Vishwa Guru Tava Archana Mein

Document Sample
Vishwa Guru Tava Archana Mein Powered By Docstoc
					    Vishwa Guru Tava Archana Mein

Vishwa Guru Tava Archana Mein,
Bhent Arpan Kya Karen,
Jab Ki Tan-Man-Dhan Tumhare,
Aur Pujan Kya Karen….

Prachi Ki Arunima Chhata Hai,
Yagna Ki Aabha Vibha Hai,
Aruna Jyotiramaya Dhwaja Hai,
Deep Darshan Kya Karen….. (1)

Ved Ki Pavan Richa Se,
Aaj Tak Jo Raag Gunje,
Vandana Ke Una Swaron Mein,
Tuchcha Vandan Kya Karen….. (2)

Rama Se Avatar Aayen
Karmamaya Jeevan Chadayen
Ajira Tana Teera Chalayen
Aur Archan Kya Karen….. (3)

Patra-Phal Aur Pushpa-Jal Se,
Bhavana Le Hriday Tal Se,
Pran Ki Pal-Pal Vipal Se,
Aaj Aaradhan Karen…. (4)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:93
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:1