Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Guru Stotram

VIEWS: 94 PAGES: 2

									                 UÀÄgÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæA

               ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð PÀÈvÀ

             ±ÀjÃgÀA ¸ÀÄgÀÆ¥ÀA AiÀÄxÁ ªÁ PÀ®vÀæA
            AiÀıÀ±ÁégÀÄavÀæA zsÀ£ÀA ªÉÄÃgÀÄvÀÄ®åA |
             ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA ºÀgÉÃgÀAXæ¥ÀzÉäÃ
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 1 ||

             PÀ®vÀæA zsÀ£ÀA ¥ÀÅvÀæ¥ËvÁæ¢ ¸ÀªÀðA
           UÀȺÀA ¨ÁAzsÀªÁ: ¸ÀªÀðªÉÄÃvÀ¢Þ eÁvÀA |
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 2 ||

             µÀqÀAUÁ¢ªÉÃzÁ ªÀÄÄSÉà ±Á¸ÀÛç«zÁå
             PÀ«vÁé¢UÀzÀåA ¸ÀÄ¥ÀzÀåA PÀgÉÆÃw |
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 3 ||

             «zÉñÉõÀÄ ªÀiÁ£Àå: ¸ÀézÉñÉõÀÄ zsÀ£Àå:
            ¸ÀzÁZÁgÀªÀÈvÉÛõÀÄ ªÀÄvÉÆÛà £À ZÁ£Àå:
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 4 ||

            PÀëªÀiÁªÀÄAqÀ¯Éà ¨sÀÆ¥À¨sÀÆ¥Á®ªÀÈAzÉÊ:
            ¸ÀzÁ ¸ÉëvÀA AiÀĸÀå ¥ÁzÁgÀ«AzÀA |
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 5 ||
Guru Stotram                            1
www.bharatiweb.com
           AiÀıÉÆà ªÉÄà UÀvÀA ¢PÀÄë zÁ£À¥ÀævÁ¥Á -
            dÓUÀzÀé¸ÀÄÛ ¸ÀªÀðA PÀgÉà AiÀÄvÀàç¸ÁzÁvï |
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 6 ||

        £À ¨sÉÆÃUÉÆà £À AiÉÆÃUÉÆà £À ªÁ ªÁfgÁeÉÆÃ
          £À PÁAvÁªÀÄÄSÉà £ÉʪÀ «vÉÛõÀÄ avÀÛA |
           UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
         vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 7 ||

          CgÀuÉåà £À ªÁ ¸Àé¸Àå UÉúÉà £À PÁAiÉÄðÃ
         £À zÉúÉà ªÀÄ£ÉÆà ªÀvÀðvÉà ªÉÄà vÀé£ÀzsÉðåà |
           UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
         vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 8 ||

             C£ÀzsÁðåt gÀvÁߤ ªÀÄÄPÁÛ¤ ¸ÀªÀÄåPï
             ¸ÀªÀiÁ°AVvÁ PÁ«Ä¤Ã AiÀiÁ«Ä¤ÃµÀÄ
            UÀÄgÉÆÃgÀAXæ¥ÀzÉäà ªÀÄ£À±ÉéãÀß ®UÀßA |
           vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA vÀvÀ: QA || 9 ||
Guru Stotram                            2
www.bharatiweb.com

								
To top