BORANG LPKP 2 by ebookadsense

VIEWS: 2,272 PAGES: 13

									               LPKP 2 (2005)
    Lembaga Pelesenan
   Kenderaan Perdagangan
   BORANG PERMOHONAN
LESEN BARU KENDERAAN BARANGAN
   LESEN PEMBAWA ‘A’ / ‘C’
LPKP 2 (2005)                                            NO :
                       LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN


                       BORANG PERMOHONAN LESEN BARU
                         KENDERAAN BARANGAN
                         LESEN PEMBAWA ‘A’ / ‘C’UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

 Jualan Borang :                                  Bayaran
                                          Kelulusan :

 Tarikh Terima Permohonan :                             Tarikh Ambil :
 No Rujukan Permohonan :                              Masa :
 Bayaran Proses :                                  Tempat :

 1. Pemohon boleh memohon seberapa banyak lesen dari kelas lesen yang sama dengan menggunakan satu borang. Sekiranya
  ruangan kawasan operasi yang dipohon tidak mencukupi, sila sertakan lampiran.
 2. Salinan dokumen yang perlu disertakan bagi permohonan ini hendaklah diakui sah oleh pihak yang mengeluarkan dokumen
  berkenaan atau pendaftar syarikat atau pendaftar perniagaan atau mana-mana orang yang dibenarkan mengikut mana yang
  berkenaan.
 3. Sila tandakan  (satu sahaja) pada setiap butiran yang bertanda (*).
 4. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Pejabat Cawangan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan yang
  berkenaan.
 5. Bayaran proses untuk satu permohonan bagi setiap lesen baru adalah RM 10.00
 6. Sila baca Senarai Dokumen yang mesti disertakan di mukasurat 7.
 7. Bayaran untuk wang pos / bank draft hendaklah dibuat atas nama Setiausaha LPKP.

*1.  KELAS LESEN YANG DIPOHON

   Lesen Pembawa ‘A’ (LA)              Lesen Pembawa ‘C’ (LC)

 2.  TARIKH PERMOHONAN TERAKHIR (jika berkaitan)


BAHAGIAN A - BUTIRAN PEMOHON SYARIKAT / PERNIAGAAN


 1. NO. PENDAFTARAN SYARIKAT / PERNIAGAAN

 2. TARIKH PENDAFTARAN SYARIKAT / PERNIAGAAN

 3. NAMA SYARIKAT / PERNIAGAAN
*4. JENIS SYARIKAT / PERNIAGAAN

   Sdn. Bhd          Koperasi           Perkongsian     Pertubuhan / Persatuan

   Berhad           Badan Berkanun        Syarikat Asing

 5. ALAMAT DAFTAR SYARIKAT/PERNIAGAAN
    Poskod                          Daerah : _____________________ Negeri : ___________________

   NO. TELEFON                            NO. FAX
                                  2
6. ALAMAT OPERASI
   Poskod                               Daerah : _____________________ Negeri : ___________________

   NO. TELEFON                                 NO. FAX

7. ALAMAT E-MAIL

8. AKTIVITI UTAMA PERNIAGAAN SEKARANG

9. NAMA PENANDATANGAN CEK
10. BUTIRAN AHLI LEMBAGA PENGARAH / RAKAN KONGSI (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)
     Nama Ahli Lembaga Pengarah                       No. KP Lama  Jantina     Bangsa   *Warganegara
 Bil                    Jawatan      No. KPT
         /Rakan Kongsi                           /Pasport   L/P        **    Ya   Tidak
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing

11 MAKLUMAT PEMEGANG EKUITI (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)
                            Ekuiti                                  *Warganegara
                                                 No. KP Lama   Jantina Bangsa
 Bil    Nama Pemegang Ekuiti               Peratus    No. KPT
                       Nilai (RM)                      /Pasport    L/P   **  Ya  Tidak
                                (%)
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing
                                               INDIVIDU (RM)   %   SYARIKAT (RM)   %
12  STRUKTUR MODAL (Berhad, Sdn. Bhd., Syarikat Asing)
                                         Bumiputera
   Modal Dibenar  RM                             Cina
                                         India
   Modal Berbayar RM
                                         Lain-lain
                                       Asing
13.  BUTIRAN MODAL

   Jumlah Simpanan Di Bank/  RM
   Institusi Kewangan                             Lain-Lain    RM

   Kemudahan Dari Bank/     RM
   Institusi Kewangan                             Sila nyatakan   _________________________________

14. PENGISYTIHARAN LESEN / SURAT TAWARAN KELULUSAN YANG TELAH DIMILIKI ATAU DILULUSKAN
   Sila isytiharkan semua kelas Lesen Kenderaan Perdagangan yang dimiliki dan surat tawaran kelulusan yang belum dilesenkan sama ada atas nama
   individu atau ahli Lembaga Pengarah atau ahli rakan kongsi. Sila gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)
                                         Kelas     No. Siri Surat   No. Rujukan    Tarikh
 Bil.            Nama Syarikat / Perniagaan
                                         Lesen   Tawaran Kelulusan    Lesen    Dikeluarkan
                    Jumlah Surat Tawaran Kelulusan                    Jumlah Lesen

                                       3
BAHAGIAN B - BUTIRAN PERMOHONAN

15.  MAKLUMAT LESEN DIPOHON

                                     Butiran Kenderaan Dipohon
                    Jenis Kenderaan
 Bil         Kawasan Operasi
                     (bukan jenama  Bilangan    BDM (kg)     Jenis Barang   Jenis Pembawa A
                      kenderaan)
 1.


                                                     Kontena

                                                     Bukan Kontena


 2.


                                                     Kontena

                                                     Bukan Kontena


 3.


                                                     Kontena

                                                     Bukan Kontena


 4.


                                                     Kontena

                                                     Bukan Kontena


 5.


                                                     Kontena

                                                     Bukan Kontena
                                   4
16. BUTIRAN KONTRAK YANG DIPEROLEHI (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)   Kerajaan / Badan-badan Berkanun / Swasta                Nilai Kontrak (RM)    Mula  tamat
17. ALAMAT DEPOT / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN
 Poskod


 * Adakah depot dimiliki sendiri ?      Ya       Tidak


18. BILANGAN KENDERAAN YANG BOLEH DISIMPAN PADA SATU MASA
                                                 5
BAHAGIAN C – BUTIRAN PEMOHON MILIK TUNGGAL


19. NAMA PENUH
20. ALAMAT
    Poskod                              Daerah : ______________________ Negeri : ______________  __

   NO. TELEFON                                  NO. FAX


21. NO. KAD PENGENALAN (KPT)                                  (Lama)


22. UMUR          Tahun


*23. JANTINA              Lelaki       Perempuan


*24. WARGANEGARA MALAYSIA         Ya          Tidak


*25. KETURUNAN            Melayu          Cina          India       Lain-lain


26. PESARA              Tentera          Polis          Awam
  (jika berkaitan)

             No. Sijil Persaraan

27. PEKERJAAN

   Pekerjaan


 * Majikan :     Sendiri          Kerajaan           Swasta


   Pendapatan Sebulan     RM

  Nama Majikan
   Alamat Majikan
   Poskod

   No. Telefon                               No. Fax


28. BILANGAN TANGGUNGAN
                                     6
29. BUTIRAN SURAT TAWARAN KELULUSAN DAN LESEN YANG TELAH DIPEROLEHI OLEH ISTERI / SUAMI / ANAK

  * Adakah Isteri / Suami / Anak Pemohon Telah Memperolehi Surat Tawaran Kelulusan / Lesen LPKP ?       Ada        Tidak

  Jika ada, sila nyatakan butiran surat tawaran kelulusan (yang belum dilesenkan) / lesen berkenaan.
  (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

  Bil           Kelas Lesen            No. Siri Surat Tawaran    No. Rujukan Lesen       Tarikh Dikeluarkan
                                    Kelulusan
                    Jumlah Surat Tawaran Kelulusan                      Jumlah Lesen

30. BUTIRAN MODAL

   Jumlah Simpanan Di Bank/   RM
   Institusi Kewangan                              Lain-Lain     RM


   Kemudahan Dari Bank/     RM                       Sila nyatakan     _________________________________
   Institusi Kewangan
31. PENGAKUAN PEMOHON

  Saya/kami mengaku bahawa segala maklumat yang saya/kami berikan di dalam borang ini termasuk dokumen yang disertakan adalah benar.
  Saya/kami memahami jika sekiranya ada di antara maklumat ini didapati palsu, permohonan saya/kami boleh ditolak dan sekiranya lesen
  telah diberikan kepada saya/kami, lesen tersebut boleh dibatalkan oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan.

  Saya/kami mengaku bahawa saya/kami tidak mengemukakan sebarang rayuan berhubung dengan permohonan yang sama sebagaimana
  yang diperuntukan di bawah seksyen 32(1) Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan.


  Tarikh :                     Tandatangan Pemohon : __________________________________________________

                           Nama          : __________________________________________________

                           No. Kad Pengenalan    : __________________________________________________

                           Jawatan         : __________________________________________________

                           Cop Syarikat /
                           Perniagaan        : __________________________________________________
PERINGATAN

Pemohon yang didapati melakukan kesalahan memalsukan pernyataan dan maklumat akan dikenakan tindakan berikut:
1. Surat Tawaran Kelulusan @ Lesen yang telah diluluskan akan ditarik balik dan dibatalkan mengikut seksyen 25 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan
  Perdagangan 1987.
2. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau
  kedua-duanya sekali.
                                       7
                DOKUMEN YANG MESTI DISERTAKAN


SEMUA KELAS LESEN

  1.  Maklumat Syarikat / Perniagaan yang terkini dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) beserta
    dengan borang 49 dan borang 24 atau Sijil Pendaftaran Pertubuhan atau Koperasi.

  2.  Salinan memorandum Articles and Associations (MAA).

  3.  Salinan Resolusi Pengarah yang telah disahkan.

  4.  Bukti modal (Penyata Bank bagi 3 bulan terakhir akaun simpanan bank atau seumpamanya, sijil
    simpanan tetap/surat akuan kemudahan pinjaman dari bank, nilai tanah dan premis/rumah (dinilai
    oleh Jurunilai Bertauliah).

  5.  Surat pengesahan meletak kenderaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

  6.  Bukti pembayaran Cukai Pendapatan dan/ Zakat yang terkini.

  7.  Salinan GDL (bagi milik tunggal dan perkongsian).

  8.  Salinan surat berkenaan PDA, CIT dan bahan-bahan terkawal.

  9.  Surat sokongan Jabatan Pembangunan Koperasi (Ibu Pejabat) bagi permohonan daripada
    Koperasi.

  10. Penyata Kewangan Teraudit Terkini.


MAKLUMAT WAJIB TAMBAHAN

PEMBAWA ‘A’

  1.  Bukti kontrak yang bersetem

PEMBAWA ‘C’

  1.  Bukti invois, resit (sekurang-kurangnya 3 resit).
                            8
                  LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN

                            SLIP AKUAN TERIMA                                 No. Daftar Syarikat /
                                 Perniagaan

                                  No. Kad Pengenalan
     (Nama Pemohon)
Tuan,
Surat / borang permohonan tuan bertarikh            berserta dokumen telah diterima dan mendapat perhatian.
Sekian dimaklumkan, terima kasih.
                                         UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

                                       Penerimaan borang:  Kaunter
                                                  Pos
b/p Setiausaha
                                                  Laman Web
Lembaga Pelesenen Kenderaan Perdagangan
                                                  Lain-lainSila isikan Nama, No. Daftar Syarikat / Perniagaan dan No. Kad Pengenalan di dalam ruang yang disediakan.
Jualan Borang :                                   Bayaran
                                          Kelulusan :

Tarikh Terima Permohonan :                             Tarikh Ambil :
No Rujukan Permohonan :                               Masa :
Bayaran Proses :                                  Tempat :
    SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN:

    No. Tel    :___________________

    Atau

    Laman Web: www.lpkp.gov.my
                                  9
                                                  SS2 (2005)                   SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN BARU KECUALI
                      TEKSI/KERETA SEWA INDIVIDU
Nama Pemohon/Syarikat:   Borang LPKP 1 (2005)                Pembawa A             Bas Pekerja

   Borang LPKP 2 (2005)                Pembawa C             Bas Sekolah

   Borang LPKP 3 (2005)                Bas Ekspres            Teksi

   Syarikat Milik Tunggal (Perseorangan)        Bas Berhenti-henti        Kereta Sewa

   Syarikat Perkongsian                Bas Pengantara          Teksi Mewah

   Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.               Bas Mini             Teksi Lpg Terbang

   Koperasi                      Bas Catar

   Persatuan/Pertubuhan
SILA BACA DENGAN TELITI


1.  Dokumen-dokumen MESTI dikemukakan semasa di kaunter.
2.  Sila bawa bersama dokumen ASAL untuk tujuan pengesahan.
3.  Sila tandakan  di ruangan A yang berkaitan dengan permohonan anda dan kosong ruangan B.
4.  Sila susun dokumen mengikut tertib bagi memudah dan mempercepatkan semakan.
                              10
                                    Dokumen  Dokumen
                                    Salinan  Asal
                                    (A)    (B)

1  Kad Pengenalan Pemohon (milik tunggal dan perkongsian).

2  Maklumat-maklumat Syarikat/Perniagaan yang terkini daripada
   Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) beserta borang 49 dan 24.

3  Salinan Resolusi Pengarah yang telah disahkan bagi Syarikat
   Sdn. Bhd. dan Bhd.

4  Tatawujud dan Tataurusan Pertubuhan (Memorandum and Articles of
   Association) bagi Syarikat Sdn. Bhd. dan Bhd.

5  Penyata bank bagi 3 bulan terakhir atau lain-lain bukti modal.

6  Sijil Pendaftaran Pertubuhan/Koperasi (Permohonan daripada
   Pertubuhan/Koperasi).

7  Surat sokongan Jabatan Pembangunan Koperasi Ibu Pejabat bagi
   permohonan Koperasi.

8  Bukti bayaran cukai pendapatan dan/resit zakat.

   Sokongan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

9  Pengesahan tempat letak kenderaan

10  Keperluan perkhidmatan dilaluan atau kawasan yang
   dipohon (Bas, Teksi, Kereta Sewa).

11  Penyata Kewangan Teraudit Terkini

   Lesen Pembawa A

12  Perjanjian kontrak yang bersetem.

13  Surat Kebenaran PDA (untuk pengangkutan bahan-bahan Petroleum).

14  Lesen CIT (untuk perkhidmatan kawalan keselamatan).
                               11
   Lesen Bas Sekolah

15  Senarai murid yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

16  Peta Laluan.

17  Surat perjanjian dengan pihak Institut Perngajian Tinggi (jika berkaitan).

   Lesen Bas Pekerja/Pembawa A/Pembawa C (milik tunggal dan
   perkongsian)

18  Lesen PSV / GDL pemohon.

   Lesen Bas Pekerja

19  Senarai nama yang disahkan oleh pengurusan syarikat (pekerja sendiri).

20  Perjanjian kontrak bersetem.

21  Peta Laluan.

   Lesen Pembawa C

22  Invois-invois belian/jualan.

   Bas Ekspres/Bas Berhenti-henti/Bas Mini/Bas Pengantara/Bas Catar

23  Kajian Pasaran antaranya merangkumi justifikasi keperluan, peta laluan
   dipohon beserta maklumat lesen pengusaha lain (Nama syarikat, Jumlah
   lesen/Bilangan lesen) yang beroperasi di laluan yang sama. Bagi Bas Catar
   hanya memerlukan justifikasi keperluan sahaja.

24  Jadual tambang (Kecuali Bas Catar).
                                12
[ Kosongkan untuk kegunaan pejabat ]

         Permohonan lengkap.


         Permohonan tidak lengkap. Sila kemukakan dokumen no. ___________

         Permohonan lesen dibekukan.Bersama-sama ini dikembalikan borang permohonan beserta dengan Wang Proses untuk dilengkap sepenuhnya.


                                (Nama dan Tandatangan Petugas Kaunter)
                                Tarikh:

    Permohonan Lengkap (Hendaklah dipenuhi oleh pemohon)

    Bayaran: RM _____________________

    Bank Draf/Wang Pos No: __________________________                                (Nama dan Tandatangan Penyerah)
                                Tarikh:


                                (Nama dan Tandatangan Penerima)
                                Tarikh:
                             13

								
To top