FORMAT SURAT RASMI by ebookadsense

VIEWS: 8,838 PAGES: 3

									' T
r
}
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
& Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
Kepong,.52109 Kuala Lumpur Malaysia
P Tel : 603 6279 7000 Fax : 603 6279 7878
http://www.frim.gov. my
F"- R- I. M.
' 3
!
PtftSUHATAN
s
institut PeiyelUiJt
*0
%
,
;
:
Tarlkh/Date:
Ruj. Kami/Our Ref:
Ruj. Tuan/Your Ref:
FRIM 394/656/2/2 Klt.3
25 Jun 2003
PEKELILING PENTADBIRAN BIL 1TAHUN 2003
PANDUAN MENULIS SURAT RASMI
1.0
PENDAHULUAN
C
Tujuan Pekeliling ini adaiah untuk memaklumkan dan meingatkan
mengenai panduan menulis surat rasmi selaras dengan kehendak
arahan perkhidmatan.
I
2.0
LATAR BELAKANG
Semua jabatan, pegawai dan kakitangan kerajaan dikehendaki
mematuhi peraturan menulis surat rasmi seperti yang telah
ditetapkan oleh arahan perkhidmatan.
Memandangkan pentingnya surat jabatan di tulis dengan format
yang betul dan masih terdapat dikaiangan pegawai dan
kakitangan FRIM yang menulis surat rasmi tidak mengikut
peraturan.
2.1
5
2.2
<
-
3.0 PANDUAN MENULIS SURAT
:
Surat -menyurat hendaklah jelas
3.1
Surat-menyurat antara FRIM dengan agensi luar atau orang
ramai sangatlah mustahak dibuat dengan jelas maksudnya.
?
;
3.2 Surat di atas Kertas Rasmi Jabatan
;
Muka pertama surat rasmi hendaklah menggunakan 'Letter
Head' FRIM contohnya di Lampiran A. Ini menyenangkan agensi
luar atau orang ramai membalasnya disamping mengetahui
mengenai Institut ini dan mudah membalasnya. Mana-mana
surat rasmi bagi tujuan edaran dalaman perlu menggunakan
"letter head" yang standard, contoh Letter Head Bahagian
Pentadbiran dan Kewangan adaiah seperti di Lampiran B.
:
■-
;
n
r;
Kill
1 .av.v:'.
if.:
% t?=
No: 0111014
No: IJ 24
No: 0110461
i
MS ISO 9001:2000 CERTIFIED
t
!
3.5
Perenggan Nombor Muka Suratdan Lampiran
Semua perenggan surat, melainkan perenggan yang pertama,
hendaklah diberi nombor-nombor yang berturut. Sekiranya surat
itu melebihi satu muka surat maka tiap-tiap muka surat itu
hendaklah juga diberi nombor muka surat demikian juga
sekiranya surat tersebut mempunyai lampiran hendaklah
dinyatakan lampiran 1 atau 2 atas sebagainya.
:
3.6
Surat Mesti Dihadkan kepada Satu Perkara Sahaja
Setiap surat rasmi itu hendaklah ditulis dengan satu perkara
sahaja.
■■
Mengafamatkan Surat Kepada Jabatan
3.7
W
Surat yang hendak dihantar kepada sesebuah Jabatan
hendaklah dialamatkan kepada Ketua Jabatannya mengikut
gelaran rasmi jawatannya. Hanya apabila kandungan surat itu
perlu ditujukan untuk perhatian segera seseorang pegawai,
maka surat itu boiehlah dialamatkan untuk perhatian seperti
bentuk di bawah:
Contoh:
Ketua Setiausaha
Kementerian Perusahaan Utama
Jalan Suitan Hisyamuddin
50654 KUALA LUMPUR
(u.p. Encik Jafar bin Mat)
Mengalamatkan Surat Kepada Orang Ramai
3.8
Surat yang hendak dihantar dialamatkan kepada orang ramai
hendaklah ditulis dengan jeias nama dan alamatnya termasuklah
gelaran-gelaran kebesaran (jika ada) seperti Tun, Datuk, Tan Sri
atau Dato', dengan kata hormat yang sesuai seperti Yang
Berhormat, Yang Berbahagia dan Yang Mulia.
;
3.9 Jumlah Salinan Surat
Setiap surat yang dihantar hendaklah dibuat dalam 3 salinan.
Salinan pertama untuk difaiikan dan salinan kedua untuk Fail
Flimsy. Format surat mestilah kemas. Double spacing untuk
perenggan, kiri dan kanan alignment mesti sesuai.
*
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
^ Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
Kepong,. 521 09 Kuala Lumpur M^+aysia
Tel : 603 6279 7000 Fax :
http ://\yrfw. fri m. gov. rtvf
&
A"
LAMP!
Vnlll
6279 7878
*4LK1*+
CD
(2)Tarikh^Bate^ 19 Junj£D03 (3)
FRIM 394/(T)/431/D.5609
\
Ruj. Kami/Ourjtef:
Ruj. Tuari/Your Ref:
Pendaftar
Bahagian Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar, Aras 5
Bangunan Canseiori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, BANGI.
(u.p:
(4)
) (5) J
Tuan,
(6)
(7)
PERMOHONAN JAWATAN SEBAGAX TUKANG K2 Rll
Merujuk kepada perkara diatas, bersama-sama ini dipanjangkan borang
permohonan daripada En. Mohd. Zaini b. Adam, penjawat jawatan Tukang K3
R9 di Institut ini semenjak 1 September 1993. Belfau ingin memohon jawatan
sebagai Tukang K2 Rll di jabatan tuan.
Pihak institut ini tiada haiangan melepaskan beiiau sekiranya
permohonan ini teiah berjaya. Diharapkan mendapat kerjasama tuan agar
sebarang surat menyurat mengenai tawaran jawatan kepada pemohon
hendaklah dibuat melalui Institut ini (u.p: Bahagian Pentadbiran).
(8)
2.
L W
Bersama-sama ini disertakan Borang Permohonan, Kenyataan
Perkhidmatan dan Laporan prestasi 2001 beiiau untuk tindakan pihak tuan
seianjutnya.
3.
L (io)
Sekian, terima kasih.
(11)
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" (12)
Saya yang menurut perintah,
(13)
(MOHD ZAMSHARI BIN HJ. ABDUL RAHMAN)
Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
b.p. Ketua Pengarah FRIM
(14)
(15)
(16)
E-mail :
zamshari@frim.QOV.mv
03-62797024
Tel
(17)
PK(T)\SU£\Surat\permolxinan Jawatan.doc
;•
No: 1124^
No. 0111014
No: D!l04fil
1^
MS ISO 9001:2000 CERTIFIED

								
To top