Motorola Aura by docdayafternoon

VIEWS: 410 PAGES: 4

More Info
									Yazan Ilhan Engin

Motorola Aura
Friday, October 31st 2008 - 02:29 CET Motorola, lüks saatlerden ve bunlarýn el sanatlarýyla imal edilmesinden ilham alarak tasarladýðý ve mobil cihazlarýn üretimi ve tasarýmýndaki gelenekselliði kýrarak sanatçýlýðýn çizgilerini yeniden oluþturduðu yeni Motorola Aura cep telefonunu duyurdu. Kaliteli zanaatkârlýk eþliðinde sektördeki ilk dairesel çizgileri taþýyan görünümü Motorola Aura cep telefonunun özel zevklere sahip kullanýcýlara en iyi seviyede duyusal deneyimi sunmasýný saðlýyor.

Motorola Aura cep telefonu Özel tasarýmý, yüksek performansý ve fotoðrafik baský kalitesi Aura modelinin yaratýlmasýnda en büyük rolü oynayan etkenler. Dairesel ekran yapýsýnýn kullanýldýðý ilk mobil cihaz olan Motorola Aura cep telefonu lüks saatlerin her zamana ait olan güzelliðini çaðrýþtýrýyor. 16 milyon renk ve 300 dpi çözünürlüklü dairesel yapýdaki eþsiz bir LCD ekrana sahip olan Motorola Aura, dünyanýn çizilmeye karþý en dayanýklý materyallerinden biri olan birinci derece 62 kýrat safir kristal objektifi ile son derece zarif bir cep telefonu.

Motorola Aura Motorola'nýn Mobil Cihazlar Müþteri Deneyimi Tasarlama Direktörü ve kurum baþkan yardýmcýsý Jim Wicks'in Motorola Aura ile ilgili görüþleri þöyle: "Motorola'nýn üst seviye mobil cihaz piyasasýna giriþ anlamýnda en son hamlesi olan Aura cep telefonu tasarýmda yenilik, hayal gücü ve en modern iþçilik konularýndaki durmak bilmeyen ilhamlarýmýzýn sonucudur. Aura kullanýcýlarý telefonlarýný ellerine aldýklarýndan itibaren lüks ve eþsiz kalite konusundaki deneyimlerini bir üst seviyeye taþýmýþ olacaklar."

Motorola tasarým cep telefonu Aura cep telefonunun elle þekillendirilmiþ tasarým zenginliði paslanmaz çelik gövdesi, dokusu ve kimyasal olarak yüzeyine iþlenmiþ biçimleriyle kelimenin tam anlamýyla hissedilebiliyor. Telefonun ön yüzünün tasarýmý neredeyse iki hafta zaman almýþ. Bu süre içerisinde paslanmaz çelik malzeme þekillendirilerek elektrik ve el ile parlatma, kimyasal iþleme ve PVD kaplama uygulanmýþ. Sonuçta ortaya göz alýcý bir model çýkmýþ.

Ýsviçre yapýmý parçalar Motorola Aura cep telefonunu çevirip mekanik aksamýna bir göz attýðýnýzda sertleþtirilmiþ Rockwell 50-55 çelik malzeme ve birbiriyle etkileþimli olarak dizayn edilmiþ 130 duyarlý parça ile karþýlaþýyorsunuz. Motorola Aura cep telefonunun içyapýsý bir cep telefonundan ziyade adeta lüks bir otomobilin kaportasý açýldýðýnda ortaya çýkan görüntüyü andýrýyor.

Motorola Aura lüks cep telefonu Telefonun özel mühendislik ürünü döner yapýsý 200 adetin üzerinde yüksek duyarlý baðýmsýz parçadan oluþuyor. Motorola'ya özgü bir özellik olan CrystalTalk teknolojisi Motorola Aura cep telefonunun ses kalitesini en üst seviyeye çýkararak her türlü ortamda berrak ve net bir ses elde edilmesini saðlýyor.

Motorola Aura satýþ fiyatý & piyasaya çýkýþ tarihi Kendine özgü eþsiz özelliklere sahip olan yeni Motorola Aura cep telefonu 2008 yýlý dördüncü çeyreði içerisinde dünya çapýnda piyasalara sunulacak. Cihazla ilgili fiyat ve diðer konulardaki geliþmeleri Motorola Aura sayfamýzdan takip edebilirsiniz.

© Copyright LetsGoMobile 2007 - www.letsgomobile.org LetsGoMobile içeriðinin, önceden LetsGoMobile’ýn yazýlý izni olmaksýzýn, herhangi bir þekilde kopyalanmasý, deðiþtirilmesi, çoðaltýlmasý ve yeniden yayýnlanmasý kesinlikle yasaktýr. Imaging Network Publications: LetsGoMobile, LetsGoDigital, PMA, CES, Photokina, IFA and CeBIT.


								
To top