Docstoc

BORANG PERMOHONAN KASTAM NO 9

Document Sample
BORANG PERMOHONAN KASTAM NO 9 Powered By Docstoc
					             contoh borang kastam no. 9 berkualiti
                     61JD121217 Tek 5.indd 61                      6/25/07 8:14:24 PM
                   senarai semak PenYeDiaan
                  borang kastam no. 9 berkualiti


       maklumat Pengeksport

       Ruang 1      -  Nama dan alamat:

                -  jelas dan lengkap.


       maklumat Pengimport

       Ruang 2      -  Nama, alamat dan kod pengimport:

                -  jelas, lengkap dan wujud sebagaimana di dalam daftar
                   perniagaan.

                -  bukan alamat position

                -  kod pengimport yang diluluskan oleh pihak kastam.


       maklumat agen Yang Diberikuasa

       Ruang 3      -  Nama, alamat dan kod agen:

                -  jelas, lengkap dan wujud.

                -  masih sah kelulusan untuk beroperasi.

                -  kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam.


       maklumat Pengimport (jika berlainan)

       Ruang 4      -  Nama, alamat dan kod pengimport:

                -  jelas, lengkap dan wujud.

                -  masih sah kelulusan untuk beroperasi.

                -  kod pengimport yang diluluskan oleh pihak kastam.

       Ruang 5      -  Tempat import

                -  kod tempat import.

       Ruang 6      -  Nama kapal/No.Penerbangan / No. Kenderaan.


       maklumat borang kastam no.1

       Ruang 10     -  Catat tarikh, nombor pendaftaran dan lesen.
                             62JD121217 Tek 5.indd 62                                   6/25/07 8:14:24 PM
       maklumat Deposit gudang

       Ruang 11    -  Catat nombor resit dan tarikh.

       Ruang 16    -  Catat tempat dan alamat barang disimpan.


       maklumat layanan khas

       Ruang 12    -  Nombor rujukan CJ5

               -  catatkan nombor rujukan sebagaimana diluluskan.

       Ruang 15    -  Nyatakan jenis layanan khas.

               -  Pengecualian Perbendaharaan.

               -  CEPT.

               -  Pengecualian di bawah Perintah Duti Kastam
                 (Pengecualian) 1988.


       maklumat matawang asing

       Ruang 13    -  Kod matawang asing

       Ruang14     -  Kadar pertukaran dalam ringgit Malaysia.


       maklumat bungkusan atau kontena

       Ruang 17    -  Tanda bungkusan.

               -  nombor kontena.


       maklumat barangan

       Ruang 18    -  Bilangan item diikrar.
                 (tidak melebihi 7)

       Ruang 19    -  Bilangan bungkusan.

               -  jenis bungkusan.

       Ruang 20    -  Deskripsi barangan.

               -  deskripsi jelas dan lengkap.

               -  jenama.

               -  Model.

       Ruang 23    -  Kod negara asal.                              63JD121217 Tek 5.indd 63                               6/25/07 8:14:24 PM
       maklumat tarif kastam Dan kuantiti

       Ruang 21      -  Nombor kod tarif.
                   (Rujuk Perintah Duti Kastam 1996)

       Ruang 22      -  Unit kuantiti.
                   (Rujuk Perintah Duti Kastam 1996)

       Ruang 24      -  Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 34.


       maklumat nilai nyatakan dalam ringgit malaysia

       Ruang 25      -  Nilai seunit.

       Ruang 26      -  Jumlah nilai.


       maklumat Duti import Dan lain-lain cukai

       Ruang 27      -  Kadar Duti Import.

       Ruang 28      -  Amaun Duti Import kena dibayar.

       Ruang 29      -  Kadar Duti Eksais.

       Ruang 30      -  Amaun Duti Eksais kena dibayar.

       Ruang 31      -  Jenis cukai lain kena dibayar.

       Ruang 32      -  Kadar cukai lain kena dibayar.

       Ruang 33      -  Amaun cukai lain kena dibayar

       Ruang 34, 35, 36, 37-  Jumlah bagi ruang 26, 28, 30 dan 33.


       maklumat individu Yang bertanggungjawab Di atas Pengikraran

       Ruang 38      -  Nama individu yang mengikrar.

       Ruang 39      -  Nombor kad pengenalan individu.

       Ruang 40      -  Jawatan individu yang mengikrar.

       Ruang 41      -  Perakuan individu yang mengikrar.

                 -  tandatangan.

                 -  tarikh.
                              64JD121217 Tek 5.indd 64                               6/25/07 8:14:24 PM
             Prakata              Pada amnya intipati kepada kedudukan berkualiti
              ataupun tidak sesuatu borang itu adalah deskripsi
              barangan.

              Alasan yang kerap diberikan oleh agen-agen
              penghantaran ialah mereka hanya berpandukan
              kepada inbois yang diberikan oleh pengimport.

              Oleh itu, inbois berkualiti menjadi pra-syarat.
              Sebagai rakan kongsi agen-agen penghantaran
              adalah orang perantaraan yang bertanggungjawab
              menyalurkan kepada pengimport / pengeksport akan
              keperluan kastam kepada inbois yang lengkap lagi
              berkualiti.

              Hakikatnya di dalam perniagaan segala pesanan
              dan kiriman adalah disertakan dengan dokumen
              bermaklumat lengkap agar segala transaksi mudah
              diperakaunkan.

              Oleh itu Jabatan ini penuh percaya bahawa agen-agen
              penghantaran jika benar-benar ikhlas dan komited
              boleh mempastikannya tercapai.
                          65JD121217 Tek 5.indd 65                              6/25/07 8:14:24 PM
                                                  lampiran


                     keterangan borang-borang kastam


       Borang Kastam No. 1  -  Pengakuan Barang-barang Yang Diimport
       	         	  	  Declaration	 Of	 Goods	 Imported


       Borang Kastam No. 1A -   Borang Ikrar Nilai
       	         	 	   Value	 Declaration	 Form


       Borang Kastam No. 2  -  Pengakuan Barang-barang Yang Dieksport
       	         	  	  Declaration	 Of	 Goods	 To	 Be	 Exported


       Borang Kastam No. 3  -  Permohonan / Permit Untuk Mengangkut Barang-barang Dalam
                     Persekutuan
       	         	  	  Application	 /	 Permit	 To	 Transport	 Goods	 Within	 The	 Federation


       Borang Kastam No. 8  -  Permohonan / Permit Untuk Pindahkapal / Memindahkan Barang-
                     barang
       	         	  	  Application	 /	 Permit	 To	 Tranship	 /	 Remove	 Goods


       Borang Kastam No. 9  -  Permintaan / Permit Untuk Memindahkan Barang-barang Berduti
       	         	  	  Requisition	 /	 Permit	 To	 Remove	 Dutiable	 Goods
                        Cetakan: Mei 2007


                              66JD121217 Tek 5.indd 66                                            6/25/07 8:14:24 PM
             DICETAK OLEH
             PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
             KUALA LUMPUR, 2007
             www.printnasional.com.my
             email: cservice@printnasional.com.my
             Tel: 03-92366895 Faks: 03-92224773
                 67JD121217 Tek 5.indd 67                     6/25/07 8:14:29 PM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4863
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:7