BORANG J FAQ by ebookadsense

VIEWS: 816 PAGES: 20

									             PERTANYAAN AM

S1 :  Pada awal tahun 2007 pendapatan saya hanyalah daripada gaji
    sahaja, namun pada pertengahan tahun saya mula berniaga secara
    kecil–kecilan. Adakah saya perlu mengisi Borang B atau BE?

J1 :  Tuan perlu mengisi Borang B 2007 memandangkan tuan telah
    mempunyai pendapatan perniagaan dan perlu mengembalikan Borang B
    2007 selewat–lewatnya pada 30 Jun 2008.


S2:  Sekiranya saya tidak menerima Borang B saya, bagaimanakah saya
    boleh mendapatkan borang tersebut?

J2 :  Tuan boleh mendapatkan Borang B di mana–mana cawangan LHDNM
    yang berdekatan.


S3 :  Bolehkah saya menggunakan Borang B fotostat untuk tujuan
    penghantaran borang cukai pendapatan?

J3 :  Penggunaan borang fotostat adalah tidak dibenarkan kerana borang
    fotostat adalah tidak sah. Tuan dinasihatkan untuk mendapatkan Borang
    B di mana–mana cawangan LHDNM berdekatan. Tuan juga boleh
    menghantar Borang B dengan menggunakan aplikasi e-filing.


S4 :  Saya ada menerima Borang B suami yang telah meninggal dunia
    pada 20.05.2007. Walau bagaimanapun, borang B untuk diri saya
    masih belum diterima. Bolehkah saya mengisi sahaja borang B
    suami (arwah/mendiang) dan kembalikan ke LHDNM?

J4 :  Tuan tidak dibenarkan berbuat demikian. Tuan masih dikehendaki
    melaporkan pendapatan arwah suami yang diperolehi dari tempoh
    01/01/2007 hingga 20/05/2007 dalam Borang B yang diterima. Sila
    kembalikan borang tersebut ke LHDNM dengan menyertakan salinan sijil
    kematian bagi tujuan kemaskini fail cukai pendapatan suami. Manakala
    bagi tujuan pengembalian Borang B tuan, tuan dinasihatkan untuk
    mendapatkan Borang B yang kosong di mana–mana cawangan LHDNM
    yang berdekatan.
S5 :  Bolehkah saya menghantar Borang B melalui faks memandangkan
    saya tidak sempat untuk mengepos borang tersebut?

J5 :  Tuan tidak dibenarkan menghantar Borang B melalui faks. Sekiranya
    diterima, akan dianggap sebagai borang tidak sah dan tidak akan
    diproses. Tuan dinasihatkan menghantar Borang B secara e-filing
    sekiranya tidak sempat untuk mengepos borang tersebut.


S6 :  Saya menerima dua Borang B untuk Tahun Taksiran yang sama
    tetapi di bawah nombor rujukan cukai pendapatan yang berlainan.
    Borang yang mana satukah yang perlu saya isi?

J6 :  Tuan perlu menyemak dengan cawangan yang mengendalikan fail cukai
    pendapatan tuan untuk mendapat kepastian nombor fail yang aktif
    sebelum mengisi dan menghantar Borang Nyata. Sila isi dengan lengkap
    Borang Nyata dengan nombor rujukan yang aktif sementara Borang Nyata
    dengan nombor rujukan yang tidak aktif dipulangkan semula ke Pusat
    Pemprosesan dengan menyertakan bersama surat iringan memaklumkan
    nombor fail tersebut adalah bagi fail pendua yang tidak aktif.


S7 :  Di manakah saya perlu menghantar Borang B?

J7 :  i) Sekiranya borang tersebut dihantar melalui pos ;

    Sila kembalikan ke alamat berikut :

          Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia,
          Pusat Pemprosesan,
          Aras 10–18, Menara C, Persiaran MPAJ,
          Jalan Pandan Utama, Pandan Indah,
          Karung Berkunci 11096,
          50990 Kuala Lumpur.

    ii) Sekiranya hadir sendiri, tuan bolehlah hadir ke Tingkat 12 di alamat
    seperti di atas untuk membuat serahan.


S8 :  Bagaimanakah saya boleh mengetahui bahawa Borang B saya telah
    diterima oleh LHDNM? Saya bimbang sekiranya borang tersebut
    tidak diterima dan saya dikenakan penalti.

J8 :  Tuan dinasihatkan supaya menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan,
    Pandan Indah di talian 03-42893700 untuk mengetahui status penerimaan
    Borang B tuan.                    1
S9 :  Sekiranya Borang B saya diproses di Pusat Pemprosesan Pandan
    Indah, adakah bermakna fail cukai pendapatan saya juga telah
    dipindahkan ke tempat tersebut?

J9 :  Fail cukai pendapatan tuan masih lagi dikendalikan di cawangan tuan
    yang terdahulu. Di bawah Sistem Taksir Sendiri, semua borang cukai
    pendapatan akan diproses secara berpusat di Pusat Pemprosesan
    Pandan Indah.


S10 : Bilakah tarikh akhir mengembalikan Borang B 2007?

J10 : Tarikh akhir pengembalian Borang B 2007 ialah pada 30 Jun 2008.


S11 : Adakah saya akan dikenakan penalti sekiranya menghantar Borang
   B selepas tarikh 30 Jun?

J11 : Ya. Tuan akan dikenakan penalti di bawah subseksyen 112(3) Akta Cukai
   Pendapatan 1967.


S12 : Saya ingin mengetahui bilakah saya akan menerima Borang J saya
   kerana saya ingin mengetahui jumlah cukai sebenar saya.

J12 : Di bawah sistem taksir sendiri, notis taksiran (Borang J) tidak akan
   dikeluarkan kepada pembayar cukai. Pembayar cukai dikehendaki
   mengira sendiri cukai pendapatan mereka. Borang Nyata tersebut adalah
   dianggap sebagai notis taksiran.


S13 : Memandangkan borang J tidak lagi dikeluarkan oleh LHDNM di
   bawah Sistem Taksir Sendiri, bagaimanakah saya boleh mengetahui
   jumlah cukai saya adalah tepat?

J13 : Di bawah Sistem Taksir Sendiri, Borang B yang dihantar ke LHDNM
   adalah dianggap tepat sehinggalah semakan audit membuktikan
   sebaliknya. Sekiranya tuan mempunyai sebarang masalah berhubung
   pengiraan cukai semasa mengisi Borang B, sila hubungi kami di talian 03-
   42893700.
                   2
S14 : Kenapa saya perlu menyimpan rekod-rekod perniagaan selama 7
   tahun ?

J14 : Rekod, dokumen dan helaian kerja yang digunakan dalam pengiraan
   cukai perlu disimpan selama tujuh (7) tahun bermula dari akhir tahun
   dalam mana borang cukai pendapatan dihantar ke LHDNM, untuk tujuan
   rujukan dan semakan sekiranya diperlukan kelak.


S15 : Apakah tindakan yang akan diambil oleh LHDNM sekiranya saya
   tidak menyimpan rekod–rekod perniagaan saya?

J15 : Sekiranya tuan tidak menyimpan rekod–rekod perniagaan tuan, di bawah
   seksyen 119A, Akta Cukai Pendapatan 1967, tuan boleh didakwa di
   mahkamah dan jika disabitkan kesalahan, tuan boleh dikenakan denda
   tidak kurang RM300 dan tidak lebih RM10,000 atau dipenjara tidak kurang
   satu tahun atau kedua-duanya sekali.


S16 : Bolehkah saya hanya mengisi Borang B di bahagian Butiran Peribadi
   dan tandatangan sahaja dan kemudian menghantar borang tersebut
   bersama–sama dengan penyata pendapatan perniagaan saya dan
   bil–bil tuntutan yang lain?

J16 : Tidak boleh. Borang B tuan akan dianggap sebagai tidak lengkap dan
   akan dikembalikan kepada tuan untuk pembetulan. Di bawah Sistem
   Taksir Sendiri, tuan tidak perlu mengemukakan rekod–rekod perniagaan
   dan bil-bil tuntutan. Tuan dikehendaki menyimpan rekod–rekod berkenaan
   selama 7 tahun bagi tujuan rujukan dan semakan sekiranya diperlukan
   kelak.


S17 : Selepas saya menghantar Borang B, saya menyedari bahawa saya
   telah melaporkan pendapatan yang tidak tepat. Perlukah saya
   mengisi borang yang baru dan hantar semula ke Pusat
   Pemprosesan?

J17 : Tuan tidak dibenarkan menghantar borang cukai pendapatan lebih
   daripada sekali. Walau bagaimanapun, tuan dinasihatkan menghantar
   surat rayuan yang menyatakan kesilapan yang telah dibuat ke cawangan
   yang mengendalikan fail tuan.
                   3
S18 : Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya LHDNM mendapati
   pendapatan yang dilaporkan di dalam Borang B adalah kurang?


J18 : Taksiran tambahan berserta penalti di bawah subseksyen 113(2) Akta
   Cukai Pendapatan 1967 akan dibangkitkan. Kadar penalti boleh disemak
   di www.hasil.org.my > Undang – undang dan Peraturan > Kesalahan
   Penalti & Kompaun.


S19 : Saya telah berhenti berniaga kira–kira 2 tahun yang lalu dan tiada
   pendapatan lain tetapi setiap tahun saya masih lagi menerima
   Borang B daripada LHDNM. Perlukah saya mengisi borang tersebut
   atau saya hanya perlu mengembalikan sahaja borang tersebut?

J19 : Tuan masih perlu melengkapkan borang tersebut dan mengembalikannya
   kepada LHDNM sebelum/pada tarikh yang ditetapkan. Walau
   bagaimanapun, tuan boleh memohon secara bertulis berserta alasan yang
   kukuh kepada cawangan yang mengendalikan fail tuan, supaya tidak lagi
   mengeluarkan borang pada masa akan datang.


S20 : Saya adalah seorang ejen hartanah/saham/insurans/jualan langsung
   tetapi tidak mendaftarkan perniagaan tersebut dengan Suruhanjaya
   Syarikat Malaysia (SSM). Borang apakah yang perlu saya isi?

J20 : Jenis borang yang perlu diisi tidak bergantung kepada sama ada tuan
   telah mendaftarkan perniagaan tersebut dengan Suruhanjaya Syarikat
   Malaysia (SSM) atau tidak. Ia bergantung kepada punca pendapatan yang
   diterima oleh tuan sama ada berjenis perniagaan atau tidak.

   Komisen yang diterima oleh seorang ejen bebas adalah dianggap sebagai
   punca pendapatan perniagaan. Oleh yang demikian, tuan perlu
   melaporkan pendapatan komisen tersebut di dalam Borang B pada
   ruangan C1.


S21 : Saya hanya menjalankan perniagaan kecil-kecilan dan tidak pernah
   menyimpan rekod-rekod perniagaan. Penyata untung rugi disediakan
   berdasarkan anggaran. Bagaimana saya hendak mengisi Borang B?
   Adakah pengiraan saya akan diterima? Adakah saya akan dikenakan
   penalti kerana tidak menyimpan rekod?

J21 : Bagi pengisian Borang B, tuan boleh merujuk kepada helaian kerja HK-1,
   Buku Panduan Borang B sebagai garis panduan. Penentuan sama ada
   pengiraan tuan akan diterima atau tidak, akan diketahui apabila tuan                   4
   diaudit oleh pegawai LHDNM. Tuan dinasihatkan supaya menyimpan
   rekod-rekod perniagaan dengan kemas dan teratur mengikut peruntukan
   seksyen 82 dan 82A, Akta Cukai Pendapatan 1967. Kegagalan berbuat
   demikian akan menyebabkan tuan boleh didakwa di mahkamah dan
   dikenakan denda tidak kurang dari RM300 dan tidak melebihi RM10,000
   atau penjara 12 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. (Rujuk
   Ketetapan Umum Bil 5/2000 (Pindaan) bertarikh 30 Jun 2001). Ketetapan
   Umum ini boleh diperolehi dari laman web LHDNM di alamat
   www.hasil.org.my > Undang-undang dan Peraturan > Ketetapan Umum.


S22 : Di manakah saya boleh mendapatkan Buku Panduan Borang B?

J22 : Tuan boleh melayari laman web LHDNM di www.hasil.org.my > Borang >
   Buku Panduan B.


S23 : Bagaimana saya hendak mengetahui mengenai rekod-rekod yang
   perlu disimpan dan cara menyediakan Penyata Untung Rugi dan
   Kunci Kira-kira yang betul?

S23 : Tuan boleh merujuk kepada Ketetapan Umum Bil 5/2000 (Pindaan) yang
   boleh diperolehi di www.hasil.org.my berhubung penyimpanan rekod yang
   mencukupi. Tuan juga boleh berhubung dengan pegawai LHDNM di
   mana-mana cawangan LHDNM untuk mendapatkan khidmat nasihat.
   Selain itu, tuan juga boleh mendapatkan khidmat dari mana-mana
   akauntan atau ejen cukai bertauliah.


S24 : Saya telah melakukan sedikit kesilapan semasa mengisi Borang B,
   bolehkah  saya  menggunakan    pemadam  cecair  untuk
   membetulkannya?

J24 : Tuan tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair untuk membuat
   pembetulan. Sekiranya berlaku kesilapan yang sedemikian tuan hanya
   perlu memotong kesilapan yang dibuat dan memasukkan amaun yang
   sebenar di atas ruangan tersebut. Kemudian sila tandatangan ringkas di
   sebelah pembetulan yang dibuat.
                   5
S25 : Jika saya telah memulakan perniagaan tunggal dalam tahun 2007
   dan saya juga merupakan seorang Pengarah di sebuah syarikat
   Sendirian Berhad, perlukah saya mengisi dua Borang berlainan
   untuk melaporkan dua punca pendapatan tersebut?

J25 : Tuan tidak perlu mengisi dua borang yang berlainan. Tuan hanya perlu
   mengisi Borang B 2007 kerana tuan mempunyai pendapatan perniagaan
   dalam tahun 2007. Pendapatan berkanun perniagaan perlu dilapor di
   ruangan C1 manakala pendapatan penggajian sebagai pengarah perlu
   dilaporkan di ruangan C10.


S26 : Bagaimanakah saya hendak melaporkan pendapatan dari
   perkongsian sekiranya sehingga tarikh akhir penghantaran Borang B
   semakin hampir tetapi saya masih belum menerima CP30?

J26 : Sekiranya sehingga 30 Jun, CP 30 (maklumat Pembahagian Pendapatan
   Perkongsian) masih belum diterima, tuan dinasihatkan membuat
   anggaran setepat mungkin terhadap pendapatan pembahagian
   perkongsian. Tuan dikehendaki melaporkan pendapatan perkongsian
   sebenar dengan segera di cawangan LHDNM yang mengendalikan fail
   tuan bersama surat iringan apabila CP 30 diperolehi.


S27(a) :  Jika seseorang menerima yuran konsultan atau komisen
      secara sampingan daripada sesuatu syarikat, adakah
      pendapatan ini diklasifikasi sebagai punca pendapatan
      perniagaan atau bukan perniagaan?

J27(a) :  Pendapatan komisen secara sampingan dari sesebuah syarikat
      adalah dianggap sebagai punca pendapatan perniagaan dan tuan
      adalah dikehendaki mengisi Borang B bagi melaporkan
      pendapatan tersebut.


S27(b) :  Sekiranya bayaran komisen di atas diterima sekali gus sahaja
      atau bulanan, adakah bayaran kepada LHDNM perlu dibuat
      semasa bayaran diterima ataupun apabila borang cukai
      tahunan difailkan?

J27(b) :  Tuan mempunyai dua pilihan bagi membuat pembayaran tersebut
      iaitu :

      a)  Pembayaran boleh dibuat sebelum / pada tarikh akhir
         pengemukaan Borang B iaitu pada 30 Jun setiap tahun;
         atau                  6
       b)  Membuat permohonan ansuran CP 500 di Cawangan
          Pungutan yang mengendalikan fail tuan.


S27(c) :   Jika bayaran komisen di atas yang diterima tidak mencapai
       tahap yang dikenakan cukai, perlukah seseorang itu membuka
       fail dengan LHDNM?

S27(c) :   Tuan tidak perlu mendaftar fail cukai pendapatan jika jumlah
       pendapatan kasar dari punca di atas tidak melebihi RM23,000
       setahun dan tuan tiada punca pendapatan lain.    SOALAN-SOALAN LAZIM BERKENAAN BORANG B

S1 :  Sekiranya terdapat kesilapan ejaan nama yang dicetak pada Borang
    B, bagaimana saya boleh membetulkan kesilapan tersebut?

J1 :  Sekiranya terdapat kesilapan ejaan nama, tuan boleh membatalkannya
    dengan memotong keseluruhan nama yang dicetak, tandatangan ringkas
    di sebelahnya dan menulis semula nama tuan di antara ruangan A6 dan
    ruangan A8 seperti lampiran di bawah :
                     Ruang Pembetulan Nama
                   7
    BAHAGIAN A : MAKLUMAT INDIVIDU

S2 :  Apakah yang dimaksudkan dengan Jenis Taksiran?

J2 :  ‘1’ - Bersama atas nama suami = Sekiranya isteri memilih taksiran
    bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama suami.

    ‘2’ - Bersama atas nama isteri = Sekiranya suami memilih taksiran
    bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri.

    ‘3’ - Berasingan = Sekiranya pembayar cukai memilih taksiran berasingan.


    ‘4’ –  Diri Sendiri   =  Sekiranya   status individu adalah
    bujang/janda/duda/simati; atau suami/isteri tiada punca pendapatan atau
    pendapatan dikecualikan cukai.

    ***Bagi Borang B 2006, sila kosongkan ruangan Jenis Taksiran (A5)
    sekiranya tuan/puan berstatus ‘4’ seperti di atas.


S3 :  Sekiranya saya seorang pesara dan hanya menerima pendapatan
    daripada bayaran pencen sahaja, apakah jenis taksiran yang perlu
    diisi di ruangan A5?

J3 :  Tuan perlu mengisi ‘4’ di ruangan A5.


S4 :  Isteri saya tidak bekerja, hanya surirumah sahaja, apakah jenis
    taksiran yang perlu dipilih di ruangan A5?

J4 :  Tuan perlu memilih ‘4’ di ruangan A5.


S5 :  Apakah yang dimaksudkan dengan Ketetapan Umum? Apakah
    kesannya sekiranya saya memilih 1 atau 2?

J5 :  Ketetapan Umum dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang
    awam dan pegawai LHDNM. Ia menggariskan interpretasi Ketua
    Pengarah LHDNM berhubung peruntukan tertentu undang – undang cukai
    dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya. Tuan boleh
    menyemak Ketetapan Umum di www.hasil.org.my. Isikan ‘1’ jika setiap
    ketetapan dipatuhi. Sekiranya satu atau lebih ketetapan umum tidak
    dipatuhi, sila pilih 2.                    8
S6 :  Sekiranya tiada pertukaran alamat surat menyurat, perlukah saya
    mengisi ruangan A8?

J6 :  Ya, sila isi/penuhkan alamat di ruangan A8.


S7 :  Saya mempunyai beberapa premis perniagaan, alamat premis yang
    mana satukah saya perlu isikan untuk ruangan A9?

J7 :  Tuan hanya perlu mengisikan alamat premis bagi perniagaan yang utama.


S8 :  Awal tahun 2007 saya menyewa sebuah bangunan sebagai premis
    perniagaan sehingga bulan April 2007. Walau bagaimanapun selepas
    membeli bangunan kedai baru, saya berpindah ke premis tersebut
    mulai bulan Mei 2007 sehinggalah sekarang; alamat premis yang
    manakah saya perlu isikan di ruangan A9?

J8 :  Tuan hanya perlu mengisi ruangan A9 dengan alamat premis yang terkini.


    BAHAGIAN B : MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

S9 :  Sekiranya saya dan isteri melaporkan pendapatan dalam borang
    yang berasingan adakah saya dan isteri masih perlu mengisi
    ruangan maklumat suami/isteri di Bahagian B?

J9 :  Dalam keadaan di mana kedua-dua suami dan isteri mengisi borang
    secara berasingan atau hanya suami atau isteri yang mengisi borang
    kerana pasangan tidak mempunyai pendapatan, tuan masih dikehendaki
    mengisikan maklumat di Bahagian B.


    BAHAGIAN C : PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH
    PENDAPATAN

S10 : Bagaimanakah saya boleh mendapatkan Kod Perniagaan untuk
   mengisi Ruangan C1, Borang B 2007?

J10 : Tuan boleh mendapatkannya dalam Lampiran G, Buku Panduan Borang
   B 2007. Tuan bolehlah memuat turun daripada laman web kami di alamat
   www.hasil.org.my (klik pada Ruangan “Borang” dan kemudian klik pada
   “Buku Panduan Borang B 2007”).
                    9
S11 : Sekiranya saya mempunyai 5 jenis perniagaan, di manakah saya
   harus melaporkan pendapatan saya dari perniagaan yang ke 4 dan
   ke 5 kerana ruangan yang disediakan hanya untuk 3 jenis perniagaan
   iaitu dari C1 sehingga C3 sahaja?

J11 : Sekiranya tuan mempunyai lebih daripada 3 perniagaan, sila jumlahkan
   pendapatan berkanun perniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan jumlah
   ini ke ruangan C3. Sila senaraikan mengikut format C1 dan C2 bagi setiap
   perniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang B.


S12 : Saya mengalami kerugian perniagaan dalam tahun semasa.
   Bagaimanakah saya boleh menuntut kerugian perniagaan tersebut di
   dalam Borang B?

J12 : Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak daripada pendapatan
   agregat tahun semasa. Rugi perniagaan tahun semasa boleh dituntut di
   ruangan C19. Contohnya kerugian perniagaan pada tahun 2007 ditolak
   daripada pendapatan agregat bagi tahun 2007. Tuan dinasihatkan
   mengisi helaian kerja HK-1.3 terlebih dahulu dan memindahkan amaun di
   ruangan E helaian kerja tersebut ke ruangan C19, Borang B. Amaun C19
   terhad kepada amaun C18. Jika amaun C19 melebihi C18, masukkan
   amaun C18 ke ruang C19 dan baki kerugian tahun semasa yang belum
   diserap oleh pendapatan agregat boleh dipindahkan ke ruangan J1a,
   Borang B.


   BAHAGIAN D : PELEPASAN

S13 : Dalam tahun 2007, saya ada membeli sebuah kamus elektronik untuk
   kegunaan anak saya. Bolehkah saya menuntut pelepasan bagi
   pembelian tersebut?

J13 : Mulai Tahun Taksiran 2007, pembayar cukai dibenarkan menuntut
   pelepasan terhad kepada RM1,000 bagi pembelian buku, majalah, jurnal
   atau penerbitan sama ada dalam bentuk hardcopy atau elektronik – tidak
   termasuk surat khabar atau bahan bacaan terlarang. Bagi Tahun Taksiran
   2006 (Borang B 2006), pelepasan yang diberikan adalah terhad kepada
   RM700.
                   10
S14 : Saya telah membeli sebuah komputer dalam tahun 2006 dan telah
   menuntut rebat sebanyak RM500 dalam Borang B 2006. Pada bulan
   Jun 2007, saya telah membeli sebuah lagi komputer berharga
   RM3,600. Bolehkah saya menuntut pelepasan dalam Borang B 2007?

J14 : Mulai Tahun Taksiran 2007, pembayar cukai layak menuntut pelepasan
   ke atas pembelian komputer peribadi terhad kepada RM3,000. Pelepasan
   ini diberikan sekali setiap 3 tahun.


S15 : Saya telah membeli sebuah komputer untuk digunakan dalam
   perniagaan milikan tunggal saya. Bolehkah saya menuntut
   pelepasan atau rebat atas pembelian tersebut?

J15 : Tuan tidak layak menuntut pelepasan kerana komputer tersebut dibeli
   untuk digunakan bagi maksud perniagaan. Walau bagimanapun, tuan
   layak menuntut elaun modal atas kos pembelian komputer tersebut. Sila
   rujuk helaian kerja HK-1.2.4 di Buku Panduan Borang B untuk pengiraan
   elaun modal.

S16 : Sekiranya resit pembelian komputer ditulis/dicetak atas nama anak
   saya yang masih belajar, bolehkah saya menuntut pelepasan bagi
   pembelian komputer tersebut dalam Borang B 2007?

J16 : Tuan layak menuntut pelepasan bagi pembelian komputer tersebut terhad
   kepada RM3,000.


S17 : Dalam tahun 2007, saya dan isteri telah membeli sebuah komputer
   riba berharga RM2,950 dan RM3,250 masing-masing. Apakah had
   kelayakan bagi tuntutan pelepasan sekiranya saya memilih Taksiran
   Bersama; bagaimana pula sekiranya saya memilih Taksiran
   Berasingan?

J17 : Bagi Taksiran Bersama, tuan layak menuntut pelepasan terhad kepada
   RM3,000 sahaja manakala bagi Taksiran Berasingan, tuan dan isteri,
   masing-masing layak menuntut pelepasan sebanyak RM2,950 dan
   RM3,000 (terhad).
                  11
S18 : Dalam tahun 2007, saya telah menabung ke dalam Skim Simpanan
   Pendidikan Nasional sebanyak RM2,500 manakala pengeluaran pula
   adalah sebanyak RM400. Baki pada akhir tahun 2007 berjumlah
   RM4,800. Bolehkah saya menuntut pelepasan sehingga RM3,000?

J18 : Jumlah pelepasan yang boleh dituntut adalah jumlah tabungan bersih
   dalam sesuatu tahun iaitu jumlah tabungan tolak jumlah pengeluaran. Ini
   bermakna tuan boleh menuntut pelepasan sebanyak RM2,100 (RM2,500
   – RM400).


   BAHAGIAN E : CUKAI KENA DIBAYAR

S19 : Saya difahamkan bahawa dalam sesetengah keadaan rebat cukai
   individu dan rebat cukai suami/isteri adalah tidak dibenarkan.
   Apakah keadaan-keadaan tersebut ?

J19 : Rebat cukai individu adalah sebanyak RM350 bagi pendapatan bercukai
   yang tidak melebihi RM35,000.

   Rebat cukai suami/isteri adalah sebanyak RM350 bagi pendapatan
   bercukai yang tidak melebihi RM35,000. Rebat cukai suami/isteri ini layak
   dituntut sekiranya :

      Tuan/Puan telah menuntut pelepasan isteri/suami yang tidak
      mempunyai punca pendapatan di ruangan D9 ; atau
      Tuan/Puan telah menuntut pelepasan isteri/suami di ruangan D9 di
      bawah Taksiran Bersama

   ** Sekiranya tuan/puan telah memilih Taksiran Berasingan, maka
   tuan/puan tidak layak untuk menuntut pelepasan isteri/suami dan juga
   rebat cukai untuk isteri/suami.


S20 : Saya memilih Taksiran Bersama atas nama saya (suami). Jumlah
   cukai pendapatan saya di ruangan E3 adalah RM500 dan saya layak
   untuk menuntut rebat cukai individu dan isteri berjumlah RM700.
   Berapakah amaun yang patut saya tulis pada ruangan E8 untuk
   jumlah rebat ?

J20 : Jumlah rebat pada ruangan E8 adalah terhad kepada jumlah cukai
   pendapatan di ruangan E3. Ini bermakna tuan perlu menulis RM500 pada
   ruangan E8 untuk jumlah rebat dan bukannya RM700.
                   12
S21 : Saya telah membayar zakat perniagaan bagi tahun 2006 dalam bulan
   Januari 2007. Bolehkah saya menuntut rebat zakat dalam Borang B
   2006?

J21 : Tidak. Tuntutan rebat zakat adalah mengikut tarikh bayaran dibuat. Ini
   bermakna bayaran zakat tersebut boleh dituntut sebagai rebat dalam
   Borang B 2007. Resit bayaran zakat hendaklah disimpan untuk tujuan
   rujukan dan semakan, sekiranya diperlukan kelak.


S22 : Sekiranya saya dan isteri memilih Taksiran Bersama atas nama saya
   (suami), adakah rebat bagi zakat yang dibayar oleh isteri boleh
   diberikan kepada saya (suami)?

J22 : Rebat bagi zakat hanya diberikan kepada pembayar cukai atas zakat
   yang dibayar atas namanya sendiri. Ini bermakna dalam taksiran bersama
   yang mana taksiran dibangkitkan atas nama suami, rebat bagi zakat yang
   dibayar oleh isteri tidak boleh diberikan kepada suami dan begitu juga
   keadaan sebaliknya.


S23 : Saya menggaji seorang warga asing untuk bekerja di premis
   perniagaan saya. Bolehkah saya menuntut rebat cukai sekiranya
   bayaran fi/levi dibuat oleh saya?

J23 : Tidak boleh, ruangan ini perlu diisi oleh pekerja tuan sekiranya beliau
   mengisytiharkan pendapatannya di dalam Borang BEnya sendiri.

S24 : Saya terlupa untuk memasukkan jumlah bayaran ansuran (CP500) di
   ruangan F2 yang telah dibayar untuk Tahun Taksiran 2007 semasa
   mengisi Borang B 2007 dan saya telah pun menghantar Borang B
   tersebut ke Pusat Pemprosesan. Bagaimana saya boleh
   membetulkan kesilapan ini ?

J24 : Tuan dikehendaki mengemukakan surat makluman kepada Cawangan
   Pungutan yang mengendalikan fail cukai pendapatan tuan berhubung
   dengan bayaran ansuran yang telah dijelaskan.
                   13
   BAHAGIAN G : PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN
   YANG BELUM DILAPORKAN

S25 : Dalam Borang EA 2007 saya, majikan saya telah mencatatkan pada
   Butiran F bayaran tunggakan bonus untuk tahun 2006. Adakah saya
   perlu melaporkannya di dalam Borang B 2007 saya dan bagaimana
   caranya ?

J25 : Tuan perlu melaporkan tunggakan bonus 2006 tersebut pada Bahagian G
   dalam Borang B 2007 tuan. Pada ruangan G1, sila masukkan jenis
   pendapatan, tahun untuk bayaran tunggakan tersebut berserta dengan
   amaun kasar dan caruman KWSP (jika ada) seperti yang tercatat di dalam
   Borang EA tuan.


S26 : Dalam Borang EA saya terdapat potongan PCB bagi bayaran
   tunggakan tahun kebelakangan. Di mana saya perlu masukkan
   amaun ini di dalam Borang B ?

J26 : Tiada ruangan yang disediakan untuk potongan PCB bagi bayaran
   tunggakan (CP 38) dalam Borang B. Walau bagaimanapun amaun ini
   diambilkira dalam akaun tuan untuk menyelesaikan cukai tambahan yang
   akan dibangkitkan.


   BAHAGIAN J,K dan L

S27 : Adakah Bahagian J,K dan L dalam Borang B 2007 perlu diisi?

J27 : Tuan hanya perlu isi di ruangan yang berkaitan dengan perniagaan
   sahaja. Jika tidak berkaitan, biarkan kosong. Sila rujuk Buku Panduan
   Borang B 2007 untuk mengetahui mengenai keterangan untuk setiap
   ruangan.
                  14
    BAHAGIAN M :      MAKLUMAT     KEWANGAN     ORANG
    PERSEORANGAN

S28 (a) :  Saya mempunyai lebih dari satu perniagaan. Bagaimana saya
      perlu mengisi Bahagian M : Maklumat Kewangan Orang
      Perseorangan?

J28 (a) :  Bahagian M: Maklumat Kewangan Orang Perseorangan adalah
      ruangan untuk perisytiharan maklumat kewangan dari punca
      perniagaan milikan tunggal sahaja. Jika tuan mempunyai lebih
      dari satu perniagaan milikan tunggal, pihak tuan hanya perlu
      membuat perisytiharan maklumat kewangan bagi perniagaan
      milikan tunggal tuan yang paling utama. Sekiranya tuan mempunyai
      lebih dari satu perniagaan utama, tuan dikehendaki melaporkan
      perniagaan dengan perolehan/jualan tertinggi bagi tujuan ruang M1
      sehingga M7.

      Bagi perniagaan-perniagaan yang lain,    pendapatan  kasar
      perniagaan dilaporkan dalam ruangan M8.


S28(b) :  Tidakkah ini bermakna angka di ruangan M25 (Untung/Rugi
      bersih), Borang B tidak sama dengan untung bersih
      perniagaan utama?

J28(b) :  Tuan hanya perlu masukkan untung bersih perniagaan utama dan
      bukannya dengan menolak angka di ruangan M24 daripada
      angka di ruangan M13.


S29 : Sekiranya ada lebih daripada satu punca perniagaan, kod perniagaan
   yang mana satu patut dimasukkan di Bahagian M ruangan M1?

J29 : Sekiranya lebih daripada satu perniagaan, kod yang perlu dimasukkan ke
   dalam ruangan M1 ialah kod bagi perniagaan utama. Jika lebih daripada
   satu perniagaan utama, isi kod perniagaan yang mempunyai perolehan
   terbesar.


S30 : Jika pendapatan perniagaan saya berpunca dari perniagaan
   perkongsian, perlukah saya mengisi Bahagian M Borang B.

J30 : Sekiranya pendapatan perniagaan tuan terbit dari perniagaan
   perkongsian, tuan hanya perlu mengisi maklumat pendapatan kasar iaitu
   amaun dari ruangan A13 dan A19(jika ada), CP 30 di ruang M8.


                  15
S31: Bagi ruangan pendapatan M9 sehingga M12 adakah saya patut
   melaporkan pendapatan kasar?

J31 : Ya. Tuan perlu melaporkan pendapatan kasar bagi ruangan tersebut.


S32 : Apakah maksud pendapatan lain yang perlu diisi di ruang M12?

J32 : Pendapatan lain di sini bermaksud pendapatan bukan perniagaan yang
   tidak disenaraikan di ruangan M9 hingga M11 seperti pendapatan
   sampingan / sambilan atau apa-apa laba atau keuntungan lain yang boleh
   dikenakan cukai.


S33 : Di manakah hutang lapuk pulih perdagangan perlu dimasukkan di
   dalam Bahagian M, Borang B?

J33 : Hutang lapuk pulih perdagangan merupakan pendapatan kasar
   perniagaan dan ia seharusnya dilaporkan sebagai perolehan atau jualan
   di ruangan M2, Borang B. Hutang lapuk pulih bagi perniagaan lain
   hendaklah dilaporkan bersama–sama dengan pendapatan kasar
   perniagaan tersebut di ruangan M8.


S34 : Apakah jenis faedah yang dimaksudkan di dalam ruangan M14,
   Borang B?

J34 : Ruangan M14, Borang B merujuk kepada perbelanjaan faedah pinjaman
   yang dilakukan seperti pinjaman bank atau pinjaman jangkamasa yang
   TIDAK termasuk faedah sewa beli dan faedah pajakan.


S35 : Apakah perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan di
   dalam mengira pendapatan larasan daripada mana-mana punca
   pendapatan mengikut undang-undang percukaian?

J35 : Seksyen 33 Akta Cukai Pendapatan 1967 memperuntukkan semua
   perbelanjaan yang dibelanjakan semata-mata dan kesemuanya untuk
   menghasilkan pendapatan kasar seseorang adalah dibenarkan. Walau
   bagaimanapun, jenis-jenis perbelanjaan yang tidak dibenarkan telah
   dinyatakan dalam Seksyen 39, Akta Cukai Pendapatan 1967, antaranya:

      ♦ Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua bentuk.

      ♦ Belanja modal seperti belanja membeli aset.
                  16
       ♦ Perbelanjaan yang tidak kesemua dan semata-matanya
        dibelanjakan untuk menghasilkan pendapatan kasar seperti
        derma, perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan
        aset atau untuk urusan peribadi dan denda atas kesalahan
        melanggar undang-undang termasuk denda dan perbelanjaan
        rayuan cukai pendapatan.

       ♦ Perbelanjaan keraian yang tidak dibelanjakan dalam
        menghasilkan pendapatan, contohnya perbelanjaan keraian
        kepada pelanggan yang berpotensi.

       ♦ Belanja yang merupakan suatu peruntukan kerana ia tidak
        dibelanjakan, kecuali peruntukan hutang lapuk berhubung
        dengan dagangan secara spesifik di bawah Akta Cukai
        Pendapatan 1967.

       ** Sila rujuk helaian kerja HK-1, HK-1C, HK-1D atau HK-1E pada
       Buku Panduan B 2007 di laman web Hasil.


S36 : Jika saya tidak menyediakan Penyata Kunci Kira – kira perniagaan
   saya, perlukah saya mengisi maklumat Ruang M27 hingga M49?

J36 : Di bawah Sistem Taksir Sendiri, pembayar cukai yang mempunyai
   pendapatan dari punca perniagaan adalah dikehendaki mengisi Bahagian
   M, Borang B yang mengandungi Akaun Perdagangan Untung Rugi dan
   Kunci Kira – kira.

   Sehubungan itu, pembayar cukai dikehendaki menyimpan rekod – rekod
   perniagaan yang lengkap di bawah seksyen 82 dan seksyen 82A, Akta
   Cukai Pendapatan 1967 bagi tujuan pelaporan di Bahagian M, Borang B.
   Tuan boleh hadir ke mana-mana cawangan LHDNM yang berdekatan
   untuk mendapatkan khidmat nasihat berhubung cara penyediaan akaun
   perniagaan.


S37 : Saya seorang ahli kongsi dalam suatu perkongsian di antara suami
   dan isteri. Saya tidak pernah membuka fail perkongsian kerana tidak
   diminta berbuat demikian. Bagaimana saya dan isteri hendak
   mengisi Bahagian M, Borang B ?

J37 : Pihak LHDNM telah mewajibkan perniagaan perkongsian di antara suami
   dan isteri untuk mendaftar fail perkongsian bermula Tahun Taksiran 2004.
   Sekiranya tuan belum mendaftarkan fail cukai pendapatan bagi
   perniagaan perkongsian tersebut, sila ikuti langkah berikut:
                   17
        Sila daftarkan perkongsian tuan di cawangan LHDNM yang
        terdekat dengan alamat premis perniagaan tuan bagi
        mendapatkan nombor rujukan cukai perkongsian.

        Setelah mendapat nombor rujukan cukai perkongsian, pihak
        tuan dikehendaki mengisi Borang P 2007 bagi perisytiharan
        maklumat kewangan dan agihan pendapatan perkongsian.

        Dalam Borang B 2007 pula, tuan dan isteri perlu melaporkan
        pendapatan berkanun perkongsian di ruangan C4, Bahagian C
        serta masukkan pendapatan kasar perkongsian di ruangan M8,
        Bahagian M.


    BAHAGIAN AKUAN

S38 : Jika Borang B 2007 ini disediakan oleh agen cukai yang dilantik oleh
   saya, adakah saya masih perlu untuk mengisi dan menandatangani
   di bahagian Akuan?

J38:  Ya. Tuan masih dikehendaki mengisi dan menandatangani bahagian
    Akuan sebagai pengesahan ke atas maklumat yang tuan isytiharkan di
    dalam borang. Manakala agen cukai tuan akan mengisi dan
    menandatangani Bahagian Maklumat Firma Dan Tandatangan Orang
    Yang Menyediakan Borang Nyata Ini.


S39 : Bolehkah Borang B ditandatangani oleh wakil saya sekiranya saya
   berada di luar negara sehingga tarikh akhir penghantaran borang
   dan apakah prosedur yang perlu dipatuhi ?

J39 : Sekiranya pembayar cukai tidak dapat menandatangani sendiri Bahagian
   Akuan disebabkan berada di luar negara atau kecemasan lain, Borang B
   boleh ditandatangani oleh wakil beliau atau pihak ketiga. Walau
   bagaimanapun sila maklum, pihak ketiga atau wakil yang menandatangani
   borang tersebut juga akan bertanggungjawab ke atas maklumat dalam
   borang yang dihantar. Sila ikuti langkah berikut jika borang ditandatangani
   dan dihantar oleh wakil atau pihak ketiga:

     Isi maklumat pembayar cukai seperti biasa ke dalam borang 2007.

     Bahagian Akuan di muka surat 8 Borang B 2007, perlu diisi seperti
     berikut:
                    18
     Sila isikan nama dan nombor kad pengenalan/ pasport wakil
     pembayar cukai yang akan menandatangani borang tersebut
     di ruang berkenaan.

     Sila pilih “2” di ruang ‘Borang nyata ini disediakan bagi pihak
     individu di atas’.

     Wakil pembayar cukai menurunkan tandatangan di dalam kotak
     tandatangan yang disediakan.
Disediakan oleh  : Unit 3, Pusat Khidmat Pelanggan.
Versi       : 1/2008
Tarikh kemaskini  : 18.01.08
                19

								
To top