinë, jetën etj.) - siguroj, garantoj
insurgence ...... kryengritje
insurgent ...... kryengritës
insurmountable ...... i pakapërcyeshëm
insurrection ...... kryengritje, rebelim, revoltë
insurrectional ...... kryengritës
insurrectionist ...... kryengritës
insusceptible ...... i pandjeshëm - i imunizuar
intact ...... i paprekur, i pacenuar
intangible ...... i paprekshëm - i pakapshëm, i pakuptueshëm
integer ...... numër i plotë
integral ...... përbërës - i tërë
integral ...... e tërë - integral (në matematikë)
integrate ...... integroj, bashkoj, shkrij në një të tërë
integration ...... integrim
integrity ...... integritet, tërësi - ndërshmëri
intellect ...... intelekt, aftësi mendore
intellection ...... intelekt
intellective ...... intelektual, mendor
intellectual ...... intelektual, mendor
intellectualism ...... intelektualizëm
intellectualist ...... intelektualist
intelligence ...... zgjuarësi, intelekt, mençuri - informacion, të
dhëna - zbulim
intelligencer ...... agjent sekret, sppiun
intelligent ...... i zgjuar, i mençur, mendjemprehtë
intelligentsia ...... intelegjencie
intelligible ...... i kuptueshëm, i kapshëm
intemperance ...... mospërmbajtje - tepri
intemperate ...... i papërmbajtur - i papërkorë
intend ...... kam ndër mend, kam nijet - paracaktoj, destinoj -
nënkuptoj, dua të them
intended ...... i parashikuar, i paracaktuar - i ardhshëm
intense ...... i fortë, i madh - i fuqishëm, intensiv - i zjarrtë
intensification ...... intensifikim, përdorim
intensify ...... intensifikoj, bëj më intensiv, rrit
intensify ...... denduri, intensitet
intensive ...... intensiv - i dendur, i fuqishëm, i vrullshëm - i
gjallë
intent ...... qëllim, synim
intent ...... i vendosur - i vëmendshëm, i përqëndruar
intention ...... qëllim, synim, plan - "without intetion = pa qëllim"
me qëllim, i paramenduar
intentional ...... qëllimisht, me paramendim, enkas
intentionally ...... varros
inter ...... ndër.. bashkë..
inter ...... bashkëveproj
interact ...... bashkëveprim, ndërveprim
interaction ...... bashkëveprues
interactive ...... përziej
interblend ...... kryqëzoj
interbreed ...... ndërmjetësoj, ndërhyj për dikë
intercede ...... zë, kap, interceptoj - ndaloj, pengoj
intercept ...... interceptim, kapje - ndërprerje
interception ...... ndërmjetësim
intercession ...... ndërmjetës
intercessional ...... ndërkëmbej, shkëmbej - zëvendësoj - alternoj
interchange ...... ndërkëmbim, shkëmbim - zënendësim, këmbim
interchangeability ...... aftësia për ndërkëmbim
interchangeable ...... i ndërkëmbyeshëm, i shkëmbyeshëm, i ndërrueshëm
intercommunicate ...... komunikoj, merrem vesh (me dikë)
intercommunication ...... komunikim, bashkëbisedim - ndërlidhje
interconnect ...... ndërlidh, ndërlidhem
interconnection ...... ndërlidhje, lidhje e dyanshme, lidhje e
ndërsjellë
intercontinental ...... ndërkontinental
intercourse ...... shkëmbim - marrëdhënie, lidhje (midis vendeve) -
marredhënie seksuale
intercross ...... kryqëzoj (biologji)
interdepartmental ...... ndërdikasterial
interdependence ...... ndërvarësi, varësi e ndërsjellë
interdependency ...... shih interdependence
interdependent ...... i ndërvarur
interdict ...... ndaloj - privoj, pengoj
interdiction ...... ndalim - privim (të drejtash)
interest ...... interes - dobi, e mirë
interest ...... tërheq, ngjall interesin e dikujt - interesohem
interested ...... i interesuar
interesting ...... intersant, tërheqje
interfere ...... ndërhyj, përzihem - trazoj - bie ndesh, ndeshem
interference ...... ndërhyrje, interferencë - përzierje, ndërhyrje -
ndeshje
interfuse ...... shkrij bashkë
interim ...... i përkohshëm, i ndërmjemë
interior ...... i brendshëm - "interior angle = kënd i mbrendshëm"
interior ...... brendësi, pjesë e brendshme e diçkaje -
         krahinat e brendshme - punët e brendshme
interjection ...... thirrje - pasthirmë (në gramatikë)
interlace ...... gërshetoj, pleks, thur
interlacement ...... gërshetim, pleksje, thurje
interline ...... shkruaj, shënoj midis rreshtave
interlink ...... lidh, bashkoj
interlock ...... bashkoj, puthis
interlocution ...... bashkëbisedim, kuvendim
interlocutor ...... bashkëbisedues
interlope ...... përzihem, trazohem në punët e dikujt
interlude ...... ndërkohë, periudhë e ndërmjetshme - interval, pushim
midis akteve etj.
intermarriage ...... krushqi
intermarry ...... bëj, lidh krushqi - lidh martesë
intermeddle ...... përzihem (në punët e dikujt)
intermediary ...... i ndërmjemë - ndërmjetës
intermediate ...... ndërmjetësoj
intermediate ...... ndërmjetës - i ndërmjetëm - ndërmjetim,
ndërmjetësim
intermediation ...... ndërmjetësim
intermediator ...... ndërmjetës
intermezzo ...... intermexo - interval, pushim
interminable ...... i pafund, i pambarueshëm
intermingle ...... përziej - përzihem, ngatërrohem - shoqërohem, rri
me
intermission ...... pushim, ndërprerje - interval, intermexo
intermit ...... ndërpres - ndërpritet
intermittent ...... i ndërprerë - i herëpashershëm
intermix ...... përziej
intermixture ...... përzierje
intern ...... internoj
intern ...... praktikant
internal ...... i brendshëm
internally ...... së brendshmi, nga brenda
international ...... ndërkombëtar, internacional
international ...... internacionale
internationale ...... internacionale (himn)
internationalism ...... internacionalizëm
internationalist ...... internacionalist
internationality ...... ndërkombëtarësi
internationalizati ...... ndërkombëtarizëm
internationalize ...... ndërkombëtarizoj
internecine ...... vëllavrasëse (për lluftë), shkatërrimtare
internee ...... i internuar
internment ...... internim
interplanetary ...... ndërplanetar
interplay ...... bashkëveprim, veprim i ndërsjellë
interpose ...... ndërhyj - vë (veten etj.) - ndërmjetësoj, ndërhyj
interpret ...... përkthej (me gojë) - shpjegoj, interpretoj - luaj
interpretation ...... përkthim - interpretim, shpjegim - interpretim,
lojë
interpreter ...... përkthes (gojor)
interregnum ...... ndërmbretërim - interval
interrelated ...... i ndërlidhur
interrelation ...... ndërlidhuri, marëdhënie të ndërsjella
interrogate ...... pyes, i bëj pyetje - marr në pyetje
interrogation ...... pyetje - marr në pyetje
interrogative ...... pyetës
interrogatory ...... pyetës
interrupt ...... ndërpres - pengoj, ndaloj, ndërhyj
interruption ...... ndërprerje - ndalim, ndalesë, këputje - interval
intersect ...... ndërpres, kryqëzoj - priten, ndërpriten (dy drejtza)
intersection ...... pikë e ndërprerjes - ndërprerje, kryqëzim
(rrugësh)
intersperse ...... hedh, shpërndaj aty këtu - larmoj
interstate ...... ndërshtetror
interstice ...... çarë, plasë
intertribal ...... ndërfisnor, brendafisnor
intertwine ...... gërshetoj - gërshetohet
interurban ...... interurban, ndërqytetës - transport ndërqytetës
interval ...... ndërkohë, interval - pushim (midis dy akteve të një
drame)
intervene ...... ndërhyj - ndodh, ngjan ndërkohë, shtrihet ndërkohë
intervention ...... ndërhyrje, intervencion
interventionist ...... intervencionist
interviëe ...... intervistë
interviëe ...... intervistoj, bëj një intervistë me dikë, i marr
intervistë
interweave ...... thur, bëj si gërshetë
intestinal ...... i zorrëve
intestine ...... zorrë - "small (large) intestine = zorra e hollë (e
trashë)"
intimacy ...... intimitet, afërsi, miqësi e ngushtë
intimate ...... intim, i afërm, i ngushtë, i përzemërt - intim, që
mbahet i fshehtë -
         i afërt, i thelluar
intimate ...... vë në dijeni, bëj të njohur - le të kuptohet
intimation ...... aluzion, thënie e tërthortë - njoftim
intimidate ...... frikësoj, kërcënoj
intimidation ...... frikësim, kërcënim
into ...... në - "make into = shndërroj në"
intolerable ...... i padurueshëm
intolerance ...... mungesë durimi, të qenët i padurueshëm, intolerancë
intolerant ...... që nuk duron të tjerët, jo tolerues
intonation ...... intonacion, ton
intone ...... theksoj, flas, lexoj me një ton
intoxicate ...... deh, pi - helmoj - i marr mendjen dikujt
intoxication ...... dehje - helmim
intractable ...... i pabindur, kokëfortë, kokëngjeshur
intramural ...... brendashkollor - brenda mureve
intransigence ...... papajtueshmëri, moslejim
intransigent ...... i papajtueshëm, moslejues
intransitive ...... jokalimtare
intrench ...... shih entrench
intrepid ...... i pafrikshëm, i patrembur, sypatrembur
intrepidity ...... guxim, trimëri
inticacy ...... ndërlikim, koklavitje - gjë e koklavitur
intricate ...... i ngatërruar, i ndërlikuar, i koklavitur
intrigant ...... intrigant, ngatërrestar, shtiekeq
intrigante ...... intrigante, ngatërrestare
intrigue ...... intrigë
intrigue ...... intrigoj, kurdis një intrigë - ngjall kureshtje
intrinsic ...... i qenësishëm, i brendshëm, që e ka veti
introduce ...... fut brenda - paraqes dikë, njoh dikë më një tjetër -
          parashtroj (për shqyrtim) - vë në zbatim, fut për
herë të parë
introduction ...... hyrje, parathënie - futje - paraqitje
introductory ...... hyrës, paraqitës - paraprak
introspection ...... vetëanalizë, analizë e vetvetës
intrude ...... futem me forcë - nuk i ndahem, i qepqm
intrusion ...... futje, hyrje me forcë - imponim i mendimeve të veta -
ndërfutje
intrusive ...... që të bie në qafë, që nuk të ndahet - i ndërfutur
intrust ...... shih entrust
intuit ...... gjej me intuitë
intuition ...... intuitë
intuitive ...... intuitiv
intuitively ...... me intuitë, intuitivisht
inundate ...... përmbyt - mbyt (me kërkesa etj.)
inundation ...... përmbytje, vërshim
inure ...... mësohem, ambientohem
inutile ...... i padobishëm, i kotë
inutility ...... kotësi
invade ...... pushtoj, shkel (tokën e huaj) - cenoj të drejtat e
dikujt - vërshon
invader ...... pushtues
invalid ...... i sëmurë, i paaftë për punë - invalid
invalid ...... e nxjerr invalid - bëhem invalid
invalid ...... i pavlefshëm, i pavlerë
invalidate ...... bëj të pavlefshëm
invalidity ...... pavlefshmëri
invaluable ...... i paçmueshëm
invariability ...... pandryshueshmëri
invarable ...... i pandryshueshëm - i qëndrueshëm, konstant
invasion ...... pushtim, shkelje e tokës së huaj, cenim
invective ...... sharje, fjalë fyese - mallkim
inveigh ...... sulmoj (me fjalë), shaj
inveigle ...... tërheq, tundoj, fut në grackë
invent ...... shpik - trilloj, sajoj
invention ...... shpikje - trillim
inventor ...... shpikës
inventory ...... inventar
inventory ...... inventarizoj, bëj inventarin
inverse ...... i anasjellë, i pakundërt
inversion ...... anasjellje - anasjellë
invert ...... anasjell, kthej përmbys = "inverted commas = thonjëza"
invertebrate ...... jokërbishtor - i pakarakter
invest ...... investoj (kapital) - rrethoj (një qytet, një kala etj.)
investigate ...... hetoj - gjurmoj, shqyrtoj
investigation ...... shqyrtim, gjurmim - hetim, ndjekje (gjygjsore)
investigative ...... kërkues, hetues
investigator ...... kërkues, gjurmues, shqyrtues
investment ...... investim (i kapitalit) - kapital i investuar
investor ...... investues
inveterate ...... i rrënjosur thellë, i vendosur prej kohësh
invidious ...... i urrejtshëm, i urryer, i papëlqyer
invigilate ...... mbikëqyr, ruaj (studentët në provim)
invigorate ...... gjallëroj, fuqizoj, i jap zemër
invigoration ...... gjallëri, fuqizim
invigorative ...... gjallërues, fuqizues
invicibility ...... patheshmëri
invincible ...... i pathyeshëm, i papërkulur, i pamposhtur
inviolability ...... paprekshmëri
inviolable ...... i paprekshëm, i pacenueshëm, i padhunueshëm
invisibility ...... padukshmëri
invisible ...... i padukshëm
invitation ...... ftesë
invite ...... ftoj, i bëj ftesë - tërheq, josh, grish - kërkoj, pyes
për, bëj (pyetje)
inviting ...... joshës, grishës
invocation ...... lutje
invoice ...... faturë, kuitancë
invoke ...... thërras (në ndihmë) - lut, i drejtoj një lutje (një
hyjnie)
involuntarily ...... pa vullnet, pa dashje
involuntary ...... i pavetëdijshëm, i pavullnetshëm
involve ...... përfshij, tërheq - ndërlikoj, kompikoj, ngatërroj -
sjell, shkakton -
        ngatërrohem - jepem pas, zhytem në - ngre në fuqi
involved ...... i koklavitur, i ngatërruar
invulnerable ...... i pacenueshëm, i paprekshëm
inwall ...... rrethoj me mur
inward ...... i brendshëm - mendor, shpirtëror
inwards ...... të përmbrendshmet
inwardly ...... përbrenda, shiprtërisht brenda - "grieve inwardly =
vuaj përbrenda"
inwards ...... drejt brendësisë, brenda
inwrought ...... që është me lajle - i thurur
iodine ...... jod
ion ...... jon
Ionian ...... jonian, i detit Jon
ionization ...... jonizim
ionize ...... jonizoj
ionosphere ...... jonosferë
IOU ...... dëftesë borxhi (I owe you)
ir ...... prefiks jo.. pa..
iranian ...... iranian - gjuha iraniane
Iraqi ...... irakian
irascible ...... idhnak, zemërak
irate ...... i zemëruar, i inatosur
iridescent ...... i ylbertë, shumë ngjyrësh
iris ...... beba e syrit - shpatore
irish ...... irlandez - irlandishte
Irishman ...... irlandez
irk ...... mërzit
irksome ...... i mërzitshëm, i bezdisshëm
iron ...... hekur
iron ...... hekuros - sheshoj, zhduk
ironclad ...... i karocuar
ironical ...... ironik
ironmonger ...... shitës hekurishtesh
ironmongery ...... hekurishte - vegla prej hekuri - shitje
hekurishtesh
ironsmith ...... hekurtar, hekurpunues
iron-stone ...... mineral hekuri
ironware ...... hekurina, hekurishte
ironworker ...... hekurthyes
ironworks ...... uzinë mekanike
irony ...... ironi
irony ...... hekuror, prej hekuri
irradiance ...... ndriçim
irradiant ...... ndriçues
irradiate ...... ndriçoj - hedh dritë mbi, sqaroj - ndriçoj, jap arsim
e kulturë
irradiation ...... rrezatim - shkëlqim, ndriçim
irrational ...... i paarsyeshëm, irracional
irrationalism ...... irracionalizëm
irreclaimable ...... i pandreqshëm
irrecognizable ...... i panjohshëm, i ndryshuar krejt
irreconcilability ...... papajtueshmëri
irreconcilable ...... i papajtueshëm
irrecoverable ...... i pandriçueshëm, i pazëvendësueshëm
irredeemable ...... që s'kthehet në monedha metali (për paratë letër)
- i pandreqshëm
irredentism ...... irredentizëm
irredentist ...... irredentist
irreducible ...... që s'kthehet dot (në gjendje tjetër) - i
pazvoglueshëm
irrefragable ...... i pakundërshtueshëm
irrefutable ...... i pakundërshtueshëm, që nuk mund të hidhet poshtë
irregular ......  i parregullt, i çrregullt - asimetrik - i pabarabartë
-
         i parregullt (gramatikë)
irregulars ...... ushtarë të forcave jo të rregullta
irregularity ...... parregullsi - mungesë uniformiteti - gabim
irrelevant ...... i pavend - që nuk ka të bëjë me çështjen
irreligion ...... afetari, mosbesim (tek zoti)
irreligious ...... afetar, i pafe
irremediable ...... i pashërueshëm - i pandreqshëm
irremissible ...... i pafalshëm - i detyrueshëm
irreparable ...... i pandreqshëm
irreplaceable ...... i pazëvendësueshëm
irrepressible ...... i papërmbajtur, i papërmbajtshëm, i pafrenushëm
irreproachable ...... i patëmetë, që s'ka të sharë
irresistible ...... i papërballushëm
irresolute ...... i pavendosur, i lëkundur
irresolution ...... pavendosmëri
irresolvable ...... i pazbërthyeshëm - i pazgjidhshëm
irrespective ...... pavarësisht nga
irresponsible ...... i papërgjegjshëm - i pandërgjegjshëm (në punë),
që nuk i besohet
irretrievable ...... i pazëvendësueshëm, i pandreqshëm
irreverence ...... mungesë respekti
irreverent ...... i parespektueshëm, që nuk nderon
irreversible ...... i pakthyeshëm - i pandryshueshëm
irrevocable ...... i pandryshueshëm, përfundimtar
irrigate ...... ujit, vadit
irrigable ...... i ujitshëm
irrigation ...... ujitje, vaditje
irrigational ...... ujitës
irrigator ...... ujitës
irritable ...... zemërak, idhnak - i acaruar, i pezmatuar
irritant ...... ngacmues, acarues
irritate ...... ngacmoj, thumboj, ngas - acaroj, pezmatoj
irritation ...... acarim, ngacmim
irruption ...... futje me forcë - invazion, pushtim i befasishëm
is ...... veta e tretë njëjës, e tashme dëftore, e foljes be
islam ...... feja islame - myslimanët
islamic ...... islam
islamism ...... islamizëm
islamize ...... islamizoj, e bëj mysliman
island ...... ishull
islander ...... ishullar
isle ...... ishull
islet ...... ishull i vogël
isn't ...... is not
isolate ...... veçoj, izoloj - veçoj (një element kimik)
isolation ...... veçim, izolim - vetmi
isotope ...... izotop
Isrealite ...... izraelit
issue ...... dalje, rrjedhje - botim - përfundim - pinjoll - problem,
çështje e pazgjidhur
issue ...... del, rrjedh - botoj, nxjerr, vë në qarkullim - shpërndaj,
jap
isthmus ...... istëm
it ...... ai, ajo
Italian ...... italian - gjuha italiane
italic ...... kursiv
italicize ...... shtyp me kursive
itch ...... kruarje - zgjebe - dëshirë e pashuar
itch ...... më kruhet, më ha - mezi pres - "he is itching to tell us
the news =
       ai mezi pret të na jap lajmin"
item ...... pikë, paragraf, nen - artikull, send i caktuar -
      çështje (në rendin e ditës të mbledhjes) - pikë (programi)
- artikull, lajm në gaze
item ...... gjithashtu, edhe
itemize ...... tregoj, shkruaj, numëroj një nga një, specifikoj
iterate ...... përsërit, ritheksoj
iteration ...... përsëritje, ritheksim
itinerant ...... shëtitës, endacak
itinerary ...... itinerar - udhëzues udhëtimi - shënime udhëtimi - i
udhës, i udhëtimit
its ...... i tij, i saj, i vet, e vetja
it's ...... shkurtesa e it is
itself ...... vetë - "by itself = vetiu, vetvetiu"
I've ...... shkurtesa e I have
ivory ...... fildish, dhëmbë elefanti - "ivory tower = kulla e
fildishtë"
ivy ...... dredhkë (botanikë)
j ...... shkronja e dhjetë e alfabetit anglez
jab ...... ngul, godit, shpoj (me thikë etj.)
jab ...... goditje - shpim me bajonetë etj. - injeksion
jabber ...... llomotit, flas, dërdëllit gjepura - murmurit, flas nëpër
dhëmbë
jabber ...... llomotitje, dërdëllisje - murmurisje
jack ...... krik - flamur - lojë e fanteve
jack ...... ngre me krik
jackal ...... çakall
jack-ass ...... gomar
jackdaw ...... galë, stërqokë, cirikokë
jacket ...... xhaketë - këllëf - gëzof (kafshe) - lëkurë, cipë
(pemësh) - mbulesë kopertine
jack-knife ...... sojak, brisk, biçak i madh
Jack-of-all-trades ...... mjeshtër, specialist për gjithçka
jade ...... nefrit
jade ...... kalë i ngordhur, gërdallë - xhadi, lavire
jaded ...... i stërmundur, i rraskapitur
jag ...... thep (shkëmbi) - dhëmbëz (share etj.)
jag ...... dhëmbëzoj - çatalloj
jagged ...... i thepisur - i dhëmbëzuar
jaggy ...... shih jagged
jaguar ...... jaguar
jail ...... burg
jailbird ...... i burgosur
jailer ...... rojtar burgu, gardian
jam ...... shtyp, shtrëngoj - fut, rras ngjesh (rrobat në valixhe) -
mbush plot e përplot -
      zë (kalimin), ngec - zhurmoj, i bëj zhurmë
jam ...... mgecje, mosfunksionim (i një aparati etj.), bllokim - hall
-
      "be in a jam = jam në pozitë të vështirë"
jam ...... marmelatë, reçel
jangle ...... zhurmë, potere - grindje - tingëllim i çakorduar (i
këmbanës)
jangle ...... bëj potere - grindem
janitor ...... portier - pastrues
janitress ...... pastruese
January ...... janar - i janarit
Japanese ...... japonez - gjuha japoneze
jape ...... tallem, bëj shaka
jar ...... rraptoj, kërcas, rrapëlloj - acaroj nervat -
      nuk shkon, nuk përputhet, nuk pajtohet - hahem, grindem
jar ...... rropamë - tronditje nervore, shok - grindje
jar ...... poçe, vorbë, qyp
jargon ...... zhargon
jasmine ...... jasemin
jaundice ...... të verdhët - smirë, zili, resë
jaundiced ...... ziliqar, smirëzi, resëtar
jaunt ...... shëtitje zbavitëse, ekskursion
jaunt ...... bëj shëtitje (për qejf)
jaunty ...... i gëzueshëm, i gajllë - i vetëkënaqur
javelin ...... shtizë
jaw ...... nofull, gojë - bisedë e mërzitshme - grykë (lugine etj.) -
nofull
jaw-bone ...... kockë e nofullës
jaw-breaker ...... fjalë që shqiptohet me vështirësi
jay ...... grishlemzë, grifshë - llafazan
jazz ...... xhaz (muzikë)
jealous ...... xheloz
jealousy ...... xhelozi - zili - fanatizëm
jean ...... dok i fortë pambuku
jeep ...... xhips
jeer ...... tallje therëse
jeer ...... thmboj, tallem keq - përqesh, shpotit
jell ...... mpikset, ngjizet - merr trajtë
jelly ...... pelte - xhelatinë
jelly-fish ...... meduzë, kandil deti
jemmy ...... levë (për të hapur dyert etj.)
jenny ...... çikrik - makinë tjerëse, qerthull, shtjellës
jeopardize ...... rrezikoj, vë në rrezik
jeopardy ...... rrezik - "place in jeopardy = vë në rrezik"
jerk ...... shtytje, tërheqje, ndalim i papritur - dridhje (e
muskulit)
jerk ...... shkul, tërheq a shtyj me vrull
jerk ...... thaj në diell (mishin)
jerky ...... që të trondit (udhëtim në makinë, në tren etj.)
jerry-builder ...... ndërtues i keq
jerry-built ...... i ndërtuar dosido, me material të dobët
jersey ...... fanellë (leshi) - lopë xhersej
jest ...... shaka - tallje, objekt talljeje
jest ...... bëj shaka
jester ...... bufon - shakatar
jesting ...... hokatar, shakatar
Jesuit ...... jezuit
jesuitical ...... jezuit, i jezuitëve - hipokrit, dinak, i pabesë
jet ...... curg, curril, rrymë (uji etj.) - rrjedhë (gazi etj.),
shkulm - reaktiv -
      "jet aircraft = aeroplan reaktiv"
jet ...... rrjedh çurg, del curril
jet ...... qelibar i zi
jet-black ...... i zi si qymyri
jet-fighter ...... gjuajtës reaktiv
jetsam ...... ngarkesa e hedhur në det gjatë nëj avarie, sende të dala
në breg
jettison ...... ngarkesë e hedhur nga anija
jettison ...... hedh ngarkesën (nga anija, nga avioni etj.) - hedh,
flak (diçka të pavlerë)
jetty ...... molo - pendë
jetty ...... sterrë
Jew ...... izraelit - çifut
jewel ...... xhevahir, diamant - gur i çmueshëm
jewel ...... stolis me gur të çmueshëm
jeweler ...... argjentar, kujunxhi
jewelery ...... arturina, xhevahire - tregti me xhevahire
Jewess ...... izraelitë
Jewish ...... izraelit
jib ...... krah vinçi - vel i përparmë
jib ...... ngurroj - ngul këmbë, slua nga vendi
jibber ...... kalë kryeneç
jibe ...... shih gibe
jiff ...... çast, në çast, përnjëherësh
jig ...... matricë, formë - sitë - valle e shpejtë e gëzueshme - grep
(peshkimi)
jig ...... kërcej një valle të shpejtë e të gëzueshme - tundem,
lëkundem
jilt ...... grua e lehtë, që braktis të dashurin e vet
jilt ...... braktis, lë (të dashurin)
jim crow ...... emër përbuzës për zezakët nga racistët amerikan
jingle ...... tringëllimë - aliteracion
jingle ...... tringëlloj
jingo ...... shovinist
jingoism ...... shovinizëm
job ...... punë - "odd jobs = punë të rastit" - detyrë - profesion,
zanat - dallavere
job ...... kryej detyrën, punoj me zell - marr ose jap me qira (kalin,
karrocën etj.) -
      shpërdoroj, shfrytëzoj - bëj punë të rastit
jobber ...... komisionar - punëtor që kryen punë të rastit -
shpërdorues i detyrës
jobless ...... i papunë
jockey ...... kalorës, vrapues profesionist në gaar me kuaj
jockey ...... mashtroj
jocose ...... shakatar, i gëzueshëm, zbavitës
jocosity ...... gaz, gëzim, shaka
jocular ...... shakatar
jocund ...... i gëzueshëm, i gjallë, zbavitës
jog ...... shtytje, lëkundje e lehtë - ecje, lëvixje e ngadalshme
jog ...... godas, shtyj lehtë - troshitem, tundem, tronditem -
      përparoj ngadalëtund, lëkund, trondit
joggle ...... lëkundje, tronditje e lehtë
joggle ...... çapitje, ecje e ngadalshme - rutinë
jogtrot ...... bashkoj, lidh - bashkohem, shkrihem - hyj, bëhem anëtar
-
         marr pjesë - shoqërohem
join ...... bashkim, pikë bashkimi, lidhjeje
join ...... zdrukthëtar, marangoz
joiner ...... zdrukthëtari
joinery ...... vand bashkimi - nyjë, kyç - kofshë, shpatull (mishi)
joint ...... bashkoj. lidh - ndaj, copëtoj (sipas ndërtimit anatomik)
joint ...... i bashkuar, i përbashkët - "joint stock company = shoqëri
aksionare"
joint ...... bashkë, tok
jointly ...... tra, binar dyshemeje
joist ...... shaka, hokë
joke ...... bëj shaka, tallem - "joking apart = t'i lemë shakatë, pa
shaka"
joke ...... shakatar, hokatar - xhol
joker ...... gëzim ,hare
jollity ...... i gëzueshëm, i gjallë, gazmor - tërheqës, i këndshëm
jolly ...... fort, shumë - "all jolly fine = çdo gjë është shumë mirë"
jollyjolly ...... e mbaj gjallë, i bëj qejfin
jolt ...... tronditje, troshitje
jolt ...... troshit, trondit
jostle ...... shtytje, shtypje
jostle ...... shtyj - rrekem, përpiqem
jot ...... grimë
jot ...... shënoj, shkruaj, mbaj shënim
journal ...... revistë, gazetë - ditar - protokoll, procesverbal -
qafë boshti
journalese ...... stil gazetaresk
journalism ...... gazetari
journalist ...... gazetar
journalistic ...... gazetaresk, i gazetarisë
journalize ...... mbaj ditar - shkruaj në ditar
journey ...... udhëtim - "undertake a journey - ndërmarr një udhëtim"
-
        "be on a journey = jam në udhëtim" -
        "I wish you good journey = Ju uroj një udhëtim të
këndshëm"
journey ...... udhëtoj, bëj një udhëtim
journeyman ...... kallfë
jovial ...... i gëzueshëm, gazmor - "a jovail fellow = njeri gazmor"
joviality ...... gëzim, gazmend
jowl ...... nofull - faqe
joy ...... gëzim i madh, gjendje e gëzueshme - diçka që na jep
kënaqësi, gëzim
joy ...... gëzoj - gëzohem, galdohem
joyful ...... i gëzuar, gëzimplotë, i gëzueshëm
joyless ...... i pagëzuar, i helmuar
joyous ...... shih joyful
joy-ride ...... shëtitje e gëzueshme me automobil
joystick ...... timon (i avionit)
jubilance ...... ngazëllim, galdim
jubilant ...... ngazëllues, i ngazëlluar, i gëzuar
jubilate ...... ngazëllehem, shfaq një gëzim të madh, festoj
jubilation ...... ngazëllim, galdim - kremtim festiv
jubilee ...... jubile, përvjetor, kremtim
judge ...... gjykatës - gjyqtar, arbitër - njohës, vlerësues
judge ...... gjykoj (një çëshjte penale) - arbitroj, gjykoj - jap
mendim, vlerësoj, gjykoj
judgement ...... vendim gjyqi - "pass judgement = marr vendim" -
dënim, ndëshkim -
         gjykim, mendim - "in my judgement - sipas gjykimit
tim" - kuptim i
judicable ...... i gjykueshëm
judicatave ...... trupi gjykues
judicial ...... gjyqësor, i gjyqit - kritik - i paanshëm
judiciary ...... gjyqtarët, gjykatësit
judicious ...... i gjykueshëm, i arsyeshëm
jug ...... brokë, gjym
jug ...... gatuaj, përgatis, ziej në gjym
juggle ...... luaj si zhongler, bëj truke - mashtroj
juggler ...... zhongler - keq, dredharak, dhelaparak, sharlatan
jugglery ...... punë zhongleri - batakçillëk
jugular ...... i qafës
juice ...... lëng - thelbi i një gjëje - rrymë
juice ...... nxjerr, shtrydh leng nga
juicy ...... lengës, i lëngshëm - tërheqës, kureshtar
juke-box ...... xhuboks, gramafon me monedhë
July ...... korrik - i korrikut
jumble ...... rrëmujë, trazirë
jumble ...... përziej, ngatëroj, bëj rrëmujë
jumble-sale ...... pazar i sendeve të zhvlerësuara
jumbo ...... vigan, gjigant, kolos
jump ...... kërcej, hidhem përpjetë - kapërcej - hipin (çmimet) -
       "jump to conclusions = nxjer përfundime të nxituara"
jump ...... kërcim - hedhje përpjetë
jumper ...... njeri, kafshë ose insekt që kërcen
jumper ...... xhup - bluzë, pulover
jumpy ...... tmerrues, nervoz, nevrik
junction ...... bashkim, pikë takimi - kryqëzim (hekurudhor)
juncture ...... bashkim - gjendje, kushte, rrethana
June ...... qershor, i qershorit
jungle ...... xhungël, pyll i dendur
junior ...... më i ri - i ri - student i kursit të ulët
juniper ...... dëllinjë
junk ...... barkë me vela me fund të sheshtë - kërcy, cung - fetë
(buke)
junk ...... rrecka, hedhurina, rrangullina
junk ...... hedh, flak (gjëra pa vlerë)
junket ...... gosti, piknik - kos i ëmbël
junket ...... bëj gosti, marr pjesë në piknik
junta ...... juntë
junto ...... komplotistë, të përbetuar
juridical ...... juridik - ligjor, gjyqësor
jurisdiction ...... juridiksion
jurisprudence ...... shkencë e drejtësisë, jurisprudencë
jurist ...... jurist
juristical ...... juridik, i drejtësisë
juristically ...... juridikisht
juror ...... anëtar gjyqi - anëtar jurie
jury ...... trup gjykues - juri
juryman ...... shih juror
just ...... i drejtë - i merituar, me vend - i arsyeshëm
just ...... sapo, porsa - pikërisht, taman - vetëm - thjesht - fare
krejt
justice ...... drejtësi, vërtetësi - gjykatës - "justice of the peace
= gjykatës i paqit"
justifiable ...... i përligjshëm, i justifikueshëm
justification ...... përligjje, arsyetim, justifikim
justificatory ...... justifikues, përligjës
justify ...... përligj, justifikoj, arsyetoj
justly ...... drejtësisht
jut ...... e dalë
jut ...... del, spikat
jute ...... jutë
juvenescence ...... rinim
juvenescent ...... rinor
juvenile ...... djalosh i ri - rinor, djaloshar
juxtapose ...... pranëvë, vë bri për bri, krahasoj
juxtaposition ...... pranëvënie, krahasim
k ...... shkronja e njëmbëdhjetë e alfabetit anglez
kaleidoscope ...... kaleidoskop
kangaroo ...... kangur
kaolin ...... kaolin
kar......e hanksh ...
keel ...... kil, karenë - "on an even keel = i qëndrueshëm, i
palëkundshëm"
keel ...... vë, kthej anijen në kuriz
keel ...... anije me fund të sheshtë (për qymyr)
keen ...... i mprehtë - thëres - depërtues - energjik -
       "be keen = dëshiroj shumë (diçka), pëlqej
keen-set ...... i etshëm për diçka
keep ...... mbaj, ruaj - respektoj (ligjën, rregullin) - gjendem,
qëndroj -
       "keep in good health = ruaj shëndetin" - vazhdoj (të bëj
diçka) - "k
keep ...... mbajtje, ushqim - kullë (kështjelle)
keeper ...... rojtar, rojë - pronar, mbajtës
keeping ...... zotërim, mbajtje, mbarështrim - ruajtje
keepsake ...... dhuratë (për kujtim), kujtim - "please have this book
for keepsake =
          = ju lutem pranoni këtë libër në shenjë kujtimi"
keg ...... bucelë, fuçi e vogël
kelp ...... leshterik
ken ...... fushë e dijeve - "beyond my ken = jashtë njohurive të mia"
kennel ...... stelë, kolibë (qeni) - tufë (qensh)
kennel ...... mbyll në stelë - jeton në stelë
kept ...... past dhe p.p. e keep 1
kerb ...... anë, rrugë buzë trotuarit
kerb-stone ...... gur buzine
kerchief ...... shami (koke), rubë
kerchiefed ...... me shami (në kokë)
kernel ...... thelb (arre etj.), kokërr (gruri, misri etj.) - thelb (i
çështjes etj.)
kerosene ...... vajguri
kettle ...... ibrik, çajnik
kettledrum ...... daulle, tamtar
key ...... çelës, kyç - çelës - zgjidhje (e problemeve, e pyetjeve
etj.) - tast -
      shkallë muzikore
key ...... akordoj (një vegël muzikore) - sjell në një gjendje, e ndez
key ...... shkëmbinj nënujorë (në det)
keyboard ...... tastierë
keyhole ...... vrimë çelësi
key-note ...... ton, tingull muzikor bazë - tonë kryesor - ide
themelore
keystone ...... gur qendror i qemerit - parim themelor, gur themeli
khaki ...... kaki - stof kaki - uniformë kaki
khan ...... han
kick ...... shqelmoj - "kick a ball = shqelmoj topin" - flak - "kick
sb. out = nxjerr jashtë"
       - kundërshtoj, shfaq pakënaqësinë
kick ...... goditje me këmbë, shqelmim - teptisje, zmbrapsje (e armës)
-
       fuqi, forcë - gjuajtës, shuter
kid ...... kec - kalama - lëkurë (keci) - mashtrim, batakçillëk
kid ...... mashtroj
kiddy ...... kalama, fëmijë
kid-glove ...... dorashke shevroje
kidnap ...... rrëmbej (një fëmijë etj.), grabit
kidnapper ...... rrëmbyes, grabitës
kidney ...... veshkë - temperament - klasë, lloj, specie
kill ...... vras - ther(bagëti) - prish, shkatërroj - mahnit, çudit
kill ...... vrasje - gjahu i vrarë
killer ...... vrasës
killing ...... zbavitës - kapitës - shkatërrues, vdekjeprurës
kiln ...... furrë (për djegje e tharje)
kilo ...... kilogram - kilometër
kilocalory ...... kilokalori
kilogram ...... kilogram
kiloliter ...... kilolitër
kilometre ...... kilometër
kilometric ...... kilometrik
kilowatt ...... kilovat
kilowat-hour ...... kilovat orrë
kin ...... gjini, familje - fis, farefis
kind ...... soj, lloj - "nothing of the kind = aspak i tillë" - racë -
natyrë, karakter
kind ...... i mirë - i dashur, i përzemërt, i kujdesshëm, i sjellshëm
kindergarten ...... kopësht fëmijësh
kindergartener ...... edukatore - fëmijë kopshti
kind-hearted ...... zemërbutë, zemërdhembshur
kindle ...... digjet, merr flakë, ndez - ngjall, nxit
kindliness ...... mirësi, shpirtmirësi, zemërbardhësi
kindling ...... ndezje (e zjarrit) - shkarpa
kindly ...... i mirë, mirëdashës, dashamirësi - i butë
kindly ...... me dashamirësi - ne mënyrë të natyrshme, me lehtësi
kindness ...... mirësi, shpirtmirësi, dashamirësi - nder -
         "do sb. a kindness = i bëj një mirësi dikujt"
kindred ...... gjak, fis, farefis, i afërm - ngjajshmëri, ngjasim
kindred ...... i afërm - i ngjashëm
kinematic ...... kinematik
kinematics ...... kinematikë
kinescope ...... kinescop
kinetic ...... kinetik
kinetics ...... kinetikë
king ...... mbret - "the king of beasts = mbreti i kafshëve" - mbret,
monopolist, i fuqishëm
kingdom ...... mbretëri - fushë, mbretëri
kingsize ...... që ka format më të gajtë (cigare etj.)
kink ...... nyje, komb, kokël - ngërth, ngërç, cermë - trill, tekë
kink ...... lidh nyje, lak
kinsfolk ...... farefis
kinship ...... farefisni - afëri, ngjashmëri
kinsman ...... i afërm, farefis
kinswomen ...... e afërme
kiosk ...... qoshk (gazetash etj.)
kipper ...... cironkë e tymosur
kirk ...... kishë
kiss ...... puthje
kiss ...... puth
kit ...... kade - çantë shpine - pajimet (e ushtarit) - plaçkat
personale -
      arkë, çantë veglash - pajime (sportive)
kit ...... kotele
kit-bag ...... çantë (ushtarake, sportive etj.)
kitchen ...... kuzhinë - "kitchen garden = bahçe"
kitchener ...... sobë, stufë, kuzhinë ekonomike
kitchenette ...... aneks - kthinë (gatimi)
kitchen-maid ...... pjatalarëse
kitchenëare ...... enë (kuzhine)
kite ...... qift, skifter - grabitës - balonë, katana
kite ...... "kith and kin = miq e farefis"
kitten ...... këlysh maceje, kotele
kitten ...... pjell kotele
klaxon ...... borie makine
kleptomania ...... kleptomani
kleptomaniac ...... kleptoman
knack ...... aftësi, zotësi, shkathtësi (e fituar me përvojë) -
shprehi
knaggy ...... me nyje
knap ...... thyej (gurë)
knapsack ...... çantë shpine
knave ...... i poshtër, batakçi, maskara - fant
knavery ...... pandashmëri, maskarallëk
knavish ...... prej të poshtrit, prej batakçiu
knead ...... gatuaj - bëj masazh, fërkoj
knee ...... gju
knee-cap ...... kupë e gjurit - gjunjëse
knee-deep ...... i thellë deri në gju
kneel ...... përgjunjem, gjunjëzohem, bie në gjunjë
kneepad ...... gjunjëse
knell ...... kambanë e vdekjes - shenjë e vdekjes, shenjë e kobshme
knell ...... i bie kambanës së vdekjes - tingëllon kobshëm
knelt ...... past dhe p.p. e kneel
knew ...... past e knoë
knickerbockers ...... pantallona kilota
knickers ...... kilota
knic-knack ...... stringël, stoli, zbukurim
knife ...... thikë
knife ...... pres, ther (me thikë)
knife-edge ...... teh i thikës
knife-grinder ...... mprehëse
knight ...... kalorës - njeri fisnik - kalë (shah)
knight-errant ...... kalorës endacak, kalorës i arratisur
knighthood ...... kalorësi
knightly ...... kalorësiak
knit ...... thur, bëj çorape, triko etj. - bashkoj, lidh ngushtë,
ndërthur
knitting ...... thurje - thurimë
knitting-needle ...... shtizë (për çorape, për triko etj.)
knives ...... pl. e knife
knob ...... gungë - kokë bastuni - dorezë e rrumbullakët (dere) -
       buton (radioje) - copë (qymyri etj.)
knock ...... trokas (në derë) - qëlloj, godit - ndeshem, përplasem -
kritikoj -
       habit, shastis, trullos
knock ...... trokitje - goditje
knocker ...... çok, rrum, çokane, trakullore
knoll ...... kodrinë, breg
knot ...... nyje - lidhje - gdhë - vështirësi, ngecje
knot ...... lidh nyjë - ngatërroj
knotty ...... plot nyje - i ngatërruar
knout ...... kamxhik
know ...... di - jam në dijeni - njoh - jam i ujdisur me dikë - "be
known as = njihet si"
know ...... "in the known = jam në brendësi të çështjes"
knowable ...... i njohshëm
knowing ...... i mirëinformuar - i mprehtë, mendjehollë - i qëllimshëm
knowingly ...... me vetëdije, enkas
knowledge ...... njohje - dituri, njohuri - "without my knowledge = pa
dijenin time" -
         dije - "branches of knowledge = degë të shkencës"
known ...... p.p. e know
know-nothing ...... njeri kokëbosh - agnosticist
knuckle ...... nyje (e gishtit) - nyje e gjurit (të kafshët)
knuckle ...... "knuckle under = lëshoj pe, bindem, epem, nënshtrohem"
knur ...... nyje, gungë (në dru)
koran ...... kuran
Korean ...... korean - gjuhë koreane - korean
kowtow ...... përkulje deri në tokë (në shenjë nderimi, përulësie
etj.)
kowtow ...... përulem me nderim, përulësi etj. - i bëj temena dikujt
krone ...... koronë (njësi monetare)
l ...... shkronja e dymbëdhjetë e alfabetit anglez
la ...... nota 'la'
lab ...... laborator
label ...... etiketë - shenjë, etiketë
label ...... i vë, i ngjit etiketën
labial ...... buzor - tingull buzor
laboratory ...... laborator
laborios ...... i vështirë, i lodhshëm - i zelshëm, punëtor
labour ...... punë - punëtor, klasë punëtore
labour ...... punoj - bëj me mund diçka, lodhem për - shtjelloj me
imtësi
laboured ...... i ngadaltë, i vështirë, i zorshëm - i ndërlikuar
labourer ...... punëtor, argat
labourite ...... laburist
labour-saving ...... lehtësues i punës, racionalizues
labyrinth ...... labirint - çështje shume e ngatërruar
lace ...... lidhëse (këpucësh), gjalmë - dantellë
lace ...... lidh (shtrëngoj) me lidhëse - zbukuroj me dantella - rrah,
fshikulloj
lacerate ...... çjerr, gërvisht, skërfit - plagos, e lëndoj në shpirt,
e pikëlloj
laceration ...... gërvishtje, skërfitje
lacework ...... dantellë
lachrymal ...... lotor, i lotëve
lachrymator ...... gaz lotsjellës
lachrymatory ...... lotsjellës
lack ...... mungesë, lotësjellës
lack ...... mungesë, është mangët
lackadaisical ...... i mekur, i pajetë, i plogëtuar
lacker ...... shih lacquer
lackey ...... shërbëtor - lake
lackey ...... shërbej si lake
laconic ...... lakonik, fjalëpak
laconically ...... në mënyrë lakonike, shkurt
laconism ...... lakonizëm
lacquer ...... vernik
lacquer ...... lyej me vernik
lacquey ...... shih lackey
lactation ...... të ushqyerit me gji, të dhënit sisë - qumësht gjiri,
gji
lactic ...... i qumështit
lacuna ...... golle, zbraztësi
lad ...... çun, djalë
ladder ...... shkallë (mbështetëse) - syth i dalë, i ikur
ladder ...... i ikën fija
lade ...... ngarkoj
laden ...... i ngarkuar, i rënduar,
ladle ...... sapllak, garuzhdë
ladle ...... nxjerr me garuzhde
lady ...... zonjë - për gra
ladybird ...... mollëkuqe
ladybug ...... shih ladybird
lady-killer ...... gruar
lag ...... prapambetje, vonim
lag ...... mbetem prapa, vonohem
lag ...... i dënuar me punë të detyruar
lag ...... denoj me punë të detyruar - arrestoj
lag ...... vesh për izolim
laggard ...... njeri i ngathët, përtac, i prapambetur
lagoon ...... lagunë, kënetë deti
laid ...... past dhe p.p. e lay 2
lain ...... p.p. e lie 2
lair ...... strofkë, strofull
laird ...... çifligar, pronar tokash
lake ...... liqen
lamb ...... qengj - njeri i buttë
lamb ...... pjell qengja
lambent ...... flakërrues
lambskin ...... lëkurë qengji
lame ...... i çalë - që nuk të bind, i pabesueshëm, i mangët -
       "lame excuse = shfajësim jobindës"
lame ...... sakatoj, gjymtoj
lameness ...... çalim
lament ...... vajtim, vaje, vaj, ligje
lament ...... vajtoj, qaj - qahem, ankohem
lamentable ...... i vajshëm, i përvajshëm - i vajtueshëm
lamentation ...... vajtim, kujë
laminate ...... petëzoj (metalin) - vesh me fletë metali - ndërthur me
shtresa metali
lamination ...... petëzim
lamp ...... llambë
lamp-light ...... dritë (llambe)
lamp-lighter ...... ndezës (i fenerëve etj.)
lampoon ...... pamflet satirik
lampooner ...... pamfletist
lamp-post ...... shtyllë (dritash)
lamp-shade ...... abazhur
lance ...... shtizë, heshtë
lance ...... sulmoj (shpoj) me shtizë
lancer ...... shtizar, heshtar
lancet ...... neshter, bisturi
lancinate ...... sëmbon
lancination ...... sëmbim, thyerje
land ...... tokë, stere - "poor land = tokë e varfër" - pronë toke -
       vend, shtet, atdhe - truall
land ...... abres (në breg) - ul në tokë - godit, i jap (një grusht) -
bie (në një gjendje)
landed ...... tokësor - që zotëron toka
land-forces ...... forcat tokësore
landholder ...... pronar, zotërues (tokash)
landing ...... zbritje (nga anija) - port - pistë - urë e shkallës (së
avionit)
landing-field ...... fushë aeroplanësh
landlady ...... pronare (shtëpish, hotelesh etj.) - pronare (tokash)
landless ...... i patokë
landlocked ...... i rrethuar me tokë
landlord ...... pronar (banesash, hotelesh) - çifligar, pronar tokash
landmark ...... gur kufiri, sinor - pikë, shënjë orientuese
land-mine ...... minë e groposur
landowner ...... pronar toke
landscape ...... pamje, peizazh
landslide ...... shembje, rrëshqitje, vithisje
landslip ...... shih landslide
landsman ...... njeri i tokës (jo i drejtë)
lane ...... rrugicë - shteg - linjë detare - korsi
language ...... gjuhë, të folurit
languid ...... indiferent, mospërfillës - i dobët, i pafuqi, i ngathët
languish ...... lëngoj, dergjem, heq - venitem - brengosem, hidhërohem
languishing ...... lëngues, molitës, i kapitur, i venitur
languor ...... lëngim, dergjë - venitje, këputje, molisje
lank ...... i thatë, i dobët - i lëpirë (për flokë)
lanky ...... stërhell, i gjatë e i hollë
lantern ...... fener - udhërrëfyes
lap ...... kind, palë - prehër - krahëror - rreth
lap ...... mbështjell - vendos njëra mbi tjetrën (tjegullat etj.)
lap ...... lëpirje - llokoçitje
lap ...... lëpin (macja) - llokoçit (vala)
lapel ...... jakë e xhaketës
lapse ...... gabim - shkarje (morale) - kalim i kohës, interval
lapse ...... bie (në dëshprim etj.) - kalon (koha) - shthurem nga ana
morale,
        marr udhë të keqe - i kalon afati, bëhet i pavlefshëm
larcener ...... vjedhës
larcenous ...... vjedhës
larceny ...... vjedhje
lard ...... ushuj, dhjamë derri
lard ...... mbush me dhjam derri - pasuroj, zbukuroj (fjalën)
larder ...... qilar, depo
lardy ...... i dhjamshëm, i dhjamur
large ...... i gjerë, me përmasa të mëdha, i hapësirshëm - i
pakufizuar, i gjerë
large-hearted ...... zemërmadh, zemërgjerë, shiprtmadh
largely ...... në shkallë të madhe - bujarisht - lirisht
large-scale ...... ekstensiv, në shkallë të gjerë
lark ...... laureshë, çafkë
lark ...... shaka
lark ...... qesh, bëj shaka, dëfrej
larva ...... vemje, larvë
larval ...... larvor, i larvës
laryngitis ...... laringjit, pezmatim i grykëve
larynx ...... gurmuz, gabzher, laring
lascivious ...... epshor
lash ...... fshilluk, kamxhiku, frushkull - goditje (me kamxhik) -
qepallë
lash ...... kamzhikoj, rrah me kamzhik - hedh shkelm, tund befas -
lidh
lashing ...... fshikullimë - kordon, litar - shumicë
lass ...... vajzë, vashë - e dashur
lassitude ...... lodhje, kapitje, plogëti
lasso ...... litar me lak
last ...... e fundit - mbarim, fund, përfundim - "at long last = më në
fund" -
       "to (till) the last = deri në fund"
last ...... vazhdon - del, mjafton
last ...... kallëp (këpucësh)
lasting ...... i qëndrueshëm, i vijueshëm
lastly ...... më në fund, si përfundim
latch ...... reze - lloz, shul
latch ...... i vë rezen, mbyll me shul
late ...... i vonë - "I was late = jam vonuar" - i vonshëm - i kohës
së fundit -
       i ndjeri - "sooner or later = herët a vonë"
lately ...... para pak kohe - kohët e fundit
latency ...... gjendje e fshehtë, zhvillim i fshehtë
latent ...... i fshehtë
lateral ...... anësor
lath ...... listelë, qepër
lathe ...... torno
lather ...... shkumë (sapuni) - shkumë, bulëza djerse
lather ...... shkumëzoj, sapunis - nxjerr shkumë kali
Latin ...... gjuha latine, latinishte - i romakëve
latitude ...... zemërgjerësi, liri - gjerësi (gjeografi)
latter ...... që ka ndodhur para pak kohe - i fundit (nga të dy)
latter-day ...... i kohës, i sotëm
latterly ...... kohët e fundit
lattice ...... kangjelë, parmak, thurimë me shufra
laud ...... lavdërroj, mburr, lëvdoj
laud ...... lavdërim, lavd
laudable ...... i lavdërueshëm
laudation ...... mburrje, lavdërim
laudatory ...... lavdërues
laugh ...... e qeshur, qeshje
laugh ...... qesh
laughing ...... i qeshur - qesharak, që të bën të qeshësh
laughingly ...... me të qeshur
laughing-stock ...... gaz i botës
laughter ...... qeshje - "burst inti laughter = shpërthej të qeshurit"
launch ...... lëshoj në ujë (anijen) - hedh, vërvit - filloj, ndërmarr
-
        hidhem, lëshohem, vërvitem
launch ...... benzinatë
launching-pad ...... shesh, bazë lëshimi raketash
launder ...... laj e hekuros
laundress ...... rrobalarëse
laundry ...... pastërti - ndërresa, lëvere, rroba (për të larë)
laundrywoman ...... rrobalarëse
laureate ...... laureat
laurel ...... lar, dafinë
lava ...... lavë
lavatory ...... laktore - banjë
lave ...... lahem - rrjedh (përroi)
lavender ...... livandë, trumzë e butë
lavender ...... livandë
lavish ...... bujar, dorëhapur, dorëlëshuar - i tepërm, i tepërt
lavish ...... shpenzoj pa kursim
law ...... ligj, normë, rregull - e drejtë - drejtësi - gjyq, proces
gjyqsor
law-breaker ...... shkelës i ligjit
law-breaking ...... shkelje e ligjës
law-court ...... gjykatë
lawful ...... ligjor, i ligjshëm
lawless ...... i paligjshëm
lawn ...... lëndinë, fushë me bar
lawn ...... batist, pëlhurë liri ose pambuku
lawsuit ...... padi
lawyer ...... jurist, avokat
lax ...... i dobët, jo i rreptë, jo i fortë - i pavëmendshëm - i
shkujdësur - që e heq barku
laxative ...... purgativ, amel
laxity ...... dobësi, plogëhshti - shthurje - pakujdesi
lay ...... past e lie 2
lay ...... vë, vendos - shtroj - lë - bën - vendos - vesh, mbuloj me -
ia vë, ngarkoj
lay ...... këngë, baladë
lay ...... laik - që nuk është profesionist
layer ...... shtresë - rrënjëzim (për shumëzim, botanikë) - pulë
pjellore - bastvënës
layman ...... laik
lay-off ...... pezullim, pushim i përkohshëm nga puna
lay-over ...... ndalesë (gjatë udhëtimit)
lazaret ...... karantinë
laze ...... përtoj, kaloj kohën kot
lazily ...... me përtim
laziness ...... përtaci, përtesë, dembeli
lazy ...... përtac
lazy-bones ...... dembel, përtac
lea ...... ugar - lëndinë, livadh
lead ......  plumb
lead ......  shpie, çoj, shoqëroj - bëj, jetoj - prij, udhëheq -
drejtoj -
       kryesoj, filloj, hap (diskutimet etj.)
lead ...... shembëll - direktivë - vendi i parë, kreu në garë,
shkëputje, largësi -
       rrip qeni - roli kryesor - jaz mulliri - linjë (elektrike)
-
leaden ...... i plumbtë - plumb, shumë i rrëndë - i errët
leader ...... udhëheqës - drejtues - kryeartikull
leadership ...... udhëheqje - drejtim, punë drejtuese
leading ...... udhëheqës - i parë, kryesor
leading ...... udhëheqje, drejtim
leaf ...... gjethe, fletë
leaf ...... gjethon (bima, pema etj.) - shfletoj faqet (e librit etj.)
leafage ...... gjeth
leafless ...... i pagjethe
leaflet ...... trakt - gjethe e re, e njomë
leafy ...... gjethor
league ...... bashkim, lidhje, ligë
leak ...... pikë, vrimë ku pikon - pikim, çurgë
leak ...... pikon - del, përhapet (lajmi etj.)
leakage ...... pikim - dalje, përhapje (e një të fshehte etj.)
leaky ...... që pikon, i shpuar - që s'di të mbajë një të fshehtë
lean ...... i dobët, pa dhjamë - i varfër, joprodhues, i keq
lean ...... prirem, anohem, përkulem - pjerr, përkul - mbështetem -
mbështet
leaning ...... prirje
leant ...... past dhe p.p. e lean 2
leap ...... kërcim - hap - "a leap in the dark = hap i pasigurt"
leap ...... kërcej, hidhem - kapërcej - "leap a wall = kapërcej një
mur"
leap-frog ...... lojë kapërcimthi
leapt ...... past dhe p.p. e leap 2
leap-year ...... vit i brishtë
learn ...... mësoj, marr, njohuri, nxë - mësoj, stërvitem, ushtrohem -
mësoj, marr njoftim
learned ...... i mësuar, i shkolluar, i ditur
learning ...... njohuri, dituri - mësim, përvetësim
learnet ...... past dhe p.p. e learn
lease ...... qiradhënie - qira
lease ...... jap me qira - marr me qira
leasehold ...... tokë e dhënë me qira
leaseholder ...... qiradhënës
leash ...... rrip (për të lidhur qenin) - "hold in leash = mbaj në
fre, mbaj në kontroll" -
       fre, kontroll
leash ...... lidh me rrip (qenin)
least ...... më i vogli - "at least = të paktën, së paku" - në
shkallën më të ulët
leather ...... artikuj (lëkure)
leather ...... vesh, mbuloj me lëkurë
leatherette ...... lëkurë artificiale
leathern ...... i lëkurës
leave ...... leje - "with your leave = me lejen tuaj" - leje (e
zakonshme) - nisje, largim
leave ...... iki, shkoj (diku) - lë, nuk e marr me vete - lë, vë,
vendos - mbetet -
       ia dorëzoj, besoj
leaven ...... maja, tharm
leaven ...... zë me tharm, vepron si maja
leaves ...... pl. e leaf
leave-taking ...... ndarje, lamtumirë
leavings ...... mbeturina, të mbeturat
lecherous ...... adj. epshor
lectern ...... pupitër
lecture ...... leksion - qortim
lecture ...... mbaj leksion - qortoj
lecturer ...... lektor - pedagog
led ...... past dhe p.p. e lead 2
ledge ...... e dalë, buzq - shkëmb i nënujshëm afër bregut
ledger ...... tra i tërthortë - rrasë (vari) - libër (llogarie)
lee ...... shtrojerë - i mbrojtur nga era
leech ...... shushunjë - shfytëzues, gjakpirës
leech ...... lëshoj, vë shushunjat
leek ...... pras
leer ...... shikoj shtrembër, tinëzisht
leer ...... sy i keq, shikim keqdashës
lees ...... precipitat, fundërri, llum
leeway ...... lundrim anash erës
left ...... past dhe p.p. e leave 2
left ...... i majtë - majtist, radikal - krahu i majtë i një partie
left-handed ...... i mëngjarash - i ngathët
leftism ...... majtizëm
leftist ...... majtist, i majtë
left-over ...... mbeturinë
left-wing ...... krahu i majtë (i një partie etj.)
leg ...... këmbë - secila nga dy pjesët e pantallonave - "shake a leg
= nxitoj, vallzoj"
legacy ...... trashëgim, trashëgimi
legal ...... i drejtësisë, juridik - ligjor - i ligjshëm, legal
legality ...... ligjshmëri
legalization ...... legalizim, ligjësim
legalize ...... ligjësoj
legally ...... ligjërisht, nga pikëpamja ligjore
legation ...... legatë, përfaqësi diplomatike
legend ...... legjendë - trillim
legendary ...... legjendar
legging ...... dollakë, gjunjake
leggy ...... këmbëgjatë
legible ...... i lexueshëm, i qartë
legion ...... legjion - numër shumë i madh njerëzish
legionary ...... legjionar
legislate ...... nxjerr ligjë
legislation ...... legjislacion
legislative ...... ligjvënës, legjislativ
legislator ...... ligjvënës, legjislator
legitimate ...... ligjor, i ligjshëm - i drejtë, i përligjur, i
arsyeshëm
legitimate ...... ligjëroj, i jap fuqi ligjore - përligj
leisure ...... pushim, kohë e lirë, nge - "leisure time = kohë e lirë"
leisurely ...... me nge, pa ngut
lemon ...... limon - shumë i thatë
lemonade ...... limonadë
lemon-squeezer ...... shtrydhëse limoni
lend ...... huaj, jap hua - jap ndihmë - lë - "lend a hand = ndihmoj"
length ...... gjatësi - shkallë, ekstrem - copë
lengthen ...... zgjat, zgjatoj - zgjatohem - "lengthen a skirt =
zgjatoj një fund"
lengthways ...... shih lengthwise
lengthwise ...... gjatas, për së gjati, së gjati
lengthy ...... i gjatë
lenience ...... butësi, të qenët i butë
lenient ...... i butë, dashamirës
lenitive ...... qetësues
lenity ...... mëshirë, mëshirim
lens ...... thjerrë, thjerrëz
lent ...... past dhe p.p. e lend
Lent ...... kreshmët e mëdha
lentil ...... thjerrëz
leopard ...... leopard
leper ...... lebros
leprosy ...... gërbulë, lebër
leprous ...... i gërbulur, i leprosur
lesion ...... dëm - dëmtim, plagë
less ...... më i vogli - më pak
lessee ...... qiramarrës
lessen ...... ul, pakësoj, zvogloj - pakësohet
lesser ...... më i vogël, më i paktë
lesson ...... mësim
lessor ...... qiradhënës
lest ...... që të mos - se mos
let ...... lejoj - lë - le të - jap me qira
lethal ...... vdekjeprurës - "lethal weapons = armë vdekjeprurëse"
lethargic ...... letragjik - i fjetur, i topitur
lethargy ...... letargji - plogështi, topitje
letter ...... shkronjë - letër - letërsi
letter-box ...... kuti (postare)
letter-carrier ...... postier
lettered ...... i mësuar, me shkollë
lettuce ...... sallatë marule
let-up ...... pakësim, zvogëllim, rënie - ndalesë, pushim
leucocyte ...... leukocit, rruzë e bardhë
levee ...... ledh mbrojtës, pendë
level ...... nivel - lartësi - rrafshinë - nivelues - i rrafshtë
level ...... sheshoj, rrafshoj - marr shenjë, shënoj
level-headed ...... i ekuilibruar, i matur
lever ...... levë, ngritës - levë
lever ...... ngre me levë
levity ...... mendjelehtësi
levy ...... vënie, mbledhje (e takseve, e tatimeve) - rekrutim
levy ...... vë (taksë, tatim etj.) - rekrutoj (me forcë)
lewd ...... gojëlëshuar, gojëndyrë, lapërdhar, i pacipë
lexical ...... leksikor
lexicographer ...... leksikograf
lexicographic ...... shih lexicographical
lexicografical ...... leksikografik
lexicography ...... leksikografi
lexicon ...... fjalor
liability ...... detyrim, përgjegjësi - borxhe - pengesë - prirje
liable ...... përgjegjës për - i prirur
liaison ...... ndërlidhje - lidhje (dashurie) - shkrirje e tingujve
liar ...... gënjeshtar
libel ...... botoj shpifje
libel ...... shpifje
libeler ...... shpifës
libellous ...... shpifës
liberal ...... bujar - liberal, që bën lëshime
liberalism ...... liberalizëm
liberalist ...... liberal
liberalize ...... liberalizoj
liberate ...... çliroj
liberation ...... çlirim
liberator ...... çlirimtar
libertine ...... njeri i shthurur
liberty ...... liri - "civil liberties = liritë qytetare" - guxim,
sjellje e shthurur, e lirë
librarian ...... bibliotekar
library ...... bibliotekë
librettist ...... libretist
libretto ...... libret
lice ...... pl. e louse
licence ...... licencë, patentë, dëshmi - liri e tepërt, shthurje
licence ...... lejoj - pajis me patentë
lichen ...... liken, myshk, shpërgetë
lick ...... lëpij - kapërcej, kaloj - rrah, frushkulloj
lick ...... lëpirje - goditje - gjollë kripe
licksprittle ...... lajkatar, sahanlëpirës
lid ...... kapak - qepallë
lie ...... gënjeshtër, mashtrim
lie ...... gënjej
lie ...... shtrihem - shtrihet, ndodhet, hapet - qëndron - bie mbi, i
takon - pranohet
lie ...... shtrirje (e tokës) - "the lie of the land = konturet,
karakteristikat e relievit"
lief ...... me dëshirë
lieu ...... "in lieu = në vend të"
lieutenant ...... toger
lieutenant-colonel ...... nënkolonel
lieutenant-general ...... gjenerallejtënant
life ...... jetë - gjallëri - "as large as life = në madhësi natyrore"
-
       "upon my life = për fjalën e nderit"
life-belt ...... brez shpëtimi
life-boat ...... varkë shpëtimi
life-buoy ...... gomë shpëtimi
life-giving ...... jetëdhënës
life-guard ...... notar (i skuadrës së shpëtimit në det) - rojë
personale
lifeless ...... i pajetë, i vdekur - jofrymor - i ngurosur, i
palëvizshëm
lifelike ...... si i gjallë
lifelong ...... i përjetshëm
life-preserver ...... mjet shpëtimi
life-size ...... i madhësisë natyrore
lifetime ...... jetë, koha e jetës - përjetësi
lift ...... ngre, çoj - shpërndahet (mjegulla etj.) - ngre (në
përgjegjësi) - ngre (moralisht)
       - nxjerr (patate nga toka) - vjedh, marr
lift ...... ngritje - ashensor
lift-man ...... ashensorist
ligament ...... pejzë, tejzë
light ...... dritë - ndriçim, burim ndriçimi - dituri, zhvillim e
përparim arsimor e kulturor -
        zjarr, shkëndijë - yll - kënd vështrimi - aftësi
light ...... i ndriçuar me dritë - i zbehtë, i hapët (për ngjyrën)
light ...... ndriçoj - ndez, ndizem - gjallëroj - i bëj dritë
light ...... i lehtë - i parëndësishëm - i butë - i pavëmendshëm -
mendjelehtë
light ...... ndesh rastësisht, has
light-armed ...... i armatosur lehtë
lighten ...... ndriçoj, bëj dritë - vetëtin
lighten ...... e lehtësoj, heq një pjesë të peshës - lehtësohem,
qetësohem,
         çlirohem nga një barrë e rëndë
lighter ...... maunë mallrash
lighter ...... çakmak
light-footed ...... këmbëlehtë
light-handed ...... dorëlehtë
light-head ...... mendjelehtë
light-headed ...... mendjëlehtë
light-hearted ...... i gëzuar, gazmor, i shpenguar
lighthouse ...... far, fener
light infantry ...... këmbësori e pajisur me armë të lehta
lighting ...... ndriçim
lightly ...... lehtë - butë - gëzueshëm, jo seriozisht, pa gjykuar
shumë
light-minded ...... mendjelehtë
lightness ...... mendjelehtësi
lightning ...... vetëtimë, shkreptimë
lightning-conductor ...... rrufepritës
lightning-rod ...... shih lightning conductor
lightsome ...... hirplotë, hirmadh, i hirshëm - i gëzueshëm
ligneous ...... drusor
lignite ...... linjit
likeable ...... i këndshëm, tërheqës, i pëlqyer
like ...... pëlqej - dëshiroj - "I should like = unë do të dëshiroja"
-
       "if you like = nëse dëshironi" - "as you like = si të
dëshironi"
like ...... i ngjashëm - i tillë si, i njejtë me
likelihood ...... gjasë, mundësi - "in all likelihood = ka shumë
mundësi"
likely ...... i ngjashëm, i munshëm - i besueshëm - i përshtatshëm -
premtues
liken ...... krahasoj, barabit
likeness ...... ngjasim, ngjashmëri, përgjasim - "in the likeness of =
në formën e "
likewise ...... gjithashtu - në të njejtën mënyrë
liking ...... pëlqim, dëshirë - simpati, dashuri
lilac ...... jargavan, lilak - mgjyrë vjollcë - i jargavanit
lily ...... zambak
lily-white ...... dëborë e bardhë
limb ...... gjymtyrë - degë (peme)
limber ...... shkathem
limber ...... i epur, i përkulshëm - i shkathët
limbo ...... burg - harresë, braktisje
lime ...... gëlqere
lime ...... gëlqeroj (tokën)
lime ...... qitro
lime ...... bli
lime-kiln ...... furrë (gëlqereje)
limelight ...... "in the limelight = në qendër të vëmendjes"
limestone ...... gur gëlqereje
limit ...... kufi, cak, limit
limit ...... kufizoj, vë kufirin
limitation ...... kufizim - mangësi
limitative ...... kufizues, kufizor
limited ...... i kufizuar, i pakët
limitless ...... i pakufi, i pakufishëm
limp ...... çaloj
limp ...... çalim
limp ...... i dobët, i pavullnet, i pavullnetshëm - i varur, i
lëshuar, i vyshkur
limpid ...... i kulluar, i kthjellët
limpidity ...... kthjelltësi
linchpin ...... kopile
linden ...... bli
line ...... i vë astar - mbush paq
line ...... vijë - fill, tel, spango - vijë kufizuese - vijë, e
thelluar, rrudhë -
       vijë hekurudhore - vijë (drejtimi)
line ...... vijëzoj, heq vija - mbuloj me rrudha, rrudhos - vë në
rresht, rreshtoj, radhit
       - vihem në varg - radhitem
lineage ...... prejardhje familjare
lineament ...... tipar (fytyre)
linear ...... linear - vijor, i vijëzuar
lineation ...... vijëzim, përvijim
lineman ...... fillrojtës, fillshtrues
linen ...... pëlhurë e linjtë - të linjtat
liner ...... transoqeanik, avion pasagjerësh
linesman ...... vijërojtës
line-up ...... rreshtim, angazhim - formacion - program (i radios, i
televizionit)
linger ...... qëndroj, ndalem, vonohem - bëj ngadalë, marr ngadalë
(një punë) -
        hiqem zvarrë pa bërë përpara
lingo ...... zhargon
lingual ...... gjuhor (për tingujt) - i gjuhës
linguiform ...... gjuhor, që ka trajtën e gjuhës
linguist ...... gjuhëtar, linguist
linguistic ...... gjuhësor
linguistically ...... nga pikëpamja gjuhësore, gjuhësisht
linguistics ...... gjuhësi, linguistikë
liniment ...... vaj (për t'u fërkuar)
lining ...... astar - veshje
link ...... hallkë (zinxhiri etj.) - hallkë lidhëse - masë (20 cm)
link ...... lidh, bashkoj
lino-cut ...... gravurë në linoleum
linoleum ...... linoleum
linotype ...... linotip
linotyper ...... linotipist
linseed ...... farë liri
linseed-oil ...... vaj liri
lintel ...... arkitra (i derës ose i dritares)
lion ...... luan - njeri i dëgjuar
lioness ...... luaneshë
lion-hearted ...... zemërluan, trim
lip ...... buzë - skaj, buzë - "lick one's lips = lëpij buzët"
lipstick ...... të kuq (buzësh)
liquefaction ...... lëngëzim, lëngështim
liquefy ...... lëngëzoj, shkrij
liqueur ...... liker
liquid ...... i lëngshëm - lëngëzor - i kthjellët, i qartë - i
paqëndrueshëm, i lëkundshëm
liquid ...... tingull lëngëzor
liquidate ...... likuidoj, asgjësoj, zhduk - shlyej (borxhin etj.)
liquidation ...... likuidim, zhdukje, shlyerje
liquor ...... pije - lëng
lira ...... lirë
lisp ...... i ha fjalët, flas si thuthuq
lisper ...... thuthuq
lissom ...... i lakueshëm, elastik - i zhdërvjellët
list ...... listë - buzë, skaj i ndonjë sendi
list ...... vë, shënoj (në listë)
list ...... anim, pjerrje (e anijes)
list ...... anohet (anija etj.)
listen ...... dëgjoj, kap me vesh - i vë veshin, e dëgjoj
listener ...... dëgjues - përgjues
listless ...... apatik, i plogët, i mpirë
lit ...... past dhe p.p. e light 1
literacy ...... shkrim e këndim
literal ...... i fjalëpërfjalshëm - i drejtëpërdrejtë (kuptimi i
fjalës) -
         prozaik, pa imagjinatë - shkronjor
literally ...... fjalë për fjalë - pikë për pikë - në kuptimin e
drejtpërdrejtë
literary ...... letrar
literate ...... i mësuar, i kënduar
literature ...... letërsi
lithe ...... i shkathët, i zhdërvjellët, elastik
litheographer ...... litograf
litheography ...... litografi
litigant ...... mdërgjyqës
litigate ...... gjyq (me dikë)
litigation ...... gjyq (me dikë), padi
litmus ...... lakmues
litre ...... litër
litter ...... vig - barelë (për të sëmurë)
litter ...... mbeturina - plehëra - kashturina, shtrojë kashte - një
pjellë (bagëtish)
litter ...... shtroj (një shtresë kashte etj.) - mbush (me plehëra) -
        pjell këlyshë (dosa, bushtra)
little ...... i vogël - i paktë - i shkurtër - një çikë - "we see
little of him =
        = në e shohim atë rrallë" - "after a little = pas pak" -
pak, aspak
littoral ...... bregdetar - bregdet
liturgical ...... liturgjik
liturgy ...... liturgji
live ...... jeton, jam gjallë, jam në jetë, gjalloj -
       siguroj jetesën, mbahem në jetë, ushqehem - jetoj, banoj
live ...... i gjallë - veprues - i ndezur - i freskët, i pastër (ajri)
-
       e theksuar, e gjallë (ngjyra)
livelihood ...... mjetet e jetesës, bukë e gojës
livelong ...... gjithë (dita, nata) - "the livelong day = gjithë dita"
lively ...... aktiv, i gjallë - i gëzueshëm - e gjallë, e fuqishme
(përshtypje etj.) -
        e gjallë (ngjyra)
liven ...... gjallëroj, gjalërohem
liver ...... melçi
livery ...... livre (për shërbëtor etj.) - veshje, petk
lives ...... pl. e life
livestock ...... bagëti, inventar, i gjallë
livid ...... i plumbt, gri e errët i murrëtuar, i irnosur
living ...... jetesë, mjete jetese - mënyrë jetese
living ...... i gjallë, që jeton - i pashuar, i fortë, i gjalëë
living-space ...... hapësirë jetike
living-room ...... dhomë ndenjjeje
lizard ...... hardhucë
lo ...... shiko, hap sytë, kujdes
load ...... ngarkesë, barrë - ngarkesë mendore
load ...... ngarkoj - rëndoj - mbush (me dhurata etj.)
loaded ...... i ngarkuar - e mbushur (pushka etj.) - i rënduar me
plumb
loadstone ...... magnet natyror
loaf ...... rri pa punë, kaloj kohën kot, hallakatem
loaf ...... çyrek, franxhollë - qofte
loafer ...... njeri që rri kotë, pa punë
loaf-sugar ...... sheqer petë
loam ...... tulinë, tokë e butë e pjellore
loamy ...... i tultë
loan ...... hua - huadhënie, marrje hua
loan ...... jap hua
loan-word ...... huazim
loath ...... që nuk ka qejf, dëshirë, që nuk është i prirur
loathe ...... neveritem, ndiej, neveri, s'e duroj dot - nuk më pëlqen
loathing ...... neveri, ndot, neveritje
loathsome ...... neveritës, i neveritshëm
loaves ...... pl. e loaf 2
lobby ...... holl, hajat, korridor, paradhomë - lobi, grup me
influencë
lobe ...... bulë veshi
lobster ...... karavidhe, gaforre
local ...... lokal, krahinor, i vendit - lokalist - lokal, i pjesshëm
local ...... banor i një krahine - popullsia lokale - lajme nga
krahinat
locale ...... vend i zhvillimit të ngjarjeve (në një novelë etj.)
localism ...... lokalizëm
locality ...... vend, pozicion, vend i ngjarjes - aftësi për të njohur
vendin
localitation ...... lokalizim
localize ...... kufozij, lokalizoj - i jap tipare lokale
locate ...... përcaktoj (vendin), zbuloj - vë, vendos, instaloj -
vendosem
location ...... vendosje - përcaktim (i vendit) - vend, truall
lock ...... kaçurrela, krela
lock ...... kyç, dry - portë - mekanizmi i shkrepjes - kyqje, mbyllje
lock ...... mbyll (dikë në dhomë etj.) - kyç derën etj, - mbërthej,
shtrëngoj
locker ...... dollap, sirtar etj, (ke kyç)
locket ...... medaljon
lock-out ...... mbyllje e fabrikës nga pronari
locksmith ...... bravapunues, çelësabërës
lock-up ...... kyçje - mbyllje (në burg) - burg
locomotion ...... lëvizje të të lëvizurit
locomotive ...... lokomotivë
locomotive ...... lëvizës
locust ...... karkalec
locust ...... akacie e bardhë
locution ...... lokucion
lode ...... damar (minerali)
lodestar ...... yll polar
lodestone ...... shih loadstone
lodge ...... kabinë - kasollë, shtëpizë fshati (për gjyeti etj.) -
tendë, shatorre - lozhë
lodge ...... strehoj - banoj, jetoj - ngulet - ngul - vë për siguri
dijë - paraqes
lodger ...... qiraxhi
lodging ...... banesë - dhoma me qira
lodging-house ...... dhoma të mobiluara, bujtinë
lodgment ...... banesë, strehë - parashtrim, paraqitje (e një ankese,
akuze etj.)
loft ...... hatulla, çardak, trapazan - galeri
lofty ...... i lartë - krenar, krylartë - "in a lofty manner = me
krenari" -
        i lartë, që ka cilësi të larta morale
log ...... kërcy, trup
log ...... matës shpejtësie - ditar anijeje
log ...... shënoj në ditarin e anijes
logarithm ...... logaritëm
log-book ...... ditar anieje
loggerhead ...... gdhë, kokëtrashë
loggia ...... lozhë
logic ...... logjikë
logical ...... logjik, i logjikës, që i përket logjikës - i
logjikshëm, i arsyeshëm
logistics ...... logjistikë
loin ...... kryqe, kërbishte - bishti i mishit
loiter ...... sillem kot, rri pa punë - sorollatem
loll ...... rri i dembelosur - nxjerr, var gjuhën (qeni)
lollipop ...... gjel sheqeri
lone ...... i vetmuar, vetmitar - i pamartuar
loneliness ...... vetmi
lonely ...... e vetëm - i vetmuar
lonesome ...... i braktisur, i vetmuar
long ...... i gjatë - i ngadalshëm
long ...... gjatë, për një kohë të gjatë - qëkur, prej kohësh - "long
ago = qëkur" -
       "all the day long = gjithë ditën"
long ...... kohë e gjatë
long ...... dëshirohem, digjem nga dëshira - digjem nga malli për
long-bow ...... hark i gjatë
long-drawn ...... i gjatë, që zgjat shumë kohë
longevity ...... jetëgajtësi, të qenët jetëgjatë, jetë e gjatë
long-faced ...... fytyrëgjatë
longing ...... dëshirë e zjarrtë, mall
longish ...... paksa i gjatë
longitude ...... gjatësi
longitudinal ...... gjatësor
long-lived ...... jetëgjatë
long-range ...... me rreze të gjatë
longshoreman ...... punëtor i ngarkim shkarkimit
long-sighted ...... largpamës
long-standing ...... i lashtë, i vjetër, shumëvjeçar
long-suffering ...... i shumëvuajtur
long-tongued ...... fjalëshumë, llafazan
long-winded ...... fjalëgjatë
longwise ...... së gati
look ...... shikoj - hedh vështrimin - i vë veshin, kam kujdes -
kërkoj - duket
look ...... vështrim, shikim - pamje - "good looks = bukuri, pamje
tërheqëse"
looker ...... shikues
looker-on ...... shikues, spektator
look-in ...... shikim i shpejtë - vizitë e shpejtë
looking-glass ...... pasqyrë
look-out ...... syhaptësi, vigjilencë - ardhmëni - pikë vëzhgimi
loom ...... avlëmend, tezgjah, vegjë
loom ...... duket, përvijohet, shfaqet (si në mjegull)
loop ...... lak, nyje
loop ...... bëj lak
loop-hole ...... frëngji, mazgallë - shteg, e çarë
loose ...... i lirë, i çiltër - i gjerë - i shthurur
loose ...... liroj, çliroj, zgjidh
loosen ...... liroj, bëj më të çirë - lirohet, bëhet i çlirë
loose-tongued ...... gojështhurur
loot ...... plaçkë, pre
loot ...... plaçkit, grabit, bëj pre
lop ...... pres, krasit
lop ...... varet, rri varur
lop-eared ...... veshëvarur
lop-sided ...... i anuar, i pjerrët nga njëra anë, i shtrembër
loquacious ...... fjalëshumë
loquacity ...... llafazanëri
lord ...... lord - lartmadhëri - zotëri, perëndia - zot, feudal - "My
lord = imzot"
lore ...... dije, dituri, urti
lorry ...... kamion - vagon
lose ...... humbas, humb - nuk e arrij, nuk e kap - pësoj humbje, humb
- mbetet pas
loser ...... humbës
loss ...... humbje - dëm
lost ...... past dhe p.p. e lose - i humbur
lot ...... fat, kismet - llotari short - truall, ngastër toke - "bad
lot = njeri i keq, i lig"
lot ...... shumicë - shumë, fort
loth ...... shih loath
lotion ...... locion
lottery ...... lotari - fat, lotari
lotus ...... zambak uji
loud ...... i lartë, i fortë (për zërin) - i zhurmshëm - që bie në sy,
i fortë (për ngjyrat)
       - me zë të lartë, fort
louden ...... forcoj, ngre (zërin etj.)
loudly ...... me zë të lartë, fort
loud-speaker ...... altoparlant
lough ...... liqen - gji (gjeografi)
lounge ...... rri pa bërë asgjë
lounge ...... kalim i kohës kot - dhomë çlodhjeje (në hotel etj.)
louse ...... morr
lousy ...... morracak, morrac - i fëlliqur, i ndyrë, i qelbur
lout ...... halldup, njeri i pagdhensur, i pasjellshëm
love ...... dashuri - i dashur - përshëndetje, të fala (në letër dhe
në ndarje)
love ...... dua, dashuroj - adhuro, falem - kam qejf, dua, më pëlqen
loveable ...... i dashur
love-affair ...... dashuriçkë
lovely ...... i bukur, tërheqës, i mrekullueshëm - i këndshëm, i
lezetshëm - i dashur
loveless ...... pa dashuri
lover ...... dashnor - dashurues - "a lover of music = dashurues i
muzikës"
loving ...... i dashur - "a loving friend = mik i dashur"
lovingly ...... me dashuri
low ...... i ulët - i dobët - i trishtuar - i rëndomtë, vulgar -
      i ulët, që mezi dëgjohet (zëri) - i prapambetur - i pikët
low ...... poshtë - me zë të ulët - me çmim të ulët, lirë
low ...... diçka e ulët - çmim i ulët, nivel i ulët
low ...... pallje, pëllitje
low ...... pëllet (lopa)
lower ...... ul - zbres, pakësoj, zvogëloj - poshtëroj - dobësohet,
bie
lower ...... vranësi, vranësirë - zymtësi
lower ...... vrenjtat (qielli) - vrenjtem, ngrysem, kërcënoj
lowering ...... i vrenjtur (qielli) - i vrenjtur, i ngrysur
low-grade ...... i shkallës së ulët, i një cilësie të dobët
lowland ...... ultësirë, vend i ulët
lowlander ...... banor i ultësirës
lowly ...... i klasit të ulët - modest, u tjeshtë - i bindur, i
përulur
low-spirited ...... i trishtuar, i rënë shpirtërisht
loyal ...... besnik
loyally ...... besnikërisht
loyalty ...... besnikëri
lubber ...... katana, gallof (për njeriun)
lubricant ...... lubrifikues
lubricate ...... lubrifikoj, lyrësoj
lubrication ...... lubrifikim, lyrësim
lubricative ...... lubrifikant, lyrësues
lucent ...... i shmdritshëm
lucid ...... i qartë - i kthjellët - i shëndritshëm - i kulluar, i
tejdukshëm
lucidity ...... qartësi - kthjelltësi
luck ...... fat - fatbardhsi, lumturi
luckily ...... fatbardhësisht, lumturisht, fatmirësisht
luckless ...... i pafat
lucky ...... fatlum, fatbardhë
lucrative ...... fitimprurës, i leverdisshëm
lucre ...... përfitim, pasuri, para
ludicrous ...... qesharak
lug ...... zvarrit, tërheq - ngre (me zor)
luggage ...... bagazh, plaçka udhëtimi
luggage-carrier ...... skarë biçiklete
luggage-rack ...... vendi i plaçkave (në vagonin e udhëtarëve)
lugubrious ...... i trishtueshëm, i zymtë, i ngrysur
lukewarm ...... i vakët - i mefshtë
lull ...... nanuris, vë në gjumë (foshnjën) - qetësoj - bie qetësohem
- trullos, vë në gjumë
lull ...... qetësim, rënie
lullaby ...... ninullë, këngë djepi
lumbago ...... lumbago
lumber ...... rrangulla, rraqe - lëndë drusore
lumber ...... grumbulloj (rrangulla) - pres (lëndë drusore)
lumber ...... ecën rëndë e plot zhurmë
lumberjack ...... sharrëxhi, sharrëtar
lumberman ...... shih lumberjack
luminal ...... luminel
luminary ...... trup ndriçues, yll ndriçues
luminescence ...... lumineshencë
luminescent ...... lumineshent
luminous ...... i ndritshëm - i qartë i kuptueshëm
lump ...... copë (qymyri, dheu etj.) - kokërr (sheqeri) - gungë,
xhungë, bullungë
lump ...... bashkoj, vë tok, mbledh - mblidhet kokël
lumper ...... hamall, punëtor ngarkim shkarkimi
lunacy ...... çmenduri, marrëzi
lunar ...... hënor - i zbetë (si hëna)
lunatic ...... i çmendur - i çmendur
lunch ...... drekë
lunch ...... ha drekën - i jep drekë
luncheon ...... drekë
lung ...... mushkëri
lunge ...... lëvizje e beftë përpara - goditje e beftë (me shpatë
etj.)
lunge ...... hidhem, vërtitem përpara (për të goditur me shpatë etj.)
lurch ...... "leave sb, in the lurch = lë në baltë"
lurch ...... anim (i anijes)
lurch ...... anohet (anija) - eci duke lëkundur
lure ...... ngasje - karrem - joshë
lure ...... tërheq, josh
lurid ...... i përflaktë, flakërrues - tronditës, ngjethës
lurk ...... në pritë, përgjoj
lurking-place ...... pusi, vend i fshehtë
luscious ...... i lëngshëm, velitës - i zbukuruar tepër
lush ...... i harlisur
lust ...... dëshirë e ethshme, epsh
lust ...... jam i etur, dëshiroj diçka epsh
lustful ...... epshor
lustre ...... llustër, shkëlqim - shkëlqim, lavdi - llampadar
lustrous ...... vezullues, i shndritshëm
lusty ...... i shëndoshë, i fuqishëm, i gjallë
lute ...... ut (vegël muzikore)
lute ...... stuko
luxuriant ...... i bulburtë, i hatlisur (bimësia) - pjellor - i
stërholluar (stili)
luxuriate ...... bulbëron - jetoj në luks - kënaqem, ndiej kënaqësi
luxurious ...... luksoz - shkapërdar
luxury ...... luks
lyceum ...... sallë leksionesh - lice
lye ...... finjë
lying ...... pres. p. e lie
lymph ...... limfë
lymphatic ...... limfatik
lynch ...... linçim
lynch ...... linçoj, vras pa gjyq
lynx ...... luqerbull, rrëqerbull
lunx-eyed ...... symprehtë
lyre ...... lirë (vegël muzikore)
lyric ...... lirik - poezi lirike - lirikë
lyrical ...... lirik
m ...... shkronja e trembëdhjetë e alfabetit anglez
ma ...... nënë
ma'am ...... zonjë
macabre ...... i tmerrshëm, makabër
macadam ...... rrugë e shtruar, xhade - zhavor (për shtrim rruge)
macadamize ...... shtroj me zhavor (rrugën)
macaroni ...... makarona
macaroon ...... biskotë (me bajame të shtypura)
mace ...... çomangë, topuz - skeptër
macerate ...... njom, zbut
maceration ...... njomje, zbutje
machete ...... hanxhar, satër
machinate ...... fabrikoj, kurdis (një makinacion)
machination ...... makinacion
machine ...... makinë, mekanizëm, aparat - makinë
machine ...... punoj me makinë, bëj me makinë
machine-gun ...... mitraloz
machine-gunner ...... mitralier
machine-made ...... i prodhuar (me makinë)
machinery ...... makineri, mekanizëm - makina, aparat (shtetëror)
machine-tool ...... instrument metalprerës
machinist ...... makinist - mekanik - konstruktor makinash
mackerel ...... skumbri
mackintosh ...... mushama (shiu)
macrocosm ...... gjithësia, makrobotë
mad ...... i çmendur, i marrë - i marrosur - i tërbuar -
      "drive sb. mad = çmend, e luaj nga mendtë, e shkalloj"
madam ...... zonjë
madcap ...... kokëkrisur
madden ...... çmend, marros, luaj nga mendët - çmendem - tërbohem
madding ...... i tërbuar, i egërsuar, i harbuar
made ...... past dhe p.p. e make - i prodhuar, i përgatitur - i sajuar
made-to-order ...... i bërë me porosi
made-up ...... i sajuar - i lyer (me kozmetikë)
madhouse ...... çmendinë
madly ...... çmendurisht, marrëzisht, si i çmendur
madman ...... i çmendur, i marrë, i shkalluar
madness ...... çmenduri, marrëzi
maelstrom ...... gjeratore, gjir, vorbull
magazine ...... revistë - depo - depo municioni - karikator
maggot ...... larvë, vemje - tokë
magic ...... magji - forcë tërheqëse
magical ...... magjik
magician ...... magjistar
magisteral ...... gjyqësor - urdhërues, autoritar
magistrate ...... gjykatës - magjistrat
magma ...... magmë
magmatic ...... magmatik
magnanimity ...... shpirtëgjerësi, shpirtmadhësi, zemërmadhësi
magnanimous ...... shpirtgjerë, zemërgjerë, shpirtmadh
magnate ...... magnat
magnesium ...... magnez
magnet ...... magnet
magnetic ...... magnetik - që të tërheq si magnet
magnetism ...... magnetizëm
magnetization ...... magnetizim
magnetize ...... magnetizoj
magnificence ...... madhështi
magnificent ...... madhështor, i madhërishëm
magnifier ...... zmadhues, thjerrëz, xham zmadhues
magnify ...... zmadhoj (me mikroskop) - zmadhoj, fryj - lartësoj
magnitude ...... madhësi - rëndësi
magpie ...... laraskë - llafazan
Magyar ...... hungarez, hungarishtja, gjuha hungareze
mahogany ...... mogan, dru i kuq
maid ...... vajzë, vashë - shërbëtore
maiden ...... vajzë, çupë, vashë
maiden ...... i pamartuar - virgjër, e paprekur - i parë - "maiden
speech = fjalimi i parë"
maidenhead ...... virgjëri
maidenhood ...... vashëri, vajzëri
maidservant ...... shërbëtore
mail ...... postë, postë ajrore - letra, pako, posta etj.
mail ...... dërgoj me postë
mail ...... parzmore
mail-bag ...... çantë postare
mail-box ...... kuti postare
mailman ...... postiere
maim ...... gjymtoj, sakatoj
maim ...... gjymtim, sakatim
main ...... kryesor
main ...... tubacioni kryesor (i ujit, i gazit etj.), linja qendrore
(e energjisë elektrike)
mainland ...... kontinent
mainly ...... kryesisht - në pjesën më të madhe
mainmast ...... direku kryesorë
mainsail ...... vela qëndrore
mainspring ...... zemberek (i orës) - forcë lëvizëse, motiv kryesor
maintain ...... mbaj - pohoj - mirëmbaj - "maintain the roads =
mirëmbaj rrugët" - ruaj, mbroj
maintenance ......  përkrahje, mbështetje - mjete jetese - mirëmbajtje
-
          "maintence work = riparim i zakonshëm (periodik)"
maize ...... misër
majestic ...... madhështor, i madhërishëm
majesty ...... madhështi - madhëri (titull)
majolica ...... majolikë
major ...... më i madh - më i rëndëishëm - maxhore (në muzikë)
major ...... major
majority ...... shumicë - moshë madhore - grada e majorit
make ...... bëj - prodhoj, përgatit - hartoj, shkruaj, përpiloj - hap,
çel, çaj - vendos -
       bëhem - "make up one's mind = vendos"
make ...... markë, model - prodhim
make-believe ...... shtrirje - i shtirë
maker ...... krijues - bërës
makeshift ...... diçka si zëvendësues i përkohshëm - i përkohshëm
make-up ...... makijazh, grim - kozmetikë - ndërtim, përbërje - trup,
shtat - faqosje
makeweight ...... shtesë (për plotësimin e peshës)
mal ...... prefiks keq..
maladjusted ...... i përshtatur keq, i pazoti për t'u përshtatur
maladminister ...... keqadministroj
maladministration ...... keqadministrim
maladroit ...... i ngathët
malady ...... sëmundje, lëngatë
malaise ...... shqetësim trupor
malarie ...... malarie
malarial ...... malarik
malassimilation ...... asimilim i keq
Malay ...... malajas, malez - gjuha maleze
malcontent ...... i pakënaqur
male ...... burrë, mashkull - mashkullor
malediction ...... mallkim
malefaction ...... keqbërje
malefactor ...... keqbërës
maleficent ...... i dëmshëm
malevolence ...... keqdashje
malevolent ...... keqdashës, zemërkeq, shpirtkazmë
malfunction ...... keqfunksionim
malice ...... shpirtligësi, ligësi, keqdashje - qëllim i keq
malicous ...... i keq, i lig - i paramenduar, i bërë me qëllim
malign ...... i dëmshëm, i rrezikshëm - shpirtëkeq, keqdashës - i keq
(në mjeksësi)
malign ...... shpif, flas keq për
malignant ...... shpirtlig, zemërkeq, keqdashës - i keq
malignity ...... keqdashje, dashaligësi
maligner ...... hiqem si i sëmurë, simuloj
mallard ...... rosak i egër
malleable ...... i farkëtueshëm - i butë, i epshëm, i adaptueshëm
malleate ...... rrah, petëzoj (me çekan)
mallet ...... çekiç druri
malnutrition ...... të ushqyerit keq
malodorous ...... erëkeq
malpractice ...... shpërdorim, abuzim
malt ...... malt, maja (birre)
malt ...... e bëj maja, tahrmoj
maltreat ...... keqtrajtoj, keqpërdor
maltreatment ...... keqtrajtim
mamma ...... nënë
mammal ...... sisor, gjitar
man ...... njeri - burrë, mashkull - shërbëtor - punëtor - bashkëshort
-
      burrë, njëri i fortë, trim
man ...... plotësoj me njerëz, me forca
manacle ...... hekura, pranga, vargonj
manacle ...... i vë prangat - e kufizoj
manage ...... qeveris, drejtoj, administroj - ia dal mbanë -
        di të përdor (një armë, vegël etj.) - ha
management ...... drejtim, qeverisje - përdorim, aftësi (për të
përdorur një vegël etj.)
manager ...... udhëheqës, drejtues, administrator - zot, pronar
man-at-arms ...... ushtar kalorës
mandate ...... mandat - kujdestari
mandated ...... që është nën mandat
mandatory ...... kujdestari
mandatory ...... urdhërues - detyrues
mandolin ...... mandolinë
mandragora ...... madërgorë
mane ...... krifë, jelë, kreshtë
man-eater ...... njeringrënës, kanibal
manful ...... burrëror, i vendosur
manganese ...... manganez
mange ...... zgjebe e qenve
manger ...... koritë bagëtish
mangle ...... copëtoj - sakatoj, gjymtoj
mangle ...... shtrydhëse (rrobash)
mangle ...... shtrydh (rroba)
mangy ...... i zgjebsur - i keq, i ulët, i poshtër
manhood ...... burrëri - burrërim
mania ...... mani, dëshirë, e tepruar - mani
maniac ...... manik - maniak
manicure ...... manikyr
manifest ...... i qartë, i dukshëm
manifest ...... tregoj qartë - shfaq - shfaqet
manifestation ...... shfaqje - manifestim - tregues
manifesto ...... manifest
manifold ...... i shumëfisht - i shumëanshëm, i shumëllojshëm
manifold ...... shumëfishoj, shumëzoj (një dokument etj.)
manifolder ...... aparat shumëfishues
manikin ...... xhuxh, shkurtabiq - manekin
manipulate ...... përdor me shkathtësi - manipuloj
manipulation ...... manipulim
mankind ...... njerëzim - burrat
manlike ...... burrëror, mashkullor
manliness ...... burrëri
mannequin ...... manekin
manner ...... mënyrë formë, rrugë - mënyrë (jetese) - sjellje, qëndrim
- zakone,
        doke - stil - "all manner of = çdo lloj, lloj lloj" -
"in a mann
mannerly ...... i sjellshëm, i mirësjellshëm
mannish ...... burrëror
manoeuvre ...... manovër
manoeuvre ...... manovroj
man-of-war ...... anije luftarake
manometer ...... manometër
manor ...... çiflig, pronë
man-poëer ...... puqi punëtore
manservant ...... shërbëtor
mansion ...... vilë e madhe - bllok banesash
manslaughter ...... kasaphane, vrasje në masë, kërdi
manteau ...... manto
mantelpiece ...... buhari e oxhakut - raft mbi oxhak
mantle ...... mantel - mbulesë
mantle ...... mbuloj, mbështjell - del, mbush, mbulon
manual ...... krahu, që bëhet me dorë
manual ...... manual, udhëzues - tastierë
manually ...... me krahë
manufacture ...... prodhim - manifaturë, mallra
manufacture ...... prodhoj, bëj (me makinë)
manufacturer ...... fabrikant - prodhues
manumit ...... çliroj, i jap lirinë (një skllavi)
manure ...... pleh organik
manure ...... plehëroj
manuscript ...... dorëshkrim
many ...... shumë - "many time = shpesh" - "how many = sa" - "the many
= shumica"
map ...... hartë - "on the map = i rëndësishëm" - "off the map = i
parëndësishëm"
map ...... bëj një hartë - "map out = planifikoj"
maple ...... panjë
mar ...... prish - dëmtoj, shëmtoj
marathon ...... maratonë
maraud ...... plaçkit
marauder ...... plaçkitës, grabitës
marble ...... mermer - i mermertë, prej mermeri - zar, ruzull
marble ...... imitoj mermerin, e bëj si mermer
march ...... mars - i marsit
march ...... krahinë, zonë kufitare
march ...... marshoj - e bëj të marshoj
march ...... marshim - rruga e bërë - rrjedhë, zhvillim (i ngjarjeve)
marchioness ...... markazë
mare ...... pelë
margarine ...... margarinë
margin ...... ledhore - anë - cak, kufi - caqet e manovrimit
marginal ...... i shkruar në anë (të faqes) - i skajit, skajor
marihuana ...... marihuanë
marine ...... detar, i detit
marine ...... flotë - marinar, marinës - "tell that to the marines =
        gjej të tjerë budallenj t'ua thuash"
mariner ...... detar, marinar
marionette ...... kukull, marionetë
marital ...... bashkëshortor
maritime ...... bregdetar - detar
mark ...... qokë, njollë, shenjë - tregues - simbol - "hit the mark =
qëlloj në shenjë" - notë
mark ...... i bëj shenjë, i vë një shenjë, shënoj - vrej - vlerësoj
(me notë) -
       shënon, dëshmon - "mark time = numëro"
mark ...... markë (monedhë)
marked ...... i dukshëm, i qartë - i shënuar, i shquar
marker ...... shënues
market ...... treg, pazar - treg, tregti - shitblerje
market ...... blej (shes) në treg - nxjerr në pazar
marketable ...... i tregtueshëm - tregu, i tregut
market-day ...... ditë pazari
market-place ...... pazar, shesh pazari
marksman ...... qitës
marmalade ...... marmelatë
marmot ...... marmotë
maroon ...... ngjyrë gështenje
maroon ...... raketë sinjalizimi
maroon ...... lë, braktis në një breg të pabanuar
marquis ...... markez
marriage ...... martesë - dasmë
married ...... i martuar - bashkëshortor
marrow ...... palcë e kockës - thelb
marrowbone ...... kockë palcore
marry ...... martohem - martoj
marsh ...... moçal, kënetë,
marshal ...... mareshall - shef i policisë - mjeshtër i ceremonive
marshal ...... radhit - sistemoj
marshy ...... kënetor
mart ...... pazar, qendër tregtare
marten ...... kunadhe, shqarth
martial ...... ushtarak - luftarak, i luftës - "martial law = gjendje
lufte"
martyr ...... martir, dëshmor
martyr ...... martirizoj, mundoj
martyrization ...... martirizim
martyrize ...... martirizoj, martizohem
marvel ...... çudi, habi, mrekulli
marvel ...... habitem, mahnitem, mrekullohem - bëj çudi
marvelous ...... mehnitës - i mrekullueshëm
mascot ...... nuskë, hajmali
masculine ...... mashkullor - i gjinisë mashkullore
masculinity ...... mashkullorësi
mash ...... qull himesh - pure, qull
mash ...... e bëj qull, e shtyp si pelte
mask ...... maskë - kundërgaz
mask ...... maskoj, maskohem, vë maskë në fytyrë - maskoj, fsheh
masochism ...... mazokizëm
mason ...... murator - gurlatues - mason
masonry ...... muratori - mur me gurë, tulla
masquarade ...... maskaradë
mass ...... masë - grumbull - shumicë
mass ...... mbledh, grumbulloj, përqëndroj
mass ...... meshë
massacre ...... masakër, kasaphane, kërdi
massacre ...... masakroj, bëj kërdinë
massage ...... fërkim, masazh
massage ...... fërkoj, bëj masazh
massager ...... masazher, fërkues
massif ...... masiv
massive ...... masiv, i rëndë - i madh, imponues
massy ...... masiv, i madh, i vëllimshëm
mast ...... direk - shtizë flamuri - shtyllë, kullë antene
master ......  pronar, i zoti i diçkaje - kryefamiljar, zot shtëpie -
        mësues - "head master = drejtor i shkollës"
master ...... zotëroj, mësoj - përmbaj, zotëroj, mposht, nënshtroj -
udhëheq, drejtoj
masterful ...... imponues
master-key ...... çelës kopil
masterly ...... mjeshtëror, i përsosur, prej mjeshtri
masterpiece ...... kryevepër
mastership ...... mjeshtri, zotësi - sundim - mësuesi
master-stroke ...... veprim me mjeshtëri
masterwork ...... shih masterpiece
masterworkman ...... punëtor i kualifikuar
mastery ...... mjeshtri - zotërim - sundim - epërsi
masticate ...... përtyp
mastication ...... përtypje
mat ...... hasër, rrogëz - udhëz - kokël
mat ...... shtroj (me rrogoz) - ngatërroj - bëhet kokël, ngatërrohet
mat ...... që nuk ka shkëlqim, pa lustër (letra etj.)
match ...... shkrepëse - fitil (në ushtri) - "a box of matches = kuti
shkrepësesh"
match ...... çift, palë - martesë - ndeshje - rival, çift, shok
match ...... ndeshem, bëj garë, provoj forcat - shkon, përshtatet,
harmonizohet
       - krahasohet, barabitet, martohem - igje shokun
match-box ...... kuti shkrepësesh
matchless ...... i pashoq, i pakrahasueshëm
matchwood ...... dru - fije shkrepëseje
mate ...... shok, shoqe pune - bashkëshort, bashkëshorte - ndihmës
mate ...... çiftoj, bëj çift - çiftohet, ndërzehet
mate ...... mat (në shah)
mate ...... bëj, zë mat
material ...... material - "raw materials = lëndë e parë" - lëndor,
         trupor - i qenësishëm, thelbësor
material ...... material, lëndë - stof, pëlhurë
materialism ...... materializëm
materialist ...... materialist, idhtar i filozofisë materialiste
materialistic ...... materialist
materialistically ...... nga pikëpamja materialiste
materialization ...... materializim
materialize ...... materializoj, lëndëtoj
materially ...... materialisht
maternal ...... amënor - "maternal care = kujdes amënor"
maternity ...... amësi
matey ...... i shoqërueshëm - miqësor
mathematical ...... matematikë
mathematically ...... matematikisht
mathematician ...... matematikan
mathematics ...... matematikë
matriarchal ...... matriarkal
matriarchy ...... matriarkat
matricualate ...... pranoj (pranohem) në universitet
matrimonial ...... martesor
matrimony ...... martesë
matrix ...... matricë - formë për derdhje
matron ...... grua e martuar - vejushë - ekonome (në shkollë ose në
institucion)
matter ...... lëndë, substancë - materie - çështje - rëndësi -
përmbajtje - qelb
matter ...... ka rëndësi - "it doesn't matter to me = për mua s'ka
rëndësi"
matter-of-course ...... i natyrshëm, që pritet
matter-of-fact ...... faktik, i thatë, prozaik
matting ...... hasra - material për hasra
mattock ...... kazmë
mattres ...... dyshek
mature ...... i pjekur - i arrirë - i pjekur, i matur, i menduar mirë
mature ...... arrihet, bëhet - piqet, formohet
maturity ...... pjekuri
matutinal ...... mëngjesor
maudlin ...... i përlotur, qaramqn
maul ...... çekan druri
maul ...... gjymtoj, dëmtoj - kritikoj ashpër
maunder ...... flas në tym, pa lidhje, llomotit - veproj si i fjetur
mausoleum ...... mauzole
mauve ...... ngjyrë jargavani
mawkish ...... i pështirë - sentimental
maxim ...... sentencë, aforizëm
maxsimal ...... maksimal
maximize ...... ngre në maksimum
maximum ...... maksimum, madhësi maksimale - pika më e lartë
may ...... mund, mundem - ka mundësi, muno, ndoshta
May ...... maj - "May Day = Një Maji"
maybe ...... ndoshta, mbase
mayonaise ...... majonezë
mayor ...... kryetar bashkie
maze ...... labirint - konfuzion, hutim - be in a maze = jam i hutuar
mazed ...... i hutuar
me ...... mua - "it's me = jam unë"
meadow ...... livadh
meagre ...... i dobët, tahtanik - kreshmorë, i pakët - i varfër, i
pamjfatueshëm
meal ...... vakt ushqimi - të ngrënët ushqim
meal ...... miell i trashë
meal-time ...... koha e ngrënies
mealy ...... i mielltë
mean ...... kam si qëllim - kam parasysh - do të thotë, ka kuptim -
nënkupton,
       parakupton - ka rëndësi
mean ...... i poshtër, i keq, i ulët - mediokër, i rëndomtë - i dobët,
i shëmtuar,
       i keq - i parëndësishëm - kurnac, dorështrënguar
mean ...... mesatar - "the mean annual temperature = temperatura
mesatare vjetore"
mean ...... mes - mesatare aritmetike - mjet - "by no mean = në asnjë
mënyrë, kurrsesi"
meander ...... dredhë, gjarpërim (i një rruge, lumi etj.)
meander ...... dredhon (lumi, rruga etj.) - endem, sillem andej këndej
- flas kot
meaning ...... kuptim, domethënie
meaning ...... kuptimplotë, domethënës - i kuptueshëm
meaningful ...... kuptimplotë
meaningless ...... i pakuptimtë, i pakuptimshëm
means ...... pasuri, para - "a men of means = njeri i pasur" - mënyrë,
mjet
meant ...... past dhe p.p. e mean 1
meantime ...... shih meanwhile
meanwhile ...... ndërkaq, ndërkohë
measles ...... fruth
measurable ...... i matshëm
measure ...... masë, njësi matjeje - "beyond measure = pa masë" -
        "take measures = marr masa" - kufi, cak, shkallë
measure ...... mas, marr masën - ka një masë
measured ...... i matur, i peshuar - i përpiktë
measureless ...... i paanë, i pakufi, i pamatshëm
measurement ...... matje - masë, përmasë - "the measurement of room =
përmasat e dhomës"
measurer ...... masë, mjet për të matur
meat ...... mish
meatmen ...... mishtar, kasap
meaty ...... mishtak, i mishtë, i tultë, mishtor
mechanic ...... mekanik
mechanical ...... mekanik - automatik
mechanically ...... mekanikisht, me anë të makinës
mechanics ...... mekanikë
mechanizm ...... mekanizëm
mechanization ...... mekanizim
mechanize ...... mekanizoj
medal ...... medalje, dekoratë, urdhër
medallion ...... medaljon
medallist ...... i dekoruar
meddle ...... ndërhyj, përzihem
mediaeval ...... shih medieval
medial ...... mesatar - i ndërmjemë
median ...... mesore
mediate ...... mdërmjetësoj
mediation ...... mdërmjetësim
mediator ...... mdërmjetës
medical ...... mjekësor - student (i fakultetit të mjekësisë)
medicament ...... bar, ilaç
medicate ...... mjekoj, trajtoj (me ilaçe)
medicinal ...... mjekësor
medicine ...... mjekësi - ilaç - ndëshkimi i merituar - magji
medicine-man ...... magjistar, ilaçtar
medico ...... mjek, student (i mjekësisë)
medievel ...... mesjetar
mediocre ...... mediokër
mediocrity ...... mediokritet
meditate ...... përsiat, bie në mendime - kam ndërmmend, synoj
meditation ...... mendim, përsiatje
meditative ...... mediativ, përsiatës
Mediterranean ...... mesdhetar
medium ...... mjet - mesatare - mjedis
medium ...... mesatar, mesëm - "medium peasant = fshatar i mesëm"
medley ...... përzierje
meek ...... i bindur, i urtë, i butë
meet ...... takoj, pjek - takohem - njihem, prezentohem - pres, rri në
pritje -
       plotësoj (një dëshirë etj.), i bëj ballë
meet ...... grumbullim
meeting ...... mbledhje, miting - takim - duel
megalomania ...... megalomani
megaphone ...... megafon, altoparlant
melancholic ...... melankolik, i trishtuar
melancholy ...... melankoli, trishtim
meliorate ...... përmirësoj
mellifluos ...... i ëmbël, i rrjedhshëm
mellow ...... i arrirë, i pjekur, i lëngshëm - e ëmbël (për verën) - i
butë (zëri)
mellow ...... piqet, arrihet, zbutet
melodic ...... melodik
melodious ...... i melodishëm, i ëmbël, melodik
melodrama ...... melodramë
melody ...... melodi - ëmbëlsi tingujsh, të qenët melodik
melon ...... pjepër
melt ...... shkrij - shkrihet - qetësohem, çlirohem nga një ankth, më
vete zemra në vend -
       tretet, tret - "melt away = zhduket, shkrihet"
member ...... anëtar
membership ...... anëtarësie
membrane ...... membranë, cipë, lëmesë
memento ...... përkujtesë
memoir ...... jetëshkrim, biografi, shënime biografike - kujtime
memorable ...... i paharrueshëm
memorandum ...... memorandum - shënim
memorial ...... përmendore - pllakë përkujtimore - kronikë -
përkujtimor
memorialize ...... përkujtoj - paraqes një memorandum
memorize ...... mësoj përmendësh, mbaj mend
memory ...... kujtesë - kujtim
men ...... pl. e man 1
menace ...... kërcënim, rrezik
menace ...... kërënoj
menacing ...... kërcënues, kanosës
menagerie ...... kopsht zoologjik - kafshë të egra cirku
mend ...... ndreq, riparoj, meremetoj - përmirësoj, rregulloj -
përmirësohem,
       e marr veten - shtoj, rris
mendacious ...... i rremë, i pavërtetë
mendacity ...... gënjeshtër, rrenë
mendicant ...... lypës - lypsar
mending ...... ndreqje, riparim, rregullim
menial ...... shërbëtor - i ulët, servil - shtëpiak
men-of-war ...... i man of war
meningitis ...... meningjiti
menses ...... të përmuajshmet, menstruacione
mensurable ...... i matshëm
mental ...... mendor, psikik
mentality ...... mentalitet, mendësi - aftësi mendore
mentally ...... mendërisht, nga ana mendore
mention ...... përmend, zë në gojë
mention ...... përmendje
mentor ...... këshilltar besnik
menu ...... listë gjellësh
mercantile ...... tregtar, i tregtisë
mercenary ...... mercenar - njeri i shitur
merchandise ...... mallra
merchant ...... tregtar
merchantman ...... anije tregtare
merciful ...... i mëshirshëm
merciless ...... i pamëshirshëm
mercurial ...... i zhivës - i gjallë, i hedhur
mercury ...... zhivë, mërkur
mercy ...... mëshirë, falje
mere ...... që duket sheshit, i qartë - "mare blunder = gabim i
dukshëm" - i thjeshtë
mere ...... liqen i vogël
merely ...... thjesht, vetëm
merge ...... shkrij, bashkim
merger ...... shkrirje, bashkim
meridian ...... meridian, mesditës - kulm, pika më e lartë (e një
trupi qiellor)
meridional ...... jugor
merino ...... merinos, lesh merinos
merit ...... meritë
merit ...... meritoj, e vlen
meritorius ...... i merituar, i meritueshëm
merriment ...... gëzim, gazmend
merry ...... i gëzuar, i gëzueshëm, i qeshur - "make merry = dëfrej,
argëtohem"
merry-go-round ...... rrotullame
mesh ...... hapësirë, vrimë - rrjetë - grackë
mesh ...... gjuaj me rrjetë
mess ...... çrregullim, rrëmujë - gjë e papëlqyer
mess ...... çrregulloj, pështjelloj, bëj rrëmujë
mess ...... mensë oficerësh - racion ushqimi (për ushtarakë)
mess ...... ha (në një mensë)
message ...... njoftim, lajm, lajmërim - mesazh
messenger ...... lajmëtar, lajmës, kasnec
messmate ...... shok tavoline
messy ...... rrëmujë - i papastër, i ndyrë
met ...... past dhe p.p. e meet
metabolism ...... metabolizëm
metal ...... metal - çakëll - shina
metal ...... shtroj me çakëll
metallic ...... metalik
metalliferous ...... metalmbajtës, që përmban metal
metallize ...... metalizoj
metallography ...... metalografi
metallurgical ...... letalurgjik
metallurgist ...... metalurg
metallurgy ...... metalurgji
metamorphosis ...... metamorfozë - metamorfozë
metaphor ...... metaforë
metaphorical ...... metaforik
metaphysical ...... metafizik
metaphysics ...... metafizikë
metastasis ...... metastezë
meteor ...... meteor
meteoric ...... meteorik
meteorite ...... meteorit
meteorological ...... meteorologji
meteorologist ...... meteorolog
meteorology ...... meteorologji
meter ...... sahat, njehsor
methane ...... metan
method ...... metodë - mënyrë veprimi
methodical ...... metodik - sistematik, i rregullt
methodically ...... metodikisht
methodological ...... metodologjik
methodology ...... metodologji
methyl ...... metil
meticulous ...... që merret me vogëlsira, pedant, skrupuloz
metre ...... metër
metre ...... metër
metric ...... metrik
metrical ...... metrik
metropolis ...... kryeqytet - metropol
metropolitan ...... kryeqytetas, i kryeqytetit
mettle ...... temperament, karakter (i njeriut) - veti -
        "pu sb. in his mettle = vë në provë aftësitë e dikujt"
mew ...... mjaullin (macja)
mew ...... mjaullimë
mew ...... mbyll në kafaz (në burg)
mew ...... pulëbardhë, çafkë
mews ...... stallë (kuajsh)
Mexican ...... meksikan
mi ...... mi
miaw ...... shih mew 1
mica ...... mikë
mice ...... pl. mouse 1
microbe ...... mikrob
microbiology ...... mikrobiologji
microfilm ...... mikrofilm
micron ...... mikron
micro-organism ...... mikroorganizëm
microphone ...... mikrofon
microscope ...... mikroskop
microscopical ...... mikroskopik
mid ...... i mesit - "in mid winter = në mes të dimrit"
midday ...... mesditë
middle ...... i mesëm - mes
middle-aged ...... me moshë mesatare
middleman ...... mdërmjetës
middling ...... mesatar - disi, deridiku, çka
midge ...... harrje, mushicë
midget ...... xhuxhmaxhuxh, xhuxh
midland ...... pjesa qendrore e vendit
midmost ...... mu në mes
midnight ...... mesnatë - "burn the midnight oil = punoj (studioj)
natën deri vonë"
midrift ...... diafragmë - bark
midst ...... mes - "in our midst = midis nesh"
midway ...... në mesrrugë
midwife ...... mami
midwifery ...... punë mamie
mien ...... shprehje e fytyrës - mënyrë sjelljeje
might ...... past e may
might ...... fuqi, pushtet - vrull, energji
mightily ...... fuqimisht - i madh, masiv - shumë, tepër
mighty ...... migrenë
migraine ...... shtegtar
migrant ...... shtegtoj, shpërngulem - shtegtoj shpendët
migrate ...... shtegtim
migration ...... shtegtar
migrator ...... shtegtar, shtegtues
mild ...... i butë, i shtruar, i urtë - jo i fortë (për pijet
alkoolike, për duhanin etj.)
mildy ...... butë - shtruar - "to put it mildy = pa e tepruar"
mile ...... milje
mileage ...... largësi në milje, kilometrazh
milepost ...... tregues i largësisë në milje
milestone ...... gur kilometrazhi - moment me rëndësi (në histori)
milieu ...... mjedis
militancy ...... militantizëm, frymë luftarake
militant ...... luftarak, militant
militarily ...... ushtarakisht
militarism ...... militarizëm
militarist ...... militarist
militarization ...... militarizim
militarize ...... militarizoj
military ...... ushtarak - "military attache = atashe ushtarak"
militate ...... veprojnë (kundër)
militia ...... forca ushtarake rezerviste
milk ...... qumësht - lëng i bardhë, qumësht i bimëve
milk ...... mjel - jap qumësht
milker ...... mjelës, mjelëse - makinë mjelëse
milking ...... mjelje
milk-churn ...... bidon qumështi
milkmaid ...... mjelëse
milkman ...... shpërndarës i qumështit - qumëshitës
milk-powder ...... qumësht pluhur
milksop ...... burracak, qullash
milk-tooth ...... dhëmbë qumështi
milk-weed ...... qumshtore, ryell
milk-white ...... i bardhë qumësht
milky ...... qumështor, i bardhë si qumësht - qumështor, që jep
qumësht - i njomë, i butë
mill ...... mulli (drithi) - fabrikë, uzinë - makinë petëzimi
mill ...... bluaj - vjen mullithi, mullarthi - dhëmbëzoj
mill-dam ...... sfrat mulliri
millepede ...... shumëkëmbësh
millenary ...... mijëvjeçar
millennium ...... mijëvjeçar
miller ...... mullis
millet ...... mel
mill-hand ...... punëtor uzine
milliard ...... miliard
milligram ...... miligram
millimetre ...... milimetër
millinery ...... kapeleri (për gra)
million ...... milion
millionaire ...... milioner
millpond ...... vijë mulliri
millstone ...... mokër, gur mulliri - barrë
mill-wheel ...... rrotë mulliri
mimeograf ...... shaptilograf
mimic ...... imitues - mimikë
mimic ...... imitoj - përqesh
mimosa ...... mimozë
minatory ...... kërcënues
minaret ...... minare
mince ...... pres, grij (mishin) - flas me delikatesë
mince ...... mish i grirë
mincemeat ...... përzierje frutash të grira për ëmbëlsirë
mince-pie ...... palaçinka
mind ...... mendje - "keep in mind = e ruaj në mendje" - mendim -
mend, kujtesë
mind ...... tregoj kujdes, kam kujdes - nuk më pëlqen, jam kundër -
"never mind = s'ka gjë" -
       "if you don't mind = nëse nuk keni kundërshtim"
minded ...... i prirur, i dhënë
minder ...... mbikqyrës
mindful ...... i kujdësshëm
mindless ...... i shkujdesur, i pavëmendshëm - i trashë
mine ...... imi, imja, të mitë, të mijat etj.
mine ...... minierë - burim i pashtershëm - minë
mine ...... shfrytëzoj minierën - hap tunele të nëndheshme - minoj, vë
mina
mine detector ...... minazbulues
mine field ...... fushë e minuar
mine layer ...... minavënës
minesweeping ...... minapastrues, minambledhës
mineral ...... mineral, xeheror
mineralization ...... mineralizim
mineralize ...... mineralogjik
mineralogy ...... mineralogji
minethrower ...... minahedhës
mingle ...... përziej - përzihem
miniature ...... miniaturë
miniaturist ...... miniaturist
minimal ...... minimal
minimization ...... minimizim, zvogëlim
minimize ...... minimizoj, zvogëloj
minimum ...... minimum, madhësi minimale
mining ...... punime minerare - minim
minion ...... puthadorë
minister ...... ministër - i dërguar i jashtëzakonshëm, ministër
fuqiplotë - prift, meshtar
minister ...... shërbej - ndihmoj
ministerial ...... ministror
ministration ...... shërbim, shërbesë (fetare)
ministry ...... ministri - kabinet, këshillë i ministrave - shërbim,
shërbesë
mink ...... vizon (lloj shqarthi)
minor ...... më i vogël - më i ri - i pakët, i vogël, i parëndësishëm
- minor, i mitur
minority ...... pakicë - mituri
minster ...... katedrale, kishë e madhe, kryekishë
minstrel ...... rapsod
mint ...... mendër, dhiozmë, nenexhik
mint ...... punishte - i ri fringo - "mint of trubles = halle të
panumërta"
mint ...... pres - krijoj, lentoj (një fjalë)
minuet ...... minuet, valle franceze - minuet
minus ...... pa, minus - negativ (për sasinë) - minus
minute ...... minutë - çast - protokoll, procesverbal
minute ...... shënoj, mbaj në protokoll
minute ...... i imët, i vogël - i hollësishëm
minute-book ...... libër protokolli, procesverbalesh
minute-hand ...... akrepi i minutave
minutely ...... hollësisht, imtësisht
minutiae ...... vogëlsira, hollësira
minx ...... shejtane, grua e pacipë
miracle ...... mrekulli, çudi
miraculous ...... i mbinatyrshëm - i mrekullueshëm, çudibërës
mirage ...... vegim, mirazh
mire ...... baltë, baltinë, llucë - batak, vështirësi
mire ...... ngec në baltë - ndot, spërkat me baltë - fut në batak
mirror ...... pasqyrë
mirror ...... pasqyroj
mirth ...... gaz, gëzim
mirthful ...... i gëzuar
mirthless ...... i trishtuar
miry ...... baltak, gjithë baltë
mis ...... prefiks keq..
misadventure ...... fatkeqësi - fat i keq
misanthrope ...... mizantrop
misanthropy ...... mizantropi
misapplication ...... keqpërdorim, shpërdorim
misapply ...... keqpërdoroj, shpërdoroj
misapprehend ...... keqkuptoj
misapprehension ...... keqkuptim
misappropriate ...... shpërdoroj, përvetoj
misappropriation ...... shpërdorim, përvetim
misbecome ...... nuk shkon
misbegotten ...... i jashtëligjshëm, bastard
misbehave ...... sillem keq
misbehaviour ...... sjelllje e keqe
miscalculate ...... llogaris keq, gabim
miscalculation ...... llogaritje e gabuar
miscarriage ...... dështim - gabim gjykimi
miscarry ...... dështoj, nuk i adal në krye, nuk ka sukses, shkon kot
- dështoj,
          lind foshnjen para kohe (të vdekur)
miscellaneous ...... i llojllojshëm, i ndryshëm, i përzier
mischance ...... fatkeqsi, fat i keq
mischief ...... qëllim i keq, djallëzi - shejtanllëk, çapkënllëk - dëm
- çapkën, trazovaç
mischievous ...... i dëmshëm - i pabindur, i prapë
misconceive ...... keqkuptoj, kuptoj shtrembër
misconception ...... keqkuptim, kuptim i shtrembër
misconduct ...... sjellje e keqe
misconduct ...... sillem keq, shkel kurorën - drejtoj keq
misconstruction ...... keqinterpretim
misconstrue ...... marr së prapi, keqinterpretoj
miscount ...... llogari gabim
miscreant ...... maskara, i poshtër
misdate ...... datoj gabim (një letër etj.)
misdeal ...... ndaj gabim
misdeed ...... akt i shëmtuar, krim
misdemeanour ...... kundërvajtje
misdirect ...... keqorientoj - adresoj gabim (një letër etj.)
misdirection ...... keqorientim - adresim, drejtim i gabuar
miser ...... dorështrënguar, koprac, neqez
miserable ...... i mjerë, fatkeq - i keq, i mjerueshëm
miserably ...... në mënyrë të mjeruar, sa s'ka ma keq
miserly ...... dorështrënguar, kurrnac
misery ...... merim, mjeri, varfëri - fatkeqësi - miserje
misfire ...... mosshkrepje (e armës)
misfire ...... bën çak, nuk shkrep - nuk ndez
misfortune ...... fat i keq - fatkeqësi, e keqe, vuajtje
misgiving ...... ndjenjë, druajtje, dyshim
misgovern ...... keqqeverisës
misgovernment ...... keqqeverisje
misguide ...... keqtrajtoj
mishap ...... fatkeqësi - prapësi, mbrapshti
mishear ...... dëgjoj shtrembër
mishmash ...... mishmash, rrëmujë
misionform ...... keqinformoj
misinformation ...... keqinformim
misinterpret ...... keqinterpretoj, e marr gabim
misinterpretation ...... keqinterpretim
misjudge ...... gjykoj shtrembër
misjudgement ...... gjykim i keq
mislead ...... çorientoj - fut në rrugë të shtrembër
misleading ...... çorientues
mismanage ...... kryej keq, bëj keq
misplace ...... vendos gabim, vendos keq
misprint ...... shtyp me gabime
misprint ...... gabim shtypi
mispronounce ...... keqshqiptoj
mispronunciation ...... shqiptim i keq
misquotation ...... citim i gabuar
misquote ...... citoj gabim
misrule ...... qeverisje e keqe, keqqeverisje
miss ...... zonjushe
miss ...... dal huq, nuk qëlloj në shenjë - i bie në të - më shpëton,
më ikën,
       më le - ndiej mungesën, më merr malli
miss ...... mosgoditje në shenjë
missal ...... meshar
misshapen ...... i deformuar, i shtrembër
missile ...... shigjetë - predhë, gjyle - raketë - "guided missile =
raketë e teledirigjuar"
missing ...... që mungon - i humbur
mission ...... mision, detyrë
missionary ...... misionar
missive ...... mesazh, letër e zgjatur
mis-spell ...... shkruaj gabim
misspend ...... shpenzoj kot, prish në erë
mis-state ...... paraqes shtrembër, bëj një dëshmim bëj deklaratë të
rreme
misstip ...... hap i gabuar
mist ...... mjegull - perde, tym, mjegull - mjegull, errësirë
mist ...... mjegullohet, vishet me mjegull - mjegulloj, erësoj,
turbulloj
mistake ...... gabim - keqkuptim
mistake ...... gabohem - "be mistaken = jam në gabim" - ngatërroj, e
marr tjetër për tjetër
mistaken ...... i gabuar
mister ...... zotëri
mistletoe ...... veshtulla e bardhë
mistook ...... past e mistake
mistranslate ...... përkthej gabim
mistranslation ...... përkthim i gabuar
mistress ...... amvisë, zonjë shtëpie - mësuese - dashnore - mjeshtre
mistrust ...... nuk i besoj, s'kam besim
mistrust ...... mosbesim
misty ...... i mjegulluar, i mjegullt - i errët, i pakuptueshëm, i
vagëlluar - i veshur
misunderstand ...... keqkuptoj, marr vesh keq
misunderstanding ...... keqkuptim, mosmarrveshje
misusage ...... përdorim i gabuar (i fjalës)
misuse ...... shpërdorim - përdorim i gabuar
misuse ...... shpërdoroj - përdor gabim
mite ...... ndihmë modeste - send i imët - vocërrak
mitigate ...... zbut, lehtësoj - "mitigating circumstances = rrethana
lehtësuese"
mitigation ...... zbutje, lehtësim
mitigatory ...... zbutës, lehtësues
mitten ...... dorezë (me një gisht)
mix ...... përziej - përzihem, kam marëdhënie - kombinoj
mix ...... përzierje - produkt ushqimor gjysmë i gatshëm
mixed ...... i përzier - i përbashkët, për të dy gjinitë
mixer ...... përzierës
mixture ...... përzierje
mix-up ...... rrëmujë ngatërresë
mizzle ...... qëmton (një shi i imët)
moan ...... rënkim - uturimë
moan ...... rënkoj - ankohem
moat ...... hendek ujor (rreth kështjellës)
mob ...... turmë, grumbull i çrregullt - popull i thjeshtë - bandë
(kriminelësh)
mob ...... grumbullohem, bëhem grumbull, një turmë
mobile ...... i lëvizshëm, lëvizës - i ndryshueshëm
mobility ...... lëvizshmëri
mobilization ...... mobilizim
mobilize ...... mobilizoj - mobilizohem
mock ...... tall, përqesh, qesëndis - i qëndroj, nuk epem
mock ...... tallje, qesëndisje
mock ...... i rremë, surrogat
mockery ...... tallje, përqeshje - objekt talljeje
modal ...... modal, ndihmës
modality ...... modalitet
mode ...... mënyrë (veprimi etj.)
model ...... model, mostër - pozues, pozuese - manekin - model, maket
model ...... modeloj - dal si model - bëj sipas një modeli
modeling ...... modelim
moderate ...... i matur, i përkorë - i përmbajtur - e butë (klima) -
mesjetar
moderate ...... ul, zbut
moderation ...... përmbajtje, përkorë - zbutje
modern ...... i kohës, modern, bashkëkohor - modern, i ri, i fjalës së
fundit (të teknikës)
modernism ...... modernizëm
modernist ...... modernist
modernistic ...... modernist
modernization ...... modernizim
modernize ...... modernizoj
modest ...... modest, i thjeshtë - pa teprime - i përmbajtur, i
përkorë
modesty ...... modesti, thjeshtësi
modification ...... modifikim
modify ...... modifikoj, bëj ndryshime të pjesshme - ul, zbut -
cilësoj
modulate ...... moduloj, dredhuloj - ndryshoj frekuencën (radioteknik)
modulation ...... modulim, dredhule
Mohammedan ...... muhamedan, mysliman
Mohammedanism ...... muhamedanizëm, myslimanizëm
moist ...... i njomur, i lagësht, i lagët, i lagur
moisten ...... njom, lag
moisture ...... lagështirë
molar ...... dhëmballë
molasses ...... melasë
mole ...... shenjë, nishan
mole ...... urith
mole ...... pendë, mol
molecule ...... molekulë - grimë
molest ...... ngacmoj, gërgas, ngas
molestation ...... ngacmim
mollification ...... zbutje - qetësim
mollusc ...... molusk, butak
molly-coddle ...... llastor
molly-coddle ...... llastohem
molten ...... i shkrirë - i derdhur
molybdenum ...... molibden
moment ...... çast, moment, minutë - "at odd moments = në kohën e
lirë" - rëndësi -
        "of great moment = i rëndësishëm"
momentary ...... i çastit, kalimtar, i çastshëm
momently ...... nga çasti në çast - në çast
momentous ...... i rëndësishëm
momentum ...... inerci - vrull, vërtik - shpejtësi
monarch ...... monark, sovran
monarchy ...... mbretëri, monarki
monarchical ...... monarkist
monarchism ...... monarkizëm
monarchist ...... monarkist
monarchy ...... monarki
monastery ...... manastri
monetary ...... monetar
money ...... para, të holla, pasuri
money-changer ...... saraf, tryezar
money-order ...... mandat pagese
moneyed ...... i pasur
money-lender ...... fajdexhi
monger ...... shitës
Mongol ...... mongol - gjuhë mongole
Mongolian ...... mongol
mongoose ...... mangustë
mongrel ...... qen bastard - bastard
monition ...... këshillim, paralajmërim
monitor ...... kujdestar (i grupit) - monitor
monk ...... murg
monkey ...... majmun - njeri shumë i shëmtuar në fytyrë
monkey ...... ngacmoj, tallem me
monkey-jacket ...... xhaketë marinarësh
monkey-wrench ...... çelës anglez
mono ...... mono.., një..
monogamy ...... monogami
monogenesis ...... monogjenezë
monograph ...... monografi
monographic ...... monografik
monolith ...... monolit
monolithic ...... monolit
monological ...... monoligjik
monologue ...... monolog
monopolist ...... monopolist
monopolization ...... monopolizim
monopolize ...... monopolizoj
monopoly ...... monopol
monosyllabic ...... njërrokësh
monotheism ...... monoteizëm
monotheist ...... monoteist
monotone ...... monotoni
monotonous ...... monoton, i njëtrajtshëm - i mërzitshëm
monotony ...... monotoni, njëtrajtshmëri, mungesë larmie
monotype ...... monotip
monovalent ...... njëvalent
monsoon ...... muson
monster ...... përbindësh
monstrous ...... i përbindshëm - i llahtarshëm, i tmerrshëm - absurd
montage ...... montim, montazh (i filmit)
month ...... muaj
monthly ...... mujor, i përmuajshëm - çdo muaj - e përmuajshme
monument ...... përmendore, monument
monumental ...... monumental - i shquar, madhështor
moo ...... pallje, mu
moo ...... pëllet (lopa)
mooch ...... sillem vërdallë
mood ...... mënyrë
mood ...... gjendje shpirtërore - "in a merry mood = në gjendje të
gëzuar shpirtërore"
moody ...... i mërzitur, i zemëruar, idhnak
moon ...... hënë - "cry for the moon = kërkon të pamundurën, kërkon
qiqra në hell"
moonlight ...... dritë e hënës - "in the moonlight = në dritën e
hënës"
moonshine ...... dritë e hënës - dokrra, gjepura
moonstruck ...... i çmendur, i lënë
moony ...... hënor - i shastisur
moor ...... shqopishtë
moor ...... lidh, siguroj me litar a zinxhir (barkën, anijen)
moot ...... i diskutueshëm
moot ...... shtroj për diskutim - shqyrtoj
mop ...... shtullë, sukull, leckë
mop ...... laj me leckë
mope ...... mërzi, sëkëlldi
mope ...... mërzitem
moped ...... biçikletë me motor
moraine ...... morenë
moral ...... moral, i moralshëm - i moralit
moral ...... moral, mësim, përfundim - sjellje e ndershme, ndershmëri
-
       "a man of loose morals = njeri i shthurur nga morali"
morale ...... gjendje e lartë morale, kurajë, moral
moralist ...... moralist
moralistic ...... moralizues
morality ...... moralshmëri, shkalla morale
moralization ...... moralizim
moralize ...... moralizoj - i ngre moralin
morally ...... moralisht, nga ana morale
morass ...... kënetë, moçal
morbid ...... i sëmurë - patologjik - jonormal
mordant ...... acid - fiksues, ngulitës(ngjyre)
mordant ...... therës, sarkastik - kaustik, gërryes
more ...... më i madh - më - më shumë, më tepër - "once more = edhe
njëherë" -
       "and what is more = për më tepër"
moreover ...... përveç kësaj, për më tepër
morgue ...... morg (kufomash)
moribund ...... që është në grahmat e fundit, që është duke dhënë
shpirt
morning ...... mëngjes - mëngjesor, i mëngjesit - "morning star = yll
i mëngjesit, Afërdita"
morocco ...... shevro
morose ...... i zymtë, i ngrysur
morpheme ...... morfemë
morphine ...... morfinë
morphological ...... morfologjik, i morfologjisë
morphology ...... morfologji
morrow ...... e nesërme - mëngjes
morsel ...... kafshatë
mortal ...... i vdekshëm - "man is mortal = njeriu është i vdekshëm" -
        "mortal wound = plagë vdekjeprurëse" - i
jashtëzakonshëm, i skajshëm
mortal ...... i vdekshmi
mortality ...... vdekshmëri - mortalitet
mortally ...... për vdekje
mortar ...... havan - mortajë
mortar ...... llaç
mortar ...... shtoj llaç
mortgage ...... lë peng
mortgage ...... peng, rehem, hipotekë
mortgagee ...... pengmarrës
mortgagor ...... pengdhënës
mortification ...... poshtërim, prekje në sedër
mortify ...... poshtëroj, turpëroj, prek në sedër - ndrydh, mposht
(dëshirat, epshet etj.) -
        kalbëzohet
mortise ...... fole, kllapë (në dru)
mortise ...... bashkoj, kllapos
mortuary ...... morg - i përmotshëm
mosaic ...... mozaik
Moslem ...... mysliman
mosque ...... xhami
mosquito ...... mushkonjë
mosquito-boat ...... torpedinierë
mosquito-net ...... xhibilik, konupierë
moss ...... myshk
moss-grown ...... i mbuluar me myshk
most ...... shumë - "what most pleased = ajo që më pëlqen më shumë"
mostly ...... në pjesën më të madhe, kryesisht, përgjithësisht
mote ...... grimcë, thërrime, thërmijë
moth ...... flutur - molë, molëz
moth-ball ...... naftalinë, bar mole, bar tanje
moth-eaten ...... i ngrënë prej molës - i vjetëruar
mother ...... nënë - i nënës - burim, shkak - femra (e një kafshe)
mother ...... kujdesem si nën, e mbaj si nënë
motherhood ...... amësi
mother-in-law ...... vjehërr
motherland ...... mëmëdhe, atdhe
motherless ...... i panënë
motherly ...... amënor, i nënës
mother-of-pearl ...... sedef
motif ...... motiv
motion ...... lëvizje - gjest - propozim (në mbledhje)
motion ...... i bëj shenjë dikujt, ia tregoj me shenjë
motionless ...... i palëvizur
motivate ...... shtyj, nxis - shërben si shkak, ka si motiv
motivation ...... motivim
motive ...... motiv, shkak
motive ...... lëvizës
motiveless ...... i pashkak
motley ...... larosh, laraman - i llojllojshëm, i llojllojtë
motor ...... motor - forcë lëvizëse - makinë, automobil
motor ...... udhëtoj me automobil - marr në makinë
motorbike ...... biçikletë me motor - motoçikletë
motorboat ...... motobarkë
motor-car ...... makinë, veturë
motor-cycle ...... motoçikletë
motorcyclist ...... motoçiklist
motorist ...... ngarës (i makinës)
motorization ...... motorizim
motorize ...... motorizoj
motorman ...... makinist (i trenit elektrik, trolejbusit etj.)
mottle ...... laracoj
motto ...... parullë, moto - epigraf
mould ...... tokë e shkriftë
mould ...... myk
mould ...... zë myk, myket
mould ...... formë (derdhjeje) - kallëp
mould ...... i jap form, bëj - kalitet, përsoset, formohet, mbruj,
formoj, brumos
moulder ...... derdhës
moulder ...... shkërmoqet, thërmohet, grimcohet, dekompozohet, prishet
moulding ...... detdhje
mouldy ...... i mykur 0 i vjetër, i dalë mode
moult ...... ndërron pendët, qimen
mound ...... pirg dheu, kodërvarr - bregore, kodrinë
mount ...... mbajtëse - kodër, breg - kalë shale
mount ......  ngjitem - hipi (në kalë etj.) - ngrihet, shtohet, rritet
- vendos,
        fiksoj - ndërmarr (një sulm etj.) - vë në skenë
mountain ...... mal - "mountain chain = vargmal" - grumbull i madh
mountaineer ...... malësor - alpinist
mountaineering ...... alpinizëm
mountainous ...... malor - vigan
mountebank ...... sharlatan
mounted ...... që i ka hipur (kalit, biçikletës etj.) - kalorës
mounting ...... instalim, montim - kornizë, skelet
mourn ...... qaj, vajtoj - pikëllohem - mbaj zi
mouoner ...... pjesëmarrës në varrim
mournful ...... i trishtuar, i pikëlluar
mourning ...... të zezat, rrobat e zeza
mourning-band ...... shirit zije (në krah)
mouse ...... mi
mouse ...... gjuan minj (macja)
mousetrap ...... çark (minjsh)
moustache ...... mustaqe
mouth ...... gojë - grykë, gojë (thesi, shpelle) - grykë (llumi)
mouth ...... flas duke shqyer gojën - ngërdheshem - deklamoj me
pompozitet -
        fut ushqim (në gojë)
mouthful ...... kafshore, kafshatë
mouth-organ ...... muzikë goje
mouthpiece ...... pipëz (e një vegle muzikore) - tellall, zëdhënës
movable ...... i lëvizshëm, i luajtshëm, i tundshëm
movables ...... pasuri e tundshme
move ...... lëviz, zhvendos, luaj - prek në ndjenja - nxit, shtyj -
paraqes (për diskutim) -
       veproj, jetoj - futem në shtëpi të re
move ...... zhvendosje, lëvizje - veprim - ndërrim banese
movement ...... lëvizje - veprimtari e gjerë shoqërore - lëvizje
veprim i gjallë
movie ...... film (kinematografik)
moviegoer ...... spektator, frekuentues (i kinemasë)
moving ...... prekës - lëvizës
mow ...... mullar - kulla e sanës
mow ...... kosit (barin etj.)
mower ...... kositës - makinë kositëse
mowing ...... kositje
Mr. ...... zotëri
Mrs. ...... zonjë
much ...... i shumtë, që është në sasi të madhe - "much desired =
shumë i dëshiruar,
       i pritur me padurim" - "how much = sa" - "much better =
shumë më mirë"
mucilage ...... lëndë ngjitëse e nxjerrë nga bimët
muck ...... pleh kafshësh, bajga - qelbësirë, ndyrësirë
muck ...... ndot, ndyj - plehëroj
mucky ...... i ndyrë, i fëlliqur, i pistë
mucus ...... mukozë
mud ...... baltë, llucë
mud ...... përbalt, përlloç
mud-bath ...... banjë balte, baltëterapi
muddle ...... ngatërroj, bëj lesh e li - trullos, turbulloj
muddle ...... pështjellim, ngatërrim
muddy ...... që ka baltë, baltak - i turbullt - i errët, i paqartë
muff ...... njeri i ngathët në (lojë etj.)
muffin ...... simite
muffle ...... mbështjell - mbyt (një zë)
muffler ...... shall - zhurmëmbytës
mufti ...... rroba civile - myfti
mug ...... bardhak, gotë
mug ...... sulmoj dikë
muggy ...... me zagushi, mbytës (për kohën)
mulatto ...... mulat
mulberry ...... man (botanikë)
mule ...... mushkë - kokëfortë
mulet ...... ia rrëmbej
muleteer ...... mushkari
mulish ...... kokëmushkë
mulishly ...... kokëmushkë
mulishly ...... si mushkë
mullein ...... lëpushkë
mullet ...... qefull - "red mullet = barbun"
multi ...... shumë..
multifarious ...... i shumëllojshëm, shumëfarësh
multifold ...... i shumëgisht
multiform ...... shumëformësh
multiformity ...... shumëformësi
multiliteral ...... shumëpalësh
multimillionaire ...... multimilioner
multiphase ...... shumëfazor
multiple ...... i shumëfisht - "least sommon multiple = shumëfishi më
i vogël i përbashkët"
multiplex ...... shumëtrajtësh, shumëformësh, i shumëllojshëm
multiplicand ...... i shumëzueshmi
multiplication ...... shumëzim
multiplicity ...... mori
multiplier ...... shumëzues
multiply ...... shumëzoj, riprodhoj, shumëfishoj - rrit, shumoj -
shumëzoj
multitude ...... grumbull (njerëzish) - popull, shumicë - mizëri
multivalent ...... shumëvalent
mum ...... hesht - gojëkyçur - "keep mum = hesht"
mumble ...... murmurit, flas mbyturazi
mummery ...... pantomimë
mummify ...... balsamoj
mummy ...... mumie
mummy ...... mami
mumps ...... shyta (mjeksi)
munch ...... përtyp, mbllaçit
mundane ...... tokësor
municipal ...... bashkiak
munificence ...... bujari, dorëhapësi
munificient ...... bujar, dorëlëshuar, dorëlirë - i begatë
munition ...... municion
munition ...... pajis me municion
mural ...... mural, i murit - afresk, pikturë murale
murder ...... vrasje - "commit murder - kryej vrasje, vras"
murder ...... vras - gjymtoj, sakatoj
murderer ...... vrasës
murderess ...... vrasëse
murderous ...... vrasës
murk ...... errësirë, zymtësi
murky ...... i errët, i vrërët, i zymtë
murmur ...... murmuritje, murmurimë - gurgullimë, shushurimë
murmur ...... fëshfërit, gurgullon - murmuroj
muscle ...... muskul
muscular ...... muskulor
musculature ...... musklaturë
muse ...... mendoj, zhytem në mendime
muse ...... muzë
museum ...... muzeum
mushroom ...... këpurdhë - si këpurdhat
mushroom ...... "go mushrooming - shkoj për të mbledhur këpurdha" -
rritet shpejt
music ...... muzikë - partiturë
musical ...... muzikor
musical ...... komedi muzikore, operetë, film muzikor
music-hall ...... teatër variete
musician ...... muzikant
musicologist ...... muzikolog
musicology ...... muzikologji
music-stand ...... pupitër
musk ...... myshk, erë e mirë
musket ...... breshanë
musketry ...... ushtrim me opushkë
Muslim ...... mysliman
muss ...... çrregullim, rrëmujë
muss ...... bëj rrëmujë
mussel ...... midhje
must ...... duhet - ka të ngjarë, mundet, duhet - "yuo must have seen
them =
       ju duhet ti keni parë"
must ...... musht
mustang ...... kalë i egër
mustard ...... mustardë
muster ...... shikim rreshtor, apel
muster ...... mbledh, grumbulloj
muster-roll ...... listë e personelit ushtarak
musty ...... i mykur - bajat - i vjetëruar, prapanik
mutability ...... ndryshueshmëri
mutable ...... i ndryshueshëm
mutation ...... ndryshim
mute ...... i heshtur - i pagojë, memec - surdinë (në muzikë)
mutilate ...... gjymtoj, sakatoj - shëmtoj, gjymtoj
mutilation ...... gjymtim, sakatim
mutiny ...... kryengritje, turbullirë
mutiny ...... ngre krye
mutter ...... murmuris - hungëroj
mutter ...... murmuritje
mutton ...... mish deleje, dashi
mutual ...... reciprok, i dyanshëm, i ndërsjellë - i përbashkët
muzzle ...... turi - gojëz - grykë (pushke)
muzzle ...... detyroj dikë të heshtë - i vë gojëzën (qenit etj.)
muzzy ...... i turbulluar, i trullosur
my ...... imi, imja, të mitë, të miat
myope ...... njeri dritëshkurtër, miop
myopia ...... miopi, dritëshkurtësi
myrmidon ...... shërbëtor, vegël e verbër
myrtle ...... mërsinë
myself ...... vetë, veten - "I am not myself = nuk jam në vete" -
        "I can do it by myself = unë mund ta bëj këtë vetë"
mysterious ...... i fshehtë, misterioz, i mistershëm
mystery ...... fshehtësi, mister, e fshehtë - misterie
mystic ...... mistik - misterie
mysticism ...... misticizëm
mystification ...... mistifikim
mystify ...... mistifikoj
mystique ...... mistikë
myth ...... përrallë, legjendë - qenie mitologjike
mythological ...... mitologjik
mythology ...... mitologji
n ...... shkronja e katërmbëdhjetë e afabetit anglez
nab ...... kap, mbërthej në vend
nabob ...... pasanik i madh
nacelle ...... këmisha e motorrit - kosh i ballonës (aerostatit)
nacre ...... sedef
nadir ...... nadir - pika më e ulët, më e dobët
nag ...... ngacmoj, i bie në qafë, mërzit
nag ...... kalë (i vogël) - kalë i ngordhur, gërdallë
naif ...... gozhdë - "on the nail - menjëherë, aty për aty" -
       "drive a nail in sb's coffin = shpejtoj fundin e dikujt"
nail ...... gozhdoj, mbërthej (me gozhdë) - ngul, përqëndroj
(shikimin, vëmendjen etj.)
nail ...... thua - kthetër, çapua
naive ...... i patëkeq, naiv
naivete ...... pafajësi, naivitet, padjallëzi
naked ...... lakuriq, i zhveshur - i pambuluar - "the naked truth = e
vërteta lakuriq"
name ...... emër - nam, famë - njeri i dëgjuar - "call sb's names =
shaj dikë"
name ...... quaj me emër, i vë emrin - caktoj (ditën, çmimin etj.) -
emëroj (në një detyrë)
       - përmend (me emër)
name-day ...... dita e emrit
nameless ...... i paemër, i paemërtuar - i paparë, i padëfjuar, që nuk
di si ta quash
namely ...... domethënë, dhe pikërisht
namepart ...... roli kryesor
namesake ...... adash, emnak, njëemërsh
nap ...... dremitje, dremkë - "take a nap = marr një sy gjumë"
nap ...... dremit, kotem, marr një sy gjumë - "catch sb. napping = zë
në befasi"
nap ...... push
napalm ...... napalm
nape ...... zverk
naphtha ...... naftë - vajguri
naphthalene ...... naftalinë
napkin ...... pecetë - pelenë, shpargër
narcomania ...... narkomani
narcosis ...... narkozë
narcotic ...... narkotik
narcotism ...... narkotizëm
narcotization ...... narkotizim
narcotize ...... narkotizoj
narrate ...... rrëfej, tregoj
narration ...... tregim - rrëfenjë
narrative ...... tregim, rrëfenjë - tregimtar, narrativ
narrow ...... i ngushtë - i kufizuar - zemërngushtë, shpirtvogël - i
ngushtë, i mirëfilltë,
        i drejtpërdrejtë (kuptimi)
narrow ...... ngushtoj, zvogëloj - ngushtohet (rruga, lumi etj.)
narrowly ...... nga afër, pa iu ndarë - gati për një fije
narrow-minded ...... mendjengushtë
narrows ...... ngushtica
nasal ...... hundore, tingull hundor - hundor
nasalization ...... hundorizëm
nasalize ...... hundorëzoj
nasty ...... i ndyrë, i keq - i ulët, i pandershëm, i poshtër - i
pahijshëm,
       i shëmtuar - i rrezikshëm, i dëmshëm
natal ...... lindor, i lindjes
natality ...... numër i lindjeve, lindshmëri
natation ...... not, notim
nation ...... komb - shtet, vend
national ...... kombëtar - shtetëror
nationalism ...... nacionalizëm
nationalist ...... nacionalist
nationality ...... kombësi - shtetësi
nationalization ...... shtetëzim, nacionalizim
nationalize ...... shtetëzoj, nacionalizoj - jap shtetësinë - bëhet
komb, shtet më vete
nation-wide ...... kombëtar, gjithëkombëtar
native ...... vendës, i lindjes- amtar - "native land = atdhe" -
        "native language = gjuha kombëtare" - i lundur, i
natyrshëm - i pastër
native ...... vendës, rrënjës
natural ...... i natyrshëm, natyror - "natyral resources = pasuri
natyrore" - normal -
        i thjeshtë, i çiltër - i lindur
naturalism ...... natyralizëm
naturalist ...... natyralist - lëvrues i shkencave të natyrës
naturalistic ...... natyralist
naturalization ...... natyralizim
naturalize ...... i jap shtetësinë - përshtatet (klimës) - huazoj
naturally ...... natyrisht - nga natyra - natyrshëm, në mënyrë të
natyrshme
nature ...... natyrë, karakter, tipar themelor i karakterit - lloj
naught ...... asgjë - "bring to naught = shkatërroj" - "come to naught
= dështoj"
naughty ...... i pabindur, i padëgjueshëm, i mbrapshtë, i prapë -
        "a naught chil = fëmijë i prapë"
nausea ...... të pështirë, neveri, krupë - të pështjellë, të vjellë,
të përzier
nauseate ...... ndiej të pështirë - pështirosem
nauseous ...... i pështirë, i neveritshëm
nautical ...... detar, i lundrimit
naval ...... detar, i detarisë, i flotës
nave ...... anije navate
navel ...... kërthizë
navigable ...... i lundrueshëm - i drejtueshëm (aerostati etj.)
navigate ...... lundroj, udhëtoj - fluturoj (me aeroplan) - drejtoj
(anijen, aerplanin)
navigation ...... lundrim
navigator ...... lundrues, lundërtar
navy ...... punëtor krahu, gërmues
navy ...... flotë ushtarako detare
navy-yard ...... kantier detar
Nazi ...... nazist
Nazism ...... nazizëm
neandethal ...... i neandertalit
near ...... afër, pranë - në, rreth, afër - thuajse, gati - "near by =
afër, ngjitur"
near ...... i afërm - i afërt - i majtë
near ...... afrohem - "he is nearing his end = po ivjen fundi, po
vdes"
near-by ...... i afërm, fqinj
nearly ...... afër, afërsisht - gati, pothuaj
near-sighted ...... dritëshkurtër, miop
neat ...... i pastër, i rregullt - i thjeshtë, i këndshëm - i goditur,
i saktë -
       shqeto, i papërzier, i paholluar
nebulous ...... i mjegullt
necessarily ...... doemosdo, doemos, patjetër
necessary ...... i nevojshëm - i domosdoshëm, i pashmangshëm
necessitate ...... do, kërkon, bën të nevojshëm
necessitous ...... nevojtar, i varfër
necessity ...... nevojë - domosdoshmëri - varfëri, nevojë - "in case
of necessity"
neck ...... qafë - grykë (shisheje) - istëm (gjeografi) - "neck and
neck = hap më hap, njësoj" -
       "risk one's nick = vë kokën në rezik"
neckcloth ...... shall - kravatë
necklace ...... gjerdan
necktie ...... kravatë
necrology ...... nekrologji
necropolis ...... nekrolog
nectar ...... nektar
need ...... nevojë - "be in need = kam nevojë (për diçka) -
      "if need be = në rast nevoje" - kërkesat - varfëri
need ...... kam nevojë (për diçka) - jam i detyruar, duhet - "it needs
be done with care =
       kjo duhet bërë me kujdes" - duhet, nevojitet, është e
nevojshme
neddful ...... i nevojshëm
needle ...... gjilpërë - grep (busulle etj.) - "look for a needle in a
haystock =
        kërkoj gjilpërën në kashtë (në bar, në mullar)"
neddle ...... qep me gjilpërë - shpoj me gjilpërë - çaj rrugën
needless ...... i panevojshëm, i tepërt - "neddless to say = është e
tepërt të themi"
needlewoman ...... rrobaqepëse
needlework ...... qepje, qëndisje
needy ...... nevojtar
ne'er ...... kurrë
ne'er-do-well ...... i pazoti - i paaftë
nefarious ...... i poshtër
negate ...... mohoj
negation ...... mohim
negative ...... mohim - negativ
negative ...... negativ, mohues
negatively ...... negativisht
negative ...... hedh poshtë, rrëzoj - nuk pranoj, kthej
neglect ...... pakujdesi, mospërfillje, braktisje
neglect ...... lë pas dore, braktis
neglectful ...... i shkujdesur, i pakujdesshëm, moskokëçarrës
negligence ...... pakujdesi, shkujdesje, moskokëçarje
negligent ...... i pakujdeshëm, i shkujdësur, mospërfillës
negligible ...... i parëndësishëm, i papërfillshëm
negotiable ...... i shkëmbyeshëm, i këmbyeshëm - i kalueshëm - i
rregullueshëm me marrëveshje
negotiate ...... zhvilloj bisedime - merrem vesh - kaloj, kapërcej -
shkëmbej me para (një çek)
negotiation ...... bisedime - "conduct negotiations = zhvilloj
bisedime" -
          "enter into negotiation = hyj në bisedime"
negotiator ...... bisedues, palë në bisedime
Negress ...... zezake
Negro ...... zezak
neigh ...... hingëllimë
neigh ...... hingëllin (kali, pela)
neighbour ...... fqinj
neighbourhood ...... fqinjësi - fqinjëri
neighbouring ...... fqinj - kufiltar
neighbourliness ...... fqinjësi
neither ...... asnjë prej - "if you don't go, neither shall I = në
qoftë se nuk shkoni ju,
        as unë nuk do të shkoj"
neoclassic ...... neoklasik
neolithic ...... neoliktik
neologism ...... neologjizëm
neon ...... neon
nephew ...... nip
nephritis ...... nefrit
nerve ...... nervozizëm - nerv - forcë vullneti, energji - damar
(gjetheje) -
       vetëpërmbajtje, gjakftohtësi
nerve ...... tendos, vë të gjitha forcat - mbledh të gjitha fuqitë -
       "nerve oneself for a task = tendosem i tëri për të kryer
një detyrë"
nerveless ...... i pafuqi, i lëshuar
nervosity ...... nervozizëm
nervous ...... nervor - nervoz, nevrik, i acaruar, i shqetësuar, bëhem
nervoz,
        nevrikosem - i tendosur, i fuqishëm
nescience ...... padije, mosdije
nest ...... fole - strehë
nest ...... ndërtoj fole, bëj çerdhe - kërkoj çerdhet
nestle ...... rehatohem, ulem rehat - ngjishem, shtrëngohem - marr në
krahë
nestling ...... zogth
net ...... rrjetë (për të kapur peshq etj.)
net ...... gjuaj me rrjetë - thur rrjeta - mbuloj me rrjetë
net ...... neto
net ...... marr të ardhura neto
netting ...... rrjetë - thurrje e rrjetave
nettle ...... hithër
nettle ...... skuq me hithër - ngacmoj, zemëroj
nettle-rash ...... urtikarie
network ...... rrjet (elektrik, hekurudhor etj.)
neurological ...... neurologjik
neurologist ...... neurolog
neurology ...... neuroligji
neurosis ...... neurozë
neuter ...... asnjanës - gjini asnjanëse
neutral ...... asnjanës, neutral
neutralist ...... neutralist
neutrality ...... asnjanësi, neutralitet
neutralization ...... neutralizim, asnjanësim
neutralize ...... neutralizoj, asnjanësoj - shpall asnjanësinë -
asnjanësoj
neutron ...... neutron
never ...... asnjëherë - jo, hiç - "well, I never! = çudi e madhe!" -
       "never mind = mos u mërzit, nuk ka lidhje"
nevermore ...... kurrë më, asnjëherë
nevertheless ...... megjithatë, parapëseprapë
new ...... i ri - i freskët - i sapoardhur
new-born ...... i porsalindur
new-comer ...... i ardhur rishtas
new-fashioned ...... i modës së fundit
newly ...... përsëri, rishtas - para pak kohe - në mënyrë tjetër, të
re
nely-wed ...... i porsamartuar
news ...... lajm, të reja - "what's the lattest news = cilat janë të
rejat (lajmet) e fundit"
       - gazetë
news-agent ...... gazetashitës
news-boy ...... gazetashpërndarës
news cast ...... transmetim i lajmeve
news-man ...... gazetashpërndarës - gazetar
newsmonger ...... thashethemexhi
newspaper ...... gazetë
news-print ...... letër gazete
news-reel ...... kinodokumentar
news-stand ...... qoshk gazetash
news-vendor ...... gazetashitës
newt ...... salamandër uji
next ...... tjetër, vijues, ndjekës, pasues - i ardhshëm - "next
please! = tjetri, ju lutem!"
nexus ...... lidhje
nib ...... majë pene
nibble ...... brej, cimbis, i bie - prirem të pranoj
nice ...... i këndshëm, i mirë - i dashur - i mprehtë, i hollë -
buzëhollë - delikat
nicely ...... për mrekulli, shumë mirë
nice-looking ...... i pashëm, i lezetshëm, tërheqës
nicety ...... saktësi - hollësi, dallim i hollë
niche ...... kamare - qoshe e ngrohtë
nick ...... qokës dhëmbës - "in the nick of time = pikërisht në kohë"
nickel ...... nikel - monedhë
nickel ...... nikeloj
nickname ...... nofkë
nickname ...... i vë (i ngjit) një nofkë
nicotine ...... nikotinë
niece ...... mbesë
niggard ...... dorështrënguar, koprac - dorëthatë
niggardly ...... dorështrënguar - i kursyer, i pakët, i vogël
night ...... natë
nightcap ...... skufje nate
nightclub ...... klub nate
nightdress ...... këmishë nate
nighfall ...... ngrysurit, muzgu
nightgoën ...... këmishë nate (për gra ose fëmijë)
nightingale ...... bilbil
night-long ...... që zgjat tërë natën - gjatë gjithë natës
nightly ...... për natë, natë për natë - natën - i natës - i
përnatshëm
nightmare ...... ankth, makth
nightschool ...... shkollë nate
nightshirt ...... rrobë nate (për burra)
night-suit ...... pizhame
night-time ...... natë
night-watch ...... rojë nate
night-watchman ...... shih night ëatch
nihililsm ...... nihilizëm
nihilist ...... nihilist
nihilistic ...... nihilist
nil ...... hiç, zero - "three goals to nil = tre me zero"
nimble ...... i shpejtë, i shkathët, këmbëlehtë - mendjemprehtë,
mendjehollë
nimbus ...... breore - re shiu
nine ...... nëntë - të nëntë - "d