BORANG MOHON DIESEL by ebookadsense

VIEWS: 278 PAGES: 8

									                                                               KPDN / PDA 1

            KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,
               KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

                  AKTA KEMAJUAN PETROLEUM, 1974

            KEBENARAN PDA UNTUK MENGUSAHAKAN
           STESEN MINYAK / SKID TANK / FLOATING BARGE

                              Stesen Minyak

                              Skid Tank

                              Floating Barge

                    Jenama : .................................................

Borang ini hendaklah DITAIP dan DIISI DENGAN LENGKAP. BORANG DENGAN TULISAN
TANGAN TIDAK DITERIMA.

JIKA RUANG DISEDIAKAN TIDAK MENCUKUPI, SILA GUNAKAN LAMPIRAN. Setiap
lampiran mestilah disahkan oleh pemohon.


A. BUTIR-BUTIR PEMOHON


(i) Nama Syarikat/Perniagaan

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

(ii) No. Pendaftaran Syarikat/Perniagaan :
(iii) Alamat Premis Syarikat/Perniagaan :

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................                                    1
(iv) Alamat Surat Menyurat Syarikat/Perniagaan :

   .........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................


(v) No. Telefon      : ....................................................(P) ................................................(H/P)

(vi) No. Telefaks : .....................................................

(vii) E-mail       : .....................................................


B. STRUKTUR MODAL


(i) Modal Dibenarkan (Sdn. Bhd.) :                            RM ...............................................

   Modal Berbayar (Sdn. Bhd.)             :                 RM ...............................................

   Modal Pusingan (Milik Tunggal/Perkongsian) :                     RM ...............................................

(ii) Penyertaan Ekuiti :

                            Jumlah (RM)            Peratus (%)

   (a) Bumiputera                  ........................      .....................

   (b) Bukan Bumiputera               ........................      .....................

   (c) Asing                    ........................      .....................

          Negara :      ..........................................

                    ..........................................

                    ..........................................
                                     2
C. BUTIR-BUTIR PENGARAH DAN PEMEGANG SAHAM

(i)  Pemegang Saham :

                                                         Saham
          Nama                    No. KP           Bangsa       Jumlah
                                                              %
                                                        (RM)
(ii) Pengarah :

              Nama                            No. KP           Bangsa
(iii) Penandatangan Cek :

   (a)  ...............................................................................................

   (b)  ...............................................................................................

   (c)  ...............................................................................................
                                    3
D. BUTIR-BUTIR PENGURUSAN


(i) Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan stesen/floating barge/skid tank :


                Nama                             No. KP                Bangsa
(ii) Gunatenaga : (bilangan orang)


       PEKERJA             BILANGAN

   Bumiputera
   Bukan Bumiputera
   Asing
   JUMLAH
E. BUTIR-BUTIR TAPAK STESEN

(i) Alamat Tapak Stesen Minyak/Skid Tank/Floating Barge (Nyatakan No. Lot) :

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

(ii) Nama Pemilik (Tapak) : ........................................................................................................

(iii) Status :

   (a)        Milik Sendiri


   (b)        Pajak : Tempoh : ................................................................................

                     Nilai (bulanan/tahunan ..........................................................

   (c)
             Sewa : Tempoh : ................................................................................

                     Nilai (bulanan/tahunan ..........................................................
                                     4
(iv) Pembinaan Stesen :

   (a)      Dibina Sendiri            (b)      Dibina Oleh Syarikat MinyakG. KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN


(i) Bahan petroleum yang dijual dan keupayaan simpanan :


   Jenis Bahan Petroleum                 Keupayaan Simpanan

   Petrol

   Diesel

   Gas LNG

   Kerosene(ii) Bilangan Pam ......................................................................................

(iii) Lain-Lain Perkhidmatan :

   (a)       Perkhidmatan Mencuci Kereta            (c)     Membaiki Kereta

   (b)       Kedai Serbaneka                  (d)     Lain-Lain (Nyatakan)
H. PDA YANG DIMILIKI (JIKA ADA)


                    TARIKH
 BIL    NO. PDA                           AKTIVITI PERNIAGAAN         PEMBEKAL
                  DILULUSKAN
                                  5
I. PENGAKUAN PEMOHON
Kami mengaku bahawa segala maklumat di dalam borang ini dan dokumen-dokumen yang
dilampirkan adalah benar. Kami juga faham bahawa mana-mana maklumat berkaitan
permohonan ini jika didapati tidak benar akan menyebabkan permohonan ini ditolak.
............................................................    Tarikh ........................................
          Tandatangan
............................................................
            Nama
............................................................    .........................................................
           Jawatan                          Cop Rasmi Syarikat
                                6
J. PENGESAHAN OLEH SYARIKAT PEMBEKAL(i) Kami mengesahkan bahawa bilangan stesen minyak yang sedang beroperasi di sekitar
 stesen yang dicadangkan adalah seperti berikut :


              JENAMA                  JARAK DENGAN TAPAK BARU
(ii) Kami mengesahkan bahawa keterangan dan maklumat yang diberikan oleh pemohon seperti
 di butiran F dan G adalah betul dan benar.
 ...........................................................        Tarikh ........................................
         Tandatangan
 ............................................................
            Nama
 ............................................................      .........................................................
          Jawatan                              Cop Rasmi Syarikat
                                 7
K. DOKUMEN


Sila lampirkan dokumen-dokumen berikut :-


  (a) Daftar Syarikat/MAA Syarikat/Borang 24 dan 49/Borang A (Sabah)/Form 1 (Sarawak)/Sijil
   Pendaftar Koperasi yang terkini.


  (b) Surat Perlantikan oleh syarikat pembekal.


  (c) Salinan Perjanjian antara pemohon dengan syarikat pembekal.


  (d) Salinan Penyata Akaun Bank pemohon untuk 3 bulan terakhir.


  (e) Salinan Hak Milik Tanah stesen minyak/skid tank.


  (f) Surat Lesen Menyimpan Minyak atau Surat Kelulusan dari Pihak Berkuasa Tempatan,
   Bomba dan Jabatan Alam Sekitar.


  (g) Salinan Pelan atau Lokasi yang menunjukkan tapak cadangan stesen baru dan stesen-
   stesen minyak yang berhampiran.


  (h) Borang Permohonan yang telah lengkap diisi beserta dengan dokumen-dokumen/surat-
   surat seperti dinyatakan di atas hendaklah dikemukakan kepada alamat seperti berikut :


   Ketua Setiausaha,
   Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
   Koperasi Dan Kepenggunaan,
   (Bahagian Perdagangan Dalam Negeri),
   Aras 4, Lot 2G3, Presint 2,
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
   62623 PUTRAJAYA.
                        8

								
To top