; BORANG P LHDN
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BORANG P LHDN

VIEWS: 4,342 PAGES: 17

 • pg 1
									                                              BAYARAN POS JELAS
                                               POSTAGE PAID
                                              PEJABAT POS BESAR
              URUSAN SERI PADUKA BAGINDA                    KUAL A LUMPUR
                                                MALAYSIA
                                                NO. WP0218
     GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM &
            JANGAN LIPAT


         BORANG P 2009
   ✯   Tarikh akhir pengemukaan Borang P adalah pada 30 Jun 2010
      Kegagalan mengemukakan Borang P pada atau sebelum 30 Jun 2010 adalah menjadi satu kesalahan di bawah
      perenggan 120 (1)(d) Akta Cukai Pendapatan 1967

   ✯   Sila rujuk Nota Penerangan sebelum mengisi borang ini


                 TUAN DIGALAKKAN MENGGUNA e-FILING
   Untuk Maklumat Lanjut:-
   •  Cawangan LHDNM Berhampiran Anda
   •  Talian Utama                   :  1-300-88-3010
   •  Talian Utama – Panggilan dari Luar Negara     :  603-4289-3500
   •  Laman Web                     :  http://www.hasil.gov.my
   •  Laman Web e-Filing                :  https://e.hasil.gov.my
   •  Permohonan No. PIN e-Filing            :  pin@hasil.gov.my
                                / hubungi cawangan LHDNM berhampiran anda
                                / hubungi talian utama

           BORANG INI TIDAK PERLU DIKEMBALIKAN SEKIRANYA TUAN
              MENGEMUKAKAN BORANG SECARA e-FILING


Jika Tidak Sampai, Kembalikan Kepada:
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
PUSAT PEMPROSESAN
KARUNG BERKUNCI 11096
50990 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
                                                  CP5L
              LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA                  SULIT
              PUSAT PEMPROSESAN
              ARAS 10-18, MENARA C, PERSIARAN MPAJ
              JALAN PANDAN UTAMA, PANDAN INDAH         Telefon :   1-300-88-3010
              KARUNG BERKUNCI 11096               Faks   :   03-42893400
              50990 KUALA LUMPUR             Laman web: http://www.hasil.gov.my
Kepada           :

No. Rujukan        :

No. Pendaftaran      :

Tarikh           :BORANG P BAGI TAHUN TAKSIRAN 2009

Perkara di atas dirujuk.

2.    Untuk makluman, tuan dikehendaki melengkapkan dan mengemukakan borang nyata perkongsian
     yang dilampirkan mengikut peruntukan seksyen 86 Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. Ianya
     adalah penyata berkenaan pendapatan, perbelanjaan, elaun-elaun cukai, tuntutan-tuntutan dan
     kredit cukai yang boleh dibahagikan kepada ahli-ahli kongsi.

3.    Tuan adalah diperlukan untuk :
     (a)  mengisi borang nyata ini dengan lengkap dan jelas.
     (b)  membuat pengiraan cukai berpandukan nota penerangan yang dilampirkan dan buku panduan
        yang boleh dicetak dari laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Walau
        bagaimanapun, helaian kerja yang digunakan untuk pengiraan tidak perlu dikembalikan
        bersama-sama borang ini tetapi hendaklah disimpan selama tujuh (7) tahun bermula daripada
        akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan, untuk tujuan rujukan dan
        semakan oleh LHDNM.

4.    Tuan juga dikehendaki mengisi Borang CP30 dengan lengkap untuk setiap ahli kongsi dan
     menyerahkannya kepada mereka bagi membolehkan mereka mengembalikan borang-borang nyata
     masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan.

5.    Sila ceraikan CP30 sebelum mengembalikan Borang P. Borang nyata yang telah dilengkapkan perlu
     dikembalikan tidak lewat dari 30 Jun 2010 ke alamat seperti di atas.

6.    Hanya borang nyata asal yang dikeluarkan oleh LHDNM boleh diterima dan penghantaran
     borang nyata melalui faks tidak dibenarkan.

7.    Permohonan No. PIN e-Filing boleh dibuat melalui:
     (a) pin@hasil.gov.my
     (b) cawangan LHDNM berhampiran anda
     (c) talian utama 1-300-88-3010 atau 603-4289-3500 (panggilan dari luar negara)Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“BERSAMA MEMBANGUN NEGARA”


Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
CP3- Pin. 2009  Borang        LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA                         TAHUN TAKSIRAN            P
                      BORANG NYATA PERKONGSIAN
                   DI BAWAH SUBSEKSYEN 86(1) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
                 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967
                                                               2009
 1   Nama Perkongsian  <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
 2   No. Rujukan    D <>>>>>>>>?      <>>>?                5   Asas Pembahagian 3   No. Pendaftaran
     Perkongsian     <>>>>>>>>>>?     !                  6   Ketetapan Umum
                                               Dipatuhi
                                                                  1 = Ya
                                                                  2 = Tidak 4   Bilangan Ahli
     Kongsi       <?          !                  7   Penyimpanan
                                               Rekod
                                                                  1 = Ya
                                                                  2 = Tidak                [ Laporkan amaun dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM) ]

BAHAGIAN A :                  PENDAPATAN PERNIAGAAN
     Pendapatan Perniagaan
                      Perniagaan 1                     Perniagaan Perintis

 A1   Kod Perniagaan
                      <>>>?                        <>>>?
                      Amaun (RM)                      Amaun (RM)

 A2
     Pendapatan/Kerugian
     boleh dibahagikan       ! ->>_>>_>>? ! ->>_>>_>>?
                     , , ,   , , ,
                      (Tandakan “X” jika nilai negatif)          (Tandakan “X” jika nilai negatif)


 A3   Manfaat ahli kongsi
                     ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                     , , ,   , , ,

 A4   Kenaan imbangan
                     ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                     , , ,   , , ,

 A5   Elaun imbangan dan
     Elaun modal           ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                     , , ,   , , ,

 A6   Elaun Jadual 7A
                     ->>_>>_>>?
                     , , ,

                     ->>_>>_>>?
     Elaun Peningkatan Eksport
 A7
     Perkhidmatan Yang Layak     , , ,
UNTUK KEGUNAAN
PEJABAT
                Tarikh terima (1)             Tarikh terima (2)           Tarikh terima (3)
                                     1
                                               <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                                      No. Rujukan  D

     Pendapatan Perniagaan Perkongsian Lain

                    Perkongsian 1                     Perkongsian Perintis

 A8  Kod perniagaan
                   <>>>?    <>>>?
 A9  No. Rujukan         D <>>>>>>>>?  <>>>>>>>>?
 A10  Pembahagian pendapatan/
    kerugian larasan      ! ->>_>>_>>? ! ->>_>>_>>?
                   , , ,   , , ,
                    (Tandakan “X” jika nilai negatif)           (Tandakan “X” jika nilai negatif)


 A11  Kenaan imbangan
                   ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                   , , ,   , , ,

 A12
    Elaun imbangan
    dan Elaun modal
                   ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                   , , ,   , , ,

 A13  Elaun Jadual 7A
                   ->>_>>_>>?
                   , , ,

 A14
    Elaun Peningkatan Eksport
    Perkhidmatan Yang Layak    ->>_>>_>>?
                   , , ,BAHAGIAN B :       PENDAPATAN DIVIDEN DARI PERKONGSIAN ASAL DAN PERKONGSIAN LAIN

                        Dividen boleh dibahagikan                  Cukai dipotong

 B1  Dividen
                     <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                       , ,   , , .


BAHAGIAN C :                     PENDAPATAN LAIN

                Pendapatan boleh dibahagikan                    Tolakan cukai

 C1  Faedah dan diskaun
                <>_>>_>>?
                 , ,                    Sek. 110
                                       (Lain-lain)  <>_>>_>>_>?
                                                , , .
 C2  Sewa, royalti dan
    premium         <>_>>_>>?
                 , ,                    Sek. 132
                                              <>_>>_>>_>?
                                                , , .
 C3
    Pendapatan lain yang
    tidak disenaraikan   <>_>>_>>?
                 , ,                    Sek. 133
                                              <>_>>_>>_>?
                                                , , .
 C4
    Tambahan mengikut
    peruntukan perenggan
    43(1)(c)        <>_>>_>>?
                 , ,
                                   2
Nama Perkongsian
                                    No. Rujukan  D  <>>>>>>>>?
 BAHAGIAN D :         PERBELANJAAN / HADIAH / TUNTUTAN YANG BOLEH DIBAHAGIKAN

  D1  Perbelanjaan mencari gali - Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b)       D1
                                              ->>_>>_>>?
                                              , , ,

  D2  Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan atau
     institusi yang diluluskan
                                         D2
                                              ->>_>>_>>?
                                              , , ,

  D3  Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan                  D3
                                              ->>_>>_>>?
                                              , , ,

  D4
     Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada
     perpustakaan                               D4
                                              ->>_>>_>>?
                                              , , ,

  D5
     Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai
     seni lukis negeri                            D5
                                              ->>_>>_>>?
                                              , , ,

 BAHAGIAN E :    PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI
    Kod Tuntutan         Amaun                  Kod Tuntutan        Amaun

 E1
    <>?       <>_>>_>>?
              , ,                    E6
                                       <>? <>_>>_>>?
                                          , ,

 E2
    <>?       <>_>>_>>?
              , ,                    E7
                                       <>? <>_>>_>>?
                                          , ,

 E3
    <>?       <>_>>_>>?
              , ,                    E8
                                       <>? <>_>>_>>?
                                          , ,

 E4
    <>?       <>_>>_>>?
              , ,                    E9  <>? <>_>>_>>?
                                          , ,

 E5
    <>?       <>_>>_>>?
              , ,                    E10
                                       <>? <>_>>_>>?
                                          , ,

 E11  Jumlah Dituntut                        E11
                                       <>_>>_>>_>>?
                                         , , ,

 BAHAGIAN F :                  MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN
 Bayaran kasar kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukai pegangan di bawah seksyen 107A, 109, 109A , 109B dan 109F
                                             Jumlah cukai yang dipegang
       Seks yen          Jumlah kasar dibayar                dan diremit ke LHDNM

 F1     107A
               <>_>>_>>_>>?
                 , , ,                     <>_>>_>>_>>?
                                          , , ,
 F2     109
               <>_>>_>>_>>?
                 , , ,                     <>_>>_>>_>>?
                                          , , ,

 F3     109A
               <>_>>_>>_>>?
                 , , ,                     <>_>>_>>_>>?
                                          , , ,

 F4     109B
               <>_>>_>>_>>?
                 , , ,                     <>_>>_>>_>>?
                                          , , ,

 F5     109F
               <>_>>_>>_>>?
                 , , ,                     <>_>>_>>_>>?
                                          , , ,                                3
                                 <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                        No. Rujukan  D

                 MAKLUMAT PERKONGSIAN


  G1  Alamat berdaftar
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
         Poskod
               <>>>?  <>>>>>>>>>>>>>>?
                  Bandar         Negeri
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
  G2  Alamat perniagaan
     utama
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
         Poskod
               <>>>?  <>>>>>>>>>>>>>>?
                  Bandar         Negeri
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
  G3
     Alamat
     surat - menyurat  <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
         Poskod
               <>>>?  <>>>>>>>>>>>>>>?
                  Bandar         Negeri
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                      4
                                   <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                          No. Rujukan  D


   G4
      Alamat tempat
      akaun disimpan    <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
          Poskod
                 <>>>?  <>>>>>>>>>>>>>>?
                    Bandar          Negeri
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
   G5
      No. rujukan
      majikan      E  <>>>>>>>>?
   G6  Nama kongsi utama
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
   G7  No. telefon
                 <>>>>>>>>>>>?
   G8  No. telefon bimbit
                 <>>>>>>>>>>>?
   G9  e-mel
                 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
   G10  Alamat Laman
      Web / Blog      <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                        5
Nama Perkongsian
                                 No. Rujukan     D  <>>>>>>>>?
 BAHAGIAN H :               MAKLUMAT AHLI KONGSI
    (Nota : 1. Ruang H1 adalah khusus untuk maklumat ahli kongsi utama.
        2. Kemukakan lampiran tambahan jika bilangan ahli kongsi lebih daripada 6 orang)


                (a)                (b)                (c)
                               Negara        (i) No. Kad Pengenalan/No. Pasport/
               Nama              Mastautin         No. Pendaftaran Perkongsian/Syarikat *
                               (gunakan kod       (*Potong mana yang tidak berkenaan)
                                negara)
                                          (ii) No. Rujukan


 H1
     <>>>>>>>>>>>? <?                          (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?     No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR


     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
 H2   <>>>>>>>>>>>?                    <?      (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?     No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
 H3
     <>>>>>>>>>>>?                    <?      (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?    No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR


     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
 H4
     <>>>>>>>>>>>?                    <?      (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?    No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
 H5
     <>>>>>>>>>>>?                    <?      (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?    No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR


     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
 H6
     <>>>>>>>>>>>?                    <?      (i)
                                          <>>>>>>>>>>?
     <>>>>>>>>>>>?                           (ii)
                                          <?    No. Rujukan:
                                               OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR     <>>>>>>>>>>>?                               <>>>>>>>>>?
                             6
                                                   <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                                        No. Rujukan   D
  BAHAGIAN H :                      MAKLUMAT AHLI KONGSI
 Nota : Bahagian (e)(ii) Manfaat ahli kongsi** adalah terdiri daripada:
                1 = Saraan, Gaji, Elaun-elaun termasuk Bonus & Komisen
                2 = Faedah
                3 = Lain-lain Manfaat
       (Isikan nombor- nombor di atas dalam ruang yang disediakan untuk jenis manfaat yang diterima oleh ahli kongsi)

              (d)                  (e)                      (f)
    (i) Tarikh Masuk Perkongsian        (i) Bahagian ahli kongsi            (i) Pendapatan berkanun
                                                  (ii) Kerugian larasan
    (ii) Tarikh Keluar Perkongsian       (ii) Manfaat ahli kongsi**
                                                     (perniagaan utama)
                                                      Amaun (RM) (i)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
 (ii)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
 (i)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
 (ii)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
 (i)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
 (ii)
     <>>>>>>?
      Hari  Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
 (i)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,

 (ii)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
 (i)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,

 (ii)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
 (i)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (i)
                             <>>_>?
                               .             (i)
                                                 ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
 (ii)
     <>>>>>>?
     Hari   Bulan     Tahun
                          (ii)
                              ! ! !            (ii)
                                                ! ->>_>>_>>?
                                                 , , ,
                                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                                     7
                                            <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                                   No. Rujukan  D

 BAHAGIAN J :             MAKLUMAT KEWANGAN PERKONGSIAN
    PENDAPATAN PERNIAGAAN

 J1  Kod perniagaan        J1
                      <>>>?
 J2  Jualan atau perolehan                        J2
                                          <>_>>_>>_>>?
                                           , , ,
    TOLAK :

 J3  Stok awal           J3
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J4  Belian dan kos pengeluaran  J4
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J5  Stok akhir          J5
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J6  Kos jualan ( J3 + J4 – J5 )
                           <>_>>_>>_>>?
                             , , ,       J6


 J7  UNTUNG/RUGI KASAR ( J2 – J6 )
                          ! <>_>>_>>_>>?
                             , , ,
                                    J7
                       (Tandakan “X” jika nilai negatif)

    PENDAPATAN :

 J8  Perniagaan lain
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,       J8


 J9  Dividen
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,       J9


 J10  Faedah dan diskaun
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,       J10


 J11  Sewa, royalti dan premium
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,       J11


 J12  Pendapatan lain
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,
                                       J12 J13  JUMLAH ( J8 hingga J12 )
                           <>_>>_>>_>>?
                            , , ,       J13

    PERBELANJAAN :
 J14  Faedah pinjaman        J14
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J15  Gaji dan upah         J15
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J16  Sewa/pajakan         J16
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J17  Kontrak dan subkontrak    J17
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J18  Komisen            J18
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,

 J19  Hutang lapuk         J19
                      <>_>>_>>_>>?
                        , , ,
                               8
                                                         <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                                              No. Rujukan    D

                            MAKLUMAT KEWANGAN PERKONGSIAN
 J20  Perjalanan dan Pengangkutan            J20
                                  <>_>>_>>_>>?
                                    , , ,
 J21
    Pembaikan dan
    Penyelenggaraan                  J21
                                  <>_>>_>>_>>?
                                    , , ,
 J22  Promosi dan iklan                 J22
                                  <>_>>_>>_>>?
                                    , , ,

 J23  Perbelanjaan lain                 J23
                                  <>_>>_>>_>>?
                                    , , ,

 J24  JUMLAH PERBELANJAAN ( J14 hingga J23 )
                                      <>_>>_>>_>>?
                                        , , ,         J24


 J25  UNTUNG/RUGI BERSIH
                                     ! <>_>>_>>_>>?
                                        , , ,    J25
                                  (Tandakan “X” jika nilai negatif)


 J26  Perbelanjaan yang tidak dibenarkan

    KUNCI KIRA-KIRA
                                      <>_>>_>>_>>?
                                        , , ,         J26

    Aset tetap :

 J27  Tanah dan bangunan
                                <>_>>_>>_>>?
                               J27
                                  , ,  ,

 J28  Loji dan jentera
                                <>_>>_>>_>>?
                               J28
                                  , ,  ,

 J29  Kenderaan
                                <>_>>_>>_>>?
                               J29
                                  , ,  ,

 J30  Aset tetap lain
                                <>_>>_>>_>>?
                               J30
                                  , ,  ,
 J31  JUMLAH ASET TETAP ( J27 hingga J30 )
                                     <>_>>_>>_>>?
                                       , , ,           J31


 J32  Pelaburan
                                     <>_>>_>>_>>?
                                       , , ,           J32

    Aset semasa :

 J33  Stok                       J33  <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,

 J34  Penghutang dagangan                J34
                                <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,

 J35  Penghutang lain                  J35
                                <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,

 J36  Baki tunai                    J36
                                <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,

 J37  Baki dalam bank             J37
             (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                               ! <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,

 J38  Aset semasa lain                 J38
                                <>_>>_>>_>>?
                                  , ,  ,                                         9
                                                    <>>>>>>>>?
Nama Perkongsian
                                       No. Rujukan    D

 J39   JUMLAH ASET SEMASA ( J33 hingga J38 )
                             <>_>>_>>_>>?
                              , , ,          J39


 J40   JUMLAH ASET ( J31 + J32 + J39 )

     LIABILITI :
                             <>_>>_>>_>>?
                              , , ,          J40


 J41   Pinjaman dan Overdraf      J41
                        <>_>>_>>_>>?
                          , , ,

 J42  Pemiutang dagangan        J42
                        <>_>>_>>_>>?
                          , , ,

 J43  Pemiutang lain          J43
                        <>_>>_>>_>>?
                          , , ,

 J44   JUMLAH LIABILITI ( J41 hingga J43 )
                             <>_>>_>>_>>?
                              , , ,          J44

    EKUITI PERKONGSIAN :

 J45  Akaun modal                                  J45  <>_>>_>>_>>?
                                                , , ,

 J46  Baki akaun semasa bawa hadapan                     J46
                            (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                                              ! <>_>>_>>_>>?
                                                , , ,

 J47  Untung/Rugi tahun semasa                        J47
                            (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                                              ! <>_>>_>>_>>?
                                                , , ,

 J48  Ambilan/Pendahuluan (bersih)                      J48
                            (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                                              ! <>_>>_>>_>>?
                                                , , ,

 J49  Baki akaun semasa hantar hadapan                    J49
                            (Tandakan “X” jika nilai negatif)
                                              ! <>_>>_>>_>>?
                                                , , ,BAHAGIAN K :       PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN
    Jenis pendapatan     Tahun               Amaun                 Tolakan Cukai

 K1
             <>>? ! <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                  , ,   , , .
                        (Tandakan “X” jika nilai negatif)


 K2
             <>>? ! <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                  , ,   , , .
                        (Tandakan “X” jika nilai negatif)
BAHAGIAN L :                     MAKLUMAT CP30

 L1
    CP30 asal dikeluarkan?
    (Jika L1=1, nyatakan tarikh)                      !      1 = Ya
                                              2 = Tidak  <>>>>>>?
                                                     Hari  Bulan   Tahun
 L2
    CP30 pindaan dikeluarkan
    (Nyatakan pindaan keberapa dan tarikh)                 !            <>>>>>>?
                                                     Hari  Bulan   Tahun
                                  10
Nama Perkongsian
                                  No. Rujukan  D  <>>>>>>>>?
                             AKUAN

 Saya
         <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
             <>>>>>>>>>>?
 No. Kad Pengenalan/No. Pasport*
 *Potong yang mana tidak berkenaan

 dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan yang saya berikan dalam borang nyata
 perkongsian ini dan dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.

 Tandatangan
Jawatan
         <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
         <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
Tarikh:
         <>>>>>>?
           Hari  Bulan   Tahun


     MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA INI

  a   Nama Firma
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
  b   Alamat Firma
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
            Poskod
                   <>>>?  <>>>>>>>>>>>>>>?
                           Bandar


            Negeri
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
  c   No. Telefon
                   <>>>>>>>>>>>?
  d   No. Telefon Bimbit
                   <>>>>>>>>>>>?
  e   e-mel
                   <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
  f
     No. Kelulusan Ejen
     Cukai           <>>>>>>>>?
Tandatangan
Jawatan
         <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
         <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
Tarikh:
         <>>>>>>?
                               11
 CP30                PEMBAHAGIAN PENDAPATAN PERKONGSIAN

Nama Perkongsian
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
No. Rujukan        D <>>>>>>>>?      <>>>?               Kod Perniagaan

Tempoh Dari
               <>>>>>>?
                 Hari  Bulan
                        <>>>>>>? Tahun
                                          Hingga
                                                        Hari    Bulan   Tahun                    <>>?     Tahun Taksiran

                           MAKLUMAT AHLI KONGSI
 1  Nama Ahli
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
               <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?
 2  No. Rujukan:
                     <? <>>>>>>>>>?
                OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR

 3
    No. Kad Pengenalan/No. Pasport/
    No. Pendaftaran Perkongsian/Syarikat<>>>>>>>>>>?
 4  Bahagian
               <>>_>?
                 .        <>>>?                  Asas Pembahagian


 5  *Pembahagian Asal
               !      !        *Pembahagian Pindaan                *(Tandakan “X” jika berkenaan)

 6  Pindaan Ke
               <?     (Nyatakan pindaan yang ke berapa sekiranya terdapat
                     pindaan CP30 dalam tahun semasa)

                                        Nota : Sediakan CP30 berasingan untuk setiap ahli kongsi

 BAHAGIAN A :            PEMBAHAGIAN PENDAPATAN / KERUGIAN PERNIAGAAN
                               Perniagaan 1                  Perniagaan Perintis
 A1  Pendapatan/kerugian
    boleh dibahagikan
TAMBAH: MANFAAT AHLI KONGSI
                     ! ->>_>>_>>? ! ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
                      (Tandakan “X” jika nilai negatif)           (Tandakan “X” jika nilai negatif)


 A2  Faedah
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A3  Elaun, gaji, bonus, KWSP
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A4  Ambilan stok
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A5  Ambilan tunai
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A6  Perjalanan/Penginapan
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A7  Manfaat kenderaan
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A8  Telefon
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A9  Yuran
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A10  Perubatan
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A11  Perbelanjaan am
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A12  JUMLAH ( A2 HINGGA A11 )
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A13
    Pendapatan/kerugian
    larasan ( A1 + A12 )
                     ! ->>_>>_>>? ! ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
                      (Tandakan “X” jika nilai negatif)           (Tandakan “X” jika nilai negatif)

 A14  Kenaan imbangan
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A15
    Elaun imbangan dan
    Elaun modal
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                      , , ,   , , ,
 A16  Elaun Jadual 7A
                      ->>_>>_>>?
                      , , ,
 A17
    Elaun Peningkatan Eksport
    Perkhidmatan Yang Layak       ->>_>>_>>?
                      , , ,
                             Perkongsian 1                         Perkongsian Perintis

A18     No. rujukan  D        <>>>>>>>>? <>>>>>>>>?
A19
      Pendapatan/
      kerugian
      larasan            ! ->>_>>_>>? ! ->>_>>_>>?
                       , , ,   , , ,
                        (Tandakan “X” jika nilai negatif)              (Tandakan “X” jika nilai negatif)

A20     Kenaan imbangan
                      ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                       , , ,   , , ,
A21
      Elaun imbangan
      dan Elaun modal         ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?
                       , , ,   , , ,
A22     Elaun Jadual 7A
                      ->>_>>_>>?
                       , , ,
A23
       Elaun Peningkatan Eksport
       Perkhidmatan Yang Layak    ->>_>>_>>?
                       , , ,
BAHAGIAN B :        PEMBAHAGIAN PENDAPATAN DIVIDEN DARI PERKONGSIAN ASAL DAN
                      PERKONGSIAN LAIN

                            Dividen boleh dibahagikan                     Cukai dipotong

B1     Dividen
                         <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                           , ,   , , .

BAHAGIAN C :                  PEMBAHAGIAN PENDAPATAN LAIN
                   Pendapatan boleh dibahagikan                         Tolakan cukai


C1   Faedah dan diskaun     <>_>>_>>?
                    , ,
                                               Sek. 110
                                               (Lain-lain)  <>_>>_>>_>?
                                                       , , .
C2
      Sewa, royalti dan
      premium         <>_>>_>>?
                    , ,                         Sek. 132
                                                      <>_>>_>>_>?
                                                       , , .
C3
    Pendapatan lain yang
    tidak disenaraikan
                  <>_>>_>>?
                    , ,                         Sek. 133
                                                      <>_>>_>>_>?
                                                       , , .
C4
      Tambahan mengikut
      peruntukan perenggan
      43(1)(c)        <>_>>_>>?
                    , ,


BAHAGIAN D :            PEMBAHAGIAN PERBELANJAAN / HADIAH / TUNTUTAN

D1      Perbelanjaan mencari gali – Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b)
                                                      ->>_>>_>>?
                                                       , , ,
D2
       Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan atau
       institusi yang diluluskan                                   ->>_>>_>>?
                                                       , , ,
D3      Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan
                                                      ->>_>>_>>?
                                                       , , ,
D4
       Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada
       perpustakaan
                                                      ->>_>>_>>?
                                                       , , ,
D5
      Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai
      seni lukis negeri                                        ->>_>>_>>?
                                                       , , ,
BAHAGIAN E : PEMBAHAGIAN PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN
      Jenis pendapatan    Tahun                 Amaun                       Tolakan Cukai

E1
                <>>? ! <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                     , ,   , , .
                             (Tandakan “X” jika nilai negatif)


E2
                <>>? ! <>_>>_>>? <>_>>_>>_>?
                     , ,   , , .
                             (Tandakan “X” jika nilai negatif)


    DISEDIAKAN OLEH :

<>>>>>>?
   Hari   Bulan    Tahun

        Tarikh                       Jawatan                        Tandatangan

                                       2
  Sila baca peringatan di bawah s ebel um menu run kan t anda tanga n t u a n

                   PERINGATAN
Pastikan anda telah mengisi borang nyata ini dengan lengkap dan teratur. Sila semak dengan
teliti semua butiran sebelum menyerahkannya ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pastikan perkara-perkara berikut telah dilakukan:
(Tandakan ‘√ ’ di petak yang berkenaan)
  Membuat pengiraan cukai di atas helaian kerja yang telah disediakan (berpandukan buku
  panduan) dan amaun berkenaan telah dipindahkan ke dalam Borang P ini dengan tepat dan
  betul.

  Mengisi dengan terang dan jelas semua butiran dalam ruang yang disediakan.

  Menyimpan semua helaian kerja, rekod dan dokumen dengan teratur untuk semakan LHDNM.
  Mengisi nama perkongsian dan nombor rujukan di bahagian atas borang nyata ini dan juga
  helaian kerja yang berkaitan.               Laman web: http://www.hasil.gov.my
           SURAT TIDAK DAPAT DISERAHKAN
          Sila tandakan ‘X’ di petak yang berkenaan

Tiada Nama Jalan         Alamat Tidak Lengkap     Sudah Pindah

Tiada Nombor Premis       Tidak Dituntut        Meninggal Dunia

Tiada Penghuni          Tidak Dikenali        Termusnah

Tiada Nama Penerima       Enggan Terima


          Alamat yang boleh dihubungi (jika ada)

								
To top