BORANG POLIS BANTUAN by ebookadsense

VIEWS: 6,537 PAGES: 11

									            IKLAN JAWATAN KOSONG
        DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA


 Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan
 untuk memohon jawatan seperti berikut :-A.(1)  a) Jawatan/Gred          Pengawal Keselamatan –Gred Kp11

    b)Kumpulan Perkhidmatan      Sokongan

    c) Klasifikasi Perkhidmatan    Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan
                     Awam

    d) Taraf Jawatan         Tetap

    d) Tempoh Percubaan        1 hingga 3 Tahun

 (2)  Jadual Gaji            Gred KP11

                     P1T1 RM548.61 - P1T21 RM1269.77
                     P2T1 RM580.07 - P2T21 RM1335.11
                     P3T1 RM612.74 - P3T21 RM1401.66

 (3)  Elaun Tetap            (i) Imbuhan Tetap Perumahan = RM180.00
                     (ii) Imbuhan Tetap Khidmat Awam = RM65.00
                     (iii) Bantuan Sara Hidup = RM150.00

 (4)  Kemudahan             (i)   Cuti Rehat 20 hari
                     (ii)  Faedah Rawatan Perubatan
                         (Diri, Isteri/Suami, Anak-anak dan
                         Ibubapa)
                     (iii)  Pinjaman Perumahan
                     (iv)  Pinjaman Komputer
                     (v)   Pinjaman Kenderaan dan
                     (vi)  Faedah Persaraan


(5) SYARAT LANTIKAN
    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
    (a)    warganegara Malaysia;                     [1]
    (b)      berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c)  (i)   Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan
           yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ATAU;

       (ii)  Bekas Konstabel Polis DiRaja Malaysia atau Prebet Angkatan
           Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut dan
           mempunyai rekod perkhidmatan yang baik serta berkebolehan
           bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
           memuaskan

    (d)      Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti
           berikut:

       (i)   Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita
           tidak bersepatu;

       (ii)  Berat badan sekurang-kurangnya 48kg. Bagi lelaki dan 46kg. bagi
           wanita;

       (iii)  Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm,
           semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);

       (iv)  Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
           berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin
           mata;

       (v)   Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; DAN
    (e)      Calon-calon   yang  memiliki  kelayakan  di para  1(c)(i)
           hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat
           Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan
           yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(6) SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

    Pegawai sedang berkhidmat dalam Pembantu Am Rendah, Atenden Kesihatan
    dan Atenden Haiwan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
    berkenaaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawal
    Keselamatan Gred KP11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
    disahkan dalam perkhidmatan dan:-

    (a)  (i)   mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau
       (ii)  lulus Peperiksaan Khas; dan
    (b)      berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


(7) PENETAPAN GAJI PERMULAAAN
    Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred KP11 boleh ditetapkan oleh Pihak
    Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

                      [2]
(8) TEMPOH PERCUBAAN
    Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang dilantik secara terus atau kenaikan
    pangkat secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh
    percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

(9) LATIHAN
   Pengawal Keselamatan boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh
   ketua perkhidmatan yang berkenaan.

(10) KURSUS INDUKSI / PEPERIKSAAN
   Pengawal Keselamatan Gred KP11 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir
   dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang
   ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan.

(11) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang dilantik adalah layak disahkan dalam
   perkhidmatan apabila telah:-
   (a)   memenuhi tempoh percubaan;
   (b)   hadir dengan jayanya kursus induksi    dan  lulus  peperiksaan
        perkhidmatan yang ditetapkan; dan

   (c)   diperaku oleh ketua perkhidmatan.
(12) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
   Pergerakan gaji tahunan adalah automatik dan akan ditetapkan oleh ketua
   perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.

(13) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

   Pengawal Keselaamtan hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang
   ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat.

(14) KENAIKAN PANGKAT KE GRED KP14
   Pengawal Keselamatan Gred KP11 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan
   pangkat ke jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP14 yang kosong apabila
   telah:-
   (a)   disahkan dalam perkhidmatan;
   (b)   mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
   (c)   diperaku oleh ketua perkhidmatan.
                    [3]
(15) KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN KE PERKHIDMATAN
PEMBANTU KESELAMATAN

   Pengawal Keselamatan yang menunjukan prestasi yang cemerlang adalah layak
   dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat
   secara lantikan ke jawatan Pembantu Keselamatan Gred KP17 yang kosong
   mengikut starat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

(16) FUNGSI BIDANG TUGAS
   Menjaga keselamatan kawasan dalam pejabat, sekitar bangunan termasuk
   tempat letak kereta bangunan.
                   [4]
            IKLAN JAWATAN KOSONG
        DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA


 Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan
 untuk memohon jawatan seperti berikut :-B.(1)  a) Jawatan/Gred          Pemandu Kenderaan Bermotor–Gred R3

    b)Kumpulan Perkhidmatan      Sokongan

    c) Klasifikasi Perkhidmatan    Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak
                     Mahir

    d) Taraf Jawatan         Tetap

    d) Tempoh Percubaan        1 hingga 3 Tahun

 (2)  Jadual Gaji            Gred R3

                     P1T1 RM519.57 - P1T17 RM1003.57
                     P2T1 RM551.03 - P2T17 RM1054.39
                     P3T1 RM583.70 - P3T17 RM1106.42

 (3)  Elaun Tetap            (i) Imbuhan Tetap Perumahan = RM180.00
                     (ii) Imbuhan Tetap Khidmat Awam = RM65.00
                     (iii) Bantuan Sara Hidup = RM150.00

 (4)  Kemudahan             (i)   Cuti Rehat 20 hari
                     (ii)  Faedah Rawatan Perubatan
                         (Diri, Isteri/Suami, Anak-anak dan
                         Ibubapa)
                     (iii)  Pinjaman Perumahan
                     (iv)  Pinjaman Komputer
                     (v)   Pinjaman Kenderaan dan
                     (vi)  Faedah Persaraan
(5) SYARAT LANTIKAN
    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
    (a)   warganegara Malaysia;

    (b)    berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;                     [5]
   (c)  (i)   tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; atau

      (ii)  memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang
          dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ ) [kecuali lesen
          memandu dalan tempoh percubaan;

      (iii)  berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan
          bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.
          Gaji permulaan ialah pada Gred R3:
            - Lesen D    P1T3
            - Lesen E/E1/E2 P1T4
            - Lesen F/H   P1T5
            - Lesen G/I   P1T6
   (d)      berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia
          dengan memuaskan.

(6) SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

   Pegawai sedang berkhidmat dalam Pembantu Am      Rendah adalah layak
   dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaaan untuk kenaikan
   pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk
   kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

   (a) (i)    mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c)(ii) dan (iii) di atas; atau
      (ii)  lulus Peperiksaan Khas; dan
   (b)      berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
(7) PENETAPAN GAJI PERMULAAAN
   Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred R3 boleh ditetapkan oleh Pihak
   Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

   Pemandu Kenderaan Bermotor yang memperolehi lesen memandu kelas lebih
   tinggi semasa dalam perkhidmatan hendaklah diselaraskan ke mata gaji perulaan
   mengikut lesen berkenaan, sekiranya gaji anggota masih rendah daripada gaji
   permulaan lesen berkaitan.

(8) TEMPOH PERCUBAAN
   Pemandu Kenderaan Bermotor yang dilantik secara terus atau kenaikan pangkat
   secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan
   selama 1 hingga 3 tahun.

(9) LATIHAN
   Pemandu Kenderaan Bermotor boleh dikehendaki mengikuti latihan yang
   ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan.
                       [6]
(10) KURSUS INDUKSI / PEPERIKSAAN
   Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 dalam percubaan adalah dikehendaki
   hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang
   ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan.

(11) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 yang dilantik adalah layak disahkan
   dalam perkhidmatan apabila telah:-

   (a)   memenuhi tempoh percubaan;
   (b)   hadir dengan jayanya kursus induksi    dan  lulus  peperiksaan
       perkhidmatan yang ditetapkan; dan

   (c)   diperaku oleh ketua perkhidmatan.

(12) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
   Pergerakan gaji tahunan adalah automatik dan akan ditetapkan oleh ketua
   perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.

(13) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

   Pemandu Kenderaan Bermotor R3 hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan
   yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat.

(14) KENAIKAN PANGKAT KE GRED R6
.  Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 adalah layak dipertimbang bagi
   kenaikan pangkat ke jawatan Pemandu Kenderaan Bermotor R6 yang kosong
   apabila telah:-
   (a)    disahkan dalam perkhidmatan;
   (b)   mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
   (c)   mempunyai lesen memandu yang sah dan bersesuaian untuk
       memandu kenderaan / jentera yang beratnya melebihi 5000kg;

   (d)   lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan

   (e)   diperaku oleh ketua perkhidmatan sebagai kebolehan memandu /
       mengendali dan menyenggara kenderaan / jentera yang berkaitan.
       (Ketua perkhidmatan boleh mengadakan ujian khas jika sesuai bagi
       memastikan calon benar-benar layak).
                   [7]
CARA MEMOHON :

i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang JPA3/1/2003 (Pindaan 2005)
  seperti mana yang disertakan. Pihak tuan boleh membuat salinan secukupnya
  mengikut keperluan.

ii) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam
  Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan hendaklah
  dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing yang disertakan dengan
  Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi
  Tahunan 2004.

iii) Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Sijil Kelahiran, Sijil
   Persekolahan, Kad Pengenalan dan dokumen-dokumen sokongan yang
   berkaitan yang “disahkan benar” serta sekeping gambar berukuran passport
   (tidak dikembalikan) dan hendaklah dihantar kepada:-

      Ketua Pengarah Pertahanan Awam
      Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
      Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
      Jalan Padang Tembak,
      50556 KUALA LUMPUR.
      (u.p. : PUAN NOREHAN BINTI HAJI ABDULLAH )

iv) Sila tuliskan “NAMA JAWATAN YANG DIPOHON” di sebelah atas kiri sampul
  surat permohonan.

v) Permohonan tidak lengkap tidak akan dilayan

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 November 2006

CATATAN AM :

a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk
  temuduga.

b) Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup
  hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Jabatan ini tidak
  akan memaklumkannya.

c) Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan

d) Satu borang permohonan hanya untuk satu jawatan sahaja.

e) Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan calon-
  calon yang akan menghadiri temuduga ini.

f) Bagi calon-calon Anggota Sukarela Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang
  berminat , permohonan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan
  masing-masing.


                   [8]
JPA3/1/2003 ( Pindaan 2005 )

                                                                 Lekatkan Gambar
                                                                 Terbaru Berukuran
                                                                   Pasport
                           PERMOHONAN JAWATAN
                       DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA        JAWATAN YANG DIPOHON :                   ___________________________________________

                                 MAKLUMAT PERIBADI
NAMA PENUH
NAMA LAIN ( Jika ada )NO. KAD PENGENALAN ( Baru )                          NO. KAD PENGENALAN ( Lama )ALAMAT
TELEFON (R)                                     TELEFON (H/P)


PUSAT TEMUDUGA :           __________________________________

TARIKH LAHIR :                                 TEMPAT LAHIR : _____________________
             Hari     Bulan     Tahun                           Negeri / DaerahJANTINA :   Lelaki          Perempuan               AGAMA :     ______________

KETURUNAN : ______________________                       UMUR PD TARIKH IKLAN DITUTUP :          _____thn _____bln

TARAF PERKAHWINAN :              Belum Kahwin             Berkahwin      Janda        Duda


KEWARGANEGARAAN :               Warganegara             Bukan Warganegara


LESEN     A  B  B1   B2  C  D   E  E1  E2    F  G  H  I      TARIKH TAMAT TEMPOH
MEMANDU                                                         Hari   Bulan   TahunKECACATAN :      Cacat Anggota             Cacat Penglihatan         Cacat Pendengaran

NEGERI LAHIR :     Ibu _________________               Bapa __________________

                                   MAKLUMAT FIZIKAL

TINGGI TANPA SEPATU :          ______ cm      /    ______ m          BERAT :     ______ kg

BERKACA MATA / TIDAK BERKACA MATA                                RABUN WARNA / TIDAK RABUN WARNA
                 MAKLUMAT KEGIATAN LUAR / KO-KURUKULUM
               PERSATUAN / KELAB DLL                    PERINGKAT /PERWAKILAN
                       MAKLUMAT PEKERJAAN
JAWATAN / PEKERJAAN      MAJIKAN & ALAMAT       RINGKASAN TUGAS    GAJI POKOK  TARIKH (MULA -HINGGA)
      TENTERA / POLIS ( Bagi bekas Tentera / Bekas Polis, sila sertakan sijil tamat perkhidmatan )

         Tentera sedang berkhidmat              Bekas Polis

         Polis sedang berkhidmat               Askar Wataniah

         Bekas Tentera      No. Tentera / Polis :    ________________

      Pangkat       :    ________________

      Tempoh Berkhidmat : _____________ hingga _____________

      Tarikh Disahkan     :  _____________

         Menerima Pencen          Menerima Ganjaran                       PENGAKUAN PEMOHON

Saya akui bahawa maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan
saya akan terbatal dan jika ditawarkan, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.Tarikh : _____________                                 ___________________
                                            Tandatangan pemohon
              KELULUSAN AKADEMI ( Sila lampirkan salinan sijil-sijil yang disahkan )
                    MAKLUMAT-MAKLUMAT MENGENAI SEKOLAH
       PMR / SRP/ LCE           SPM / SPM(V)/ ……….                 STP/ STPM
       TAHUN : _________             TAHUN : _________            TAHUN : _________
     PANGKAT : _____________          PANGKAT : _____________        PANGKAT : _____________
  MATA PELAJARAN        GRED       MATA PELAJARAN      GRED    MATA PELAJARAN       GRED
Bahasa Melayu               Bahasa Melayu               Pengajian Am
Bahasa Inggeris              Bahasa Inggeris              Bahasa Melayu
Sejarah                  Sejarah                  Sejarah
Geografi                 Geografi                  Geografi
Pendidikan Islam             Pendidikan Islam              English
Ilmu Hisab / Matematik          Matematik                 Matematik A
Perdagangan                Matematik Tambahan             Mate. Lanjutan A
Sains / Sains Panduan           Sains                   Lukisan
Sains Pertanian              Pendidikan Seni
Lukisan                  Perdagangan
Seni Perusahaan              Sains Tambahan
Sains Rumahtangga             Kimia
Ilmu Hisab Moden             Biologi
K.Hidup Bersepadu Pil. 1         Fizik
K.Hidup Bersepadu Pil. 2         Prinsip Akaun
K.Hidup Bersepadu Pil. 3         Kesusasteraan Melayu
                     Ekonomi
                     Ujian Lisan (BM)
               PEPERIKSAAN TAMBAHAN ( B.M Julai / MATE Julai dan lain…… )

  MATA PELAJARAN : _________________________          MATA PELAJARAN : _________________________


  TAHUN                            TAHUN
  ANGKA GILIRAN                        ANGKA GILIRAN
  PANGKAT YG DIPEROLEHI                    PANGKAT YG DIPEROLEHI  TAHUN
  ANGKA GILIRAN
  PANGKAT YG DIPEROLEHI
  UJIAN LISAN          Lulus      Gagal


                 MAKLUMAT-MAKLUMAT MENGENAI KOLEJ / UNIVERSITI
     NAMA INSTITUSI      BIDANG PENGKHUSUSAN  SIJIL/DIPLOMA/IJAZAH DLL         KELAS/CGPA  THN LULUS

								
To top