Untitled

Document Sample
Untitled Powered By Docstoc
					Congresboek C91
Kiezen voor verandering
Inhouds
opgave

Algemene congresinformatie       04


Overzicht functionarissen       05


Congresagenda             07


Nieuweledenbijeenkomst         08


Voorstel verlenging          09
Termijn voorzitter Landelijk Bestuur


Overzicht kandidaten Besturen     10
en Commissies


Toelichting stemprocedure       25


Algemeen Organisatorische Moties    26


Behandeling verkiezingsprogramma    27


Algemeen Politieke Moties       86


Meet & Greet informatie        88


Rapportage besluitvorming congres 90 93


Rapportage Geschillencollege 2009   93
Algemene                              Informatie
congres                               voor de pers
informatie
Eten en drinken                           Persruimte
Koffie/thee/water en lunchbuffet zijn bij de entreeprijs inbegre-  De persruimte is te vinden in de vide boven het toiletgedeelte
pen. Voor overige consumpties dient u met muntjes te        (zie plattegrond). Deze ruimte is op vrijdag tussen 19.00 en
betalen. Muntjes zijn te verkrijgen bij verkoopbalie in de     23.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.30 uur beschik-
centrale ontvangsthal. De lunch zal plaatsvinden in de       baar voor de pers. Persinformatie is beschikbaar in deze
Foodcourt.                             ruimte en bij de VIP/Persbalie, u ontvangt hier ook uw
                                  inlogcode voor het draadloos netwerk. In de loop van de dag
Garderobe                              uitgegeven persberichten en toespraken e.d. zijn beschikbaar
De bewaakte garderobe bevindt zich aan de rechterkant van      in de persruimte.
de ingang en is gratis.
                                  Persvoorlichters
Kinderopvang                            De persvoorlichters van D66 kunt u via onderstaande tele-
Er is geen mogelijkheid voor kinderopvang.             foonnummers bereiken:

Congresborrel                            Tweede en Eerste Kamerfractie
Na afloop van het congres is er de mogelijkheid in de foyer te   Roy Kramer
borrelen. Consumpties zijn voor eigen rekening.           06 - 242 410 72

Stemrecht / stemprocedure                      Daan Bonenkamp
Om stemgerechtigd te zijn op dit congres dient u de contributie   06 – 524 063 58
over 2010 (en eventuele voorgaande jaren) te hebben voldaan.
De contributie kan desgewenst ter plekke worden voldaan aan     Landelijk Bestuur
de congresbalie door het invullen van een machtiging.        Roy Kramer
                                  06 - 242 410 72
Stemprocedure
Het stemgewicht van elk lid is binnen D66 gelijk (one-man-     Europese Fractie
one-vote). Stemgerechtigde leden ontvangen de stembe-        Nathalie van Koot
scheiden. De stemkaart gebruikt u bij de hoofdelijke stemming    0032 - 484201518
in de plenaire zaal. U steekt de kaart op als de congresvoorzit-
ter dit vraagt. Indien de uitslag van de stemming niet te
bepalen is door het handopsteken, volgt een stemming met
stemkastjes. De stemkastjes werken middels een stempas.
Deze pas wordt u eenmalig uitgereikt bij de registratiebalie.
Aan het einde van de dag levert u de stempas in bij de
uitgang. De stemprocedure zal ook door de congresvoorzitter
worden toegelicht.

Voor de stemming over kandidaten voor de diverse functies
gebruikt u het desbetreffende stemformulier. Leest u voor het
invullen per formulier zorgvuldig de instructie. Ingevulde
stemformulieren stopt u in de daarvoor bestemde stembus-
sen. De stembussen sluiten om 12.30 uur. De uitslag van deze
stemmingen wordt om ongeveer 15.25 uur bekend gemaakt in
de congreszaal.

Informatie- en registratiebalie
Voor al uw vragen aangaande het D66-congres kunt u op
vrijdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur terecht bij de registra-
tiebalie. Op zaterdag kunt u terecht bij de registratiebalie
tussen 9.00 en 15.00 uur.
04  D66 congres91 Anders Ja
Overzicht
functionarissen

Congresvoorzitters
Anja Overhoff, Wilfried Derksen en Han Polman
Het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congres-
voorzitters. Zij zijn door het Landelijk Bestuur gevraagd om het
congres technisch te leiden en hebben het recht om gedu-
rende het congres met aanpassingen van de tijden in de
agenda te komen. De congresvoorzitters hebben tevens de
leiding over de plenaire stemmingen.

Besluitvormingscommissie
Xander van Asperen (vz), Vincent Chin Kwie Joe en Harry
Ros
De besluitvormingscommissie is verantwoordelijk voor een
goed verloop van de besluitvorming tijdens het congres. Zij
controleert of de besluitvorming verloopt volgens het Huis-
houdelijk Reglement.

Landelijke verkiezingscommissie
Tessa Maas (vz), Jerome Scheltens, Hanneke de Vries en
Yuri Ankoné
De landelijke verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor
het correcte verloop van de verkiezingen van personen. Zij
zorgt voor het tellen van de schriftelijk uitgebrachte stemmen
bij deze verkiezingen.
                                  Anders Ja D66 congres91  5
                                               05
Plattegrond en
zalenoverzicht

                                                          ZAAL ‘APD’*                                             VIDE
                                            (BOVEN,
                                           voor details zie
    CONGRESZAAL                  ZAAL ‘SW38’           plattegrond
                                                                        GARDEROBE
                                             ‘Vide’)
                                               +
                                          FOODCOURT          MUNT  INSCHRIJVINGEN
                                           (begane grond)      VERKOOP
        FOYER
           +
   ONLINE LOUNGE


                                     PERS   * VP = Hoofdstukvoorzitter Verkiezingsprogramma                                   INGANG
   EP = Lid van het Europees Parlement                                                 VIDE

 TOELICHTING
 In zaal ‘APD’ zal van 9.45 - 11.00 uur de Nieuweledendag plaatsvin-                      9     10
 den. Daarna is hier het congres rechtstreeks op een groot scherm te                                    SCHEMA MEET
 volgen. Tevens zijn er in deze zaal interruptie-microfoons aanwezig.
                                                                      12.30         13.15
                                                        7      8     1  Magda Berndsen     Fleur Grä

                                                                   2  Wassila Hachchi    Thijs Mu
    SCHEMA MEET & GREETS                                                     3  Kees Verhoeven     Hans Vijl
SCHEMA MEET & GREETS                                                         4  Judith Swinkels    Wimar Ja
                                                        5      6
                                                    BAR
                                                                   5
   12.30         13.15           14.00                                     6
                                                                      Steven van Weyenberg

                                                                      Jan Paternotte
                                                                                 Michiel V

                                                                                 Marieke
1   Magda Berndsen     Fleur Gräper van Koolwijk Sophie in ’t Veld (EP)                             7  Pia Dijkstra      Paul Wes

2   Wassila Hachchi    Thijs Mulder        Marietje Schaake (EP)                             8  Meine Henk Klijnsma  Winnie S
                                                        3      4     9
3
                                                                      Mieke Ansems      Boris van
   Kees Verhoeven     Hans Vijlbrief (VP)    Gerben Jan Gerbrandy (EP)
                                                                   10  Marty Smits      Kees de
4   Judith Swinkels    Wimar Jaeger        Fatma Koser Kaya

5   Steven van Weyenberg  Michiel Verkoulen     Stientje Veldhoven
                                                        1      2
6   Jan Paternotte     Marieke van den Akker   Ad van Vugt

7   Pia Dijkstra      Paul Wessels        Christa Meindersma

8   Meine Henk Klijnsma  Winnie Sorgdrager (VP)   Maas Goote

9   Mieke Ansems      Boris van der Ham     Gerhard Mulder

10  Marty Smits      Kees de Zeeuw       Constantijn Dolmans               SW38 ZAAL     APD ZAAL
06   D66 congres91 Anders Ja
Agenda voorjaarscongres C91
Anders Ja D66

Vrijdagavond 19.30 - 22.30 uur               11.35 uur    Toespraak Ingrid van Engelshoven,
                                      partijvoorzitter
19.30 uur  Opening congres door Ingrid van
       Engelshoven, partijvoorzitter         11.50 uur    Toespraak Gerard Schouw, campagneleider
       • installatie congresvoorzitters en
        stemcommissie                12.00-12.30 uur Pauze

19.35 uur  Behandeling verkiezingsprogramma
       • Hoofdstuk: Anders zorgen en verzorgen    Zaterdagmiddag 12.30-17.00 uur
       • Hoofdstuk: Anders veilig en samen leven
       • Hoofdstuk: Anders kijken en creëren     (vanaf 12.30 uur zijn er in de lounge op de 1ste verdieping
       • Hoofdstuk: Anders handelen in de wereld   informele meet en greets met Tweede Kamerkandidaten,
       • Hoofdstuk: Anders energie opwekken en    Europarlementariërs en enkele hoofdstukvoorzitters van het
        gebruiken (indien qua tijd haalbaar)    verkiezingsprogramma. Zie hiervoor het schema Meet & Greet
                              op pagina 6. Voor uitgebreide informatie over de Tweede
21.30 uur  Toespraak Sophie in ’t Veld,         Kamerkandidaten pag. 88.)
       leider EP-delegatie
                              (12.30 uur    sluiting stembussen)
21.45 uur  Vervolg behandeling              12.30 uur    Vervolg behandeling
       verkiezingsprogramma                      verkiezingsprogramma

22.30 uur  Sluiting deel 1 congres                    Algemeen politieke moties

                              15.25 uur    Uitslag verkiezing Besturen en
Zaterdagochtend 9.30 - 12.00 uur                      Commissies

9.30 uur   Heropening congres door            15.30 uur    Pauze
       congresvoorzitter
       • Toelichting voorzitter LVC op stemproce-  16.00 uur    Toespraak Alexander Rinnooy Kan
        dure kandidaten besturen en commissies
                                      Toespraak Hans Wijers
       Voorstel verlenging termijn voorzitter
       Landelijk Bestuur               16.30 uur    Toespraak Alexander Pechtold,
                                      lijsttrekker Tweede Kamerverkiezing
       Algemene Organisatorische Moties
                              17.00 uur    Afsluiting
       Presentatie kandidaten Besturen en
       Commissies

       Financiën

       Vervolg behandeling
       verkiezingsprogramma
       • Hoofdstuk: Anders energie opwekken en
        gebruiken (indien niet vrijdag besproken)
       • Hoofdstuk: Anders verdienen en verdelen
       • Hoofdstuk: Anders leren en ontwikkelen
       • Hoofdstuk: Anders leven en wonen
       • Hoofdstuk: Anders besturen en beïnvloeden

11.30 uur  Herinnering Hans van Mierlo


                                               Anders Ja D66 congres91  07
Nieuwe                              Bestuurders-
leden                              vereniging
bijeenkomst
De nieuwe ledenbijeenkomst op het landelijk congres is voor   Op het congres zal de Algemene Ledenvergadering van de
iedereen die het afgelopen jaar lid is geworden van D66 of    Bestuurdersvereniging van D66 plaatsvinden. De Bestuur-
voor het eerst naar een landelijk congres komt. Uiteraard zijn  dersvereniging bestaat uit huidige en voormalige volks-
andere belangstellenden ook welkom.               vertegenwoordigers en bestuurders van D66. De vereni-
                                 ging biedt leden de gelegenheid elkaar te ontmoeten, te
Het programma van de bijeenkomst is als volgt:          communiceren en afstemming te zoeken van beleid op
09.45 uur    Inloop, koffie                  onderscheiden bestuurlijke niveaus.
10.00 uur    Welkom door Ingrid van Engelshoven,
        voorzitter Landelijk Bestuur           De vergadering vindt plaats op zaterdagmorgen van 10.00 uur
10.05 uur    Robert Farla, dagvoorzitter lid Landelijk    tot 11.00 uur in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handels-
        Bestuur, Inter. Secretaris            kade, op ongeveer 5 minuten lopen van de congreslocatie. Op
        Boris van der Ham, lid Tweede Kamer       de ledenvergadering zal onder meer gesproken worden over
        Joke Geldhof, statenlid Noord-Holland      de plannen voor de toekomst van de Bestuurdersvereniging,
        Marietje Schaake, lid Europees Parlement     en zal het jaarverslag 2009 worden vastgesteld. Daarnaast zijn
11.00 uur    Afsluiting, door Robert Farla          er twee vacatures voor het bestuur die naar verwachting
                                 vervuld zullen gaan worden.
De bijeenkomst vindt plaats in Zaal ADP (zie plattegrond)

Mocht u naar aanleiding van de bijeenkomst meer informatie
willen dan kunt u contact opnemen met Lars Nanninga,
l.nanninga@d66.nl, 070-3566066
08  D66 congres91 Anders Ja
Nieuwe                              Organisatie
media

Online Lounge                          Voorstel verlenging termijn voorzitter Landelijk
Bij de Online Lounge kunt u informatie krijgen over alle D66   Bestuur
internet activiteiten. Tijdens het congres zullen de leden van
het online campagneteam aanwezig zijn om vragen over de     Inleiding
internet activiteiten te beantwoorden. Tevens zijn de D66    Op het najaarscongres is besloten om de zittingstermijn van
netwerkbeheerders aanwezig om u te informeren over het      de penningmeester te verlengen met maximaal een jaar tot na
gebruik van sociale netwerken. Daarnaast worden verschil-    de Tweede Kamerverkiezingen. Dit voorjaar dient de voorzit-
lende workshops gegeven, informatie hierover treft u hieron-   ter van het Landelijk Bestuur gekozen te worden. Gezien de
der aan.                             val van het kabinet, zal dit midden in de campagnetijd moeten
                                 plaatsvinden, namelijk de periode april en mei. Sinds 2008
U hoeft zich hier niet voor aan te melden:            dient de partijvoorzitter per e-voting gekozen te worden.

Vrijdag 16 april, 21.45 - 22.45                 Het oorspronkelijke congres stond gepland op 29 mei 2010 en
Q&A met online team                       zou de verkiezing van de partijvoorzitter voorafgaand in mei
Bij deze workshop kun u van gedachten wisselen met de      plaatsvinden. Nu het congres op 16 en 17 april wordt gehou-
mensen van het campagneteam. Tevens krijgt u inzicht in de    den, zou de verkiezing van de partijvoorzitter ook vervroegd
profilering van D66 op het internet en kunt u vragen stellen   moeten worden. Dat is gezien de korte tijd niet haalbaar en
aan de leden van het online campagneteam.            niet wenselijk omdat in deze periode ook het stemadvies
                                 moest worden opgesteld.
Zaterdag 17 april, 10.30 – 12.00
d66blog.nl/                           Artikel 2.9 lid 1 van het HR t.a.v. de zittingstermijnen stelt:
Hier leert u meer over de wereld van het bloggen. Via D66blog  De leden van besturen, bijzondere organen en permanente
krijgt u een eigen webpagina met een D66 tintje. Verder wordt  commissies van de ledenvergadering worden voor de tijd van
uitgelegt uit hoe Wordpress werkt en zijn ervaren huisbloggers  drie jaar gekozen, en zijn slechts éénmaal als zodanig
van D66 aanwezig.                        onmiddellijk herkiesbaar. De periode van drie jaar wordt
                                 verlengd met ten hoogste drie maanden indien in de periode
12.30 - 13.30                          gelegen drie maanden voor het einde van deze periode geen
Q&A web 2.0                           ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Indien een lid van
Social Media zijn steeds meer in het nieuws, steeds meer     een orgaan aftreedt voordat de termijn van drie jaar is verstre-
mensen worden lid van Facebook, Hyves en Twitter. Hoe is het   ken en gekozen wordt in een andere functie binnen dat
succes van deze netwerken te verklaren? Waarom is het zo     orgaan, geldt voor deze verkiezing de termijn die resteert tot
populair? Een expert op het gebied van social media zal hier   een maximum zittingstermijn van zes jaar is bereikt.
over vertellen.
                                 Hoewel er in het voorjaar bij vervroegde verkiezingen een
14:30 – 16.00                          congres zal plaatsvinden, kan in de lijn met dit artikel tot 3
Photoshop                            maanden na het einde van de termijn een verkiezing gehou-
Hoe kun je er tegenwoordig op vertrouwen dat foto’s een     den worden.
weergave zijn van de werkelijkheid? Fotografen en media
gebruiken allerlei trucs om beelden nog mooier of spannender   Verzoek
te maken. De meesten gebruiken hiervoor Adobe Photoshop.     Het Landelijk Bestuur stelt voor om de verkiezing van de
Onder leiding van Leung Wong leert u de basics van dit      voorzitter te verschuiven naar het najaar. De reden hiervoor is,
programma.                            dat in een tijd dat de kandidatenlijst moet worden opgesteld,
                                 de campagne moet worden gevoerd, en eventuele coalitieon-
De Online Lounge is te vinden bij de ingang van de plenaire   derhandelingen plaatsvinden, het niet handig is om de
zaal.                              voorzitter van het Landelijk Bestuur te vervangen.

                                 Het Landelijk Bestuur gaat over de vermelding van vacatures.
                                 Het LB vraagt akkoord van het congres om in te stemmen dat
                                 de voorzitter gekozen zal worden in een e-voting in oktober
                                 2010.
                                                   Anders Ja D66 congres91   09
Kandidaten                              Besluitvormings­
besturen en                             commissie, leden
commissies
De gegevens van de kandidaten zijn zo nauwkeurig mogelijk      Wijnsma, Sietse
overgenomen van het kandidaatstellingsformulier. De volgorde     Woonplaats:   Brussel
van vermelding in het kandidatenoverzicht is alfabetisch vanaf    Geboren:     30 november 1979
de door middel van loting verkregen letter R. Aan elk stemge-    E-mail:     sietsewijnsma@gmail.com
rechtigd lid is bij de congresbalie een stembiljet uitgereikt. Dit
stembiljet kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde       Beroep of Maatschappelijke functie:
bussen in de plenaire zaal. De stembussen sluiten om 12.30      Politiek Assistent Europarlementariër Andrew Duff
uur.
                                   Huidige functie binnen of namens D66: lid Route66
Vacatureoverzicht
Orgaan/functie            vacatures   kandidaten    Andere maatschappelijke functies:
                                   -
Besluitvormingscommissie, leden    2       2
Financiële Commissie, leden      3       4        Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
Geschillencollege, leden       2       6        digend lichaam?
Landelijke Verkiezingscommissie,                   Ja, kandidaat Europees Parlement, 9e plaats
leden                 3       7
Bestuurslid Kenniscentrum, lid    1       7        Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                                   digende- of partijfunctie vervuld? Nee

                                   Toelichting: -


                                   Beijeren, Cor-Hilde van
                                   Woonplaats:   De Meern
                                   Geboren:     21 februari 1983
                                   E-mail:     c.vanbeijeren@d66utrecht.nl

                                   Beroep of Maatschappelijke functie:
                                   Vakbondsbestuurder/CAO-onderhandelaar

                                   Huidige functie binnen of namens D66:
                                   Vanaf-tot
                                           Lid Thema-afdeling Economie, trekker
                                           werkgroep Jeugdwerkeloosheid
                                   2010       Lid campagnecommissie TK2010 afd.
                                           Utrecht

                                   Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
                                   2009-2010    Lid Eventscommissie GR2010 afd. Utrecht

                                   Andere maatschappelijke functies: -

                                   Staat u op een kandidatenlijst van een
                                   vertegenwoordigend lichaam? Nee

                                   Heeft u voor een andere partij dan D66 een
                                   vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee

                                   Toelichting:
                                   Ik draag graag actief bij tijdens het aankomend en volgende
                                   congressen

10  D66 congres91 Anders Ja
Financiële
commissie, leden

Zaat, Steven                         Toelichting:
Woonplaats:   Bloemendaal                 Als financieel-economisch deskundige heb ik jaren als
Geboren:     24 december 1969               business controller gewerkt zowel in het bedrijfsleven als bij
E-mail:     steven.zaat@planet.nl            de overheid. Momenteel oefen ik deze functie uit bij de
                               Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Beroep of Maatschappelijke functie:
Hoofd Internal Audit KLM                   Graag zet ik mijn kennis in als lid van de Financiële
                               Commissie.
Huidige functie binnen of namens D66: -

Vroegere functies binnen of namens D66: -           Frank, Boy
                               Woonplaats:    Den Haag
Andere maatschappelijke functies:               Geboren:      20 augustus 1951
2006-2009   Bestuurslid Bloemendaalse School        E-mail:      Boyfrank_gzg@yahoo.co.uk
       Vereniging (waarvan 2 jaar voorzitter)
                               Beroep of Maatschappelijke functie: Rijksambtenaar
Staat u op een kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam? Nee                Huidige functie binnen of namens D66: -

Heeft u voor een andere partij dan D66 een          Vroegere functies binnen of namens D66: -
vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee
                               Andere maatschappelijke functies:
Toelichting:                         • Financieel adviseur Secretaris Generaal G. Luns,
Ik ben pas sinds 2009 lid van D66, maar zou me graag actief   Organisation of the Felt Industry in Europe
maken binnen de partij. Ik den dat mijn achtergrond uitste-  • Area manager in Europe and Middle East of Directorate
kend aansluit bij deze functie. Ik heb diverse financiële    Economic Affairs, Min. van Buitenlandse Zaken,
functies gedaan binnen de KLM en ben momenteel hoofd van   • Senior beleidsadviseur bij directoraat Financieel Economi-
de Interne Accountantsdienst van de KLM.            sche Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken
                               • Controller en adviseur bij het Directoraat Cabinet & Protocol
                                Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bouwman, Rein
Woonplaats:   Oosterbeek                  Staat u op een kandidatenlijst van een
Geboren:     5 mei 1952                  vertegenwoordigend lichaam: Nee
E-mail:     -
                               Heeft u voor een andere partij dan D66 een
Beroep of Maatschappelijke functie: Business Controller /   vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee
Projectmanager
                               Toelichting:
Huidige functie binnen of namens D66:             Ik heb ruime ervaring op het gebed van financieel beheer en
Vanaf                             controlling, opgedaan in het buitenland op het Ministerie van
2010-heden    Raadslid D66 Renkum, secretaris fractie   Buitenlandse Zaken. Ik ben toegewijd aan de partij en wil op
                               alle manieren proberen om een bijdrage te kunnen leveren. Ik
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: -          heb de verantwoordelijkheid gehad voor het beheer van het
                               EU Voorzitterschapbudget in 1997. Hiervoor is een aparte
Andere maatschappelijke functies: -              goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Bij de
                               ingediende documenten is een apart financieel c.v. beschik-
Staat u op een kandidatenlijst van een            baar, dit is opvraagbaar.
vertegenwoordigend lichaam: ja, D66 Renkum

Heeft u voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee


                                                  Anders Ja D66 congres91  11
Financiële                             Geschillencollege,
commissie, leden                          leden

Loo, Dick van                           Zwiers, Margriet
Woonplaats:    Veenendaal                    Woonplaats:    Heerlen
Geboren:     15 oktober 1966                 Geboren:     9 september 1985
E-mail:      dick.vanloo@hotmail.com             E-mail:      margrietzwiers@gmail.com

Beroep of Maatschappelijke functie:                Beroep of Maatschappelijke functie: Bedrijfsjuriste
Hoofd Financieel Economische Zaken vts Politie Nederland
                                  Huidige functie binnen of namens D66:
Huidige functie binnen of namens D66: -              Vanaf
                                  2010       Fractieassistent D66 Heerlen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: -
                                  Vroegere functies binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies: -                Vanaf-tot
                                  2009-2010    Lid campagneteam Gemeenteraads-
Staat u op een kandidatenlijst van een                       verkiezingen
vertegenwoordigend lichaam: Nee                  2009-2010    Lid Programmacommissie verkiezings-
                                          programma GR2010 Heerlen
Heeft u voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee         Andere maatschappelijke functies:
                                  Vanaf-tot
Toelichting:                            2007-2009   Juridisch medewerkster wetswinkel
Ik stel mij beschikbaar als lid van de Financiële Commissie. Ik         Landgraaf (vrijwilligerswerk)
ben ingeschreven bij het Koninklijk Nivra als Register Accoun-   2007-2009   Secretaris wetswinkel Landgraaf
tant. In mijn carrière heb ik een groot aantal jaren gewerkt bij  2008-2009   Voorzitter Sollicitatiecommissie wetswinkel
een groot accountantskantoor en daarna in financiële functie
binnen het bedrijfsleven en sinds kort bij de overheid. Deze    Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
ervaring wil ik inzetten voor D66 en daarom ben ik beschik-    digend lichaam? Ja, D66 Heerlen plaats 10
baar als lid van de Financiële Commissie. Op deze wijze wil ik
bijdragen aan de verdere groei van onze partij.          Heeft u voor een andere partij dan D66 een
                                  vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee

                                  Toelichting:
                                  Ik zou graag meer willen betekenen voor D66. Sinds 2007 heb
                                  ik als juridisch medewerkster bij de Stichting Wetswinkel te
                                  Landgraaf gewerkt. Het uitwerken van juridische geschillen is
                                  één van mijn interesses. Tijdens mijn studie ben ik er dan ook
                                  achtergekomen dat ik het recht heel erg interessant en belang-
                                  rijk vind maar dat ik de politiek nog interessanter vind. Dat is
                                  dan ook de reden dat ik de laatste 2 jaar van mijn studie
                                  staats- en bestuursrecht heb gevolgd. Deze vakken vond ik
                                  erg interessant waarna mijn interesse in politiek vergroot is.
                                  Als lid van het Geschillencollege ben ik ervan overtuigd dat ik
                                  de politieke en juridische wereld goed kan combineren en
                                  ervaring kan opdoen binnen D66.
12  D66 congres91 Anders Ja
Bongaerts, Quirijn                        Heringa, Jilles
Woonplaats:    Amsterdam                    Woonplaats:    Den Haag
Geboren:     30 mei 1984                   Geboren:      2 oktober 1975
E-mail:      quirijn.bongaerts@debrauw.com          E-mail:      -

Beroep of Maatschappelijke functie: Advocaat           Beroep of Maatschappelijke functie: -

Huidige functie binnen of namens D66: -              Huidige functie binnen of namens D66: -

Vroegere functies binnen of namens D66:              Vroegere functies binnen of namens D66: -
Vanaf-tot
2006-2007    Secretaris D66 Zuid-Holland            Andere maatschappelijke functies:
                                 Vanaf-tot
Andere maatschappelijke functies:                 2008-heden  Adviseur culturele stichting Couperushuis
Vanaf-tot                                    Surinamestraat
2006-2007   Quaestor bestuur Volkenrechtelijk Dispuut      2002-2008   Recensent boekenbijlage Volkskrant
       “Prof. Mr B.M. Telders”               1998-1999   Voorzitter Studenten Unie Amsterdam
2007-2008   Praeses bestuur Volkenrechtelijk Dispuut
       “Prof. Mr B.M. Telders”               Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
                                 digend lichaam? Nee
Staat u op een kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam? Nee                  Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                                 digende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij
Heeft u voor een andere partij dan D66 een            en welke functie? Ja, bestuurlid PvdA afdeling Brussel (2006
vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee        -2007)

Toelichting:                           Toelichting:
Graag zou ik weer een concrete bijdrage willen leveren aan    Ik wil me graag inzetten voor D66. Het lidmaatschap van het
D66. Ik verwacht dit zeker te kunnen doen aan het Geschillen-   Geschillencollege zou voor mij een goede manier zijn waarbij
college. Mijn achtergrond als advocaat kan daarbij zeker     ik kan putten uit mijn bestuurlijke ervaring en uit mijn ervaring
behulpzaam zijn. Aan de andere kant denk ik dat mijn rol in het  in de advocatuur. Ik kan zaken goed van verschillende kanten
Geschillencollege ook voor mijzelf leerzaam zou kunnen zijn:   bekijken. Het lijkt me interessant om mee te maken wat er
het zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing   binnen de partij speelt en daarover met partijgenoten van
is in de alledaagse praktijd van een advocaat immers minder    gedachten te wisselen.
gebruikelijk!
                                                    Anders Ja D66 congres91  13
Geschillencollege, leden


Munnikendam, Sanna                         college van groot belang. Als (wetgevings)jurist en voormalig
Woonplaats:    Zaandam                     reclasseringswerker met brede bestuurlijke, maatschappelijke
Geboren:     3 juli 1970                   en politieke ervaring wil ik graag hieraan mijn bijdrage leveren.
E-mail:      Sanna@holtzappel.nl               Ik ben goed in het analyseren van problemen en van regels. Ik
                                  ben een rustig en evenwichtig persoon met de nodige
Beroep of Maatschappelijke functie: (Wetgevings)jurist,      mensenkennis, die goed kan luisteren naar alle partijen maar
buitenpromovenda, gemeenteraadslid Zaandam             wel knopen doorhakt wanneer het moet. En uiteraard ben ik
                                  D66er in hart en nieren. Daarom stel ik mij kandidaat als lid van
Huidige functie binnen of namens D66:               het Geschillencollege. Ik hoop van harte dat u mijn kandida-
2010       Gemeenteraadslid D66 Zaanstad           tuur ondersteunt.
         (vice-fractievoorzitter)
2009       Huisblogger D66 landelijk

Vroegere functies binnen of namens D66:
2009-2010    Lid Afdelings Programma Commissie
        Zaanstad

Andere maatschappelijke functies:
Vanaf-tot
2006-heden  Buitenpromovendus aan de VU: onderzoek
       naar de democratisch rechtsstatelijke positie
       van markttoezichthouders, (onbezoldigd)
2008-heden  Company Lawyer bij Easydora BV, juridisch
       en financieel advies
2004-2006   Wetgevingsjurist bij de Sector Straf- en
       Sanctierecht, Min. van Justitie
1995-1999   Reclasseringswerker bij Reclassering
       Nederland

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
digend lichaam? Ja, gemeenteraad Zaanstad, nummer 2

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
digende- of partijfunctie vervuld? Nee

Toelichting:
Als (wetgevings)jurist hecht ik veel waarde aan procedures en
reglementen. Te vaak wordt nog gedacht dat we zoiets binnen
een partij als D66 niet echt nodig hebben. “We zijn immers
allemaal Democraten met hetzelfde gedachtegoed”, hoor ik
maar al te vaak. En zolang het allemaal goed gaat lijkt er niets
aan de hand wanneer regels, procedures en reglementen
ontbreken, niet kloppen of onduidelijk zijn. Maar juist in het
geval van onenigheid en dreigende conflicten, vind ik het
belangrijk dat er zoiets bestaat als een afdelingsreglement.
Een reglement biedt houvast en helderheid, juist voor onvoor-
ziene zaken. Desalniettemin kunnen er ook dan conflicten
ontstaan of (blijven) bestaan. Sinds ik actief ben voor D66 in
Zaanstad, heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat er bij
dreigende conflicten duidelijkheid bestaat of helderheid
gecreëerd wordt. En juist voor die gevallen waarbij het niet
meer op lokaal niveau op te lossen valt, is een Geschillen-

14  D66 congres91 Anders Ja
Neels, Jan                          Aanbeveling Geschillencollege (cf HR art. 2.9.9)
Woonplaats:    Soest                   Marc Nickel heeft in de afgelopen periode een waardevolle
Geboren:     15 juli 1947                bijdrage aan de geschillencommissie geleverd, behalve door
E-mail:      jan.neels@xs4all.nl            zijn inzicht ook door zijn redactionele vaardigheden en
                               stilistische gaven.
Beroep of Maatschappelijke functie: Gepensioneerd IT
professional                         Nickel, Marc
                               Woonplaats:    Elst (Gld.)
Huidige functie binnen of namens D66:            Geboren:     30 april 1975
Sinds                            E-mail:      MarcDerks@yahoo.nl
2009       Algemeen bestuurslid afdeling Soest
                               Beroep of Maatschappelijke functie: Freelance trainer,
Vroegere functies binnen of namens D66: -          coach en tekstschrijver

Andere maatschappelijke functies:              Huidige functie binnen of namens D66:
Vanaf-tot                          2007       Lid Geschillencollege
2008-heden  Buurtbemiddelaar                2005       Lid Thema-afdeling Internationale Zaken
2008-2008   Vrijwilliger VluchtelingWerk          2005       Lid Thema-afdeling Democratie en Rechts-
                                       staat
Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
digend lichaam? Ja, gemeenteraad Soest, nummer 4       Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
                               Vanaf-tot
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-   2004-2005    Secretaris en algemeen bestuurslid D66
digende- of partijfunctie vervuld? Nee                    Renkum

Toelichting:                         Andere maatschappelijke functie(s)
Ik wil vanuit mijn expertise als bemiddelaar een bijdrage  Vanaf-tot
leveren aan D66.                       2004-2005   Buurtbemiddelaar gemeente Renkum
                               2004     Internationale waarnemer presidents-
Sinds ’66 ben ik D66 sympathisant sinds 2006 actief lid en         verkiezingen Rusland
sinds vorig jaar actief bestuurslid van de afdeling Soest/
Soesterberg.                         Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordi-
                               gend lichaam? Ja, gemeenteraad Overbetuwe, nummer 26
                               (lijstduwer)

                               Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                               digende- of partijfunctie vervuld? Nee

                               Toelichting:
                               De afgelopen drie jaar heb ik me als lid van het Geschillen-
                               college met veel plezier voor de partij ingezet. Omdat ik zeer
                               gemotiveerd ben om als bruggenbouwer mijn kennis van en
                               ervaring in het oplossen van problemen toe te blijven passen
                               voor D66, stel ik me graag beschikbaar voor een tweede
                               termijn!
                                                 Anders Ja D66 congres91  15
Landelijke
Verkiezings­
commissie, leden
Achttienribbe, Ruth                       Blokzijl, Patrick
Woonplaats:    Amsterdam                   Woonplaats:    Purmerend
Geboren:     11 augustus 1975                Geboren:      10 juli 1979
E-mail:      achttienribbe@gmail.com            E-mail:      blokzijl@concepts.nl

Beroep of Maatschappelijke functie:               Beroep of Maatschappelijke functie:
Jurist Staats- en bestuursrecht                 Coördinator Publiekszaken Gemeente Heerhugowaard

Huidige functie binnen of namens D66:              Huidige functie binnen of namens D66:
Vanaf-tot                            Vanaf-tot
2010       Bestuurslid Debat en events, Afdeling      2010       Raadslid D66 Purmerend
         Amsterdam                    2007-heden    Secretaris regiobestuur D66 Noord-Holland

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:            Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2009-2010    Voorzitter Algemene verkiezingscommissie    2005-2010    Penningmeester D66 Purmerend e.o.
         Amsterdam Centrale stad, Noord, Zuid      2002-2010    Fractieassistent D6 Purmerend
         Oost, West en Nieuw West            2003-2009    Lid Besluitvormingscommissie
                                 2001-2002    Lid Landelijk campagneteam
Andere maatschappelijke functies:
Vanaf-tot                            Andere maatschappelijke functies: -
2007-2008   Lid Derde Kamer, schaduwparlement voor
       ontwikkelingssamenwerking             Staat op kandidatenlijst: Ja, Purmerend
2006-2008   Stichting Laluz, matchmaker koppelen van
       professionals aan juridische projecten bij     Heeft u voor een andere partij dan D66 een
       ideële organisaties                vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee

Staat op kandidatenlijst: Nee                  Toelichting:
                                 Al jaren zet ik me op verschillende manieren actief in voor D66,
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-     zowel op lokaal als op landelijk niveau. Bewust heb ik na de
digende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij   besluitvormingscommissie me gericht op het lokale niveau.
en welke functie? Ja, bestuurslid PvdA Amsterdam Oud Zuid    Dat succesvol is verlopen in Purmerend: van één naar drie
(penningmeester 2005-2007)                    zetels.

Toelichting:                           Helaas is op het vorige congres een vacature in de LVC niet
Afgelopen jaar was ik met veel plezier voorzitter van de     vervuld. De LVC is te belangrijk om niet op volle sterkte te zijn.
Algemene Verkiezingscommissie van D66 Amsterdam, zowel      Daarom dat ik me nu weer heb aangemeld om lid te worden
voor de Centrale Stad als voor verschillende stadsdelen. Ik   van deze commissie. Immers ook dit werk moet gedaan
heb hierbij uitgebreide ervaring opgedaan met het functio-    worden.
neren van de partij, reglementen en natuurlijk de verkiezings-
commissie zelf. Graag zal ik de opgedane ervaring willen
aanwenden voor de Landelijke Verkiezingcommissie en daar
dit werk willen voortzetten.
16  D66 congres91 Anders Ja
Brummen, Jan van                       Kat, Hülya
Woonplaats:    Rotterdam                 Woonplaats:   IJmuiden
Geboren:     29 april 1948               Geboren:     1 augustus 1983
E-mail:      j.brummer3@chello.nl            E-mail:     hkat@live.nl

Beroep of Maatschappelijke functie: met pensioen,      Beroep of Maatschappelijke functie: Jurist
voorheen directeur in bedrijfsleven
                               Huidige functie binnen of namens D66:
Huidige functie binnen of namens D66:            Vanaf-tot
Vanaf-tot                          2010       Gemeenteraadslid Democraten 66 Velsen
2008       Voorzitter Afdelingsverkiezingscommissie
         D66 Rotterdam                Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
                               2009-2010    Lid campagnecommissie en programma-
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: -                  commissie Gemeenteraadsverkiezingen
                                       Democraten 66 Velsen
Andere maatschappelijke functies: -
                               Andere maatschappelijke functies:
Staat op kandidatenlijst: Nee                Vanaf-tot
                               2010-heden  Vrijwilliger communicatie Dierenambulance
Heeft u voor een andere partij dan D66 een                 Velsen
vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee
                               Staat op kandidatenlijst: Ja, gemeenteraad Velsen, plaats 2
Toelichting:
Naar aanleiding van de positieve ervaringen in de afdeling  Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordi-
Rotterdam stel ik mij verkiesbaar voor de Landelijke     gende- of partijfunctie vervuld?
Verkiezingscommissie van D66                 Nee

                               Toelichting:
                               -
                                                Anders Ja D66 congres91  17
Landelijke
Verkiezings­
commissie, leden
Klein, Hermine                        Kuipers, Thomas van
Woonplaats:    Leiden                   Woonplaats:    Utrecht
Geboren:     13 maart 1959               Geboren:     5 juni 1974
E-mail:      hermine.klein@hetnet.nl          E-mail:      tvkuipers@hotmail.com

Beroep of Maatschappelijke functie:             Beroep of Maatschappelijke functie:
Marketingmanager Leiden Bio Science Park           ICT Consultant (specialisatie BI, management informatie)

Huidige functie binnen of namens D66:            Huidige functie binnen of namens D66: -
Vanaf-tot
2007       Voorzitter campagneteam D66 Leiden     Vroegere functie(s) binnen of namens D66: -

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:          Andere maatschappelijke functies:
Vanaf-tot                          Vanaf-tot
2007       Lid campagneteam D66 Leiden         2001-heden  Voorzitter ledenadministratie & IT groep
2006       Doelgroepenonderzoek ter voorbereiding          tennisvereniging At Risk te Utrecht-Lunetten
         van TK 2007                 1995-2000   Secretaris en penningmeester studenten-
2006       Campagnemedewerker GR2006                 beleggingsvereniging B&R Utrecht

Andere maatschappelijke functies:              Staat op kandidatenlijst:
Vanaf-tot                          Ja, gemeenteraad Utrecht plaats 22
2005-2009   Bestuurslid Stichting Open
       Monumentendagen Leiden, pr           Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                               digende- of partijfunctie vervuld? Nee
Staat op kandidatenlijst:
Ja, onverkiesbaar op plaats 30 gemeenteraad Leiden      Toelichting:
                               Al jaren lid en deelnemend aan de landelijke congressen. Vorig
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-   jaar actiever geworden door mij verkiesbaar te stellen voor de
digende- of partijfunctie vervuld? Nee            gemeenteraad in Utrecht na actieve deelname aan de
                               introductiebijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden en de
Toelichting:                         Masterclass Lokale Politiek.
Nu D66 zo hard groeit, zijn er meer mensen nodig voor de
verdere uitbouw van de organisatie. Ik werk daar graag aan  Ik wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving, door
mee. Vanuit mijn marketing achtergrond doe ik dat als    mijn kennis en ervaring, tot algemeen nut te willen maken.
voorzitter van het campagneteam in Leiden. En tijdens    Mede door de lidmaatschappen die ik bekleed (heb) waarin
congressen heb ik de afgelopen jaren hand en spandiensten  ik in commissie lid of voorzitter (geweest) ben. Opgedane
verricht voor de stemadviescommissie en de verkiezings-   vaardigheden in de vertegenwoordigende organen maken mij
commissie. Nu meer mensen nodig zijn om de verschillende   geschikt om de D66 commissie te (willen) (samen) versterken.
verkiezingen in goede banen te leiden, stel ik me graag
kandidaat voor de Landelijke Verkiezingscommissie      Door zelfstudie kennis opgedaan met de kieswet en de
                               verschillende kiesmodellen. Regels en procedures uitdenken,
                               bijschaven en uitvoeren vind ik leuk en kan ik mij in uitleven.

                               Ik vraag het congres mij de steun te geven voor de Landelijke
                               Verkiezingscommissie.
18  D66 congres91 Anders Ja
                                Bestuurslid
                                Kenniscentrum
                                D66, lid
Prins, Inge                           Vugt, Ad van
Woonplaats:    Zwammerdam                  Woonplaats:    Amsterdam
Geboren:     18 juli 1982                 Geboren:     4 november 1954
E-mail:      iprins@kpnmail.nl               E-mail:      ad@advanvugt.nl

Beroep of Maatschappelijke functie: student           Beroep of Maatschappelijke functie:
                                directeur/eigenaar fabriek van natuurlijke smaakstoffen
Huidige functie binnen of namens D66:
Vanaf-tot                            Huidige functie binnen of namens D66:
2008       Fractievoorzitter D66 Alphen a/d Rijn     Vanaf-tot
                                2007- heden   Lid Permanente Programma Commissie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2005-2006    Lid campagnecommissie Alphen a/d Rijn     Vroegere functie binnen of namens D66:
2009-2010    Lid campagnecommissie Alphen a/d Rijn     -
2005-2008    Commissielid D66 Alphen a/d Rijn
200(1) (5) (9)  Lid Programmacommissie             Andere maatschappelijke functies:
                                -
Andere maatschappelijke functies:
Vanaf-tot                            Staat op kandidatenlijst van een vertegenwoordigend
2001-heden  Rekenkamer Zandvoort               lichaam? Ja, Tweede Kamer, plaats 24

Staat op kandidatenlijst:                    Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
Ja, gemeenteraad Alphen a/d Rijn, plaats 1           digende- of partijfunctie vervuld? Nee

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-    Toelichting:
digende- of partijfunctie vervuld? Nee             De afgelopen jaren heb ik vanuit de Permanente Programma
                                Commissie intensief meegewerkt aan het herijken van het
Toelichting:                          gedachtegoed van D66. Het resultaat is vervat in het Essay:
Door mij kandidaat te stellen wil ik een bijdrage leveren aan  Vertrouwen op de eigen kracht van mensen en heeft als
het verder versterken van D66.                 leidraad gediend voor de verschillende verkiezingsprogram-
                                ma’s. In een tijd waarin iedereen een vorm van pragmatisme
                                lijkt te omarmen die eerder tot opportunisme leidt is er weer
                                behoefte aan mensen aan de vastigheid van een ideologie.
                                Maar niet een ideologie die op dogma’s is gebaseerd maar op
                                een beargumenteerbare, tijdelijke, consensus die in dialoog
                                tot stand komt. Democraten 66 is een partij die deze manier
                                van politiek bedrijven inhoud kan geven vanuit een sterk
                                beargumenteerd fundament. Het kenniscentrum heeft tot taak
                                dit fundament te verbreden en verdiepen. Mijn visie op het
                                kenniscentrum is dat deze spil in het functioneren van onze
                                vereniging zou moeten worden uitgebouwd tot een instituut
                                dat het netwerk van inhoudelijke contacten en een database
                                van feitelijke kennis moet bouwen ten dienste van haar eigen
                                werk maar ook van fractie en partij. Daarvoor moet het
                                kenniscentrum minder afhankelijk zijn van electorale resul-
                                taten en dus een gezonde eigen financiële basis hebben.
                                Tenslotte denk ik dat de combinatie van Kamerlid en bestuurs-
                                lid kenniscentrum bij zal dragen aan de verbinding tussen
                                fractie en landelijk bureau en dat de behoefte aan kennis bij
                                de fractie beter ondersteund zal kunnen worden door het
                                kenniscentrum. Voor deze doelen wil ik mij graag inzetten in
                                de komende periode.

                                                  Anders Ja D66 congres91  19
Bestuurslid
Kenniscentrum
D66, lid
Zwiers, Margriet                          Angad-Gaur, Erwin
Woonplaats:    Heerlen                      Woonplaats:   Den Haag
Geboren:     9 september 1985                 Geboren:     17 juli 1970
E-mail:      margrietzwiers@gmail.com             E-mail:     info@radjinder.nl

Beroep of Maatschappelijke functie: Bedrijfsjuriste         Beroep of Maatschappelijke functie: Secretaris/directeur
                                  Ntb, vakbond voor musici en acteurs
Huidige functie binnen of namens D66:
Vanaf 2010    Fractieassistent D66 Heerlen            Huidige functie binnen of namens D66:
                                  Vanaf 2008    Voorzitter werkgroep Kunst, cultuur en
Vroegere functies binnen of namens D66:                       Media, afdeling Den Haag
Vanaf-tot
2009-2010    Lid campagneteam Gemeenteraads-           Vroegere functies binnen of namens D66:
        verkiezingen                    -
2009-2010    Lid Programmacommissie verkiezings-
        programma GR2010 Heerlen              Andere maatschappelijke functies:
                                  Vanaf-tot
Andere maatschappelijke functies:                  2001-heden  bestuurslid Stichting NORMA (St. Naburige
Vanaf-tot                                     Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs)
2007-2009   Juridisch medewerkster wetswinkel           2001-heden  bestuurslid SENA (St. ter Exploitatie van
       Landgraaf (vrijwilligerswerk)                    Naburige Rechten)
2007-2009   Secretaris wetswinkel Landgraaf            2004-heden  bestuurslid Stichting Leenrecht
2008-2009   Voorzitter Sollicitatiecommissie wetswinkel      2005-heden  bestuurslid Stichting de Thuiskopie
                                  2008-heden  bestuurslid vereniging PALM (vereniging
Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-               voor professionele auteurs Lichte muziek)
digend lichaam? Ja, D66 Heerlen plaats 10              2009-heden  lid stuurgroep Platform Makers (samen-
                                         werking beroepsorganisaties en vakbonden
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-             voor auteurs, journalisten en uitvoerend
digende- of partijfunctie vervuld? Nee                      kunstenaars)

Toelichting:                            Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
Sinds mei 2009 ben ik actief lid van D66, ga ik geregeld naar    digend lichaam? Nee
bijeenkomsten van de Jonge Democraten, stond ik op de lijst
bij de gemeenteraadsverkiezingen en heb ik een onderdeel      Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraads-         digende- of partijfunctie vervuld? Nee
verkiezingen geschreven. Sinds 2007 heb ik als juridisch
medewerkster bij de Stichting Wetswinkel te Landgraaf        Toelichting:
gewerkt. Het uitwerken van juridische geschillen is één van     Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan de gedachtevorming
mijn interesses. Daarnaast vind ik het interessant om te zien    binnen de partij en het faciliteren daarvan. Het bestuurs-
welke standpunten politieke partijen hebben en de debatten     lidmaatschap van het Kenniscentrum zie ik als een goede
daaromtrent te volgen. Tijdens mijn studie ben ik er dan ook    mogelijkheid daartoe.
achtergekomen dat ik het recht heel erg interessant en belang-
rijk vind maar dat ik de politiek nog interessanter vindt. Dat is
dan ook de reden dat ik de laatste 2 jaar van mijn studie
staats- en bestuursrecht heb gevolgd. Deze vakken vond ik
erg interessant waarna mijn interesse in politiek vergroot is.
Als lid van het Kenniscentrum ben ik ervan overtuigd dat ik de
politieke en juridische wereld goed kan combineren en
ervaring kan opdoen binnen D66.
20  D66 congres91 Anders Ja
Bouwens, Marga                           Bredenoord, Annelien
Woonplaats:    Rotterdam                    Woonplaats:    Utrecht
Geboren:     14 maart 1962                  Geboren:     1 augustus 1979
E-mail:      bouwens@tiscali.nl                E-mail:      A.L.Bredenoord@umcutrecht.nl

Beroep of Maatschappelijke functie: Senior adviseur/interim    Beroep of Maatschappelijke functie: Assistant professor
manager Publieke sector BMV groep en Agent Beeldend        medische ethiek, UMC Utrecht
Kunstenaar John Boelee
                                  Huidige functie binnen of namens D66:
Huidige functie binnen of namens D66:               Vanaf
-                                 2009-heden    Secretaris schrijfteam hoofdstuk Zorg
                                          verkiezingsprogramma TK2010
Vroegere functies binnen of namens D66:
-                                 Vroegere functies binnen of namens D66:
                                  Vanaf-tot
Andere maatschappelijke functies:                 2008-2009    Voorzitter Route66
Vanaf-tot                                     (talentenprogramma D66)
2009-heden  Bestuurslid Film- en Cultuurhuis “de         2007-2009    Lid Route66
       Noorderbioscoop” i.o.                2002      Stagiaire Kenniscentrum D66
2006-2008   Kerndocent Hogeschool Rotterdam           2001-2003    Fractiemedewerker D66 Leiden
1988-1993   Kerndocent Hogeschool Rotterdam
1999-2004   Bestuurslid Stichting Vrouwennetwerk         Andere maatschappelijke functies:
       Rotterdam                      Vanaf-tot
1996-1999   Bestuurslid/medeoprichter Stichting Frisse      2010     Promotie Universiteit Maastricht
       Wind Cultural Events                 2008-heden  Secretaris Beraadsgroep Voortplantings-
                                         geneeskunde, UMC Utrecht
Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-        2008-heden  Lid/ethicus Medisch Ethische Toetsings-
digend lichaam? Ja, D66 Rotterdam                        commissie (METC), UMC Utrecht
                                  2005-2008   PhD-fellow, Universiteit Maastricht, Faculty
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-             of Health, Medicine and Life Science
digende- of partijfunctie vervuld? Nee               2003-2005   Docent Medische Ethiek, Leids Universitair
                                         Medisch Centrum (LUMC)
Toelichting:                            2002-2003   Student-assistent Medische Ethiek, LUMC
Jarenlange ervaring met leren, kennisontwikkeling, kennis-
overdracht, organisatie werkconferenties, trainingen, work-    Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
shops in de rol van trainer, hogeschooldocent, adviseur en     digend lichaam? Ja, Europees Parlement plaats 20
Manager van het Kenniscentrum Communicatie bij Schouten
en Nelissen. Denker en Doener. Netwerker pur sang. Netwerk     Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
in onderwijs, publieke/ en private sector, leren en kennisont-   digende- of partijfunctie vervuld? Nee
wikkeling, kunst en cultuur. Ik organiseer nu o.a. conferenties
over bestuurlijke vernieuwing, cultuurverandering compe-      Toelichting:
tentiemanagement, talentontwikkeling, leiderschap voor       Een stevige denktank is voor elke politieke partij van levens-
gemeenten, ook op Raads- en Collegeniveau. Ik heb per       belang. Zo ook voor D66! Om de partij te voeden met nieuwe
week ca. 25-30 uur beschikbaar met onmiddellijke ingang en     ideeën, achtergronden, discussie en kritiek. Om verdieping
wil dit dolgraag investeren in het Kenniscentrum op het      toe te brengen aan standpunten. Om voortdurend het
raakvlak van wetenschap, gedachtegoed, kennisontwikkeling,     gedachtegoed te toetsen, te vernieuwen en toepasbaar te
filosofie, talentscouting en inspirerende praktische toepassing.  maken voor de 21e eeuw. De afgelopen jaren ben ik op
                                  verschillende manieren betrokken geweest bij de activiteiten
                                  van het Kenniscentrum D66. Bijna 10 jaar geleden was ik als
                                  student theologie en politieke wetenschap de eerste stagiair
                                  van wat toe nog het Wetenschappelijk Bureau D66 heette.
                                  Het afgelopen jaar ben ik met veel plezier secretaris geweest

                                                    Anders Ja D66 congres91  21
                                Bestuurslid
                                Kenniscentrum
                                D66, lid
van het schrijfteam dat het hoofdstuk Zorg in het huidige   Harskamp, Jurjen
Verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamer-     Woonplaats:    Rotterdam
verkiezingen heeft geschreven. Mede door de vervroegde     Geboren:     6 februari 1975
verkiezingen een hectische, maar ook inspirerend proces    E-mail:      jurjen.harskamp@gmail.com
waarin we met input van vele deskundigen een programma
hebben geschreven waarin duidelijke keuzes worden       Beroep of Maatschappelijke functie: Beleid en strategie
gemaakt. In 10 jaar tijd is het Kenniscentrum uitgegroeid   consultant (manager) bij Policy Research Corporation
van een eenmansbureau naar een bloeiende organisatie.
Graag blijf ik een actieve bijdrage leveren aan de verdere   Huidige functie binnen of namens D66:
ontwikkeling en professionalisering van het Kenniscentrum.   -
Als jonge vrouwelijke wetenschapper met een uitgebreide
ervaring binnen D66 denk ik een goede brug te kunnen slaan   Vroegere functies binnen of namens D66:
tussen theorie, wetenschap en politiek. Zowel door het     -
mobiliseren van kennis en deskundigheid van anderen als
ook door zelf een inhoudelijke bijdrage te leveren. Ik denk,  Andere maatschappelijke functies:
organiseer en schrijf graag mee aan de verdieping en ontwik-  -
keling van het sociaal-liberale gedachtegoed. Daarom stel ik
mij kandidaat als bestuurslid van het Kenniscentrum van D66.  Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
                                digend lichaam? Nee

                                Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                                digende- of partijfunctie vervuld? Nee

                                Toelichting:
                                Als bewonderaar van econoom en politiek wetenschapper
                                Joseph A. Schumpeter, zou ik me als bestuurslid door zijn
                                gedachtegoed willen laten leiden. In Capitalism, Socialism
                                and Democracy (1942), zet Schumpeter scherpzinnig de
                                voor- en nadelen van zowel het kapitalisme als het socialisme
                                uiteen, maar weigert hij zijn voorkeur te uiten voor één van
                                beide systemen, waarmee hij de weg vrijmaakt voor zijn meer
                                gebalanceerde overwegingen (innovatie) ideeën en uiteindelijk
                                ook voor alternatieve sociaaleconomische stromingen. Om
                                invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van Kennis-
                                centrum D66, zou ik me als bestuurslid inzetten om debat
                                vanuit het Kenniscentrum te voeden met verschillende en
                                (soms) tegenstrijdige stellingen, ideeën en stromingen, (i.p.v.
                                uitsluitend te trechteren op sociaalliberale gedachten), om
                                vandaar uit tot syntheses te kunnen komen binnen de
                                sociaalliberale gedachtelijnen. Vanuit deze visie is het Kennis-
                                centrum D66, als kennis- en adviesorgaan, instrumentaal in
                                het stimuleren en het inhoudelijk richting geven aan het debat
                                binnen de Partij, maar ook in het kaderen van het pragma-
                                tisme van de Partij: het met politieke distantie bewaken van
                                het sociaalliberale gedachtegoed. Deze visie voor het
                                kennisinstituut, vraagt uiteraard het nodige van haar bestuur-
                                ders. Ik stel mezelf hiervoor graag kandidaat, omdat ik
                                – vanuit o.a. mijn interesses in wetenschap, sociologie en
                                politicologie – hieraan een constructieve bestuursbijdrage
                                denk te kunnen leveren. Hierbij kan ik tevens putten uit mijn
                                professionele kennis en ervaring. Ik ben als manager werk-
                                zaam bij een boetiek strategie consultancy dat zich met name

22  D66 congres91 Anders Ja
richt op beleidsontwikkeling en strategieformuliering op het   Meijer, Geleyn
snijvlak tussen publieke en private sectoren. Vanuit deze     Woonplaats:    Amsterdam
achtergrond heb ik ruime ervaring op het gebied van beleids-   Geboren:     22 maart 1960
ontwikkeling, beleidsevaluatie, strategieformullering en     E-mail:      geleyn.meijer@gmail.com
management advies op bestuurs- en directieniveau. Hierbij
het ik o.a. kennis opgedaan van de beleidsterreinen: defensie,  Beroep of Maatschappelijke functie: Strategie directeur ICT
onderwijs, transport, kennis & innovatie, economie en visserij.  diensverlener (Logica) en directeur Innovatieplatform voor de
Het is vanuit deze achtergrond dat ik me beschikbaar stel voor  creatieve industrie (IIP/Create)
deze functie.
                                 Huidige functie binnen of namens D66: -

                                 Vroegere functies binnen of namens D66: -

                                 Andere maatschappelijke functies:
                                 2006-heden  Adviesraad ICT-regie, het landelijk regie
                                        orgaan voor ICT onderzoek en bedrijfsleven
                                 2005-heden  Verbonden aan de Universiteit van
                                        Amsterdam als associate professor en
                                        gastdocent
                                 2002-heden  Bestuurs- en directielid diversie nationale en
                                        internationale innovatieprogramma’s
                                        waaronder het onlangs gestarte Diensten-
                                        innovatie programma

                                 Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoor-
                                 digend lichaam? Nee

                                 Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoor-
                                 digende- of partijfunctie vervuld? Nee

                                 Toelichting:
                                 Ik sta met twee benen stevig op de grond: een been in het
                                 bedrijfsleven met ruime ervaring in de besturing en dynamiek
                                 van internationale dienstverlening. Mijn andere been staat in
                                 de kenniswereld van universiteiten en onderzoeksinstellingen
                                 in Nederland en de EU. Daar ken ik de bestuurlijke praktijk van
                                 ambtelijke en politieke processen op regionaal, landelijk en
                                 Europees niveau. Ik leid een denktank op het gebied van
                                 technologie en creativiteit en heb veel ervaring met het
                                 uitzetten, begeleiden en afronden van onderzoeksprojecten.
                                 Ik zet mij dagelijks in om Nederlandse bedrijven, groot en
                                 klein, innovatiever te maken en universiteiten en hogescholen
                                 aantrekkelijker. Daarvoor is het nodig dat mensen met ideeën
                                 en energie de ruimte krijgen en met elkaar verbonden worden.
                                 Ik motiveer en laat vraagstukken van een andere kant bekij-
                                 ken. Vaak worden vraagstukken dan kansen. Ik heb dit de
                                 laatste jaren met succes toegepast waaruit een aantal
                                 innovatieprogramma’s in Nederland zijn ontstaan. Ik stel mij
                                 kandidaat voor de bestuursfunctie van het kenniscentrum
                                 omdat ik overtuigd ben dat we in Nederland en Europa veel te
                                 weinig uit het creatieve vermogen van onze maatschappij
                                 halen. We moeten meer geloven in eigen kracht om uitdagin-

                                                    Anders Ja D66 congres91  23
Bestuurslid
Kenniscentrum
D66, lid
gen zoals energievoorziening, zorg voor ouderen en onze
concurrentiepositie t.o.v. de Aziaten en Amerika als kansen te
zien. Met name het concreet maken van wat de Europese
kenniseconomie moet zijn, is een grote drijfveer voor me. De
politiek heeft hierin een sleutelrol en ik wil het kenniscentrum
van D66 hierin op nationaal en internationaal vlak een belang-
rijke rol laten spelen. Zorgen dat we in Europa het sociaal-
liberale gedachtegoed uitdragen door een combinatie van
gedegen kennis en verrassend frisse inzichten. Samen met de
andere bestuursleden zal ik actief betrokken zijn bij de
activiteiten van de directeur en de medewerkers van het
kenniscentrum
24  D66 congres91 Anders Ja
Toelichting op de schriftelijke
stemprocedure voor het
verkiezen van personen in
besturen en commissies
Op dit congres vinden de volgende stemmingen plaats:       Als een kandidaat minimaal 50% +1 stem van de uitgebrachte
                                 stemmen in het vakje ‘VOOR’ heeft, dan is die gekozen. De
Verkiezing Bestuurslid Kenniscentrum D66.            kandidaten staan in alfabetische volgorde te beginnen bij de
Deze verkiezing vindt plaats cf. het Huishoudelijk Reglement   door loting verkregen letter (R). De volgorde geeft geen enkele
(HR) art. 1.6.8: stemmen bij meer kandidaten voor 1       voorkeur weer.
vacature. De stemming voor de kandidaten op dit stembiljet
zijn cf. HR art. 1.6 lid 8 en 9.                 Verkiezing leden Financiële Commissie,
                                 Geschillencollege en Landelijke Verkiezings-
U stemt door de na(a)m(en) van de kandidaten waarop u wilt    commissie.
stemmen in te vullen in de volgorde van uw voorkeur. Per     De stemming vindt plaats cf. HR art. 1.6. lid 2, 3, 4, 5 sub a, 5b
vacature geldt uw stembiljet als minimaal de eerste voorkeur   en 5c: stemmen voor de vervulling van meerdere gelijke
is ingevuld met de naam van een der kandidaten. Als op meer   vacatures.
dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen voor
dezelfde kandidaat een eerste voorkeur is uitgebracht, dan is  U stemt door op het stembiljet tenminste een minimum en
die gekozen. Als geen enkele kandidaat de absolute meerder-   ten hoogste een maximum aantal namen van verschillende
heid heeft behaald, dan wordt de kandidaat met het kleinste   kandidaten te noteren in de volgorde van uw voorkeur.
aantal stemmen afgewezen. De stembiljetten waarop die
kandidaat als eerste voorkeur vermeld stond worden vervol-    U stemt door de na(a)m(en) van de kandidaten waarop u wilt
gens toegekend aan de eerstvolgende kandidaat die op de     stemmen in te vullen in de volgorde van uw voorkeur. Aan de
desbetreffende stembiljetten is vermeld. Indien geen verdere   op het stembiljet als eerste voorkeur aangegeven kandidaat
voorkeur is aangegeven, dan is het biljet uitgeput en telt het  wordt een stemwaarde toegekend, die overeenkomt met het
verder niet meer mee. Deze procedure wordt herhaald net     aantal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag worden
zolang totdat een kandidaat een meerderheid van de stem-     ingevuld. Van de eerstvolgende voorkeur aangegeven
men heeft behaald en dus is gekozen of totdat alle kandidaten  kandidaat wordt een stemwaarde toegekend die éen minder
zijn afgewezen. De mogelijkheid bestaat om BLANCO te       bedraagt, en zo vervolgens. De aan elke kandidaat aldus
stemmen. Uw stem telt dan mee in de telling van uitgebrachte   toegekende stemwaarden worden bijeen geteld. De kandi-
stemmen maar geldt niet als stem voor een der kandidaten.    daat, die het hoogste stemwaardetotaal verwerft, wordt als
Indien geen namen zijn vermeld, wordt voor die verkiezing uw   eerste gekozen. De kandidaat die het op éen na hoogste
formulier gezien als een niet uitgebrachte stem.         stemwaardetotaal verwerft wordt als tweede gekozen en zo
                                 vervolgens totdat zoveel kandidaten zijn gekozen als er
De kandidaten staan in alfabetische volgorde te beginnen bij   vacatures zijn. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde
de door loting verkregen letter (R). De volgorde geeft geen   stemwaardetotaal, dan is van hen gekozen de kandidaat, die
enkele voorkeur weer.                      het grootste aantal malen als eerste voorkeur op een stem-
                                 biljet is vermeld: indien dit aantal gelijk is, is van hen gekozen
Verkiezing leden Besluitvormingscommissie.            de kandidaat die het grootste aantal malen als tweede
De stemming voor de verkiezingen op dit stembiljet zijn cf. HR  voorkeur is vermeld, en zo vervolgens.
art. 1.6 lid 10: stemmen bij een gelijk aantal of minder
kandidaten dan het aantal vacatures.               De kandidaten staan in alfabetische volgorde te beginnen
                                 bij de door loting verkregen letter (R) De volgorde geeft geen
Volgens het reglement van D66 dient er altijd schriftelijk    enkele voorkeur weer.
gestemd te worden over personen, ongeacht het aantal
kandidaten. U geeft aan of de kandidaat uw voorkeur heeft.
U stemt VOOR een kandidaat door achter de naam van de
kandidaat in het vak onder de term VOOR een kruis te zetten.
U stemt TEGEN door in het vak onder de term TEGEN een
kruis te zetten.

Wanneer u achter de naam van een kandidaat geen hokje
heeft aangekruist, brengt u voor die verkiezing geen stem uit.

                                                    Anders Ja D66 congres91  25
Algemeen
Organisatorische
Motie
AOM 91.001                   LB : overnemen


indiener:     Oldenzaal, AV
woordvoerder:   Yuri Ankoné
onderwerp:    Tijdstip en locatie congres

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april
2010 in Amsterdam,

overwegende dat:
- veel leden per openbaar vervoer naar de congressen
 komen;
- het wenselijk is dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn bij
 het nemen van besluiten op het congres;

constaterende dat:
- op het laatste congres vele leden het eerste uur niet mee
 konden maken omdat zij niet tijdig per openbaar vervoer
 aanwezig konden zijn;

roept het landelijk bestuur op:
- om voortaan bij het kiezen van congreslocatie en tijdstip er
 zorg voor te dragen dat in ieder geval de leden uit de
 zogenaamde G25 gemeentes die per openbaar vervoer
 reizen het volledige congres kunnen bijwonen
26  D66 congres91 Anders Ja
Amendementen op het
verkiezingsprogramma

Hoofdstuk ‘Anders zorgen en verzorgen’               CVP am. 91.005 PC/LB: overnemen        PC/LB : overnemen
(vanaf p. 69, genummerde CVP)
                                  indiener:     Nieuwegein
in behandeling: amendementen op het hoofdstuk ‘Anders       woordvoerder:   Petra Meese
zorgen en verzorgen’                        voorstel:     r. 2336 t/m 2337, vervang “Voor chronisch”
                                           t/m “gevonden.” door:
CVP am. 91.001                  PC/LB :
                                  Voor chronisch zieken wordt een reële, praktische en pas-
indiener:     Europa, thema-afdeling              sende fiscaal financiële tegemoetkoming ingevoerd.
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 2253 t/m 2256, vervang "D66 is voorstan-
         der" t/m "worden beschermd." door:        CVP am. 91.006                 PC/LB : ontraden

D66 steunt de ontwikkeling van het EPD, mits de privacy van    indiener:     Nieuwegein
de patiënt volledig gegarandeerd is en mits nut en noodzaak    woordvoerder:   Petra Meese
voldoende zijn aangetoond.                     voorstel:     r. 2349 t/m 2352, vervang “Scheiden zorg”
                                           t/m “betaald.” door:

CVP am. 91.002                PC/LB : ontraden   Scheiden zorg en service in zorgbudget. D66 schaft de
                                  'kaasschaaf'als bezuinigingsmiddel af. Het basispakket moet
indiener:     Nieuwegein                    niet verder worden uitgekleed, omdat je op die wijze mensen
woordvoerder:   Petra Meese                   verplicht om een dure aanvullende verzekering te nemen.
voorstel:     r. 2263 t/m 2266, vervang “Patiëntenorgani-   Hierdoor kan een klasse-zorgsysteem ontstaan. D66 wil
         saties” t/m “de zorgpremies.” door:       wonen, zorg en service onderscheiden: de zorg wordt ver-
                                  goed; wonen, verblijf en service worden niet uit het zorgbudget
Patiëntenorganisaties dragen bij aan zelfredzaamheid, re-inte-   betaald echter noodzakelijk verblijf in een instelling blijft onder-
gratie, zelfbewustzijn en autonomie van patiënten en zorgge-    deel van het basispakket.
bruikers. De patiëntenbeweging is weliswaar nog financieel
afhankelijk van de al versoberde PGO-subsidies, ze bundelen
wel al hun krachten. Echter: het is noodzakelijk dat de patiën-  CVP am. 91.007                 PC/LB : ontraden
tenorganisaties hun eigen identiteit en subsidies behouden.
                                  indiener:     Zuid-Holland, RV
                                  woordvoerder:   Josine Meurs
CVP am. 91.003 PC/LB: overnemen       PC/LB : overnemen   voorstel:     r. 2356, schrap "en de kosten zal verlagen"

indiener:     Zorg en welzijn, thema-afdeling
woordvoerder:   Laura Kaper                   CVP am. 91.008 PC/LB: overnemen
voorstel:     r. 2269 t/m 2271, voeg toe na
         “doelmatigheid”:                 indiener:     Zorg en welzijn, thema-afdeling
                                  woordvoerder: Laura Kaper
D66 pleit voor het meten van de kwaliteit van zorg door het    voorstel:     r. 2382 t/m 2383, vervang “Dit leidt” t/m
gebruik van objectieve criteria met betrekking tot de resultaten  “lagere kosten.” door:
van zorg (kwaliteitsindicatoren), opgesteld in nauw overleg met
patiëntenorganisaties.                       Hiermee wordt meer tevredenheid onder patienten, betere
                                  kwaliteit en lagere kosten beoogd.

CVP am. 91.004                PC/LB : ontraden
                                  CVP am. 91.009                 PC/LB : ontraden
indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Josine Meurs                   indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
voorstel:     r. 2286 t/m 2289, schrap "Zorgservice-      woordvoerder:   Petra Stienen
         punten" t/m "krijgen."              voorstel:     r. 2411, schrap "tot 18 jaar"

                                                     Anders Ja D66 congres91  27
CVP am. 91.010                PC/LB : ontraden   CVP am. 91.015                PC/LB : ontraden


indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling      indiener:     Senioren en samenleving, thema-afdeling
woordvoerder:   Caroline de Jong                woordvoerder:   Henk Potman
voorstel:     r. 2411 t/m 2412, vervang “De pil” t/m “jaar”  voorstel:     r. 2476, voeg toe als nieuw punt:
door:
                                  Vverpleeghuizen worden verplicht hun bewoners te stimuleren
De pil blijft in het basispakket voor elke vrouw.         en te begeleide bij regelmatige lichaamsbeweging. > Regel-
                                  matige lichaamsbeweging voor ouderen moet worden
                                  opgenomen in de WMO-activiteiten.
CVP am. 91.011                PC/LB : ontraden


indiener:     Rijswijk, AV                  CVP am. 91.016               PC/LB : overnemen
woordvoerder:   Constantijn Dolmans
voorstel:     r. 2435 t/m 2437, vervang "Voorwaarden"t/m   indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
          "uit te voeren." door:             woordvoerder:   Petra Stienen
                                  voorstel:     r. 2493, voegt toe tussen "ontdoken." en
Voorwaarden hiervoor zijn: beperking van het onderzoek tot de            "Daarnaast":
eerste stadia van celdeling, toestemming van de donoren,
groot wetenschappelijk of maatschappelijk nut en de onmoge-    D66 ondersteunt intiatieven/programma's met als doel
lijkheid om hetzelfde onderzoek op een andere manier uit te    vergroting van seksuele weerbaarheid en omgangsvormen bij
voeren.                              jongens en meisjes.


CVP am. 91.012                PC/LB : overnemen   CVP am. 91.017               PC/LB : overnemen


indiener:     Zorg en welzijn, thema-afdeling         indiener:     Oldenzaal, AV
woordvoerder:   Laura Kaper                   woordvoerder:   Marc Enschede
voorstel:     r. 2453 t/m 2458, vervang “Sterfte moeders”   voorstel:     r. 2507, voeg toe na “ eigen kracht.”:
          t/m “dit patroon.” door:
                                  Indien noodzakelijk voor de kinderen, kan de hulp bij verstoor-
Babysterfte. Het sterftecijfer van baby's tijdens of kort na de  de omgangsregelingen verplicht worden opgelegd.
geboorte is in Nederland te hoog. D66 is van mening dat de
aanbevelingen van het rapport van de Stuurgroep Zwanger-
schap en Geboorte moeten worden opgevolgd.             CVP am. 91.018               PC/LB : overnemen


                                  indiener:     Nijmegen, AV
CVP am. 91.013                PC/LB : overnemen   woordvoerder:   Mark Giebels
                                  voorstel:     r. 2508, voeg toe nieuw punt:
indiener:     Zorg en welzijn, thema-afdeling
woordvoerder:   Laura Kaper                   Geen Electronisch Kinddossier (EKD). Het binnenkort door
voorstel:     r. 2463, vervang “50 tot 70% van alle” door:  minister Rouvoet ingevoerde landelijke Electronisch Kinddos-
                                  sier voor alle kinderen tot 19 jaar moet worden afgeschaft. Op
een aantal veelvoorkomende                     basis van risicoprofielen die zogenaamd goed burgerschap
                                  zouden moeten bepalen zullen vele ouders onterecht verdacht
                                  worden gemaakt. D66 kiest voor verdergaande digitalisering
CVP am. 91.014                PC/LB : ontraden   van dossiers, maar is zeer terughoudend als het om koppelin-
                                  gen en toegang gaat. De focus moet liggen op de probleem-
indiener:     Zuid-Holland, RV                gevallen, niet op de 95% van de kinderen waarmee het goed
woordvoerder:   Bruce Siemens                  gaat.
voorstel:     r. 2468 t/m 2469, schrap "Belonen" t/m
          "zorgverzekeringswet."

28  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.019               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.022               PC/LB : overnemen


indiener:    Zuid-Holland, RV                indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling /Voorne AV
woordvoerder:  Rosa van der Tas                woordvoerder:  Jan Bakker
voorstel:    r. 2509 t/m 2515, vervang "Regie bij" t/m    voorstel:    r. 2528 t/m 2529, schrap “Toezicht naleving
         "jeugdzorg." door:                        omgangsregelingen.”

Regie over de jeugdzorg. D66 ziet kansen wanneer de taken
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en een deel van de      CVP am. 91.023               PC/LB : overnemen
taken van het Bureau Jeugdzorg (de vrijwillige jeugdzorg)
onder één regie worden gebracht. Provinciale taken kunnen    indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling
deels naar gemeenten en deels naar het Rijk verschuiven.     woordvoerder:  Laura Kaper
Hierbij moet echter de kwaliteit van de zorg voorop staan. Bij  voorstel:    r. 2528 t/m 2529, vervang • Toezicht
een verschuiving van taken richting gemeenten is de voor-             naleving t/m de jeugdzorg. Door:
waarde dat gemeenten in staat zijn deze verantwoordelijkheid
te dragen en om te zetten in een adequate zorgverlening in de  Toezicht Naleving omgangsregelingen. Procederen over
praktijk. Daarnaast moet een verschuiving van verantwoorde-   ouderschap moet teruggedrongen worden ten faveure van
lijkheden versnippering van middelen en zorgaanbod tegen     mediation en omgangsbegeleiding. D66 is er voorstander van
gaan en mag het niet leiden tot meer versnippering en      dat de naleving van omgangregelingen indien nodig rechtens
bureaucratie in de zorg. Het is wenselijk om zo veel mogelijk  kan worden afgedwongen.
tot één financieel kader te komen voor de verschillende
vormen van jeugdzorg.
                                 CVP am. 91.024               PC/LB : overnemen
BSC: bij aanname van am 91.019 vervalt am 91.020.
                                 indiener:    Zoetermeer, AV
                                 woordvoerder:  Theo van der Pols
CVP am. 91.020               PC/LB : ontraden   voorstel:    r. 2532, voeg toe na ”duomoeder”:

indiener:    Lingewaard, AV                 en homofiele duovader
woordvoerder:  Sjoerd Wannet
voorstel:    r. 2509 t/m 2515, schrap “Regie” t/m
         “jeugdzorg.”                  CVP am. 91.025               PC/LB : overnemen


BSC: am 91.020 vervalt bij aanname van am 91.019.        indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Laura Kaper
                                 voorstel:    r. 2575, voeg toe na “D66 pleit” t/m “(PGB/
CVP am. 91.021              PC/LB : overnemen            PVB)”:

indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling         Indicatiestelling voor PGB/PVB moet daarbij plaatsvinden op
woordvoerder:  "                        functionele basis en niet naar zorgzwaartepakketten.
voorstel:    r. 2524-2526, vervang “Vrijwillige” t/m
         “terechtkomen.” door:
                                 CVP am. 91.026               PC/LB : overnemen
Zorg op maat- ook voor allochtonen. Allochtone jeugdigen zijn
oververtegenwoordigd in de gesloten jeugdzorg. Vaak komen    indiener:    Zeeland, RV
zij daar terecht zonder dat zij bekend waren bij of gebruik   woordvoerder:  Johanna Boogerd
hebben gemaakt van de vrijwillige jeudgzorg. D66 wil dat     voorstel:    r. 2578, voeg toe “bestraft.”:
jeugdzorgaanbieders een vrijwillig zorgaanbod ontwikkelen
dat aansprekend is voor allochtonen, zodat gebruik van de    Deze maatregel versterkt de positie van de patiënt en is
gesloten jeugdzorg minder vaak aan de orde is.          stimulerend ten aanzien van innovatieve en vaak goedkopere
                                 oplossingen binnen de AWBZ.'


                                                   Anders Ja D66 congres91  29
CVP am. 91.027               PC/LB : ontraden  CVP am. 91.032                 PC/LB :


indiener:     Senioren                   indiener:     Route 66
woordvoerder:   Niek de Graaff                woordvoerder:   Geoffrey van Bokkum
voorstel:     r. 2601, voeg toe als nieuw punt:       voorstel:     r. 2651 t/m 2652, schrap "Er komt" t/m
                                         "zorginstellingen."
WMO en senioren. De WMO dient de doelgroep ouderen als
zodanig te benoemen, opdat de gemeenten deze doelgroep,
inclusief gezonden ouderen, kan betrekken bij het welzijnsbe-  CVP am. 91.033                  PC/LB :
leid. Dat werkt immers voor een deel preventief. De tekst van
de WMO 'zij die belemmeringen ondervinden om aan de       indiener:     Afdeling Deventer
samenleving deel te nemen' wordt uitgebreid met 'en ook zij   woordvoerder:
die het grote risico daarop lopen'               voorstel:     r. 2653, vervang “Er komt” t/m “omgeving.”
                                         door:

CVP am. 91.028               PC/LB : overnemen  De binnen de zorgsector geldende Normen Verantwoorde
                                Zorg worden uitgebreid met een specifiek item over homo-
indiener:     Senioren en samenleving, thema-afdeling    vriendelijke omgeving en daarmee systematische toetsing van
woordvoerder:   Anton Mouwen                 de maatregelen op dit terrein. Eveneens dient de inspectie
voorstel:     r. 2610, voeg toe na “leven.”:        voor de volksgezondheid homospecifiek beleid periodiek te
                                monitoren.
Er moet meer en beter worden voorgelicht over de mogelijk-
heid van het sterven in een hospice.'
                                CVP am. 91.034               PC/LB : overnemen


CVP am. 91.029               PC/LB : overnemen  indiener:     Nieuwegein, AV
                                woordvoerder:   Petra Meese
indiener:     Apeldoorn, AV                 voorstel:     r. 2655 tm 2660, vervang “Drugs” t/m “bij
woordvoerder:   Hans Trapman                          jongeren.” door:
voorstel:     r. 2614 t/m 2615, schrap “naast palliatieve
         sedatie”                   Drugs, alcohol en medicijnen. Alcohol -drugs en medicijnge-
                                bruik ziet D66 allereerst als een kwestie van volksgezondheid.
                                Het beperken van gezondheidsschade, zeker bij jongeren,
                                vindt D66 belangrijker dan de strafrechterlijke kant. De
CVP am. 91.030               PC/LB : overnemen  repressie van de ene druk kan een aanmoediging zijn om een
                                andere, soms schadelijker druk juist meer te gebruiken. De
indiener:     Maastricht, AV                nadruk moet liggen op het bestrijden van overmatig alcohol,
woordvoerder:   Mieke Damsma                 drugs- en medicijngebruik bij jongeren.
voorstel:     r. 2627, vervang “bejaarden” door:

mensen                             CVP am. 91.035               PC/LB : overnemen


                                indiener:     Groningen, AV
CVP am. 91.031               PC/LB : ontraden  woordvoerder:   Fleur Woudstra
                                voorstel:     r. 2656, voeg toe voor "Alcohol-":
indiener:     Senioren en samenleving, thema-afdeling
woordvoerder:   Anton Mouwen                 D66 gaat zich in internationaal verband inzetten voor verschui-
voorstel:     r. 2628, voeg toe na “hebben.”:        ving van de focus op criminalisering van drugs door een focus
                                op beperking van gezondheidsschade als gevolg van drugs-
Daarbij dient de strafbaarheid van helpers en begeleiders    gebruik.
betrokken te worden in lijn met eerdere uitspraken.'


30  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.036              PC/LB : overnemen   CVP am. 91.041              PC/LB : overnemen


indiener:    Nieuwegein, AV                 indiener:    Europa, thema-afdeling
woordvoerder:  Petra Meese                  woordvoerder: Ivo Thijssen
voorstel:    r. 2668 t/m 2669, vervang “Handhaving” t/m   voorstel:    r. 2728 t/m 2732, vervang "D66 vindt" t/m
         “16 jaar.” door:                "Europees charter." door:

Handhaving leeftijdsgrens alcohol en medicijnen. D66 wil    D66 maakt zich hard voor grensoverschrijdende gezondheids-
strenger toezien op de handhaving van de leeftijdgrens voor   zorg in Europa, zowel voor patiënten als voor zorgaanbieders.
verkoop van alcohol en medicijnen aan kinderen onder 16 jaar.  Daarom streeft D66 naar een zo breed mogelijke EU Richtlijn
                                voor Patiëntenrechten in Grensoverschrijdende gezondheids-
                                zorg. Het recht van patiënten om zorg en medische handelin-
CVP am. 91.037              PC/LB : ontraden   gen te zoeken binnen de EU mag alleen beperkt worden in
                                noodzakelijke en goed onderbouwde gevallen. Aanbieders van
indiener:    Zoetermeer, AV                 zorg- en medische diensten moeten op grond van vrij verkeer
woordvoerder:  Theo van der Pols               van diensten en werknemers binnen de EU kunnen werken.
voorstel:    r. 2699 t/m 2700, vervang "Ook steunen"    D66 wil een flinke impuls geven aan de Europese samenwer-
         t/m "organiseren." door:            king op gebied van Onderzoek & Ontwikkeling, e-Health,
                                informatieverstrekking aan patiënten en zorgverstrekkers, en
Ook steunen wij het streven om in 2028 de Olympische Spelen   het verder ontwikkelen van medische verslaglegging en
hier te organiseren, maar dit Olympisch Plan moeten we     kwaliteitsnormen. Patiënten en zorgverleners moeten eenvou-
samen met België uitwerken.                   dig kunnen nagaan of medicijnen of behandelaars toelating
                                hebben in een andere EU Lidstaat, of dat ze verboden zijn
                                resp. geen vergunning hebben.
CVP am. 91.038              PC/LB : ontraden


indiener:    Zuid-Holland, RV                CVP am. 91.042              PC/LB : overnemen
woordvoerder:  Tjeerd Dierckxsens
voorstel:    r. 2700 t/m 2702, schrap "D66 investeert"   indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling
         t/m "sportevenenmenten."            woordvoerder:  Laura Kaper
                                voorstel:    r. 2753, vervang „evidence-based” door:

CVP am. 91.039              PC/LB : overnemen   objectieve

indiener:    Nijmegen, AV
woordvoerder:  Michiel Scheffer
voorstel:    r. 2705, voeg toe na “medische”:

en psychische


CVP am. 91.040              PC/LB : ontraden


indiener:    Nijmegen, AV
woordvoerder:  Michiel Scheffer
voorstel:    r. 2706, voeg toe voor “gedetineerden”

(ex-)
                                                  Anders Ja D66 congres91  31
Hoofdtuk ‘Anders veilig en samen leven’              CVP am. 91.046                PC/LB : ontraden
(vanaf p. 81 van het genummerde CVP)
                                 indiener:     Nijmegen, AV
In behandeling: amendementen op het hoofdstuk ‘Anders       woordvoerder:   Mark Giebels
veilig en samen leven’                      voorstel:     r. 2812 t/m 2813, schrap “Homofoob” t/m
                                          “sporen.”

CVP am. 91.043                  PC/LB :     BSC: bij aanname van am 91.046 vervalt am 91.047.

indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
woordvoerder:   John Bolte                   CVP am. 91.047               PC/LB : overnemen
voorstel:     r. 2803, voeg toe tussen "carrières." en
         "Teruggeleiden":                indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
                                 woordvoerder:   Petra Stienen
Dit betekent dat een gedetineerde zijn straf uit moet kunnen   voorstel:     r. 2812, voeg toe tussen "Homofoob" en
zitten in een eigen cel , zonder deze te moeten delen met              "geweld":
andere gedetineerden.
                                 racistisch
CVP am. 91.044               PC/LB : ontraden
                                 BSC: am 91.047 vervalt bij aanname van am 91.046.
indiener:     Zoetermeer, AV
woordvoerder:   Theo van der Pols
voorstel:     r. 2806 t/m r. 2810, vervang "D66 geeft"t/m   CVP am. 91.048               PC/LB : overnemen
         "bevoegdheden." door:
                                 indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en      woordvoerder:   Petra Stienen
onveilige plekken en de inzet van politiemensen en andere     voorstel:     r. 2815, vervang "D66 blijft" t/m "identifica-
handhavers zoals stadswachten op straat, maar legt ander-              tieplicht." door:
zijds geen taboe op de inzet van instrumenten zoals camera-
toezicht. Dit kan soms nuttig zijn. Verdere uitbreiding van    D66 blijft tegen de identificatieplicht, Vervang door: D66 wil
repressieve bevoegdheden heeft niet de voorkeur.         dat identificatieplicht alleen ingeroepen wordt bij aantoonbare
                                 overtreding van de wet. Uiteraard zonder discriminatie.

CVP am. 91.045               PC/LB : overnemen   BSC: bij aanname van am 91.048 vervalt am 91049.

indiener:     Haarlem, AV
woordvoerder:   Robin Teurlings                 CVP am. 91.049                PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 2810, voeg toe na "bevoegdheden.":
                                 indiener:     Zoetermeer, AV
De oplossing voor het gevoel van veiligheid op straat ligt voor  woordvoerder:   Theo van der Pols
een belangrijk deel bij hoe mensen onderling met elkaar      voorstel:     r. 2815, vervang "D66 blijft" t/m "identifica-
omgaan en zelf nadenken over wat zij kunnen doen. De                tieplicht." door:
overheid kan niet alles voorkomen en oplossen. D66 wil
daarom investeren in het informeren van hoe mensen zelf      De identificatieplicht als middel helft bij de wetshandhaving.
kunnen bijdragen aan de veiligheid van zichzelf en hun
omgeving.                             BSC: am 91.049 vervalt bij aanname van am 91.048.
32  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.050               PC/LB : overnemen    CVP am. 91.054              PC/LB : overnemen


indiener:     Zuid-Holland, RV                 indiener:    Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Gerdjan Hoekendijk                woordvoerder:  Gerdjan Hoekendijk
voorstel:     r. 2830 t/m 2831, vervang "Een taakstraf"     voorstel:    r. 2843, voeg toe voor "Vooral als":
         t/m "moet beter" door nieuw punt:
                                  Grenzen verkennen hoort bij opgroeien, net zo goed als
Taakstraffen en boetes. De taakstraf heeft zich gaandeweg      grenzen stellen bij opvoeden hoort.
steeds meer ontwikkeld tot een boete in natura: uren in plaats
van euro’s. D66 wil dat bij een taakstraf herstel voorop staat of
in elk geval een zichtbare positieve bijdrage aan de samenle-    CVP am. 91.055               PC/LB : overnemen
ving, waar nodig en mogelijk aangevuld met het verwerven van
vaardigheden voor een delictvrij bestaan. Waar louter bestraf-   indiener:    Zuid-Holland, RV
fing als normbevestiging aan de orde is, kan een strafrechte-    woordvoerder:  Gerdjan Hoekendijk
lijke boete naar draagkracht een reëel alternatief zijn. Bijvoor-  voorstel:    r. 2847, voeg toe tussen "getolereerd." en
beeld in de vorm van een dagboete, zoals dat in ons                 "De pedagogische":
omringende landen wordt toegepast.
                                  Waarbij vermeden moet worden kattenkwaad te criminalise-
                                  ren.
CVP am. 91.051               PC/LB : overnemen


indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling        CVP am. 91.056               PC/LB : ontraden
woordvoerder:   Karianne Buddingh
voorstel:     r. 2831, voeg toe na "moet beter.":        indiener:    Zorg en welzijn, thema-afdeling
                                  woordvoerder:
D66 is ook tegen hoge vrijheidsstraffen, vanwege de onge-      voorstel:    r. 2850-2852, schrap “Alternatieve opvang”
wenste effecten. Hoge straffen schrikken niet meer af, kosten            t/m “veroordeelde jongeren.”
wel veel geld, bemoeilijken het reïntegratieproces en hebben
geen positief effect op het voorkomen van recidive.
                                  CVP am. 91.057               PC/LB : overnemen


CVP am. 91.052                PC/LB : ontraden    indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
                                  woordvoerder:  Karianne Buddingh
indiener:     Rotterdam, AV                   voorstel:    r. 2852, voeg toe na "jongeren.":
woordvoerder:   F. Peutz
voorstel:     r. 2834, voeg toe tussen "cannabis" en      Dit mag ook niet gebeuren door een capaciteitsprobleem in de
         "wordt gereguleerd":               reguliere gezondheidszorg.

in de biologische landbouw
                                  CVP am. 91.058               PC/LB : overnemen


CVP am. 91.053               PC/LB : overnemen    indiener:    Zuid-Holland, RV
                                  woordvoerder:  Gerdjan Hoekendijk
indiener:     Utrecht, AV                    voorstel:    r. 2858 t/m r. 2860, vervang "Ouders
woordvoerder:   Victor Everhardt                          aansprakelijk" t/m "aangerichte schade."
voorstel:     r. 2840, voeg toe gereguleerd. :                  door:

Tevens levert het reguleren een besparing en belastinginkom-    Ouders betrekken. Als een jongere wordt aangehouden voor
sten op. D66 zet verder in op effectieve preventieve maatrege-   een delict worden de ouders betrokken en aangesproken.
len voor de groep van risicogebruikers, zoals kinderen onder    Bijvoorbeeld door de verplichting hun aangehouden kind op te
18’                                 komen halen op het politiebureau en door aanwezig te zijn bij
                                  een eventuele rechtszitting of OM-afdoening. Ouders worden

                                                    Anders Ja D66 congres91  33
medeverantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele       voorstel:     r. 2905-2907, schrap ”Loopbaan” t/m
schade. Met de ouders wordt in kaart gebracht wat er nodig is            “specialist.”
om herhaling te voorkomen.

BSC:bij aanname van am 91058 vervalt am 91.059.          CVP am. 91.063                PC/LB : ontraden


                                 indiener:     Utrecht
CVP am. 91.059                PC/LB : overnemen  woordvoerder:   Elmer Klaasen
                                 voorstel:     r. 2935 t/m2936, vervang “Elektronische”
indiener:     Voorne                              t/m “behoren.” door:
woordvoerder:   Jan Bakker
voorstel:     r. 2860, voeg toe ouders:            Bij zoveel mogelijk misdrijven wordt het mogelijk aangifte te
                                 doen via internet.
in beginsel

BSC: am 91.059 vervalt bij aanname van am 91.058.         CVP am. 91.064               PC/LB : overnemen


                                 indiener:     Europa, thema-afdeling
                       PC/LB : overnemen
CVP am. 91.060                          woordvoerder:   Ivo Thijssen
                                 voorstel:     r. 2972, voeg toe tussen "analyses'" en
indiener:     Lingewaard, AV/Rijswijk, AV                    "Voor publieke":
woordvoerder:   Arnold van de Sant, Constantijn Dolmans
voorstel:     r. 2880 t/m 2883, vervang “Rechtspraak” t/m   Programma’s van gegevensopslag voor veiligheid en wets-
         “dataverkeer.” door:              handhaving moeten aan een grondige evaluatie worden onder-
                                 worpen en herzien. Bovendien moet privacy by design het
De schaal van de rechtspraak. D66 ondersteunt de bestuur-     uitgangspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten: rechts-
lijke opschaling van de gerechten. DE ontwikkeling naar      bescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van
minder gerechtsbesturen leidt tot minder kwetsbare organisa-   systemen.
ties. Wel wil D66 dat in de plaatsen waar nu de rechtbanken
zijn gevestigd, rechtspraak aanwezig blijft. Hiermee wordt
voldoende dicht bij de burger recht gesproken. Een efficiënte   CVP am. 91.065               PC/LB : overnemen
inzet van digitaal dataverkeer is geboden.
                                 indiener:     Nijmegen, AV
                                 woordvoerder:   Mark Giebels
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.061                          voorstel:     r. 2982, voeg toe als nieuw punt:

indiener:     Lingewaard, AV                 Niet van iedereen de vingerafdrukken opslaan. D66 wil de
woordvoerder:   Arnold van de Sant               opslag van vingerafdrukken die verkregen worden bij de
voorstel:     r. 2893 t/m 2896, vervang “D66 wil” t/m     aanvraag van een nieuw paspoort beëindigen. Dit is een vorm
         “noodzakelijk.” door:              van onnodige inbreuk van het recht op privacy van de burgers.
                                 Tevens weten we nooit waarvoor die vinderafdrukken in de
Aan de rechtspraak moeten voldoende middelen ter beschik-     toekomst wellicht ooit gebruikt gaan worden.
king worden gesteld waardoor gerechtelijke uitspraken goed
gemotiveerd blijven. In de externe communicatie mag van de
                                                       PC/LB : overnemen
rechtspraak een minder terughoudende houding worden        CVP am. 91.066
verwacht.
                                 indiener:     Floor Terra e.a./Sociaal Liberalisme,
                                 thema-afdeling
CVP am. 91.062                PC/LB : ontraden  woordvoerder:   Floor Terra/Herman Beun
                                 voorstel:     r. 2988 t/m 2990, vervang “Bewaarduur” t/m
indiener:     Nijmegen, AV                           “instantie.” door:
woordvoerder:   Michiel Scheffer

34  D66 congres91 Anders Ja
Opslag en gebruik van gegevens. De bescherming van privacy      woordvoerder:  Robert Schliessler
dient altijd het uitgangspunt - en niet een sluitpost - te zijn bij  voorstel:    r. 3077, voeg toe na "verplichtingen.":
het ontwerp van grootschalige informatiseringsprojecten.
Deze systemen moeten niet meer informatie opslaan dan strikt     D66 wil deze regelgeving harmoniseren met Europese
noodzakelijk en voor een vooraf beschreven doel, anoniem zijn     regelgeving.
waar mogelijk en zo kort mogelijk worden opgeslagen. Er moet
duidelijk worden vastgelegd woe toegang hebben tot de data.
De kosten van opslag en gebruik van persoonsgegevens voor       CVP am. 91.072               PC/LB : ontraden
wetshandhaving en veiligheid moeten worden gedragen door
de vragende instantie.                        indiener:    Europa, thema-afdeling
                                   woordvoerder:  Robert Schliessler
                                   voorstel:    r. 3077, voeg toe na "verplichtingen.":
CVP am. 91.067                PC/LB : overnemen
                                   Ook willen we naar controle achteraf in plaats van papierob-
indiener:     Europa, thema-afdeling               stakels vooraf.
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 3013, voeg toe na "Persoonsgegevens.":
                                                         PC/LB : ontraden
                                   CVP am. 91.073
D66 vindt dat alle burgers de vaardigheden moeten kunnen
verwerven om hun eigen privacy te beschermen.             indiener:    Europa, thema-afdeling
                                   woordvoerder:  Robert Schliessler
                                   voorstel:    r. 3077, voegt toe na "verplichtingen.":
CVP am. 91.068                PC/LB : overnemen
                                   Het verplicht leren van Nederlands in het herkomst land is
indiener:     Europa, thema-afdeling               alleen haalbaar in de “grote” toestroom landen worden de
woordvoerder:   Ivo Thijssen                    eerste 250 aanvragen vrijgesteld moeten van al deze regel-
voorstel:     r. 3015, voeg toe na "Identiteitsfraude.":     zucht.

Oligopolies en monopolies op het internet moeten krachtig
worden aangepakt.                           CVP am. 91.074                 PC/LB :


                                   indiener:    Europa, thema-afdeling
CVP am. 91.069                PC/LB : overnemen    woordvoerder:  Robert Schliessler
                                   voorstel:    r. 3077, voeg toe na "verplichtingen.":
indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen                    D66 ziet ook een nieuwe groep internationalen en partner, die
voorstel:     r. 3017, voeg toe na "Asielbeleid":        meerdere keren in een decennia in Nederland landen om te
                                   werken en wonen en dan weer ergens anders een project
en internationaal burgerschap                     hebben. De papiermassa vergunningen moet dus minimaal
                                   voor 10 jaar gelden en niet elke keer opnieuw worden aange-
                                   vraagd.
CVP am. 91.070                PC/LB : overnemen

                                                         PC/LB : ontraden
indiener:     Nijmegen, AV                    CVP am. 91.075
woordvoerder:   Mark Giebels
voorstel:     r. 3064 t/m3065, schrap “Vluchtelingen” t/m    indiener:    Utrechtse Heuvelrug
          “doen.”                      woordvoerder:  Erwin Kamp
                                   voorstel:    r. 3119-3120, vervang “Hoe” t/m “staat.”
                                            door:
CVP am. 91.071                PC/LB : overnemen
                                   D66 vindt dat de overheid in haar beleid deze scheiding moet
indiener:     Europa, thema-afdeling               invullen via de principes van openbaarheid en pluriformiteit.

                                                     Anders Ja D66 congres91  35
Door de overheid gefinancierde voorzieningen moeten        CVP am. 91.078               PC/LB : overnemen
openbaar toegankelijk zijn. Binnen deze openbare voorzienin-
gen dient gefinancierde ruimte te bestaan voor een pluriform    indiener:    Integratie en diversiteit, thema-afdeling
en vraaggestuurd levensbeschouwelijk aanbod, verzorgd       woordvoerder:  Wouter Touw
onder verantwoordelijkheid van de diverse levensbeschouwe-     voorstel:    r. 3142, voeg toe tussen “het” en “uithuwelij-
lijke organisaties.                                 ken” :

                                  gedwongen
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.076

indiener:     Utrechtse Heuvelrug, AV             CVP am. 91.079                  PC/LB :
woordvoerder:   Erwin Kamp
voorstel:     r. 3122-3130, vervang “Mensen” t/m        indiener:    Nijmegen, AV
         “hiervan.” door:                 woordvoerder:  Mark Giebels
                                  voorstel:    r. 3150-3151, schrap “Het coc” t/m “veilig-
Kopje: Vrijheid van levensbeschouwing. D66 benadrukt dat de             heidsdriehoek.”
vrijheid van levensbeschouwing aan een individu toebehoort,
niet aan een kerk, groep of organisatie. Ieder individu heeft de
vrijheid een levensovertuiging te kiezen en te belijden, maar is  CVP am. 91.080               PC/LB : overnemen
óók vrij om er mee te breken. Wie zich van een geloofsge-
meenschap wil losmaken en daarbij hinder ondervindt van de     indiener:    Zoetermeer, AV
omgeving, moet een beroep kunnen doen op de overheid voor     woordvoerder:  Theo van der Pols
steun en veiligheid. D66 is voor wetgeving die het opdringen    voorstel:    r. 3153 t/m r. 3155, vervang "D66 vindt" t/m
van een religie, religieuze uitingsvormen en/of religieuze             "hetzelfde geslacht." door:
handelingen tegen iemands wil strafbaar stelt. Religieuze
uitingen in de publieke sfeer vallen onder de vrijheid van     D66 vindt dat een huwelijk tussen mensen van hetzelfde
levensbeschouwing. Dit geldt niet voor religieuze kentekenen    geslacht in de gemeente naar hun keuze altijd gesloten moet
gedragen door diegenen die de overheid vertegenwoordigen      kunnen worden. Voor gewetensbezwaarde ambtenaren zal
op het moment dat zij hun functie uitoefenen.           tijdelijke vervanging komen.


CVP am. 91.077               PC/LB : overnemen


indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 3130, voeg toe na "gevolgen hiervan.":

Personen die door het dragen van uniforme kleding de
neutraliteit van het overheidsgezag symboliseren (zoals
rechters, politiemensen, militairen) mogen geen religieuze, of
politieke symbolen dragen. Als iemand, bijvoorbeeld door het
dragen van bepaalde kleding, zijn of haar religieuze opvattin-
gen op een nadrukkelijke wijze naar buiten wil brengen en
daarom geen passende arbeid kan vinden, is de betrokkene
zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
36  D66 congres91 Anders Ja
Hoofdstuk ‘Anders kijken en creëren’              investeringen die producenten doen. D66 is geen voorstander
(vanaf p. 91 van het genummerde CVP)              van een heffing over abonnementsgeld voor internet om
                                auteursrechthebbenden aanvullend te kunnen vergoeden. Wel
In behandeling: amendementen op het hoofdstuk ‘Anders      wil D66 kijken of de markt voor downloaden gestimuleerd kan
kijken en creëren’                       worden daar waar sprake is van marktfalen.

                                BSC: am 91.084 vervalt bij aanname van am 91.082 of 91083.
CVP am. 91.081               PC/LB : ontraden   Bij aanname van am 91.084 vervalt am 91.085.

indiener:    Europa, thema-afdeling
woordvoerder:  Ivo Thijssen                  CVP am. 91.085                 PC/LB : ?
voorstel:    r. 3191, voeg toe na "afgesloten.":
                                indiener:     Economie, thema-afdeling
Internet toegang wordt door D66 beschouwt als een grond-    woordvoerder:   Niels de Vos
recht voor elk individu.                    voorstel:     r. 3193 t/m 3195, vervang “D66 heeft” t/m
                                         “vergoed.” door:

CVP am. 91.082               PC/LB : ontraden   D66 heeft oog voor de belangen van makers. Uitoefening van
                                hun auteursrecht mag evenwel niet worden ingezet als
indiener:    Amsterdam, AV/ Oldenzaal, AV/Utrecht, AV    instrument om verouderde verdienmodellen in stand te
woordvoerder:  Joris Hillebrand/ Yuri Ankoné/Matthijs     houden. Eventuele belemmeringen om te komen tot een
         Dierckx-Kuiper                 innovatief distributie- en verdienmodel via internet moeten
voorstel:    r. 3193 t/m r. 3196, schrap "Auteursrecht"   worden weggenomen, dergelijke initiatieven verdienen steun.
         t/m "worden vergoed."
                                BSC: am 91.085 vervalt bij aanname van am 91.082, 91.083 of
BSC: bij aanname van am 91.082 vervallen am 91.083, 91.084   91.084.
en 91.085.

                                CVP am. 91.086               PC/LB : overnemen
CVP am. 91.083              PC/LB : overnemen
                                indiener:     Floor Terra e.a.
indiener:    Route 66                    woordvoerder:   Floor Terra
woordvoerder:  Martin Heemskerk                voorstel:     r.3197, voeg toe als nieuw punt:
voorstel:    r. 3193 t/m r. 3196, vervang "D66 heeft" t/m
         "worden vergoed." door:            Vergoed
                                Netwerkneutraliteit. D66 wil dat internetproviders zich niet
D66 pleit echter wel voor een beperking of aanpassing van    mogen bemoeien met het internetverkeer van hun abonnees.
het auteursrecht om daamee vernieuwende businessmodellen    Providers mogen bijvoorbeeld niet innovatieve diensten, zoals
kansen te geven.                        internettelefonie, blokkeren. Dat is belangrijk voor de econo-
                                mie, want zo wordt voorkomen dat ISPs de concurrentie
BSC: am 91.083 vervalt bij aanname van am 91.082.        vervalsen. Het is ook goed voor sociale cohesie, want het
Bij aanname van am 91.083 vervallen am. 91.084 en 91.085.    zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde internet.


CVP am. 91.084                 PC/LB :     CVP am. 91.087                PC/LB : ontraden


indiener:    Utrecht, AV                  indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder: Matthijs Dierckx-Kuiper              woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:    r. 3193 t/m 3196, vervang “D66 heeft” t/m   voorstel:     r. 3222, voeg toe na "misbruiken.":
“vergoed.” door:
                                D66 wil dat e-boeken en audioboeken onder het lage BTW
D66 heeft daarbij oog voor het auteursrecht van makers en de  tarief vallen, net als papieren boeken.

                                                   Anders Ja D66 congres91  37
CVP am. 91.088               PC/LB : overnemen    en invoering van een heffing over de omzet van de commerci-
                                  ele omroep ten gunste van de Publieke Omroep.
indiener:     Utrecht, RV
woordvoerder:   Marc Adriani
                                                        PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 3230 t/m r. 3232, vervang "Wat D66      CVP am. 91.092
         betreft" t/m "omroep." door:
                                  indiener:     Haarlem, AV
Wat D66 betreft horen de programma's met culturele of       woordvoerder:   Pablo Meegdes
nieuwswaarde onderzoeksjournalistiek en de orkesten tot de     voorstel:     r. 3254 t/m r. 3258, vervang "Digitale
kerntaken van een publieke omroep.                          televisie" t/m "HDTV." door:

                                  Digitale televisie. Om alle marktpartijen gelijk te behandelen en
CVP am. 91.089               PC/LB : ontraden    ruimte te geven aan innovatieve projecten moet de analoge
                                  kabeldistributie op een ruim van te voren duidelijk gecommu-
indiener:     Route 66                     niceerd moment worden afgeschakeld en pas als meer dan
woordvoerder:   Geoffrey van Bokkum               85% van de toestellen is aangesloten op een digitale ontvan-
voorstel:     r. 3238 t/m r. 3240, schrap "D66 streeft" t/m  ger. Hierdoor komt een derde van de beschikbare ruimte op de
"waarborgt."                            kabel vrij voor nieuwe initiatieven zoals HDTV.


                      PC/LB : ontraden                          PC/LB : ontraden
CVP am. 91.090                           CVP am. 91.093

indiener:     Route 66                     indiener:     Haarlem, AV
woordvoerder:   Geoffrey van Bokkum               woordvoerder:   Pablo Meegdes
voorstel:     r. 3242 t/m r. 3246, vervang "D66 wil" t/m    voorstel:     r. 3260 t/m r. 3264, vervang "Onafhankelijke
         "omroepen." door:                         nationale" t/m "distributeur." door:

D66 pleit voor het afschaffen van de omroepverenigingen en     Consumenteninvloed op de kabel via Regionale Programma-
het omvormen van de Nederlandse publieke omroep tot een      raden. D66 wil een aantal onafhankelijke en regionale pro-
onafhankelijke stichting in navolging van het BBC-model.      grammaraden die de kijkers vertegenwoordigen. Deze nemen
                                  de plaats in van de ruim 50 bestaande programmaraden en
                                  moeten zorgen voor een breed en divers aanbod in het
CVP am. 91.091               PC/LB : ontraden    analoge en digitale basispakket. De kijker moet zelf de
                                  volgorde van zijn voorkeurszenders kunnen bepalen en niet de
indiener:     Amsterdam, AV                  distributeur.
woordvoerder:   Joris Hillebrand
voorstel:     r. 3247, voeg toe als nieuw punt:
                                  CVP am. 91.094                PC/LB : ontraden
Publieke Omroep reclamevrij. D66 is tegen marktverstorende
regelingen. De reclame op de Publieke Omroep is er daar één    indiener:     Zuid-Holland, RV
van. Doordat de Publieke Omroep een vast budget heeft en      woordvoerder:   Erwin Angad-Gaur
dus niet afhankelijk is van reclamegeld, heeft zij geen directe  voorstel:     r. 3321, voeg in als nieuw punt
noodzaak de tarieven op een gezond niveau te houden. Dat
blijkt uit het feit dat de reclametarieven in Nederland aanzien-  Cultureel ondernemerschap. Van belang is creatieven in
lijk lager liggen dan in de ons omringende landen. De commer-   voldoende mate in staat te stellen zich als ondernemer op de
ciële omroepen worden daarin meegezogen en hebben niet de     markt staande te houden. D66 is daarom onder meer voor-
beschikking over een alternatieve financiering uit de publieke   stander van invoering van het auteurscontractenrecht (een
middelen. Daarnaast zou er bij de Publieke Omroep geen       versteviging van de onderhandelingspositie van zelfstandige
prikkel moeten bestaan om programma’s te produceren        auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van produ-
vanwege het feit dat die veel STER-inkomsten genereren. D66    centen, uitgevers en omroepen), zoals dat in de landen om ons
is daarom voorstander van invoering van eenzelfde model als    heen reeds werd ingevoerd. Daarnaast dient de overheid zich
in Frankrijk: afschaffen van de reclame op de Publieke Omroep   ook zelf als opdrachtgever en als subsidiegever van opdracht-

38  D66 congres91 Anders Ja
gevers rekenschap te geven van de rechten van creatieven.  Hoofdstuk ‘Anders handelen in de wereld’
Onder meer de Publieke Omroepen dienen zich bij het     (vanaf p. 98 van het genummerde CVP)
verkrijgen van de voor hen noodzakelijke rechten bewust te
zijn van hun voorbeeldfunctie in de markt.          in behandeling: de amendementen op het hoofdstuk
                               ‘Anders handelen in de wereld’

                               CVP am. 91.095                PC/LB : ontraden


                               indiener:    Zuid-Holland, RV
                               woordvoerder:  Bruce Siemens
                               voorstel:    r. 3346, voeg toe na "beide musea.":

                               Deze zal zich in Den Haag moeten vestigen.


                               CVP am. 91.096               PC/LB : overnemen


                               indiener:    Route 66
                               woordvoerder:  Pieter Copper
                               voorstel:    r. 3453 t/m r. 3454, vervang "Er moet"t/m
                                       "missies." door:

                               Er moet meer aandacht zijn voor de haalbaarheid en uitvoer-
                               baarheid van militaire missies, als ook de gemeenschappelijke
                               exit-criteria.


                               CVP am. 91.097 PC/LB: ontraden        PC/LB : ontraden


                               indiener:    Utrecht
                               woordvoerder:  Karin Jedema
                               voorstel:    r. 3456, voeg toe deelnemen. :

                               Lidstaten die bijdragen aan NAVO operaties leveren in natura,
                               troepenbijdrage, materieel en dergelijke verdienen korting op
                               hun procentuele budgettaire bijdrage


                               CVP am 91.098 LB/PC:overnemen       PC/LB : overnemen


                               indiener     Internationale Veiligheid en defensie,
                               thema-afdeling
                               woordvoerder   Bibi van Ginkel
                               voorstel     r. 3459 t/m r. 3461, vervang "Inlichtingen-"
                                       t/m "strategie."door

                               De EU en de NAVO zijn strategische partners en vullen elkaar
                               aan in het gebruik van diplomatie, ontwikkelingshulp en
                               militaire middelen. De relatie tussen deze twee organisaties
                               dient sterk te verbeteren.
                                                 Anders Ja D66 congres91   39
CVP am 91.099               PC/LB : overnemen  voorstel:     r. 3469, voeg toe nieuwe paragraaf na
                                         'wapensmokkel'
indiener     Internationale Veiligheid en defensie,
thema-afdeling                         Focus op fragiele staten. Nederland richt zich in haar buiten-
woordvoerder   Bibi van Ginkel               land-, veiligheid- en ontwikkelingsbeleid sterk op fragiele
voorstel     r. 3463, voeg toe tussen "kernwapens     staten en zet zich in voor een zo vroeg mogelijke internationale
         worden" en "uit Nederland":         betrokkenheid bij deze staten, door ondersteuning van
                                duurzame ontwikkeling, vredesdiplomatie en opbouw van
in de volgende kabinetsperiode                 maatschappelijke organisaties.


CVP am 91.100               PC/LB : overnemen  CVP am. 91.104                PC/LB : ontraden


indiener     Internationale Veiligheid en defensie,    indiener:     Route 66
thema-afdeling                         woordvoerder:   Pieter Copper
woordvoerder   Bibi van Ginkel               voorstel:     r. 3470 t/m r. 3471, vervang "D66 wil" t/m
voorstel     r. 3465, voeg toe na "Handhaving":               "afrondt." door:

en versterking                         D66 wil dat de NAVO in samenspraak met de internationale
                                partners, bepaalt onder welke voorwaarden de missie in
                                Afghanistan wordt afgerond.
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.101
                                BSC: bij aanname van am 91.104 vervalt am 91.105.
indiener:     Nijmegen, AV
woordvoerder:   Judith Fischer
                                                      PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 3466-3468, vervang “Daarnaast” t/m    CVP am 91.105
         “wapensmokkel.” door:
                                indiener     Internationale Veiligheid en defensie,
Daarnaast bepleit ons land beperking van ontwikkeling en    thema-afdeling
bezit van kleine wapens, clusterbommen en landmijnen en    woordvoerder   Bibi van Ginkel
strenge maatregelen tegen wapensmokkel. Nederland blijft    voorstel     r. 3471 t/m r. 3472, schrap "doet militair"t/m
voorstander blijft van een robuust wapenhandelsverdrag en            ", maar"
voor een betere naleving van de wapenexportcode van de EU.
Onze pensioengelden worden niet meer belegd in kernwa-     BSC: am 91.105 vervalt bij aanname van am 91.104.
pens, landmijnen en clusterbommen.

CVP am 91.102               PC/LB : overnemen  CVP am 91.105b               PC/LB : overnemen


indiener     Internationale Veiligheid en defensie,    indiener     Internationale Veiligheid en defensie,
thema-afdeling                         thema-afdeling
woordvoerder   Bibi van Ginkel               woordvoerder   Bibi van Ginkel
voorstel     r. 3468, voeg toe na "wapensmokkel.":    voorstel     r. 3479, vervang "ontoelaatbaar" door:

Nederland moet een aanjagers- en makelaarsfunctie vervullen  onacceptabel
bij diverse ontwapeningsonderhandelin-gen die de komende
jaren starten.                         CVP am. 91.106               PC/LB : overnemen


                                indiener:     Nijmegen, AV
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.103                         woordvoerder:   Wijbrandt van Schuur
                                voorstel:     r. 3481, voeg toe na “Jordaanoever.”:
indiener:     Nijmegen, AV
woordvoerder:   judith fischer                Sancties in Europees verband kunnen niet uitgesloten worden.

40  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.107               PC/LB : ontraden   CVP am 91.111                PC/LB : overnemen


indiener:    Utrecht, RV                   indiener      Internationale Veiligheid en defensie,
woordvoerder:  Margriet Hoogslag                thema-afdeling
voorstel:    r. 3482, voeg in tussen "burgers." en      woordvoerder    Bibi van Ginkel
         "Europa":                    voorstel      r. 3503 t/m 3506, vervang "Daarnaast" t/m
                                           "Noord Afrika." door:
D66 streeft een veilig en vredig Israel na binnen de grenzen
van 1967. Dat betekent opheffing van de militaire en civiele   In het kader van het voorkomen van terrorisme is het van
bezetting van de "Westbank"(conform resoluties 242 en 383     belang om meer diplomatieke en humanitaire aandacht te
van de VN), waardoor de kans ontstaat op een politiek       schenken aan fragiele staten, hun economische ontwikkelin-
onafhankelijk economisch levensvatbare Palestijnse staat     gen in de (politieke) participatie van hun burgers, zoals
naast Israel, met Oost Jerusalem als hoofdstad. Opschorting    Somalië, Pakistan, Soedan en in Noord Afrika.
van het EU-associatieverdrag met Israel zolang dat land
doorgaat met het bouwen van joodse huizen en nederzettin-
gen in Oost Jerusalem en de Westbank. Volledig gelijke      CVP am. 91.112                PC/LB : overnemen
kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen in Israel. Ook
met Hamas zal gepraat moeten worden; ondermeer om tot       indiener:     Europa, thema-afdeling
afspraken te komen die leiden tot openstelling van de grenzen   woordvoerder:   Ivo Thijssen
van Gaza.                             voorstel:     r. 3516, voeg toe na "gesteund.":

                                 D66 wil dat er volstrekte helderheid wordt verschaft over de rol
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.108                          van Nederland, de EU en de EU Lidstaten bij de illegale CIA
                                 extraordinary renditions en black sites
indiener:    Route 66
woordvoerder:  Joost van der Burgt
voorstel:    r. 3491 t/m r. 3496, schrap "Terroristische"   CVP am 91.113                PC/LB : overnemen
         t/m "partijen."
                                 indiener      Internationale Veiligheid en defensie,
                                 thema-afdeling
CVP am 91.109               PC/LB : overnemen   woordvoerder    Bibi van Ginkel
                                 voorstel      r. 3521 t/m 3523, vervang "Dit betekent" t/m
indiener     Internationale Veiligheid en defensie,               "geweldspectrum." door:
thema-afdeling
woordvoerder   Bibi van Ginkel                 De krijgsmacht concentreert zich meer op stabilisatie- en
voorstel     r. 3500, voeg toe tussen "dreiging." en "Een   normalisatiemissie, die volgen op een eerste militaire interven-
         heldere":                    tie missie. De taken die in stabilisatie en normalisatiemissies
                                 vervuld dienen te worden bestaan onder meer uit het bescher-
Dit kan bijvoorbeeld door betere samenwerking van inlichtin-   men van de burgerbevolking, trainen van politie, opleiden van
gen- en veiligheidsdiensten, waarbij in acht wordt genomen    militairen en bescherming van de rechtsstaat en goed bestuur.
dat de informatie die diensten uitwisselen op rechtmatige wijze
is verkregen.
                                 CVP am. 91.114                PC/LB : ontraden

                      PC/LB : ontraden
CVP am 91.110                           indiener:     Nijmegen, AV
                                 woordvoerder:   judith fischer
indiener     Internationale Veiligheid en defensie,      voorstel:     r. 3523, voeg toe geweldspectrum:
         thema-afdeling
woordvoerder   Bibi van Ginkel                 Bij vredesmissies wordt de rol van vrouwen versterkt (conform
voorstel     r. 3501 t/m r. 3503, schrap "Een heldere" t/m  Veiligheidsraadresolutie 1325). Resolutie 1325 word een prioriteit
         "Palestijns conflict."              binnen defensie en de NAVO en de expertise die Nederland heeft
                                 opgebouwd met het Nationaal Actieplan 1325 wordt ingezet via

                                                     Anders Ja D66 congres91  41
intensieve partnerschappen met overheden en maatschappelijke      CVP am. 91.119               PC/LB : overnemen
organisaties in fragiele staten. Daarnaast wordt de Nederlandse
'pool' van uit te zenden politiefunctionarissen uitgebreid, zodat er  indiener:     Utrecht
meer politiefunctionarissen ingezet kunnen worden in VN missies.    woordvoerder:   Karin Jedema
                                    voorstel:     r. 3551, voeg toe na “consortium. “:

CVP am 91.115                 PC/LB : ontraden    De aanschaf van een vervanger van de F16 hoeft niet de JSF
                                    te zijn, maar er kan ook worden gekozen voor een alternatief,
indiener      Internationale Veiligheid en defensie,       afhankelijk van gestelde eisen en ambities. In het verlengde
thema-afdeling                             hiervan dient nadere besluitvorming plaats te vinden over de
woordvoerder    Bibi van Ginkel                   benodigde aantallen. In de discussie over aantallen dien de
voorstel      r. 3539 t/m r. 3541, vervang "een internatio-    ontwikkeling van onbemande vliegtuigen expliciet te worden
          naal" t/m "noodzakelijk" door:           meegenomen.

een mandaat in overeenstemming met internationaal recht is
noodzakelijk                              CVP am. 91.120               PC/LB : overnemen


                                    indiener:     Utrechtse Heuvelrug
CVP am. 91.116                PC/LB : overnemen    woordvoerder:   Erwin Kamp
                                    voorstel:     r. 3555, voeg toe na “krijgen.”:
indiener:     Oldenzaal, AV
woordvoerder:   Maarten van Rossum                 Tevens wordt heirbij het thuisfront betrokken.
voorstel:     r. 3546, voeg toe als nieuw punt:

                                                          PC/LB : overnemen
*Parlementaire enquete Irak-oorlog. D66 blijft voorstander van     CVP am. 91.121
een parlementaire enquete naar de Nederlandse betrokken-
heid bij de Irak-oorlog.                        indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
                                    woordvoerder:   Paul Hassing; Paul Wolff
                                    voorstel:     r. 3577-3578, vervang “Onderzoek” t/m “ter
                       PC/LB : overnemen
CVP am 91.117                                      harte.” door:

indiener      Internationale Veiligheid en defensie,       D66 deelt de analyse van het recente WRR-rapport dat
thema-afdeling                             internationale samenwerking breder is dan ontwikkelingshulp
woordvoerder    Bibi van Ginkel                   en vindt daarin goede aanknopingspunten voor het moderni-
voorstel      r. 3549 t/m 3551, vervang "Als na" t/m       seren van een internationale samenleving.
          "consortium." door:

D66 wil dat iedere mogelijke vervanging van de F16 op lange      CVP am. 91.122               PC/LB : overnemen
termijn plaats vindt in gezamenlijk Europees verband.
                                    indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
BSC: Bij aanname van am 91.117 vervalt am 91.118.           woordvoerder:   Paul Wolff; Marijn Bosman
                                    voorstel:     r. 3579, vervang “zwaksten” door:

CVP am. 91.118                PC/LB : overnemen    kansarmen

indiener:     Utrecht
woordvoerder:   Karin Jedema                    CVP am. 91.123               PC/LB : overnemen
voorstel:     r. 3551, vervang worden' door:
                                    indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
wordt                                 woordvoerder:   Jorrit Mulder; Joost van der Burgt
                                    voorstel:     r. 3579-3581, vervang “Zeker” t/m “verwer-
BSC: am 91.118 vervalt bij aanname van am 91.117.                    ken.” door:

42  D66 congres91 Anders Ja
Zeker nu zij de grootste klappen van de kredietcrisis, klimaat-  CVP am. 91.128                PC/LB : ontraden
crisis en energiecrisis zullen moeten verwerken.
                                  indiener:     Nijmegen, AV
                                  woordvoerder:   judith fischer
CVP am. 91.124               PC/LB : overnemen    voorstel:     r. 3592, voeg toe na “voorkomen.”:

indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling       De minister van ontwikkelingssamenwerking wordt vervang
woordvoerder:   Alexander Kohnstamm;               door een minister voor Internationale Samenwerking die naast
voorstel:     r. 3581, voeg toe na “moeten verwerken.”:    hulp ook verantwoordelijk is voor de globaliseringsagenda.

Daarnaast is in deze mondiale samenleving een stabiele,
                                                        PC/LB : overnemen
rechtvaardiger en duurzame wereld ook voor Nederland        CVP am. 91.129
belangijker dan ooit.
                                  indiener:     Zuid-Holland, RV
                                  woordvoerder:   Roman Batenburg de Jong
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.125                           voorstel:     r. 3593, voeg toe na "creativiteit.":

indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling       Bij de besteding dient meer nadruk te liggen op het stimuleren
woordvoerder:   Anne-Marijke Podt, Paul Hassing         van zelfredzaamheid in plaats van armoedebestrijding.
voorstel:     r. 3583-3584, vervang “Met een” t/m
         “resultaten.” door:
                                                         PC/LB : ontraden
                                  CVP am. 91.130
Daarbij past een langere termijnvisie, en planning en evaluaties
dienen daar sterk rekening mee te houden.             indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
                                  woordvoerder:   Paul Hassing
                                  voorstel:     r. 3593, voeg toe als nieuw punt:
CVP am. 91.126               PC/LB : overnemen
                                  * Minister voor internationale samenwerking. De minister voor
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling       ontwikkelingssamenwerking wordt vervang door een minister
woordvoerder:   Paul Hassing; Joost van der Burgt        voor internationale samenwerking, belast met beleidscoheren-
voorstel:     r. 3584, voeg toe na “aantoonbare resulta-    tie, mondiale vraagstukken en ontwikkelingssamenwerking.
         ten.”:

De bilaterale samenwerking zal sterker dan nu het geval is zich  CVP am. 91.131                PC/LB : overnemen
laten leiden door de vraag uit ontwikkelingslanden.
                                  indiener:     Route 66
                                  woordvoerder:   Jonneke de Koning
CVP am. 91.127               PC/LB : ontraden    voorstel:     r. 3597 t/m r. 3598, vervang "Ten behoeve
                                           van" t/m "beperkt." door:
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
woordvoerder:   Anne-Marijke Podt; Joost van der Burgt      Ten behoeve van de effectiviteit wordt het aantal bilaterale
voorstel:     r. 3585-3587, vervang “ Voor D66” t/m “op    relaties terug gebracht.
         internationale fora.” door:

Voor D66 geldt als uitgangspunt het streven dat mensen in
ontwikkelingslanden hun lot in eigen handen moeten kunnen
nemen en hun eigen keuzen moeten kunnen maken.
                                                     Anders Ja D66 congres91  43
CVP am. 91.132                PC/LB : ontraden   CVP am. 91.137                PC/LB : ontraden


indiener:      Utrecht, AV                   indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
woordvoerder:    Karin Jedema                  woordvoerder:   Anne-Marijke Podt, Jonneke de Koning
voorstel:      r. 3598, voeg toe na “beperkt.”:        voorstel:     r. 3603, voeg toe na “diplomatieke dienst.”:

Er wordt afgezien van lumpsum bijdragen zoals begrotings-      D66 is voorstander van het gradueel afbouwen van alle
steun, zonder dat hier specifieke doelstellingen en verant-     bilaterale hulp ten faveure van een sterke Europese ontwikke-
woording van de regeringsverantwoordelijke tegenover staan     lingsorganisatie. De transitie van nationaal bilateraal naar
                                  Europees bilateraal loopt parallel aan de proefssionalisering
                                  van de Europese afstemming van het beleid.
CVP am. 91.133                PC/LB : ontraden


indiener:      Internationale zaken, thema-afdeling      CVP am. 91.138               PC/LB : overnemen
woordvoerder:    Robert Jan Terkuile, Joost van der Burgt
voorstel:      r. 3598, voeg toe na relaties beperkt:     indiener:     Route 66
                                  woordvoerder:   Joost van der Burgt
De gecoördineerde hulp reageert op de hulpvraag vanuit de      voorstel:     r. 3604 t/m r. 3606, vervang "Het bevorde-
bevolking.                                       ren" t/m "hoogste prioriteit." door:

                                  Het bevorderen van goed bestuur en tegengaan van corruptie
                       PC/LB : overnemen
CVP am. 91.134                           verdient een hoge prioriteit.

indiener:      Internationale zaken, thema-afdeling
                                                        PC/LB : overnemen
woordvoerder:    Marijn Bosman; Paul Hassing           CVP am. 91.139
voorstel:      r. 3601, voeg toe na “via de VN”:
                                  indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
en andere multilaterale instellingen.                woordvoerder:   Wouter Dol
                                  voorstel:     r. 3607-3609, vervang Stabiliteit, de ontwik-
                                            keling t/m elke ontwikkelingsstrategie. Door:
                       PC/LB : overnemen
CVP am. 91.135
                                  Ondersteuning van ontwikkeling naar een democratische
indiener:      Internationale zaken, thema-afdeling      rechtsstaat en onafhankelijke politieke partijen, versterking van
woordvoerder:    Marijn Bosman; Paul Hassing           het maatschappelijk middenveld, versterking van persvrijheid,
voorstel:      r. 3601, vervang “via” door:          en verbetering van juridische bescherming van het bedrijfsleven
                                  is vast onderdeel van elke ontwikkelingsstrategie.
door
                                  BSC: bij aanname van am 91.139 wordt am 91.140 hierop van
                                  toepassing.
                       PC/LB : overnemen
CVP am. 91.136

indiener:      België en Luxemburg, AV             CVP am. 91.140                PC/LB : ontraden
woordvoerder:    Jacqueline van der Woude
voorstel:      r. 3601 en r. 3597, verplaats de zin "Afstem-  indiener:     Europa, thema-afdeling
          ming binnen"t/m "diplomatieke dienst."     woordvoerder:   Ivo Thijssen
          tussen "ingezet." en "Ten behoeve van" (r.   voorstel:     r. 3607, voeg toe tussen "rechtsstaat, " en
          3597)                               "een maatschappelijk":

                                  een sterke en vrije digitale sector,

                                  BSC: am 91.140 wordt van toepassing op am 91.139 indien
                                  die is aangenomen.

44   D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.141              PC/LB : overnemen
                                 D66 steunt het tegengaan van versnippering door de vermin-
                                 dering van het aantal te subsidiëren organisaties. D66 wil
indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling      tevens subsidieafhankelijkheid van Ngo's tegengaan.
woordvoerder:  Wouter Dol; Robert Jan Terkuile
voorstel:    r. 3610-3611, schrap “alleen vasthoudend”    BSC: am 91.145 vervalt bij aanname van am 91.144.
         t/m “weg ruimen.”

                                                      PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.146
                     PC/LB : overnemen
CVP am. 91.142
                                 indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling
indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling      woordvoerder:  Jonneke de Koning; marijn Bosman
woordvoerder:  Anne-Marijke Podt, Alexander Kohnstamm     voorstel:    r. 3624-3627, schrap “HIV-AIDS” t/m
voorstel:    r. 3612, voeg toe als nieuw punt:                “prioriteit.”

* Innovatie. D66 wil binnen internationale samenwerking ruimte  BSC: bij aanname van am 91.146 vervalt am 91.147.
voor innovatie, en doordacht en vraaggestuurd experimente-
ren. Lastige interventies, bijvoorbeeld in moeilijke gebieden
met weinig andere donoren, moeten op hun eigen merites      CVP am. 91.147              PC/LB : overnemen
beoordeeld worden.
                                 indiener:    Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Caroline de Jong
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.143                          voorstel:    r. 3627, voeg toe prioriteit:

indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling      Dat geldt ook met name voor de toegang tot family planning
woordvoerder:  Paul Hassing; Anne-Marijke Podt         (middelen voor geboorteplanning/ beperking)
voorstel:    r. 3613 t/m 3616, schrap “Kennisontwikke-
         ling” t/m “instellingen.”            BSC: am 91.147 vervalt bij aanname van am 91.146.


CVP am. 91.144              PC/LB : overnemen   CVP am. 91.148              PC/LB : overnemen


indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling      indiener:    Utrecht, AV
woordvoerder:  Jonneke de Koning, Alexander Kohnstamm     woordvoerder:  Karin Jedema
voorstel:    r. 3618-3621, vervang Particuliere hulporga-  voorstel:    r. 3631, voeg toe tussen “Ontwikkelingslan-
         nisaties t/m drastisch te verminderen. Door:           den” en “moeten”:

Particuliere hulporganisaties (Ngo's) kunnen een duidelijke   en opkomende economieën als China, India, Brazilië en
meerwaarde bieden vanwege hun ruime kennis en ervaring.     Zuid-Afrika
D66 steunt het tegengaan van versnippering en wil het aantal
te subsidiëren organisaties, alsmede hun afhankelijkheid van
de Nederlandse overheid drastisch te verminderen.        CVP am. 91.149              PC/LB : overnemen


BSC: bij aanname van am 91.144 vervalt am 91.145.        indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Joost van der Burgt;
                                 voorstel:    r. 3631, vervang grotere Door:
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.145
                                 meer gelijkwaardige
indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling
woordvoerder:  Alexander Kohnstamm
voorstel:    r. 3618-3621, vervang Particuliere hulporga-
         nisaties t/m drastisch te verminderen. Door:


                                                  Anders Ja D66 congres91  45
CVP am. 91.150               PC/LB : overnemen   investeren in het digitaal en online beschikbaar maken van
                                 kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van vrij toegankelijke
indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling      leermiddelen.
woordvoerder:   Petra Stienen
voorstel:     r. 3632, voeg toe tussen "organisaties." en
         "De rol"                    CVP am. 91.155               PC/LB : overnemen


D66 bepleit dat de beloningstructuren bij internationale en   indiener:     Afdeling Deventer
multilaterale VN organisaties herzien worden zodat er geen    woordvoerder:
perverse prikkels voor internationale ambtenaren blijven     voorstel:     r. 3640, voeg toe na “in Afrika.”:
bestaan.
                                 Ook meent D66 dat een actieve betrokkenheid van de private
                                 sector een voorwaarde is voor innovatie en resultaat in
CVP am. 91.151               PC/LB : overnemen   ontwikkelingssamenwerking.

indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
woordvoerder:   Joost van der Burgt; Paul Wolff        CVP am. 91.156                PC/LB : overnemen
voorstel:     r. 3632, vervang “rol” door:
                                 indiener:     België en Luxemburg, AV
samenstelling                          woordvoerder:   Rogier Chorus
                                 voorstel:     r. 3643 t/m r. 3644, vervang "Handel." t/m
                                          "principes." door:
CVP am. 91.152               PC/LB : overnemen
                                 Wij blijven ons inzetten voor een betere toegang tot markten
indiener:     Europa, thema-afdeling             wereldwijd en voor de verspreiding van fair trade principes.
woordvoerder:   Ivo Thijssen                  Nederland moet meer vaart zetten achter de Doha-onderhan-
voorstel:     r. 3633, voeg toe na "verhoudingen.":     delingen van het WTO (wereldhandelsorganisatie) over de
                                 verdere vrijmaking van de wereldhandel.
Bovendien zal de EU binnen multilaterale instellingen zoveel
mogelijk met één stem spreken.                  BSC: bij aanname van am 91.156 vervallen am 91.157 en 91.158.


CVP am. 91.153               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.157                PC/LB : ontraden


indiener:     Utrecht, AV                  indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Karin Jedema                  woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 3633, schrap “               voorstel:     r. 3643 t/m r. 3644, vervang "We blijven" t/m
                                          "fair trade principes." door:

CVP am. 91.154               PC/LB : overnemen   We blijven ons inzetten voor het afbouwen van handelsbarriè-
                                 res wereldwijd en voor de verspreiding van fair trade principes.
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
woordvoerder:   Jorrit Mulder; Wouter Dol           BSC: am 91.157 vervalt bij aanname van am 91.156.
voorstel:     r. 3635-3641, vervang “Voortbouwend” t/m    Bij aanname van am 91.157 vervalt am 91.158.
         “instrumenten.” door:

Voortbouwend op het vertrouwen in de kracht van mensen wil    CVP am. 91.158                PC/LB : overnemen
D66 een inhoudelijke focus op kennisuitwisseling en economi-
sche ontplooiing. D66 denkt hierbij aan investeren in samen-   indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling
werking en uitwisseling tussen kennisclusters uit Nederland en  woordvoerder:   Paul Wolff; Marianne Douma
hun tegenhangers in ontwikkelingslanden, zoals universiteiten,  voorstel:     r. 3643, vervang We blijven t/m fair trade
onderzoekscentra, bedrijven en scholen. Daarnaast wil D66             principes. Door:

46  D66 congres91 Anders Ja
We blijven ons inzetten voor vrije toegang tot onze markten,   CVP am. 91.163              PC/LB : overnemen
het opheffen van handelsverstorende subsidies en het
tegengaan van belastingvermijding.                indiener:    Nijmegen, AV
                                 woordvoerder:  judith fischer
BSC: am 91.158 vervalt bij aanname van am 91.156 of am      voorstel:    r. 3658, voeg toe als nieuw punt:
91.157.
                                 Internationale aankopen en concessies van land. Nederland
                                 bevordert door een actieve opstelling in de EU, de Wereldbank
CVP am. 91.159               PC/LB : overnemen  en de FAO dat bij internationale aankopen en concessies van
                                 land meer aandacht wordt besteed aan de mogelijke nega-
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling      tieve gevolgen voor de inheemse bevolking.
woordvoerder:   Marianne Douma
voorstel:     r. 3644, voeg toe na” fair trade principes”:
                                 CVP am. 91.164               PC/LB : overnemen
Ook wanneer de WTO-onderhandelingen vertraging oplopen
kiest Nederland ervoor zelfstandig uitvoering te geven aan het  indiener:    Europa, thema-afdeling
voornemen de subsidies tot 2013 af te schaffen. In de onder-   woordvoerder:  Ivo Thijssen
handelingen over de hervormingen van het Gemeenschappe-     voorstel:    r. 3667 t/m r. 3673, vervang "D66 wil" t/m
lijk Landbouwbeleid van de EU vanaf 2013 zet Nederland zich            "Europese Unie." door:
ervoor in het totaal aan handelsverstorende subsidies voor de
Europese landbouw terug te brengen.               D66 wil dat het primaat van ons buitenlands beleid loopt via de
                                 Europese Unie. Een sterk en verenigd Europa dat spreekt met
                                 1 stem versterkt Transatlantisch bondgenootschap. Europa
CVP am. 91.160                PC/LB : ontraden  moet investeren in de familie van democratieën, ook in andere
                                 landen waar we ook handelsbetrekkingen mee onderhouden.
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling      Het beschermen van de mensenrechten staat bij al deze
woordvoerder:   Paul Hassing, joost van der Burgt       relaties centraal en vormt ook de leidraad bij de Nederlandse
voorstel:     r. 3646-3652, schrap “Natuurbehoud.” t/m    inzet in het beleid van de Europese Unie.
         “overheden.”

                                                      PC/LB : overnemen
BSC: bij aanname van am 91.160 vervalt am 91.161.        CVP am. 91.165

                                 indiener:    Europa, thema-afdeling
CVP am. 91.161               PC/LB : overnemen  woordvoerder:  Tjeerd Dierckxsens
                                 voorstel:    r. 3679, voeg toe na "Europese Commissie.":
indiener:     De Wolden, AV
woordvoerder:   jurr van Dalen                 Daarnaast is D66 voor het afschaffen van het roulerend
voorstel:     r. 3652, voeg toe na “overheden.”:       voorzitterschap binnen de EU.

D66 steunt het internationale bosbehoudprogramma en de
inzet van extra middelen voor de Guyanashieldlanden waaron-   CVP am. 91.166               PC/LB : overnemen
der Suriname.
                                 indiener:    Europa, thema-afdeling
BSC: am 91.161 vervalt bij aanname van am 91.160.        woordvoerder:  Ivo Thijssen
                                 voorstel:    r. 3683 t/m r. 3684, vervang "Naar Deens"
                                         t/m "worden betrokken." door:
CVP am. 91.162                PC/LB : ontraden
                                 De Tweede Kamer dient eerder bij de Europese besluitvorming
indiener:    Internationale zaken, thema-afdeling      te worden betrokken.
woordvoerder: Robert Jan Terkuile, Jonneke de Koning
voorstel:    r. 3654-3657, schrap “Milieuaspecten” t/m    BSC: bij aanname van am 91.166 vervalt am 91.167.
“ontwikkelingslanden.”

                                                   Anders Ja D66 congres91  47
CVP am. 91.167               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.171               PC/LB : ontraden


indiener:     Nijmegen, AV                  indiener:    Rotterdam, AV
woordvoerder:   robert van geffen               woordvoerder:  R. Aantjes
voorstel:     r. 3683, vervang “Naar” t/m “Kamer”' door:   voorstel:    r. 3697, voeg toe na "overneemt.":

De Tweede kamer dient                      Nederland neemt hierin een voortrekkersrol op zich, eventueel
                                 in Benelux verband.
BSC: am 91.167 vervalt bij aanname van am 91.166.

                                                      PC/LB : overnemen
                                 CVP am. 91.172
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.168
                                 indiener:    Utrecht, AV
indiener:     Europa, thema-afdeling             woordvoerder:  Karen Jedema
woordvoerder:   Ivo Thijssen                  voorstel:    r. 3697, voeg toe overneemt. :
voorstel:     r. 3688, voeg toe tussen "Turkije" en
         "- kunnen":                  Nederland kan vanwege een herbezinning op taken en
                                 activiteiten en vanwege de komst van de diplomatieke dienst
en de Balkan                           van de EU een (aanzienlijk) aantal ambassades afstoten


CVP am. 91.169               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.173              PC/LB : overnemen


indiener:     Europa, thema-afdeling             indiener:    Rotterdam, AV
woordvoerder:   Ivo Thijssen                  woordvoerder:  R. Aantjes
voorstel:     r. 3691 t/m 3693, vervang "EU afdrachten"   voorstel:    r. 3703, voeg toe na "worden terugge-
         t/m "afdragen." door:                      bracht.":

Intensievere betrokkenheid bij Europa. De coördinatie van de   Waar mogelijk kunnen er bezuinigingen gerealiseerd worden
inzet van Nederland in Europa moet door Algemene Zaken      door missies samen te voegen en te sluiten.
gebeuren, in plaats van Buitenlandse Zaken. De Tweede
Kamer eerder bij Europese besluitvorming te worden betrok-
ken. Ingrijpende wijzigingen van het Europees verdrag kunnen   CVP am. 91.174               PC/LB : ontraden
alleen bij Europees referendum worden goedgekeurd.
                                 indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Petra Stienen
CVP am. 91.170               PC/LB : overnemen   voorstel:    r. 3705 t/m r. 3706, schrap "Guantánamo
                                         Bay" t/m "Europa."
indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 3694, voeg toe als nieuw punt:       CVP am. 91.175              PC/LB : overnemen


EU begroting [dikgedrukt] De huidige Europese begroting is    indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
onvoldoende gericht op de uitdagingen van morgen. D66 pleit   woordvoerder:  Petra Stienen
daarom voor een voor een grondige hervorming van de       voorstel:    r. 3713, schrap "Nederlandse"
Europese begroting. In het licht van de forse bezuinigingen in
de Europese lidstaten, mag ook op de Europese begroting
                                                      PC/LB : overnemen
bezuinigd worden. D66 ziet daarbij met name ruimte voor het   CVP am. 91.176
afbouwen van inkomenssteun aan boeren.
                                 indiener:    Europa, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Ivo Thijssen
                                 voorstel:    r. 3718, voeg toe na "agenderend optreedt":

48  D66 congres91 Anders Ja
en bedreigde mensenrechten verdedigers snel tijdelijke      Hoofdstuk ‘Anders energie opwekken en ge-
opvang kan bieden                         bruiken’ (vanaf p. 53 van het genummerde CVP)

                                 In behandeling: amendementen op het hoofdstuk ‘Anders
CVP am. 91.177               PC/LB : overnemen   energie opwekken en gebruiken’

indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
woordvoerder:  Petra Stienen                  CVP am. 91.181                PC/LB : ontraden
voorstel:    r. 3728 t/m r. 3730, vervang "Rechtspraak"
         t/m "conflicten." door:             indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
                                 woordvoerder:   Marco Witschge
Rechtspraak en waarheidsvinding kunnen een deel uitmaken     voorstel:     r. 1651, voeg toe als nieuw punt:
van het voorkomen en beeindigingen van conflicten.
                                 D66 pleit ervoor om duidelijke langjarige randvoorwaarden
                                 voor een succesvolle versnelde omslag naar volledig her-
CVP am 91.180                  PC/LB :      nieuwbare energie in 2050 vast te leggen een Deltawet Nieuwe
                                 Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop
indiener     Internationale Veiligheid en defensie,      ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties
thema-afdeling
woordvoerder   Bibi van Ginkel
voorstel     r. 3731, vervang "vanuit haar" t/m "internati-  CVP am. 91.182                PC/LB : ontraden
         onaal recht," door:
                                 indiener:     Rotterdam, AV
met Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld,       woordvoerder:   Job Swens
                                 voorstel:     r. 1651 t/m r. 1934, vervang in dit hoofdstuk
                                          "wind, water en zon" door:

                                 wind, water, zon en biobrandstoffen


                                 CVP am. 91.183                PC/LB : ontraden


                                 indiener:     Rotterdam, AV
                                 woordvoerder:   Job Swens
                                 voorstel:     r. 1651 t/m r. 1934, vervang in dit hoofdstuk
                                          "CO2" door:

                                 broeikasgassen


                                 CVP am. 91.184               PC/LB : overnemen


                                 indiener:     Route 66
                                 woordvoerder:   Marc van der Ham
                                 voorstel:     r. 1672 t/m r. 1679, vervang "Een probleem"
                                          t/m "energiekosten dalen" door:

                                 Een probleem is dat wanneer woningcorporaties investeren in
                                 de isolatie van huizen, zij dit niet eenvoudig kunnen terugver-
                                 dienen. Het is hierdoor niet rendabel om deze investeringen te
                                 doen. D66 wil deze problematiek oplossen door de introductie
                                 van een “totale woonlasten” aanpak. In dat geval kunnen

                                                    Anders Ja D66 congres91  49
woningcorporaties de investeringen verrekenen met een        CVP am. 91.189               PC/LB : ontraden
tijdelijke isolatievergoeding ten hoogte van de besparing van
de energielasten tot dat de totale investering is terug verdiend.  indiener:     Zuid-Holland, RV
Hiermee wordt gegarandeerd dat uiteindelijk de huurder       woordvoerder:   Robert van Asten
profiteert van de gerealiseerde besparing.             voorstel:     r. 1713 t/m 1715, vervang "Via het BTW-
                                           tarief" t/m "verdelen')"door:

CVP am. 91.185               PC/LB : overnemen    Door de invoering van een toeslag op bepaalde belastende
                                  producten zoals vlees, kan de overheid gericht de groei in de
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling       consumptie hiervan ontmoedigen. (Zie ook het hoofdstuk
woordvoerder:   Evert du Marchie van V.              „Anders verdienen en verdelen”)
voorstel:     r. 1685 t/m 1690, vervang “Energiezuinige”
         t/m “verdienen.” door:              BSC: am 91.189 vervalt bij aanname van am 91.188.

Ook koopwoningen moeten energiezuiniger worden. Ieder huis
dat aangekocht wordt is reeds verplicht om een energielabel     CVP am. 91.190                PC/LB : ontraden
te hebben. D66 stelt voor om kopers van een huis verplicht
een verbetering in de energiehuishouding van hun nieuwe       indiener:     Rotterdam, AV
woning te laten maken tot ten minste energielabel B. Deze      woordvoerder:   Job Swens
verplichting geldt alleen als de investering binnen 7 jaar kan   voorstel:     r. 1735, voeg toe als nieuw punt:
worden terug verdiend.
                                  Internationalisatie van kosten. D66 wil dat de werkelijke kosten
                                  van opwekking van energie, inclusief de kosten van de
CVP am. 91.186                PC/LB : ontraden    maatschappelijke en medische consequenties, worden
                                  doorberekend in de prijs van die energie.
indiener:     Route 66
woordvoerder:   Jenno van Bello
voorstel:     r. 1695 t/m r. 1698, schrap "Makkelijker     CVP am. 91.191               PC/LB : overnemen
         isoleren."t/m "vergunningen overneemt."
                                  indiener:     Utrecht, AV
                                  woordvoerder:   Elmer Klaasen
CVP am. 91.187                PC/LB : ontraden    voorstel:     r. 1749 t/m 1750, vervang “D66 wil”t/m
                                           “gelijkgetrokken.” door:
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
woordvoerder:   dirk van den berg                 D66 wil dat de energiebelastingtarieven van klein- en grootver-
voorstel:     r. 1707, voeg toe navolging:           bruikers worden gelijkgetrokken

Gedragsbeïnvloeding werkt het best dicht bij de burger.
Daarom dienen vooral gemeenten verplicht te worden een       CVP am. 91.192                PC/LB : ontraden
actieve rol te spelen bij de bevordering van het energiebewust-
zijn van de burgers.                        indiener:     Utrecht, AV
                                  woordvoerder:   Elmer Klaasen
                                  voorstel:     r. 1765 t/m 1773, vervang “Vergroening” t/m
CVP am. 91.188                PC/LB : ontraden             “energielabel.” door:

indiener:     Rotterdam, AV                   Bevorder groen gedrag. D66 wil een hogere ecotax op
woordvoerder:   Marcel Mos                    energiegebruik. Hierbij wordt gedifferentieerd naar schone en
voorstel:     r. 1713 t/m 1715, schrap "Kiloknallertax" t/m   niet schone energie. Deze ecotax moet zodanig zijn dat
         "verdelen')                    investeren in energiebesparing gaat lonen. Dit wordt aange-
                                  vuld met subsidies om de drempel van energiebesparing zo
BSC: bij aanname van am 91.188 vervalt am 91.189.          laag mogelijk te maken.


50  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.193                PC/LB : overnemen    instantie is de regeling bedoeld voor zon-energie, wind-op-
                                   land, en biogas, maar nieuwe veelbelovende technologieën
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling       moeten in de
woordvoerder:   GertJan Eg
voorstel:     r. 1774, voeg toe nieuwe punt
                                   CVP am. 91.197               PC/LB : ontraden
Recycling gaat voor energie uit afval.
                                   indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
                                   woordvoerder:  Jasper Hörmann
CVP am. 91.194                   PC/LB :      voorstel:    r. 1808, voeg toe na "kunnen profiteren.":

indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling       Om de transitie naar een energiezuinige en duurzame energie-
woordvoerder:   Marco Witschge                   voorziening vanuit de overheid te kunnen stimuleren, streeft
voorstel:     r. 1787, voeg toe na “in 2020.”:          D66 ernaar om de Nederlandse aardgasbaten (uit de exploita-
                                   tie van het aardgasveld in Slochteren) in toenemende mate ten
Ter stimulering van hernieuwbare energie, dient er een        goede te laten komen aan maatregelen ter bevordering van
wettelijke verplichting voor alle energieleveranciers in Neder-    energiebesparing en/of verduurzaming, met een minimum van
land te komen om een toenemend minimum aandeel her-          50% van alle Nederlandse aardgasbaten in 2020.
nieuwbaar opgewekte elektriciteit in hun energiemix te
hebben, met als targets: 10% in 2010, 15% in 2015, 30% in
                                                         PC/LB : ontraden
2020, 95% in 2040 en 100% in 2050. Hiernaast maakt          CVP am. 91.198
energiebesparing een belangrijk deel uit van het energietransi-
tiebeleid, met als doelstelling 3% besparing per jaar.        indiener:    Route 66
                                   woordvoerder:  Jenno van Bello
                                   voorstel:    r. 1813 t/m 1815, schrap "met concrete"t/m
CVP am. 91.195                PC/LB : overnemen            "goedgekeurd is."

indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
woordvoerder:   Evert du Marchie van V.              CVP am. 91.199              PC/LB : overnemen
voorstel:     r. 1794, voeg tussen “zijn.”en “D66 wil”:
                                   indiener:    Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
en dient te worden losgekoppeld van de rijksbegroting         woordvoerder:  Evert du Marchie van V.
                                   voorstel:    r. 1822 t/ m 1823, vervang “In Europese” t/m
                                            “onderzocht.” door:
CVP am. 91.196                 PC/LB : ontraden
                                   Nederland moet volop gaan deelnemen aan het North Seas
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling       Countries Offshore Grid Initiative voor de aanleg van een
woordvoerder:   Evert du Marchie van V.              grensoverschrijdend netwerk in de Noordzee en de kuststaten.
voorstel:     r. 1800, vervang “Dit” t/m “profiteren” door:

Stroomleveranciers moeten wettelijk verplicht worden om,       CVP am. 91.200               PC/LB : ontraden
wanneer hun particuliere klanten overschakelen van consu-
ment naar producent van groene elektriciteit, de groene        indiener:    Rotterdam, AV
stroom aan te kopen tegen een technologie-specifiek basista-     woordvoerder:  Job Swens
rief dat voor 20 jaar lang vast ligt. Dit geeft een investeringsze-  voorstel:    r. 1825 t/m 1827, vervang "D66 wil" t/m
kerheid, die bijvoorbeeld in Duitsland tot een sterke groei van            "elektriciteitsnet." door:
groene stroom heeft geleid. Het goedkoper worden van de
technologie maakt het de overheid mogelijk om de basistarie-     D66 wil dat Nederland afspraken maakt met Zuid Europese
ven voor elektriciteit uit nieuwe investeringen jaarlijks naar    landen over investeringen in zonne-energie aldaar en terugle-
beneden bij te stellen. De regeling moet een open einde        ververgoeding van zonnestroom aan het electriciteitsnet.
kennen zodat burgers en vooral fabrikanten en installateurs
die projecten bouwen meer zekerheid hebben. In eerste

                                                     Anders Ja D66 congres91  51
CVP am. 91.201                 PC/LB : ontraden    CVP am. 91.205                PC/LB : ontraden


indiener:     Rotterdam, AV                    indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
woordvoerder:   Job Swens                      woordvoerder:   Marco Witschge
voorstel:     r. 1831 t/m 1832, schrap "het DESETEC        voorstel:     r. 1843, vervang kolencentrales' door:
          consortium voor"
                                    energiecentrales

CVP am. 91.202                 PC/LB : ontraden    BSC: am 91.205 vervalt bij aanname van am 91.204.

indiener:     Rotterdam, AV
woordvoerder:   Job Swens                      CVP am. 91.206                PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 1833, vervang "Noord-Afrika" door:
                                    indiener:     Rotterdam, AV
Zuid-Europa                               woordvoerder:   Job Swens
                                    voorstel:     r. 1843, schrap "die meer"t/m "uitstoten"

CVP am. 91.203                 PC/LB : ontraden    BSC: am 91.206 vervalt bij aanname van am 91.204.

indiener:     Utrecht, AV
                                                          PC/LB : overnemen
woordvoerder:   Elmer Klaasen                    CVP am. 91.207
voorstel:     r. 1833, voeg toe als nieuw punt
                                    indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
Aardwarmte en warmtekrachtkoppeling. D66 wil dat alle          woordvoerder:   Marco Witschge
duurzame energiebronnen worden ingezet die technisch          voorstel:     r. 1844, vervang “centrales” door:
haalbaar zijn. Investeringen in alternatieven als aardwarmte en
warmtekrachtkoppeling worden gestimuleerd. Voor kleinscha-       kolencentrales
lige toepassingen wordt de vergunningprocedure vereenvou-
digd en komen subsidies.                        BSC: am 91.207 vervalt bij aanname van am 91.204.


CVP am. 91.204                 PC/LB : ontraden    CVP am. 91.208                PC/LB : ontraden


indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling        indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Marco Witschge                    woordvoerder:   Geertjan Wenneker
voorstel:     r. 1842 t/m 1847, vervang “Beperk” t/m        voorstel:     r. 1845 t/m r. 1847, vervang "Kolencentrales"
          “financieren.” door:                          t/m "financieren." door:

D66 wil geen vergunningen meer verlenen aan de nieuwbouw        Voordat langjarige ervaring met de ondergrondse opslag van CO2
van energiecentrales die meer dan 350 gram CO2 per kWh         opgedaan is, vindt geen opslag onder woongebieden plaats.
elektriciteit uitstoten. Vanaf 2020 zullen bovendien alle in operatie
zijnde energiecentrales bij wet verplicht worden om aan deze 350    BSC: am 91.208 vervalt bij aanname van am 91.204. Bij aanname
gram norm te voldoen, eventueel door – indien bewezen veilig en     van am 91.208 vervallen am. 91.209, 91.210 en 91.211
rendabel - het afvangen en opslaan van CO2. Vanwege het
principe dat de vervuiler betaalt, zal de overheid geen subsidie    CVP am. 91.209                PC/LB : ontraden
meer verstrekken voor de ontwikkeling van CO2-opslagtechnolo-
gie. Vanuit consequente fiscale vergroening dient ook de        indiener:     Utrecht
vrijstelling van accijnzen voor kolen afgeschaft te worden door     woordvoerder:   Mark Sanders
stapsgewijze invoering van een jaarlijks stijgende kolenaccijns.    voorstel:     r. 1845 t/m 1847, schrap “Kolen-centrales”
                                              t/m “financieren.”
BSC: bij aanname van am 91.204 vervallen de am 91.205,
91.206, 91.207, 91.208, 91.209, 91.210, 91.211 en 91.212.        BSC: am 91.209 vervalt bij aanname van am 91.204 of 91.208

52  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.210                PC/LB : ontraden  de hoge kosten en lange oprichtings- en levensduur de deur
                                 voor een echte duurzame oplossing langdurig op slot. Daarom
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling     wil D66 kernenergie ook niet als interim oplossing.
woordvoerder:   Marco Witschge
voorstel:     r. 1846 t/m 1847, vervang “De overheid” t/m  BSC: bij aanname van am 91.213 vervallen de am. 91.214,
         “financieren.” door:              91.215, 91.216 en 9.217.

De overheid draagt niet bij aan financiering van CO2 afvang en
opslag ten behoeve van kolencentrales              CVP am. 91.214               PC/LB : overnemen


BSC: am 91.210 vervalt bij aanname van am 91.204 of am      indiener:     Economie, thema-afdeling en afdeling
91.208.                             Utrecht
                                 woordvoerder:   Mark Sanders
                                 voorstel:     r. 1849 t/m 1859, vervang “Kernenergie” t/m
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.211                                   “energievoorziening.” door:

indiener:     Utrecht, AV                  Kernenergie kan alleen een optie worden in een samenhan-
woordvoerder:   Maud Diepeveen                 gend plan voor energietransitie en pas nadat Nederland tot het
voorstel:     r. 1847, voeg toe na ”financieren.” :     uiterste is gegaan in energiebesparing en hernieuwbare
                                 energiebronnen niet of onvoldoende in de resterende energie-
Dit zal niet ten koste gaan van middelen voor financiering van  vraag kunnen voorzien. Energieoverschotten uit ons omrin-
duurzame energietechnieken. De financiering van CO2opslag    gende landen moeten daarbij nadrukkelijk meegewogen
zal worden betaald uit een extra heffing op energie uit kolen-  worden. Vanwege problemen met nucleair afval, de zeer lange
centrales.                            bouwduur (meer dan 15 jaar), de hoge base-load, eindige
                                 uraniumvoorraden en het verdringen van duurzame energie is
BSC: am 91.211 vervalt bij aanname van am 91.204 of 91.208.   kernenergie geen goede transitiebrandstof. Mocht onver-
                                 hoopt, na alle andere inspanningen, kernenergie toch noodza-
                                 kelijk zijn dan kan dit alleen als het zich in een ' fair level
CVP am. 91.212                PC/LB : ontraden  playing field' kan handhaven in de concurrentie met alterna-
                                 tieven en alleen in combinatie met wettelijke afspraken over
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling     verduurzaming van de overige energievoorziening. D66 is
woordvoerder:   Marco Witschge                 daarbij tegen elke vorm van verkapte staatsteun aan kernener-
voorstel:     r. 1847, voeg toe na “financieren.”:      gie. Ook de kosten voor bijvoorbeeld de beveiliging, de
                                 verzekering van risico’s voor de samenleving evenals de kost
Het gebruik van kolen wordt middels de invoering van een     van het transport, verwerking en opslag van nucleair afval
kolenbelasting ontmoedigd.                    dienen volledig door de exploitant gedragen te worden.

BSC: am 91.212 vervalt bij aanname van am 91.204 of 91.208.   BSC: am 91.214 vervalt bij aanname van am 91.213.
                                 Bij aanname van am 91.214 vervallen am 91.215 , 91.216 en
                                 9.217.
CVP am. 91.213                PC/LB : ontraden


indiener:     Regio Zeeland
woordvoerder:   Johanna Boogerd
voorstel:     r. 1849 t/m r. 1858, vervang “Kernenergie”
         t/m “energievoorziening.” door:

D66 wil werk maken van echt duurzame energieopwekking. De
gehele kabinetsperiode is nodig om te werken aan een
samenhangend plan voor energietransitie, waarbinnen
Nederland tot het uiterste gaat in energiebesparing en het
realiseren van duurzame opwekking. Kernenergie zet vanwege

                                                   Anders Ja D66 congres91  53
CVP am. 91.215                PC/LB : ontraden    CVP am. 91.218              PC/LB : overnemen


indiener:     Utrecht, AV                    indiener:    Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
woordvoerder:   Karin Jedema                   woordvoerder:  Dirk van den Berg
voorstel:     r. 1849 t/m 1858, vervang “Geen” t/m       voorstel:    r. 1865, voeg toe als nieuw punt:
         “energievoorziening.” door:
                                  Biogas uit mest en andere biomassa. Op basis van biogas uit
Openhouden optie kerncentrales. Kernenergie dient als een      mestvergisting, in combinatie met vergisting van andere
optie te worden meegenomen in een samenhangend plan voor      reststromen, heeft de Nederlandse veehouderij een potentie
energietransitie. Binnen dit plan gaat Nederland tot het uiterste  van tegen de 10 % van ons nationale aardgasverbruik.
in energiebesparing en het realiseren van duurzame opwek-      Mestvergisting levert ook een belangrijke bijdrage tot het
king. Dit zal ontoereikend zijn zelfs als energieoverschotten uit  verduurzamen van de veehouderij o.a. door beperking van
ons omringende landen nadrukkelijk worden meegewogen.        diverse emissies en een betere mineralenhuishouding. D66
Duurzame energie zal op de middellange termijn niet in die     bepleit dan ook adequate feed-in regeling welke rendabele
omvang als nodig de plaats in kunnen nemen van de fossiele     exploitatie van vergisters mogelijk maken.
brandstofvoorziening, mede vanwege de onrendabele prijszet-
ting. Kernenergie is één van de minst CO2 uitstotende energie-
bronnen. Hoewel het vraagstuk van de rest kernafval daarbij     CVP am. 91.219               PC/LB : ontraden
aandacht verdient, is dit geen overzienbaar probleem.
Vanwege de zeer lange bouwduur (meer dan 15 jaar) kan        indiener:    Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
besluitvorming over kernenergie niet op de lange baan worden    woordvoerder:  GertJan Eg
geschoven.                             voorstel:    r. 1865, voeg toe als nieuw punt:

BSC: am 91.215 vervalt bij aanname van am 91.213 of am       Opheffen belemmeringen voor duurzame ontwikkelingen
91.214
Bij aanname van am 91.215 vervalt am 91.216 en 91.217.
                                  CVP am. 91.220              PC/LB : overnemen


CVP am. 91.216                PC/LB : ontraden    indiener:    Route 66
                                  woordvoerder:  Marc van der Ham
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling       voorstel:    r. 1882 t/m 1884, vervang "D66 wil" t/m
woordvoerder:   Marco Witschge                           "slimme meters."
voorstel:     r. 1849-1859, vervang Geen' t/m energie-
         voorziening' door:                D66 wil voldoende garanties dat de privacy van afnemers
                                  gewaarborgd is.
Geen nieuwe kerncentrales

                                                        PC/LB : ontraden
BSC: am 91.216 vervalt bij aanname van am 91.213, 91,214      CVP am. 91.221
of 91.215.
Bij aanname van am 91.216 vervalt am 91.217.            indiener:    Utrecht
                                  woordvoerder:  Mark Sanders
CVP am. 91.217                PC/LB : ontraden    voorstel:    r. 1906 t/m 1912, schrap “Nederland” t/m
                                           “overeind.”
indiener:    Groningen, AV
woordvoerder: Paula Benjamins
voorstel:    r. 1856 t/m r. 1858, schrap "Mocht onver-     CVP am. 91.222              PC/LB : overnemen
hoopt" t/m "energievoorziening."
                                  indiener:    Europa, thema-afdeling
BSC: am 91.217 vervalt bij aanname van am 91.213, 91.214,      woordvoerder:  Ivo Thijssen
91.215 of 91.216.                          voorstel:    r. 1915 t/m 1916, vervang "D66 is een" t/m
                                           "op dit vlak." door:


54  D66 congres91 Anders Ja
D66 spant zich in voor een snellere ontwikkeling van één    Hoofdstuk ‘Anders verdienen en verdelen’
Europese energiemarkt, mede omdat de omslag naar duur-     (vanaf p. 13 van het genummerde CVP)
zame energie efficienter via Europese samenwerking gereali-
seerd kan worden.                        In behandeling: amendementen op hoofdstuk ‘Anders
                                verdienen en verdelen’

CVP am. 91.223              PC/LB : overnemen
                                CVP am. 91.224               PC/LB : overnemen
indiener:    Route 66
woordvoerder:  Jenno van Bello                indiener:    Economie, thema-afdeling
voorstel:    r. 1934, voeg toe als nieuw punt:       woordvoerder:  Mark Sanders
                                voorstel:    r. 40 t/m 42, schrap “D66” t/m “baan.”
* Transitieplan 2050. D66 wil dat in de komende kabinetsperi-
ode een concreet en integraal transistieplan wordt geformu-
leerd met als doel in 2050 geen fossiele brandstof meer te   CVP am. 91.225               PC/LB : ontraden
gebruiken.
                                indiener:    Haarlem, AV
                                woordvoerder:  Henny Jellema
                                voorstel:    r. 44 t/m 46, schrap "Gelijke rechten" t/m "de
                                         overheid."

                                BSC: bij aanname van am 91.225 vervalt am 91.226.


                                CVP am. 91.226               PC/LB : ontraden


                                indiener:    Lingewaard, AV, AV/Rijswijk, AV
                                woordvoerder:  Arnold van de Sant/ Jeroen van Nieuwkerk
                                voorstel:    r. 45 t/m 46, schrap “De rigide”t/m “over-
                                         heid.”

                                BSC: am 91.226 vervalt bij aanname van am 91.225


                                CVP am. 91.227               PC/LB : ontraden


                                indiener:    Voorne, AV
                                woordvoerder:  Jan Bakker
                                voorstel:    r. 47 t/m-55, schrap “kortere” t/m “re-inte-
                                         gratietrajecten”

                                BSC: bij aanname van am 91.227 vervallen de amendementen
                                91.228, 91.229 en 91.230.


                                CVP am. 91.228               PC/LB : overnemen


                                indiener:    Gelderse Vallei, AV
                                woordvoerder:  Stephan Neijenhuis
                                voorstel:    r. 48 t/m 54, vervang “Mensen” t/m “afhan-
                                         kelijk” door:


                                                  Anders Ja D66 congres91   55
D66 wil mensen zo effectief mogelijk stimuleren om te werken.   CVP am. 91.232               PC/LB : overnemen
De duur van de werkloosheidsuitkering kan worden ingekort
tot maximaal één jaar. Daarentegen kan de uitkering in de     indiener:     Zuid-Holland, RV
eerste maanden hoger worden dan nu het geval is, waarna      woordvoerder:   Josine Meurs
deze geleidelijk wordt afgebouwd. Mensen worden op deze      voorstel:     r. 71 t/m r. 72, vervang "wet voor jonge
manier geactiveerd om snel weer terug te keren op de                arbeidsongeschikten" door
arbeidsmarkt, waardoor ze minder afhankelijk van de overheid
zijn.                               Wajong

BSC: am 91.228 vervalt bij aanname van am. 91.227.
Bij aanname van am 91.228 vervalt am 91.229 en wordt am      CVP am. 91.233               PC/LB : overnemen
91.230 een toevoeging.
                                 indiener:     Zuid-Holland, RV
                                 woordvoerder:   Josine Meurs
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.229                          voorstel:     r. 75, vervang "jongeren" door:

indiener:     Zuid-Holland, RV                mensen
woordvoerder:   Josine Meurs
voorstel:     r. 48 t/m 49, schrap "Mensen die" t/m "te
         werken."                    CVP am. 91.234                PC/LB : ontraden


BSC: am 91.229 vervalt bij aanname van am 91.227 of am      indiener:     V/M rechten, thema-afdeling
91.228.                              woordvoerder:   Tim Rosendahl
                                 voorstel:     r. 80 t/m 81, vervang “Bovendien” t/m
                                          “managementfuncties.” door:
CVP am. 91.230                PC/LB : ontraden
                                 Te weinig vrouwen bereiken de top van arbeidsmarkt. Streef-
indiener:     Noord-Brabant, RV                cijfers en vrijwilligheid leveren onvoldoende resultaat, het
woordvoerder:   Michiel van Geel                tempo van verandering ligt te laag. Aangezien diversiteit een
voorstel:     r. 53 t/m 55, vervang "En zijn" t/m "re-inte-  bewezen succesfactor is voor het functioneren van teams, dus
         gratietrajecten." door:             ook in de top van Nederland, wil D66 een stap verder zetten
                                 door het instellen van een quotum van 40% vrouwen voor
Personen die werk accepteren waarbij ze minder verdienen     Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht in de
dan de hoogte van hun WW-uitkering krijgen het verschil      publieke en semi-publieke sector en bij beursgenoteerde
aangevuld en de helft van het bespaarde bedrag wordt       bedrijven. Op deze manier kunnen bedrijven en organisaties
gebruikt om de duur van de WW-uitkering te verlengen.       zich voorbereiden zonder te raken aan de ruggengraat van het
                                 interne loopbaanbeleid. Deze maatregel is tijdelijk, het quotum
BSC: am 91.230 vervalt bij aanname van am 91.227 of am      van 40% moet zijn bereikt in 2018.
229. Am 91.230 wordt al toevoeging in behandeling genomen
bij aanname van am. 91.228.
                                 CVP am. 91.235               PC/LB : overnemen


CVP am. 91.231               PC/LB : overnemen   indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
                                 woordvoerder:   Dennis Hesseling
indiener:     Voorne, AV                   voorstel:     r. 84, voeg toe tussen "stimuleren" en "In dit
woordvoerder:   Jan Bakker                            kader":
voorstel:     r. 66 t/m 67, voeg toe tussen “participatie-
         maatschappij” en “Eén op”:           Daarom bepleit D66 voor uitbreiding van vaderschapsverlof.

Het accent van de WAJONG moet worden gelegd op onder-
steuning terverkrijgen en behouden van een baan in plaats van
het verstrekken van de uitkering

56  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.236               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.241               PC/LB : overnemen


indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling       indiener:    Economie, thema-afdeling
woordvoerder:   Dennis Hesseling                 woordvoerder:  Mark Sanders
voorstel:     r. 84, voeg toe tussen "stimuleren" en "In dit  voorstel:    r. 88 t/m 89, vervang “In tijden t/m “ontzien.”
         kader":                     door:

D66 zet zich in voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in   De besteding van gelden dient echter kritisch te worden
de opvoeding en zorg van hun kinderen tijdens en na afloop     bezien op effectiviteit en proportionaliteit.’
van een relatie.

                                  CVP am. 91.242               PC/LB : overnemen
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.237
                                  indiener:    Nieuwegein, AV
indiener:     Haarlem, AV                   woordvoerder:  Petra Meese
woordvoerder:   Hélène Steenhoff                 voorstel:    r. 89, voeg toe tussen” daarom ontzien” en
voorstel:     r. 85, voeg toe na "belastingen.":        “.”:

Door deze maatregelen wordt het ook - of zelfs juist - voor    , behoudens de gemaakte kinderopvangkosten gedeclareerd
vrouwen aan de onderkant van de arbeidsmarkt lonend om       door grootouders
meer uren te gaan werken.
                                                        PC/LB : ontraden
                                  CVP am. 91.243
CVP am. 91.238               PC/LB : overnemen
                                  indiener:    Europa, thema-afdeling
indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling       woordvoerder:  Ivo Thijssen
woordvoerder:   Dennis Hesseling                 voorstel:    r. 111, voeg toe na "'green card' systeem.:
voorstel:     r. 85, voeg toe na "belastingen.":
                                  D66 wil een volwaardige Blue Card, met minder beperkingen
D66 vindt het in principe in het belang van het kind dat ouders  dan nu.
in geval van echtscheiding via een ouderschapsconvenant tot
co-ouderschap komen.
                                  CVP am. 91.244               PC/LB : overnemen


CVP am. 91.239               PC/LB : overnemen   indiener:    Utrecht, AV
                                  woordvoerder:  Victor Everhardt
indiener:     Europa, thema-afdeling              voorstel:    r. 124, voeg toe na “loonkostensubsidies.” :
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 85, voeg toe na "belastingen.":        Om de re-integratie een nieuwe impuls te geven wil D66 dat
                                  nieuwe experimenten met de uitvoeringspraktijk op gemeente-
In dit kader past ook de verhoging van de combinatiekorting in   lijk niveau op korte termijn mogelijk worden gemaakt, met als
de belastingen. Daarnaast strijdt D66 tegen inkomensongelijk-   oogmerk dat de re-integratie in de nabije toekomst doeltref-
heid tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk.           fender wordt uitgevoerd dan thans het geval is’

CVP am. 91.240               PC/LB : overnemen
                                  CVP am. 91.245               PC/LB : ontraden
indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
woordvoerder:   Jasper, Bot                   indiener:    Utrecht, AV
voorstel:     r. 85, voeg toe na "belastingen.":        woordvoerder:  Elmer Klaasen
                                  voorstel:    r. 141 t/m 144, verplaats “Het is” t/m
Hierbij dient wel de wens van ieder individu qua levensinrich-           “50-plusser.” naar r. 146 tussen “Ontzie-
ting gerespecteerd te worden.                            maatregel” en “Om de”

                                                    Anders Ja D66 congres91  57
CVP am. 91.246                PC/LB : ontraden   D66 wil dat Nederland weer volop participeert en voorop loopt
                                  in Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en
indiener:     Senioren en samenleving, thema-afdeling     ontwikkeling.
woordvoerder:   Henk Potman
voorstel:     r. 144, voeg toe 50-plusser.':
                                                        PC/LB : overnemen
                                  CVP am. 91.251
De welvaartsvaste indexatie van de AOW-uitkeringen dient
wettelijk te worden vastgelegd. Tevens dient gestreefd te     indiener:     Nijmegen, AV
worden naar het inhalen van de in de jaren negentig gemiste    woordvoerder:   Michiel Scheffer
indexatie.                             voorstel:     r. 188-192, vervang “Middelen” t/m “Lei-
                                           den.” door:

CVP am. 91.247               PC/LB : overnemen   D66 wil dat er meer samenhang, continuïteit en samenwerking
                                  in innovatiebeleid komt. Top clusters worden versterkt onder
indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling       directe begeleiding van het Rijk. Kennisinstellingen wordt
woordvoerder:   Petra Stienen                  aangemoedigd tot bundeling van krachten en specialisatie
voorstel:     r. 144, voeg toe na "50-plusser.":        (b.v. voeding rond Wageningen, biotechnologie rond Leiden,
                                  materialen in Twente, mechatronica in Eindhoven, waterbouw
Discriminatie op basis van leeftijd wordt uiteraard niet getole-  in Delft).
reerd.
                                                        PC/LB : overnemen
                                  CVP am. 91.252
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.248
                                  indiener:     Nijmegen, AV
indiener:     Nijmegen, AV, AV                 woordvoerder:   Michiel Scheffer
woordvoerder:   Wijbrandt van Schuur               voorstel:     r. 199, vervang “(tuinders” t/m “dijkenbou-
voorstel:     r. 154, voeg toe na “arbeidsmarkt.:                wers)” door:

D66 is tegen leeftijdsdiscriminatie. De overheid geeft het     (tuinders, dijkenbouwers, sporters, gamers)
goede voorbeeld door goed functionerende werknemers die
na hun 65e door willen werken daartoe met onmiddelijke
                                                        PC/LB : overnemen
ingang de gelegenheid te bieden.                  CVP am. 91.253

                                  indiener:     Noord-Brabant, RV
CVP am. 91.249                PC/LB : ontraden   woordvoerder:   Michiel van Geel
                                  voorstel:     r. 199, voeg toe na "dijkenbouwers).":
indiener:     Nijmegen, AV
woordvoerder:   Michiel Scheffer                 Per kennisinstelling dient een centrale kennishelpdesk
voorstel:     r. 168, vervang “De parels’’” t/m “landbouw-   aanwezig te zijn waar de eenvoudige vragen uitgezet kunnen
         producten”. door:                worden tegen een kleine vergoeding.

De 'parels' van onze economie zijn waterbeheer en innova-
                                                         PC/LB : ontraden
tieve voeding, maar ook hightech materialen en systemen, en    CVP am. 91.254
creatieve producten.
                                  indiener:     Nijmegen, AV, AV
                      PC/LB : overnemen   woordvoerder:   Michiel Scheffer
CVP am. 91.250                           voorstel:     r. 201-208, vervang “Om” t/m “capital').”
                                           door:
indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen                   Terwijl landelijk innovatiebeleid zich richt op enkele speerpun-
voorstel:     r. 174, voeg toe na "bedrijfsleven.":      ten zouden de landsdelen zich moeten richten op een breder
                                  innovatiebeleid dat ook de kansen op (co)financiering uit de

58  D66 congres91 Anders Ja
EU maximaliseert. De uitvoering daarvan wordt gelegd bij      CVP am. 91.258              PC/LB : overnemen
regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Zij hebben de
expertise en kunnen de evaluatie en controle uitvoeren. Ook    indiener:    Zuid-Holland, RV
verschuift de nadruk van collectieve subsidieregelingen naar    woordvoerder:  Jasper Bot
garantieregelingen. Zo wordt het ook aantrekkelijker voor     voorstel:    r. 267, vervang "Gemeenten moeten" t/m
investeerders om risicovol kapitaal in innovaties te steken.            "zelf te bepalen of" door:
Overheden kunnen o.a. via ontwikkelingsmaatschappijen of
via de stadsbanken de eerste groeifase van jonge bedrijven     Winkelbedrijven moeten in overleg met gemeenten de
meefinancieren.                          mogelijkheid krijgen zelf te bepalen of


CVP am. 91.255                  PC/LB :      CVP am. 91.259               PC/LB : overnemen


indiener:     Route 66                     indiener:    Utrecht, RV
woordvoerder:   Bonne van Hattum                 woordvoerder:  Vivien van Geen
voorstel:     r. 211, schrap ": als launching customer"    voorstel:    r. 310-311, vervang “Het Nederlandse” t/m
                                          “toekomstbestendig.” door:

                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.256                           Om het Nederlandse stelsel toekomstbestendig te maken is
                                  het nodig de ambities en het stelsel aan te passen.
indiener:     Nijmegen, AV
woordvoerder:   Michiel Scheffer
voorstel:     r. 218-223, vervang “De creatieve” t/m      CVP am. 91.260               PC/LB : ontraden
         “opleidingen.” door:
                                  indiener:    Rijswijk, AV
De creatieve sector is van belang voor innovatieve, aantrekke-   woordvoerder:  Jeroen van Nieuwkerk
lijke en tolerante steden. De overheid ontwikkelt en regisseert  voorstel:    r. 317 t/m r. 324, vervang "D66 vindt" t/m
een beleid waarin lokale overheden huisvesting voor creatieve            "D66 ongewenst." door:
ondernemingen scheppen, ambachtschap wordt bevorderd
en gunstige financiële regelingen ontstaan voor creatieve en    Daarom zal het onontkoombaar zijn dat ook bij de aanvullende
ambachtelijke ondernemers. Ondernemerschap moet een        pensioenregelingen, evenals bij de AOW, langer wordt
onderdeel worden van creatieve opleidingen.            doorgewerkt. De hierdoor verkregen besparingen kunnen dan
                                  worden aangewend voor de vereiste financiering van de
                                  koopkrachtbescherming van de pensioenen. Daarnaast is het
CVP am. 91.257               PC/LB : overnemen
                                  wenselijk de mogelijkheden van de deeltijdpensionering uit te
                                  breiden om de overgang van werken naar pensionering minder
indiener:     Nijmegen, AV                   abrupt te laten plaatsvinden. Voor de benodigde aanpassingen
woordvoerder:   Michiel Scheffer                 binnen de pensioenregelingen hebben de sociale partners de
voorstel:     r. 266, voeg toe als nieuw punt:         verantwoordelijkheid. Voorts vindt D66 dat de fiscale aftrek-
                                  baarheid van pensioenpremies aan een maximum moet
D66 wil een belastingstelsel dat lange termijn investeringen    worden gebonden.
bevordert. De vennootschapsbelasting wordt zo geheven dat
de relatieve positie van eigen vermogen tot vreemd vermogen
versterkt wordt. Disproportionele aftrek van rente wordt hierbij  CVP am. 91.261               PC/LB : overnemen
tegengegaan. Belastingsregelingen ter bevordering van
innovatie en duurzame investeringen worden gehandhaafd.      indiener:    Utrecht, RV
                                  woordvoerder:  Vivien van Geen
                                  voorstel:    r. 322-324, schrap “Bovendien maken” t/m
                                          “scholing en training.”
                                                    Anders Ja D66 congres91  59
CVP am. 91.262               PC/LB : overnemen  fondsen op te bouwen waarbij op verzoek van werknemers
                                 werkgevers verplicht worden de pensioenbijdragen te storten
indiener:     Economie, thema-afdeling            in deze persoonlijke pensioensfondsen.
woordvoerder:   Mark Sanders
voorstel:     r. 325, voeg toe als nieuw punt:
                                 CVP am. 91.266               PC/LB : overnemen
Herziening levensloop Sparen. Binnen het fiscaal gunstige
levensloop sparen kunnen zowel de pensioenvoorziening als    indiener:    Utrecht, RV
voorzieningen voor training en opleiding of ouderschapsverlof  woordvoerder:  Vivien van Geen
worden opgebouwd. Door dit onder eenzelfde fiscaal gunstig    voorstel:    r. 335, voeg toe tussen “pensioenbesturen.”
regime te brengen wordt mensen geen keuze voor het een of             en “D66 wil”:
tegen het ander opgedrongen en kunnen de middelen flexibel
worden ingezet.                         D66 wil dat alle deelnemers aan pensioenfondsen recht krijgen
                                 op vertegenwoordiging in pensioenbesturen.
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.263
                                 CVP am. 91.267               PC/LB : ontraden
indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Josine Meurs                  indiener:    Utrecht, RV
voorstel:     r. 326 t/m r. 333, vervang "Financiële     woordvoerder:  Vivien van Geen
         alfabetisering." t/m "te stellen." door:    voorstel:    r. 335 t/m 338, vervang "D66 wil"t/m
                                         "pensioenbesturen." door:
Transparantie. Volgens D66 moeten de pensioenfondsen
waarmaken wat ze beloven en helder aangeven wat de        Pensioenbesturen moeten deskundig zijn en zo divers
spaarders wel en niet kunnen verwachten. D66 is een voor-    mogelijk worden samengesteld.
stander van het makkelijker overdraagbaar maken van
pensioenvorderingen naar andere pensioenfondsen. Bedrijven
                                                      PC/LB : overnemen
moeten worden verplicht de uitleg in simpele bewoordingen    CVP am. 91.268
ter beschikking te stellen.
                                 indiener:    Rijswijk, AV
                                 woordvoerder:  Erwin Nypels
CVP am. 91.264               PC/LB : overnemen  voorstel:    r. 335 t/m r. 338, vervang "D66 wil" t/m
                                         "pensioenbesturen." door:
indiener:     Nijmegen, AV, AV
woordvoerder:   Gert Jochems                  D66 wil dat de besturen van de pensioenfondsen zoveel
voorstel:     r. 332, vervang “bedrijven” door:       mogelijk een afspiegeling zijn van de deelnemers. Daarom
                                 moeten alle gepensioneerden, evenals de werknemers, een
pensioenuitvoerders                       wettelijk recht hebben op vertegenwoordiging in de besturen
                                 van hun fondsen. Daarnaast dient er naar gestreefd te worden
                                 meer jongeren en vrouwen in deze besturen op te nemen. Om
CVP am. 91.265                PC/LB : ontraden  dit te regelen behoort de wet gewijzigd te worden volgens het
                                 initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Koser Kaya
indiener:     Groningen, AV                 (D66) en Blok (VVD).
woordvoerder:   Paula Benjamins
voorstel:     r. 334, voeg toe als nieuw punt:        BSC: bij aanname van am 91.268x wordt am 91.269 in
                                 behandeling genomen als toevoeging.
Steeds meer mensen hebben kortlopende arbeidscontracten
en/of wisselen regelmatig van werkgever, vaak met even veel
pensioenfondsen- of voorzieningen. Het gevolg hiervan is een
zeer versnipperde pensioensopbouw en een hoop administra-
tie t.a.v. het overhevelen van pensioensgelden. Werknemers
moeten daarom het recht krijgen om persoonlijke pensioen-

60  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.269              PC/LB : ontraden   CVP am. 91.273               PC/LB : overnemen


indiener:    Senioren en samenleving, thema-afdeling    indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:  Pieter Ullersma                woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:    r. 337, vervang “Daarom” t/m “pensioenbe-   voorstel:     r. 371 t/m 372, vervang “op de balans” door:
         sturen.” door:
                                , zowel op als buiten de balans
Daarom moeten pensioenontvangers een plek krijgen in de
pensioenbesturen.
                                CVP am. 91.274               PC/LB : overnemen
BSC: am 91.269 wordt in behandeling genomen als toevoe-
ging bij aanname van am 91.268.                indiener:     Economie, thema-afdeling
                                woordvoerder:   Mark Sanders
                                voorstel:     r. 377-380, vervang “Overstappen” t/m
CVP am. 91.270              PC/LB : overnemen            “andere bank.” Door nieuw punt:

indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling      * Gemakkelijk overstappen. Overstappen tussen banken moet
woordvoerder:  Dennis Hesseling               worden vergemakkelijkt. Net zoals klanten hun telefoonnum-
voorstel:    r. 362, voeg toe tussen "georganiseerd." en  mer moeten kunnen behouden bij het overstappen naar een
         "Noch":                    andere aanbieder, moet een klant ook zijn rekeningnummer
                                kunnen behouden bij het overstappen naar een andere bank.
Wanneer overheidsingrijpen noodzakelijk is om een bank die
op Europees niveau 'too big to fail' is overeind te houden,
dienen de kosten hiervan verdeeld te worden tussen de     CVP am. 91.275               PC/LB : overnemen
EU-lidstaten volgens een systeem van vooraf gemaakte,
duidelijke afspraken                      indiener:     Europa, thema-afdeling
                                woordvoerder:   Ivo Thijssen
                                voorstel:     r.381, voeg toe na "andere bank.":
CVP am. 91.271               PC/LB : ontraden
                                Net zoals klanten hun telefoonnummer moeten kunnen
indiener:    Zoetermeer, AV                behouden bij het overstappen naar een andere aanbieder,
woordvoerder:  Theo van der Pols               moet een klant ook zijn rekeningnummer kunnen behouden bij
voorstel:    r.362 t/m 364, vervang "Noch"t/m "oplos-   het overstappen naar een andere bank, binnen de EU.
         sing." door:

                                                      PC/LB : ontraden
Het opsplitsen van banken tot behapbare, 'eng'- nationaal   CVP am. 91.276
begrensde organisaties is niet goed. Retailbanken (als te
beschermen nutsorganisaties) moeten loskomen van investe-   indiener:     Zoetermeer, AV
ringsbanken (kunnen failliet gaan).              woordvoerder:   Theo van der Pols
                                voorstel:     r. 410 t/m r.411, vervang "negatieve" t/m
                                         "goed doen" door:
CVP am. 91.272              PC/LB : overnemen
                                negatief terugslaat op goed presterende banken en dat boven
indiener:    Europa, thema-afdeling            de €20.000 burgers een percentueel (25%) risico laat dragen
woordvoerder:  Ivo Thijssen
voorstel:    r. 367, vervang "hogere" door:

adequate
                                                  Anders Ja D66 congres91  61
CVP am. 91.277               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.281               PC/LB : ontraden


indiener:     Europa, thema-afdeling             indiener:    Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen                  woordvoerder:  Ivo Thijssen
voorstel:     r. 410 t/m 411, vervang “dat minder” t/m    voorstel:    r. 411, voeg toe na "goed doen.":
         goed doen.” door:
                                 D66 wil het deposito-garantiestelsel (de garantie dat spaar-
waarin banken meer bijdragen naar gelang zij meer risico     ders tot een maximum bedrag hun spaartegoed terugkrijgen
nemen.                              als de bank omvalt) hervormen tot een Europees stelsel dat
                                 minder negatieve effecten heeft voor de banken die het goed
                                 doen.
CVP am. 91.278               PC/LB : ontraden


indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling        CVP am. 91.282               PC/LB : ontraden
woordvoerder: Dennis Hesseling
voorstel:    r. 410 t/m r. 411, vervang "een stelsel" t/m   indiener:    Sociaal Liberalisme, thema-afdeling
"goed doen." door:                        woordvoerder:  Dennis Hesseling
                                 voorstel:    r. 411, voeg toe na "goed doen.":
een stelsel waarin banken geprikkeld worden tot verantwoord
risicobeheer doordat hun bijdragen aan het stelsel vooraf     In overeenstemming met het naar EU-niveau tillen van het
betaald moeten worden en hoger zijn naarmate de bank       toezicht, wordt het depositogarantiestelsel niet langer
hogere risico's aangaat.                     nationaal maar Europees gefinancierd.


CVP am. 91.279               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.283               PC/LB : ontraden


indiener:     Economie, thema-afdeling            indiener:    Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Mark Sanders                  woordvoerder:  Jasper Bot
voorstel:     r. 411, voeg toe na “goed doen.” :       voorstel:    r. 411, voeg toe na "goed doen.":

We denken daarbij aan een systeem waarbij vooraf een       Hierbij wil D66 tevens het te vergoeden bedrag per klant
risicoafhankelijke premie betaald wordt en het risico van de   reduceren om het nemen van eigen verantwoordelijkheid van
bank zodoende al in de rentetarieven tot uitdrukking komt.    financiele risico’ s te stimuleren.
Uitgangspunt is voor D66 dat de Nederlandse markt toegan-
kelijk blijft voor buitenlandse concurrentie zonder dat dit
veiligheid van ons betalingsverkeer en bankenstelsel in gevaar  CVP am. 91.284              PC/LB : overnemen
brengt.
                                 indiener:    Route 66
                                 woordvoerder:  Bonne van Hattum
CVP am. 91.280               PC/LB : ontraden   voorstel:    r. 439, voeg toe na "worden gerealiseerd.":

indiener:     Route 66                    D66 streeft een jaarlijks overschot van de overheidsbegroting
woordvoerder:   Bonne van Hattum                na, opdat er structureel gewerkt kan worden aan het verlagen
voorstel:     r. 411, voeg toe na "goed doen.":        van de staatsschuld.

Ook de spaarder dient zich te realiseren dat sparen niet geheel
zonder risico’s is. Het risico bij sparen vertaalt zich in een  CVP am. 91.285              PC/LB : overnemen
hogere rente dan gemiddeld. Het maximum gegarandeerd
bedrag van het deposito-garantiestelsel dient derhalve te     indiener:    Europa, thema-afdeling
worden verbonden aan de mate waarin spaargeld rendeert.      woordvoerder:  Ivo Thijssen
                                 voorstel:    r. 455, voeg toe als nieuw punt


62  D66 congres91 Anders Ja
Europese gemeenschappelijke grondslag voor de vennoot-      CVP am. 91.289                PC/LB : ontraden
schapsbelasting: D66 streeft naar de invoering van een
Europese gemeenschappelijke grondslag voor de vennoot-      indiener:     Zuid-Holland, RV
schapsbelasting. Dit beperkt adminstratieve lasten voor     woordvoerder:   Robert van Asten
bedrijven en burgers zonder de vrijheid van lidstaten om de   voorstel:     r. 476 t/m 477, vervang "Door de BTW" t/m
hoogte van de belastingen te bepalen aan te tasten.                "te verhogen" door:

                                 Door de invoering van een heffing op niet-biologische vlees-
CVP am. 91.286              PC/LB : overnemen   producten (de kiloknallertax) en een verhoging van de energie-
                                 belasting
indiener:    Economie, thema-afdeling
woordvoerder:  Mark Sanders
voorstel:    r. 465 t/m 468, vervang “D66 wil” t/m      CVP am. 91.290                PC/LB : ontraden
         “beloond.” door:
                                 indiener:     Zuid-Holland, RV
D66 is voor levensvorm neutraal overheidsbeleid. Daarom wil   woordvoerder:   Jasper Bot
D66 de overdraagbare heffingskorting afschaffen, zonder     voorstel:     r. 494 t/m r. 496, vervang "iedereen" t/m
uitzonderingen. Het geeft geen pas om in de 21ste eeuw               "belang" door:
fiscale voordelen voor het kostwinnersmodel in stand te
houden ten koste van andere, steeds vaker voorkomende      een vast tarief ontstaat om tegen te erven. De overheid is niet
vormen van samenleven. Voor D66 staat het individu centraal,   in de positie om te oordelen over de relaties tussen mensen.
ook in de belastingheffing.                   Deze wijziging dient, gezien de huidige inkomsten voor de
                                 overheid voor de komende jaren belastingneutraal uitgevoerd
                                 te worden
CVP am. 91.287               PC/LB : ontraden


indiener:    Rotterdam, AV                  CVP am. 91.291               PC/LB : overnemen
woordvoerder:  Marcel Mos
voorstel:    r. 475 t/m 482, vervang "Vergroenen       indiener:     De Wolden, AV
         belastingstelsel"t/m "afschaffen." door:    woordvoerder:   Jurr van Dalen
                                 voorstel:     r. 509, vervang “neemt” t/m “toe.” door:
Vergroenen belastingstelsel. D66 is voorstander van het verder
vergroenen van het belastingstelsel. Door de energiebelasting  nemen de verstoring van de natuurlijke omgeving en het risico
te verhogen, wordt duurzaam gedrag beloond en milieuvervui-   op gewapende conflicten toe.
lend gedrag bestraft. Daarnaast wil D66 ook een stap zetten in
het in rekening brengen van de „echte” kosten voor milieuver-
vuilend gedrag bij de producenten. Daarom wil D66 bestaande   CVP am. 91.292                PC/LB : ontraden
vrijstellingen voor energieheffingen voor de landbouwsector
en lagere accijns op „rode diesel” afschaffen.          indiener:     Nijmegen, AV
Daarnaast wil D66 een accijns invoeren voor vlees.        woordvoerder:   Michiel Scheffer
                                 voorstel:     r. 0517-530, wijzig de volgorde van de
                                          punten in:
CVP am. 91.288               PC/LB : ontraden
                                 1. schoon produceren. 2. duurzaamheidscertificatie 3.
indiener:    Utrecht, AV/Zuid-Holland, RV          productlabelling
woordvoerder:  Gijsbert Werner/Rosa van der Tas
voorstel:    r. 476, schrap “niet-biologisch”
                                 CVP am. 91.293                PC/LB : ontraden


                                 indiener:     Oldenzaal, AV
                                 woordvoerder:   Yuri Ankoné
                                 voorstel:     r. 538-541, schrap “Met kleine” t/m “geval is.”

                                                   Anders Ja D66 congres91  63
CVP am. 91.294               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.299               PC/LB : overnemen


indiener:     Rotterdam, AV                 indiener:    Nijmegen, AV
woordvoerder:   Marcel Mos                   woordvoerder:  Pieter de Wit
voorstel:     r. 542 t/m 544, schrap "D66 is voorstander"  voorstel:    r. 566, voeg toe tussen “worden.” en “Er
         t/m "eiwitten."                         worden”:

                                 D66 is voorstander van een sterke samenwerking en meer
CVP am. 91.295               PC/LB : overnemen   middelen voor Europa op het gebied van onderzoek en
                                 ontwikkeling. Internationale programmering en samenwerking
indiener:     Zeeland, RV                  wordt bevorderd zowel in strategische prioriteiten, in grens-
woordvoerder:   Johanna Boogerd                streken en voor het MKB.
voorstel:     r. 547, voeg toe na “landbouw.”:

                                                      PC/LB : overnemen
D66 wil haast maken met de ontwikkelingen op het gebied van   CVP am. 91.300
de zogenaamde eiwittransitie, d.w.z. het winnen van en
toegankelijk maken voor de consument van de noodzakelijke    indiener:    Europa, thema-afdeling
eiwitten uit planten ter vervanging van vleesconsumptie.'    woordvoerder:  Ivo Thijssen
                                 voorstel:    r. 572 t/m 573, vervang "De afspraken" t/m
                                         "worden." door:
CVP am. 91.296               PC/LB : overnemen
                                 De afspraken in het stabiliteits- en groeipact moeten juridisch
indiener:     Nijmegen, AV                  afdwingbaar worden. De EU en Eurozone moeten zo snel
woordvoerder:   Michiel Scheffer                mogelijk werk maken van een eigen Europees instrumentarium
voorstel:     r. 553, vervang “Teelt” t/m “belang.” door:  voor crisis management, zo nodig op basis van een Verdrags-
                                 wijziging.
Productie van plantaardige alternatieven voor vlees en
kunststoffen wordt van groot belang.
                                                       PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.301

CVP am. 91.297               PC/LB : overnemen   indiener:    Michel Groot e. a.
                                 woordvoerder:  Michel Groot
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling     voorstel:    r. 573, voeg toe na “worden.” :
woordvoerder:   Linda Carton
voorstel:     r. 554, voeg toe na “belang.”:         Dit kan bereikt worden door in het geval van langdurige en
                                 excessieve begrotingsoverschrijdingen landen de autonomie
Handel in illegaal gekapt hout wordt verboden.          over het begrotingsbeleid te ontnemen en deze centraal te
                                 beleggen bij de Europese Unie.

CVP am. 91.298               PC/LB : overnemen
                                 CVP am. 91.302               PC/LB : overnemen
indiener:     Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Ivo Thijssen                  indiener:    Route 66
voorstel:     r. 555, voeg toe als nieuw punt:        woordvoerder:  Bonne van Hattum
                                 voorstel:    r. 577, voeg toe na "schaden afschaffen":
Biodiversiteit. De natuur met alle natuurlijke hulpbronnen die
het voortbrengt, vormt de basis van veel menselijk handelen   door onder andere Europese landbouwsubsidies en import-
én van onze economie. Bescherming daarvan is dus ook van     heffingen af te bouwen
cruciaal economisch belang. De maatschappelijke kosten van
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten in de prijs van
producten opgenomen worden.


64  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.303               PC/LB : overnemen  Hoofdstuk ‘Anders leren en ontwikkelen’
                                (vanaf p. 27 van het genummerde CVP)
indiener:    Europa, thema-afdeling
woordvoerder:  Ivo Thijssen                  In behandeling: amendementen op het hoofdstuk ‘Anders
voorstel:    r. 581, voeg toe na "Nederland biedt.":    leren en ontwikkelen’

EU2020 kan alleen succes worden met bindende afspraken.     CVP am. 91.305               PC/LB : ontraden
Dus geen vrijblijvendheid meer, maar gebruik maken van
bindende wetten en regels, meetbare targets, die publiekelijk  indiener:     Europa, thema-afdeling
worden geëvalueerd.                       woordvoerder:   Ivo Thijssen
                                voorstel:     r. 615 t/m r. 628, vervang "Beheersen" t/m
                                         "overbodige luxe." door:
CVP am. 91.304              PC/LB : overnemen
                                Internationale vaardigheden ontwikkelen. Beheersen van meer
indiener:    Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling     talen. Op de internationale arbeidsmarkt en in de samenleving
woordvoerder:  GertJan Eg                   van morgen zal het met gemak kunnen gebruiken van verschil-
voorstel:    r. 581, voeg toe punt:             lende talen en begrip van andere culturen steeds belangrijker
                                worden. Daarom wil D66 onderzoeken of het leren van Engels
Stimulering van de Nederlandse Handel is van groot econo-    op de basisschool daaraan een significante bijdrage levert en
misch belang. D66 vindt het van groot belang dat de sterke   zo ja, op welke wijze dit kan worden ingevoerd. Op jonge
export positie van Nederlandse met name op duurzame       leeftijd leren kinderen een taal haast spelenderwijs terwijl het
gebieden als water, milieutechnologie, afvalmanagement en    later veel moeite kost. Daarnaast moet het leren van andere
andere gebieden waarin Nederland voorop loopt, gestimuleerd   talen worden aangemoedigd. Talen zouden zoveel mogelijk
moet worden om op die wijze er voor te zorgen dat op      door ‘native speakers’ moeten worden gedoceerd. Het
Europees en mondiaal niveau het klimaat, het milieu en de    spreken van vreemde talen is geen overbodige luxe, maar
gezondheidssituatie verbeterd wordt.              vergroot de kansen en keuzevrijheid van iedereen. Het
                                Nederlandse bedrijfsleven vraagt om werknemers die een
                                e-mail kunnen versturen naar Spanje, een telefoongesprek
                                kunnen voeren met de vestiging in Frankrijk en die een
                                bestellijst kunnen controleren van een vracht uit Duitsland.
                                Twintig talen leren hoeft niet maar basiskennis van Engels,
                                Frans en Duits is geen overbodige luxe.D66 wil stages en
                                studie in het buitenland stimuleren voor leerlingen en studen-
                                ten van alle onderwijsniveaus.


                                CVP am. 91.306               PC/LB : overnemen

                                indiener:     De Wolden, AV
                                woordvoerder:   Jurr van Dalen
                                voorstel:     r. 633, voeg toe als nieuw punt:

                                Natuur en duurzaamheid in het onderwijs. D66 wil kinderen al
                                op jonge leeftijd bewust laten omgaan met natuur en duur-
                                zaamheid. Daartoe wil D66 de kerndoelen in het basisonder-
                                wijs moderniseren, waardoor elke school natuur- en milieu-
                                educatie geeft. Ook de relatie met voedselproductie in de
                                landbouw ziet D66 daarbij als een wezenlijk element.
                                                   Anders Ja D66 congres91  65
CVP am. 91.307               PC/LB : overnemen  CVP am. 91.312                PC/LB : ontraden


indiener:     Europa, thema-afdeling            indiener:     Voorne, AV
woordvoerder:   Ivo Thijssen                 woordvoerder:   Jan Bakker
voorstel:     r. 642, voeg toe na "genezen.":        voorstel:     r. 673, voeg toe gaan:

D66 wil dat Nederland in het Nationale Actie Plan voor EU2020  Er wordt geen competentiegericht onderwijs in het mbo
hoge einddoelen zet voor het terugdringen van voortijdig    ingevoerd. In de plaats hiervan wordt het eindniveau centraal
schoolverlaten. D66 is voorstander van meerdere concrete    vastgesteld met landelijke examens.
onderwijsdoelstellingen in de EU2020 strategie.
                                BSC: am 91.312 vervalt bij aanname van am 91.311

CVP am. 91.308               PC/LB : overnemen  .
                                 CVP am. 91.313              PC/LB : overnemen
indiener:     Integratie en diversiteit, thema-afdeling
woordvoerder:   Wouter Touw                  indiener:     Haarlem, AV
voorstel:     r. 652, toevoegen “thuislessen” na:      woordvoerder:   Hélène Steenhoff
                                voorstel:     r. 673, voeg toe na "gaan.":
lessen in de vertrouwde omgeving'
                                De school speelt een cruciale rol in het binden en boeien van
                                leerlingen en zodoende het terugdringen van schooluitval.
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.309                         Zowel de inhoud van lesprogramma’s als het aantal daadwer-
                                kelijk gegeven contacturen zijn hiervoor bepalend. De onder-
indiener:     Zuid-Holland, RV               wijsinspectie ziet hierop toe.
woordvoerder:   Josine Meurs
voorstel:     r. 653 t/m r. 656, schrap "Voor mensen" t/m  BSC: am 91.313 vervalt bij aanname am 91.311.
         "aanbieden."

                                                      PC/LB : overnemen
                                CVP am. 91.314
CVP am. 91.310                PC/LB : ontraden
                                indiener:     Nijmegen, AV
indiener:     Zorg en welzijn, thema-afdeling        woordvoerder:   Michiel Scheffer
woordvoerder:                          voorstel:     r. 715, vervang “Het leerlingvolgsysteem t/m
voorstel:     r. 658-663, schrap “• Huisbezoek” t/m              helpen hierbij.”:
         “instellen.”
                                Burgerschap wordt ook bevorderd door de organisatie van
                                betrokkenheid van ouders en leerlingen. De school is een
CVP am. 91.311                PC/LB : ontraden  gemeenschap die kan bijdragen aan leefbaarheid van buurten.
                                De bevoegdheden van ouders en leerlingen in het medezeg-
indiener:     Noord-Brabant, RV               genschap worden uitgebreid. Budgetten voor ouders en
woordvoerder:   Michiel van Geel               leerlingen om effectief te participeren in medezeggenschap
voorstel:     r. 668 t/m r. 673, schrap "Afhaken MBO'ers"  worden uitgebreid. Ouders krijgen reële invloed op de samen-
         t/m "te gaan."                stelling van het schoolbestuur in het basisonderwijs.

BSC: bij aanname van am 91.311 vervallen am 91.312 en am
91.313.                             CVP am. 91.315               PC/LB : ontraden


                                indiener:     Utrecht, AV
                                woordvoerder:   Elmer Klaasen
                                voorstel:     r. 717 t/m 720, schrap “Meer” t/m “mede-
                                         zeggenschapsraad.”


66  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.316                PC/LB : overnemen  De school dient in dit plan voor inschrijving deze gegevens aan
                                 de ouders van het kind ter beschikking te stellen.
indiener:     Utrecht, AV
woordvoerder:   Elmer Klaasen
voorstel:     r. 723, schrap “worden”            CVP am. 91.322               PC/LB : overnemen


                                 indiener:     Noord-Brabant, RV
CVP am. 91.317                PC/LB : overnemen  woordvoerder:   Leo Hulsebos
                                 voorstel:     r. 828 t/m r. 829, vervang "Op het MBO" t/m
indiener:     Europa, thema-afdeling                      "en Wiskunde."
woordvoerder:   Ivo Thijssen
voorstel:     r. 724, voeg toe tussen "zoals de" en     Op mbo-opleidingen die doorstroommogelijkheden bieden tot
         "rechtstaat":                 het hbo, wil D66 centrale examens voor Nederlands, Engels en
                                 Wiskunde
Universele Rechten van de Mens,

                                 CVP am. 91.323                PC/LB : ontraden
CVP am. 91.318                PC/LB : ontraden
                                 indiener:    Haarlem, AV
indiener:     Zuid-Holland, RV                woordvoerder: Henny Jellema
woordvoerder:   Gerdjan Hoekendijk               voorstel:    r. 0831 t/m r. 841, schrap "Leerlingvervolg-
voorstel:     r. 743, voeg toe tussen "kwaliteitsverho-   systeem" t/m "te maken."
         ging." en "Ook willen":
                                 BSC: bij aanname van am 91.323 vervalt am 91.324 en am
Mede daarom is D66 voorstander van afschaffing van de ADV    91.325.
in het onderwijs.

                                 CVP am. 91.324               PC/LB : overnemen
CVP am. 91.319                PC/LB : ontraden
                                 indiener:     Integratie en diversiteit, thema-afdeling
indiener:     Oldenzaal, AV                 woordvoerder:   Wouter Touw
woordvoerder:   Yuri Ankoné                  voorstel:     r. 833, schrap ”allochtone”
voorstel:     r.0744, schrap “achterstandswijken en”
                                 BSC: am 91.324 vervalt bij aanname van am 91.323.

CVP am. 91.320                PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.325                  PC/LB :
indiener:     Noord-Brabant, RV
woordvoerder:   Leo Hulsebos                  indiener:     Groningen, AV
voorstel:     r. 818, voeg toe na "motiverend.":       woordvoerder:   Paula Benjamins
                                 voorstel:     r. 836 t/m r. 838, schrap "D66 wil naast" t/m
De inspectie krijgt tevens de taak om de uitvoering van het            "4 en 6"
personeelsbeleid te beoordelen in primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs.                   BSC: am 91.325 vervalt bij aanname van am 91.323.


CVP am. 91.321                PC/LB : ontraden


indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Jasper Bot
voorstel:     r. 823, voeg toe na "internet).":


                                                   Anders Ja D66 congres91  67
CVP am. 91.326               PC/LB : overnemen  CVP am. 91.331                PC/LB : overnemen


indiener:     Utrecht, AV                  indiener:     Gelderse Vallei, AV
woordvoerder:   Elmer Klaasen                 woordvoerder:   Marcel Godschalk
voorstel:     r. 843 t/m 847, vervang “makkelijk” t/m    voorstel:     r. 894, voeg toe tussen “geven” en “.”:
         “Baccalaureaat.” door:
                                /of ondersteunen
makkelijker kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. Naast
de huidige mogelijkheid van meer vakken, komt er de moge-
lijkheid voor het doen van een eindexamen in een vak op een   CVP am. 91.332               PC/LB : overnemen
hoger niveau.
                                indiener:     Zuid-Holland, RV
                                woordvoerder:   Paul Breitbarth
CVP am. 91.327               PC/LB : ontraden  voorstel:     r. 901 t/m 902, voeg toe tussen "bedrijven"
                                          en "om zo meer":
indiener:     Route 66
woordvoerder:   Reinout Wissenburg              en overheidsinstellingen
voorstel:     r. 784 t/m r. 857, verplaats "Onderwijs
         kwaliteit" t/m "VMBO en MBO." naar r. 582
                                CVP am. 91.333                PC/LB : ontraden

                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.328                         indiener:     Utrecht, AV
                                woordvoerder:   Gijsbert Werner
indiener:     Voorne, AV                  voorstel:     r. 917 - 918, vervang “Geen” t/m “afschaf-
woordvoerder:   Jan Bakker                  fen.” door:
voorstel:     r. 866 t/m 872, schrap “Doorstroombonus”
         t/m “loont ”                 D66 wil de opleidingsnumerus fixus voor toelating tot universi-
                                teiten afschaffen. Individuele opleidingen kunnen echter
                                besluiten een instellingsnumerus fixus te handhaven om de
CVP am. 91.329               PC/LB : overnemen  kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

indiener:     Gelderse Vallei, AV
                                                       PC/LB : ontraden
woordvoerder:   Marcel Godschalk               CVP am. 91.334
voorstel:     r. 887, voeg toe tussen “probleemvakken” en
         “.”:                     indiener:     Route 66
                                woordvoerder:   Reinout Wissenburg
met behoud van een volledig programma              voorstel:     r. 919, voeg toe als nieuw punt:

                                Invoeren californisch model voor hoger onderwijs. Onderwijs-
CVP am. 91.330               PC/LB : overnemen  instellingen dienen een van elkaar onderscheidend profiel te
                                hebben. D66 vindt dat het verschil tussen HBO en WO weer
indiener:     Europa, thema-afdeling            duidelijk moet zijn. Hierom pleit D66 voor invoering van het
woordvoerder:   Ivo Thijssen                 Californisch onderwijsmodel waarbij de huidige HBO’s 4-jarige
voorstel:     r. 890, voeg toe als nieuw punt        bacheloropleidingen aanbieden, universiteiten een 3-jarige
                                brede bachelor aan te vullen met een 2-jarige master en toege-
Eén ruimte voor Europees hoger onderwijs. D66 wil dat      past onderzoek en enkele topuniversiteiten zich hiernaast
studenten en onderzoekers in heel Europa terecht kunnen.    richten op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.
D66 wil daarom naar een eenduidige classificatie zodat
onderwijsstelsels beter op elkaar aansluiten. Intensievere
Europese samenwerking bij het accrediteren van opleidingen
en het waarborgen van kwaliteitseisen zijn hier logische
onderdelen van.

68  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.335              PC/LB : overnemen   CVP am. 91.340               PC/LB : overnemen


indiener:    Gelderse Vallei, AV              indiener:     Haarlem, AV
woordvoerder:  Stephan Neijenhuis               woordvoerder:   Henny Jellema
voorstel:    r. 929, voeg toe tussen “studie.” en “D66   voorstel:     r. 979, voeg toe na "afgeschaft.":
         wil”:
                                Voor samenwerkende schoolbesturen moet dienstverlening
Uitdagingen bieden in de breedte vindt D66 op de basisschool  aan scholen centraal staan. Schooldirecties samen met
een goede zaak, die vooral gestimuleerd dient te worden     medezeggenschapsraden moeten om de drie jaar kunnen
bijvoorbeeld in de vorm van het lesgeven in een extra taal of  besluiten over te stappen naar een ander samenwerkend
het bieden van een speciaal programma.             schoolbestuur indien zij ontevreden zijn over de geboden
                                dienstverlening.

CVP am. 91.336              PC/LB : overnemen
                                CVP am. 91.341                PC/LB : ontraden
indiener:    Gelderse Vallei, AV
woordvoerder:  Stephan Neijenhuis               indiener:     Rijswijk, AV
voorstel:    r. 929, vervang “D66 wil” door:        woordvoerder:   Constantijn Dolmans
                                voorstel:     r. 1027 t/m r. 1029, vervang "D66 wil" t/m
In het voortgezet onderwijs wil D66                        "hoger onderwijs." door:

                                D66 wil de basisbeurs vanaf de masterfase vervang door een
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.337                         sociaal leenstelsel, onder voorwaarde dat de vrijgekomen
                                gelden worden geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit
indiener:    Nijmegen, AV                  van het hoger onderwijs.
woordvoerder:  Michiel Scheffer
voorstel:    r. 949 t/m 950, schrap “dat” t/m “maximali-
         seert”                     CVP am. 91.342                PC/LB : ontraden


                                indiener:     Lingewaard, AV
CVP am. 91.338              PC/LB : overnemen   woordvoerder:   Sjoerd Wannet
                                voorstel:     r. 1029, voeg toe tussen “onderwijs.” en
indiener:    Nijmegen, AV                           “Maatregelen” :
woordvoerder:  Michiel Scheffer
voorstel:    r. 953, schrap “Senternovem” t/m “sluiten.”  Teglijkertijd wil D66 het collegegeld afschaffen. Dit vermindert
                                de administratieve organisatie en vermindert de kans dat
                                jongeren niet meer voor een studie kiezen.
CVP am. 91.339               PC/LB : ontraden


indiener:    Apeldoorn                   CVP am. 91.343               PC/LB : overnemen
woordvoerder:  Olaf Prinsen
voorstel:    r. 972 t/m 973, vervang “De maatschappe-    indiener:     Groningen, AV
         lijke” t/m “beperkt” door:           woordvoerder:   Hanneke de Vries
                                voorstel:     r. 1031, voeg toe tussen "onderzoeksba-
Godsdienstlessubsidie wordt beperkt.                       nen." en "D66 stelt voor":

                                Kinderen die jonger zijn dan 17 en willen deelnemen aan hoger
                                onderwijs, zoals hoogbegaafden, moeten ook in aanmerking
                                kunnen komen voor studiefinanciering of andere financiële
                                ondersteuning ook al zijn zij volgens de huidige wetgeving te
                                jong.


                                                   Anders Ja D66 congres91  69
CVP am. 91.344               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.349                PC/LB : ontraden


indiener:     Zuid-Holland, RV/Economie, thema-afdeling    indiener:     Gelderse Vallei, AV
woordvoerder:   Josine Meurs/ Mark Sanders           woordvoerder:   Marcel Godschalk
voorstel:     r. 1046 t/m 1049, schrap "Leerlingplicht" t/m  voorstel:     r. 1055, vervang “avondschool” door:
         "arbeidsmarkt."
                                 avondopleiding'
BSC: bij aanname van am 91.344 vervalt am 91.345.

                                 CVP am. 91.350                PC/LB : overnemen
CVP am. 91.345               PC/LB : overnemen
                                 indiener:     Zuid-Holland, RV
indiener:     Noord-Brabant, RV                woordvoerder:   Paul Breitbarth
woordvoerder:   Michiel van Geel                voorstel:     r. 1060, voeg toe na "dertig jaar.":
voorstel:     r. 1049, voeg toe na "arbeidsmarkt.":
                                 Hoger onderwijs-instellingen worden aangemoedigd een zo
Er wordt een mogelijkheid ingebouwd om personen vrij te      groot mogelijk deel van hun curriculum ook aan te bieden als
stellen van deze eis.                       e-learningmodules om leren op afstand eenvoudiger te
                                 maken.
BSC: am 91.345 vervalt bij aanname van am 91.344.

                                 CVP am. 91.351                PC/LB : overnemen
CVP am. 91.346               PC/LB : overnemen
                                 indiener:     thema afdeling O&W
indiener:     Groningen, AV                  woordvoerder:   elmer klaassen
woordvoerder:   Paula Benjamins                 voorstel:     r. 1060, voeg toe als nieuw punt:
voorstel:     r. 1052, vervang "avondonderwijs" door:
                                 Opleidingssabbatical. Werknemers die hun carriere willen
avond- en weekendonderwijs                    onderbreken voor het volgen van een opleiding worden fiscaal
                                 gestimuleerd. In aanvulling op de levensloopverlofkorting komt
                                 er een levensloopstudiekorting. Deze is van toepassing als de
CVP am. 91.347               PC/LB : overnemen   levensloopregeling wordt gebruikt voor het volgen van een
                                 opleiding. Extra bijdragen van de werkgever tijdens het
indiener:     Gelderse Vallei, AV               studieverlof blijven onbelast.
woordvoerder:   Marcel Godschalk
voorstel:     r. 1053, vervang achterstandswijken' door:

achterstandssituaties'


CVP am. 91.348               PC/LB : overnemen


indiener:     Groningen, AV
woordvoerder:   Paula Benjamins
voorstel:     r. 1055, vervang "avondschool" door:

avond- en weekendschool
70  D66 congres91 Anders Ja
Hoofdstuk ‘Anders leven en wonen’ (vanaf p. 39           CVP am. 91.355               PC/LB : overnemen
van het genummerde CVP)
                                  indiener:    Utrecht, AV
In behandeling: de amendementen op het hoofdstuk          woordvoerder:  David Eerdmans
‘Anders leven en wonen’                      voorstel:    r. 1100, voeg toe tussen “opzicht.” en “Bij
                                          nieuwe”:
CVP am. 91.352                PC/LB : ontraden
                                  Meer groen zal vanuit het oogpunt van duurzaamheid en
indiener:     Senioren en samenleving, thema-afdeling     ruimtebeslag in combinatie met hogere stedelijke dichtheden
woordvoerder:   Henk Potman                   gerealiseerd moeten worden rekening houdende met de lokale
voorstel:     r. 1080, voeg toe als nieuw punt:        karakteristiek.

D66 steunt de plannen voor woonservicewijen in grote steden,
naast de bou van aanleunwoningen bij verzorgingscentra.      CVP am. 91.356               PC/LB : overnemen


                                  indiener:    Groningen, AV
CVP am. 91.353                PC/LB : overnemen   woordvoerder:  Fleur Woudstra
                                  voorstel:    r. 1101, voeg toe tussen "groenvoorziening"
indiener:     Utrecht, AV                           en ".":
woordvoerder:   David Eerdmans
voorstel:     r. 1095, voeg toe na “heroverwegen.”:      en zouden speelvoorzieningen en trapvelden gestimuleerd
                                  moeten worden.
De bouwopgave in de groeiende delen van Nederland moet zo
worden vormgegeven en gerealiseerd dat het beperken van de
woon-werkafstanden, gebruik maken van vormen van          CVP am. 91.357                PC/LB : ontraden
duurzame mobiliteit en het ontzien van gebieden met natuur-
waarde voorop staan. Binnenstedelijk bouwen, bouwen in de     indiener:    Utrecht
buurt van OV-knooppunten en bouwen nabij belangrijke        woordvoerder:  Elmer Klaasen
bestemmingen zijn de speerpunten van het ruimtelijk orde-     voorstel:    r. 1101 t/m 1106, schrap “Een” t/m “komt.”
ningsbeleid.

                                  CVP am. 91.358               PC/LB : overnemen
CVP am. 91.354                PC/LB : overnemen
                                  indiener:    Integratie en diversiteit, thema-afdeling
indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling      woordvoerder:  Saskia Narraina
woordvoerder:   linda carton                  voorstel:    r. 1111, vervang “burgers en bedrijven” door:
voorstel:     r. 1095, voeg toe na “heroverwogen”:
                                  burgers, bedrijven en verenigingen
Ook is de decentralisatie van de ruimtelijke inrichting (te) ver
doorgeschoten. De concurrentie tussen gemeenten dient
beteugeld te worden door een meer sturende ruimtelijke       CVP am. 91.359               PC/LB : overnemen
ordeningshiërarchie waarin de landsdelen (provincies) regie
kunnen voeren over het bestemmen van grond voor bijvoor-      indiener:    Integratie en diversiteit, thema-afdeling
beeld bedrijventerreinen, waarbij de regio als geheel wordt    woordvoerder:  Saskia Narraina
betrokken in een duurzame maatschappelijke afweging.        voorstel:    r. 1112, vervang de 1e keer “variatie” door:

                                  diversiteit
                                                    Anders Ja D66 congres91  71
CVP am. 91.360                PC/LB : ontraden   en 91.367. Bij aanname van am 91.363 is am. 91.364 op dit
                                 amendement van toepassing.
indiener:     Integratie en diversiteit, thema-afdeling
woordvoerder:   Saskia Narraina
voorstel:     r. 1114 t/m 1115, schrap “Dit beleid” t/m    CVP am. 91.364               PC/LB : overnemen
         “achtergrond.”
                                 indiener:    Rotterdam, AV
                                 woordvoerder:  Peter Bierens
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.361                          voorstel:    r. 1123, vervang "particuliere
                                          woningeigenaren" door:
indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling
woordvoerder:   Aart Karssen                  onroerend goedeigenaren
voorstel:     r. 1121, voeg toe na "bedrijven zelf.":
                                 BSC: bij aanname van am 91.363 is am 91.364 op dit am.
Hier hoort een faciliterende, voorlichtende en initiërende    91.363 van toepassing.
overheid bij.

                                 CVP am. 91.365               PC/LB : ontraden
CVP am. 91.362               PC/LB : overnemen
                                 indiener:    Rotterdam, AV
indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling      woordvoerder:  Peter Bierens
woordvoerder:   Aart Karssen                  voorstel:    r. 1126 t/m 1127, schrap "in woningen"
voorstel:     r. 1122, voeg toe als nieuw punt
                                 BSC: am 91.365 vervalt bij aanname van am 91.363.
Publiek private samenwerking. Bij de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen ziet D66 een belangrijke rol voor marktpar-
                                                       PC/LB : ontraden
tijen. Daarvoor moeten de overheden eerst de kaders uitzetten   CVP am. 91.366
(publiek-publiek) en daarna is er een optimale rol voor het
bedrijfsleven wegggelegd (publiek-privaat).            indiener:    Rijswijk, AV
                                 woordvoerder:  Jeroen van Nieuwkerk
                                 voorstel:    r. 1131 t/m r. 1132, vervang "D66 is tegen"
CVP am. 91.363               PC/LB : overnemen           t/m "worden." door:

indiener:     Nijmegen, AV                  Gemeenten moeten actief gebruik maken van de mogelijkhe-
woordvoerder: sjoerd Wannet                    den om misbruik van leegstand door eigenaren aan te pakken.
voorstel:     r. 1123-1129, vervang “Particuliere” t/m    Met een goede leegstandsregeling is kraken geen legitiem
“gecriminaliseerd worden” door:                  middel meer en een onaanvaardbare aantasting van het
                                 eigendomsrecht.
Leegstand bestrijden. Particuliere woningeigenaren moeten
via regelgeving en financiële prikkels worden aangespoord tot   BSC: bij aanname van am 91.363 vervalt am 91.366.
een actieve bijdrage aan de benodigde stedelijke vernieuwing.
D66 wil ook dat zij nog actiever leegstand tegengaan en
                                                       PC/LB : ontraden
investeren in de omzetting van ongebruikte ruimtes (bijvoor-   CVP am. 91.367
beeld boven winkelpanden) in woningen. Starters, senioren en
mogelijk ook andere woningzoekenden krijgen daarmee meer     indiener:    Apeldoorn, AV
kans om een woning te vinden. Bovendien draagt bewoning bij    woordvoerder:  Olaf Prinsen
aan de sociale veiligheid. De middelen die de overheid heeft   voorstel:    r. 1131 t/m 1132, schrap “Kraakverbod” t/m
om leegstand te voorkomen zijn nog niet toereikend. Zolang             “worden.”
deze middelen niet toereikend zijn, vindt D66 het te vroeg om
het kraakverbod in te voeren.                   BSC: am 91.367 vervalt bij aanname van am .91.363.

BSC: bij aanname van am 91.363 vervallen am. 91.365, 91.366

72  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.368              PC/LB : overnemen   CVP am. 91.371                  PC/LB :


indiener:    Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling      indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
woordvoerder:  Aart Karssen                  woordvoerder:   Linda Carton
voorstel:    r. 1145, voeg toe als nieuw punt:       voorstel:     r. 1172, voeg toe als nieuw punt:

Ruimtegebruik dient toekomstvast te zijn. Bouwen en de     Transparantie milieugezondheid op locatie. Fijnstof, slechte
ruimte inrichten doen we voor de zeer lange termijn. Trends   luchtkwaliteit, geluidsbelasting, slaapverstoring, en hoge
kunnen snel veranderen. Daarom moeten we wijken, buurten    voltages hoogspanning zijn bewezen risicofactoren voor de
en gebouwen van hoge kwaliteit, lange levensduur, energiezui-  gezondheid, met verhoogde kans op ziekte op latere leeftijd.
nig en zoveel mogelijk flexibiliteit ontwikkelen.        De overheid moet hierin actief het initiatief nemen tot monito-
                                ren van luchtkwaliteit, geluidsoverlast en andere vormen van
                                milieubelasting op die lokaties waar een hoge waarde en
CVP am. 91.369              PC/LB : overnemen   mogelijke normoverschrijding verwacht kan worden, zoals
                                bijvoorbeeld de geluidsproductie van vliegbewegingen in de
indiener:    Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling      ruime omgeving rond Schiphol. Waarbij ‘meten is weten’
woordvoerder:  Aart Karssen                  voorop staat, boven schattingen van ingewikkelde rekenmo-
voorstel:    r. 1163, voeg toe na "vergroot.":       dellen en waarbij open, transparante communicatie over de
                                metingen naar burgers een actieve plicht is van de overheid.
Lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de kwetsbaarheid
van natuur en landschap, de nabije aanwezigheid van buiten-
                                                       PC/LB : ontraden
landse luchthavens en draagvlak in de regio moeten leidend   CVP am. 91.372
zijn voor een eventuele afwenteling van de druk van Schiphol
op regionale luchthavens en niet het capaciteitsgebrek op    indiener:     Route 66
Schiphol.                            woordvoerder: Stephan Hannot
                                voorstel:     r. 1186 t/m r. 1187, schrap "Maatschappe-
                                lijke opvattingen" t/m "het klimaat."
                     PC/LB : overnemen
CVP am. 91.370

indiener:    Oldenzaal, AV                 CVP am. 91.373                PC/LB : ontraden
woordvoerder:  Yuri Ankoné
voorstel:    r. 1172, voeg toe als nieuw punt:       indiener:    Regio Zeeland
                                woordvoerder: Johanna Boogerd
Luchthaven Twente. D66 blijft tegen een doorstart van      voorstel:    r. 1187 t/m r. 1191, vervang “D66 is” t/m
Luchthaven Twente. Voor een commerciële luchthaven is de    “gezocht” door:
beoogde lokatie ongeschikt. Daarnaast past een nieuwe
luchthaven niet binnen de duurzaamheidsgedachte.        D66 ziet kansen op de gebieden van veiligheid, duurzaamheid
                                en drinkwatervoorziening bij een verhoging van het IJssel-
                                meerpeil met 1,5m zoals voorgesteld door de Deltacommissie.
                                Er dient hierbij wel aandacht te zijn voor het behoud van het
                                karakter van de historische steden, dorpen en landschappen
                                langs de voormalige Zuiderzeekust. Om de peilverhoging te
                                beperken moet ook naar aanvullende oplossingen worden
                                gezocht'

                                BSC: bij aanname van am 91.373 vervalt am 91.374
                                                   Anders Ja D66 congres91  73
CVP am. 91.374               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.178               PC/LB : ontraden


indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling      indiener:     Economie, thema-afdeling
woordvoerder:   Aart Karssen                  woordvoerder:   Mark Sanders
voorstel:     r. 1187 t/m 1192, vervang "D66 is tegen"    voorstel:     r. 1234 t/m 1264, vervang “we fiscaal” t/m
          t/m "grootverbruikers." door:                  “slot.” door:

D66 heeft op voorhand bezwaren tegen een verhoging van het    we uiteindelijk de eigen woning, het belangrijkste vermogens-
Ijsselmeerpeil met maximaal 1,5 m zoals voorgesteld door de    bestanddeel van heel veel Nederlanders, en de hypotheek ter
Deltacommissie. Dit berust vooral op de aantasting die dit zou  financiering daarvan, overhevelen naar de vermogensbox, box
veroorzaken aan de historische steden, dorpen en landschap-    3, waar het hoort.Van de de korte termijn... Dergelijke ingrij-
pen langs de voormalige Zuiderzeekust. D66 wil eerst zoeken    pende wijzigingen kunnen natuurlijk niet van de ene op de
naar alternatieve oplossingen, zoals het tegengaan van      andere dag worden doorgevoerd. Een zorgvuldig implementa-
verspilling via het hoofdwatersysteem en het terugdringen van   tietraject is geboden. Maar we moeten wel nu stappen zetten
watergebruik bij de grootverbruikers. In het Groene Hart zijn   om uiteindelijk tot het doel te komen. Daarom stelt D66 voor
vormen van bosteelt en tuinbouw die heel hoge eisen stellen    om de hypotheekrenteaftrek tegen het eind van de kabinets-
aan de waterkwaliteit. D66 pleit voor onderzoek naar teelten   periode af te toppen op 500.000 euro. Daar waren we in 2006
die een hoger zoutgehalte kunnen verdragen. Pas als genoem-    al voor en dat blijven we. Alles (schuld en vermogen) boven dit
de alternatieven geen soelaas bieden is een verhoging van het   bedrag hevelen we over naar box 3. Uiteraard gelden de
IJsselmeerpeil acceptabel.                    nieuwe regels voor bestaande en nieuwe hypotheken maar om
                                 mensen in de gelegenheid te stellen hun financiële planning
BSC: am 91.374 vervalt bij aanname van am 91.373.         aan te passen moeten we snel besluiten nemen en vervolgens
                                 langzaam implementeren. Ook worden banken en hypotheek-
                                 verstrekkers verplicht om tussentijdse aflossing of andere
CVP am. 91.375               PC/LB : overnemen   aanpassingen zonder gebruikelijke strafrentes en boetes toe
                                 te staan. ...naar de lange termijn. Door dit bedrag nominaal
indiener:     Zuid-Holland, RV                vast te stellen zal door de normale huizenprijsstijging de
woordvoerder:   Hanneke Gelderblom-Lankhout          hypotheekrenteaftrek al geleidelijk worden afgebouwd, en wel
voorstel:     r. 1213, vervang "subsidie van" door:     in hetzelfde tempo waarin huizenbezitters deels gecompen-
                                 seerd worden door de waardestijging van hun bezit. De grens
fiscale bevoordeling door                     van 500.000 euro is natuurlijk wel arbitrair en zal in volgende
                                 kabinetsperioden geleidelijk verder kunnen worden terugge-
                                 bracht tot 0 als te verwachten valt dat daar de huizenmarkt
CVP am. 91.376               PC/LB : overnemen   daar verder geen grote hinder van ondervindt.

indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Hanneke Gelderblom-Lankhout          CVP am. 91.379                PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 1218, vervang "subsidie" door:
                                 indiener:     Utrecht
fiscale aftrek                          woordvoerder:   Elmer Klaasen
                                 voorstel:     r. 1238 t/m 1245, vervang “Hypotheekrente-
                                          aftrek” t/m jaar aan.”
CVP am. 91.177               PC/LB : overnemen
                                 Hypotheekrenteaftrek gaat uit van aflossing op basis van
indiener:     Sociaal Liberalisme, thema-afdeling      annuïteit. Op dit moment is er een ‘boete op het aflossen van
woordvoerder:   Petra Stienen                 een hypotheek. Met elke aflossing daalt immers de hoofdsom
voorstel:     r. 1223, voeg toe na "overgangs-termijnen.":  waarover fiscaal aftrekbare rente wordt betaald. D66 wil zich
                                 niet mengen in de wijze waarop mensen hun hypotheek
Hierbij zal D66 rekening houden met de verwachtingen en de    structureren. Maar wij willen wel af van prikkels die leiden tot
daarop aangegane verplichting van huidige woningbezitters.    minder aflossen of tot hypotheekvormen met maximale
                                 schulden. Bij renteaftrek gaan wij daarom uit van een aflossing
                                 in dertig jaar volgens een mechanisme met een gelijk bedrag

74  D66 congres91 Anders Ja
voor aflossing en rente (een annuïteiten hypotheek). Alleen de  CVP am. 91.384               PC/LB : ontraden
rente die volgens een annuïteiten hypotheek aftrekbaar zou
zijn, is aftrekbaar.                       indiener:    Economie, thema-afdeling
                                 woordvoerder:  Jeroen Leek
                                 voorstel:    r. 1261, vervang “en dat” t/m “lening.” door:
CVP am. 91.380               PC/LB : overnemen
                                 waarna overwogen kan worden om de gehele hypotheek-
indiener:     Rijswijk, AV                  schuld naar box 3 over te brengen.
woordvoerder:   Constantijn Dolmans
voorstel:     r. 1246, voeg toe na "van schulden.":
                                 CVP am. 91.385               PC/LB : ontraden
Voor bestaande hypotheken begint deze lineaire afbouw van
het aftrekken van de hypotheekrente bij de inwerkingtreding   indiener:    Lingewaard, AV
van deze regeling. De betrouwbaarheid van de overheid staat   woordvoerder:  Sjoerd Wannet
aan terugwerkende kracht in de weg.               voorstel:    r. 1266 t/m 1268, vervang “Op de” t/m
                                         “ruimte voor.” door:

CVP am. 91.381               PC/LB : overnemen   Ook de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait
                                 worden afgebouwd. Dat gebeurt door deze in de komende 22
indiener:     Economie, thema-afdeling            jaar evenredig af te bouwen.
woordvoerder:   Jeroen Leek
voorstel:     r. 1246, voeg toe na “schulden.”:
                                 CVP am. 91.386               PC/LB : ontraden
Voor zover onder deze maatregel geen rente meer mag
worden afgetrokken verhuist het corresponderende deel van    indiener:    Rijswijk, AV
de schuld naar de sparen en beleggen box (nu box 3).       woordvoerder:  Constantijn Dolmans
                                 voorstel:    r. 1266 t/m r. 1268, vervang "Op de lange"
                                         t/m "ruimte voor." door:
CVP am. 91.382               PC/LB : overnemen
                                 De overdrachtsbelasting wordt zo snel mogelijk afgeschaft om
indiener:     Lingewaard, AV                 de arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen. Het eigen woningfor-
woordvoerder:   Sjoerd Wannet                 fait wordt gelijktijdig en evenredig met de hypotheekrenteaf-
voorstel:     r. 1246, voeg toe na “schulden.”:       trek afgebouwd.

Voor bestaande hypotheken begint deze lineaire afbouw van
het aftrekken van de hypotheekrente bij de inwerkingtreding   CVP am. 91.387               PC/LB : ontraden
van deze regeling. De betrouwbaarheid van de overheid staat
aan terugwerkende kracht in de weg.               indiener:    Zuid-Holland, RV
                                 woordvoerder:  Tjeerd Dierckxsens
                                 voorstel:    r. 1266 t/m r. 1268, vervang "Overdrachtsbe-
                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.383                                  lasting" t/m "ruimte voor." door:

indiener:     Nijmegen, AV                  Gelijk startend met de laatste fase van de beperking van de
woordvoerder:   sjoerd Wannet                 Hypotheekrenteaftrek, na tien jaar, zal gestart worden met het
voorstel:     r. 1246, voeg toe na “schulden”:        geleidelijk afbouwen van de overdrachtsbelasting en het eigen
                                 woningforfait. Dit onder het voorbehoud dat er dan voldoende
Voor bestaande hypotheken begint deze lineaire afbouw van    financiële ruimte is gecreëerd.
het aftrekken van de hypotheekrente bij de inwerkingtreding
van deze regeling. De betrouwbaarheid van de overheid staat
terugwerkende kracht in de weg.
                                                   Anders Ja D66 congres91  75
CVP am. 91.388                PC/LB : ontraden    CVP am. 91.392               PC/LB : ontraden


indiener:     Utrecht, AV                    indiener:     Economie, thema-afdeling
woordvoerder:   Elmer Klaasen                   woordvoerder:   Mark Sanders
voorstel:     r. 1266-1268, vervang “Op de”t/m ruimte      voorstel:     r. 1287 t/m 1308, vervang “De huurtoeslag”
         voor.” door:                            t/m “bouwen.” door:

D66 is van mening dat bij geleidelijke afbouw van de hypo-     Huurtoeslag. De huurtoeslag wordt een inkomensafhankelijke
theekrenteaftrek uiteindelijk ook overdrachtsbelasting en eigen   tegemoetkoming in de huurlasten. Wie huurt kan de huur
woningforfait moeten verdwijnen. Om starters te helpen wordt    opgeven en afhankelijk van het inkomen en de huur wordt een
de overdrachtsbelasting voor hen met ingang van 2011        huurtoeslag berekend en via de fiscus uitbetaald.
afgeschaft. Gezien de huidige financiële ruimte wordt tijdelijk   • Sociale Woningen. De sociale woningbouw verstoort de
gewacht met het afschaffen van overdrachtsbelasting en eigen    woningmarkt. Vraag en aanbod moeten vrij tot elkaar kunnen
woningforfait. Het definitieve moment en tempo van afschaf-     komen, ook op de huurmarkt opdat niet alleen corporaties en
fen wordt uiterlijk in 2014 bepaald. Geleidelijke afschaffing zal  gemeenten, maar ook private partijen huurwoningen willen
in ieder geval niet later plaatsvinden dan gelijktijdig met de   bouwen en verhuren. De huren moeten dus geleidelijk naar
verlaging van de hypotheekrenteaftrek van 42% naar 30%.       marktconforme niveaus worden gebracht zonder dat daar de
                                  huurders de dupe van worden. Dat kan door de subsidiering
                                  via lage huren geleidelijk over te hevelen naar de huurtoeslag.
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.389                           De woonlasten blijven daarmee gelijk, terwijl het aanbieden
                                  van huurwoningen wel financieel aantrekkelijker wordt. Dit
indiener:     Nijmegen, AV                   leidt enerzijds tot meer aanbod en anderzijds tot een grotere
woordvoerder:   Michiel Scheffer                 mobiliteit.
voorstel:     r. 1266-1268, vervang “overdrachtsbelas-     • Scheefwonen. Door de overheveling van subsidie op sociale
         ting” t/m “ruimte voor” door:           woningbouw via lagere huren naar inkomensafhankelijke
                                  huurtoeslag wordt het probleem van het scheefwonen en
Overdrachtsbelasting en eigen woningforfait. Ook de overdrachts-  illegaal onderverhuren vanzelf opgelost.
belasting en het eigen woningforfait worden afgebouwd. Dat
gebeurt door deze in de komende 22 jaar evenredig af te bouwen.
                                  CVP am. 91.393               PC/LB : ontraden


CVP am. 91.390                PC/LB : ontraden    indiener:     Afdeling Deventer
                                  woordvoerder:
indiener:     Rijswijk, AV                   voorstel:     r. 1311 t/m 1312, vervang “Op dit moment”
woordvoerder:   Constantijn Dolmans                         t/m “publieke organisaties?” door:
voorstel:     r. 1268, voeg toe na "ruimte voor.":
                                  Om het toezicht te verbeteren en de doelstellingen te borgen
Om de gevolgen van de afschaffing van de overdrachtsbelas-     vormen corporaties zich juridisch om tot maatschappelijke
ting en het eigen woningforfait budgettair neutraal te kunnen    ondernemingen.
laten plaatsvinden komt er een bezitsbelasting die geldt voor
eigen woning bezitters maar ook voor woningcorporaties en
andere verhuurders.                         CVP am. 91.394               PC/LB : overnemen


                                  indiener:     Utrecht, RV
CVP am. 91.391               PC/LB : overnemen    woordvoerder:   Vivien van Geen
                                  voorstel:     r. 1317 t/m r. 1319, vervang "Door te" t/m
indiener:     Zuid-Holland, RV                          "inkomens." door:
woordvoerder:   Hanneke Gelderblom-Lankhout
voorstel:     r. 1268, voeg toe na "ruimte voor.":       Door te hervormen blijven minder corporaties bestaan die zich
                                  werkelijk richten op hun kerntaak: het aanbieden van goede en
De eigen woning blijft gedurende deze transitieperiode fiscaal   betaalbare sociale huurwoningen voor de lagere inkomens.
in Box 1.

76  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.395               PC/LB : ontraden  CVP am. 91.400               PC/LB : overnemen


indiener:     Utrecht, RV                  indiener:     Afdeling Deventer
woordvoerder:   Vivien van Geen                woordvoerder:
voorstel:     r. 1319 t/m 1322, schrap "Voor de corpora-  voorstel:     r. 1336, vervang “sociale bestel” door:
         ties" t/m "te bouwen."
                                bestel van toegelaten instelling
BSC: bij aanname van am 91.395 vervalt am 91.396.
                                BSC: am. 91.400 vervalt bij aanname van am 91.399.

                      PC/LB : overnemen
CVP am. 91.396
                                CVP am. 91.401               PC/LB : overnemen
indiener:     Afdeling Deventer
woordvoerder:                          indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
voorstel:     r. 1320, vervang “sociale bestel” door:    woordvoerder:   Henk Lindeboom
                                voorstel:     r. 1354, voeg toe “samengesteld.”:
bestel van toegelaten instelling
                                D66 wil vergroting van de sociale samenhang en leefbaarheid
BSC: am. 91.396 vervalt bij aanname van am 91.395.       in dorpen, wijken, buurten en straten, door invulling te geven
                                aan het woonaspect van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
                                ning (WMO).
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.397

indiener:     Afdeling Deventer               CVP am. 91.402                PC/LB : ontraden
woordvoerder:
voorstel:     r. 1330, voeg toe tussen “huurwioningen” en  indiener:     Zoetermeer, AV
         “Alle activiteiten”:             woordvoerder:   Theo van der Pols
                                voorstel:     r. 136 t/m r. 137, vervang "versneld" t/m "67
en te investeren in vastgoed met een maatschappelijke               jaar" door:
bestemming.
                                ècht versneld in 6 jaar verhogen naar 67 jaar (4 maanden per
                                jaar)
CVP am. 91.398                PC/LB : ontraden


indiener:     Afdeling Deventer               CVP am. 91.403                PC/LB : ontraden
woordvoerder:
voorstel:     r. 1332, voeg toe na “ transparant”:     indiener:     Lingewaard, AV
                                woordvoerder:   Sjoerd Wannet
Over de kernactiviteiten van woningcorporaties, het bouwen   voorstel:     r. 1384, voeg toe na “autokosten.”:
van sociale huurwoningen en het investeren in leefbaarheid en
duurzaamheid wordt geen belasting geheven.           De invoering van spitstarieven doet afbreuk aan de wens om
                                het woon-werkverkeer meer met het openbaar vervoer te laten
                                plaatsvinden en wordt dus afgewezen.
CVP am. 91.399               PC/LB : ontraden
                                BSC: bij aanname van am 91.403 vervalt am 91.404.
indiener:     Utrecht, RV
woordvoerder:   Vivien van Geen
voorstel:     r. 1335 t/m 1339, schrap "Dit kan" t/m "de
         overheid."

BSC: bij aanname van am 91.399 vervalt am 91.400.


                                                   Anders Ja D66 congres91  77
CVP am. 91.404               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.408               PC/LB : overnemen


indiener:     Nijmegen, AV                  indiener:     Utrecht, AV
woordvoerder:   Leon Wesdijk                  woordvoerder:   Elmer Klaasen
voorstel:     r. 1384, voeg toe autokosten:         voorstel:     r. 1399, voeg toe bestaand :

Reizen in de spits wordt niet duurder gemaakt.          HSL

BSC: am 91.404 vervalt bij aanname van am 91.403.        BSC: am 91.408 vervalt bij aanname van am 91.406.


CVP am. 91.405               PC/LB : overnemen   CVP am. 91.409               PC/LB : ontraden


indiener:     Nijmegen, AV                  indiener:     Utrecht
woordvoerder:   leon Wesdijk                  woordvoerder:   David Eerdmans
voorstel:     r. 1391, voeg toe na “Rotterdam.”:       voorstel:     r. 1406-1407, vervang “Bij” t/m “kaders.”
                                          door:
Voor alle grote steden wordt ingezet op snelle onderlinge
openbaar vervoer verbindingen, evenals uitbreiding van het    Bij NS en bij vervoerders in het stads- en streekvervoer moet
NS nachtnet                           het reizigersbelang een prominente plaats innemen. De
                                 overheid stimuleert klantgericht ondernemerschap bij deze
                                 vervoerders door het stellen van de juiste kaders en door de
                      PC/LB : ontraden
CVP am. 91.406                          inzet van sterke financiële prikkels op reizigersgroei en
                                 klanttevredenheid.
indiener:     Thema-afdeling ruimte en mobiliteit
woordvoerder:   H.P. Koster
voorstel:     r. 1395 t/m 1399, vervang “Ook” t/m “spoor.”  CVP am. 91.410               PC/LB : ontraden
         door:
                                 indiener:     Gijsbert Werner e.a.
Ook in het internationale treinverkeer dient geïnvesteerd te   woordvoerder:   Gijsbert Werner
worden. Het opnieuw onderzoeken van een fysieke verbinding    voorstel:     r. 1436 t/m 1438, schrap “Op grond” t/m
met het hogesnelheidsnetwerk in Duitsland vormt hier                “2020.”
onderdeel van. Ook dient Nederland zich internationaal hard te
maken voor maatregelen die het personenvervoer per hoge-
snelheidstrein over afstanden tot 1000 km kunnen stimuleren.   CVP am. 91.411               PC/LB : ontraden


BSC: bij aanname van am 91.406 vervalt am 91.407 en am      indiener:     Duurzame ontwikkeling, thema-afdeling
91.408.                             woordvoerder:   Simon Kalf
                                 voorstel:     r. 1440 t/m r. 1441, vervang "De productie"
                                          t/m "voedselmarkt." door:
CVP am. 91.407               PC/LB : overnemen
                                 Voor biomassa en biobrandstoffen moeten scherpe, bindende
indiener:     Groningen, AV                 duurzaamheidscriteria worden vastgelegd. De Cramer-criteria
woordvoerder:   Doede de Vries                 (2007) zijn hiertoe een goede eerste aanzet.
voorstel:     r. 1399, voeg toe tussen "Londen" en ",":

en Amsterdam-Groningen-Hamburg-Berlijn

BSC: am 91.407 vervalt bij aanname van am 91.406.
78  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.412                PC/LB : ontraden   CVP am. 91.415                PC/LB : overnemen


indiener:     Rijswijk, AV                  indiener:    Nijmegen, AV
woordvoerder:   Constantijn Dolmans               woordvoerder:  Sjoerd Wannet
voorstel:     r. 1448 t/m r. 1456, vervang "D66 houdt" t/m  voorstel:    r. 1455, voeg toe reizen:
         "aanpassen."
                                 Dat betekent niet dat elke gereden kilometer wordt beprijsd en
D66 houdt vast aan het voornemen dat mensen betalen voor     geregistreerd
het gebruik, niet voor het bezit van een auto en ziet mogelijk-
heden voor een slimme, groene en eerlijke kilometerheffing    BSC: am 91.415 vervalt bij aanname van am 91.412.
zonder dat daarbij de privacy van de autorijder in het geding
komt. D66 wil daartoe de bestaande belasting op auto’s
afbouwen zodat mensen niet langer betalen voor het bezit van   CVP am. 91.416                PC/LB : overnemen
de auto, maar voor het gebruik er van. D66 wil zo snel
mogelijk een kilometerbesprijzing invoeren.            indiener:    Oldenzaal
                                 woordvoerder:  Yuri Ankoné
BSC: bij aanname van am 91.412 vervallen am 91.413, 91.414    voorstel:    r. 1460, voeg toe na “gelijk.”:
en 91.415.
                                 Bij ieder systeem van kilometerbeprijzing dient de privacy van
                                 de automobilist gewaarborgd te zijn.
CVP am. 91.413               PC/LB : overnemen


indiener:     Economie, thema-afdeling            CVP am. 91.417                PC/LB : ontraden
woordvoerder:   Mark Sanders
voorstel:     r. 1450, voeg toe kilometerheffing. :      indiener:    Rotterdam, AV
                                 woordvoerder:  F. Teunissen
Het in te voeren systeem moet vooral simpel en doeltreffend    voorstel:    r. 1472, voeg toe tussen "wegen," en
zijn. Daartoe moet vooral dicht aan de bron worden belast.             "Hierbij":
Dus gebruik van drukke wegen op drukke tijden. Extra toeters
en bellen als differentiatie naar milieubelasting, schade aan   Bij nieuw aan te leggen wegen wordt nadrukkelijk gekozen
wegen of inkomenseffecten kunnen elders worden geïmple-      voor landschapssparende uitvoeringswijzen, bij voorkeur
menteerd en leiden in de kilometerheffing alleen maar tot     ondertunneling, zoals de A4 met Vaart variant voor de A4
vertraging, complicatie en verlies aan effectiviteit.       Midden-Delfland.

BSC: am 91.413 vervalt bij aanname van am 91.412.
                                                        PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.418

CVP am. 91.414               PC/LB : overnemen   indiener:    Amsterdam, AV
                                 woordvoerder:  Ottenhof, Djaja
indiener:     Zuid-Holland, RV                voorstel:    r. 1474 t/m 1475, schrap "de Ijmeerverbin-
woordvoerder:   Tjeerd Dierckxsens                        ding" t/m "en Amsterdam"
voorstel:     r. 1450 t/m r. 1452, vervang "D66 wil
         daartoe" t/m "gebruik er van." door:

D66 wil daatoe de bestaande belasting op auto’s verlagen
zodat mensen minder betalen voor het bezit van de auto, maar
meer voor het gebruik er van.

BSC: am 91.414 vervalt bij aanname van am 91.412.
                                                    Anders Ja D66 congres91  79
CVP am. 91.419               PC/LB : overnemen  CVP am. 91.422              PC/LB : overnemen


indiener:     Europa, thema-afdeling            indiener:    De Wolden, AV
woordvoerder:   Robert Schliessler              woordvoerder:  Jurr van Dalen
voorstel:     r. 1476, voeg toe na "Rotterdam.":      voorstel:    r. 1531, voeg toe nieuw punt:

D66 wil ook buiten de Randstad aan de slag, met creatieve    D66 pleit voor nieuwe economische dragers voor het landelijk
oplossingen, zoals door in een vroeg stadium natuur en mens   gebied, waar mogelijk gekoppeld aan de klimaatopgave van
te ontzien en te kiezen voor tunnels en andere echte ontlas-  Nederland. In een aantal gebieden staat de economie en de
tende oplossingen.                       leefbaarheid toenemend onder druk. Wij zien daar mogelijkhe-
                                den voor combinaties van windenergie, waterberging,
                                verbetering van de waterkwaliteit, biomassaproductie,
CVP am. 91.420               PC/LB : ontraden  aanlevering van schoner grondwater, vervening, duurzame
                                recreatie en nieuwe natuur. Deze ontwikkelingen kunnen op
indiener:     Vlaardingen, AV                maat plaatsvinden in de regio's, zoveel mogelijk business
woordvoerder:   Harm Borgers                 based, en waar nodig met ondersteuning van publieke
voorstel:     r. 1476, voeg toe “Rotterdam.”:        middelen. Hiermee worden kosteneffectief meerdere duur-
                                zaamheids- en leefbaarheidsdoelen gediend. In het landelijk
D66 wil dat de A4 door Midden-Delfland op een landschappe-   gebied ziet D66 ook de mogelijkheid het aandeel van de
lijk aantrekkelijke manier wordt aangelegd. Dit vraagt om een  biologische voedselproductie te verhogen.
innovatief tracé: een tunnel en een vaart er boven op. Dat is
even goed voor de mobiliteit, kost niets meer dan de huidige
plannen en is wel veel beter voor mens, milieu en landschap.  CVP am. 91.433              PC/LB : overnemen


                                indiener:    Zuid-Holland, RV
CVP am. 91.421               PC/LB : ontraden  woordvoerder:  Bruce Siemens
                                voorstel:    r. 1534, vervang "be-trokkenen" door:
indiener:     Lingewaard, AV
woordvoerder:   Hans Nijboer                 betrokkenen
voorstel:     r. 1483, voeg toe voorrang.:

Hierbij wordt rekening gehouden met duurzame en innovatieve   CVP am. 91.434              PC/LB : overnemen
oplossingen bij infrastructurele werken. Als voorbeeld, de
ondertunneling van het Pannerdensch Kanaal bij eventuele    indiener:    De Wolden, AV
doortrekking van de A15 ter ontlasting van het regionale    woordvoerder:  Jurr van Dalen
netwerk.                            voorstel:    r. 1543, voeg toe na “waterbeheer:”:

                                De Nationale Parken zijn parels van de Nederlandse natuur,
                                waar duurzame recreatie en toerisme bij uitstek passen.


                                CVP am. 91.435              PC/LB : overnemen


                                indiener:    De Wolden, AV
                                woordvoerder:  Jurr van Dalen
                                voorstel:    r. 1550, voeg toetussen “waterberging en”
                                         en “toerisme”:

                                duurzame
80  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.436               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.438                PC/LB : ontraden


indiener:     Utrecht, AV                  indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling
woordvoerder:   Machteld Versnel                woordvoerder:   Machteld Versnel-Schmitz
voorstel:     r. 1554, voeg toe als nieuw punt:       voorstel:     r. 1554, voeg toe als nieuw punt

D66 wil investeren in Nederlands Landschap. Maatschappe-     Rood voor groen verankeren. Open ruimte is schaars in
lijke initiatieven steunen. D66 steunt initiatieven, zoals het  Nederland en daar moeten we zuining op zijn. Wie knabbelt
Deltaplan voor het landschap en het Akkoord van Apeldoorn    aan het landschap verdient een tik op de neus. Daarom zal
van het Landschapsmanifest voor de verbetering en instand-    hard gewerkt worden aan verplichtende mechanismen voor
houding van de kwaliteit en kwantiteit van de landelijke     bovenplanse verevening. Aantasting van de open ruimte door
gebieden in Nederland. Biodiversiteit, cultuurhistorie en    weg-, water-, huizenbouw en bedrijventerreinen moet voor
recreatieve ontsluiting vormen daarbij richtsnoeren om de    elke vierkante meter leiden tot kwalitatieve verbetering van de
eigenaren en beheerders in staat te stellen (bijvoorbeeld door  resterende ruimte. Dit kan onder meer door afdracht aan een
de instelling van een fonds) deze extra landschapszorg      stelsel van landschapsfondsen en verankering in provinciale
duurzaam voor hun rekening te nemen. Zij pleit voor het     structuurvisies.
instellen van een regeringscommissaris landschap. Rood voor
groen verankeren. Open ruimte is schaars in Nederland en
daar moeten we zuinig op zijn. Wie knabbelt aan het land-    CVP am. 91.439                PC/LB : overnemen
schap verdient een tik op zijn neus. Daarom zal hard gewerkt
worden aan verplichtende mechanismen voor bovenplanse      indiener:     De Wolden, AV
verevening. Aantasting van de open ruimte door weg-,       woordvoerder:   Andre Hoogendijk
water,- huizenbouw en bedrijventerreinen moet voor elke     voorstel:     r. 1554, voeg toe als nieuwe punt:
vierkante meter leiden tot kwalitatieve verbetering van de
resterende open ruimte. Dit kan onder meer door afdracht aan   D66 is voorstander van het aanleggen van nieuwe bossen,
een stelsel van landschapsfondsen en verankering in provinci-  vooral ten behoeve van recreatie in stedelijke gebieden. Bos
ale structuurvisies.                       heeft daarnaast waarde op het gebied van van natuur,
                                 CO2-opslag, fijnstof en als buffer tussen steden en groen.

CVP am. 91.436               PC/LB : overnemen
                                 CVP am. 91.440                PC/LB : overnemen
indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling
woordvoerder:   Machteld Versnel-Schmitz            indiener:     Utrecht, AV
voorstel:     r. 1554, voeg toe als nieuw punt        woordvoerder:   Machteld Versnel
                                 voorstel:     r. 1558, voeg toe na “achterblijft.”:
Maatschappelijke initiatieven steunen. D66 wil investeren in
Nederlands Landschap. D66 steunt initiatieven, zoals het     Daartoe dienen eigenaren en beheerders van het landelijke
Deltaplan voor het landschap en het Akkoord van Apeldoorn    gebied in deze gebieden actief benaderd en gestimuleerd te
van het Landschapsmanifest voor de verbetering en instand-    worden om aaneengesloten netwerken van groene corridors
houding van de kwaliteit en kwantiteit van de landelijke     en toeristisch-recreatieve routes over boerenland vorm te
gebieden in Nederland. Biodiversiteit, cultuurhistorie en    geven. Dit versterkt de stad-land relatie, waartoe het oprichten
recreatieve ontsluiting vormen daarbij richtsnoeren om de    van stadsboerderijen ook bijdraagt.
eigenaren en beheerders in staat te stellen (bijvoorbeeld door
de instelling van een fonds) deze extra landschapszorg
duurzaam voor hun rekening te nemen. Zij pleit voor het
instellen van een regeringscommissaris landschap.
                                                    Anders Ja D66 congres91  81
CVP am. 91.441               PC/LB : ontraden   tiemiddel of schadepost te zijn geworden, iets wat D66
                                 afkeurt.
indiener:     Ruimte en mobiliteit, thema-afdeling
woordvoerder:   J.H. Kingma
voorstel:     r. 1559, voeg toe als nieuw punt        CVP am. 91.444               PC/LB : ontraden


Landschapsfinanciering. De taskforce fincanciering landschap   indiener:     De Wolden, AV
onder leiding van Alexander Rinnooy Kan en het in 2008 door    woordvoerder:   Jurr van Dalen
ruim 40 maatschappelijke organisaties, provincies en rijk     voorstel:     r. 1598 t/m 1603, vervang “Europees” t/m
gesloten Akkoord van Apeldoorn pleiten voor een nieuw,               “recreatie.” door:
verbreed financieringsstelsel voor het cultuurlandschap. D66
ondersteunt dit streven. Voor de belinging van landschaps-    D66 bepleit verdere herijking en vergroening van het Europees
diensten door boeren en andere landeigenaren aan het       landbouwbeleid. Dit houdt ondermeer vrijlating van de
collectieve goed cultuurlandschap zijn extra collectieve     melkquota in en het koppelen van Europese gelden aan
middelen nodig. Het afgesproken doel is een nieuw financie-    maatschappelijke diensten in de landbouw, naast de realisatie
ringsstelstel met een subsitantieel groter budget met ingang   van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied.
van 2012.                             Naast dat boeren worden betaald voor economische activitei-
                                 ten, worden maatschappelijke diensten vergoed als land-
                                 schap, cultuurhistorie, koeien in de wei, weidevogels biodiver-
CVP am. 91.442               PC/LB : overnemen   siteit, waterbeheer, educatie en kleinschalige recreatie.

indiener:     Utrecht
woordvoerder:   Maud Diepeveen                 CVP am. 91.445               PC/LB : overnemen
voorstel:     r. 1570 t/m 1574, vervang “Om” t/m
         “versneld aan.” door:              indiener:   Stegeman-Drijber en Mostert
                                 woordvoerder: Yuri Ankone
Om de visstanden of de natuurwaarden te herstellen. Worden    voorstel:   r. 1620 t/m 1624, vervang “D66 staat” t/m
sommige gebieden voor langere tijd voor alle visserij gesloten.  “landbouwmaatregelen” door:
In overleg met onze partners in de EU en daarbuiten stellen we
zeereservaten in om de kraamkamers en meest kwetsbare       D66 staat in principe niet negatief tegenover agroparken en wel
gebieden (zoals delta's, zandbanken, wadden en riffen) te     negatief tegenover megastallen zonder extra garanties voor de
beschermen. In onze nationale wateren wijzen we deze       volksgezondheid en investeringen in dierenwelzijn en milieu.
gebieden versneld aan en zien er op toe dat er stevige      Ook het landschappelijke effect van megastallen is ongewenst
maatregelen worden genomen.                    gezien het schaarse open landschap dat Nederland kent. Het
                                 RIVM doet op dit moment onderzoek naar risico's van grote
                                 intensiteit van vee voor de volksgezondheid en diergezondheid.
CVP am. 91.443               PC/LB : overnemen   D66 wil dat de resultaten van dit onderzoek zwaar worden
                                 meegewogen bij het formuleren van de landbouwmaatregelen.
indiener:     Oldenzaal, AV
woordvoerder:   Yuri Ankoné                   BSC: bij aanname van am 91.445 vervalt am 91.446.
voorstel:     r. 1579-1582, vervang “De Nederlandse” t/m
         “en landschap.” door:
                                 CVP am. 91.446               PC/LB : ontraden
De Nederlandse landbouwsector is zeer gevarieerd: met
kennisintensieve agribusinesses, biologische veeteelt maar    indiener:    Utrecht
ook met meer traditionele intensieve veeteeltbedrijven. D66    woordvoerder: Elmer Klaasen
wil innovatie van agribusiness de ruimte geven, maar stelt    voorstel:    r. 1621 t/m 1622, vervang negatief t/m
grenzen aan ontwikkelingen die ten koste gaan van volksge-    duurzaamheid. Door:
zondheid, dierenwelzijn, natuur en landschap. D66 wil dit
bereiken door haar visie te vertalen in landelijke regie op    is tegen megastallen
agrarische bedrijvigheid. Het dier, een levend wezen waar
respectvol mee omgegaan dient te worden, lijkt nu produc-     BSC: am 91.446 vervalt bij aanname van am 91.445.

82  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.447               PC/LB : overnemen  Hoofdstuk ‘Anders besturen en beïnvloeden’
                                (vanaf p. 61 van het genummerde CVP)
indiener:    Zuid-Holland, RV
woordvoerder: Bruce Siemens                   In behandeling: de amendementen op het hoofdstuk
voorstel:    r. 1637 t/m 1638, vervang "D66 wil" t/m    ‘Anders besturen en beïnvloeden’
"opgelegd." door:

D66 wil dat mensen die dieren mishandelen, hoge boetes, een   CVP am. 91.450               PC/LB : ontraden
houdverbod en eventueel een celstraf opgelegd kunnen
krijgen.                            indiener:    Oldenzaal, AV
                                woordvoerder:  Jeroen Wezenberg
                                voorstel:    r. 1939-1950, “Dat vraagt” t/m “aard.” door:
CVP am. 91.448               PC/LB : overnemen
                                Dat vraagt om een grondige herziening van de omvang, schaal
indiener:    Stegeman e.a.                 en taken van alle democratische bestuurslagen. Ook dient een
woordvoerder:  Yuri Ankone                  grondige analyse en herziening van de slecht tot niet demo-
voorstel:    r. 1641, voeg toe fatsoenlijk :        cratisch functionerende bestuurslagen in Nederland plaats te
                                vinden (zoals de WGR+-gebieden, de verregaande gemeen-
en veilig                            schappelijke regelingen, centrumgemeente-constructies, de
                                zelfstandige bestuursorganen op rijksniveau). Deze analyse en
                                herziening leidt tot minder versnippering, ondoorzichtbaar-
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.449                         heid, inefficienty van het openbaar bestuur. Daarnaast wordt
                                de aanspreekbaarheid van de democratische bestuurslagen
indiener:    Stegeman e.a.                 vergroot. Tegelijkertijd kan of daarna zal de grondige herzie-
woordvoerder:  Yuri Ankone                  ning van de omvang, schaal en taken van alle democratische
voorstel:    r. 1642, voeg toe tussen “geweest” en ”.”:   bestuurslagen plaatsvinden.

en of het dier met medicijnen is behandeld, waarmee en     BSC: bij aanname van am 91.450 vervallen am 91.451 en am
wanneer                             91.452.


                                CVP am. 91.451               PC/LB : ontraden


                                indiener:    Regiobestuur Utrecht
                                woordvoerder:  Marcel Engeringh
                                voorstel:    r. 1947 t/m r. 1948, schrap “D66” t/m
                                         “landsdelen.”

                                BSC: am 91.451 vervalt bij aanname van am 91.450.


                                CVP am. 91.452               PC/LB : ontraden


                                indiener:    Nijmegen, AV
                                woordvoerder:  Michiel Scheffer
                                voorstel:    r. 1948 t/m 1950, schrap “De rijksoverheid”
                                         t/m “aard”

                                BSC: am 91.452 vervalt bij aanname van am 91.450.
                                                  Anders Ja D66 congres91  83
CVP am. 91.453               PC/LB : ontraden   CVP am. 91.457               PC/LB : overnemen


indiener:     Nijmegen, AV                  indiener:     Haarlem, AV
woordvoerder:   Michiel Scheffer                woordvoerder:   Robin Teurlings
voorstel:     r. 1961, voeg toe tussen “verminderd” en “:”:  voorstel:     r. 2012, voeg toe als nieuw punt:

of bij ruimtelijk-economische taken worden overgebracht naar   Beperken tot kerntaken. Ministeries dienen zich enkel bezig te
de provincies nieuwe stijl. Daarin worden ook gedeconcen-     houden met de primaire kerntaken van een ministerie.
treerde rijksdiensten ingebracht en ZBO’s op regionaal niveau   Secundaire of ondersteunende taken van ministeries, zoals het
                                 ontwikkelen en beheren van ICT, facilitaire werkzaamheden en
                                 administratieve afhandeling worden rijksbreed centraal
CVP am. 91.454               PC/LB : ontraden   georganiseerd, dan wel uitbesteed aan de markt. Lopende
                                 initiatieven worden doorgezet en versterkt.
indiener:     Rijswijk, AV
woordvoerder:
voorstel:     r. 1990 t/m 1993, vervang "D66 wil deze" t/m  CVP am. 91.458                PC/LB : ontraden
         "landsdelen." door:
                                 indiener:     Rijswijk, AV
D66 wil deze provincies nieuwe stijl in deze kabinetsperiode   woordvoerder:   Constantijn Dolmans
opschalen tot vijf landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Randstad    voorstel:     r. 2037, voeg toe na "versterkt.":
Noord (inclusief Groene Hart) en Randstad Zuid (inclusief
Zeeland en West Brabant).                     D66 kiest daarom voor een kiesstelsel naar Duits model
                                 zonder hogere kiesdrempels waarbij de invoering van enkel-
BSC: Bij aanname van am .91.454 vervalt am 91.455.        voudige kiesdistricten wordt gecombineerd met evenredige
                                 vertegenwoordiging voor het totale aantal zetels.

CVP am. 91.455               PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.459                PC/LB : ontraden
indiener:     Route 66
woordvoerder:   Sietse Wijnsma                 indiener:     Voorst, AV
voorstel:     r. 1992 t/m r. 1995, vervang "te beginnen"   woordvoerder:   Wim Vrijhoef
         t/m "landsdelen." door:             voorstel:     r. 2038, voeg toe als nieuw punt

waarvan het randstedelijk gebied - de vierhoek Amsterdam-     Om de band te versterken tussen de lokale overheid en de
Den Haag-Rotterdam-Utrecht - er een zal zijn.           kiezer wil D66 dat lagere overheden zelf kunnen bepalen
                                 wanneer verkiezingen gehouden worden onder handhaving
BSC: am 91.455 vervalt bij aanname van am 91.454.         van de termijn van vier jaar waarna in ieder geval verkiezingen
                                 worden uitgeschreven.

CVP am. 91.456               PC/LB : ontraden
                                 CVP am. 91.460                PC/LB : ontraden
indiener:    Utrecht, RV
woordvoerder: Marcel Engeringh                  indiener:     Regiobestuur Utrecht
voorstel:    r. 1990 t/m 1995, vervang “D66 wil” t/m     woordvoerder:   Marcel Engeringh
“landsdelen.“ door:                        voorstel:     r. 2041, voeg toe na “gekozen”:

De waterschappen dienen op te gaan in de provincies.       door enkelvoudige overdraagbare stem'
84  D66 congres91 Anders Ja
CVP am. 91.461               PC/LB : overnemen  van overheidsinformatie, dat bijvoorbeeld kan worden belegd
                                 bij de Nederlandse Data Autoriteit.
indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Anne-Marie Frissen
voorstel:     r. 2046, voeg toe als nieuw punt:       CVP am. 91.466              PC/LB : overnemen


Afschaffen dubbelmandaat. D66 wil dat een einde wordt      indiener:    Utrecht, RV
gemaakt aan het dubbelmandaat van volksvertegenwoordi-      woordvoerder:  Elmer Klaasen
gers op verschillende niveaus. Het lidmaatschap van Tweede    voorstel:    r. 2132, vervang “Dienstverlening” t/m
of Eerste Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad dient de   “optie.” door:
aandacht te krijgen die het verdient en niet te worden gecom-
bineerd met een tweede vertegenwoordigende functie. De      Waar mogelijk wordt dienstverlening van de overheid ook via
Gemeentewet en Provinciewet worden op dit punt aange-      internet aangeboden. De mogelijkheden voor contact zonder
scherpt.                             internet blijven gehandhaafd.


CVP am. 91.462                PC/LB : ontraden  CVP am. 91.467              PC/LB : overnemen


indiener:     Route 66                    indiener:    Europa, thema-afdeling
woordvoerder:   Sietse Wijnsma                 woordvoerder: Ivo Thijssen
voorstel:     r. 2096 t/m r. 2098, schrap "Ambtenaren" t/m  voorstel:    r. 2149 t/m 2150, vervang "als hoogste" t/m
         "Tweede Kamer."                "vastgelegd-" door:

                                 is versterkt
                       PC/LB : ontraden
CVP am. 91.463

indiener:     Gelderse Vallei, AV              CVP am. 91.468              PC/LB : overnemen
woordvoerder:   Stephan Neijenhuis
voorstel:     r. 2105 t/m 2106, vervang “De Koning” t/m   indiener:    Europa, thema-afdeling
         “State.” door:                 woordvoerder:  Ivo Thijssen
                                 voorstel:    r. 2162, voeg toe als nieuw punt
Leden van het Koninklijk Huis zijn niet vanzelfspreken lid van
de Raad van State.'                       Europa transparant. D66 streeft naar verbetering van de
                                 huidige regelingen voor Openbaarheid van Bestuur in de EU
                                 (“Eurowob”). D66 is daarom bezorgd over de voorstellen om
                           PC/LB :
CVP am. 91.464                          Openbaarheid van Bestuur juist te beperken

indiener:     Zuid-Holland, RV
woordvoerder:   Huub Linthorst                 CVP am. 91.469               PC/LB : ontraden
voorstel:     r. 2106, voeg toe na "State.":
                                 indiener:    Utrecht
En hij regeert ook niet meer "bij de gratie Gods".        woordvoerder:  Elmer Klaasen
                                 voorstel:    r. 2231, voeg toe tussen “wetgeving.” en
                                 “Totdat”:
CVP am. 91.465                PC/LB : ontraden
                                 Er komt een volledig en volwaardig systeem van constitutio-
indiener:     Zuid-Holland, RV                nele toetsing. De Hoge Raad krijgt hiervoor een Constitutio-
woordvoerder:   Paul Breitbarth                nele Kamer die op basis van een beargumenteert bezwaar van
voorstel:     r. 2119, voeg toe tussen "aanpassen." en    burgers een aangenomen wetsvoorstel toetst aan de grond-
"Ook wil D66"                          wet.

Daarbij hoort ook onafhankelijk toezicht op de openbaarheid   BSC: bij aanname van am 91.469 vervalt am 91.470.

                                                   Anders Ja D66 congres91  85
                                 Algemeen
                                 Politieke Moties

                       PC/LB : ontraden                         LB : ontraden
CVP am. 91.470                          APM 91.001

indiener:     Zuid-Holland, RV               indiener:     Apeldoorn, AV
woordvoerder:   Paul Breitbarth                woordvoerder:   Gert Veldhuis
voorstel:     r. 2232 t/m r. 2233, vervang "Wel onder-   onderwerp:    wachtgeld oud-politici
          schrijft" t/m "toetsing." door:
                                 Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april
Een volledig en volwaardig systeem van constitutionele      2010 in Amsterdam,
toetsing dient te zijn ingevoerd voor de Eerste Kamer kan
worden afgeschaft.                        overwegende dat:
                                 - de huidige tijd van elke Nederlandse Staatsburger vraagt
BSC: am 91.470 vervalt bij aanname van am 91.469.         om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen om bij te
                                  dragen aan het oplossen van de economische problemen;
                                 - het congres vandaag het conceptprogramma vast zal
CVP mo 91.471                 PC/LB : ontraden   stellen waarin staat dat de WW wordt teruggebracht tot
                                  maximaal één jaar;
indiener:     Internationale zaken, thema-afdeling     - zeker politici een voorbeeldfunctie hebben;
woordvoerder:   Alexander Kohnstam, Joost vd Burgt      - de huidige wachtgeldregeling voor politici derhalve niet
onderwerp:     Veranderen titel richtingwijzer ‘Denk en    langer verdedigbaar is
          handel Internationaal’
                                 verzoekt de Tweede Kamerfractie:
Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april   - voorstellen te doen om de termijn van wachtgeld voor
2010 in Amsterdam,                         politici terug te brengen naar één jaar en gaat over tot de
                                  orde van de dag.
stelt voor:
• de richtingwijzer ‘Denk en handel internationaal’, in alle
                                                          LB :
 uitingen van, en gebruik door de partij, te veranderen in   PM 91.002
 ‘Denk en handel mondiaal’.
                                 indiener:     Zeewolde AV, Flevoland, RV
en gaat over tot de orde van de dag.               woordvoerder:   Johan de Muynck
                                 onderwerp:    Tijdstip gemeenteraadsverkiezingen

in stemming:                           Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april
gehele verkiezingsprogramma                   2010 in Amsterdam,

                                 overwegende dat:
                                 - gemeentelijke politiek en gemeentelijke verkiezingen het
                                  dichtst bij de burger staan en daarom gekoesterd moeten
                                  worden;
                                 - de huidige verkiezingsorganisatie, waarbij alle gemeentelijke
                                  verkiezingen eens in de vier jaar tegelijk worden gehouden,
                                  in de hand werkt dat landelijke politieke trends overwegen-
                                  de invloed uitoefenen op de publieke meningsvorming en
                                  daarmee de plaatselijke politiek degraderen tot bijzaak;

                                 voorts overwegende dat:
                                 - tussentijdse breuken in gemeentelijke coalities op basis van
                                  oude verkiezingsuitslagen gerepareerd moeten worden;
                                 - dit vaak moeilijk tot onmogelijk blijkt te zijn, wat leidt tot
                                  soms ongewenste constructies zoals minderheidscolleges;
                                 - de burger geen oordeel kan geven over het gevoerde beleid
                                  en/of de oorzaak van de breuk;

86  D66 congres91 Anders Ja
is van mening dat:                        Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april
- gemeentelijke verkiezingen losgekoppeld dienen te worden    2010 in Amsterdam,
  van de landelijke eenheidsdatum;
- bij tussentijdse coalitiebreuken in een gemeente nieuwe     is van mening dat:
  raadsverkiezingen uitgeschreven kunnen worden;         - na het pijnlijke proces van recente halve steuntoezeggingen
- de burger daardoor zo direct mogelijk zijn oordeel kan       aan Griekenland het duidelijk is dat de EU haar arrangement
  geven over het gevoerde beleid;                  van instrumenten voor financial governance snel moet
- de burger hierdoor meer en beter betrokken wordt bij de      afmaken. De inzet van het IMF bij de ondersteuning en
  gemeentelijke politiek; en gaat over tot de orde van de dag.   bewaking van de Griekse overheidsfinanciën toont deze
                                   tekortkoming aan, het is een keus uit armoede
                         LB :
                                 - de Eurolanden er zelf verantwoordelijk voor blijven dat hun
PM 91.003                              begrotingstekort en staatsschuld binnen de grenzen van het
                                   SGP blijven;
indiener:     Fryslân, RV                   - het stabiliteits- en groeipact juridisch afdwingbaar moet zijn;
woordvoerder:   Jan van het Meer                - bij ernstige tekorten de Commissie aan een lidstaat aanwijzi-
onderwerp:    Gekozen Minister-President             gingen moet kunnen geven, die opgevolgd dienen te
                                   worden;
Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april    - het principe van ‘no bail out’ overeind moet worden gehou-
2010 in Amsterdam,                          den; een Europees Monetair Fonds een extra instrument
                                   kan zijn om problemen als in Griekenland in de toekomst
spreekt haar zorg uit :                       Europees op te lossen en de nu aan het IMF toebedeelde
- over het vertrouwen in de politiek en refereert aan het      taken over te nemen.
  oorspronkelijk appél van ’66: “Het politieke spel wordt
  gespeeld via de regels van 1848 inmiddels twee eeuwen     en gaat over tot de orde van de dag.
  geleden!”

                                                            LB :
constaterende dat:                        PM 91.005
- het politiek landschap steeds verder versnippert;
- dat de grootste politieke partij nog steeds de Minister     indiener:     Zoetermeer, AV
 President levert;                        woordvoerder:   Peter Vergers
- de grootste politieke partij na de aankomende verkiezingen   onderwerp:    Tweede Kamer verkiezingen en integratie
 wellicht nog maar gedragen wordt door 16,7% van de
 kiezers, vertaald in 25 zetels in de TK;            Het congres van D66 in vergadering bijeen op 16 en 17 april
- het wenselijk is dat de Minister President gesteund wordt    2010 in Amsterdam,
 door een meerderheid ( 50% +1 );
- een direct gekozen Minister President zich gesteund weet    overwegende dat:
 door een meerderheid van de Nederlandse kiezers en kan     - de komende Tweede Kamerverkiezingen van groot belang
 bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de politiek      zijn voor de toekomst van Nederland,
                                 - bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010
roept de permanente programmacommissie en de Tweede         partijpolitieke standpunten met betrekking tot integratie en
Kamerfractie van D66 op: om in lijn met het appél ’66 de      buitenlanders een belangrijke rol zullen gaan spelen,
ideeën voor een directe democratie en daarbij de gekozen     - dit om een duidelijke stelling name van D66 vraagt met
Minister President in het bijzonder, terug op de politieke     expliciete en concrete antwoorden,
agenda te plaatsen en gaat over tot de orde van de dag.
                                 nodigt het Landelijk Bestuur van D66 uit om in het kader van
                                 de Tweede Kamerverkiezingscampagne;
                         LB :
PM 91.004                             - aan het D66 standpunt over integratie brede bekendheid te
                                  geven door middel van advertenties, posters, radioreclames
indiener:     Voorne, AV                    en/of anderszins; en gaat over tot de orde van de dag.
woordvoerder:   Jan Bakker
onderwerp:    Europees Monetair Fonds


                                                     Anders Ja D66 congres91  87
Meet & Greet


Tijd: 12.30- 14.30 uur

Tijdens de Meet & Greet kan, informeel en in kleine groepen,
kennis gemaakt worden met de Top 25 van de kandidaat
Tweede Kamerleden en twee hoofdstukvoorzitter van het
Verkiezingsprogramma (VP). Tevens is de EP-fractie aanwezig
voor gedachte-uitwisseling. Kandidaten en EP-fractie zijn
beschikbaar volgens onderstaand schema. De in het schema
genoemde hoekjes bevinden zich in de vide op de 1ste etage. Hoekje   12.30 uur               13.15 uur             14.00 uur

 1      Magda       Berndsen      Fleur    Gräper van Koolwijk  Sophie    in ’t Veld (EP)

 2      Wassila      Hachchi       Thijs    Mulder        Marietje   Schaake (EP)

 3      Kees        Verhoeven      Hans    Vijlbrief (VP)    Gerben Jan  Gerbrandy (EP)

 4      Judith       Swinkels      Wimar    Jaeger        Fatma     Koser Kaya

 5      Steven       van Weyenberg    Michiel   Verkoulen       Stientje   Veldhoven

 6      Jan        Paternotte     Marieke   van den Akker     Ad      van Vugt

 7      Pia        Dijkstra      Paul    Wessels        Christa    Meindersma

 8      Meine Henk     Klijnsma      Winnie   Sorgdrager (VP)    Maas     Goote

 9      Mieke       Ansems       Boris    van der Ham      Gerhard    Mulder

 10     Marty       Smits        Kees    de Zeeuw       Constantijn  Dolmans


Hiernaast treft u een korte introductie van de Top 25
kandidaten voor de Tweede Kamer.
88  D66 congres91 Anders Ja
          Alexander Pechtold
          Alexander behoeft weinig introductie.
          Onder zijn leiding herrees D66 de afgelo-
          pen jaren. Er werden overwinningen
          behaald bij de Europese en de gemeente-
          raadsverkiezingen en nooit eerder telde
          D66 zoveel leden. Bij het vorige congres
presenteerde Alexander de vernieuwingsagenda van D66. In
een tijd van fundamentele keuzes wil hij een helder en duidelijk
verhaal neerzetten. Eerlijk over wat moet gebeuren. Ambitieus
over wat er mogelijk is.

Alexander zal het congres om 16.30 uur toespreken.


          Boris van der Ham
          De afgelopen jaren hield Boris zich onder
          meer bezig met Onderwijs, Economische
          Zaken Milieu en de ‘vrijheden’. Onver-
          moeibaar ging hij van debat naar debat,
          terwijl hij ondertussen initiatiefnota’s en
          wetsvoorstellen schreef en presenteerde.
Hoewel hij al sinds 2002 in de Tweede Kamer zit, wil Boris de
komende jaren nog veel meer bereiken. Vooral in het onder-
wijs. Kleinere klassen, meer brede scholen, zwakke scholen
aanpakken en Hoger Onderwijs op wereldniveau .
Wilt u Boris persoonlijk spreken?
Tijd: 13.15 – 14.00 uur
Tafel: 9


          Magda Berndsen
           Al dertig jaar lid van D66 streeft Magda
           naar een samenleving waarin iedereen kan
           deelnemen, waar niemand wordt uitgeslo-
           ten en die rechtvaardig is. Zij was eerder
           gemeenteraadslid en burgemeester voor
           D66. Momenteel is Magda Korpschef
Fryslân. Bovendien is zij landelijk portefeuillehouder diversi-
teit. Iedereen moet kunnen en mogen meedoen, ongeacht
afkomst, etniciteit, seksuele geaardheid of leeftijd.
Wilt u Magda persoonlijk spreken?
Tijd: 12.30 – 13.15 uur
Tafel: 1


          Gerard Schouw
          Gerard promoveerde op de bestuursstijlen
          van wethouders. Dankzij zijn lange
          geschiedenis binnen D66 en voorzitter-
          schap van het prestigieuze NICIS instituut
          kent hij D66, de overheid en de politiek op
          alle niveaus. Hij was gemeenteraadslid en
wethouder in Dordrecht, voorzitter van het wetenschappelijk
bureau, partijvoorzitter en is momenteel voorzitter van de
Eerste Kamerfractie. De komende jaren wil hij de uitdaging
aangaan om D66 duurzaam verder uit te bouwen.
Gerard neemt niet deel aan de Meet&Greet sessie.
                   Anders Ja D66 congres91  89
          Fatma Koser Kaya                          Kees Verhoeven
          Al ruim vijf jaar werkt Fatma in de Tweede             Kees is momenteel regiodirecteur bij
          Kamer voor een rechtvaardiger samenle-               MKB-Nederland. Tevens is hij regiovoor-
          ving. Ondanks een overvolle portefeuille,             lichter van Amnesty International Neder-
          met onder andere Financiën, Volksgezond-              land en binnen D66 bestuurslid van de
          heid, Sociale Zaken, en haar lidmaatschap             Thema-afdeling economie. Kees wil
          van de Commissie De Wit, organiseerde               Nederland weer ondernemend maken.
Fatma netwerkbijeenkomsten met werkgevers voor (alloch-      Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om te leren, te
tone) jongeren zonder natuurlijke netwerken, om hen te leren    werken of om een bedrijf te runnen. Nu staat hij vanuit het
hoe ze aan een baan kunnen komen. Ook diende zij wets-       bedrijfsleven dicht bij de politiek, straks wil hij als politicus
voorstellen in, onder meer om het inter-landelijke adoptieverlof  dicht bij de mensen te staan.
te verruimen. Fatma wil graag haar werk afmaken.          Wilt u Kees persoonlijk spreken?
Wilt u Fatma persoonlijk spreken?                 Tijd: 12.30 – 13.15 uur
Tijd: 14.00 – 14.45 uur                      Tafel: 3
Tafel: 4

                                            Marty Smits
          Wassila Hachchi                          Marty is aankomend partner bij The
           Wassila is momenteel controller bij het              Boston Consulting Group. Hier helpt hij
           Ministerie van Defensie; waar beleid,               bedrijven bij het oplossen van complexe
           politiek, uitvoering en financiën samenko-            vraagstukken en het realiseren van
           men. Hiervoor werkte ze bij het Ministerie            verandering. De komende jaren wil hij zijn
           van Economische Zaken – waar ze jonge               expertise uit het bedrijfsleven echter
           ambtenaar van het jaar werd – en als     gebruiken om verandering in Nederland te realiseren. Onder
officier bij de Koninklijke Marine. Wassila wil werken voor een  zijn verantwoordelijkheid als bestuurlid marketing professio-
Nederland waarin iedereen de kans krijgt uniek te zijn en het   naliseerde D66 de afgelopen jaren haar communicatie met
beste uit zichzelf te halen.                    leden en kiezers. Resultaat? Onder andere de nieuwe huisstijl,
Wilt u Wassila persoonlijk spreken?                websites, verkiezingscampagnes en online communicatie.
Tijd: 12.30 – 13.15 uur                      Wilt u Marty persoonlijk spreken?
Tafel: 2                              Tijd: 12.30 – 13.15 uur
                                  Tafel: 10

          Stientje Veldhoven-Van der Meer
          Stientje werkt momenteel als leidingge-               Judith Swinkels
          vende bij het Ministerie van Economische              Judith zet zich al 25 jaar in voor de
          Zaken. Hiervoor zat zij zes jaar in Brussel            belangen van mensen en bedrijven.
          als diplomate, onderhandelaar en beleids-             Oorspronkelijk als advocaat en tegenwoor-
          maker. Daar hield ze zich vooral bezig               dig als rechter in de sector civiel, team,
          met de kenniseconomie. Ze wil haar                 familie en jeugd van de Rechtbank
ervaring inzetten voor de idealen van D66: beter onderwijs,              Haarlem. Met haar kennis en ervaring wil
excellent onderzoek en innovatief ondernemerschap; en       ze meehelpen juridisch vorm te geven aan het andere Neder-
een maatschappij waarin ouders niet hoeven te kiezen tussen    land waar D66 voor staat. Daarbij hoopt ze het parlementaire
werk of gezin. Ten slotte wil zij Europa dichterbij brengen.    debat inhoudelijk en hoffelijk te kunnen voeren.
Wilt u Stientje persoonlijk spreken?                Wilt u Judith persoonlijk spreken?
Tijd: 14.00 – 14.45 uur                      Tijd: 12.30 – 13.15 uur
Tafel: 5                              Tafel: 4


          Wouter Koolmees                           Jan Paternotte
          Wouter vindt dat mensen en bedrijven                Jan is gemeenteraadslid voor D66 in
          uitgedaagd moeten worden om met                  Amsterdam en werkt als beleidsmedewer-
          creatieve oplossingen te komen voor de               ker voor de D66-fractie in het Europees
          problemen waar wij voor staan. Nederland              Parlement. Onlangs kreeg Jan de prijs voor
          moet de komende jaren dynamisch,                  het Beste Raadslid van Nederland. Als
          duurzaam en financieel gezond worden. Dit             voorzitter van de JD pleitte hij al in 2004
is het moment om de hervormingen op de arbeidsmarkt en de     voor het verhogen van de AOW-leeftijd, met het besef dat er
woningmarkt in gang te zetten. Momenteel is Wouter Hoofd      hervormingen nodig waren om Nederland klaar te stomen
Begrotingsbeleid bij het Ministerie van Financiën. Binnen D66   voor de lange termijn. Ook in de Kamer wil hij zich straks voor
was Wouter voorzitter van de programmawerkgroep Financiën.     deze hervormingen inzetten.
Wouter neemt niet deel aan de Meet&Greet sessie.          Wilt u Jan persoonlijk spreken?
                                  Tijd: 12.30 – 13.15 uur
                                  Tafel: 6

90  D66 congres91 Anders Ja
          Pia Dijkstra                            Mieke Ansems
          Jarenlang was Pia het gezicht van het                 Mieke wil dat de effecten van ons hande-
          journaal, tegenwoordig werkt ze als                  len op onze leefomgeving een prominen-
          journalist en presentator voor de AVRO. De              tere rol in de besluitvorming gaan spelen.
          komende jaren wil ze aan de andere kant                Duurzaamheid niet langer als sluitstuk,
          van de microfoon staan. Een antwoord                 maar als integraal onderdeel van de
          geven op de vraag hoe we Nederland in de               politiek. Momenteel is Mieke senior
toekomst gaan organiseren. Meer aandacht voor kwaliteit in      adviseur Public Affairs bij Menzis en adviseert zij Irene van
de zorg, het onderwijs structureel verbeteren en voor iedereen    Lippe-Biesterfeld in haar rol als voorzitter van het NatuurCol-
kansen creëren op de arbeidsmarkt. Maar ook durven kiezen      lege. Hiervoor werkte zij als beleidsmedewerker Sociale Zaken
voor de lange termijn.                        bij D66 en als politiek adviseur van minister Van Boxtel.
Wilt u Pia persoonlijk spreken?                   Wilt u Mieke persoonlijk spreken?
Tijd: 12.30 – 13.15 uur                       Tijd: 12.30 – 13.15 uur
Tafel: 7                               Tafel: 9


          Maas Goote                             Fleur Gräper-van Koolwijk
          Als hoofd programma Mondiaal Klimaat en               Fleur is één van de steunpilaren van D66.
          Energie binnen het Ministerie van VROM,               Ze was onder andere campagneleider voor
          is het moment aangebroken om de                   de Europese verkiezingen, politiek-strate-
          volgende stap te zetten. Maas wil de grote              gisch medewerker van Sophie in ’t Veld en
          mondiale vraagstukken omzetten naar                 fractievoorzitter van de D66 Statenfractie
          werkzame oplossingen hier in Nederland.               Provincie Groningen. Momenteel is ze
Inzetten op wat nu al mogelijk is, maatschappelijke organisa-    projectleider Marketing en Communicatie bij de Hanzehoge-
ties betrekken en technologische innovatie stimuleren. Niet     school Groningen. Met haar politieke ervaring en kennis wil
met doemdenken of een grand design, maar door pragmati-       Fleur een bijdrage leveren aan het realiseren van onze
sche oplossingen en werkbare stappen te zetten.           hervormingsagenda. Voor Nederland in het algemeen en voor
Wilt u Maas persoonlijk spreken?                   het Noorden in het bijzonder.
Tijd: 14.00 – 14.45 uur                       Wilt u Fleur persoonlijk spreken?
Tafel: 8                               Tijd: 13.15 – 14.00 uur
                                   Tafel: 1

          Steven van Weyenberg
          Steven studeerde cum laude af in zowel               Meine Henk Klijnsma
          Internationale Betrekkingen, als Algemene               Meine Henk is momenteel plaatsvervan-
          Economie. Vervolgens maakte hij carrière               gend directeur Openbaar Bestuur en
          op het Ministerie van Economische Zaken,               Democratie bij het Ministerie van Binnen-
          waar hij op dit moment directeur bureau                landse Zaken. Hij promoveerde op de
          Europa is. Steven wil werken aan het                 geschiedenis van de Vrijzinnig Democrati-
realiseren van de economische hervormingsagenda van D66.                 sche Bond en publiceerde tal van artikelen
Een modernere verzorgingsstaat en veel meer mensen aan de      over de politieke situatie in ons land. Met zijn uitgebreide
slag. Ook wil Steven werken aan een positiever beeld over      kennis van het staatsrecht en de Nederlandse politiek en haar
Europa.                               geschiedenis wil Meine Henk de komende jaren echte
Wilt u Steven persoonlijk spreken?                  democratische vernieuwing realiseren.
Tijd: 12.30 – 13.15 uur                       Wilt u Meine Henk persoonlijk spreken?
Tafel: 5                               Tijd: 12.30 – 13.15 uur
                                   Tafel: 8

          Christa Meindersma
           Christa is plaatsvervangend directeur van             Jeroen Bartelse
           het Den Haag Centrum voor Strategische               Jeroen wil dat Nederland over vier jaar een
           Studies. Het eerste waar ze zich sterk voor            proeftuin is voor nieuwe ideeën, concep-
           gaat maken is een volwaardig mensen-                ten en producten. Nederland als één van
           rechteninstituut in Nederland. Christa heeft            de best draaiende kenniseconomieën ter
           zich altijd ingezet voor mensenrechten en             wereld. Momenteel is hij binnen het
voor het oplossen van conflicten wereldwijd. Als onderhande-               Ministerie van OCW directeur van de
laar en politiek adviseur voor de Verenigde Naties weet ze dat    ambitieuze, rijksbrede programmadirectie Kennis en Innova-
je alleen effectief kunt zijn als je de eigen kracht van mensen   tie.
aanboort en eigen initiatief ondersteunt.              Wegens een lang geplande familiereis met vrijwilligers-
Wilt u Christa persoonlijk spreken?                 werk in Zuid-Afrika kan Jeroen helaas niet op het congres
Tijd: 14.00 – 14.45 uur                       aanwezig zijn.
Tafel: 7

                                                     Anders Ja D66 congres91  91
           Wimar Jaeger                           Marieke van den Akker
          Wimar is momenteel directeur van een                 Net terug uit Chicago wil Marieke zich
          groothandel in papier, verpakkingsmateria-              inzetten om de komende jaren belangrijke
          len en –machines. Tegelijkertijd is hij               hervormingen door te voeren in Nederland.
          bestuurslid van de Economic Development               Zij brengt een schat aan internationale
          Board Almere, met als doel daar 25,000                ervaring mee en kent zowel bedrijfsleven
          banen in de sector logistiek en handel te              als overheid in Nederland door haar
creëren. Tot voor kort was hij gemeenteraadslid te Hilversum.    jarenlange werkzaamheden als advocaat en ondernemer.
Met lokale politieke ervaring, de modder van het bedrijfsleven    Naast maatschappelijke bestuursfuncties en campagne-erva-
aan zijn schoenen en kennis van maatschappelijke organisa-      ring in de Verenigde Staten, behaalde zij recent een Masters
ties wil Wimar de idealen van D66 uitdragen.             degree in Amerikaans ondernemingsrecht aan de prestigieuze
Wilt u Wimar persoonlijk spreken?                  Law School van de University of Chicago.
Tijd: 13.15 – 14.00 uur                       Wilt u Marieke persoonlijk spreken?
Tafel: 4                               Tijd: 13.15 – 14.00 uur
                                   Tafel: 6

           Gerhard Mulder
            Gerhard wil Nederland en Europa toonaan-
            gevend worden op het gebied van
            duurzame energie. Tot voor kort was hij
            Vice President EcoMarkets, Royal Bank of
            Scotland. Hij coördineerde daar de
            activiteiten van de bank die met klimaat te
maken hadden. Hier merkte Gerhard dat bedrijven bereid zijn
te investeren in duurzame energie en milieu, maar dat de
politiek achterblijft.
Wilt u Gerhard persoonlijk spreken?
Tijd: 14.00 – 14.45 uur
Tafel: 9


           Michiel Verkoulen
          Michiel wil dat de zorg in Nederland zich
          nog meer richt op de patiënt. Dit kan
          worden gerealiseerd door meer ruimte
          voor initiatief, innovatie en ondernemer-
          schap. Verantwoordelijkheid bij ziekenhui-
          zen en vertrouwen vanuit de overheid.
Michiel spreekt vanuit directe ervaring. Opgeleid tot econoom
werkt hij momenteel als consultant in de zorg, en hiervoor was
werkzaam bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Binnen D66 was
Michiel voorzitter van de programmawerkgroep Zorg.
Wilt u Michiel persoonlijk spreken?
Tijd: 13.15 – 14.00 uur
Tafel: 5


           Ad van Vugt
          Ad is eigenaar van een fabriek in natuur-
          lijke smaakstoffen te Zaandam. Hij merkte
          hier dat het bedrijfsleven en de overheid
          vaak dezelfde doelen nastreven, zoals een
          duurzame en verantwoorde economie.
          Samenwerking is hierbij een sterkere
motor dan regels. Zelf wilde Ad niet langs de kant blijven
staan, maar met zijn eigen ervaring en kennis een brug slaan
tussen overheid en bedrijfsleven vanuit de politiek. Hij is
binnen D66 algemeen coördinator van de PPC.
Wilt u Ad persoonlijk spreken?
Tijd: 14.00 – 14.45 uur
Tafel: 6


92  D66 congres91 Anders Ja
Rapportage                          Geschillen-
besluitvorming                        college 2009
congres 90
De rapportage is in verband met het vervroegde congres nog  Het Geschillencollege zal met ingang van dit congres jaarlijks,
niet beschikbaar. De rapportage van congres 90 zal worden  bij het voorjaarscongres een jaar rapportage aan de vereniging
opgenomen in het congresboek voor het najaarscongres.    overleggen.

                               Rapportage Geschillencollege 2009
                               Laten we het als een compliment aan de partij opvatten: 2009
                               was een druk jaar voor het Geschillencollege.

                               Oorzaak: veel leden wilden zich kandideren voor de gemeen-
                               teraad, liefs als lijsttrekker. Veel nieuwe leden wilden dispen-
                               satie. Het Geschillencollege behandelde in 2009 vele geschil-
                               len, een aantal ingediende geschillen werden niet ontvankelijk
                               verklaard.
                               Dat was vier jaar geleden anders. Toen omdat er vaak net
                               genoeg kandidaten voor de lijst waren, en de reglementen niet
                               de grootste bron van zorg.
                               Nu dus wel. Reglementen dienen gehandhaafd te worden,
                               dispensatie is geen recht, maar een uitzondering op de regel.
                               Ook was in sommige gevallen het functioneren van een
                               stemadviescommissie aanleiding voor een geschil. Veel
                               onduidelijkheid bestond nog over de bevoegdheden van de
                               lokale leden.
                               In de meeste gevallen kon het Geschillencollege met haar
                               oordeel de rust in een afdeling laten weerkeren. In een paar
                               gevallen waren het moeizame processen, waarbij het eigen-
                               belang en het D66 belang op gespannen voet stonden.
                               Verharding en juridisering van de maatschappij laat zich ook
                               binnen D66 voelen.

                               Het Geschillencollege (GC) heeft in 2009 een aantal aanbeve-
                               lingen gedaan voor uitleg of verbeterpunten van artikelen van
                               het Huishoudelijk Reglement. Ook zal het Geschillencollege
                               na de drukke periode van geschillen over dispensatie en
                               lijstvolgorde voor de Tweede Kamerverkiezingen starten met
                               een digitale opslag van de uitspraken op onderwerp. De
                               uitspraken van het GC zullen volgens een vast model worden
                               gearchiveerd.
                               Onderzocht zal worden of zittingsverslagen en/of uitspraken
                               van het Geschillencollege geanonimiseerd kunnen worden en
                               ter lering en voorkoming van toekomstige conflicten aan de
                               afdelingen beschikbaar kunnen worden gesteld.

                               Simone de Waard
                               Voorzitter Geschillencollege
                                                 Anders Ja D66 congres91  93
Landelijk Bureau D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag
telefoon 070 356 60 66
email info@d66.nl
internet www.d66.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:578
posted:4/21/2010
language:Dutch
pages:94