Docstoc

BORANG 1 EC

Document Sample
BORANG 1 EC Powered By Docstoc
					                     BORANG EC (1)
                 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
                   [SUBSEKSYEN 153(3)]

                PERMOHONAN PEMBAHARUAN BAGI
                  KELULUSAN EJEN CUKAI
1. BUTIR-BUTIR PERIBADI


  a.   Nama penuh : …………………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………………………………………….


  b.   Alamat rumah : …………………………………………………………………………………….………………...
      ………………………………………………………………………………………………………………………..……..
      ……………………………………………………………………………………………………………..………………..


  c.   Alamat surat menyurat: ………………………………………………………….………………………………..
      ………………………………………………………………………………………………………….……………………
      ………………………………………………………………………………………………………….……………………
      ………………………………………………….……………No. Telefon: …………………………………..………
  d.    Tarikh lahir: …………………………………………….……….Umur: ……………………..……………………

  e.    Tempat lahir: ………………………………………………………………………………………………….……….

  f.    Jantina: …………………………………………………………………………………………………….…………….

  g.    (i)  No. kad pengenalan (jika warganegara): ………………………..…………….
          ( Sila sertakan salinan kad pengenalan yang diakui sah )

      (ii)  Jika bukan warganegara Malaysia,

          No. Paspot: ………………………………………………………………………………………..……………

          Tempat dikeluarkan: …………………………………………………………………………………………

          Kewarganegaraan: ……………………………………………………………………………………………

          No. Permit Kerja: ……………………………………………………………..………………………………

          Tempoh tinggal di Malaysia: …………………………………………………..…………………………

  h.    No. Fail Cukai Pendapatan: ………………………………………………………….…………………………….

  i.    Pekerjaan sekarang: ………………………………………………….………………………………………………


Sila guna lampiran tambahan jika ruang tidak mencukupi
                           1
2. KELAYAKAN

Bil      Kelayakan Akademik / Profesional                        Tahun
3. KELULUSAN YANG TELAH DIBERI

    3.1    No. Kelulusan       :

    3.2    Tempoh Kelulusan Sekarang :

    3.3    Kelulusan Di Bawah Subseksyen 153(3) Akta Cukai Pendapatan 1967

4. SENARAI PELANGGAN

    Sila senaraikan sekurang-kurangnya 30 kes yang dikendalikan atau kes-kes bagi 3 tahun terkini.

                       No Rujukan Cukai              Tarikh
 Bil.        Nama Pelanggan                Cawangan LHDN            Jenis Kerja
                        Pendapatan                Dibuat

 A      Kes Telah/Sedang Diaudit
 B      Kes Belum Diaudit
                           2
4. KEPERLUAN CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
 (CPD)/ CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (CPE)

   Tarikh      Nama seminar/ Kursus          Anjuran       Jam CPD/CPE
Bagi permohonan pembaharuan – 90 mata CPD/CPE dalam tempoh 3 tahun terkini
Sila sertakan dokumen berkaitan yang disahkan.
5. PENGAKUAN

  Saya akui bahawa semua keterangan yang diberi dalam permohonan ini adalah benar dan betul.
                                  ………………………………….
                                  (Tandatangan pemohon)

                                  …………………………………..
Tarikh : ………………………….                        ( Nama pemohon)
                       3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: BORANG
Stats:
views:44
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:3