Fail Meja by mohdnazri10

VIEWS: 11,566 PAGES: 18

									                ISI KANDUNGAN


                        Muka Surat

1.  Latar Belakang                 1

2.  Objektif Guru Kanan Mata Pelajaran       2

3.  Carta Organisasi               3-6

4.  Jawatankuasa Yang Dianggotai          7

5.  Senarai Tugas Guru Kanan Mata Pelajaran   8 – 10

6.  Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan      11 – 16

7.  Fungsi Utama                 17

8.  Aktiviti Setiap Fungsi           18 – 90

9.  Lampiran                  91-105
1.0  LATAR BELAKANG    Guru Kanan Mata Pelajaran mempunyai peranan yang amat penting bagi memastikan

program-program akademik berkaitan mata pelajaran-mata pelajaran di bawah kawalannya

dapat dilaksanakan dengan berkesan.    Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab mempertingkatkan prestasi pengajaran

guru dan pembelajaran pelajar serta membantu menyediakan khidmat bimbingan dan

sokongan yang secukupnya bagi mewujudkan iklim dan budaya belajar yang kondusif. dan

pembelajaran di dalam sistem pendidikan sekolahnya berjalan lancar.    Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab serta

peranan semua Guru Mata Pelajaran yang dilantik menjawat jawatan tersebut di Sekolah

Menengah selaras dengan piawai MS ISO 9000.
                      1
2.0  OBJEKTIF

   2.1  Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan
      Mata Pelajaran.

   2.2  Bembolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan satu pengurusan
      yang sistematik.

   2.3  Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur
      yang jelas.

   2.4  Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.
                    2
  3.0                            CARTA ORGANISASI

  3.1                CARTA ORGANISASI GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)


                                 PENGETUA


                    PENOLONG KANAN               PENOLONG KANAN HEM       GKMP BAHASA         GKMP SAINS & MATEMATIK        GKMP KEMANUSIAAN          GKMP VOTEK


          PANITIA              PANITIA              PANITIA            PANITIA
3
     Bahasa  Bahasa  Bahasa   Bahasa   Peng.
     Melayu  Inggeris Mandarin   Arab    Am   Sejarah Geografi Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
                                        Seni   Islam    Moral  Jasmani &
                                                       Kesihatan
                               Syariah   PQS    PSI   Usuludin


                                           Prinsip  Ekonomi  Perdagangan   Reka Cipta
                                           Akaun    Asas


          Fizik   Kimia    Biologi  Sains Teras Matematik Matematik    Kemahiran Teknologi    Lukisan
                                 Teras  Tambahan     Hidup  Kejuruteraan  Kejuruteraan
  3.2                CARTA ORGANISASI GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
                             (ALIRAN AGAMA)

                                   PENGETUA


                    PENOLONG KANAN                PENOLONG KANAN HEM       GKMP BAHASA         GKMP SAINS & MATEMATIK         GKMP KEMANUSIAAN         GKMP VOTEK


          PANITIA              PANITIA               PANITIA           PANITIA     Bahasa  Bahasa  Bahasa   Bahasa   Sastera  Sejarah Geografi Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
4
     Melayu  Inggeris Mandarin   Arab   Melayu            Seni   Islam   Moral  Jasmani &
                                                        Kesihatan
                                            Pendidikan Syariah  Pendidikan Usuludin Pendidikan
                                             Islam       Al-Quran &      Syariah
                                                       Sunnah       Islamiah
          Fizik   Kimia    Biologi   Sains Teras Matematik Matematik
                                 Teras  Tambahan
  3.3                CARTA ORGANISASI PEGAWAI
                     (ALIRAN AKADEMIK)


                         PENGETUA


             PENOLONG KANAN            PENOLONG KANAN HEM
     GURU KANAN      GURU KANAN SAINS        GURU KANAN      GURU KANAN
      BAHASA        & MATEMATIK         KEMANUSIAAN       VOTEK
5
     KETUA PANITIA     KETUA PANITIA        KETUA PANITIA     KETUA PANITIA      GURU MATA       GURU MATA          GURU MATA       GURU MATA
      PELAJARAN       PELAJARAN          PELAJARAN       PELAJARAN
  3.4                 CARTA ORGANISASI PEGAWAI
                       (ALIRAN AGAMA)


                          PENGETUA


              PENOLONG KANAN            PENOLONG KANAN HEM
      GURU KANAN      GURU KANAN SAINS        GURU KANAN       GURU KANAN
       BAHASA        & MATEMATIK         KEMANUSIAAN       PEND. ISLAM
6
     KETUA PANITIA      KETUA PANITIA        KETUA PANITIA     KETUA PANITIA       GURU          GURU             GURU          GURU
     MATA PELAJARAN     MATA PELAJARAN        MATA PELAJARAN     MATA PELAJARAN
4.0  SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI   4.1  AJK Majlis Sekolah

   4.2  AJK Kurikulum

   4.3  AJK Jadual Waktu

   4.4  AJK Peperiksaan dan Penilaian

   4.5  AJK Takwim Sekolah

   4.6  AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang (Hari Anugerah Cemerlang)

   4.7  AJK Pusat Sumber

   4.8  AJK Progam Khas

   4.9  AJK Perkembangan Staf Sekolah
                    7
5.0  SENARAI TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN

5.1  KURIKULUM

   5.1.1  Memimpin   guru-guru menentukan dan merancang Rancangan
       Pelajaran   Penggal, Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan
       bidangnya.

   5.1.2  Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitia-panitia mata
       pelajaran di bawah kawalannya.

   5.1.3  Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

   5.1.4  Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan
       dengan berkesan.

   5.1.5  Membantu serta membimbing guru-guru pelatih dalam latihan mengajar,
       guru-guru yang baru dan guru-guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas
       mereka.

   5.1.6  Mengkaji segala laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil
       tindakan sewajarnya.

   5.1.7  Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan
       dan pengayaan.

   5.1.8  Membantu dalam perancangan program dan penyelarasan kegiatan kurikulum
       yang dijalankan oleh Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah / Bahagian, Jabatan
       Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

   5.1.9  Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang
       dengar dan lain-lain bahan sumber pendidikan.

   5.1.10 Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan lain-lain jawatankuasa
       yang diarahkan oleh Pengetua.

   5.1.11 Membantu menjalankan kursus, taklimat penerangan dan perjumpaan di
       sekolah dalam konteks perkembangan staf.

   5.1.12 Mendapat dan menyebarkan maklumat-maklumat terbaru mengenai
       pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang
       berkesan kepada guru-guru.

   5.1.13 Menjalankan usaha mempertingkatkan dan memperluaskan amalan
       menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang merentas kurikulum.

   5.1.14 Mengenal pasti masalah-masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan
       mencari langkah-langkah mengatasinya.                      8
5.2  KOKURIKULUM

   5.2.1  Merancang, menyelaras dan melaksana segala kegiatan kokurikulum yang
       bersifat akademik yang membantu meningkatkan kecemerlangan akademik
       berkaitan dengan bidangnya.

   5.2.2  Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan yang
       berkaitan dengan bidangnya.


5.3  PENTADBIRAN

   5.3.1  Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di
       bawah bidang dan kawalannya.

   5.3.2  Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk
       guru-guru.

   5.3.3  Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan
       segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.

   5.3.4  Membantu merancang Takwim Sekolah.

   5.3.5  Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan kawalannya.

   5.3.6  Menyediakan   anggaran  belanjawan  tahunan  sekolah  dan  mengawal
       perbelanjaan.

   5.3.7  Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit
       tahunan.

   5.3.8 Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau
      bahan yang berkaitan dengan bidangnya.

   5.3.9  Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya
       berlaku di bilik darjah dan sekolah.

   5.3.10 Menentukan pelajar-pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik
       darjah dan menjaga keceriaannya.
                      9
5.4  TUGAS-TUGAS LAIN

   5.4.1  Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pendidikan Daerah /
       Bahagian dan Pusat Sumber Negeri mengenai apa juga maklumat dan bantuan
       yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru-guru.

   5.4.2  Berhubung dengan Guru Kanan Mata Pelajaran sekolah yang berhampiran
       bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan
       keupayaan dan pengetahuan.

   5.4.3  Melengkapkan Bilik Gerakan Sekolah dengan data atau maklumat mengenai
       semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.

   5.4.4  Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan
       kebersihan sekolah.

   5.4.5  Membantu Pengetua dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan
       jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.

   5.4.6  Melaksanakan segaala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari
       semasa ke semasa.
                     10
11
            6.0  SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
                        BAHAGIAN : KUKURIKULUM
                   JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

   Tugas Pegawai Atasan yang       Tugas Dan Tanggungjawab         Kuasa Yang Diberi   Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                             Lain Yang Ada
                                                       Hubungan Serta Jenis
                                                          Hubungan

   Penolong Kanan mengarahkan   Bertanggungjawab                Arahan Kementerian   Ketua Panitia
   GKMP menyampaikan arahan    1. memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru  Arahan JPN       Guru Mata Pelajaran
   dan bahan dari JPN       2. mengagihkan sukatan pelajaran kepada     Arahan Penolong Kanan
                    ketua panitia

   Penolong Kanan mengarahkan   Bertanggungjawab                Pengetua        Ketua Panitia
   GKMP memastikan rancangan   1. memastikan rancangan pengajaran dibuat    Penolong Kanan     Guru Mata Pelajaran
11
   pengajaran siap dalam jangka  2. rancangan pengajaran siap dan dilaksanakan  GKMP
   masa yang ditetapkan       semasa pengajaran

   Penolong Kanan mengarahkan   Bertanggungjawab                Penolong Kanan     Ketua Panitia
   GKMP memilih dan menilai    1. membuat pemilihan dan penilaian naskhah   GKMP          Guru Mata Pelajaran
   buku rujukan guru         guru, buku rujukan dan buku kerja pelajar
                  2. memastikan buku tersebut dimanfaatkan

   Penolong Kanan mengarahkan   Bertanggungjawab                Penolong Kanan     Ketua Panitia
   GKMP memastikan ABM      menyelaraskan penggunaan ABM dalam P&P     GKMP          Guru Mata Pelajaran
   dimanfaatkan
   Tugas Pegawai Atasan yang       Tugas Dan Tanggungjawab       Kuasa Yang Diberi   Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                           Lain Yang Ada
                                                     Hubungan Serta Jenis
                                                        Hubungan

   Pengetua mengarahkan     Bertanggungjawab               Arahan Kementerian   Ketua Panitia
   Penolong Kanan menyapaikam  1. memperolehi pekeliling format baru    Arahan JPN       Guru Mata Pelajaran
   kepada GKMP pekeliling format  peperiksaan                Arahan Pengetua
   baru peperiksaan       2. mengagihkan format baru peperiksaan    Arahan Penolong Kanan

   Penolong Kanan mengeluarkan  Bertanggungjawab              Pengetua        GKMP
   arahan kepada GKMP       1. mencerap guru mata pelajaran mengikut              Ketua Panitia
   1. menyediakan jadual       jadual yang telah ditetapkan pada awal
     pencerapan          tahun
   2. memastikan pencerapan
12
     dilaksanakan

   Pengetua mengeluarkan arahan  Bertanggungjawab              Arahah Pengetua     GKMP
   kepada Penolong Kanan     1. memeriksa buku latihan pelajar                  Ketua Panitia
   memastikan peperiksaan     2. buat laporan kepada Penolong Kanan                Guru Mata Pelajaran
   (pencerapan) buku latihan
   pelajaran dilaksanakan

   Pengetua mengeluarkan arahan  Bertanggungjawab              Arahah Pengetua     GKMP
   kepada Penolong Kanan     1. semakan buku rekod mengajar guru                 Ketua Panitia
   memastikan semakan buku    2. sediakan laporan                         Guru Mata Pelajaran
   rekod mengajar guru
   dilaksanakan
   Tugas Pegawai Atasan yang        Tugas Dan Tanggungjawab         Kuasa Yang Diberi   Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                              Lain Yang Ada
                                                        Hubungan Serta Jenis
                                                          Hubungan

   Pengetua mengeluarkan arahan   Bertanggungjawab                Arahan Kementerian   GKMP
   kepada Penolong Kanan      1. melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu    Arahan JPN       Ketua Panitia
   memastikan Bahasa Melayu      sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum   Arahan Pengetua     Guru Mata Pelajaran
   digunakan sepenuhnya                              Arahan Penolong Kanan

   Pengetua mengeluarkan arahan   Bertanggungjawab                Pengetua`        GKMP
   kepada Penolong Kanan untuk   1. menyelaraskan penyediaan soalan       Penolong Kanan     Ketua Panitia
   menyediakan soalan         peperiksaan dan ujian bulanan                    Guru Mata Pelajaran
   peperiksaan           2. melaksanakan peperiksaan

   Pengetua mengeluarkan arahan   Bertanggungjawab                Penolong Kanan     Setiausaha peperiksaan
13
   kepada Penolong Kanan      1. memperolehi markah / keputusan       GKMP          GKMP
   menyampaikan arahan membuat     peperiksaan                             Ketua Panitia
   analisis keputusan peperiksaan  2. menyelaras analisis keputusan peperiksaan              Guru Mata Pelajaran

   Pengetua mengarahkan       Bertanggungjawab                Arahan Pengetua     GKMP
   Penolong Kanan merancang dan   1. merancang program motivasi                     Setiausaha Peperiksaan
   melaksanakan program motivasi    kecemerlangan pelajar                        Ketua Panitia
                                                       Guru Mata Pelajaran
   Tugas Pegawai Atasan yang       Tugas Dan Tanggungjawab        Kuasa Yang Diberi   Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                            Lain Yang Ada
                                                      Hubungan Serta Jenis
                                                         Hubungan

   Pengetua mengeluarkan arahan  Bertanggungjawab               Arahan Pengetua     GKMP
   kepada Penolong Kanan     1. menentukan dan menetapkan tarikh      Arahan Penolong Kanan  Ketua Panitia
   menyampaikan arahan kepada    mengbabiskan sukatan pelajaran                   Guru Mata Pelajaran
   GKMP tarikh menghabiskan    2. melaksanakan arahan
   sukatan pelajaran

   Pengetua mengarahkan      Bertanggungjawab               Arahan JPN       GKMP
   Penolong Kanan menyampaikan  1. menyampaikan maklumat JPN         Arahan Pengetua     Ketua Panitia
   maklumat menyiapkan kerja   2. melaksanakan kerja kursus dan memastikan              Guru Mata Pelajaran
   kursus Tingkatan 3        menepati tarikh yang dijadualkan
14
   Pengetua mengarahkan      Bertanggungjawab               Arahan Pengetua     GKMP
   Penolong Kanan menyampaikan  1. melaksanakan program / projek khas                 Ketua Panitia
   maklumat program         kecemerlangan pelajar                       Guru Mata Pelajaran
   kecemerlangan pelajar     2. pemantauan projek khas kecemerlangan

   Arahan Pengetua kepada     Bertanggungjawab               Arahan Pengetua     GKMP
   Penolong Kanan membeli ABM   1. mencadangkan dan menentukan pembelian               Ketua Panitia
                    ABM dan memastikan Ketua Panitia                  Guru Pusat Sumber
                    merekodkan barang-barang tersebut dalam
                    buku stok dan inventori
   Tugas Pegawai Atasan yang        Tugas Dan Tanggungjawab        Kuasa Yang Diberi  Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                            Lain Yang Ada
                                                      Hubungan Serta Jenis
                                                        Hubungan

   Arahan Pengetua kepada     Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    GKMP
   Penolong Kanan menyelaras   1. membuat anggaran perbelanjaan tahunan,              Ketua Panitia
   pembelanjaan tahunan panitia   menyelaras dan mengagihkan peruntukan               Pegawai Kewangan
                    kewangan yang telah diluluskan dan
                    menyediakan untuk tujuan audit

   Arahan Pengetua kepada     Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   Penolong Kanan bersama     1. menentukan keperluan guru bagi setiap               GKMP
   GKMP mengenai keperluan      panitia                              Ketua Panitia
   guru
15
   Arahan Pengetua kepada     Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   GKMP melalui Penolong Kanan 1. menyemak dan menilai peraturan pekeliling              GKMP
   mengenai manual prosedur kerja  dan manual prosedur kerja serta fail meja             Ketua Panitia
   dan fail meja           dipatuhi

   Arahan Pengetua mengenai    Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   aktiviti tahunan panitia    1. membantu merancang aktiviti panitia                GKMP
                    sepanjang tahun                          Ketua Panitia
                  2. menyelaras aktiviti antara panitia                Guru Mata Pelajaran

   Arahan Pengetua kepada     Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   Penolong Kanan menyemak    1. menyemak fail panitia                       GKMP
   fail panitia                                            Ketua Panitia
   Tugas Pegawai Atasan yang        Tugas Dan Tanggungjawab         Kuasa Yang Diberi  Tugas Pegawai-pegawai
      Ada Hubungan                                             Lain Yang Ada
                                                       Hubungan Serta Jenis
                                                          Hubungan

   Pengetua mengarahkan       Bertanggungjawab                Arahan JPN      GKMP
   Penolong Kanan menyampaikan   1. menentukan kelompak pelajar untuk program  Arahan Pengetua    Ketua Panitia
   arahan maklumat dari        pemulihan dan pengayaan                      Guru Mata Pelajaran
   Kementerian / JPN dan PPD

   Pengetua mengarahkan       Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   Penolong Kanan menentu      1. dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan             GKMP
   rencangan pengajaran disiapkan   guru dalam panitia                         Ketua Panitia
   dalam jangkamasa tertentu dan                                     Guru Mata Pelajaran
   kemaskini
16
   Pengetua mengarahkan       Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   Penolong Kanan merancang dan   1. merancang kursus perkembangan staf                 GKMP
   menyelaras perkembangan staf   2. melaksanakan kursus perkembangan staf               Ketua Panitia
                                                      Guru Mata Pelajaran
   Pengetua menyampaikan arahan   Bertanggungjawab                Arahan Pengetua    Penolong Kanan
   Kementerian kepada Penolong   1. berusaha meningkatkan inovasi dalam                GKMP
   Kanan – meningkatkan inovasi    penggunaan ABM semasa P&P                     Ketua Panitia
   dalam P&P            2. menghasilkan modul P&P yang berkualiti               Guru Mata Pelajaran

								
To top