Docstoc

CONTOH RP

Document Sample
CONTOH RP Powered By Docstoc
					     PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Tuan/Puan/Cik,
Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan.

                        ARAHAN

1 Maklumat Peribadi
 i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sekiranya Pengarah melebihi dua (2)
   orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatakan)
  (untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada)
 ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah BAFIA dari segi kelulusan
    pembiayaan pinjaman
 iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada tidak terletak di bawah
    senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster")

2 Konsep Kedai
 Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ruang lantai kedai, dan
 lain-lain yang berkaitan.

3 Maklumat Lokasi
 i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan maklumat berkaitan termasuk
   maklumat pemilik kedai.
 ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dokumen hakmilik. (Lampirkan)

4 Kos Projek (anggaran pra-operasi)
 Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggaran bulan beroperasi.

5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran Tunai
 Sila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti berikut :
 a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan sehari
 b. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BM
 c. Gaji - mengikut jawatan
 d. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskan
 e. Sewa premis
 f. Perbelanjaan am, dan sebagainya
 g. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun

6 Belanjawan Modal
 Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syarikat), iaitu senarai beserta
 jumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan.
 Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkaitan.

7 Stok
 Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang mana berkenaan)

8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain Maklumat
 Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (sekiranya tidak menyediakan
 akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan.

10 SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN
  PROSES PENILAIAN.
  Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. Tanpa borang ini,
  Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatkan proses penilaian
  lewat.
     PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

               Senarai Semakan Permohonan Pembiayaan


Nama:                                No. Rujukan :

Dengan ini dikemukakan dokumen - dokumen yang berikut :-

     Rancangan Perniagaan Permohona Pembiayaan

     Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pengarah Syarikat

     Salinan Sijil Akademik Tertinggi (Cth. : Ijazah, Diploma, STPM, SPM, SRP, dll.)

     Salinan Borang 9, Borang 24, Borang 49 dan Memorandum and Article of Association untuk
     Syarikat Sendirian Berhad (Jika berkenaan)

     Salinan Borang A, Borang B dan Borang D untuk Perniagaan Milikan Tunggal atau Perkongsian
     (Jika berkenaan)

     Salinan Lesen Perniagaan (Jika berkenaan)

     Akaun Yang Telah Diauditkan atau Lapuran Perakaunan (jika berkenaan)

     Borang Percukaian atau Borang J (jika berkenaan)

     Penyata Bank untuk 6 Bulan Terkini (Jika ada)

     Deraf Perjanjian Sewa (Jika ada)

     Unjuran Untung Rugi untuk 2 tahun (Projected Profit and Loss Accounts)

     Unjuran Aliran Tunai untuk 2 tahun (Projected Cash Flow Statement)

     Sebutharga berkaitan
                Untuk Kegunaan Pejabat :
                         Tarikh Terima
                         Tarikh Sistem
                         Pegawai


    PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD
           (PUNB)
        RANCANGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN
                PROSPER Siswazah
Kategori Pembiayaan*      PROSPER Runcit
                Pemborong PROSPER
                Modal Sendiri          26,000.00
                Ekuiti PUNB (jika berkaitan)
Jumlah Pembiayaan
                Pinjaman PUNB
                      JUMLAH        26,000.00
* Sila tandakan 'X' di ruangan yang berkaitan.


1. PENGENALAN PROJEK CADANGAN


Jenis PerniagaanLokasi Cadangan
Produk atau
perkhidmatan
Faktor Pemilihan
Projek
Jangkaan Potensi
Projek
2. PROFIL PEMOHON / USAHAWAN
2.1 Butiran Peribadi
  Nama
  No KP Baru                        No KP Lama
  Tarikh Lahir                       Jantina
  Bangsa                          Agama
  Alamat Tetap :                      Alamat Surat Menyurat :
  No Tel (Rumah)                      No Tel (Pejabat)
  E-mail                          No Telefon Bimbit
  Taraf Perkahwinan                     Bil Anak
  Nama Pasangan
  No KP Baru                        No KP Lama
  Pekerjaan Pasangan                     No Telefon Bimbit
  Majikan Pasangan
  * Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport2.2 Kelulusan Akademik*
     Peringkat        Bidang          Nama Institusi       Tahun
2.3 Kelulusan Profesional*
     Peringkat        Bidang          Nama Institusi       Tahun
2.4 Pengalaman Kerja*
      Nama Syarikat / Organisasi               Jawatan           Tempuh
2.5 Pengalaman Perniagaan*
      Nama Syarikat             Jenis Perniagaan         Jawatan     Tempuh
  * Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.2.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan
         Nama Persatuan                  Jawatan           Tempuh
2.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).
  Nama Institusi / Bank       Jenis Pinjaman           No Akuan       Baki Semasa
2.8 Akaun Bank dan Kad Kredit
    Nama Institusi / Bank        Jenis Akaun / Kad Kredit          No Akaun
2.9 Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan
   Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan    RM
  Pendapatan
        Pendapatan Pemohon
        Pendapatan Pasangan
        Lain-lain Pendapatan
        .................................................
        .................................................
  Perbelanjaan
        Perbelanjaan Keluarga
        Cukai/KWSP/Insurans
        Sewa Rumah
        Bayaran Pinjaman
        Persekolahan
        ..................................................
        ................................................
     Pendapatan - Perbelanjaan                     2,000.00


2.10 Harta dan Tanggungan
                                  Milik Pemohon   Milik Pasangan
    Butiran Harta dan Tanggungan
                                     (RM)       (RM)
    Harta
        Tanah
        Bangunan
        Kenderaan (Jenis) :        Saham
        Simpanan
        ..............................................
                Jumlah A                    -         -
  Tanggungan
        Pinjaman Perumahan
        Pinjaman Kenderaan I
        Pinjaman Peribadi
        ...............................................
        ...............................................
                Jumlah B                    -         -
         Jumlah (A - B)                        -         -
3. PROFIL RAKAN KONGSI / PENGARAH SYARIKAT
3.1 Butiran Peribadi
  Nama
  No KP Baru                        No KP Lama
  Tarikh Lahir                       Jantina
  Bangsa                          Agama
  Alamat Tetap :                      Alamat Surat Menyurat :
  No Tel (Rumah)                      No Tel (Pejabat)
  E-mail                          No Telefon Bimbit
  Taraf Perkahwinan                     Bil Anak
  Nama Pasangan
  No KP Baru                        No KP Lama
  Pekerjaan Pasangan                     No Telefon Bimbit
  Majikan Pasangan
  * Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport3.2 Kelulusan Akademik*
     Peringkat        Bidang          Nama Institusi       Tahun
3.3 Kelulusan Profesional*
     Peringkat        Bidang          Nama Institusi       Tahun
3.4 Pengalaman Kerja*
      Nama Syarikat / Organisasi               Jawatan           Tempuh
3.5 Pengalaman Perniagaan*
      Nama Syarikat             Jenis Perniagaan         Jawatan     Tempuh
  * Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.3.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan
         Nama Persatuan                  Jawatan           Tempuh
3.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).
  Nama Institusi / Bank       Jenis Pinjaman           No Akuan       Baki Semasa
3.8 Akaun Bank dan Kad Kredit
    Nama Institusi / Bank        Jenis Akaun / Kad Kredit          No Akaun
4. PROFIL SYARIKAT / PERNIAGAAN
4.1 Butiran Syarikat / Perniagaan (Sedia Ada).
  Nama Syarikat /
  Perniagaan

                                   No Tel
  Alamat Syarikat /
  Perniagaan                            No Fax  Tarikh Pendaftaran                  E-mail
  No Pendaftaran                    Website
                 Syarikat Sendiran Berhad
                 (Lampirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and
                 Article of Association dan Lesen Perniagaan)
  Jenis Syarikat /
                 Milikan Tunggal
  Perniagaan          (Lampirkan Salinan Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen
  (Sila tandakan 'X' yang    Perniagaan)
  mana berkaitan)
                 Perkongsian
                 (Lampirkan Salinan Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen
                 Perniagaan)


4.2 Butiran Pemegang Saham (Sedia Ada atau Cadangan)
                                   Jumlah Saham
         Nama        No KP (Baru dan lama)                  %
                                     (RM)
                 Baru
                 Lama
                 Baru
                 Lama
                 Baru
                 Lama


4.3 Butiran Pengarah Syarikat (Sedia Ada atau Cadangan)
         Nama        No KP (Baru dan lama)          Perhubungan
                 Baru
                 Lama
                 Baru
                 Lama
                 Baru
                 Lama
4.4 Pengurusan Atasan / Kakitangan Utama
         Nama             Jawatan        Kelulusan   Pengalaman
4.5 Butiran Akaun Bank*
       Nama Bank              Jenis Akaun          No Akaun
  * Sila sertakan penyata akaun sekurang-kurangnya 6 bulan terkini


4.6 Tanggungan Kewangan (Pinjaman)
 Nama Institusi / Bank       Jenis Pinjaman          No Akuan    Baki Semasa
4.7 Lapuran Prestasi Perniagaan
  Sila lampirkan
        1. Akaun Yang Telah Diauditkan untuk syarikat sendirian berhad.
        2. Lapuran perakaunan yang disediakan oleh akauntan awam
         untuk perniagaan milikan tunggal atau perkongsian atau Borang
         Percukaian / Borang J.
5. MAKLUMAT PENGURUSAN OPERASI
    Nama / Jawatan        Bil    Gaji  Bidang Tugas / Tanggungjawab
* Sila lampirkan carta organisasi, JIKA ADA.
6. SENARAI PERALATAN/KELENGKAPAN/ASET DAN STOK
6.1 Peralatan/Kelengkapan/Aset Sedia Ada (Perniagaan yang sedang berpoperasi)
                    Harga Beli   Jumlah
     Jenis    Tahun Beli Bil                  Pembekal
                     (RM)     (RM)
                 1998                       -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
     Jumlah                                  -
* Sila lampirkan salinan dokumen pembelian yang berkaitan (cth : invois, resit).
* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi
6.2 Peralatan/Kelengkapan/Aset Yang Diperlukan atau Tambahan
                          Harga / Unit     Jumlah
 Kategori      Jenis / Model      Bil                         Pembekal
                            (RM)        (RM)
                                          -
                                          -
Mesin /
                                          -
Jentera
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
Peralatan /                                    -
Kelengkapa                                     -
n (Cth :
                                          -
Gondola,
chiller,                                      -
CCTV dll)                                     -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
Perabut
(Cth :                                       -
Kaunter,                                      -
kabinet fail,                                   -
tel/fax)
                                          -
Komputer                                      -
dan
                                          -
pencetak
                                          -
Kenderaan
                                          -
                                          -
Papantanda
                                          -
                                          -

Lain-lain
                                          -
                                          -
         Jumlah                              -
* Sila lampirkan sebutharga dari pembekal
* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi
* Jika peralatan yang diperlukan tidak disenaraikan di atas, sila masukkan di ruangan ' Lain-lain'.
6.3 Stok / Bahan Mentah (Stok Awal atau Stok Tambahan)
                   Harga / Unit  Jumlah
        Jenis       Bil                        Pembekal
                     (RM)    (RM)
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
         Jumlah                           -
* Sila lampirkan sebutharga/'price list' dari pembekal
* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi
7. KAJIAN PEMASARAN
7.1 Lokasi Perniagaan


Lokasi Cadangan /
Kedudukan
(Dimana)
Penempatan/ Kawasan
Perniagaan/
Sekolah/Kolej/Projek
Pembangunan dll
(Keadaan Persekitaran)
Faktor Kelebihan
Lokasi


*Sila lampirkan peta lokasi dan kedudukan premis


7.2 Premis Perniagaan

Alamat

Pemilik                                 No Tel
Keluasan                                 C. F. (x)  Ya      Tidak
Kadar Sewa / bulan                            Deposit (RM)
Faktor Kelebihan
Premis (Cth : Kawasan
tumpuan, berhampiran
dengan kemudahan
awam dll)

Kerja - kerja
Pengubahsuaian
(Cth : Pendawaian, paip,
mengecat dll)

Syarikat Kontraktor                           Kos (RM)
*Sila lampirkan gambar kedai, dokumen perjanjian sewa atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau
“floor plan” dan sebutharga pengubahsuaian.
7.3 Kumpulan Pasaran Sasaran dan Saiz Pasaran


Kumpulan Sasaran
(Siapa ?, Profil bakal
pelanggan)
Saiz Pasaran
(Berapa ramai yang
memenuhi profil di atas)
Jangkaan
Perkembangan Saiz
Pasaran
(Melalui pembangunan
kawasan dll)
7.4 Ramalan Jualan
Ramalan Jualan
(Anggaran jualan
sebulan/setahun dan
polar)
    Andaian
         jualan
1. Asas ramalan jualan
 1. Asas ramalan
 iaitu bagaimana jualan
bulan pertama diperolehi

2. Andaian untuk bulan-
bulan seterusnya. Cth :
Peningkatan jualan
sebanyak 5% pada bulan
ketiga.


Trend Jualan
(Cth : Musim perayaan,
cuti sekolah dll)
7.5 Strategi Pemasaran / Perniagaan. (Ini mungkin melibatkan beberapa strategi yang
disenaraikan di bawah. Pilih salah satu atau kombinasi yang bersesuaian.)


Strategi Produk
(Barangan /
Perkkhidmatan)
Strategi Harga
Strategi Pengedaran
Strategi Perkhidmatan
Pelanggan
* Strategi di atas adalah merupakan contoh-contoh strategi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka
strategi sendiri yang sesuai dengan perniagaan tuan/puan.
7.6 Pengiklanan dan Promosi


Bentuk Iklan                   Anggaran
(Pra Operasi)                  Kos (RM)                         Anggaran
Bentuk Iklan                   Kos /
(Operasi - berjadual)              bulan
                         (RM)Kaedah Promosi
(cth : harga diskaun,
kad ahli, cabutan
bertuah dll)
7.7 Analisa Pesaing
Nama Pesaing         Kekuatan  Kelemahan
8. SUMBER RUJUKAN
Nama                             No KP
Pekerjaan                          No HP
Majikan
Perhubungan                         Bil Tahun Mengenali
Nota: Untuk pemohon Skim PROSPER Siswazah, kebenaran daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah
diperlukan. Sila isikan maklumat berkenaan di ruangan di atas.


9. RUMUSAN / PENUTUP
10. PERAKUAN PEMOHON
Keterangan Daripada Pihak Pemohon :

        “ Saya akui bahawa segala keterangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap.
        Saya memberi kuasa kepada pihak PUNB untuk mendapatkan pengesahan daripada
        mana-mana sumber yang difikirkan perlu dan betul. Kertas Kerja atau permohonan
        ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pembiayaan ini diluluskan atau pun tidak.
        Pihak PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekiranya ianya tidak
        memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.”
                                    Tandatangan


                         Nama
                         Tarikh

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7768
posted:4/23/2010
language:Malay
pages:19