Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

kkprojek PSV3104

VIEWS: 4,702 PAGES: 4

 • pg 1
									                                        PSV 3104    PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)
                  TUGASAN PROJEK


TAJUK PROGRAM :                 NAMA PELAJAR :
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
IPG


TAJUK KURSUS :                     SEMESTER :
PSV 3104                        MOD KURSUS DALAM CUTI
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
KBSR

TARIKH MULA                     TARIKH
   17 MAC 2010                   HANTAR
                       10 MEI 2010

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV.

2. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus, pembimbing, pemudahcara,
  motivator dan inisiator.

3. Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan
  pembelajaran dengan berkesan.

4. Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan
  bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab.

5.  Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik
   PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur, panduan keselamatan,etika
   dan tanggungjawab, inventori dan penyimpanan.

   Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2,3,4 dan 5


Objektif Projek/Kerja Kursus Pendek

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:

   1. Mendapatkan serta mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber/koleksi
    plan dan susun atur bilik seni dalam sebuah buku skrap.

   2. Menghasilkan satu rekaan pelan lantai bilik seni visual yang lengkap.
                                         PSV 3104


     3. Menghasilkan penulisan/laporan pengurusan bilik seni yang telah dicadangkan
       dan rasionalnya terhadap peningkatan pencapaian PSV

   Tugasan Projek (100 markah dengan wajaran 50 %)

   Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar untuk mempertingkatkan
   kefahaman dan kemampuan dalam pengurusan sumber, alat dan bahan dalam aktiviti
   PSV dan sebagainya. Ia meliputi susun atur bilik Pendidikan Seni Visual, panduan
   keselamatan, etika dan tanggungjawab, inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan
   diri sebagai guru mata pelajaran PSV, pelajar seharusnya boleh memahami dengan
   jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual sebagai studio, galeri, pusat
   sumber mini dan sebagai pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid dalam
   peningkatan pencapaian PSV

   Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Projek
   1.  Tugasan ini adalah tugasan kumpulan (3-4 orang).
   2.  Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk melakukan pemerhatian, dapatan
      maklumat/sumber dan koleksi gambar-gambar yang berkaitan.
   3.  Penghasilan satu rekaan pelan lantai bilik seni visual yang lengkap dengan susun
     atur perabot, ruang pembelajaran, tempat pameran hasil kerja, singki dalam dan
     luar bilik, para gantung, almari pameran dan bilik stor penyimpanan alat dan bahan
     PSV.
   4.  Penulisan/laporan pengurusan bilik seni yang telah dicadangkan dan rasionalnya
     terhadap     peningkatan   pencapaian  PSV.   Seterusnya diadakan  sesi
     pembentangan/perbincangan intelektual (apresiasi)
   5.  Anda boleh memaparkan data dapatan dan penulisan dalam sebarang bentuk
      visual pilihan anda (gambar, jadual, graf, lukisan, grafik ).
   6.  Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
            i.    Fon Arial atau Times New Roman
            ii.    Saiz huruf ialah 12
            iii.   Langkau satu setengah baris
            iv.    Rujukan mengikut format APA
            v.    Lampiran

7.    Amalan plagiat tidak dibenarkan.
   8.  Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat     (tidak termasuk
     persembahan visual, lampiran).
9.    Mencapai markah keseluruhan sekurang-kurangnya 50% untuk lulus.

   Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:
   1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci
   2. Menggunakan instrumen yang tepat dan bersesuaian dengan tugasan.
   3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil laporan dan
    sokongan ilmiah.
   4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
   5. Struktur ayat ringkas, mudah dengan menggunakan subjek-verba-objek.
   6. Penggunaan kata kerja aktif banyak diterapkan.
   7. Menggunakan bahasa yang dipiawaikan.
                                      PSV 3104
Kriteria Pemarkahan
Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik pemarkahan yang disediakan
Tugasan disediakan oleh;                Disahkan oleh;_______________________                 _______________________

MOHD SAWARI BIN RAHIM                  ISMAIL AG. PIUT
(Pensyarah Matapelajaran)                (Ketua Jabatan Kajian Sosial)
PSV 3104

								
To top