BORANG PERTUKARAN PENSYARAH by ebookadsense

VIEWS: 565 PAGES: 4

									                  BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN
                UNTUK PPPT DI POLITEKNIK/KOLEJ KOMUNITI
Isi maklumat yang dipohon. Potong mana yang tidak berkenaan.

Kepada                                    INSTITUSI YANG DIPOHON
                                        ( Contoh : POLISAS)
Ketua Pengarah                                 1
Jabatan Pengajian Politeknik & Kolej Komuniti
Kementerian Pengajian Tinggi                           2
Tingkat 12, Heritage Office Tower
Jln SB Dagang, 43300 Seri Kembangan                       3  _________________________
SELANGOR
(U.P: Bahagian Khidmat Pengurusan)                      Kegunaan BKP (Sila kosongkan)
                                       1  Tarikh Terima:
Melalui dan salinan                              2  Kekosongan Jaw:
                                       3  Institusi:
Pengarah                                   4  Lulus/Kekal:
                                       5  T. Mula:
 1  Nama
   (Huruf Besar)
 2  No. Kad Pengenalan                               3   Jantina  L  P

 4  No. Fail Diri                                  5   Umur     Tahun

 6  Gred Jawatan    : PPPT Gred   DH41       DH44    DH48     DH52
   (Taraf Jawatan Tetap/Kontrak/Sementara)
                     DH29       DH32    DH34       Gaji RM
                    (Sementara)   DH41      Gaji RM
                   * Sila kemukakan salinan surat tawaran
 7     Opsyen / Bidang :

 8  Kelulusan Akademik Phd
                Tarikh Tamat Pengajian
                Sarjana
                Tarikh Tamat Pengajian
                Sarjana Muda
                Pengkhususan
                Tarikh Tamat Pengajian
                Diploma
                Pengkhususan
                Tarikh Tamat Pengajian
 9  Kelulusan Ikhtisas    KPLI / KPLD / SIJIL PERGURUAN     (Jika ada)
                Tarikh Tamat Pengajian
10  Status Perkahwinan:       Bujang        Kahwin       Duda/Janda
   Jika Berkahwin Nyatakan:
   i)    Nama Suami/Isteri:
   ii)    Pekerjaan:
   iii)  Alamat Majikan:


   iv)  No. Telefon Pemohon:
      a) Pejabat:                    b) Tel. Bimbit:   v)   Adakah suami/isteri berkhidmat sebagai Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi      Ya  Tidak
   vi)  Jika Ya, adakah suami/isteri membuat permohonan                   Ya    Tidak
   vii)  Jika Tidak, sila nyatakan alasan:


11  Maklumat Perkhidmatan
   i)   Pengalaman mengajar sebagai Pensyarah / Guru
                                     Mata Pelajaran/
      Bil.        Sekolah/Institusi                        Tempoh
                                       Kursus
   ii )  Tarikh Penempatan Pertama      iv)  Tarikh Mula Berkhidmat Di Tempat Sekarang
      (Jawatan sekarang/Tetap)

      Hari Bulan   Tahun                Hari Bulan    Tahun

   iii)  Tempat Penempatan Pertama      v)  Tempoh Berkhidmat Di Tempat Sekarang (Tetap)
      (Jawatan sekarang/Tetap)
                                   Tahun        Bulan


   vi)  Jabatan Sekarang di Politeknik/Kolej Komuniti


   vii)  Jawatan sekarang di Politeknik/Kolej Komuniti
12  Alasan permohonan pertukaran:
13  Tarikh pertukaran mula berkuatkuasa ( jika dibenarkan )
                                  Hari  Bln   Tahun
14  Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar. Saya bersedia dikenakan tindakan
   sekiranya saya memberikan maklumat atau keterangan palsu.


   Tarikh :
                                      Tandatangan Pemohon.
                                      ( Nama Pemohon )
15  Ulasan Pengarah terhadap permohonan ini

   i)    Saya * menyokong / tidak menyokong permohonan ini

   ii )   Ulasan saya
   iii)   Pegawai ini * sedang / tidak dikenakan tindakan tatatertib

   Saya mengesahkan bahawa semua keterangan yang diberikan oleh pegawai di atas adalah
   tepat dan benar.
   Tarikh :
                                      Tandatangan Pengarah
                                    Cop Jawatan:
   Notis Pemberitahuan:
   1) Bahagian Khidmat Pengurusan tidak akan mempertimbangkan permohonan pertukaran jika institusi
    yang dipohon tidak terdapat keperluan atau kekosongan jawatan.
   2) PPPT Sementara tidak dibenarkan memohon pertukaran/perpindahan.
   3) Pegawai PPPT tidak dibenarkan memohon pertukaran dan membuat tuntutan pertukaran/
    perpindahan sekiranya tempoh perkhidmatan di tempat bertugas sekarang kurang daripada 3 tahun.
   4) Pegawai hendaklah melaporkan diri setelah permohonan pertukaran diluluskan.
   5) Borang permohonan ini hanya berkuatkuasa untuk sekali permohonan sahaja. Pemohon
    perlu mengemukakan borang permohonan yang baru sekiranya permohonan ini tidak diluluskan.
   6) Sila lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan bagi menyokong permohonan ini.
   7) Tarikh penempatan pertama ialah tarikh pegawai dilantik secara tetap sebagai PPPS/PPPLD
      atau PPPT

								
To top