Docstoc

Standaard lay-out

Document Sample
Standaard lay-out Powered By Docstoc
					        Procedureregeling inzake besluitvorming en communicatie
     controversiële ontwerp-regelgeving in de Eerste Kamer 2 juli 2002
De navolgende regeling voor een procedure ter wille van besluitvorming en communicatie
over controversiële ontwerp-regelgeving in de Eerste Kamer dient de gewenste
transparantie van besluitvorming in de Kamer. De procedure begint er mee dat de Voorzitter
alle aanhangige wetsvoorstellen ter beoordeling op een eventuele controversieel
verklaring aan de fracties aanbiedt. Vervolgens worden per fractie voor een te bepalen datum
voorstellen voor controversieelverklaring bij de griffie gedeponeerd. De griffie stelt
vervolgens per beleidsterrein geordend een document op dat ter besluitvorming aan de
plenaire vergadering wordt voorgelegd. In de vergadering kan dan de politieke steun blijken
voor de gedane voorstellen. Gebruikelijk zal die politieke steun uit een meerderheid van de
Kamer bestaan. Maar in praktijk staat het de meerderheid vrij een voorstel van een
substantiële minderheid om moverende redenen te respecteren. Deze besluitvorming leidt dan
weer tot een document dat schriftelijk en elektronisch openbaar wordt gemaakt en waaruit dus
ook blijkt bij welke fractie(s) de motieven achterhaald kunnen worden die tot het predikaat
“controversieel” geleid hebben bij bepaalde wetsvoorstellen waarvoor “eerst kan worden
besloten na het aantreden van een nieuw Kabinet”.

Deze regeling is van toepassing verklaard door het College van Senioren bij het eerst volgend
ontstaan van een demissionair Kabinet.

De Griffier

				
DOCUMENT INFO
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About