Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ANG - DOC

VIEWS: 17 PAGES: 7

									JACOBO 1                                                     JAMES 1           ANG                                THE
        BUGNA VERSION                           KING JAMES VERSION
          BIBLIA                               BIBLE
     NG SULAT NI JACOBO ALANG SA                      THE GENERAL EPISTLE OF
     NAPULO UG DUHA KA BANAY                            JAMES


            CAPITULO 1                            CHAPTER 1
1 Si Jacobo, ulipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo, alang    1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to
sa napulo ug duha ka banay nga nangakatag, pangumosta:      the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.
2 Mga igsoon ko, isipon ninyo ingon nga bug-os nga        2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers
kalipay, sa mahulog kamo sa mga nagakalainlain nga        temptations;
pagtintal;
3 Kay hingbaloan, nga ang pagsulay sa inyong pagtoo,       3 Knowing this, that the trying of your faith worketh
nagabunga ug pagpailub.                      patience.
4 Ug pasagdi ang pagpailub nga magahingpit sa iyang        4 But let patience have her perfect work, that ye may be
buhat, aron mamahingpit kamo ug managsangkap sa walay       perfect and entire, wanting nothing.
makulang kaninyo.
5 Apan kong adunay uban kaninyo nga nakulangan sa         5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth
kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga magahatag sa tanan      to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be
sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy, ug kana igahatag       given him.
kaniya.
6 Apan papangayoa siya nga may pagtoo, sa walay          6 But let him ask in faith, nothing wavering. For he that
pagduhaduha; kay ang nagaduhaduha sama siya sa balud sa      wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and
dagat, nga ginatulod sa hangin ug ginabolabola.          tossed.
7 Busa dili magdahum ang mao nga tawo, nga makadawat       7 For let not that man think that he shall receive any thing
siya ug bisan unsang butang gikan sa Ginoo.            of the Lord.
8 Ang tawo nga may duha ka hunahuna, maduhaduhaon sa       8 A double minded man is unstable in all his ways.
tanan niya nga mga paagi.
9 Apan ang igsoon nga anaa sa ubos nga kahimtang         9 Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
pahimayaa siya sa iyang labawng kahimtang:
10 Ug ang dato, diha sa gipaubos siya; kay ingon sa bulak     10 But the rich, in that he is made low: because as the
sa balili siya mahanaw;                      flower of the grass he shall pass away.
11 Kay ang adlaw nagasubang nga may makasunog nga         11 For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it
kainit, ug nagapalaya sa balili; ug mangatagak ang bulak     withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the
niini, ug ang kaanindot sa iyang dagway magakawala;        grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich
maingon usab nga magakahupas ang tawong dato sa tanan       man fade away in his ways.
niya nga mga paglakat.
12 Bulahan ang tawo nga nagaantus sa mapailubon gayud       12 Blessed is the man that endureth temptation: for when
sa mga pagtintal; kay sa human siya masulayi,           he is tried, he shall receive the crown of life, which the
pagadawaton niya ang purongpurong sa kinabuhi, nga        Lord hath promised to them that love him.
gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya.
13 Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya:     13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of
Ginatintal ako sa Dios; kay ang Dios dili arang matintal sa    God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth
kadautan, kay siya gayud wala magtintal kang bisan kinsa.     he any man:
14 Apan ang tagatagsa ka tawo ginatintal sa diha nga       14 But every man is tempted, when he is drawn away of his
ginaguyod ug ginauloulohan siya sa iyang kaugalingon nga     own lust, and enticed.
kailibgon:
15 Unya ang kailibgon, sa human makapanamkon,           15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and
manganak sa sala; ug ang sala, sa mamagulang na,         sin, when it is finished, bringeth forth death.
magaanak sa kamatayon.
16 Mga hinigugma ko nga mga igsoon, dili kamo           16 Do not err, my beloved brethren.
magpalimbong;                               1
JACOBO 1:17                                                JAMES 1:1717 Ang tanan nga maayong hiyas, ug ang tanan nga hingpit     17 Every good gift and every perfect gift is from above,
nga hiyas nagagikan sa itaas, nga ginabubo sa Amahan sa     and cometh down from the Father of lights, with whom is
mga kahayag, nga kaniya wala ang pagkausab, bisan ang      no variableness, neither shadow of turning.
landong sa pagkabalhin.
18 Tungod sa iyang kaugalingong kabubut-on gipanganak      18 Of his own will begat he us with the word of truth, that
kita niya pinaagi sa kamatuoran, aron mamahimo kita nga     we should be a kind of firstfruits of his creatures.
usa ka dagway sa mga inunahan sa iyang mga binuhat.
19 Sabton ninyo kini, mga hinigugma kong mga igsoon,       19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift
kinahanglan nga ang tagsatagsa magmaabtik sa           to hear, slow to speak, slow to wrath:
pagpatalinghug magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa
pagkaaligutgut:
20 Kay ang kaligutgut sa tawo dili makabuhat sa         20 For the wrath of man worketh not the righteousness of
pagkamatarung sa Dios.                      God.
21 Tungod niana, sa nasalikway ang tanang kahugawan ug      21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of
ang naga-awas nga kadautan, dawata ninyo sa kaaghup ang     naughtiness, and receive with meekness the engrafted
pulong nga natanum kaninyo, nga mao ang makaluwas sa       word, which is able to save your souls.
inyong mga kalag.
22 Apan himoa nga magtutuman kamo sa pulong, ug dili       22 But be ye doers of the word, and not hearers only,
lamang magpapanimati, nga nagalimbong kamo sa inyong       deceiving your own selves.
kaugalingon.
23 Kay kong may bisan kinsa nga magpapanimati sa         23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is
pulong, ug dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga     like unto a man beholding his natural face in a glass:
nagatan-aw diha sa usa ka salamin sa iyang nawong nga
kinaiya:
24 Kay nagatan-aw siya sa iyang kaugalingon, ug molakaw,     24 For he beholdeth himself, and goeth his way, and
ug unya mahikalimot kong unsa nga dagwaya siya.         straightway forgetteth what manner of man he was.
25 Apan siya nga nagatan-aw sa hingpit nga Kasugoan, ang
Kasugoan sa kagawasan, ug sa ingon nagapadayon, nga dili     25 But whoso looketh into the perfect law of liberty, and
magpapanimati lamang nga malimtanon kondili           continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a
magtutuman sa bulohaton, kini siya mabulahan sa iyang      doer of the work, this man shall be blessed in his deed.
mga buhat.
26 Kong kinsa ang nagahunahuna nga religioso siya,        26 If any man among you seem to be religious, and bridleth
samtang wala niya pagapunggi ang iyang dila kondili       not his tongue, but deceiveth his own heart, this man’s
gilimbongan niya ang iyang kasingkasing, ang religion niya    religion is vain.
kawang lamang.
27 Ang religion nga putli ug walay buling sa atubangan sa    27 Pure religion and undefiled before God and the Father is
atong Dios ug Amahan, mao kini: Ang pagdu-aw sa mga       this, To visit the fatherless and widows in their affliction,
ilo ug sa mga balo sa ilang mga kagul-anan, ug ang        and to keep himself unspotted from the world.
paglikay sa buling niining kalibutana.

           CAPITULO 2                             CHAPTER 2
1 Mga igsoon ko, ang pagtoo sa atong Ginoong Jesucristo,     1 My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ,
ang Ginoo sa himaya, dili ninyo batonan nga may         the Lord of glory, with respect of persons.
pagpasulabi sa mga tawo.
2 Kay kong adunay mosulod sa inyong simbahan nga usa       2 For if there come unto your assembly a man with a gold
ka tawo nga may singsing nga bulawan, ug nagagilakgilak     ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man
nga panapton, ug mosulod usab ang usa ka kabus nga may      in vile raiment;
panapton nga ubos;
3 Ug may pagtagad kamo sa nagasaput sa panapton nga       3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing,
nagagilakgilak, ug moingon kaniya: Lumingkod ka dinhi sa     and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to
maayong dapit; ug sa tawong kabus magaingon kamo:        the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
Tumindog ka didto; kun: Lumingkod ka dinha sa ilalum sa
akong tumbanan;                               2
JACOBO 2:4                                                  JAMES 2:44 Wala ba kamo ing pagpasulabi sa taliwala ninyo, ug      4 Are ye not then partial in yourselves, and are become
nangahimo kamo nga mga maghuhukom nga may dautang        judges of evil thoughts?
hunahuna?
5 Mga hinigugma ko nga mga igsoon, patalinghugi ninyo:     5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the
Wala ba pagpilia sa Dios ang mga kabus sumala sa        poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom
kalibutan, aron mangadato sa pagtoo, ug sila manununod sa    which he hath promised to them that love him?
gingharian, nga iyang gisaad kanila niadtong mga
nahagugma kaniya?
6 Apan gipakaulawan ninyo ang kabus nga tawo. Wala ba      6 But ye have despised the poor. Do not rich men oppress
kamo paglupigi sa mga dato, ug sila gayud nanagguyod      you, and draw you before the judgment seats?
kaninyo ngadto sa atubangan sa mga hukmanan?
7 Wala ba sila magpasipala sa dungganong ngalan, nga      7 Do not they blaspheme that worthy name by the which ye
tungod kaniya gipanawag kamo?                  are called?
8 Labut pa kong sa pagkamatuod, nagatuman kamo sa        8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou
harianon nga Kasugoan, sumala sa Kasulatan: Higugmaon      shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon,
nagbuhat kamo ug maayo;
9 Apan kong may pagpasulabi kamo sa mga tawo, nakasala     9 But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are
kamo, ug hinukman kamo sa Kasugoan, nga kamo          convinced of the law as transgressors.
maglalapas.
10 Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibook nga         10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend
Kasugoan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin,       in one point, he is guilty of all.
magamalapason siya sa tanan.
11 Kay siya nga nagaingon: Dili ka magpanapaw, nag-       11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do
ingon usab: Dili ka magpatay. Karon, bisan ikaw wala      not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill,
magpanapaw, apan nakapatay ka, nahimo ka nga          thou art become a transgressor of the law.
malapason sa Kasugoan.
12 Busa managsulti kamo ug managbuhat kamo, ingon sa      12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged by
mga tawo nga pagahukman sa usa ka Kasugoan sa          the law of liberty.
kagawasan.
13 Kay ang hukom walay kalooy alang kaniya nga wala       13 For he shall have judgment without mercy, that hath
magapakita ug kalooy; ug ang kalooy magahimaya batok      shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
sa hukom.
14 Mga igsoon ko, unsa ba ang kapuslanan, kong ang usa     14 What doth it profit, my brethren, though a man say he
ka tawo nagaingon nga siya may pagtoo, apan walay mga      hath faith, and have not works? can faith save him?
buhat? makaluwas ba kaniya kanang pagtohoa?
15 Ug kong ang usa ka igsoon nga lalake kun igsoon nga     15 If a brother or sister be naked, and destitute of daily
babaye, hubo ug kulang siya sa makaon sa matag-adlaw;      food,
16 Ug mag-ingon kanila ang usa kaninyo: Lumakaw kamo      16 And one of you say unto them, Depart in peace, be ye
sa pakigdait, magmainit kamo ug magbusog kamo; apan       warmed and filled; notwithstanding ye give them not those
wala ninyo sila paghatagi sa mga butang nga           things which are needful to the body; what doth it profit?
kinahanglanon sa lawas; unsay kapuslanan niana?
17 Ingon man usab ang pagtoo, kong walay mga buhat,       17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
patay man sa iyang kaugalingon.
18 Apan magaingon ang usa ka tawo: Ikaw may pagtoo, ug     18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works:
ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtoo      shew me thy faith without thy works, and I will shew thee
nga walay mga buhat, ug ako magapakita kanimo sa akong     my faith by my works.
pagtoo pinaagi sa akong mga buhat.
19 Ikaw nagatoo nga usa ra ang Dios; nagabuhat ka ug      19 Thou believest that there is one God; thou doest well:
maayo: ang mga yawa nagatoo usab, ug nagapangurog.       the devils also believe, and tremble.
                              3
JACOBO 2:20                                                  JAMES 2:2020 Apan buot ba ikaw nga masayud, oh tawo nga walay        20 But wilt thou know, O vain man, that faith without
pulos, nga ang pagtoo, sa mahabulag sa mga buhat patay?      works is dead?
21 Wala ba pakamatarunga si Abraham nga atong amahan,       21 Was not Abraham our father justified by works, when
pinaagi sa mga buhat, sa diha nga naghalad siya sa iyang      he had offered Isaac his son upon the altar?
anak nga si Isaac, sa ibabaw sa halaran?
22 Nakita mo nga ang iyang pagtoo naghimo kuyog sa         22 Seest thou how faith wrought with his works, and by
iyang mga buhat; ug ang pagtoo gihingpit pinaagi sa mga      works was faith made perfect?
buhat;
23 Ug natuman ang Kasulatan, nga nagaingon: Ug si         23 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham
Abraham mitoo sa Dios, ug kana giisip kaniya alang sa       believed God, and it was imputed unto him for
pagkamatarung; ug gitawag siya nga abyan sa Dios.         righteousness: and he was called the Friend of God.
24 Nakita ninyo nga ang tawo gipakamatarung tungod sa       24 Ye see then how that by works a man is justified, and
mga buhat, ug dili lamang tungod sa pagtoo.            not by faith only.
25 Ug sa mao nga pagkaagi si Rahab nga bigaon, wala ba       25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by
usab pagpakamatarunga tungod sa mga buhat sa pagdawat       works, when she had received the messengers, and had sent
niya sa mga sinugo, ug gipadala niya sila sa lain nga dalan?    them out another way?
26 Kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu,     26 For as the body without the spirit is dead, so faith
mao man usab ang pagtoo nga bulag sa mga buhat patay        without works is dead also.
man.

            CAPITULO 3                             CHAPTER 3
1 Mga igsoon ko, dili managdaghan kamo nga mga           1 My brethren, be not many masters, knowing that we shall
magtutudlo sa hingbaloan nga magadawat kita ug labi pa       receive the greater condemnation.
nga mabug-at nga hukom.
2 Kay kitang tanan mahipangdol sa daghan nga mga          2 For in many things we offend all. If any man offend not
butang. Kong may uban nga dili mahipangdol sa pulong,       in word, the same is a perfect man, and able also to bridle
mao siya ang tawo nga hingpit, nga arang usab           the whole body.
makapugong sa tibook niya nga lawas.
3 Karon, kong ginabutangan ta ug mga busal ang mga baba      3 Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may
sa mga kabayo, aron sila magsugot kanato, ginabut-an ta sa     obey us; and we turn about their whole body.
pagpaliso ang ilang tibook nga lawas.
4 Tan-awa usab, ang mga sakayan, bisan sila hilabihan ka      4 Behold also the ships, which though they be so great, and
dagku ug ginapadpad sa mga makusog nga hangin,           are driven of fierce winds, yet are they turned about with a
ginapaliso sa usa ka diyutay nga bansalan, kong diin ang      very small helm, whithersoever the governor listeth.
nahamut-an sa nagaulin.
5 Ingon man usab ang dila usa ka bahin nga diyutay sa       5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great
lawas, ug nagapangandak sa dagku nga mga butang. Tan-       things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
awa, daw unsa ka daku nga kalasangan ang ginadaigan sa
usa ka diyutay nga kalayo.
6 Ug ang dila maoy usa ka kalayo: mao ang kalibutan sa       6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the
kadautan: Maingon niana ang dila sa taliwala sa mga bahin     tongue among our members, that it defileth the whole body,
sa atong lawas, nga nagahugaw sa tibook nga lawas, ug       and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire
nagaduslit ug kalayo sa tibook nga kinaiya nga daan ug       of hell.
ginaduslitan gikan sa infierno.
7 Kay ang tagsatagsa ka matang sa mga mananap, ug sa        7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents,
kalanggaman, ug sa mga nagasaguyod sa yuta, ug sa mga       and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of
isda, arang mapaaghop ug ginapaaghop sa tawo;           mankind:
8 Apan walay bisan kinsa nga arang makapaaghop sa dila,      8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full
nga mao ang usa ka dautan nga dingas nga puno sa          of deadly poison.
makamatay nga hilo.
9 Pinaagi niini ginapanalanginan ta ang Ginoo ug Amahan,      9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith
ug pinaagi niini, gitunglo ta ang mga tawo, nga gibuhat      curse we men, which are made after the similitude of God.
sumala sa dagway sa Dios.                                4
JACOBO 3:10                                                 JAMES 3:1010 Sa mao usab nga baba, nagapanggula ang panalangin ug     10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing.
ang panunglo. Mga igsoon ko, kining mga butanga dili       My brethren, these things ought not so to be.
angay mahimo sa ingon niini.
11 Nagaagay ba sa tuburan, sa mao usab nga tubod, ang      11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water
tubig nga matam-is ug mapait?                  and bitter?
12 Mga igsoon ko, arang ba makabunga ug mga aceituna       12 Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a
ang kahoyng higuera, kun ang parras makabunga ba ug       vine, figs? so can no fountain both yield salt water and
igos? Ni ang tuburan nga maparat makahatag ug tubig nga     fresh.
matam-is.
13 Kinsa ba ang maalam ug masinabuton sa taliwala ninyo?     13 Who is a wise man and endued with knowledge among
Magpakita siya pinaagi sa iyang maayong gawi sa mga       you? let him shew out of a good conversation his works
buhat niya tungod sa kaaghop sa kaalam.             with meekness of wisdom.
14 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa     14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts,
pagkabahin sa inyong kasingkasing, dili kamo           glory not, and lie not against the truth.
managhimaya, ug dili kamo magbakak batok sa
kamatuoran.
15 Kay kini nga kaalam dili usa ka kaalam nga nagagikan     15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly,
sa kahitas an, kondili yutan-on, lawasnon, yawan-on.       sensual, devilish.
16 Kay kong hain ang kasina, ug ang espiritu sa         16 For where envying and strife is, there is confusion and
pagkabahin, atua usab ang kagubot ug ang tanang mangil-     every evil work.
ad nga buhat.
17 Apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna ulay, ug    17 But the wisdom that is from above is first pure, then
unya makigdaiton, maaghop, mapuanguron, puno sa         peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy
kalooy, ug sa mga maayong bunga, walay pagkabingkil ug      and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
walay pagkasalingkapaw.
18 Ug ang bunga sa pagkamatarung ginapugas sa pakigdait     18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them
alang kanila nga nagatinguha sa pakigdait.            that make peace.

           CAPITULO 4                            CHAPTER 4
1 Diin ba magagikan ang mga gubat ug diin ba magagikan      1 From whence come wars and fightings among you? come
ang mga panagaway sa taliwala ninyo? Dili ba gikan sa      they not hence, even of your lusts that war in your
inyong kailibgon nga nagagubat diha sa mga bahin sa       members?
inyong lawas?
2 Nanagkaibog kamo, ug wala kamoy inyo; nagpatay kamo      2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and
ug nasina kamo, ug dili kamo mahiagum. Nakig-away ug       cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye
nakiggubat kamo, apan wala ninyo hiagumi, kay kamo        ask not.
wala mangayo,
3 Nangayo kamo, ug wala kamo makadawat, kay sayup        3 Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye
ang inyong pagpangayo, aron sa pag-usik-usik niini alang     may consume it upon your lusts.
sa inyong kalipayan.
4 Kamo mga mananapaw, wala ba kamo manghibalo nga        4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the
ang pagpakigabyan sa kalibutan maoy pagpakig-away sa       friendship of the world is enmity with God? whosoever
Dios? Busa bisan kinsa nga makig-abyan sa kalibutan,       therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios.
5 Nagadahum ba kamo nga ang Kasulatan nagaingon sa        5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that
walay hinungdan? Ang Espiritu nga iyang gipapuyo dinhi      dwelleth in us lusteth to envy?
kanato, nagapangandoy ba sa pagkasina?
6 Apan siya nagahatag ug gracia nga labaw pa. Tungod       6 But he giveth more grace. Wherefore he saith, God
niini ang Kasulatan nagapamulong: Ginabatokan sa Dios      resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
ang mga palabilabihon, apan nagahatag sa gracia niadtong
mga mapaubsanon.
7 Busa managpasakup kamo sa Dios; apan sukli ninyo ang      7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and
yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.              he will flee from you.                               5
JACOBO 4:8                                                 JAMES 4:88 Managpanuol kamo sa Dios, ug siya moduol kaninyo.      8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse
Hinloi ang inyong mga kamot, mga makasasala; ug ulaya     your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double
ang inyong mga kasingkasing, kamo nga mga duruha ing     minded.
hunahuna.
9 Managpasakit, ug managkasubo, ug manapanghilak       9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be
kamo: ang inyong panagkatawa ilisan ninyo sa kasubo, ug    turned to mourning, and your joy to heaviness.
ang inyong kalipay, ilisi sa kahiubos sa buot.
10 Managpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, ug siya      10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall
magatuboy kaninyo.                      lift you up.
11 Mga igsoon, dili kamo magalibak sa usa ug usa; ang     11 Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh
nagalibak batok sa igsoon, ug nagahukom kaniya,        evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of
nagalibak batok sa Kasugoan, ug ginahukman niya ang      the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou
Kasugoan; apan kong ginahukman mo ang Kasugoan, dili     art not a doer of the law, but a judge.
ka magtutuman sa Kasugoan, kondili maghuhukom.
12 Usa lamang ang maghahatag sa Kasugoan ug ang        12 There is one lawgiver, who is able to save and to
maghuhukom, nga mao siya ang makaluwas ug           destroy: who art thou that judgest another?
makalaglag; apan kinsa ba ikaw nga magahukom sa imong
isigkatawo?
13 Nan karon, kamong mga nagaingon: Karon, kun ugma,     13 Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go
moadto kami sa mao nga lungsod ug mopabilin kami didto    into such a city, and continue there a year, and buy and sell,
ug usa ka tuig, ug managpatigayon kami, ug mahiagum      and get gain:
kami sa ganancia.
14 Apan wala kamo manghibalo kong unsa ang mahatabo      14 Whereas ye know not what shall be on the morrow. For
sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Sa         what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a
pagkamatuod, sama lamang sa usa ka inalisngaw, nga sa     little time, and then vanisheth away.
makadiyut magapadayag, ug sa ulahi mahanaw lamang;
15 Kay kinahanglan kamo magpamulong: Kong mobuot       15 For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live,
ang Ginoo, mabuhi kita, ug magabuhat kita niini, kum     and do this, or that.
niadto usab.
16 Apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak;     16 But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing
kanang tanan nga pagpangadak dautan.             is evil.
17 Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo, ug kana      17 Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it
wala niya pagabuhata, kaniya kana sala.            not, to him it is sin.

           CAPITULO 5                          CHAPTER 5
1 Nan karon, mga dato, managpanghilak kamo, ug        1 Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries
managtiyabaw kamo, tungod sa mga pagkaalaut nga        that shall come upon you.
moabut kaninyo.
2 Ang inyong mga bahandi mangadunot, ug ang inyong      2 Your riches are corrupted, and your garments are
mga panapton ginakutkut sa mga bokbok.            motheaten.
3 Ang inyong bulawan ug salapi ginatay-an, ug ang ilang    3 Your gold and silver is cankered; and the rust of them
taya magapamatuod batok kaninyo, ug magalamoy sa       shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it
inyong unod sama sa kalayo. Nagatigum kamo sa inyong     were fire. Ye have heaped treasure together for the last
mga bahandi diha sa katapusan nga mga adlaw.         days.
4 Ania karon, ang suhol sa mga mamomoo, nga nag-anhi sa    4 Behold, the hire of the labourers who have reaped down
inyong mga uma nga inyong gilimolimo, nagasinggit, ug     your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and
ang singgit sa mga mangangani, nakaabut sa mga        the cries of them which have reaped are entered into the
igdulungog sa Ginoo sa kasundalohan.             ears of the Lord of sabaoth.
5 Nangabuhi kamo dinhi sa yuta, sa pagpahimuot sa lawas    5 Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton;
ug sa kalipayan; ginapatambok ninyo ang inyong mga      ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter.
kasingkasing tagana sa adlaw nga ting-ihaw.
6 Gihukman ninyo, ug gipatay ninyo ang matarung; siya     6 Ye have condemned and killed the just; and he doth not
wala mosukol kaninyo.                     resist you.                             6
JACOBO 5:7                                                  JAMES 5:77 Busa mga igsoon, managpailub kamo hangtud sa          7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the
pagpadayag sa Ginoo. Ania karon, ang mag-uuma           Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious
nagahulat nga may pagpailub sa matinggas nga abut sa yuta     fruit of the earth, and hath long patience for it, until he
hangtud kini makadawat sa ulan nga sayo ug nga ulahi.       receive the early and latter rain.
8 Magpailub usab kamo; lig-ona ang inyong mga           8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of
kasingkasing: kay ang pag-abut sa Ginoo haduol na.        the Lord draweth nigh.
9 Mga igsoon, dili kamo magbagulbol ang usa batok sa usa,     9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be
aron dili kamo paghukman. Ania karon, ang maghuhukom       condemned: behold, the judge standeth before the door.
nagatindog sa atubangan sa mga pultahan.
10 Mga igsoon, kuhaa ninyo nga sulondan sa pag-antus sa      10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the
mga kadautan ug sa pagpailub, ang mga manalagna nga        name of the Lord, for an example of suffering affliction,
nanagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo.               and of patience.
11 Ania karon, ginatawag ta sila nga mga bulahan nga       11 Behold, we count them happy which endure. Ye have
nagapadayon sa mapailubon. Hingdunggan ninyo ang         heard of the patience of Job, and have seen the end of the
pagpailub ni Job, ug nakita ninyo ang tuyo sa gihatag       Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.
kaniya sa Ginoo; daw unsa nga pagkamapuanguron, ug
pagkamaloloy-on gayud ang Ginoo.
12 Apan labaw sa tanan, mga igsoon, dili kamo manumpa,      12 But above all things, my brethren, swear not, neither by
bisan tungod sa langit, bisan tungod sa yuta, bisan sa lain    heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but
nga pagpanumpa; kondili nga ang inyong oo, oo; ug ang       let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into
inyong dili, dili; aron kamo dili mahulog sa hukom.        condemnation.
13 Ang uban kaninyo nagaantus ba? Mag-ampo siya.         13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry?
Nagakalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa         let him sing psalms.
salmos.
14 Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang       14 Is any sick among you? let him call for the elders of the
mga anciano sa iglesia ug manag-ampo sila alang kaniya,      church; and let them pray over him, anointing him with oil
nga hidiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo.        in the name of the Lord:
15 Ug ang pag-ampo sa pagtoo, magaluwas kaniya nga        15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord
nagamasakiton, ug pagabangunon siya sa Ginoo; ug kong       shall raise him up; and if he have committed sins, they shall
nakasala siya, pagapasayloon siya niana.             be forgiven him.
16 Busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong      16 Confess your faults one to another, and pray one for
mga sala ug mag-ampo ang usa alang sa usa, aron          another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer
mangaayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka tawong         of a righteous man availeth much.
matarung, daku ug kahimoan sa magbuhat niini.
17 Si Elias, tawo nga sama kanato sa kinaiya, nag-ampo sa     17 Elias was a man subject to like passions as we are, and
mainiton gayud nga dili unta mag-ulan, ug wala mag-ulan,     he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not
sa yuta sulod sa totolo ka tuig ug unom ka bulan.         on the earth by the space of three years and six months.
18 Ug nag-ampo siya sa pag-usab, ug ang langit mihatag ug     18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the
ulan, ug ang yuta naghatag sa iyang abut.             earth brought forth her fruit.
19 Mga igsoon ko, kong ang uban kaninyo mahisalaag        19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one
gikan sa kamatuoran, ug may usa nga magakabig kaniya;       convert him;
20 Pahibaloa siya nga ang nagakabig sa usa ka makasasala,     20 Let him know, that he which converteth the sinner from
gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan, makaluwas sa     the error of his way shall save a soul from death, and shall
usa ka kalag gikan sa kamatayon, ug magatabon siya sa       hide a multitude of sins.
daghang mga sala.
                               7

								
To top