Docstoc

BORANG ADUAN BANK NEGARA

Document Sample
BORANG ADUAN BANK NEGARA Powered By Docstoc
					  BORANG ADUAN
   v Bank Konvensional v
     v Bank Islam v
v Pengeluar  Instrumen Pembayaran v
           PROSIDUR MEMBUAT ADUAN PERBANKAN /
              INSTRUMEN PEMBAYARAN


q   Anda hendaklah cuba mendapatkan penyelesaian aduan anda dengan Unit Aduan
   institusi perbankan atau pengeluar instrumen pembayaran* terbabit sebelum mengisi
   borang aduan ini.

q   Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan maklum balas atau keputusan institusi
   perbankan/pengeluar instrumen pembayaran terbabit, anda boleh mengemukakan
   aduan anda sama ada kepada (i) Biro Pengantaraan Kewangan (FMB), (ii) Agensi
   Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK), atau (iii) Jabatan Konsumer dan Amalan
   Pasaran, Bank Negara Malaysia (Bank).

q   Untuk mengetahui jenis aduan yang boleh dirujuk kepada FMB, anda boleh merujuk
   kepada laman web FMB di www.fmb.org.my. Anda perlu mengemukakan kes anda
   kepada FMB dalam tempoh 6 bulan selepas institusi perbankan/pengeluar instrumen
   pembayaran membuat keputusan muktamadnya.

q   Untuk mengetahui jenis perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK mengenai
   pengurusan kewangan dan kredit, anda boleh merujuk kepada laman web AKPK di
   www.akpk.org.my.

q   Bank tidak mengendalikan:

   -   aduan yang telah dikemukakan kepada FMB, Mahkamah/Tribunal Pengguna, dan
      yang dikemukakan melalui firma-firma peguam atau yang sedang mereka
      kendalikan;

   -   aduan yang tidak menyatakan nama pengadu, tidak ditandatangani, tidak jelas
      atau aduan oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan;

   -   aduan terhadap institusi bukan di bawah kawalan selia Bank seperti Malaysia
      Building Society Berhad, syarikat kredit, pemajakgadai dan peminjam wang
      berlesen bukan bank;

   -   aduan yang masih belum diberi perhatian oleh institusi perbankan/pengeluar
      instrumen pembayaran;

   -   aduan oleh kakitangan bank/pengeluar instrumen pembayaran terhadap majikan
      mereka; dan

   -   aduan oleh agen institusi perbankan/pengeluar instrumen pembayaran seperti
      pengutip hutang dan penarik kenderaan terhadap prinsipalnya.
*  Pengeluar instrumen pembayaran yang telah mendapat kebenaran di bawah Akta Sistem Pembayaran 2003 seperti MBF Cards (M'sia) Sdn Bhd, American Express
  (Malaysia) Sdn Bhd, Diners Club (Malaysia) Sdn Bhd, AEON Credit Service (M) Berhad, iSynergy Sdn Bhd dan Rangkaian Segar Sdn Bhd
 BORANG ADUAN PERBANKAN/INSTRUMEN PEMBAYARAN *
 1.  BUTIR-BUTIR PENGADU                      2.  BUTIR-BUTIR INSTITUSI PERBANKAN/PENGELUAR
                                      INSTRUMEN PEMBAYARAN

    Nama:                                Nama institusi perbankan / pengeluar instrumen
                                      pembayaran:
    Alamat:

                                      Cawangan yang berkenaan:
    No. telefon:                            Nama kakitangan yang dihubungi di institusi perbankan /
                                      pengeluar instrumen pembayaran:
    E-mel: 3.  BUTIR-BUTIR AKAUN

    Sila tandakan (P ) pada kotak yang berkenaan

    (a)   Islam              Konvensional

    (b)   No. akaun:                         Akaun perseorangan      Akaun perniagaan

    (c)   Jenis akaun:

        Akaun semasa          Akaun simpanan       Akaun simpanan tetap     Akaun pelaburan

        Pembiayaan perumahan      Kad kredit         Sewa beli

        Lain-lain, sila nyatakan:

 4.  Sila tandakan (P ) jenis aduan:

    Pinjaman                            Fi dan caj

    Perkhidmatan pelanggan                     Penipuan

    Kad kredit                           Berhubung cek

    Operasi perbankan

    Lain-lain, sila nyatakan:

ADUAN SAYA ADALAH SEPERTI BERIKUT: (Sila lampirkan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aduan ini dan
pastikan fakta-fakta mengenai aduan ini diterangkan dengan jelas)
Saya mengaku bahawa maklumat di atas adalah benar dan diberikan secara sukarela. Saya faham bahawa adalah penting untuk memberikan
maklumat sepenuhnya mengenai aduan saya supaya Bank dapat menyiasatnya dengan secepat yang mungkin. Saya juga memberi kebenaran
kepada Bank untuk mengemukakan borang aduan lengkap saya berserta dokumen berkaitan kepada institusi perbankan/pengeluar
instrumen pembayaran berkenaan agar aduan saya dapat disiasat dengan sewajarnya.   Tarikh                             Tandatangan

* Untuk dihantar kepada Bank Negara Malaysia
SUDAHKAH ANDA...?
 P Membaca 'Prosidur Membuat Aduan Perbankan/Instrumen
   Pembayaran' di muka hadapan?

 P Sertakan semua dokumen-dokumen penting:
   (i)  keputusan dari institusi perbankan/pengeluar instrumen pembayaran
      yang terbabit, jika ada

   (ii) dokumen-dokumen yang berkaitan seperti perjanjian pinjaman, laporan
     polis dan lain-lain

 P Pastikan yang anda telah mengisi borang ini dengan lengkap
 SILA HANTARKAN BORANG YANG LENGKAP KE ALAMAT BERIKUT:


        PENGARAH
        JABATAN KONSUMER DAN AMALAN PASARAN
        TINGKAT 7, BLOK A
        BANK NEGARA MALAYSIA
        JALAN DATO' ONN
        50480 KUALA LUMPUR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:402
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:4