CONTOH BORANG PENDAFTARAN

Document Sample
CONTOH BORANG PENDAFTARAN Powered By Docstoc
					      3
                    BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN                              BPKKK 1(Pindaan 2003)
                    KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS (0-18 Tahun)
              PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH/ JAJAHAN/               JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
SALINAN:          BAHAGIAN / PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

               HOSPITAL/ KLINIK KERAJAAN                         IBU-BAPA / PENJAGA


Daerah: ………………… Negeri : ……………………..                                  No Pendaftaran …………………….…
                                                                (Jabatan Kebajikan Masyarakat)
Bahagian A : BIODATA KANAK-KANAK                   (Diisi oleh Ibu Bapa / Penjaga)              Tarikh daftar:…………….

                                        IBU / BAPA / PENJAGA *
 NAMA
                                        Nama: …………………………………………………….
                                        Kad Pengenalan:
 JANTINA :          Lelaki          Perempuan
 KUMPULAN ETNIK
                   China          India
    Melayu                                 Warganegara:
                                           Malaysia
    Orang Asli           Bumiputra       Bumiputra        Lain-lain       Nyatakan…………………………………
                   Sabah         Sabah
                                        Pekerjaan : ……………………………………………………….
    Lain-lain. Nyatakan:                          Pendapatan Keluarga Sebulan: RM ………………
 TARIKH LAHIR:                                 No Telefon:
 UMUR :…………….          Hari     Bulan  Tahun
                                        Rumah:            -
 NO. SIJIL KELAHIRAN / KAD PENGENALAN:                     Pejabat:           -
                                        Fax:             -
 SEKOLAH SEKARANG:………………………………………………..
                                        E-mail:     ……………………………………………….
 (Current School)
                                                                 Poskod:
 Alamat Rumah:       …………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………
 Alamat Surat Menyurat: …………………………………………………………………………………..                                     Poskod:

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Bahagian B:       JENIS-JENIS KEPERLUAN KHAS               (Diisi oleh Pegawai Perubatan / Pakar )
Tandakan ( / ) bagi jenis keperluan khas dalam petak yang bersesuaian (TANDA HANYA YANG UTAMA)
Please tick most severe category only

 I. Kurang Upaya Pendengaran                           V. Masalah Pembelajaran
   (Hearing Impairment)
                                         • Lewat perkembangan: (Global Developmental Delay)
   Minima     Sederhana      Teruk (Severe)   (Profound)
                                          ( kanak-kanak berumur < 3 tahun)
 Darjah Pendengaran: Telinga kanan ………dB Telinga Kiri………dB
 (Degree of hearing impairment)
                                             Minima        Sederhana / teruk

                                         • Down’s Syndrome
 II. Kurang Upaya Penglihatan
   (Visual Impairment)
      Terhad         Buta                     • Autisme
 Darjah Penglihatan: Mata kanan………….        Mata Kiri…………..        • Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)
 (Degree of visual impairment)
                                         • Terencat Akal : (Intellectual Impairment)
 III. Kurang Upaya Fizikal                              ( kanak-kanak berumur > 3 tahun )
   ( Physical Disabilities e.g. Limb Defects,
    Duchennes Muscular Dystrophy)                           Minima        Sederhana / teruk
   Jenis : …………………………………                           • Masalah Pembelajaran Spesifik
                                          (Learning Difficulties) contoh: Dyslexia
 IV. Cerebral Palsy
                                          Jenis: …………………………………………
    Hemiplegia        Diplegia      Quadriplegia
                                        VI. Lain-lain (nyatakan)……………………………….
                                         KEPERLUAN ASSSISSTIVE DEVICE   YA / TIDAK *
 M        P
  ASALAH EMBELAJARAN HAS (UNTUK KEGUNAAN   K
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN SAHAJA. PERLU DI PERIKSA SEMULA              Nyatakan jenis……………………………………………. ……………
 SELEPAS DI BERI LATIHAN PEMULIHAN DISEKOLAH)
 ( Kanak-kanak berumur > 5 tahun)                         Boleh Mengurus diri ( berumur > 4 tahun)          YA /TIDAK *
                                         Sekiranya TIDAK, tanda yang berkenaan;
    1. Slow Learner                                    feeding        toileting        mobility
                                         * Potong mana yang tidak berkenaan
Bahagian C: CADANGAN PENEMPATAN- Sila Rujuk Jadual 1                        (Diisi oleh Pegawai Perubatan / Pakar )
       (Suggestions for placement)

   1. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti                  4.  Sekolah Biasa
     (Community Based Rehabilitation)                   (Normal School)
                                           a.    Kelas Biasa
                                           b.    Program Inklusif
   2. Taska ( jika umur 0-4 tahun)
     (Nursery)                                 c.    Program Integrasi (Pendidikan Khas)
                                           d.    Program Pemulihan Khas
   3. Tadika (jika 5-6 tahun)                      5.  Sekolah Khas
     (Kindergarten)                             (Special School)
        a.   Tadika Biasa                            a.   Kurang upaya pendengaran
        b. Tadika Khas                              b.   Kurang upaya penglihatan
          (pendengaran /penglihatan
                                             c.   Terencat akal
          /terencat akal)
                                      6.  Pusat Jagaan Harian
                                        (Day Care Center)

                                      7.  Institusi Latihan/Pemulihan


   Diagnosa: ………………………………………………………
                                                …………………………………………………
   Ulasan tambahan:                                     TANDATANGAN PEGAWAI PERUBATAN/ PAKAR
   ……………………………………………………………………..
                                                NAMA     :

   ……………………………………………………………………..                               JAWATAN    :

                                                COP RASMI:
  CADANGAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
                                                TARIKH    :  ……………
  Nama Sekolah / Institusi: ………………………………………………

  Tarikh:……………… Nama dan T/tangan : ………………………...                           SILA ISI BORANG INI DALAM 4
                                                    SALINAN
       Jadual 1 : Contoh Kriteria Penempatan
Keterangan Terminologi -              Kriteria Penempatan       Keterangan Terminologi -              Kriteria Penempatan
Penempatan                                      Penempatan
1. PUSAT PEMULIHAN DALAM        • Perkembangan lewat sederhana/teruk     2. TASKA
  KOMUNITI              • Masalah penglihatan dan / atau                            •  Perkembangan lewat minima
                                           Pusat jagaan kanak-kanak 0-4 tahun
                     pendengaran umur bawah 4 tahun                            •  Cerebral Palsy
Aktiviti yang dijalankan bersama    • Down’s Syndrome                                   •  Kurang upaya fizikal
komuniti yang terdapat dalam      • Autisma                                       •  Terencat akal minima
komuniti untuk membantu proses     • Cerebral Palsy
pemulihan kanak-kanak keperluan    • Terencat akal sederhana / teruk
khas.

3. TADIKA                                      4. SEKOLAH BIASA
(Pra-sekolah untuk kanak-kanak
                                           Ini termasuk semua sekolah rendah,
berumur 5-6 tahun)
                                           menengah dan vokasional untuk murid-
                    •  Masalah Pembelajaran
                                           murid berumur 6-19 tahun.
 a. Tadika Biasa           •  Cerebral Palsy
                    •  Kurang upaya fizikal                               • Cerebral Palsy
                                             a. Kelas Biasa
                    •  Terencat akal minima             ( kurikulum biasa )         • Kurang upaya fizikal

                                             b. Program Inklusif         •  Kurang upaya penglihatan
 b. Tadika Khas            •  Kurang upaya penglihatan           (Kelas Biasa dengan bantuan guru  •  Kurang upaya pendengaran
                    •  Kurang upaya pendengaran           khas)                •  Masalah Pembelajaran
                    •  Terencat akal sederhana                              •  Terencat akal minima
                    •  Masalah pembelajaran             c. Program Integrasi Khas      •  Down’s Syndrome
                                             (Kelas khas yang menggunakan    •  Autisme
                                             kurikulum khas dan dididik oleh   •  ADHD
                                             guru khas)             •  Masalah pembelajaran spesifik
                                             d. Program Pemulihan Khas      • Slow learners
5. SEKOLAH KHAS            •  Kurang upaya penglihatan         6. PUSAT JAGAAN HARIAN
                    •  Kurang upaya pendengaran                             •  Cerebral Palsy
Sekolah yang dikhaskan untuk kanak-                         Pusat yang mengendalikan aktiviti
kanak kurang upaya pendengaran,    •  Masalah Pembelajaran           harian yang merangkumi kurikulum    •  Terencat akal sederhana
penglihatan dan pembelajaran.     •  Terencat akal minima           berbentuk kraftangan dan kemahiran   •  Autisma
                    •  Down’s Syndrome             hidup (ADL). Ia biasanya untuk kanak-  •  Down’s Syndrome
                    •  Autisme                 kanak yang mempunyai cacat pelbagai       (‘not trainable’)
                    •  ADHD                   dan IQ yang sederhana.
7. INSTITUSI LATIHAN/ PEMULIHAN    Kurang Upaya Anggota
Institusi yang menyediakan rawatan
perubatan (pemulihan anggota dan    • Pusat Latihan Perindustrian dan         PERHATIAN UNTUK IBU-BAPA/PENJAGA:
carakerja) dan kursus vokasional dan   Pemulihan Bangi bagi umur 14-35
kemahiran hidup (ADL).          tahun                      SILA PASTIKAN BORANG INI DISIMPAN DENGAN BAIK
Perkhidmatan jagaan & perlindungan   Kurang Upaya Akal                 DAN DIBAWA BERSAMA SETIAP KALI MEMBUAT URUSAN
bagi yang cacat akal teruk di Taman  • Taman Sinar Harapan bagi umur<25         BERKAITAN ANAK ANDA.
Sinar Harapan              tahun

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5514
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:3