Docstoc

BORANG 19 G

Document Sample
BORANG 19 G Powered By Docstoc
					                        KANUN TANAH NEGARA

                           BORANG 19G
                          (Seksyen 325)

                 NOTIS UNTUK MENARIK BALIK KAVEAT SENDIRIAN


Disini   Kepada *Pendaftar/Pentadbir Tanah ………………………………………………………….………………………….....
masukkan
nama
Negeri     Saya, …………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
atau    yang beralamat di ………………………………………………………………………………..……………………………………..
Daerah   ………………………………………………………………………………………… iaitu *orang/badan/wakil peribadi bagi
sebagaima  orang yang telah memasukkan Kaveat Sendirian Jilid No. ………………….. Folio No. ……………………..,
      terhadap Tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/kepentingan yang diperihalkan dalam
      jadual di bawah ini, dengan ini memberi notis bahawa saya ingin menarik balik kaveat tersebut
      di bawah seksyen 325 Kanun Tanah Negara.

      2. Sebagaimana yang dikehendaki, saya mengemukakan bersama ini fee yang ditetapkan
      sebanyak RM …………..


      Bertarikh pada ………………. haribulan ……………., 20 ……
                               .……………………………………………..……………..
                               Tandatangan *kaveator/wakil peribadi
                                     Bagi kaveator
                         [Fasal Penyaksian]

                      JADUAL *TANAH/KEPENTINGAN
                      [seperti di dalam Borang 13A]
          ____________________________________________________________________
                       * Potong sebagaimana yang sesuai
                     KANUN TANAH NEGARA

                         BORANG 13A
                        (Seksyen 207)

    TAJUK DAN JADUAL (UNTUK DIMASUKKAN DALAM SEMUA BORANG URUSNIAGA)


                          (1) TAJUK
         (Setem hendaklah dilekat — atau pembayaran cukai diperakui — dalam ruang ini)               Untuk Kegunaan Pejabat Pendaftaran
      Memorial pendaftaran dibuat dalam Dokumen/        Fail mengenai—
      Dokumen-dokumen hakmilik Daftaran yang di-        ..........................
      jadualkan di bawah ini, mulai dari pukul.........    Jilid.....................
      pada.......... haribulan............... , 20............ Folio....................
                                   No. Serahan—
       T.M.  Pendaftar/Pentadbir Tanah.............. ..........................
            Negeri/Daerah.............................
                          (2) JADUAL

Jika sekiranya alamat orang yang menuntut di bawah instrumen ini ialah di luar Persekutuan,
maka suatu alamat di dalam Persekutuan, untuk notis-notis disampaikan, hendaklah ditambah
dalam ruangan ini.
              JADUAL TANAH *DAN KEPENTINGAN
 *Bandar/Pekan/    No. *Lot/     Perihal dan   Bahagian tanah   No. Berdaftar    No. Berdaftar
   Mukim       Petak/P.T.    No. Hakmilik    (jika ada)     *pajakan/      Gadaian
                                       pajakan kecil     (jika ada)
                                        (jika ada)

   (1)         (2)        (3)        (4)        (5)         (6)
                    *Potong sebagaimana yang sesuai

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:113
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:2