BORANG POSTING JKR by ebookadsense

VIEWS: 618 PAGES: 4

									    .
                                                 Borang KJ 1/92

              BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS
                BAGI KAKITANGAN KUMPULAN SOKONGAN
               KEMENTERIAN I JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA   Arahan :


         1.  Borang ini hendaklah diisi oleh Kakitangan yang memohon

         2.  Permohonan yang tidak melalui Ketua Jabatan tidak akan
           dilayan.

         3.  Sebarang pembatalan permohonan perlu diberitahu secara
           rasmi kepada Kementerian.      A.  BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON
         (Diisi dengan HURUF BESAR)

         a.  Nama Penuh :

         b.  No. Kad Pengenalan:                       Umur:

         c.  Tarikh Lahir :                Tempat ~ahir:

         d.  Jawatan sekarang :                       Jurusan :

         e.  Tarikh Lantikan :

         t.  Tarikh Sah Jawatan :


         g.  Tarat Perkhidmatan Pemohon :                  Tetap / Sementara

         h.  Kelulusan Akademik Yang Tertinggi :

         i.  Jenis Sijil Kekompetenan / Lesen Memandu Yang Dimiliki Bagi
           Jawatan Yang Berkenaan Sahaja :
           (i)
           (ii)

         j.  Gred Gaji :                  Gaji Sekarang :

         k.  Tempat Bertugas Sekarang :

         I.  Tarikh Mulai Bertugas Ditempat Sek~f;:::'C'
                                :
---
   m. Nyatakan Secara Ringkas Pengalaman Kerja dan Tugas-Tugas
    Yang Dilaksanakan Sekarang : (Gunakan Lampiran jika perlu)
   n.  Sebab-sebab Memohon Bertukar: (Ditaip)
     (Gunakan lampiran yang berasinganjika perlu)
   o.  Tempat Memohon Bertukar : (Nyatakan Daerah dan Negeri Mengikut Keutamaan)
B.  BUTIR-BUTIR KELUARGA PEMOHON

   a.  Nama Suami/Isteri :


   b.  Pekerjaan Suami/Isteri :

   c.  Tempat Bertugas Suami/Isteri :


   d.  Jenis Perkhidmatan Suami/Isteri : (Sila Tandakan /)


     i. Persekutuan      D    iv. Swasta    D
     ii. Negeri        D    v. Lain-lain   D
                       (Nyatakan)
     iii. Badan Berkanun   D
   e.  Bilangan Anak :

     i. Bersekolah :                 DarjahlTing. :

     ii. Tidak Bersekolah :
                        2
f.  Tempat Tinggal : (Sila Tandakan I)
   (i) RumahSendiri          D
   (H)Rumah Sewa           D
   (Hi)Kuarters Kerajaan       D
C.  PENGAKUANPEMOHON


   Dengan ini saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan ini
   adalah benar. Sebarang maklumat yang tidak benar boleh menyebabkan
   permohonan pertukaran saya diberikan.               Tandatangan :

               Nama:

               No. KIP:

               Tarikh:

D. PENGESAHAN KETUA JABATAN


   (i) Butir-butir perjawatan Yang DHsiOleh Penyandang Mengikut
   ABM Tahun Semasa :


   (a) Maksud Bekalan B :           Tahun:

   (b) Nama Agensi :

   (c) No. dan Nama Program I Aktiviti :

   (d) No. Butiran Perjawatan :

   (e) Nama Jawatan :                       Jurusan :

   (f) Gred Gaji :

   (g) Skim Perkhidmatan :

   (h) Maklumat Kedudukan Perjawatan :

    Jumlah Jawatan Diluluskan :

    Jumlah Jawatan Diisi :


    Jumlah Jawatan Kekosongan :

                       3
         (ii) Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.
           Oleh itu saya memperakukan permohonan ini seperti ulasan berikut :
           (Sila Tandakan ( / ) mana yang berkenaan.

           (a) Disokong tanpa pengganti              D
           (b) Disokong dengan pengganti dihant):j(serentak    D
           (c) Disokong dengan pengganti dihantar kemudian    D
           (d) Tidak disokong                   D                            Tandatangan :

         Tarikh:                Nama:

                            Jawatan :


                            Cop Rasmi :


                                               '"'

                     (UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN)         Permohonan ini telah direkodkan dalam Buku Daftar Permohonan
         Pertukaran         Tarikh:
                                    Pembantu Pentadbir
                                      Yang Merekod
   B RGKJ 192.wP


                              4
--

								
To top