BORANG PENCEN TERBITAN by ebookadsense

VIEWS: 353 PAGES: 4

									                                                                 JPA.BP.SPT.B07
             JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
                  BAHAGIAN PENCEN

             PERMOHONAN PENCEN TERBITAN BAGI KES PRA-SUFFIAN

                 ARAHAN                              UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1.   Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM /       No. Fail
    BIRU.
2.   Sila gunakan HURUF BESAR.
                                       Tarikh Terima          /      /
3.   Sila tandakan   pada ruang yang bertanda (*).
                                                   Hari    Bulan    Tahun
4.   Sila rujuk Cara Mengisi Borang bagi tujuan mengisi borang
    ini.                                 No. Rujukan Jabatan


                                       Tarikh Surat          /      /
                                                   Hari    Bulan    Tahun
                                                               UNTUK KEGUNAAN
Peringatan untuk pemohon                                                     PEJABAT

a)   Salinan Kad Pengenalan, Sijil Mati, Sijil Nikah yang telah disahkan dan Surat Akuan Balu/Duda
    dilampirkan bersama-sama borang ini.                                         Kod Akta
b)   Maklumat perkhidmatan gemulah juga perlu diperolehi dari jabatan dan disertakan.
c)   Pemohon mestilah bermastautin di Malaysia.
                                                               Kod Seksyen

A   MAKLUMAT GEMULAH


1a. No. Kad Pengenalan semasa            1b. Kategori Kad Pengenalan semasa *

                          01     Baru     02  Lama   04   Polis2a. No. Kad Pengenalan dahulu            2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu *

                          01     Baru     02  Lama   04   Polis


3. Nama
4. Gelaran             5. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan)

                      /      /

                  Hari    Bulan      Tahun
6. Jantina          7. Bangsa            8. Agama
9. Tarikh mati                     10. No. Sijil Mati

     /      /

Hari     Bulan    Tahun

11. Sebab kematian
                                    -1-
 B   MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH                                       JPA.BP.SPT.B07

1. Jabatan / Agensi

                                                        UNTUK KEGUNAAN
                                                          PEJABAT
2. Alamat pejabat
                             3. Poskod


4. Bandar                                                        Kod Negara
5. Negeri    6. Negara                        7. No. telefon8. Alamat e-mel9. Jenis perkhidmatan            10. Skim perkhidmatan        11. Kumpulan perkhidmatan12. Jawatan akhir13. Tarikh lantikan

     /        /

 Hari      Bulan      Tahun

 14. Skim gaji akhir             15. Gred gaji akhir           16. Tanggagaji akhir
 17. Gaji akhir sebulan           18. Gaji Bersamaan

             .                  .


 19. Jumlah Tempoh Perkhidmatan yang diluluskan oleh Bahagian Pencen
          Dari                   Hingga

       /        /             /      /                 Bulan
                                             =

     /          /             /      /                 Bulan
                                             =

     /          /             /      /                 Bulan
                                             =
 Hari      Bulan      Tahun     Hari    Bulan    Tahun
                                                    Bulan
                 Jumlah Tempoh Perkhidmatan keseluruhan         =
                                     -2-
 C    MAKLUMAT PEMOHON                                                 JPA.BP.SPT.B07


1a. No. Kad Pengenalan semasa            1b. Kategori Kad Pengenalan semasa *
                                                             UNTUK KEGUNAAN
                               Baru  02   Lama 03          04            PEJABAT
                           01                  Tentera      Polis2a. No. Kad Pengenalan dahulu            2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu *

                           01   Baru  02   Lama 03     Tentera  04   Polis


3. Nama
4. Alamat
                          5. Poskod

6. Bandar
7. Negeri
                                                           Kod Negara

8. Negara

9. No. telefon                                                    Kod Hubungan

10. Alamat
  e-mel
                                                           Kod Tanggungan
11. Hubungan dengan gemulah
12. Isteri / anak ke-         13. Taraf pemastautin negara lain

                        Y – Ya
                        T - Tidak   Jika ya, nyatakan negara ____________________   D     GAMBAR DAN CAP IBU JARI PEMOHON
                                Gambar
                              Penerima Pencen
                              (Ukuran Paspot)
          Cap Ibu Jari Kiri                                 Cap Ibu Jari Kanan
                                  -3-
 E    PENGAKUAN PEMOHON                                         JPA.BP.SPT.B07


                                                   UNTUK KEGUNAAN
Saya mengaku bahawa gambar dan cap jari di dalam borang ini adalah milik saya dan segala         PEJABAT
maklumat yang dicatatkan di atas adalah betul. Saya juga akan memaklumkan Jabatan
Perkhidmatan Awam Malaysia, Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan
maklumat seperti yang dinyatakan di atas.
 (Tandatangan Pemohon)

 Tarikh :
 F    MAKLUMAT KELULUSAN


                                                 Amaun Pencen Terbitan
                                                 yang diluluskan sebulan
Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.

                                                           .
                                              RM

                                                 Tarikh Mula PT

______________________________________                                /      /
(Tandatangan Pegawai )                                   Hari     Bulan      Tahun
Nama    :
Jawatan   :
Cop Rasmi :                                              Disemak Oleh :

                                              Nama   :

                                              Jawatan:

                                              Unit   :

                                              Tarikh :
                                              Disahkan Oleh :

                                              Nama   :

                                              Jawatan:

                                              Unit   :

                                              Tarikh :
                             -4-

								
To top