Docstoc

BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN

Document Sample
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN Powered By Docstoc
					                                                                LAMPIRAN 1
                 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin


              BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN

A.    Kaedah Maklumbalas:

          Pelanggan datang sendiri                    Surat / Borang dari peti cadangan

          Melalui telefon                         Mel elektronik

          Dialog/perjumpaan tertentu                   Media cetak

          Lain-lain. Nyatakan


B.    Nama Pelanggan: ..................................................................................................
C.    No Pendaftaran (jika perlu): ................................................................................
D.    Alamat: ...................................................................................................................
            ..................................................................................................................
E.    No. Telefon/ E-mail: ..............................................................................................
F.    Butir-butir Maklumbalas:
    …………………………………………………………………………………...................
    …………………………………………………………………………………...................
    …………………………………………………………………………………...................
    …………………………………………………………………………………...................
    …………………………………………………………………………………...................
    Tarikh :    ………………...                   Tandatangan : ..........................G.    Kegunaan Pejabat:
     Tarikh Terima Maklumbalas: ………………………………………..
     Nama Penerima:                .........................................................
     Jawatan Penerima:              .........................................................


     Tandatangan Penerima:            ……………………………..................
     No. Rujukan Maklumbalas:           .....…………………………….............


PS-05(1)(P00) (05-07-09)
                                                     LAMPIRAN 2
                         Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

                        REKOD MAKLUMBALAS PELANGGAN

BIL   TARIKH & NO.         NAMA                   NAMA    PEGAWAI YANG   TARIKH STATUS
                          PERKARA
     RUJUKAN         DAN ALAMAT                PENERIMA   MENJALANKAN    MAKLUMBALAS
                         (ADUAN/ KOMEN/
    MAKLUMBALAS        PELANGGAN                MAKLUMBALAS    SIASATAN   DIMAKLUMKAN KEPADA
                         PENGHARGAAN)
     DITERIMA                                              PELANGGAN
   PS-05(2) (P00) (05-07-09)
                                                     LAMPIRAN 3              Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

                 BORANG LAPORAN SIASATAN

Butir-butir Aduan
Tarikh Terima Aduan : ………………………………………………..
No. Rujukan Aduan : …………………………………………………


Ringkasan Aduan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dapatan Hasil Siasatan
a. Punca ketidakpatuhan
     ……………………….………………………….………………….……………….……
     …………………………………………………………………………………….……...
b. Pembetulan (Segera)
     …………………………………………………………….………………………….…..
     ……………………………………………………………………………………………
c. Cadangan Tindakan Pembetulan
     ……………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………
Status Tindakan :

      Selesai                             Dalam Proses

      Lain – lain. Nyatakan………………….


Nama:               ...................................................................
Jawatan:              ....................................................................

Tandatangan Pegawai Siasatan : …………………….…………………………..
Tarikh: ………………
PS-05(3) (P00) (05-07-09)
                                                    LAMPIRAN 4                      Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

                     BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN


Jabatan       :      JKA         JKE        JKM        JTMK

Peringkat Kursus :        Sijil        Diploma

Jantina       :      Lelaki       Perempuan
                                        Tarikh : ____________________


    ARAHAN :
      Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
      Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
      sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.SKALA:           1           2         3        4        5
             Lemah       Tidak Memuaskan    Memuaskan     Baik     Cemerlang

                                              SKALA        CATATAN
                                          1   2  3  4   5

A.   AKADEMIK
1.   Peralatan kerusi, meja dan papan putih mencukupi untuk keperluan
    pembelajaran
2.   Peralatan dan keperluan amali mencukupi dan beroperasi sepenuhnya
3.   Persekitaran di dalam Bilik Kuliah / Dewan Kuliah adalah bersih dan
    selesa
4.   Persekitaran di dalam Makmal / Bengkel adalah bersih dan selesa
5.   Peraturan keselamatan penggunaan Bengkel/Makmal dipamerkan.
6.   Jadual Waktu Induk dipamerkan di papan kenyataan
7.   Layanan di kaunter jabatan mesra pelanggan

B.   UNIT PEPERIKSAAN
8.   Layanan di kaunter peperiksaan adalah mesra pelanggan
9.   Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap
10. Maklumat berkaitan peperiksaan mudah diperolehi

C. PERPUSTAKAAN
11. Koleksi di perpustakaan mencukupi untuk rujukan
12. Layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra pelanggan
13. Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat dan cekap
14. Persekitaran di perpustakaan adalah bersih dan selesa
   PS-05(4)(P00) (05-07-09)
                                                                            SKALA               CATATAN
                                                                      1    2   3  4         5

D. HAL EHWAL PELAJAR
15. Layanan yang diberikan di kaunter Hal ehwal pelajar adalah mesra
  pelanggan
16. Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap
17. Maklumat berkaitan hal ehwal pelajar mudah diperolehi
18. Maklumat yang diterima dari hal ehwal pelajar adalah tepat

E. SUKAN & KO KURIKULUM
19. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi adalah mencukupi
20. Peralatan sukan dan rekreasi mudah diperolehi
21. Pegawai berkaitan mudah ditemui

F. KANTIN
22. Kemudahan asas di kantin
23. Tahap kebersihan kantin
24. Makanan kantin berkualiti
25. Harga makanan di kantin selaras dan dipamerkan.
26. Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
  politeknik.
27. Layanan kaunter jualan adalah mesra pelanggan

G.    POLITEKNIK

28. Saya sentiasa berasa selamat semasa berada di politeknik ini.
  Saya tahu politeknik melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS
29. ISO 9001 : 2008

30. Saya berasa mudah berurusan dengan pentadbiran politeknik.
  Tindakan yang diambil oleh pihak pentadbiran terhadap aduan pelajar
31.
  adalah memuaskan.
32. Kemudahan yang disediakan adalah mencukupi.
  Staf jabatan mesra pelanggan dan memberikan layanan yang baik
33.
  semasa berurusan.
34. Kaunter pertanyaan berfungsi dengan baik.


Cadangan- cadangan lain :

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
  “Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
  kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
                      Politeknik”
   PS-05(4)(P00) (05-07-09)
                                                                                        LAMPIRAN 5                                Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

                    BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PELAJAR KAMSIS

Peringkat Kursus :                 Sijil              Diploma

Jantina            :          Lelaki             Perempuan
                                                                  Tarikh : ____________________


     ARAHAN :
        Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
        Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
        sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.


SKALA:                1                2                   3               4             5
                  Lemah            Tidak Memuaskan              Memuaskan            Baik           Cemerlang
                                                                              SKALA                 CATATAN
                                                                        1     2  3  4          5
A.    KAMSIS
1     Kemudahan asas di kamsis
2     Tahap keselamatan di kamsis
3     Aduan kerosakan di kamsis diambil tindakan segera
4     Tahap kebersihan di kamsis
5     Warden membantu dalam hal-hal berkaitan pelajar
6     Warden mudah ditemui
B.    KAFETERIA
7     Kemudahan asas di kafeteria
8     Tahap kebersihan kafeteria
9     Makanan di kafetaria berkualiti
10    Harga makanan selaras dan dipamerkan.
11    Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
     politeknik.
12    Layanan kaunter jualan adalah mesra

Cadangan- cadangan lain :

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
   “Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
   kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
                       Politeknik”

   PS-05(5)(P00) (05-07-09)
                                LAMPIRAN 6

     JADUAL MENENTUKAN SAIZ SAMPEL

 N     S       N      S    N      S
 10    10      220     140   1,200     291
 15    14      230     144   1,300     297
 20    19      240     148   1,400     302
 25    24      250     152   1,500     306
 30    28      260     155   1,600     310
 35    32      270     159   1,700     313
 40    36      280     162   1,800     317
 45    40      290     165   1,900     320
 50    44      300     169   2,000     322
 55    48      320     175   2,200     327
 60    52      340     181   2,400     331
 65    56      360     186   2,600     335
 70    59      380     191   2,800     338
 75    63      400     196   3,000     341
 80    66      420     201   3,500     346
 85    70      440     205   4,000     351
 90    73      460     210   4,500     354
 95    76      480     214   5,000     357
100    80      500     217   6,000     361
110    86      550     226   7,000     364
120    92      600     234   8,000     367
130    97      650     242   9,000     368
140    103      700     248   10,000    370
150    108      750     254   15,000    375
160    113      800     260   20,000    377
170    118      850     265   30,000    379
180    123      900     269   40,000    380
190    127      950     274   50,000    381
200    132     1,000    278   75,000    382
210    136     1,100    285  1,000,000    384
 Nota : N = Bilangan keseluruhan
         S = Saiz sample
                      Rujukan : Krejcie and Morgan (1970)
                                         LAMPIRAN 7

          CARA MENDAPATKAN SAIZ SAMPEL MENGGUNAKAN
           KAEDAH PERSAMPELAN RAWAK BERLAPIS


Contoh 1

Lapisan yang akan diambilkira:

 1. Jabatan
 2. Sijil atau diploma
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Bilangan pelajar sijil = 500
Bilangan pelajar diploma = 1000
Bilangan pelajar politeknik (N) = 6000
Saiz sampel politeknik (S) = 361 (rujuk Lampiran 4 )Contoh pengiraan saiz sampel:


a.  Saiz sampel pelajar sijil =   Bil. Pelajar sijil  X Saiz sampel politeknik
                  Bil. pelajar politeknik


                = 500 X 361
                 6000

                  30 sampel
b.  Saiz sampel pelajar diploma = Bil. pelajar diploma X Saiz sampel politeknik
                  Bil. pelajar politeknik


                   = 1000   X 361
                    6000

                    60 sampel
Contoh 2Lapisan yang akan diambilkira:

 3. Lelaki atau perempuan
Bilangan penghuni asrama lelaki = 600
Bilangan penghuni perempuan = 900
Bilangan penghuni asrama (N) = 1500
Saiz sampel asrama (S) = 306 (rujuk Lampiran 4 )Contoh pengiraan saiz sampel:


a. Saiz sampel penghuni lelaki =   Bil. Penghuni lelaki  X Saiz sampel asrama
                   Bil. Penghuni asrama


                 = 600 X 306
                  1500

                  123 sampel
b. Saiz sampel penghuni perempuan = Bil. Penghuni perempuan X Saiz sampel asrama
                   Bil. Penghuni asrama


                    = 900 X 306
                     1500

                    184 sampel

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3563
posted:4/20/2010
language:Indonesian
pages:9