BORANG PCB by ebookadsense

VIEWS: 374 PAGES: 2

									                                                                        BORANG PCB/TP2 (1/2009)                        LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
                 BORANG TUNTUTAN MANFAAT BERUPA BARANGAN DAN NILAI
           TEMPAT KEDIAMAN YANG DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN (NILAI TERTENTU KEDIAMAN)
                      BAGI TUJUAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB)
                      (KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) 1994)
                      BORANG DITETAPKAN DI BAWAH SEKSYEN 152, AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
No Rujukan Majikan      :  E


BAHAGIAN A : MAKLUMAT INDIVIDU

A1    Nama             :
A2    No KP Baru          :


A3    No KP Lama          :


A4    No Tentera/Polis       :


A5    No Pasport          :


A6    No Rujukan Cukai SG/OG    :


A7    No Pekerja/No Gaji      :
BAHAGIAN B : MAKLUMAT MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB)

                                                                          Amaun Bulanan

B1    Kereta                                                              RM         ‚
B2    Pemandu                                                             RM         ‚
B3    Kelengkapan Rumah, Perkakas dan Perlengkapan                                           RM         ‚
B4    Hiburan dan Rekreasi                                                       RM         ‚
B5    Tukang Kebun                                                           RM         ‚
B6    Pembantu Rumah                                                          RM         ‚
B7    Manfaat Percutian                                                    RM             ‚
B8    Keahlian dalam Kelab Rekreasi                                              RM             ‚
B9*   Jumlah lain-lain manfaat yang diterima                                          RM             ‚
     *(Sila nyatakan jenis lain-lain manfaat yang diterima dalam lampiran yang berasingan)


BAHAGIAN C : MAKLUMAT NILAI TEMPAT KEDIAMAN YANG DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN / NILAI TERTENTU KEDIAMAN (NTK)

C1    Nilai premis kediaman yang disediakan oleh majikan                               RM                 ‚

BAHAGIAN D : AKUAN PEKERJA

Saya bersetuju MBB dan NTK dimasukkan sebagai sebahagian daripada saraan saya mulai
bulan          tahun

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang dinyatakan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap. Sekiranya maklumat yang
diberikan tidak benar, tindakan mahkamah boleh diambil ke atas saya di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.


Tarikh
             ⎯      ⎯                               ------------------------------------------------------
         Hari    Bulan       Tahun                                   Tandatangan
BAHAGIAN E : PERSETUJUAN MAJIKAN

Permohonan pekerja di atas dipersetujui mulai bulan potongan                  tahun potongan


                                                            Cop majikan :

Tarikh
            ⎯      ⎯            ------------------------------------------------------
        Hari     Bulan      Tahun      Nama      :

                               Jawatan     :
NOTA PENERANGAN
1.    Borang ini hendaklah diisi oleh pekerja sebanyak dua (2) salinan dan satu (1) salinan mesti diserahkan kepada majikan untuk
     tujuan pelarasan pengiraan PCB.
2    Pekerja perlu mengisi borang ini pada bulan dan tahun potongan majikan bersetuju untuk mengambilkira MBB dan NTK sebagai
     sebahagian daripada saraan pekerja.(Maklumat bulan/tahun potongan perlu diisi pada ruangan Bahagian D.)
3    MBB adalah manfaat-manfaat berupa barangan yang tidak boleh ditukarkan kepada wang. Manfaat ini dikategorikan sebagai
     pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(b) Akta Cukai Pendapatan 1967. Sila rujuk Ketetapan Umum
     No. 2/2004 dan Tambahan - MBB yang disediakan kepada pekerja.
4    NTK adalah merupakan premis kediaman yang disediakan oleh majikan kepada pekerjanya. Manfaat ini dikategorikan sebagai
     pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(c) Akta Cukai Pendapatan 1967. Sila rujuk Ketetapan Umum
     No. 3/2005 - Manfaat Tempat kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Kepada Pekerja untuk keterangan lanjut.

5    Tambahan manfaat berupa barangan dan manfaat tempat kediaman yang disediakan oleh majikan ini tertakluk kepada
     persetujuan majikan.
6    Kaedah pengiraan MBB dan NTK untuk mendapatkan amaun bulanan adalah seperti berikut:
                            Nilai MBB/NTK setahun*
        Amaun Bulanan     =
                     Baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa

       Contoh :    Manfaat Kereta setahun    = RM25,000
              Bulan/Tahun potongan yang
                             = April 2008
              dipersetujui majikan
              Baki bulan dalam setahun
                             = 9 bulan
              termasuk bulan semasa
                               RM25,000
              Amaun Bulanan         =
                                    9

                             = RM2,777.77 ≈ RM2,777

       * Nilai MBB/NTK setahun adalah nilai sebenar yang diterima oleh pekerja

								
To top